VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2"

Transkript

1 VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode Regionaløkonomisk modell Scenarioer Praktisk fremgangsmåte 5 3 Resultater Scenario Scenario Alternative lokaliseringer 10 5 Konklusjon 11 Sammendrag I forbindelse med oppdrag fra Vestbase AS har COWI beregnet de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av tilrettelegging av en utfylling i sjøen som skal benyttes til næringsareal vest for Vikanholmen i Kristiansund. I henhold til panprogrammets kapittel er tanken at etableringen av et nytt næringsareal, for lagring og prosjektrelatert virksomhet, kan øke Vestbases fleksibilitet i forhold til utbygging og generelt øke aktiviteten. For å estimere samfunnsøkonomiske virkninger av et nytt lagerareal har vi tatt utgangspunkt i COWIs regionaløkonomiske modell som angir produktivitetsforskjel- OPPDRAGSNR DOKUMENTNR. 01 VERSJON 01 UTGIVELSESDATO 19. juni 2012 UTARBEIDET KONTROLLERT CONO FDE GODKJENT

2 2/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase ler (agglomerasjonsindeks) for geografiske områder. Agglomerasjonsindeksen måler et områdes tetthet som en funksjon av aktiviteten i området, avstand og omfanget av økonomisk aktivitet i andre områder. For å simulere hvordan graden av agglomerasjon endres som følge av tiltakene i planprogrammet har vi, basert på informasjon fra Vestbase om hvor mange flere arbeidsplasser som vil skapes på Vestbaseområdet, lagd følgende scenarioer som vi ser på i analysen: 1 De nye arbeidsplassene blir tatt av personer som allerede bor i Kristiansund. Næringsvirksomhet flyttes derfor intern i kommunen. 2 De nye arbeidsplassene blir tatt av personer som flytter til Kristiansund. I dette scenarioet vil det bli foretatt to analyser når det gjelder antall nye arbeidsplasser som skapes: 2.1 Et lav-alternativ; med relativt få nye arbeidsplasser 2.2 Et høy-alternativ; med mange nye arbeidsplasser Gjennom våre analyser fant vi at det var høy-alternativet som kommer best ut. Både direkte virkningene og ringvirkningene ble størst i dette scenarioet. Det er viktig å merke at dette alternativet også har flest nye arbeidsplasser, de tre alternativene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Dersom det skapes mellom 10 og 50 nye arbeidsplasser kan vi anta at de direkte effektene ligger mellom 3,7 og 18,7 millioner kroner årlig og med en nåverdi på mellom 55 og 277 kroner over 25 år. Ringvirkningene vil avhenge av hvor mange av de nye ansatte som kommer fra Kristiansand kommune og hvor mange som kommer fra andre steder. Med antall nye arbeidsplasser mellom 10 og 50 vil vi, avhengig av scenario, forvente ringvirkninger opptil kroner årlig og en nåverdi på inntil 4 millioner kroner. I vår vurdering av alternative lokaliseringer så vi at dersom lokaliseringene i gruppen med lang avstand til Vestbases kjerneområde blir valgt foran lokalisering på, eller i nærheten av, Vikanholmen Vest, forventer vi en noe lavere direkte effekt. Ringvirkningene kan imidlertid øke i nærheten av den alternative lokaliseringen, men vi forventer en redusert ringvirkningseffekt i Kristiansund. 1 Innledning I forbindelse med oppdrag fra Vestbase AS skal COWI beregne de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av tilretteleggingen av en utfylling i sjøen som skal benyttes til næringsareal vest for Vikanholmen i Kristiansund. I henhold til planprogrammets kapittel er tanken at etableringen av et nyttnæringsareal for lagring og prosjektrelatert virksomhet, kan øke Vestbases fleksibilitet i forhold til utbygging og generelt øke aktiviteten. Dette forventes å gi positiv virkning på næringslivet tilknyttet Vestbase i form av nye arbeidsplasser på stedet (hele industriområdet), samt positive ringvirkninger for det øvrige næringslivet i Kristiansundsregionen. Dette notatet vil utdype hva tiltaket kan bety for næringsliv og sysselset-

3 RINGVIRKNINGER AV NYTT LAGERAREAL PÅ VESTBASE 3/12 ting på kort og lang sikt. Det skal også utredes forventet effekt dersom det benyttes en annen lokalisering for utvidelse av basen, jf. planprogrammets kapittel 6.2. COWI har en egenutviklet regionaløkonomisk modell som er benyttet til å beregne direkte og indirekte effekter av økt antall arbeidsplasser på Vikanholmen Vest. Denne modellen beregner effekter ned på grunnkretsnivå og tar utgangspunkt i dagens sysselsetting. Ved å simulere endringer i sysselsetting vil vi kunne beregne effektene av tiltakene i det foreslåtte tiltaket. Videre i notatet vil vi i kapittel 2 ha en kort gjennomgang av metoden som benyttes for å beregne ringvirkningene. I kapittel 3 finnes en gjennomgang av de ulike scenarioene og resultater fra analysen. I kapittel 4 vil vi drøfte mulige konsekvenser av alternative lokaliseringer og i kapittel 5 oppsummerer vi våre funn. 2 Metode I dette kapitlet beskriver vi fremgangsmåten vi har benyttet for å beregne ringvirkningene av nye områder til lagerbygninger på Vikanholmen Vest. 2.1 Regionaløkonomisk modell For å estimere samfunnsøkonomiske virkninger av et nytt lagerareal på Vikanholmen Vest i Kristiansund, har vi tatt utgangspunkt i COWIs regionaløkonomiske modell som angir produktivitetsforskjeller (agglomerasjonsindeks) for geografiske områder. Agglomerasjonsindeksen måler et områdes tetthet av økonomisk aktivitet som funksjon av aktiviteten i området, avstand og omfanget av økonomisk aktivitet i andre områder. Agglomerasjonsindeksen er basert på en hypotese om at produktiviteten i områder hvor mange bedrifter er samlokalisert er høyere enn i områder med lav næringslivstetthet. En høy grad av tetthet kan føre til at bedriftene oppnår en relativt høy produktivitet som følge av: økt spesialisering og effektivitet, teknologisk spillover, samt større markeder for innsatsfaktorer og produkter som selges. En endring i antall bedrifter innenfor et område, og dermed sysselsettingsmønsteret, vil derfor gi endringer i agglomerasjonsindeksen.

4 4/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase Figur 2-1: Illustrasjon av hvordan agglomerasjonsindeksen blir påvirket Endringene i agglomerasjonsindeksen benyttes for å beregne direkte virkninger og ringvirkninger som følge av tiltakene. De direkte effektene er typisk det som de nye arbeidsplassene genererer av produkter målt i form av lønn. De direkte effektene vil komme i den grunnkretsen hvor tiltaket blir iverksatt (i dette tilfellet grunnkrets 0804). Ringvirkningene vil komme som følge av at flere arbeidsplasser og bedrifter i et område gir en sterkere agglomerasjonseffekt som vil påvirke de omkringliggende områdene og deres produktivitet målt ved lønn. Den økte produktiviteten stammer fra effekter fra agglomerasjonsmekanismer som gjør seg gjeldende når tettheten av næringsliv øker. Ringvirkningene vil komme de ansatte i grunnkretsene som ligger i nærheten av tiltaksområdet, til gode i form av høyere produktivitet og lønn. 2.2 Scenarioer For å simulere hvordan graden av agglomerasjon endres som følge av tiltakene i planprogrammet, var vi avhengige av å lage noen scenarioer for hva som vil skje med sysselsettingen dersom reguleringsplanen vedtas og gjennomføres. Basert på informasjon fra Vestbase om hvor mange flere arbeidsplasser som vil skapes på Vestbaseområdet har vi lagd følgende scenarioer som vi ser på i analysen: 1 De nye arbeidsplassene blir tatt av personer som allerede bor i Kristiansund. Næringsvirksomhet flyttes derfor internt i kommunen. 2 De nye arbeidsplassene blir tatt av personer som flytter til Kristiansund. I dette scenarioet vil det bli foretatt to analyser når det gjelder antall nye arbeidsplasser som skapes: 2.1 Et lav-alternativ; med relativt få nye arbeidsplasser

5 RINGVIRKNINGER AV NYTT LAGERAREAL PÅ VESTBASE 5/ Et høy-alternativ; med mange nye arbeidsplasser 2.3 Praktisk fremgangsmåte Beregningene av direkte effekter og ringvirkninger blir i de ulike scenarioene gjort i følgende tre steg: 1 Beregninger av grad av agglomerasjon for alle grunnkretsene i Kristiansund og omegn 2 Simulert endringer i grad av agglomerasjon og lønn som følge av endret sysselsetting basert på forutsetningene om antall arbeidsplasser 3 Beregnet kroneverdien på de direkte effektene og ringvirkningene Analysen bygger på tall hentet fra folketellingen som ble gjennomført i Statistisk sentralbyrå har gjennomført en ny folketelling i 2011, men resultatene fra denne undersøkelsen er ikke offentliggjort enda. Dette medfører at analysene av effekter i kommunene og drøftingen bygger på kommuneinndelingen som var i 2001, men dette vil ikke ha konsekvenser for resultatene da vi benytter data på grunnkretsnivå. 3 Resultater I dette kapittelet presenteres de ulike scenarioene for hva som vil skje med sysselsettingsstrukturen som følge av det nye næringsarealet. Videre presenteres også beregnede direkte effekter og ringvirkninger i de ulike scenarioene. Basert på endring i sysselsatte på Vestbase og det nye sysselsettingsmønsteret i Kristiansund har vi beregnet direkte effekter og ringvirkningseffekter. Fra Vestbase har vi fått opplyst at antatt antall nye arbeidsplasser som følge av tiltaket vil være mellom 10 og 50 personer. Økningen i antall sysselsatte vil i stor grad tilskrives økt aktivitet på sokkelen, og vi kan dermed anta at ønsket tiltak også er en konsekvens av mer oljevirksomhet. Dersom tiltaket blir gjennomført vil basens lagringskapasitet opprettholdes samtidig som arealer som i dag benyttes til lagring vil kunne frigjøres til utbygging eller annen baserelatert aktivitet. 3.1 Scenario 1 I dette scenarioet vil alle de nye arbeidsplassene som skapes tas av personer som allerede bor i Kristiansund. Hypotesen er at dette vil medføre at andre deler av næringslivet i kommunen vil tape. Økningen i antallet på Vestbase vil føre til at effekten her er positiv. På bakgrunn av at det er høy usikkerhet rundt antall nye arbeidsplasser, samtidig som det er stor forskjell på om det skapes 10 eller 50 nye arbeidsplasser i det ønskede tiltaket har vi i scenario 1 valgt å bruke et gjennomsnittstall på 30 nye arbeidsplasser for å kunne estimere effekter i en gjennomsnittssituasjon.

6 6/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase Vi har antatt at arbeidsplassene som flyttes fordeler seg likt. I dette scenarioet flyttes derfor 6 arbeidsplasser fra 5 forskjellige grunnkretser. Disse grunnkretsene er: SKJÆRVA (0103), STORKAIA (0201), STORTUA (0602) BJØNNAHAUGEN (0801) og MELKVIKA (0903) Figur 3-1: Illustrasjon scenario 1 Direkte effekter Ringvirkninger Årlig effekt 11,0 0,0 NV Beløpene er i millioner 2010-kroner. NV= Nåverdi i millioner kroner over en 25 års periode. Rentefoten er satt til 4,5 prosent. I scenario 1 utgjør de direkte effektene tilknyttet 30 nye arbeidsplasser på Vestbase 11 millioner kroner per år. Dette tilsvarer ca kroner per nye arbeidsplass, som igjen kan forklares som det hver enkelt arbeider kan skape av verdier i løpet av et år. Scenario 1 legger opp til en omfordeling av arbeidsplasser innad Kristiansund, og det viser seg at flyttingen av arbeidsplasser fra de fem grunnkretsene til Vestbase har ringvirkningseffekter på mindre enn kroner per år. Vi har derfor antatt at ringvirkningseffektene er null i dette scenarioet. En mulig forklaring på at ringvirkningene er fraværende er at antall arbeidsplasser som flyttes; 6 stykker fra fem grunnkretser, utgjør en liten andel av de sysselsatte i grunnkretsen og vil derfor ikke har noen nevneverdig effekt på graden av agglomerasjon i grunnkretsene. Dersom arbeidsplassene hadde blitt flyttet fra et område med høy grad av agglomerasjon til et område med lavere grad av agglomerasjon ville vi forventet en reduksjon i produktiviteten. Dette skyldes at produktiviteten er høyere i områder hvor vi

7 RINGVIRKNINGER AV NYTT LAGERAREAL PÅ VESTBASE 7/12 finner mye næringsvirksomhet, og det er derfor lettere for disse bedriftene å utnytte agglomerasjonsfordeler. 3.2 Scenario 2 I scenario 2 vil alle de nye arbeidsplassene bli tatt av personer som flytter til Kristiansund. Vi velger imidlertid å gjøre to analyser her, avhengig av hvor mange arbeidsplasser som blir skapt. Grunnen til at vi velger å ha et lav- og et høyscenario er at vi ønsker å vise at de samfunnsøkonomiske effektene vil være nært knyttet til hvor mange nye arbeidsplasser som skapes på området Scenario 2.1 I scenario 2.1 vil det skapes relativt få arbeidsplasser. Dette har vi kalt lavalternativet. I scenario 2 blir det 10 nye arbeidsplasser i grunnkretsen hvor Vestbase er lokalisert. I kartet nedenfor har vi illustrert hvordan en mulig utvikling vil være hvis utbyggingen på Vestbase fører til at flere arbeidere fra kommunene rundt Kristiansund flytter inn til Kristiansund for å jobbe. Figur 3-2: Illustrasjon lav- alternativ Nedenfor er de beregnede direkte effektene og ringvirkningene i dette scenarioet vist: Direkte effekter Ringvirkninger Årlig effekt 3,7 0,1 NV 55 1 Beløpene er i millioner 2010-kroner. NV= Nåverdi i millioner kroner over en 25 års periode. Rentefoten er satt til 4,5 prosent.

8 8/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase I scenario 2.1 blir det kun 10 nye arbeidsplasser som følge av utvidelsen ved gjennomføring av ønsket tiltak. I dette scenarioet blir de direkte effektene på 3,7 millioner per år, mens ringvirkningene er beregnet til å være kroner per år. I nåverdi over 25 år blir de direkte effektene 55 millioner kroner og ringvirkningene på 1 million kroner. Den direkte effekten vil også her utgjøre ca per nye arbeidsplass. I dette scenarioet ser vi imidlertid en ringvirkningseffekt som er større enn null. Dette kommer av at den økonomiske tettheten i den grunnkretsen hvor Vestbase har sin virksomhet vil øke noe, og dermed ha positiv effekt på næringslivet i grunnkretsene rundt. En mulig forklaring på at ringvirkningseffektene ikke blir større enn er at det totalt var ca sysselsatte i Kristiansund i 2001 (siste folketelling). 10 nye arbeidsplasser vil dermed kun utgjøre en økning på 0,1 % av total sysselsetting i kommunen. Det er derfor ikke en stor nok økning til å skape de store produktivitetsvirkningene i resten av kommunen. Ringvirkningen viser likevel at et økt antall arbeidsplasser vil påvirke kommunen positivt i større grad enn kun det som skapes direkte i de nye arbeidsplassene. Ved å øke antall arbeidsplasser med 10 vil produktiviteten målt ved lønn også ellers i kommunen øke. Dette kommer av at flere bedrifter, og derfor ansatte, fører til at tettheten av næringsliv øker. Dette bidrar igjen til at man utnytter mer av det potensialet som ligger i agglomerasjon, dvs. høyere produktivitet Scenario 2.2 I scenario 2.2 vil det skapes mange nye arbeidsplasser. Dette har vi kalt høyalternativet. I dette scenarioet vil det bli 50 nye arbeidsplasser i planområdet (i grunnkrets 0804).

9 RINGVIRKNINGER AV NYTT LAGERAREAL PÅ VESTBASE 9/12 Figur 3-3: Illustrasjon høy-alternativ Direkte effekter Ringvirkninger Årlig effekt 18,7 0,3 NV Beløpene er i millioner 2010-kroner. NV= Nåverdi i millioner kroner over en 25 års periode. Rentefoten er satt til 4,5 prosent. I dette scenarioet finner vi en direkte effekt på 18,7 millioner per år, mens ringvirkningene er beregnet til å være kroner per år. Den direkte effekten vil også i dette tilfellet utgjøre ca per nye arbeidsplass. Vi ser derfor at den direkte effekten har et tilnærmet 1:1 forhold, der en ny arbeidsplass vil øke produktiviteten med ca , uavhengig av hvor mange nye arbeidsplasser som skapes. I nåverdi over 25 år blir de direkte effektene 277 millioner kroner og ringvirkningene på 4 million kroner. Som i scenario 2.1 vil disse ringvirkningene komme som et resultat av at den økonomiske tettheten øker i grunnkretsen hvor Vestbase har sin virksomhet. Selv om antall nye arbeidsplasser er økt fem ganger så mye som i scenario 2.1 så er ringvirkningseffektene bare blitt tre ganger så store. Dette viser tydelig at det finnes en avtakende virkning; det er begrenset hvor mye ekstra arbeidsplasser kan påvirke produktiviteten i kommunen utover den direkte effekten av økt produksjon på Vestbase. I likhet med scenario 2.1, vil økningen av antall bedrifter og ansatte føre til at man får en høyere tetthet av næringsliv. Gjennom økt spesialisering og effektivitet, samt større markeder for innsatsfaktorer og produkter vil graden av agglomerasjon i områdene rundt grunnkretsen hvor tiltakene iverksettes bli høyere. Dette gjenspeiles ved at de ansatte i disse grunnkretsene får høyere lønn.

10 10/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase 4 Alternative lokaliseringer Det er stor interesse for hvilke effekter prosjektet vil ha på arbeidsmarked og sysselsetting, både på kort og lang sikt, dersom prosjektet blir lokalisert andre steder. I dette kapittelet vil vi drøfte forventede agglomerasjonseffekter av lokalisere lagerarealet andre steder enn på Vestbase. Figur 4-1: Illustrasjon av alternative lokaliseringer av nytt lagerareal. Vi har valgt å dele de alternative lokaliseringene i to grupper. Kai 1, 2 og 3, Omagata og Vestbase øst i en gruppe og Seivika, Bolga, Husøya, Bolgneset, Kopparholman og Hestvikholman i den andre gruppen. Gruppene er delt etter forventet effekt. For den første gruppen vil vi forvente en relativt lik effekt som ved lokalisering på Vikanholmen Vest. Begrunnelsen for dette er at disse stedene er svært nærme Vikanholmen Vest. De er faktisk lokalisert i samme grunnkrets eller i en nærliggende grunnkrets. Vi kan derfor anta at de nærliggende grunnkretsene har samme grad av agglomerasjon; samme grad av næringslivstetthet. Ettersom disse lokaliseringene vil ha de samme egenskapene som Vikanholmen Vest kan vi forvente de samme effektene på næringsliv og sysselsetting her. For den andre gruppen, Seivika, Bolga, Husøya, Bolgneset, Kopparholman og Hestvikholman, forventer vi imidlertid noen andre effekter. Disse alternativene er lokalisert i grunnkretser som har en lavere grad av agglomerasjon. Dersom vi får en situasjon som beskrevet i scenario 1, alle de nye arbeidsplassene blir tatt av personer som er bosatt i Kristiansund, vil vi forvente en lavere direkte effekt. Dette skyldes at arbeidskraften vil flyttes fra et område med høyere næringslivstetthet til et område med lavere tetthet. Det vil dermed bli vanskeligere for bedriftene å utnytte agglomerasjonsfordelene som oppstår ved høy næringslivstetthet. Den direkte effekten vil reduseres som et resultat av at arbeidskraften blir mindre produktiv. Ettersom den økonomiske tettheten reduseres i Kristiansund vil vi forvente negative ringvirkninger i Kristiansund om arbeidskraften flyttes ut. På samme måte vil vi forvente positive ringvirkninger i nærheten av den alternative lokaliseringen. Vi

11 RINGVIRKNINGER AV NYTT LAGERAREAL PÅ VESTBASE 11/12 kan imidlertid ikke uten videre analyser av disse effektene konkludere om den samlede effekten vil bli positiv eller negativ. Dersom vi ser for oss en situasjon lik scenario 2 der de nye arbeidsplasser blir tatt av arbeidere fra andre steder, kan vi forvente en noe høyere ringvirkningseffekt enn det vi fant ved en lokasjon på Vestbase. Grunnen til dette er at de nye arbeidsplassene vil øke den økonomiske tettheten i større grad enn tidligere. Både Averøy kommune og det som tidligere var Frei kommune hadde litt over sysselsatte per En økning på 10 til 50 arbeidsplasser vil derfor kunne øke den økonomiske tettheten mer enn det samme antallet nye arbeidsplasser vil gjøre i Kristiansund. Hvor mye større ringvirkningseffekten vil bli er det ikke mulig å tallfeste uten mer inngående analyser. Da den nye arbeidskraften i dette tilfellet kommer fra andre steder enn Kristiansund så vil vi forvente en direkte effekt som sammenfaller med det vi fant i tidligere analyser, ca per nye arbeidsplass. Men da alle de alternative lokaliseringene i gruppe to har en lavere grad av økonomisk tetthet vil det i utgangspunktet også være en lavere grad av agglomerasjon, og vi kan forvente en direkte effekt som er noe mindre enn per nye arbeidsplass. Reduksjonen i den direkte effekten vil imidlertid ikke være like stor som i scenario 1. 5 Konklusjon Nedenfor presenteres analyseresultatene i en samlet tabell: Direkte effekter Ringvirkninger Årlig effekt NV Årlig effekt NV Scenario 1 11, ,0 0 Scenario 2.1 3,7 55 0,1 1 Scenario , ,3 4 Beløpene er i millioner 2010-kroner. NV= Nåverdi i millioner kroner over en 25 års periode. Rentefoten er satt til 4,5 prosent. Fra analysene ser vi at det er høy-alternativet som kommer best ut. Både de direkte virkningene og ringvirkningene blir størst her. Det er likevel viktig å nevne at dette alternativet også har flest nye arbeidsplasser. De tre alternativene kan derfor ikke sammenlignes direkte. I høy-alternativet er det antatt at de nye arbeidsplassene blir tatt av personer som flytter til Kristiansund fra andre kommuner. I virkeligheten vil det være vanskelig å bestemme om nye ansatte kommer fra egen kommune eller fra andre steder. Nye arbeidstakere vil mest sannsynlig være en blanding av mennesker fra egen kommune og andre kommuner. Slike rendyrkede scenarioer som vi har presentert her vil mest sannsynlig ikke oppstå, men gir allikevel en indikasjon på hvilke effekter en utbygging kan gi.

12 12/12 Ringvirkninger av nytt lagerareal på Vestbase Men om det skapes 50 nye arbeidsplasser og alle disse blir tatt av arbeidere som allerede bor i Kristiansund, er det likevel naturlig å anta at de negative konsekvensene for resten av kommunen vil være små eller fraværende. Grunnen til dette er at det vil være så få fra hver enkelt grunnkrets som bytter arbeid (når vi bruker våre forutsetninger) at det det ikke vil påvirke graden av agglomerasjon. Dersom det skapes mellom 10 og 50 nye arbeidsplasser på Vestbase kan vi anta at de direkte effektene ligger mellom 3,7 og 18,7 millioner kroner årlig og med en nåverdi på mellom 55 og 277 millioner kroner over 25 år. Ringvirkningene vil være avhengige av hvor mange av de nye ansatte som kommer fra Kristiansund kommune og hvor mange som kommer fra andre steder. Dersom det er mange av de nye som har flyttet internt i kommunen vil det være naturlig å anta at ringvirkningene blir relativt lave. Men dersom en stor del av de nye ansatte kommer fra andre steder, så vil det avstedkomme større ringvirkninger. Grunnen til dette er at nye arbeidere som bosetter seg i Kristiansund vil øke Kristiansund kommunes tetthet av næringsliv. En økning i grad av tetthet i næringslivet vil bidra til at produktiviteten til de sysselsatte i Kristiansund øker. Med antall nye arbeidsplasser mellom 10 og 50 vil vi forvente ringvirkninger opptil kroner årlig og en nåverdi på inntil 4 millioner kroner i de scenarioene vi har sett på. Dersom en av de alternative lokaliseringene i den andre gruppen med lang avstand til Vestbases kjerneområde, blir valgt foran lokalisering på, eller i nærheten av, Vikanholmen Vest, forventer vi en noe lavere direkte effekt. Ringvirkningene kan imidlertid øke i nærheten av den alternative lokaliseringen, men vi forventer en redusert ringvirkningseffekt i Kristiansund. Det bør derfor gjennomføres analyser for å kunne konkludere om den alternative lokaliseringen kan gi en høyere total effekt på næringsliv og sysselsetting i regionen.

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

REFERAT Fornyingsutvalget Dato 04.09.13

REFERAT Fornyingsutvalget Dato 04.09.13 REFERAT Fornyingsutvalget Dato 04.09.13 Tilstede: Hanne A Velure, Einar Utgaard, Steinar Tronhus, Kai Ove Riise, Hans Nørstebø, Randi Møller (Tillitsvalgt - helse), Ann Kathrin von Rappe, Mats Heidsve

Detaljer

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013)

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) Vedlegg 3 (til evalueringsgruppas rapport) Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) 1 Innledning Alle kostnadsanslag som utarbeides i Statens Vegvesen for investeringsprosjekter

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16 Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011 Undersøkelse om svart arbeid Oktober 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Opinion sitt befolkningspanel. Undersøkelsen er gjennomført som en del av en web-omnibus

Detaljer

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2 Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling 18.12.2015 1. Innledning Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregning av befolkningsprognoser. Dette skyldes blant annet valg av

Detaljer

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen?

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Kortversjon av SSBs rapport 42/2011 Behov for value added-indikatorer på grunn av økt interesse for skolens resultatkvalitet De

Detaljer

Sjodalen Fjellgrend AS Side 1 av 5

Sjodalen Fjellgrend AS Side 1 av 5 Sjodalen Fjellgrend AS Side 1 av 5 Notat Til: Vågå kommune v/rådmannen Kopi til: Fra: Ordføreren Sjodalen Fjellgrend AS Dato: 9. november 2014 Emne: Notat vedr reguleringsplan Sjodalen Fjellgrend 1. Innledning

Detaljer

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025. Befolknings og boliganalyse. Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025. Befolknings og boliganalyse. Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025 Befolknings og boliganalyse Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig MIDTVEISHØRING 10. JUNI 2013 1 Innhold Befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger...

Detaljer

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal Utredning i forbindelse med kommunereform Innledning Kommunestyret gjorde 11.2.2016 vedtak om å utrede et sammenslåingsalternativ mellom Selbu og Tydal: Utredning

Detaljer

Fasit - Oppgaveseminar 1

Fasit - Oppgaveseminar 1 Fasit - Oppgaveseminar Oppgave Betrakt konsumfunksjonen = z + (Y-T) - 2 r 0 < 0 Her er Y bruttonasjonalproduktet, privat konsum, T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det

Detaljer

Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000

Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000 Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000 Av Torberg Falch, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim

Detaljer

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus. med beslutningsverktøy. Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus. med beslutningsverktøy. Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00 Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Sensorveiledning i: MAN89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen.

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503440-/JEB 26.04.2007 Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen. Vi viser til telefonsamtale

Detaljer

prosent Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

prosent Fire av ti funksjonshemmede i arbeid 43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid Arbeidskraftundersøkelsen tilleggsundersøkelser om funksjonshemmede Fire av ti funksjonshemmede i arbeid I 15 var 74 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år

Detaljer

Internrevisjon ved Universitetet i Bergen

Internrevisjon ved Universitetet i Bergen UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 14/16 11.02.2016 Dato: 20.01.2016 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter:

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Sak 94/11 Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling

Sak 94/11 Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling Komite for samferdsel Sak 94/11 Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at arealutvalgets innstilling

Detaljer

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil!

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! 1. Husk at vi kan definere BNP på 3 ulike måter: Inntektsmetoden:

Detaljer

Opp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge

Opp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge Opp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge Oddbjørn Raaum i samarbeid med Bernt Bratsberg og Knut Røed November 2006 Stiftelsen for samfunnsøkonomisk forskning

Detaljer

Sammendrag: Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2

Sammendrag: Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2 TØ-rapport 746/2004 Forfatter(e): Bård Norheim og Åse Nossum Oslo 2004, 106 sider Sammendrag: Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren Alternativ finansiering av transport

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Vold og trusler i 20 år

Vold og trusler i 20 år Levekårsundersøkelsene 98- Vold og trusler i år Nesten år og seks levekårsundersøkelser tilsier at i overkant av prosent av den voksne befolkningen årlig blir utsatt for vold og trusler. Undersøkelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2

DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2 VESTBASE AS DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143 ALTERNATIV

Detaljer

NHO'sviktigste prioriteringer i Møre og Romsdal

NHO'sviktigste prioriteringer i Møre og Romsdal NHO'sviktigste prioriteringer i Møre og Romsdal Torill Ytreberg, regiondirektør 21.04.16 Sant? 2 NHO Møre og Romsdals viktigste prioriteringer Fergefri E-39: Hafast Møreaksen Halsafjorden Øvrige strekninger:

Detaljer

S1 Eksamen våren 2009 Løsning

S1 Eksamen våren 2009 Løsning S1 Eksamen, våren 009 Løsning S1 Eksamen våren 009 Løsning Del 1 Oppgave 1 a) Skriv så enkelt som mulig 1) x 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 ) a b 3 a b 3 a 4a b 1 3 4a b 3 b 1 b) Løs likningene

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige helse- og

Detaljer

Høring om rapport fra forprosjekt om eventuelt samarbeid om lønn/regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet

Høring om rapport fra forprosjekt om eventuelt samarbeid om lønn/regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet Kristiansand 22. november 2010 Til høringsinstansene (se vedlegg) Høring om rapport fra forprosjekt om eventuelt samarbeid om lønn/regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet

Detaljer

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse: Viktig informasjon Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag. For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor hos

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 1 Innledning Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Sauherad kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse om kommunestruktur. Undersøkelsen

Detaljer

Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt!

Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt! Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt! Morten Welde, Teknologi Trondheim, Seksjon for ITS og trafikkteknologi Bompengekonferansen 2009, 7.-8. oktober 1 Disposisjon 1. AutoPASS og

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 9. september 2014 Versjon 1.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

For egen maskin. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

For egen maskin. Anne Espelien Partner Menon Business Economics For egen maskin Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hvordan oppnå positiv utvikling i hele landet: Hva kan vi lære av andre regioner? Økt kunnskap om samspill mellom kommuner spesielt samspill

Detaljer

Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien - oppfølging av vedtak i formannskaps sak PS 12/9

Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien - oppfølging av vedtak i formannskaps sak PS 12/9 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 11991/2012 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/38 Formannskapet 07.03.2012 Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien

Detaljer

MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET

MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET ER BEGRENSET Virkningen av jordbrukspolitikken og mulighetene til å styre utviklingen blir ofte overdrevet. Ifølge Public Choice-teorien blir dette forklart

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog Prosjektbegrunnelse Prosjektbegrunnelse for Felles Datakatalog [Malen er utarbeidet med bakgrunn i Prosjektveiviseren, og tilpasset for Skate prosjekter] Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer:

Detaljer

OBOS-notat om partienes stemmegivning i byggesaker i bystyret i Oslo i perioden august 2011-juni 2015. 19. august 2015

OBOS-notat om partienes stemmegivning i byggesaker i bystyret i Oslo i perioden august 2011-juni 2015. 19. august 2015 Notat om bystyrets behandling av boligbyggingssaker 1. Hvordan stemmer partiene i boligbyggingssaker? Vår gjennomgang viser at fra kommunevalget i 2011 og fram til i dag (juni 2015), så har bystyret behandlet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bærum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsti.bjornerheim@baerum.kommune.no Innsendt av: Kirsti Bjørnerheim

Detaljer

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn Sak 14/2015 Til: Representantskapet Fra: Styret Dato: 14.04.2015 Studentmedlemsskap i NAL 1. Bakgrunn NAL er en medlemsorganisasjon som har en tredeling av typer medlemskap: yrkesaktive, studenter og pensjonister.

Detaljer

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på Kystens Energi Svolvær 10. februar 2011 Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser Bilde 1: Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Lundin Norway. Fra liten til stor en rivende utvikling

Lundin Norway. Fra liten til stor en rivende utvikling DEFINERE FOKUS Bakgrunn Lundin Norway AS er et selskap som har utmerket seg de senere år med å inneha en unik evne til å systematisk utvikle og gjennomføre en effektiv lete- og feltutviklingsstrategi.

Detaljer

Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2

Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2 Eikeli videregående skole Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2 27.05.2013 1 Ved fullkommen konkurranse er det fem forutsetninger som gjelder for markedsføreren: Det er mange selgere og kjøpere i markedet,

Detaljer

Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene

Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/8083-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

4 Opptrappingsplanen: Status psykisk helsevern for barn og unge

4 Opptrappingsplanen: Status psykisk helsevern for barn og unge 4 Opptrappingsplanen: Status psykisk helsevern for barn og unge Britt Venner 4.1 Innledning I Opptrappingsplanen fremheves det at psykisk helsevern for barn og unge er et fagfelt som fortsatt trenger betydelig

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013 Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Att. Ragnhild Sperstad Lyng Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148

Detaljer

Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, høsten 2013

Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, høsten 2013 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, høsten 203 Ved sensuren skal oppgave og 3 telle 25 prosent, og oppgave 2 telle 50 prosent. Alle oppgaver skal besvares. Det er lov å samarbeide når

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG Utgave april 2014 Dette notat er laget for at utbyggere skal få informasjon om hvordan vi praktiserer reglene våre for anleggsbidrag, og at disse samsvarer

Detaljer

Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge

Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge Notat Til: Fra: Dato: Justis- og beredskapsdepartementet Juristforbundet 28.12.2015 Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge Vi viser

Detaljer

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Lesja og Dovre Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Innledning Resultatet av arbeidsgruppen sitt arbeid Økonomisk oversikt Lesja & Dovre; Drift, økonomi, Fond og gjeld Forskjeller og likheter

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering.

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering. Ås kommune Organisasjonsendring i Teknikk og miljø Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 06.04.2016 Rådmannens innstilling: Fremlagte

Detaljer

Skattlegging av ressursrenten i fiskeflåten?

Skattlegging av ressursrenten i fiskeflåten? Skattlegging av ressursrenten i fiskeflåten? Ragnar Tveterås Trøbbel for Tråle og Sjarke? Fiskebåts årsmøte, Oslo 18. februar 2016 1 Spørsmål jeg skal belyse Hva er ressursrente? Hvem skal ressursrenten

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 01/08608-007 Dato: 15.01.02 BEREGNING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret Saksordfører : Margareth Lien

Detaljer

Aon. Askøy kommune Notat

Aon. Askøy kommune Notat Aon Askøy kommune Notat 20.mai 2014 Sammendrag Askøy kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør Storebrand i november 2012 varslet at de ville trekke seg

Detaljer

Høyest inntekter i Akershus og lavest i Hedmark

Høyest inntekter i Akershus og lavest i Hedmark Regionale forskjeller i familieinntekt: Høyest inntekter i og lavest i Ahmed Mohamed og Jon Epland Familier bosatt i hadde i 1998 en gjennomsnittsinntekt etter skatt som var 103 000 kroner høyere enn familier

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventninger om høyere prisvekst og høyere lønnsvekst TNS Gallups Forventningsundersøkelse for andre kvartal 2008 viser at det nå forventes høyere prisvekst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.11. 2010 Dato møte: 24.11. 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling Mandat idéfase nybygg Gaustad, somatikk.

Detaljer

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave)

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) Økonomisk Institutt, oktober 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 Oppsummering av forelesningen 27.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S &

Detaljer

Individuell inntektsfordeling 1993 2006

Individuell inntektsfordeling 1993 2006 Hilde Bojer Individuell inntektsfordeling 1993 2006 Når vi ser bort fra kapitalinntekter, har individuell inntektsfordeling vært noenlunde stabil i perioden 1993 2006. Forskjellene mellom kvinner og menn

Detaljer

Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune

Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune Saknr. 12/300-44 Ark.nr. L40 Saksbehandler: Geir Aalgaard Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30.

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. 26. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. april 2014 Forhandlingene med PBL-A om ny hovedtariffavtale

Detaljer

Hervé Colleuille seksjonssjef, Hydrologisk avdeling NVE

Hervé Colleuille seksjonssjef, Hydrologisk avdeling NVE 200 års flom oppklaring om begrepsforvirring Flomnivåer, gjentaksintervall og aktsomhetsnivåer Hervé Colleuille seksjonssjef, Hydrologisk avdeling NVE Hvilke av disse utsagn er riktige? 1. Vi har fått

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Saksutredning: Skolebruksplanens utbyggingsalternativer FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER

Saksutredning: Skolebruksplanens utbyggingsalternativer FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Saksutredning: Skolebruksplanens utbyggingsalternativer FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg nr 1 Tilbud fra totalentreprenøren NCC

Detaljer

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Alle fylkesmannsembetene, se adresseliste Deres referanse Vår referanse Dato 200503440-/JEB 26.04.2007 Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Vi viser til kontakt med Fylkesmennenes

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010 Omdømmerapport Markedsinfo as Formål og gjennomføring De årlige omdømmeundersøkelsene for Elvebyen Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme, herunder østlendingers*)

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

VEDTAK NR 42/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 6. september 2012.

VEDTAK NR 42/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 6. september 2012. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.09.2012 Ref. nr.: 12/15927 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 42/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

POLITISK PLATTFORM - SVELVIK KOMMUNE - DRAMMEN KOMMUNE

POLITISK PLATTFORM - SVELVIK KOMMUNE - DRAMMEN KOMMUNE POLITISK PLATTFORM - SVELVIK KOMMUNE - DRAMMEN KOMMUNE Arbeidsprosess Møtet ledes av ordfører i kommune hvor møtet avholdes. Møtene starter med å verifisere tekst fra forrige møte og bli enige om hvilke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk 1 Endelig stor Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk Trude Lappegård, seniorforsker Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå KS Barnehagekonferansen 01.02.2011, Oslo 1 Gratulerer!

Detaljer

VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON

VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON FAKTAHEFTE VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas OSLO KULTURNATT 201 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Kjersti Tubaas. september 2016 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 201 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de

Detaljer

Politikken virker ikke

Politikken virker ikke Politikken virker ikke Alt legges inn for å øke lønnsomheten i næringslivet. Likevel øker ikke investeringene. På tide å tenke nytt. Det er ikke bedrifter som skaper arbeidsplasser, det er kunder. Av Roger

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Forelesning # 6 i ECON 1310:

Forelesning # 6 i ECON 1310: Forelesning # 6 i ECON 1310: Arbeidsmarkedet og konjunkturer Anders Grøn Kjelsrud 23.9.2013 Pensum Forelesningsnotat (Holden) # 8 Kapittel 8 ( The labour market ) og kapittel 10 ( The Phillips curve, the

Detaljer

TMA4140 Diskret matematikk Høst 2011 Løsningsforslag Øving 7

TMA4140 Diskret matematikk Høst 2011 Løsningsforslag Øving 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av?? TMA4140 Diskret matematikk Høst 011 Løsningsforslag Øving 7 7-1-10 a) Beløpet etter n 1 år ganges med 1.09 for å

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Detaljer

Betydningen av sykefravær for arbeid og avlønning

Betydningen av sykefravær for arbeid og avlønning Betydningen av sykefravær for arbeid og avlønning Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research

Detaljer

Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland

Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Teori 3. Materiell og metode 3.1. Utstyr 3.2. Fremgangsmåte 4. Resultater 5. Drøfting 5.1. Naturvitenskaplig

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 ALLMINNELIG HØRING - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET BRUKERNES BEHOV â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131 Søgne kommune Arkiv: 38/69 Saksmappe: 2015/2070-32027/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Lysbilde 1 Egen hilsen. Fylkesrådet har behandlet midtveisrapporten og gjort noen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - oppsigelse på grunn av epilepsi

Anonymisert versjon av uttalelse - oppsigelse på grunn av epilepsi Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse - oppsigelse på grunn av epilepsi Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 10. mars 2009. A mener X Barnehage diskriminerte

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven

Endringer i introduksjonsloven Endringer i introduksjonsloven Loven ble endret ved Stortingets vedtak av 15. juni 2011 Endringene trer i kraft på forskjellige tidspunkter 1 1 Kort oversikt over endringene Personkretsen som har rett

Detaljer