5 15 (FTF) Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 15 (FTF) Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd. www.5-15.org"

Transkript

1 5 15 (FTF) Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd. Generelle betraktninger Historikk oppbygning format Bruk Muligheter og begrensninger Forskning på 5 15 Elektronisk skåring Erfaringer og klinisk drøfting 1

2 5-15 formuläret Ansvariga för formulärets utformning Björn Kadesjö, Sverige, Marit Korkman, Finland, Anegen Trillingsgaard, Danmark, Katarina Michelsson, Finland, Gerd Strand, Norge, Lars-Olof Janols, Sverige, Christopher Gillberg, Sverige i samarbete med Nordiska expertgruppen för ADHD/DAMP (Noen av bildene er hentet fra Bjørn Kadesjø april 2012) 2

3 Symptomer diagnoser dimensjoner med mer. Ønskebildet: Alle med diagnosen A har de samme symptomene Symptomene peker på årsak, forløp og behandling Symptomene ses ikke i andre diagnosegrupper eller hos friske personer. Symptombildet er stabilt fra situasjon til situasjon 3

4 Forts. Virkeligheten: Symptommønsteret er ulikt fra person til person med samme diagnose. Symptomer kan gjenfinnes i andre diagnosegrupper Forskjellen fra friske personer er mer kvantitet enn kvalitet Variabilitet i symptombildet Foreligger en diagnose øker sannsynligheten sterkt for at det også foreligger flere 4

5 Konsekvenser for diagnostikk Mange har trekk, færre har diagnose: Viktig med flere informanter, kvalitativ vurdering av avvik / impairment, mål på statistisk avvik Komorbiditet og differensialdiagnostikk: Mange diagnostiske kategorier må vurderes Diagnosen gir bare hypoteser om vansker og rett behandling Funksjonskartlegging viktig for tiltak 5-15: (En del av) svaret på utfordringene 5

6 ESSENCE - Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neuropsychiatric/Neurodevelopmental Clinical Examinations (ESSENCE) - C. Gillberg Major symptoms lasting - from one or more (usually several) of the following domains before age 4 years are the markers of ESSENCE General development Motor control/perception-sensory Communication/Language Activity/Impulsivity Attention Social interaction/reciprocity Behaviour Mood Sleep Feeding 6

7 ESSENCE II (Gillberg) Predictors of academic failure, social exclusion, substance misuse, psychiatric disorders, empathy problems, antisocial lifestyle. Prevalence: ADHD with or without ODD/CD: 5-7% Language disorders: 5% Developmental coordination disorder (DCD): 5% Intellectual disability: 2% Tics/TS/OCD: 1% Behavioral Phenotype Syndromes, including FAS: 1% Epilepsy/other neurological disorders: 0.6% Reactive Attachment Disorder: 0.5-1% PANS: Pediatr. Acute Onset Neuropsych. Syndromes: 0.1% 7

8 ESSENCE III (Gillberg) At least 10% under 18 years are/have been affected by neuropsych./ neurodevelop. disorders (Boys: 12% Girls: 8%) 50% discovered by age 6. More than half of this group will have persistent problems as adults A public health problem needing better screening Treatments/cures? Not really, but meaningful interventions Psycho-education Parent expertise/parent training Adaptive skills training ESSENCE friendly environments Remedial education Medication (ADHD comorbidities of ASD) 8

9 ESSENCE IV (Gillberg) If we suspect ESSENCE? Observation outside clinic Observation inside/out of clinic: joint attention attention/listening behavior communication activity impulsivity emotional regulation Parent/teacher questionnaires interviews Medical, neurological, psychiatric examination Hearing vision weight height metabolism sleep - genetic discussion EEG Intellectual function neuropsychological strengths and weaknesses 9

10 Diagnostikk og kartlegging Diagnostikk: Er pasientens symptomer i type, omfang, varighet og funksjonsnedsettelse i overensstemmelse med diagnosemanualen? Kartlegging: Beskrive styrker og svakheter, risiko og beskyttelsesfaktorer Legge premisser for diagnostikk Legge premisser for behandlingsplanlegging 10

11 Kartleggingsmetoder Anamnese Intervju utfylling fokuserte og generelle skjemaer Klinisk intervju Styrke: Eksempler oppfølgingsspørsmål Spørreskjemaer Styrker: Normbasert tidsbesparende Ulemper: Over- og underrapportering, tolkning av spørsmål Tester Ferdigheter (nevro)psykologiske - medisinske 11

12 Feilkilder ved bruk av spørreskjemaer Fortvilet/stresset informant kan rapportere generelt høye skårer. Rop om hjelp Hvem som ønsket utredning kan påvirke det som rapporteres. Benekte eller ikke se vansker God tilpasning hjemme eller på skolen kan kamuflere vansker. Uheldig for kartlegging, bra for tiltak 12

13 Diagnostiske intervjuer Generelle: DAWBA (Development and Well Being Assessment) Nettbasert med plass for fritekst K-SADS (Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children) Grunnmodul og oppfølgingshefter Spesifikke for autisme: DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders) ADI-R (Autism Diagnostic Interview Schedule for DSM-IV) 13

14 Spørreskjemaer vedr. ADHD Spesifikke ( narrow band scales ) Korte : Eks.: AD/HD-RS IV, SNAP-IV, Conners Rating Scale (10 spørsmål) Lange : BADDS (The Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents) -Conners Rating Scale Revised/ Conners3 Generelle ( broad band scales ) Eks.:5-15, CBCL/ASEBA. (Conners3?) 14

15 Historikk m.m. Nordisk ekspertgruppe for AD/HD (DAMP) Arbeid i 20 år Fokus på AD/HD OG tilleggsvansker Klinisk intervju skjema ville bli for omfattende Offisiell lansering utsagn som vurderes på 3 pkt skala Stemmer ikke stemmer i blant stemmer bra Muligheter for fritekst, bl.a. om ressurser Som intervjuskjema eller hjemmeutfylling Må følges opp av samtale / utdyping 15

16 ASSOCIERADE TILLSTÅND Svenska skolbarn Utvecklingsbetingade tillstånd Psykiatriska tillstånd AD/HD AD/HD 13% Mental retardation 47% Motorik problem (DCD) 40% Läs- och skrivsvårigheter 7% Aspergers syndrom 60% Trotssyndrom (ODD) 33% Tics Depression och ångest inte inbegripet Kadesjö & Gillberg

17 Skalar og delskalaer Motorisk område Grovmotorikk (7), finmotorikk (10) Eksekutivfunksjoner Oppmerksomhet (9), hyperaktivitet / impulsivitet (9), hypoaktivitet (4), plan / organisering (3) Persepsjon Rom / retning (5), tid (4), kroppspersepsjon (5), visuell persepsjon (4) Hukommelse (11) 17

18 Skalar og delskalaer II Språk Språkforståelse (5), ekspressivt språk (13), kommunikasjon (3) Læring Lesing / skriving (8), matematikk (5), generell læring (4), læringsstrategier (10) Sosiale ferdigheter (27) Emosjonelle / atferdsmessige vansker Internalisering (12), eksternalisering (13), tvang (8) 18

19 Domäner och subdomäner i FTF Domäner Subdomäner Item Motorik Grovmotorik 1-7 Finmotorik 8-17 Exekutiva funktioner Uppmärksamhet Impulsivitet/överaktivitet Hypoaktivitet Planlägga /organisera Perception Rum och relationer Tidsuppfattning Kroppsuppfattning Form, figuruppfattning Minne Minne

20 Domäner och subdomäner i FTF (forts.) Domäner Subdomäner Item Språk Förståelse av talat språk Uttala och uttrycka sig Kommunikation Inlärning Läsa, stava och skriva Räkna Nyinlärning Coping i inlärningssituationer Social kompetens Social kompetens Psykiska problem Internaliserade problem Externaliserade problem Tvångshandlingar/tvångstankar

21 Domänmedelvärden, pojkar/flickor, fall/ kontroller 21

22 Domänmedelvärde för huvuddiagnoser (fall med normal begåvning) Domän ADHD n=93 ADHD+ DCD/ DAMP Autism n=31 AS n=37 Tourettes syndrom n=41 Dyslexi n=74 90.e percent. n=116 Motorik,42,74,87,70,68,28 0,47 Executiva 1,18 1,19 1,21 1,07 1,41,63 0,88 funktioner Perception,48,65,71,56,63,22 0,39 Minne,70,77,76,71,75,38 0,55 Språk,46,61,79,42,63,27 0,33 Inlärning 1,05 1,15 1,31,94 1,05,84 0,81 Social,57,64,90,99,96,12 0,33 kompetens Psykiska,55,50,54,62,93,14 0,30 problem 22

23 Bruk av 5 15 skjemaet. Ansvar for bruk og tolkning: Fagperson med utredningskompetanse, forståelse for statistiske begreper, kunnskap om utvikling og utviklingsforstyrrelser. Kunnskap om 5 15 Fagpersoner i BUP, PPT og Hab.tjenesten: Psykologer, pedagoger med embetseksamen / testkompetanse, leger, personer med annen bakgrunn og relevant kompetanse Fortrinn ved 5 15: Nordiske normer gratis noen skalaer som ikke dekkes av andre instrumenter kan bruke og skåre utdrag av skjemaet. 23

24 Bruk av 5 15 skjemaet II Indikasjoner for bruk av 5 15: 5 15 må suppleres med anamnese, klinisk intervju (gjerne med utgangspunkt i skjemaet), informasjoner fra andre (lærere, barnet selv..), tester og ev. andre undersøkelser. Når 5 15 er første skjema kan hele skjemaet tas Når foreldre (nylig) har fylt ut andre skjemaer kan man vurdere å bruke deler av skjemaet Spm. 18 t.o.m 35 er AD/HD kriteriene Spm. 149 t.o.m 173 dekkes langt på vei av CBCL Dobbeltsjekk kan være positivt. 24

25 Bruk av 5 15 skjemaet III 5 15 skalaer som langt på vei ikke dekkes av andre skjemaer: Motorikk, hukommelse, persepsjon, læring (sosiale ferdigheter) Noen punkter å tenke på: Samleskalaene kan være for brede slik at info blir borte. Eks.: Hypo og hyperaktivitet sammen Noen skalaer har viktige, men få ledd: Eks.: Plan / organisering (3). Ledd fra andre skalaer kan supplere: Eks.: Læringsstrategier og EF. Kommunikasjon og sosiale ferdigheter 25

26 Forskning på 5-15 Normgrunnlag: Ca. 150 svenske barn på hvert årstrinn 6 ½ - 14 ½ 769 finske 5 åringer (5-0 til 5-6) Gjennomgående funn: Mer problemer hos gutter enn hos jenter (råskårer) Sammenheng problemnivå og foreldreutdanning Stort sett lavere råskårer med økende alder Unntak: Sosiale-emosjonelle vansker, sosiale ferdigheter Gj.sn.råskåre for hvert område varierer mye. Høy problemskåre for EF (inkl. AD/HD kriteriene) vanlig 26

27 Figure 1. Mean profiles on the FTF for boys and girls separately 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 boys girls Motor skills Executive functions Perception Memory Language Learning Social skills Emotional/behavioural problems 27

28 Forskning på 5 15 II Indre konsistens på skalaene:ok Korrelasjon mor / far: OK, ca. r.=0.7 i snitt Test retest stabilitet (6-8 uker): Finsk us. AD/HD i normmaterialet (N=45): Skåre 2 på 6 av 9 uoppmerksomhet og /eller hy./i AD/HD-I: 2.7% (3.3% g. 2.1% j.) AD/HD-H: 1.4% (1.8 g. 1.0 j.) AD/HD-C: 1.2% (1.5% g. 0.8% j.) 90% hadde 3 eller færre AD/HD symptomer 28

29 Forskning på 5 15 III Bohlin & Janols: 5 15 og CBCL: N= , sos.-em. vansker og skalaer med tilsvarende innhold på CBCL stemte godt overens Faktoranalyse av 5 15 gav to hovedfaktorer: Læring og sosial- emosjonell fungering Arkasinen & Michelsson: 2.3% med full AD/HD. 50% av disse med komorbiditet Foreldre fornøyd med skjemaet. Noen ønsket 5 pkt. skala. Foreldre til barn uten vansker: For langt 29

30 Forskning på 5 15 IV Korkman et.al: Screening av 5 åringer. 1 område over 90p= Risk Risk barn og en ktr.gruppe på 30 testet med NEPSY: EF, minne, persepsjon og språk Fant sign. korrelasjoner 5 15 og NEPSY 5 15 fant 93% av dem med vansker på NEPSY Men 63% med utfall på 1+ område i 5 15 hadde normal NEPSY Domeneskåre på 5-15 korrelerte ikke spesifikt med samme område i NEPSY For 5åringer: 5-15 fanger opp generelle vansker? 30

31 Forskning på 5 15 V Trillingsgaard et.al.: Us. et klinisk utvalg: Profil og nivå liknet de 10% med størst vansker i normgruppa 5 av 8 skalaer skilte mellom ulike diagnosegrupper Motorikk læring minne språk- sos.komp. (Ikke persepsjon og EF) 3 av skalaer korrelerte med tilsvarende i WISC III Hovedfunn: Klinisk utvalg har avvik på 5 15 Ulike kliniske grupper har ulik profil på 5 15 Ingen klar sammenheng mellom 5 15 utfall og IQ på 6 av 8 områder (unntak: språk og læring) 31

32 Pågående utviklingsarbeid Supplerende normering inkl. lærerversjon Større dansk prosjekt Ekstraspørsmål om nedsatt funksjon ( impairment ) Bruk i utredning av voksne. Foreldre svarer ut i fra barnet som 7-9 år. (Utvikling av versjon for år) Utvikling av småbarnsversjon Selvrapport: Aud Mork Bredesen 32

33 Samtaletemaer Egne erfaringer, problemstillinger, spørsmål, forslag Bruk av 5-15 i planlegging av behandling / tiltak Sannsynlige profiler i forhold til ulike diagnoser: Spesifikk dysleksi Språkrelaterte lærevansker Nonverbale lærevansker ADHD-C ADHD-I DCD: Developmental Coordination Disorder Tourettes syndrom Høytfungernde autisme / Asperger OCD 33

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen.

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvor er jentene? Av Ellen Ekevik, Spiss Fra Autisme i dag 2010, bind 37 nr 2. Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvordan er kjønnsfordelingen

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie

Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 33 (2006), nr 1, 1-13 Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie Oddbjørn Hove Psykiatrisk klinikk, Helse Fonna

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Det «usynlige», sosiale handikap: Jenter med Asperger-syndrom

Det «usynlige», sosiale handikap: Jenter med Asperger-syndrom Det «usynlige», sosiale handikap: Jenter med Asperger-syndrom Artikkel Nyere forskning viser at jenter med en tilstand innenfor autismespekteret (autisme, Asperger syndrom og atypisk autisme) fremstår

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en. inkluderende skole?

Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en. inkluderende skole? Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en inkluderende skole? I følge statistikken er det knapt én av hundre som har diagnosen Tourettes Syndrom. God kunnskap om denne diagnosen betyr mye for en

Detaljer

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD 5 1 5 NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD Til de foresatte: Dette skjema belyser detaljert en rekke ferdigheter og atferd hos barn. Barn er forskjellige. Det innebærer at deres ferdigheter

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp.

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp. Fylkesmannen i Rogaland UiS, SAF De utfordrende barna. Prosjektperiode 2. Fylkesmannen i Rogaland Senter for Atferdsforskning, UiS Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

UT MED SPRÅKET! (UMS)

UT MED SPRÅKET! (UMS) TURID HELLAND UT MED SPRÅKET! (UMS) EN LONGITUDINELL UNDERSØKELSE AV BARN FRA 5 TIL 12 ÅR SOM STÅR I FARE FOR Å UTVIKLE DYSLEKSI Ut med språket! 1 2 3 s2ed p rke! 3U 1t å t m S. H. Ofte, 2003 http://www.uib.no/project/speakup

Detaljer

Hva innebærer dynamisk testing?

Hva innebærer dynamisk testing? Hva innebærer dynamisk testing? Representerer slik testing et supplement eller et alternativ til tradisjonell bruk av tester i pedagogisk-psykologisk utrednings- og rådgivnings-arbeid? Mulige implikasjoner

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

SALK-39 et mål på livskvalitet

SALK-39 et mål på livskvalitet SALK-39 et mål på livskvalitet hos personer med afasi Kan man måle det gode liv? Og hva er egentlig livskvalitet? Dette er spørsmål det er vanskelig å svare på. Men at det å bli rammet av afasi påvirker

Detaljer

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter Sammenhengen mellom svake skolefaglige prestasjoner, lav sosial kompetanse og utvikling av problematferd

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer