Gebyrer og betalingssatser 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrer og betalingssatser 2021"

Transkript

1 Gebyrer og betalingssatser 2021

2 Innholdsfortegnelse 1 Gebyrer og egenbetalinger Barnehager Skolefritidsordning Satser per barn måles ut i fra antall timer i SFO Kostpenger Pleie- og omsorgstjenester Hjemmetjenesten og praktisk bistand Matombringing Trygghetsalarm Transport dagsenter/dagopphold Rehabilitering/korttidsopphold Langtidsopphold i institusjon Vaksinering ved Lunner Helsestasjon Sosialhjelp Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling Byggesaker Opprettelse av matrikkellenhet Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Seksjonering etter eierseksjoneringsloven Arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger mv Dispensasjoner Gebyr for kopiering av geodata Gravegebyr Kommunale avgifter Engangsgebyr vann og avløp Årsgebyr vann og avløp Enhetspriser bygningstyper vann og avløp Septikk Renovasjon Feiertjeneste Eiendomsskatt Husleie for kommunale boliger Omsorgsboliger LHOS Omsorgsboliger ROA Utlån av kommunale bygg Gebyr og satser for bibliotek Kulturskolen Borgerlige vigsler Bevillingsavgift og skjenkeavgift Ved og tennbriketter Betalingsbetingelser Kommunal fakturering Innfordring Gebyrer og betalingssatser

3 1 Gebyrer og egenbetalinger 2021 Gebyrer og egenbetalinger vedtas av kommunestyret på samme møte som budsjettbehandlingen for det enkelte år finner sted. Dersom det vedtas endringer i satser i løpet av året, eller det kommer endringer fra sentralt hold, vil satsene bli innarbeidet i dette dokumentet. justeringer er gjort ut i fra følgende: samlet pris- og lønnsvekst 2,7 (deflator) lønnsvekst 2,0 prisvekst 3,5. statlige føringer på satser selvkostberegninger praksis fra andre kommuner I kapitlene under følger prislister for de kommunale tjenestene for For å orientere om endringer fremkommer også satsene for 2020 i tabellene under de enkelte områdene. 2 Barnehager Betalingssatsene endres i samsvar med statsbudsjettets forslag om økning i maksimalpris på foreldrebetaling fra til fra Tjeneste /mnd. /mnd. endring endring Barnehageplass, 5 dager pr. uke ,9 Barnehageplass, 4 dager pr. uke ,9 Barnehageplass, 3 dager pr. uke ,9 Kostpenger, 5 dager pr. uke ,3 Kostpenger, 4 dager pr. uke ,8 Kostpenger, 3 dager pr. uke ,9 Tabell 1 Barnehagekostnader Beregninger er gjort ut fra prinsippet om at en del utgifter er de samme uansett hvor mange dager som tilbys. Av den grunn vil 3 og 4 dagers plass koste noe mer i forhold til hva full plass skulle tilsi (Gjøvik-modellen). Det gis 30 reduksjon for 2. barn og 50 fra og med 3. barn i søskenmoderasjon. Barn med lengst oppholdstid defineres som første barn. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn. Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. Ved henting av barn etter stengetid påløper et gebyr på 300 pr dag. Gebyrer og betalingssatser

4 Det nasjonale minsteavet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt som ble innført 1. mai 2015, foreslås videreført i 2021 av regjeringen. Denne moderasjonsordningen sier at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre seks prosent av den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen, med maksimalprisen som øvre grense. Ordningen med fritak i foreldrebetalingen i barnehagen for 20 timer per uke til alle 2, 3, 4 og 5-åringer for familier med lav inntekt videreføres. Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen foreslått satt til pr år. Fra 1. august 2021 foreslås inntektsgrensen satt til pr år. Ordningen for redusert foreldrebetaling er søknadsbasert. Gebyrer og betalingssatser

5 3 Skolefritidsordning 3.1 Satser per barn måles ut i fra antall timer i SFO Timer pr. Timer pr. Timer pr. uke /mnd. /mnd. uke /mnd. /mnd. uke /mnd. /mnd. 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabell 2 Satser SFO Gebyrer og betalingssatser

6 Det gis 20 søskenmoderasjon for barn nummer to og flere. Moderasjonen gis til det barnet med lavest tilbud. Alle satser er økt i takt med deflator fra 2020 til Kostpenger Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for barnehageplass. Satser for kost per barn i SFO fremkommer av tabellen under. Kostpenger Tabell 3 Kostpenger 2020 /mnd /mnd. - endring Kostpenger, 1 dag i uka ,63 Kostpenger, 2 dag i uka ,63 Kostpenger, 3 dag i uka ,63 Kostpenger, 4 dag i uka ,63 Kostpenger, 5 dag i uka ,63 Enkeltdager, formiddag ,63 Enkeltdager, ettermiddag ,63 Enkeltdager, heldag ,63 Enkeltdag - ferie ,63 Gebyrer og betalingssatser

7 4 Pleie- og omsorgstjenester Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med tilhørende Forsift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg kommer lokale tilpasninger der det er anledning for dette. Vi følger til en hver tid gjeldende statlige satser. Satsene vil kunne bli endret i løpet av året i tråd med statlige føringer. Grunnlag for vurdering av betalingsevne (maksbeløp) er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag og ektefelle/samboer og eventuelt barn under 18 år, ved siste avlagte ligning. 4.1 Hjemmetjenesten og praktisk bistand Tjenester /mnd /mnd Inntekt under 2 G ,0 Inntekt mellom 2 og 3 G ,6 Inntekt mellom 3 og 4 G ,6 Inntekt mellom 4 og 5 G ,6 Inntekt over 5 G ,6 Tabell 4 Satser hjemmetjenesten Inntekten til den enkelte bruker danner grunnlag for prisen på hjemmetjenester og praktisk bistand. Satsene bygger på sentrale føringer for priser under 2 G som ikke kan endres av kommunen. Nye satser kommer i mai Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai Grunnbeløpet justeres årlig med virkning fra 1. mai. Satsene er uavhengig av antall timer hjelp en mottar i måneden, med ett unntak. Dersom antall timer en mottar tjenester på i en måned blir så få at en kommer over selvkost pr. time i den måneden tjenesten leveres, vil bruker i stedet for full pris for tjenesten betale timepris ganger faktisk antall timer. Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Gebyrer og betalingssatser

8 4.2 Matombringing Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall middager som er bestilt per måned. Tjenester Matombringing, pr. porsjon Tabell 5 Satser matombringing /mnd I prisen på matombringing inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr og transport. Strøm og arbeidskostnader inngår ikke. 4.3 Trygghetsalarm Tjenester Tabell 6 Satser trygghetsalarm /mnd. /mnd Leie av trygghetsalarm ,63 Oppstartsgebyr trygghetsalarm Transport dagsenter/dagopphold en for transport til og fra dagsenter/dagopphold baserer seg på husstandens inntekt. Tjeneste /mnd /mnd Inntekt mellom 0 og 2 G Inntekt mellom 2 og 4 G Inntekt over 4 G Tabell 7 Satser transport Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai Grunnbeløpet justeres årlig med virkning fra 1. mai. Gebyrer og betalingssatser

9 4.5 Rehabilitering/korttidsopphold Egenandel ved korttidsopphold fastsatt i tråd med forsift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenandelen for dag-/nattopphold ved boog aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt og endres i takt med sentrale forsifter. Tjenester Tabell 8 Satser rehabilitering/korttidsopphold (satsene fra staten oppdateres des 2020) -endring Kortidsopphold, pr. døgn Dagoppholde Avlastningsopphold, pr. døgn Betaling for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid anbefalte satser fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Avlastningsopphold er gratis. ene over er i tråd med rundsiv I-1/2020 om fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. ene endres årlig i tråd med sentrale føringer så snart disse er kjent. 4.6 Langtidsopphold i institusjon Vederlag for langtidsopphold følger forsift om vederlag for opphold i institusjon mv. FOR Sist endret FOR Med hjemmel i forsift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp pr. år på 8 700, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85. For pasienter som kommer på tomannsrom uten å ønske det gis det et fribeløp på pr. år. (2020 tall, oppdateres på våren) 4.7 Vaksinering ved Lunner Helsestasjon Vaksiner Difteri, stivampe, polio og kikhoste (Boostrix Polio) - Revaksinering inkl. Konsultasjon for å ta vaksine ,4 Tabell 9 Vaksinering Barnevaksiner er gratis Vaksine gis kun sammen med Konsultasjon, total pris er 534. Gebyrer og betalingssatser

10 5 Sosialhjelp Sosialhjelpssatsene i Lunner følger statens anbefalte satser, jf. Arbeids- og sosialdepartementets rundsiv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad. Sosialhjelpssatser benyttes av NAV Hadeland for beregning av økonomisk støtte til livsopphold. De benyttes også av Flyktningtjenesten til beregning av ventestønad til flyktninger som ennå ikke har startet i introduksjonsordningen. Basisbeløp Pr. mnd. Pr. uke Pr. dag Enslig Ektepar/samboer Bofellesskap Hjemmeboende ungdom Barn Barn Barn Lommepenger institusjon Tabell 10 Basisbeløp Nødhjelp Pr. dag Enslig 103 Ektepar/samboer 172 Bofellesskap 86 Barn Barn Barn Tabell 11 Nødhjelp De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsiing og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Utgifter til lege, medisiner, briller og tenner dekkes også utenom. Gebyrer og betalingssatser

11 6 Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og lov om eierseksjon (eierseksjoneringsloven) med tilhørende forsifter. Gebyrene er i tråd med vedtatt gebyrregulativ. 6.1 Byggesaker Tjenester endring - endring Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra a) Nybygg - boligbygg og fritidsbygg, 1. boenhet ,75 Nybygg - boligbygg og fritidsbygg,tillegg pr. boenhet utover den første ,71 Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus, 1. enhet ,84 Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus, tillegg pr. enhet utover den første Frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus som inngår i byggesak med bolig eller fritidsbolig , ,48 Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging til beboelse ,72 Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging - garasje, uthus, anneks, båthus ,48 Nybygg næring/industri og tilsvarende bygninger, herunder landbruksbygg >1000m 2 < 500m 2 1) ,73 Tilbygg/påbygg næring industri og tilsvarende bygninger, herunder landbruksbygg < 50m 2 2) ,69 Enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/ uisolerte lagerbygg og haller < 500 m 2 1) ,77 Tilbygg/påbygg enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/ uisolerte lagerbygg og haller < 50 m 2 2) ,68 Plassering av annen bygning, konstruksjon eller anlegg herunder ledningsanlegg og antennesystemer Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra b) Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt under PBL 20-1, 1.ledd litra a) Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra c) , ,65 Fasadeendring ,48 Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra d) Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL 20-1, 1.ledd, litra a) - pr. bruksenhet, med bygningsendringer Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL 20-1, 1.ledd, litra a) - pr. bruksenhet, uten bygningsendringer Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd, litra e) , ,65 Riving av tiltak nevnt under PBL 20-1, 1.ledd, litra a) ,48 Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra f) Oppføring/endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner herunder bygging av ny pipe, inkl. ansvarsrett Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra g) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig,- Pr. bruksenhet Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra h) , ,65 Oppføring av innhegning mot veg ,13 Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra i) Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende Første skilt ,28 Deretter pr. skilt ,03 Gebyrer og betalingssatser

12 Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra j) Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg > 2 år ,61 Plassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg, ansvarsbelagt > 2år Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra k) ,72 Vesentlig terrenginngrep ,65 Tiltak etter PBL 20-3 jf. 20-1, 1. ledd litra l) Anlegg av veg, parkeringsplass eller landingsplass ,72 Tiltak som ever søknad og tillatelse etter PBL 20-4, og som kan forestås av tiltakshaver Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL 20-4 byggearbeid litra a), mindre ,77 Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL 20-4 litra a), mindre rivetiltak ,61 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. PBL 20-4 litra b), m ,65 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. PBL 20-4, litra c), som nevnt i PBL 20-1, første ledd, litra j), < 2 år Andre mindre tiltak, jf. PBL 20-4 litra d) - mindre byggearbeider, tilbygg eller frittliggende bygg inntil 25 m 2 BYA og veranda < 50 m 2 (evt. rivearbeider er inkludert i gebyret) , ,13 Kommunens merarbeid ved etterspørsel etter ferdigattest ,57 Midlertidig brukstillatelse, ferdigattest inkludert i gebyret Forhåndskonferanse etter PBL Tiltak som ikke ever søknad og tillatelse etter PBL 20-5, men ever registrering i kart og matrikkel Registrering i kart og matrikkel av bygg som blir revet, herunder kontroll av tiltakets lovlighet Registrering av øvrige tiltak i kart og matrikkel, herunder kontroll av tiltakets lovlighet Etterspørsel ved manglende innrapportering av ferdige tiltak etter PBL 20-5 (registreringspliktige tiltak) Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse , , ,56 Tillegg for hver igangsettingstillatelse ,68 Endringssøknader Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg 20-3-tiltak ,33 Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg 20-4-tiltak ,03 Dispensasjoner Dispensasjon fra PBL m/forsifter og gjeldende arealplan - dispensasjoner som ikke ever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling ,75 Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak ,56 Andre dispensasjoner fra PBL m./forsifter ,82 Dispensasjon som ever høring etter PBL av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling ,65 Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak ,56 Godkjenning av ansvarsrett Lokal godkjenning av foretak ,85 Personlig godkjenning og godkjenning av selvbygger ,85 Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for tiltak etter 20-3 Kommunens merarbeid for tiltak - Arbeid med etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få komplett søknad ,7 Purring etter tilleggsopplysninger pr. gang ,7 Bestilling av naboliste og situasjonskart i forbindelse med tiltak etter 20-1 Bestilling av situasjonskart ,00 Bestilling av naboliste ,00 Tabell 12 Byggesaker Dersom byggesøknad fører til avslag eller ikke kommer til utførelse, skal du betale 80 av fullt gebyr. Eventuelt dispensasjonsgebyr må du betale fullt ut. Gebyrer og betalingssatser

13 Ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/bestemmelser eller satt i gang uten tillatelse, gis et tilleggsgebyr med 50 av gebyrgrunnlaget for tillatelsen. Det orienteres om at foretak eller person kan ilegges overtredelsesgebyr for forhold som er nevnt i Pbl Beløpsgrenser for overtredelse er listet opp i sak 10 kapittel Opprettelse av matrikkellenhet Opprettelse av grunneiendom og festegrunn Areal m , m , m , m , m , m , m ,4 >10000 m 2 1) ,4 1) I tillegg kommer pr. 5 daa intervall. Tabell 13 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr. Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført på 1/3 av satsene over. Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gir vi følgende reduksjonen i pris pr. fradelt tomt: Antall fradelt tomt reduksjon Tabell 14 reduksjon oppmåling 35 Gebyrer og betalingssatser

14 6.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m , m , m , m , m , m , m ,4 >10000 m 2 1) ,4 1) I tillegg kommer pr. 5 daa intervall. Tabell 15 Matrikulering For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr. Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført på 1/3 av satsene over Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal 1) Økning pr. påbegynte 1000 m2 Tabell 16 Oppmåling 0-50 m , m , m , m 2-1) ,3 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr. Gebyrer og betalingssatser

15 6.2.4 Oppretting av anleggseiendom Volum m , ) ,7 1) Økning pr. påbegynte 1000 m3 Tabell 17 Oppretting av anleggseiendom For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie blir fakturert etter medgått tid Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) Tjenester Oppretting av matrikkelforretning eller matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF) Gebyr for oppretting av MUF ,5 Tillegg pr eiendom utover den første ,3 I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning, se pkt 6.2.1, 6.2.2, Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført, er satt til 1/3 av satsene etter til Grensejustering Volum Grunneiendom, festegrunn og jordsameie m , m ,4 Anleggseiendom m , m ,3 Tabell 18 Grensejustering Gebyrer og betalingssatser

16 Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for de involverte eiendommene med inntil 5 av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2 ). En eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. For anleggseiendom kan vi justere volumet med inntil 5 av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m Arealoverføring Volum Grunneiendom, festegrunn og jordsameie m , m ,4 Tillegg pr. nytt påbegynt 500 m ,9 Anleggseiendom m , m ,4 Tillegg pr. nytt påbegynt 500 m ,9 Tabell 19 Arealoverføring Ved arealoverføring skal det gjennomføres oppmålingsforretning og tinglysing. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål. For anleggseiendom kan ikke volum, som man skal overføre fra en matrikkelenhet til en annen, være registrert på en tredje matrikkelenhet. Vi kan bare overføre til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyrer og betalingssatser

17 6.2.9 Kartlegging av eksisterende grense Tjenester Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkter ,7 For overskytende grensepunkt - pr. punkt ,9 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter Inntil 2 punkter ,0 For overskytende grensepunkt - pr. punkt ,1 Privat grenseavtale Inntil 2 punkter el. 100 m grenselengde ,7 For hvert nytt punkt el. påbegynt 100 m ,1 Tabell 20 Kartlegging av eksisterende grense Utstedelse av matrikkelbrev Tjenester Inntil 10 sider Over 10 sider Tabell 21 Utstedelse av matrikkelbrev Endring i maksimalsatsene blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Gebyrer og betalingssatser

18 6.3 Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Tjenester Søknad om utslippstillatelse, anlegg < 15 PE 1) ,0 Søknad om utslippstillatelse, anlegg > 15 PE ,0 Mindre endringer av utslippstillatelse < 15 PE ,0 Mindre endringer av utslippstillatelse > 15 PE ,0 Større endringer av utslippstillatelse < 15 PE ,0 Større endringer av utslippstillatelse > 15 PE ,0 Kontrollgebyr anlegg < 15 PE ,6 Kontrollgebyr anlegg > 15 PE < 2000 PE ,6 1) PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygensforbruk over fem døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Tabell 22 Mindre avløpsanlegg De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er basert på forsift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforsiften) og kommunal forsift av 1.februar 2007 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller større endring. Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forsift om utslipp fra mindre avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg. Gebyrer og betalingssatser

19 6.4 Seksjonering etter eierseksjoneringsloven Seksjonering 2-3 seksjoner ,4 4-8 seksjoner ,1 Flere enn 8 seksjoner er prisen for 4-8 seksjoner+ tillegg på 500 pr ny seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x satsen for 4-8 seksjoner. Reseksjonering 1-3 seksjoner ,1 4-8 seksjoner ,2 Flere enn 8 seksjoner er prisen for 4-8 seksjoner+ tillegg på 500 pr ny seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x satsen for 4-8 seksjoner. Sletting/ oppheving av seksjonert sameie Saksbehandlingsgebyr for sletting/ oppheving ,3 Befaring i forbindelse med seksjonering og reseksjonering nytt gebyr Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyret Saker som ikke fullføres: Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, avslag, må avsives, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres. Arbeid ikke igangsatt 0 Før matrikkulering Saken er matrikulert Tabell 23 Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 80 gebyr Fullt gebyr Andre kostnader: Tinglysningsgebyr, oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter kap og kommer i tillegg til prisene over. Gebyr ved avslag utgjør 50 av satsene i tabellen over. Tinglysningsgebyr utgjør til en hver tid gjeldende satser og betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk. Gebyrer og betalingssatser

20 6.5 Arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger mv. Etter dette gebyrregulativet skal det betales gebyr for: Oppstartsmøte Behandling av private forslag til reguleringsplaner Tilbakemeldinger og møter Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet Endringer av reguleringsplaner Dispensasjoner fra plan- og bygningslov m/forsifter, arealplaner Fradelingsaker Oppstartsmøte Oppstartsmøtet faktureres for seg selv. for oppstartsmøte Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende arealplan Gebyr Basisgebyr Arealtillegg 0-9 dekar Arealtillegg dekar Basisgebyr pr. dekar pr. dekar Basisgebyr og arealtillegg dekker saksbehandling fram til offentlig ettersyn, inkludert én siftlig tilbakemelding på innsendt planforslag. Det påløper ingen arealtillegg utover 50 dekar. Siftlige tilbakemeldinger og møter Ved siftlige tilbakemeldinger og møter, ut over det som er inkludert i basisgebyret, skal det betales følgende gebyr: per tilbakemelding eller møte Endring av reguleringsplaner som ikke ever ordinær planbehandling Tjenester Klasse 1: Planendring uten forelegging Klasse 2: Planendring med forelegging Tabell 244 Endring av reguleringsplaner I tillegg gjelder sats for siftlige tilbakemeldinger og møter i kap Gebyrer og betalingssatser

21 6.5.4 Konsekvensutredning Ved behandling av forslag til planprogram, i tråd med forsift om konsekvensutredning, skal det betales gebyr for behandling av planprogram og gebyr per utredet forhold Tjenester Gebyr for fastsettelse av planprogram Minstegebyr pr. utredet forhold - endring - endring Tabell 25 Konsekvensutredning Timesats for saksbehandling For saksbehandling ut over ordinære satser, eller mer omfattende konsekvensutredninger, påløper timesats på Fradelingssaker Tjenester endring - endring Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) Deling i samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings ,9 eller bebyggelsesplan - 1. parsell Deling i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringseller bebyggelsesplan - tillegg pr. parsell utover den første ,8 Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i regulerings- eller bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt - 1. parsell ,6 Gebyrer og betalingssatser

22 Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i regulerings- eller bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt - tillegg pr. parsell utover den første Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i regulerings- eller bebyggelsesplan - Andre formål - 1. parsell , ,8 Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i regulerings- eller bebyggelsesplan - Andre formål - tillegg pr. parsell utover den første ,0 Søknad i uregulert strøk Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende ,6 byggetomt - 1. parsell Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt - tillegg pr. parsell ,0 utover den første Andre formål - 1. parsell ,8 Andre formål - tillegg pr. parsell utover den første ,0 Tabell 26 Fradelingssak 6.6 Dispensasjoner Dispensasjoner Dispensasjon fra PBL m/forsifter og gjeldende arealplan - dispensasjoner som ikke ever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling ,75 Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak ,56 Andre dispensasjoner fra PBL m./forsifter ,82 Dispensasjon som ever høring etter PBL av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling ,65 Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak ,56 Gebyrer og betalingssatser

23 6.7 Gebyr for kopiering av geodata Papirkopi av grunnbasen A0 A1 A2 A3 i farge Tabell 27 Kopiering av geodata Det gis 20 rabatt for påfølgende kopier. Dersom det blir utarbeidet egne temakart faktureres det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene med pr. time. For kopi av digital kartbase levert på SOSIformat for de kartdata som du ikke kan ta ut via webkart, betaler du et administrasjonsgebyr på Kartutsnitt i pdf-format tilrettelagt for A4 sender vi gratis på e-post. 6.8 Gravegebyr Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. Gebyret er hjemlet i vegloven 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke eventuelle senskader Tabell 29 Gravegebyr 7 Kommunale avgifter 7.1 Engangsgebyr vann og avløp Tjenester - beløp inkl. mva Vann - Engangsgebyr /år /år Normal sats, pr. enebolig (EG) ,63 Midlertidig tilknyttning, tilknytningsgebyr (EG) ,63 Normal sats, per enebolig (EG) ,63 Avløp - Engangsgebyr Midlertidig tilknyttning, tilknytningsgebyr (EG) ,63 Tabell 28 Engangsgebyr Gebyrer og betalingssatser

24 7.2 Årsgebyr vann og avløp Tabell 29 Årsgebyr 7.3 Enhetspriser bygningstyper vann og avløp VANN AVLØP Totale Tjenester - beløp inkl. mva 2020 /år 2021 /år 2020 /år 2021 /år Enebolig, 1 EG ,76 Leilighet i enebolig, 1/4 EG ,75 Tomannsbolig, 2 EG ,76 Rekkehus pr. boenhet, 1 EG ,76 Hus i kjede pr. boenhet, 1 EG ,76 Terrassehus pr. boenhet < 100 m 2, 1/2 EG ,76 Terrassehus pr. boenhet > 100 m 2, 1 EG ,76 Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl. < 60 m 2 pr. boenhet, 1/4 EG ,75 Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl m 2 pr. boenhet, 1/2 EG ,76 Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl. > 100 m 2 pr. boenhet, 1 EG ,76 Fritidsboliger, 1 EG ,76 Garasje ,00 VANN AVLØP Totale endrinendring Tjenester - beløp inkl. mva /år /år /år /år Næringsbygg/off. bygg BRA < 30 m ,0 Næringsbygg/off. bygg BRA, m 2, 1 EG ,8 Næringsbygg/off. bygg BRA, m 2, 2 EG ,8 Næringsbygg/off. bygg BRA > 500 m 2, 1 EG for hver påbegynte 500 m ,0 Landbruksbygg, pr. bygg, 1 EG ,8 Bygg m/midlertidig tilknytning < 4 mnd., 1/4 EG ,1 Bygg m/midlertidig tilknytning, 4-12 mnd., 1/2 EG ,1 Bygg m/midlertidig tilknytning > 12 mnd., 1 EG ,1 Tabell 30 Enhetspriser bygningstyper Gebyrer og betalingssatser

25 7.4 Septikk Tjenester - beløp inkl. mva Septikk 1) 2) Inkl. minirenseanlegg. Tabell 31 Septikk 7.5 Renovasjon Forurensingsloven ever at renovasjonsordningen er selvfinansierende. I praksis betyr dette at alle kostnadene for ordningen skal fordeles på abonnenten i form av et gebyr. Hytter ) Tillegg for de som har sine dunker stående utover 10 meters grense fra kjørbar vei. Tabell 32 Renovasjon /år /år Slamvskiller/septikktank 2), pr. m 3 (min. 4 m 3 ) Tette tanker, pr. m 3 (min. 4 m 3 ) Gråvannnstank, pr. m 3 (min. 4 m 3 ) Oppmøte utenom rute, pr. tømming Hastetillegg (innen 24 timer) ) En tømming hert annet år i fast oppsatt rute, 1/2 gebyr faktureres årlig. Andre tjenester fakureres i hht. faktura fra entreprenør. Tjenester - beløp inkl. mva Renovasjon /år /år Boliger, 140 liter dunk Boliger, 240 liter dunk Boliger, 360 liter dunk Gangtillegg 1), m Gangtillegg 1), m Gangtillegg 1), m Renovasjonsgebyrene for 2021 er i tråd med budsjett fra leverandøren av avfallshåndteringen. 7.6 Feiertjeneste Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer innenfor selvkost. Tjenester - beløp inkl. mva Feiing Tabell 33 Feiing Feie- og tilsynsgebyret fastsettes av kommunestyret og inneves årlig sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Avgiften gjøres lik for alle skorsteiner. /år /år Hus pr. skorstein Hytte pr. skorstein 1) Gebyrer og betalingssatser

26 8 Eiendomsskatt Eiendomsskatt til kommunene utsives etter reglene i «lov om eigedomsskatt til kommunane» av 16.juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt utsivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 2 og 3. Kommunestyret viderefører utsivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen jf. 3 bokstav a. Lunner kommune har differensierte skattesatser. Vedtatt om eiendomsskatt gjøres i kommunestyret i desember. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 2. og 3. termin (mai og august). 9 Husleie for kommunale boliger Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås ikke før innflytting finner sted. Fastsettelse av husleie for kommunale boliger vedtas i egne saker hvor det gjøres en vurdering av leiebeløpet opp mot blant annet betalingsevne og trygdestørrelse for brukergruppen. Husleien indeksreguleres etter konsumprisindeksen en gang i året. 9.1 Omsorgsboliger LHOS Kommunen tildeler omsorgsboliger på LHOS etter vedtak. Omsorgsboliger LHOS Tabell 34 Omsorgsboliger LHOS endring - endring Enkeltbolig Omsorgsboliger ROA Omsorgsboliger ROA Leilighet med 1 soverom Leilighet med 2 soverom Første regulering iht. KPI settes til fra februar fra februar 2021 Gebyrer og betalingssatser

27 10 Utlån av kommunale bygg Samfunn og miljø er den formelle utlåner av kommunale bygg. Sted Rådhuset 2020 stk ) pr. helg (fredag kveld - søndag) Tabell 35 Utlån av kommunale bygg endring - endring Kommunestyresalen Kantine Møterom Bergosenteret Kantine og aktivitetsdel Peisestue Hele senteret ved spesielle arrangementer 1) Omsorgssenteret Harestua Forsamlingssal med kjøkken Forsamlingssal Hele senteret ved spesielle arrangementer med unntak av vigslet del 1) Skolene Data-rom m/maskiner Andre lokaler (privat formål) Lunner barnskole Kjellerstue Annet Bord og stoler (eksternt utlån) - grunnpris Bord (eksternt utlån) - Tillegg til grunnpris pr. stk Bord (eksternt utlån) - Tillegg til grunnpris pr. Gebyrer og betalingssatser

28 Innenbygds Innenbygds Innenbygds junior senior senior tilkyttet lag tilknyttet lag tilknyttet lag og og foreninger og foreninger Øvrige på pr. time for 2021 foreninger på ukedag i helger ukedager Lunnerhallen Lunnerhallen - kun vestibyle Skøyenhallen Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall Harestua arena - bordtennishallen Harestua arena - turnhallen Tabell 36 Utlån av kommunens haller Utlånspriser i helger for øvrige låntakere og for utlån til inntektsgivende arrangementer avtales særskilt. Registrerte politiske partier skal ikke betale for lån av lokaler til nødvendig møtevirksomhet. Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i lov om voksenopplæring. Utlånsprisene reguleres hvert 3. år om ikke annet er besevet, neste regulering er pr Utlån av Bergosenteret og Harestua omsorgssenter skal det ikke beregnes leie for der aktiviteten er sammenfallende med formålet til utleiestedet. Tjenesteleder har myndighet til å låne ut barnehager/sfo. Offentlig bading endring - endring Barn (tom. 10. kl.trinn) Voksen Familie Tabell 37 Offentlig bading Gebyrer og betalingssatser

29 11 Gebyr og satser for bibliotek Gebyr og satser purring ,4 Purregebyr 2. purring ,4 3. purring ,4 Bøker barn og ungdom ,4 Bøker voksne ,4 Lydbøker voksne ,4 Lydbøker barn ,4 Erstatning Språkkurs ,4 Spill ,4 Film (DVD) ,4 Tegneserier ,4 Tidssifter ,4 Kopiering Svart/hvit ,4 Farge ,4 Lånekort Tapt lånekort ,4 Tabell 38 Erstatning ved biblioteket For siftlig purring som er sendt tidligst 14 dager etter avets forfall, og som angir avets størrelse og hva avet gjelder, kan fordringshaveren eve et beløp lik en tjuedel av inkassosatsen. For inkassovarsel etter inkassoloven 9 som er sendt tidligst 14 dager etter avets forfall, kan fordringshaveren eve et beløp lik en tjuedel av inkassosatsen. For betalingsoppfordring som tilfredsstiller avene i inkassoloven 10 og som fordringshaveren selv har sendt etter at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i purring eller inkassovarsel, kan fordringshaveren eve et beløp lik tre tjuedeler av inkassosatsen. En betaling anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdrag er innlevert til post eller bank innen fristens utløp. Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningsav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt i tabellen ovenfor. Gebyrer og betalingssatser

30 12 Kulturskolen Hadeland Kulturskole, Lunner kommune Undervisning eks Materialutgifter - visuell kunst Tabell 39 Kulturskolen En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning, gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn. Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, dvs. når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G ( per ) mva 2020 /semester eks mva 2021 /semester - endring /semester - endring Gruppeundervisning Individuell undervisning Subsidiert pris - korps/teater pr. årstime iht tjenestekjøpsavtale Kulturverksteder, pr. kurs minimum Kulturverksteder, pr. kurs maksimum Borgerlige vigsler Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I henhold til ekteskapsloven 12b er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet på vegne av Lunner kommune. Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Lunner kommune tilbyr vigsel til andre kommuners innbyggere på samme betingelser som for egne innbyggere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Vigsler av brudefolk Hverdager, mellom kl. 08:00 og 15: Hverdager, før kl. 08:00 og etter 15: Øvrige dager Tabell 40 Borgerlige vigsler Gebyrer og betalingssatser

31 14 Bevillingsavgift og skjenkeavgift Avgifter beregnes basert på omsetning av alkohol med satsene fastsatt i forsift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Andre avgifter knyttet til forvaltning av alkohollovens bestemmelser og etablererloven fastsettes også i forsift. Lunner kommune følger den til en hver tid gjeldende forsift på området. Alkoholforsiften fastsetter bevilgningsgebyrene for påfølgende år, siste endring ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet med iaftredelse Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg 0,22 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking av alkoholholdig drikk 0,50 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 1,32 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 4,36 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum for salg og for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan det eves et gebyr på inntil 390 pr. gang. Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med færre enn 100 gjester koster 390 pr. gang. Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med flere enn 100 gjester koster 1500 pr. gang. Alkoholprøve kunnskapsprøve, jf. forsift om omsetning av alkoholholdig drikk 5-6 belastes med et forskuddsgebyr på 400. Gebyrer og betalingssatser

32 15 Ved og tennbriketter Dagsenter Søndre produserer tennbriketter til 15 pr. pose og ved til 45 pr. 60 liter sekk (inkl. mva). 16 Betalingsbetingelser Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november). Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden avet gjelder for. Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. Lunner kommune tilbyr avtalegiro og efaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret. 17 Kommunal fakturering Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser. 18 Innfordring Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type av det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når avet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning. Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale av. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter for tiden 8,0 p.a. (justeres og 01.07). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli regulert i henhold til finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden 35,-. Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling

Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og lov om eierseksjon (eierseksjoneringsloven) med tilhørende forsifter. Gebyrene

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2017 Vedtatt av kommunestyret sak 149/16, 15. desember 2016 Referanse:16/1963-3 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gebyrer og betalingssatser

Innholdsfortegnelse. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer og betalingssatser Innholdsfortegnelse 1 Gebyrer og egenbetalinger... 3 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning... 5 3.1 Satser per barn måles ut i fra antall timer i SFO... 5 3.2 Kostpenger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gebyrer og betalingssatser

Innholdsfortegnelse. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer og betalingssatser Innholdsfortegnelse 1 Gebyrer og egenbetalinger... 3 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning... 5 3.1 Satser per barn måles ut i fra antall timer i SFO... 5 3.2 Kostpenger...

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2014 Vedtatt av kommunestyret sak 106/13, 12.12.2013 Referanse:13/1987-4 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekning

Detaljer

Forslag til Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Forslag til Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Forslag til Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2018 Vedtatt av kommunestyret sak XXXXXXXXXXX Referanse:17/2316-3 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr

Detaljer

Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i

Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i eierseksjoneringsloven 7 matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2018 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak xxx/xx, den xx.12.2018

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2018 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 152/17, den 14.12.2017 Referanse:17/2316-5

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider - 2017 Tjeneste Satser Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 47.973 Tillegg pr. tomt fra 11-20 Kr. 2.398 Tillegg

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Gebyr og egenbetalingssatser

Gebyr og egenbetalingssatser Gebyr og egenbetalingssatser Kommunestyrets vedtak sak 149/16, 15.12. Innholdsfortegnelse 1 Generelt om gebyrer og egenbetalinger... 3 2 Barnehage... 3 3 Skole... 4 4 Kommunale avgifter... 6 5 Saksbehandling

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 01.01.2019 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Pkt. Tekst Gebyr 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2019 1. Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppmåling

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenester Pleie- og omsorgstjenester Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med tilhørende Forsift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14 Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.: Nytt gebyr trådte i kraft 1. januar 2015. 1.1 Oppretting av grunneiendom og

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2019 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 14. november 2013, sak 85/13.

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN KAP. A A 1 A 1-1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Grunnlag Grunnlaget for gebyrregulativet er kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven,

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

3.2Administrativ endring (pbl andre og tredje ledd)

3.2Administrativ endring (pbl andre og tredje ledd) GEBYRER AREALPLAN 2017 2018 Gebyr Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl.

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2018 (Jfr. Matrikkellovens 32 / Forskriftene 16 og Lov om eierseksjoner 15 / Forskiftene 15)

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2018 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre. 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

6 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Byggesaksgebyrer 2019 Kap. 19 Dispensasjon

6 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Byggesaksgebyrer 2019 Kap. 19 Dispensasjon 6 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Byggesaksgebyrer 2019 Kap. 19 Dispensasjon 19-2 Dispensasjon fra LNF-området for enkle tiltak (garasje, tilbygg,osv) i kommuneplanens arealdel/ reg.planer

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven LOKAL UTVIKLING Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Vedteke i Klepp kommunestyre 19.02.2018 1. INNLEDNING Kommunene har hjemmel i Lov 2005-06-17 nr 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR RÆLINGEN KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR RÆLINGEN KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR RÆLINGEN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I MATRIKKELLOVENS 32, PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33.1 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 12.2013 GJELDENDE FRA 1.1.2014 GENERELLE

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

D.1.4. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

D.1.4. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Side 1 av 4 D Gebyrer for oppmålingsavdelingen gjeldende fra 01.01.2018 Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16 ) Fastsettes som følgende for Våler kommune. Seksjon STAB D.

Detaljer

Gebyrregulativ for Marnardal kommune Matrikkel

Gebyrregulativ for Marnardal kommune Matrikkel Gebyrregulativ for Marnardal kommune Matrikkel 3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 32, og matrikkelforskriften 16, fastsettes som følger: 3.1 Opprettelse av matrikkelenhet Kr. Varenr. 3.1.1 Opprettelse

Detaljer

Planforslag og konsekvensutredninger

Planforslag og konsekvensutredninger Priser for planforslag og konsekvensutredninger, tiltakssaker, delingssaker og seksjoneringssaker, oppmålings tjenester, kartlegging og kommunal-tekniske tjenester for 2019 er fastsatt slik: Planforslag

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING 2018 Vedtatt av Hole kommunestyre 11.12.2017, sak KS 075/17 1 KAPITTEL 0 GENERELLE BESTEMMELSER - Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov ) I kraft fra

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov ) I kraft fra GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Oppsummering av Vardø kommunes gebyrregulativ 2018

Oppsummering av Vardø kommunes gebyrregulativ 2018 Oppsummering av Vardø kommunes gebyrregulativ 2018 Vardø: Reguleringsplaner: Behandlingsgebyr 14 520 For areal inntil 5000 6 660 For arealer over 5000 kvm 16 500 Der eiendomsidenten er et punkt feste betales

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrer og betalingssatser 201 8

Gebyrer og betalingssatser 201 8 Gebyrer og betalingssatser 201 8 Rådmannens forslag, 15. 11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Gebyrer og egenbetalinger 2018...... 3 2 Barnehager......... 3 3 Skolefritidsordning......... 5 3.1 Satser per barn

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune, Viken

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune, Viken Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune, Viken Hjemmel: Plan- og bygningsloven (pbl) 33-1, jf. også byggesaksforskriften

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk enhet 2017

Gebyrregulativ Teknisk enhet 2017 Gebyrregulativ Teknisk enhet 2017 Innhold A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker... 4 1. Godkjenning av ansvarsrett... 4 2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer