Bull & Bear. sertifikater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bull & Bear. sertifikater"

Transkript

1 Bull & Bear sertifikater Marketing Material 07 / 2018

2 Bull & Bear - få nye investeringsmuligheter Bull & Bear sertifikater gir deg mulighet til å tjene penger på aksjer, aksjeindekser og råvarer, både i oppgang og i nedgang. Med Bull tjener du penger når markedet stiger og med Bear tjener du penger når markedet faller. Alle våre Bull & Bear er notert på Oslo Børs og handles på samme måte som vanlige aksjer. Den viktigste forskjellen mellom Bull & Bear og vanlige aksjer er at Bull- og Bear-sertifikater beveger seg minst dobbelt så mye som den daglige prosentvise utviklingen i underliggende aktiva.

3 Hva er Bull & Bear sertifikater? Et sertifikat er et børsnotert verdipapir som du kan handle på samme måte som en vanlig aksje, gjennom for eksempel Nordea Investor. Et sertifikats verdi avhenger av den daglige utviklingen i et annet aktiva nemlig det underliggende aktiva. Underliggende aktiva kan eksempelvis være en aksje, en aksjeindeks, eller en råvare. Nordea tilbyr Bull & Bear sertifikater på en rekke forskjellige underliggende aktiva, med opp til 15 ganger daglig gearing, noe som gir et bredt utvalg av posisjoner man kan ta i markedet. Overordnet deles sertifikater inn i to kategorier: Bull sertifikater, som gir positiv avkastning i stigende markeder, og Bear sertifikater, som gir positiv avkastning i fallende markeder Med andre ord, hvis du forventer at markedet skal utvikle seg positivt kan du profittere på en investering i et Bull sertifikat, og hvis du forventer fallende kurser kan du investere i et Bear sertifikat. Prisen på et Bull & Bear sertifikat er ikke det samme som verdien til det underliggende aktiva. Den daglige prosentvise endringen i prisen på sertifikatet er koblet til utviklingen i det underliggende aktiva. Hvis sertifikatet er gearet vil den daglige prosentvise utviklingen multipliseres med gearingfaktoren. Du skal være oppmerksom på at dersom det underliggende aktiva utvikler seg ufordelaktig, i en uønsket retning og på én handelsdag faller under (for Bull) eller overstiger (for Bear) et forhåndsbestemt nivå avsluttes det aktuelle sertifikatet og du risikerer å tape hele ditt investerte beløp. Du kan lese mer om dette i avsnittet «Risiko». Risikoen for at et Bull eller Bear sertifikat avsluttes avhenger av utviklingen i det underliggende aktiva, gearingen, om sertifikatet har en stop-loss buffer, og i så fall nivået på stop-loss bufferen. Jo høyere gearingfaktoren er, desto mindre kan den daglige prosentvise endringen i underliggende aktiva være før sertifikatet avsluttes. Verdien av et sertifikat kan likevel aldri bli mindre enn null, hvilket betyr at du aldri kan tape mer enn ditt investerte beløp. Bull & Bear sertifikatene er utstedt av Nordea Bank AB (publ), notert på Oslo Børs og registrert i VPS. Bull & Bear er «ETN er» Bull & Bear er såkalte «Exchange Traded Notes», også benevnt som «ETN er». ETN er følger et underliggende aktiva, for eksempel en aksje eller aksjeindeks. Kursen på en ETN er ikke den samme som kursen på det underliggende aktiva, men det vil være en sammenheng mellom dem. For eksempel vil Bull stige i verdi når underliggende aktiva stiger, mens Bear vil stige når det underliggende aktiva faller. ETN er er børsnoterte verdipapirer, og tilhører en type investeringer som ofte kjennetegnes ved at de er enkle å handle, har lave kostnader, god likviditet og liten forskjell på kjøps- og salgskurs (spread). Nordeas Bull & Bear er «open ended». Det innebærer at de ikke har noen sluttdag og derfor ikke er tidsbegrensede. Bull & Bear er kun egnet for erfarne investorer, som har en klar formening om det underliggende aktiva, og som er villig til å påta seg høy risiko

4 Bull & Bear Bull Hvis du forventer stigende kurser kan du kjøpe et Bull sertifikat. Med et Bull sertifikat får du en positiv avkastning når kursen på det underliggende aktiva stiger. Bear Hvis du forventer fallende kurser kan du kjøpe et Bear sertifikat. Med et Bear sertifikat får du en positiv avkastning når kursen på det underliggende aktiva faller. BULL VESTAS ND VESTAS BEAR VESTAS ND VESTAS Kursen på et Bull-sertifikat, for eksempel BULL SP500 X2 ND, følger den daglige kursutviklingen til underliggende aktiva, multiplisert med gearingfaktoren.* Kursen på et Bear-sertifikat, eksempelvis BEAR SP500 X2 ND, følger den motsatte daglige kursutviklingen på underliggende aktiva, multiplisert med gearingen.* *Vær oppmerksom på at grafen ikke tar i betraktning kostnader, eventuell valutaeksponering eller svingninger i underliggende marked.

5 Nye investeringsmuligheter Bull & Bear sertifikater tilbyr en rekke ulike investeringsmuligheter: du kan blant annet investere i aksjeindekser, enkeltaksjer, råvarer, og du kan tjene penger i fallende markeder. Det er dessuten mulig å øke avkastningsmulighetene ved å investere i sertifikater med gearing. Gearing tilbyr større eksponering med lavt kapitalinnskudd, men det er viktig å huske på at gearing også øker risikoen for tap. Høyere gearing betyr høyere risiko. Invester i en aksjeindeks gjennom én enkel handel Med én enkel handel er det mulig å investere i en hel aksje- eller sektorindeks. Invester i råvarer Råvaremarkedet kan være svært vanskelig å få tilgang til for private investorer, men med Bull & Bear sertifikater har du muligheten til å investere i olje, gull og sølv. Tjen penger når markedet faller Med Bear sertifikater kan du oppnå positiv avkastning i fallende markeder. Dermed er Bear sertifikater et attraktivt investeringsvalg hvis du forventer at et bestemt underliggende aktiva vil falle i verdi. En gearet investering De aller fleste Bull & Bear sertifikater tilbys med en innebygget gearingfaktor. Gearingen bestemmer hvordan den daglige prosentvise endringen i kursen på sertifikatet følger den daglige prosentvise endringen i kursen på det underliggende aktiva. Med en gearingfaktor på 2, vil sertifikatets kurs daglig endre seg dobbelt så mye som den daglige utviklingen i underliggende aktiva. Dette gjelder både ved kursoppgang og kursnedgang i underliggende aktiva. Bull & Bear sertifikater med gearing er derfor svært sensitive for kursutvikling i underliggende aktiva. Det betyr at sertifikater med gearing tilbyr større avkastningspotensial, men også større risiko for tap sammenlignet med et tilsvarende sertifikat uten gearing. Med en gearingfaktor på 15 vil en daglig kursendring i underliggende aktiva på for eksempel 5 % bety en 75 % endring i sertifikatets kurs. Dette gjelder både for kursstigninger og kursfall i underliggende aktiva. Bull & Bear sertifikater med gearing er kun egnet for erfarne investorer med en klar formening om hvor markedet skal, og som er villig til å påta seg høy risiko. Det er imidlertid ikke mulig å tape mer enn det investerte beløp.

6 Vi tilbyr Bull & Bear på en rekke underliggende aktiva Nordea tilbyr et bredt spekter av Bull & Bear sertifikater med ulik gearing, knyttet til mange forskjellige underliggende aktiva, blant annet: Aksjeindekser For eksempel den danske OMX indeksen, den amerikanske S&P 500 -indeksen eller den tyske DAX indeksen. Sektorindekser En sektorindeks er en kredittindeks som følger kursutviklingen til utvalgte selskaper i en bestemt sektor eller bransje. Eksempler på sektorindekser er den europeiske helsesektoren STOXX Europe 600 HEALTHCARE og den europeiske finanssektoren STOXX Europe 600 BANKS. Aksjer Eksempelvis Equinor, Gjensidige Forsikring, Subsea 7 og Vestas Råvarer Brent olje, gull og sølv. Du kan lese mer om det underliggende aktiva på våre hjemmesider, under produktsiden til hvert enkelte sertifikat. Her kan du blant annet lese mer om positive og negative faktorer som kan ha en viktig betydning for en investering i sertifikatet, samt spesifikke risikoer forbundet med sertifikatets underliggende aktiva. Hvis det underliggende aktiva er denominert i en annen valuta enn norske kroner, vil investor være eksponert mot en valutarisiko. Sertifikatets verdi vil påvirkes av valutakursendringer mellom den norske kronen og den utenlandske valutaen som det underliggende aktiva er denominert i. Du kan leser mer om denne risikoen i avsnittet «Valutarisiko». Futureskontrakter som underliggende aktiva En futureskontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe og selge en aktiva, for eksempel en råvare eller en aksjeindeks, til en forhåndsbestemt pris (fututresprisen) på et bestemt tidspunkt i fremtiden (forfallsdatoen). En futureskontrakt har dermed en utløpsdato. For Bull & Bear utstedt av Nordea Bank AB (publ) med en råvare eller aksjeindeks som underliggende aktiva, vil som regel være koblet til utviklingen i en futureskontrakt. Futureskontrakten blir dermed Brukt som underliggende aktiva. Har sertifikatet en futureskontrakt som underliggende aktiva vil sertifikatet typisk være koblet til den handlebare futureskontrakten som har kortest løpetid, da denne futureskontrakten vil følge verdien av aksjeindeksen eller råvareprisen (spotprisen) tettest. For å ha en kontinuerlig eksponering mot det underliggende aktiva «rulles» futureskontrakten før utløpsdato til en futureskontrakt med lengre løpetid. Futureskontrakter rulles som regel enten månedlig eller kvartalsvis, men dette kan variere.

7 Vi tilbyr Bull & Bear på en rekke underliggende aktiva, fortsettelse Rulling av futureskontrakter kan enten ha en positiv eller negativ effekt på sertifikatets kurs. Forskjellen i prisen på to futureskontrakter ved rulling blir løpende justert for i kursen på sertifikatet. Et marked der prisen på futures med lengre løpetid er høyere enn prisen på futures med kortere løpetid, kalles et marked i «contango». I et motsatt marked, hvor prisen på futures med lengre løpetid er lavere enn prisen på futures med kortere løpetid, kalles et marked i «backwardation». Se eksemplene under på hvordan contango og backwardation markeder påvirker sertifikater. Dette kalles rulleeffekten. Contango (stigende priser) Pris på futureskontrakt (salg) Pris på futureskontrakt (kjøp) Diff Bull Bear Negativ effekt Positiv effekt Backwardation (fallende priser) Pris på futureskontrakt (salg) Pris på futureskontrakt (kjøp) Diff Bull Bear 25 24,5 0,5 Positiv effekt Negativ effekt Vær oppmerksom på at jo lenger du holder investeringen i et Bull & Bear sertifikat samt jo høyere gearingsnivå, jo kraftigere vil påvirkningen av rulleeffekten være. Hvis futureskontrakten handles i en annen valuta enn norske kroner, vil investor være eksponert mot en valutarisiko som kan påvirke sertifikatets verdi, både positivt og negativt, selv om verdien på det underliggende aktiva er uforandret. Råvarer Råvarer handles som regel som futureskontrakter. Prisutviklingen i den underliggende futureskontrakten kan ha en negativ og en positiv påvirkning på sertifikatets verdi. Futureskontrakter på råvarer blir som regel handlet i amerikanske dollar eller euro, hvilket betyr at Bull & Bear eksponert mot futureskontrakter på råvarer ofte innebærer en valutarisiko. Aksjeindekser Aksjeindekser kan handles som futureskontrakter og prisutviklingen i den underliggende futureskontrakten kan ha en positiv og en negativ påvirkning på sertifikatets verdi. Futureskontrakter på henholdsvis DAX-indeksen og S&P500-indeksen handles som regel i euro og amerikanske dollar, hvilket betyr at Bull & Bear koblet til futureskontrakter påaksjeindekser kan innebære en valutarisiko. Enkeltaksjer/aksjeindekser Aksjer handles på en børs. En aksjekursforandring på den underliggende aksjen kan ha en positiv og negativ påvirkning på sertifikatets verdi. Hvis underliggende aksje handles i en annen valuta enn den Bull & Bear sertifikatet er emittert i, vil sertifikatet være eksponert mot en valutarisiko. 1

8 Eksempler på investeringer i Bull & Bear sertifikater Du forventer at aksjene i en spesifikk geografisk region vil stige Hvis du forventer at det amerikanske aksjemarkedet skal stige kan du vurdere å kjøpe et Bull sertifikat for eksempel BULL SP500 X2 ND, hvor verdiutviklingen i sertifikatet avhenger av utviklingen i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500. Denne indeksen følger kursutviklingen til 500 av de største selskapene i USA. Du forventer at aksjene i en spesifikk sektor vil stige Dersom du er usikker på hvorvidt hele aksjemarkedet vil stige, men forventer at aksjekursene i helsesektoren vil stige, kan du kjøpe et Bull sertifikat for eksempel BULL HCARE X3 ND, hvor kursen avhenger av utviklingen i den europeiske aksjeindeksen STOXX Europe 600 HEALTHCARE. Denne indeksen følger kursutviklingen til 35 av de største selskapene i den europeiske helsesektoren. Du forventer stigende aksjekurser Forventer du at aksjekursen til det danske selskapet Novo Nordisk vil stige, kan du kjøpe et Bull sertifikat for eksempel BULL NOVO X3 ND, som følger kursutviklingen til Novo Nordisk. Hvis asjen stiger, stiger kursen på sertifikatet, og investor vill oppnå en positiv avkastning. Du er overbevist om at aksjekursene vil stige og er villig til å påta deg stor risiko Hvis du har en sterk positiv forventning til for eksempel tyske selskaper, kan du vurdere å kjøpe et Bull-sertifikat med gearing og dermed øke ditt avkastningspotensial. Eksempelvis kan du handle BULL DAX X15 ND, hvor den daglige kursutviklingen er 15 ganger så stor som kursutviklingen til Tysklands 30 største selskaper. Du forventer at oljeprisene vil falle Forventer du at prisen på et fat Brent råolje vil falle kan du kjøpe et Bear sertifikat eksempelvis BEAR BRENT X2 ND, der kursen avhenger av utviklingen i prisen på et fat Brent råolje. Hvis kursen faller vil sertifikatet gi en positiv avkastning.

9 Trend og kurssvingninger En viktig egenskap for Bull & Bear sertifikater er at avkastningen er koblet til den daglige prosentvise utviklingen i et underliggende aktiva. Hvis du har investert i et gearet Bull & Bear sertifikat og holder investeringen over en lengre periode, skal du være oppmerksom på effekten av den daglige gearingen i perioder hvor utviklingen i det underliggende aktiva er preget av ensrettet kursutvikling (en trend) eller skarpe kurssvingninger. Dette er spesielt utslagsgivende for Bull & Bear sertifikater med høy gearing. Det betyr at sertifikatets avkastning ikke nødvendigvis tilsvarer avkastningen på det underliggende aktiva multiplisert med gearingfaktoren i den aktuelle perioden. Trender En trend, det vil si en periode med stabil, ensrettet kursutvikling i det underliggende aktiva, har en positiv effekt på gearede Bull- og Bear-sertifikater. En klar trend i det underliggende aktiva gjør at sertifikatets avkastning er høyere enn avkastningen på det underliggende aktiva multiplisert med gearingfaktoren, i den aktuelle perioden. Figur 1 viser forholdet mellom kursutviklingen i en aksje med en klar trend og verdien av et Bull sertifikat med gearingfaktor 2, som er koblet til den samme aksjen. Både aksjen og sertifikatet starter med en pris på 100 kr. Kurssvingninger Skarpe kurssvingninger i det underliggende aktiva er negativt for både Bull- og Bear-sertifikater med gearing. Skarpe svingninger i kursen på det underliggende aktiva medfører at sertifikatets avkastning vil være lavere enn avkastningen på det underliggende aktiva multiplisert med gearingfaktoren, i den aktuelle perioden. Figur 2 viser forholdet mellom kursutviklingen i en aksje med skarpe kurssvingninger og verdien av et Bull sertifikat med gearingfaktor 2, som er koblet til den samme aksjen. Både aksjen og sertifikatet starter med en pris på 100 kr. Figur 1, Trend Figur 2, kurssvingninger Aksje Bull med 2x gearing Aksje Bull med 2x gearing Dag Utvikling Sluttkurs Utvikling Sluttkurs % % % % % % % % % % 249 Avkastning + 61 % Avkastning % Dag Utvikling Sluttkurs Utvikling Sluttkurs 1-10 % % % % % % % % % % 74 Avkastning - 12 % Avkastning - 26 % Som fremgår i eksempelet over er avkastningen på sertifikatet (+149 %) høyere enn det dobbelte av avkastningen på aksjen (+61 %), grunnet trenden i den aktuelle perioden. Som fremgår i eksempelet over er avkastningen på sertifikatet (-26 %) lavere enn det dobbelte av avkastningen på aksjen (-12 %), grunnet kurssvingningene i den aktuelle perioden.

10 Slik kommer du i gang Nordeas Bull & Bear er børsnoterte og handles på samme måte som vanlige aksjer. Nordea vil under normale markedsforhold stille løpende kjøps- og salgskurser på sertifikatene. Dette gjør det mulig å handle Bull & Bear sertifikater i børsens åpningstid. Vær oppmerksom på at du ikke alltid kan handle sertifikater selv om det underliggende aktiva handles. Av og til handles sertifikater og underliggende aktiva på forskjellige børser med ulike åpningstider, hvilket kan bety at du ikke får solgt ditt sertifikat hvis det underliggende aktiva beveger seg i en ugunstig retning. Våre Bull & Bear sertifikater er utstedt i norske kroner. Likevel vil du ha full valutarisiko på investeringen hvis underliggende aktiva er notert i en annen valuta, på samme måte som ved en direkte investering i utenlandske aksjer. Les mer i avsnittet «Valutarisiko». Slik finner du riktig Bull eller Bear Når du har besluttet deg for å gjøre en investering, finner du riktig Bull eller Bear ved hjelp av navnet på kurslisten, også kalt «tickeren». Eksempelvis BULL SP500 X2S ND BULL Angir at det er snakk om et Bull-sertifikat, hvilket betyr at du vil få positiv avkastning dersom underliggende aktiva stiger SP500 Er navnet på det underliggende aktiva som sertifikatets kurs vil avhenge av, som i dette tilfellet er den amerikanske S&P 500 indeksen. X2 Henviser til gearingen. I dette tilfellet er gearingen 2, hvilket betyr at sertifikatets daglige kursutvikling vil være det dobbelte av kursutviklingen i underliggende indeks. S Betyr at sertifikatet har en stop-loss buffer. Bull& Bear uten stop-loss buffer har ingen S i navnet. Stoploss bufferen varierer for forskjellige Bull & Bear. Du finner informasjon om stop-loss bufferen for hvert enkelte Bull & Bear sertifikat i sertifikatenes endelige vilkår. ND Står for Nordea Bank AB (publ), som er utsteder av sertifikatet.

11 Omkostninger En investering i Bull & Bear sertifikater påvirkes av omkostninger. Disse omkostningene består av administrasjonskostnader og rentekostnader. Omkostningene vil bli trukket fra sertifikatets verdi daglig, med 1/365 av de årlige omkostningene i prosent. Det betyr at hvis utviklingen i det underliggende aktiva er stillestående vil verdien av Bull & Bear sertifikatet i den aktuelle perioden bli redusert tilsvarende de akkumulerte omkostningene. Administrasjonsavgift Det påløper en administrasjonsavgift på 0,59 % årlig, som skal dekke Nordea Bank AB (publ) sine omkostninger til blant annet administrasjon og risikohåndtering, notering på Oslo Børs og betaling av lisenser til indekser. Nordea Bank AB (publ) har i henhold til vilkårene for sertifikater rett til å høyne eller senke administrasjonsavgiften hvis Nordea Bank AB (publ)s omkostninger til administrasjon og/eller risikohåndtering av sertifikatet endres. Administrasjonsavgiften kan dog ikke overskride 2 %. Meddelelse om en eventuell økning eller reduksjon i administrasjonsavgift sendes til eieren av sertifikatet. Rentekostnadene består av en gjeldende rentebasis og en rentemargin. Rentemarginen inkluderer tradingkostnader for utsteder, som for eksempel lånekostnad på underliggende aksjer samt finansiering av gearingen. Rentebasisen avhenger av hvilken valuta det underliggende aktiva er notert i. Eksempelvis vil renteomkostningene for et sertifikat med Euro Stoxx 500-indeksen som underliggende aktiva bestå av Euribor VariableTomorow Next pluss rentemarginen. Beregningen og nivåene vil fremgå av de endelige vilkårene til det enkelte produkt. Nordea har i henhold til vilkårene for sertifikater mulighet til å høyne eller senke rentemarginen hvis Nordea Bank AB (publ)s tradingkostnader i forbindelse med sertifikatene endres. Hvis rentemarginen endres sendes en meddelelse til eieren av sertifikatet. Kurtasje Når du handler Bull & Bear betaler du vanlig kurtasje til din bank eller megler, på samme måte som når du handler aksjer eller andre børsnoterte aktiva. Du betaler kurtasje både ved kjøp og salg av Bull & Bear sertifikater. Nordeas standard kurtasje for handel av norske verdipapirer er 0,04 %. Kjøps- og salgskurs (spread) For å sikre et likvid marked for sertifikater vil Nordea under normale markedsforhold løpende stille kjøpsog salgskurser på sertifikater. Ved handel i Bull & Bear er det forskjell mellom kjøps og salgskurs. Prisen du må betale for et sertifikat er høyere enn prisen du kan selge det samme sertifikatet for. Det betyr at hvis du kjøper et sertifikat og selger det igjen umiddelbart vil du lide et tap, selv om kursen på det underliggende aktiva er uendret. Forskjellen mellom kjøp og salgs-kursen (bid-offer spread) reflekterer Nordeas risikostyringskostnader forbundet med handel i Bull & Bear sertifikater. Denne forskjellen varierer og avhenger blant annet av de gjeldende kjøps- og salgskurser på underliggende aktiva samt øvrige markedsfaktorer. Vær oppmerksom på hvordan forskjellen påvirker din investering, spesielt i perioder hvor du handler hyppig og har en kortsiktig investeringshorisont. Når Nordea er marketmaker kan vi handle før eller samtidig med din transaksjon for å eksempelvis utføre transaksjoner for Nordea i forbindelse med andre kunders handler, håndtere markedsrisiko, sikre likviditet eller for andre formål. Disse aktivitetene kan påvirke prisen vi stiller. Kostnader tilknyttet VPS-konto Kostnader forbundet med VPS-konto gjennom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge er beholdning NOK 0 p.a., NOK 380 p.a., og NOK 200 p.a. per påbegynte million.

12 Omkostninger, fortsettelse Dette eksempelet antar at - Du kjøper sertifikatet BULL BANKS X3 ND for NOK og selger igjen etter 30 dager - Kursen på sertifikatet er uendret i perioden - Rentebasis er 0 %, og - Du betaler maksimal kurtasje Eksempel Beregninger Sum Maksimal Kurtasje ved kjøp NOK 99,00 NOK 99,00 Administrasjonskostnader NOK 250,000 * 0,59 % p.a. * 30 dager / 365 dager NOK 121,23 Rentemargin NOK 250,000 * 1,50 % p.a. * 30 dager / 365 dager NOK 308,22 Maksimal kurtasje ved salg NOK 99,00 NOK 99,00 Totale omkostninger NOK 627,45 I dette eksempelet tilsvarer totale omkostninger 0,25 % av det investerte beløpet. 1

13 Fakta om Bull & Bear Innfrielse Nordea Bank AB (publl)s Bull & Bear sertifikater er «open-ended», dvs. de har ingen fastsatt forfallsdato. Dette fremgår på det enkelte sertifikats produktside på våre hjemmesider og i endelige vilkår. Nordea Bank AB (publ) har til enhver tid rett til å sette en utløpsdato og vil i så fall varsle om dette minst en uke i forveien. Hvis det inntreffer en førtidig forfallshendelse forfaller produktet. Datoen for denne hendelsen vil være sertifikatets forfallsdato. På forfallsdatoen utbetales én av følgende innfrielsesbeløp: (1) Akkumulert verdi på sluttdagen; (2) Null, hvis en førtidig forfallshendelse har inntruffet i et Bull & Bear sertifikat uten stop-loss buffer; (3) Restverdien, hvis en stopp-loss hendelse har inntruffet i et Bull & Bear sertifikat med stop-loss buffer. Investorer har muligheten til å innfri et sertifikat kvartalsvis (henholdsvis i mars, juni, september og desember). Innehaveren av Bull- eller Bear-sertifikatet vil da få utbetalt sertifikatets akkumulerte verdi redusert for en omkostning på 2 %, gitt at en førtidig forfallshendelse ikke inntreffer. Fastsettelse av sluttdag Nordea Bank AB (publ) har til enhver tid rett til å fastsette en forfallsdato og en siste dag for handel for sertifikater. Sertifikatets innehaver vil da bli informert med en ukes forvarsel. På den fastsatte sluttdatoen innfris sertifikatet, og eieren av sertifikatet mottar et innfrielsesbeløp tilsvarende sertifikatets akkumulerte verdi. Handel i Bull & Bear sertifikater Bull & Bear sertifikater kan handles fra og med utstedelsesdatoen og frem til deres eventuelle sluttdato/siste handelsdag. Hvordan beregnes verdien av et sertifikat? Et Bull & Bear sertifikats verdi avhenger av følgende faktorer: utviklingen i det underliggende aktiva, administrasjonskostnader, påløpt rente og eventuell valutakursutvikling (så fremst underliggende aktiva er notert i en annen valuta enn sertifikatet). Generell informasjon om hvordan et Bull & Bear sertifikats verdi beregnes finnes i grunnprospektet av 14. juni 2018 med tillegg («Prospektet»). I endelige vilkår finnes utfyllende informasjon om gearingfaktor, rentebasis, rentemargin og administrasjonsgebyr for det enkelte sertifikat.. Nedenfor følger en generell beskrivelse av hvordan verdien av ulike sertifikattyper beregnes. For en fullstendig beskrivelse av akkumulert verdi henvises det til de endelige vilkår for det enkelte sertifikat. Akkumulert Verdi (AV) «Akkumulert Verdi» brukes i den daglige kursberegningen til Bull og Bear, og beregningen følger følgende formel: AV = (AVt-1 + AVF + AK) x Omregningskurs / Omregningskurst-1 Der - AVt-1 er Akkumuleret Verdi den foregående handelsdag, - AV0 er som regel NOK 25, men kan finnes i endelige vilkår for det enkelte sertifikat, og - Omregningskurs hvis relevant. Omregningskurs er kun relevant hvis underliggende aktiva er notert i en annen valuta enn sertifikatet. Omregningskursen defineres som antall norske kroner det koster å kjøpe 1 enhet av den gjeldende utenlandske valutaen. Akkumulert Verdiendring (AVF) AVF = AVt-1 x Gearingfaktor x (Referansekurst Referansekurst-1) / Referencekurst-1 Der - Referensekurst er sluttkursen for det underliggende aktiva, som gjøres opp hver handelsdag omtrent kl. 18 lokal tid Oslo, og - Referensekurst-1 er sluttkursen for det underliggende aktiva den foregående handelsdag. Akkumulert Finansiering (AK) For sertifikater med en futureskontrakt som underliggende aktiva: AK = AVt-1 x (Rentebasis Rentebasismarginal Administrasjonsgebyr) x Renteperiode For sertifikater med en aksje eller aksjeindeks som underliggende aktiva: AK = AVt-1 x [(1-Gearingsfaktor) x Rentebasis Rentebasismarginal Administrasjonsgebyr] x Renteperiode Der - Rentebasis er den tilskrevne daglige rente for den valutaen det underliggende aktiva er oppgjort i, og - Renteperiode er antall dager fra og med foregående dag hvor AV beregnes, til den aktuelle dag hvor AV beregnes. Maksimal avkastning er ubegrenset og minimum avkastning er 0. For at investor skal få tilbake sitt investerte beløp må sertifikatet gi en avkastning som minimum dekker omkostningene. Det er ikke mulig å estimere en sannsynlig avkastning for Bull & Bear sertifikater.

14 Fakta om Bull & Bear, fortsettelse Eksempler Du tror at markedet vil stige Hvis du eksempelvis tror at det amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500 -indeksen* skal stige, kan du kjøpe produktet BULL SP500 X2 ND. Hvis du ønsker høyere gearing, kan du kjøpe BULL SP500 X10 ND. For begge sertifikatene er kursen avhengig av utviklingen i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500, som følger kursutviklingen til de 500 største selskapene i USA. Du tror at markedet vil falle Hvis du eksempelvis tror det amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500 -indeksen skal falle, kan du kjøpe produktet BEAR SP500 X2 ND. Hvis du ønsker høyere gearing, kan du kjøpe BEAR SP500 X10 ND. For begge sertifikatene er kursen avhengig av utviklingen i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500, som følger kursutviklingen til de 500 største selskapene i USA. Etter 5 handelsdager Stigende marked På fem handelsdager har S&P 500 steget med 3,20 %. BULL S&P X2 ND har i samme periode steget med 6,46 % og BULL S&P X10 ND har steget med 34,74%. BEAR SP500 X2 ND vil ha falt med 6,22 % og BEAR SP500 X10 ND med 28,77 % i den samme perioden**. Eksempel: Utviklingen i S&P 500 sammenlignet med verdien av de angitte sertifikatene Underliggende BULL X2 BULL X10 BEAR X2 BEAR X10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,25 102,50 112,50 97,50 87,50 101,04 102,07 110,14 97,91 89,34 101,80 103,60 118,40 96,44 82,64 103,20 106,46 134,74 93,78 71,23 Avkastning 3,20 % 6,46 % 34,74 % - 6,22 % - 28,77 % Etter 5 handelsdager Fallende marked På fem dager har S&P 500 falt med 3,14 %. BEAR SP500X2 ND har i samme periode steget med 6,46 % og BEAR SP500 X10 ND vil ha steget med 34,74 %. BULL SP500 X2 ND vil ha falt med 6,22 % og BEAR SP500 X10 ND med 28,77 % i den samme perioden**. Eksempel: Utviklingen i S&P 500 sammenlignet med verdien av de angitte sertifikatene Underliggende BULL X2 BULL X10 BEAR X2 BEAR X10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,75 97,50 87,50 102,50 112,50 98,96 97,91 89,34 102,07 110,14 98,22 96,44 82,64 103,60 118,40 96,86 93,78 71,23 106,46 134,74 Avkastning -3,14 % -6,46 % -28,77 % 6,46 % 34,74 % * Underliggende aktiva vil være en futureskontrakt på S&P 500. Les mer om futureskontrakter under avsnittet «Futureskontrakter som underliggende aktiva». ** Eksemplene tar ikke hensyn til kurtasje, kostnader eller endringer i valutakursen. Les mer om dette i avsnittene om «Omkostninger» og «Valutarisiko».

15 Fakta om Bull & Bear, fortsettelse Etter 5 handelsdager Uendret marked Hvis S&P 500 er uendret etter fem handelsdager vil BULL SP500 X2 ND ha falt med 0,01 % og BULL SP500 X10 ND ha falt med 0,35 % i samme periode**. BEAR SP500 X2 ND vil ha falt med 0,02 % i den samme perioden og BEAR SP500 X10 ND vil ha falt med 0,43 %**. I eksemplet nedenfor er det ingen sterk trend i markedet, noe som har en negativ effekt på sertifikatene (utviklingen i perioden er lavere enn utviklingen til underliggende multiplisert med gearingfaktoren). Merk at volatile markeder uten tydelig trend normalt påvirker kursen til produktene negativt på grunn av den daglige rebalanseringen. Bemerk dog at hvis det er en klar trend i markedet vil det normalt ha en positiv effekt på verdien av sertifikatene. Eksempel: Utviklingen i S&P 500 sammenlignet med verdien av de angitte sertifikatene Underliggende BULL X2 BULL X10 BEAR X2 BEAR X10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,23 100,46 102,30 99,54 97,70 99,76 99,52 97,49 100,48 102,29 100, ,73 99,99 103,44 99,65 99,25 99,98 96,05 99,57 Avkastning 0,00 % - 0,01 % - 0,35 % - 0,02 % - 0,43 % Historisk utvikling i underliggende aktiva Investeringens avkastning er koblet til ulike typer underliggende aktiva. For de fleste underliggende aktiva finnes det offentlig tilgjengelig informasjon om historisk prisutvikling. Dette har ikke blitt inkludert i denne markedsføringsbrosjyren siden den faktiske avkastningen for sertifikater også avhenger av gearingfaktor, potensiell kreditteksponering, omkostninger og andre faktorer. * Underliggende aktiva vil være en futureskontrakt på S&P 500. Les mer om futureskontrakter under avsnittet «Futureskontrakter som underliggende aktiva». ** Eksemplene tar ikke hensyn til kurtasje, kostnader eller endringer i valutakursen. Les mer om dette i avsnittene om «Omkostninger» og «Valutarisiko».

16 Utfyllende informasjon Dette markedsføringsmaterialet er ikke å anse som investeringsanalyse som definert i relevante lover og forskrifter. Informasjonen utgjør ikke et investeringsråd eller investeringsanbefaling, og er kun ment til å gi opplysninger av allmenn karakter. For rådgivning på produktet anbefaler vi at du tar kontakt med en personlig rådgiver i Nordea eller en annen økonomisk rådgiver. Handel i Bull & Bear bør kun foretas etter at investor har gjort seg grundig kjent med den fullstendige dokumentasjonen for produktet som består av denne brosjyren, Prospektet samt endelige vilkår for hver enkelte Bull eller Bear. Dersom det er uoverensstemmelser mellom (i) denne brosjyren og (ii) Prospektet og endelige vilkår for hver enkelt Bull eller Bear, vil informasjonen i (ii) ha forrang. Prospektet og endelige vilkår er tilgjengelig på nærmeste Nordea kontor og på Velg underkategori NBAB Warrants & Certifikates. Endelige vilkår for den enkelte Bull& Bear finner du på nordea.no/bull-og-bear under Kurser. Vi anbefaler at gjør deg grundig kjent med markedsføringsmaterialet, nøkkelinformasjonsdokumentet, Prospektet og hvis nødvendig søker profesjonell rådgivning for å være sikker på at du er informert om det individuelle sertifikatets risiko, kostnader, skatt m.m. før du begynner å handle. Markedsføringsmaterialet består av denne brosjyren, samt detaljert informasjon om hvert sertifikat på Denne markedsføringsbrosjyren er en generell beskrivelse av sertifikater utstedt av Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) og skal leses sammen med informasjonen for det enkelte sertifikat på våre hjemmesider. På finner du spesifikke opplysninger om sertifikater, blant annet om underliggende aktiva, gearingfaktor, potensielle risikoer forbundet med investeringen og administrasjonsgebyr, i tillegg til en beskrivelse av positive og negative forventninger til utviklingen i det underliggende aktiva. Alternativ avkastning Alternativ avkastning er den avkastningen som investor kan oppnå ved å investere i et annet investeringsprodukt fremfor et Bull & Bear sertifikat. Avkastningen på et sertifikat utgjøres ene og alene av forskjellen mellom salgskursen på den ene siden og kjøpskursen på den andre siden. Ved alle investeringer risikerer man å få en avkastning som er svakere enn i andre investeringer. Sertifikatenes egenskaper gjør det dog vanskelig å sammenligne med andre investeringsprodukter. Hvordan behandles utbytte? For sertifikater blir aksjeutbytte ikke utbetalt til investor, men de inkluderes i sertifikatets verdi. Måten dette gjøres på avhenger av det underliggende aktiva. Enkeltaksjer Er underliggende en aksje, kompenseres eieren av Bull og Bear for utbytte gjennom en justering av kursen. På en dag med utbytteutbetalinger vil derfor Bull gi høyere avkastning enn kursutviklingen i underliggende aksje (multiplisert med gearingfaktoren), og Bear vil gi lavere avkastning enn underliggende aksje (multiplisert med gearingfaktoren). Totalavkastningsindeks og futureskontrakter på totalavkastningsindeks Med en «totalavkastningsindeks» og futureskontrakter på totalavkastningsindekser blir utbytte løpende reinvestert inn i indeksen og dermed også reflektert i futureskontrakten på underliggende samt kursen på Bull og Bear sertifikater. Futureskontrakter på prisindeks Futureskontrakter på prisindeks handles til markedskurs som inneholder et fradrag som skal gjenspeile forventede utbytter frem til kontraktens forfall. Realiserte utbytter vil dermed påvirke Bull og Bear i den grad de realiserte utbyttene avviker fra markedsforventningene. Er utbyttet høyere enn forventningen så vil futureskontrakten ha en svakere utvikling enn underliggende marked inkludert utbytte, og motsatt så vil futureskontrakten ha en sterkere utvikling enn underliggende marked inkludert utbytte.

17 Viktig informasjon, fortsettelse Skatt Dette er en generell redegjørelse for enkelte norske skatteregler som kommer til anvendelse ved kjøp, eierskap og realisasjon av produktet for investorer som er skattemessig hjemmehørende i Norge. Den gir ingen uttømmende beskrivelse av alle skatteregler som kan være relevante og den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Skattesatser og skatteregler kan bli endret under produktets løpetid, også med tilbakevirkende kraft. Slike endringer kan ha negative konsekvenser for investor. Investor er selv ansvarlig for at riktig informasjon blir gitt ligningsmyndighetene for de aktuelle årene produktet eies. Kapitalgevinster som følge av realisasjon av produktet i løpe tiden eller ved innløsning på forfallsdato er skattepliktig og tap er tilsvarende fradragsberettiget. Kostnader i forbindelse med kjøp og salg av produktet skal tillegges inngangsverdien og kommer til fradrag ved gevinst eller tapsberegningen ved realisasjonen eller innløsning ved forfall. Skattesatsen er for tiden 23 %. Produktet inngår i investorens skattepliktige formue. Norske aksjeselskaper og likestilte rettssubjekter er ikke formues skattepliktige. Det er produktets markedsverdi per 1. januar i fastsettingsåret som inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Gjeldende formues skattesats er 0,85 % av netto skattepliktig formue som over stiger NOK Særskilt vedrørende fritaksmetoden Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og en del andre selskaper og sammenslutninger skattemessig hjemmehørende i Norge er omfattet av fritaksmetoden. For investorer som er omfattet av fritaksmetoden er det i utgangspunktet fritak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i selskap hjemmehørende innenfor EØS, og finansielle instrumenter som har aksjer og andeler som faller inn under fritaksmetoden som underliggende objekt. Tap ved realisasjon er på den annen side som utgangspunkt ikke fradragsberettiget. For finansielle instrumenter som har en aksjeindeks som det underliggende objekt og hvor aksjeindeksen omfatter aksjer i selskaper hjemmehørende både innenfor og utenfor EØS, vil det finansielle instrumentet som utgangspunkt omfattes av fritaksmetoden dersom aksjeindeksen «i all hovedsak» bestemmes av selskaper hjemmehørende innenfor EØS. Det er videre lagt til grunn at 90 % av markedsverdiene på de underliggende aksjer må referere til selskaper innnefor EØS for at en investering skal være omfattet av fritaksmetoden. På denne bakgrunn kan enkelte av produktene være omfattet av fritaksmetoden. Kapitalgevinst vil da ikke være skattepliktig for investorer som er omfattet av fritaksmetoden, og eventuelt tap vil heller ikke være fradragsberettiget. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at dersom sammensetningen av aksjeindeksen endres, slik at den i større grad omfatter selskaper som ikke er hjemmehørende innenfor EØS, kan dette endre den skattemessige klassifiseringen av produktet. Videre er det relevante regelverket basert på kriterier som involverer skjønn og som kan utvikles over tid, slik det foreligger ingen garanti for at denne forståelsen vil bli lagt til grunn ved fastsettingen. Interessekonflikter og insentivordninger En del av Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ), filial i Norges ansatte har en avlønning som delvis er prestasjonsbasert hvor salg av produktet kan innvirke på avlønningen. For øvrig er ikke Nordea Bank AB (publ) kjent med at det foreligger særskilte interesse konflikter knyttet til produktet. Angrerett Avtaleinngåelse vil skje på selgers faste utsalgssted eller ved fjernsalg. Ettersom produktet er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som utsteder ikke har innflytelser på og som kan forekomme i angrerettsperioden vil investor således ikke ha angrerett ved kjøp av produktet ved fjernsalg, jf. angrerettsloven 1 og 35 bokstav a.

18 Risiko Alle former for investering i verdipapir er forbundet med risiko, og det gjelder også for Bull og Bear sertifikater. Fullstendig beskrivelse av samtlige risikofaktorer finnes i Prospektet. Under har vi sammenfattet viktige risikomomenter ved produktene. Markedsrisiko En investering i Bull- og Bear-sertifikater medfører risiko for tap. Bull-sertifikater faller i verdi når det underliggende aktiva faller i verdi, mens Bear sertifikater faller i verdi når underliggende aktiva stiger i verdi. På grunn av gearing vil kursen til Bull og Bear normalt svinge mer enn kursen til underliggende, og er dermed ikke typiske spareprodukter egnet for langsiktig sparing. Risikoen økes med gearingen og jo høyere gearingsfaktor, jo høyere er risikoen for tap. Bull & Bear er ikke kapitalbeskyttede, og i verste fall vil produktene kunne miste hele sin verdi. Dette vil skje hvis det inntreffer en førtidig forfallshendelse. Valutarisiko Verdien på Bull- og Bear-sertifikater gjøres opp i norske kroner og følger utviklingen i verdien til underliggende. Hvis underliggende handles eller kvoteres i en annen valuta enn norske kroner, påvirkes verdien på Bull og Bear også av endringer i valutakursen som underliggende handles i. Hvis underliggende handles i en utenlandsk valuta, benyttes en omregningskurs til å beregne verdien av underliggende til norske kroner. Omregningskursen fastsettes av Nordea. Det betyr at verdien på Bull og Bear påvirkes av (i) verdien av underliggende målt i den valuta underliggende handles i og (ii) endringer i valutakursen mellom valutaen underliggende handles i og norske kroner. Det er dermed risiko knyttet til både utvikling i underliggende, og valutakursen underliggende handles i. Begge faktorene kan påvirke verdien på Bull og Bear positivt og negativt. En styrkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner vil påvirke verdien positivt, både for Bull og for Bear. På samme måte vil en svekkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner påvirke verdien negativt, både for Bull og for Bear. Endring i valutakursen påvirker verdien av Bull og Bear med og uten gearing i stort sett samme grad, da det ikke påløper noen betydelig større valutarisiko for Bull og Bear med høyere gearing sammenlignet med Bull og Bear med lavere gearing. Kredittrisiko Bull og Bear utstedes av Nordea Bank AB (publ). En investering i et verdipapir utstedt av Nordea Bank AB (publ) medfører dermed risiko for at Nordea AB (publ) ikke er i stand til å tilbakebetale hele eller deler av investert beløp samt eventuell avkastning. En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Poor`s og Moody`s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Nordea Bank AB (publ) har for tiden en kredittrating AA- (negative outlook) hos Standard & Poor`s og Aa3 hos Moody`s. Ratingen er en vurdering av utsteders kredittverdighet hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank AB (publ) må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av produktet. Kredittrating kan bli endret eller trukke tilbake av ratingselskapene på ethvert tidspunkt. Likviditetsrisiko Produktets andeler er notert på Oslo Børs, og Nordea vil under normale markedsforutsetninger stille løpende kjøps og salgskurser i tråd med egen avtale med Oslo Børs. Nordea forbeholder seg likevel rett til midlertidig å unnlate å stille kurser som følge av markedsforstyrrelser eller andre spesielle hendelser. Markedsforstyrrelser kan for eksempel oppstå dersom likviditeten i markedet blir svært anstrengt, eller hvis handelen i underliggende marked stanses eller ilegges restriksjoner. Det vises til endelige vilkår for hvert enkelt produkt for mer informasjon. Nordea Bank AB (publ) kan også foreta endringer i sertifikatets vilkår som et resultat av dette. Ved handel i Bull og Bear er det forskjell mellom kjøps- og salgskurs (spread). Kjøps- og salgskursen tar utgangspunkt i produktets akkumulerte verdi. Kjøpsog salgskursen oppdateres løpende innenfor handelsdagen og avhenger av de gjeldende kjøps- og salgskursene på underliggende, valutakurs og gearingfaktor. Bull og Bear er komplekse produkter Både Nordea og andre aktører utsteder Bull og Bear sertifikater, og andre «exchange traded notes». Disse er å anse som komplekse, og man bør sette seg nøye inn hvordan de ulike sertifikatene fungerer før man handler.

19 Risiko, fortsettelse Ingen kapitalbeskyttelse Bull & Bear sertifikater er ikke kapitalbeskyttet. Tilbakebetalingen i produkter er avhengig av utviklingen til underliggende aktiva samt omkostninger. Investor risikerer derfor å tape deler av eller hele det investerte beløpet. Førtidig forfallshendelse Hvis det underliggende aktiva beveger seg i en ufordelaktig retning og utviklingen (uttrykt i prosent) på én handelsdag multiplisert med gearingfaktoren når et forhåndsbestemt nivå, vil en førtidsforfallshendelse inntreffe og sertifikatet avsluttes. Dette nivået avhenger av om Bull & Bear sertifikatet har en stopp-loss buffer eller ikke. Bull & Bear sertifikater uten stop-loss buffer Hvis verdien til det underliggende aktiva utvikler seg ufordelaktig og utviklingen på én dag multiplisert med gearingfaktoren er 100% eller høyere forfaller sertifikatet (en førtidig forfallshendelse inntreffer) og du taper da hele ditt investerte beløp. Risikoen for at et Bull & Bear sertifikat avsluttes, med andre ord risikoen for å tape hele det investerte beløpet, avhenger av utviklingen i det underliggende aktiva og størrelsen på gearingen. Bull & Bear sertifikater med stop-loss buffer Enkelte Bull & Bear har en såkalt stop-loss buffer. Det betyr at hvis det underliggende aktiva utvikles i en ufordelaktig retning, vil et Bull & Bear sertifikat med stop-loss buffer avslutte før et Bull & Bear sertifikat uten stop-loss buffer. For et Bear sertifikat med stoploss buffer betyr det at hvis en positiv utvikling uttrykt i prosent i løpet av én handelsdag er lik eller større enn stop-loss bufferen, avsluttes sertifikatet automatisk (en stop-loss hendelse inntreffer) og en restverdi beregnes. For et Bull sertifikat med stop-loss buffer betyr det at hvis den negative utviklingen uttrykt i prosent i løpet av én handelsdag er lik eller større enn stop-loss bufferen avsluttes sertfikatet automatisk (en stop-loss hendelse inntreffer) og en restverdi beregnes. Restverdien kan være null. Hvis restverdien er større enn null utbetales beløpet til eieren av Bull & Bear sertifikatet. Stop-loss buffer nivået varierer for Bull & Bear sertifikater, og du kan finne informasjon om stop-loss buffer nivået for det enkelte Bull & Bear sertifikatet i endelige vilkår. Risikoen for at en stop-loss hendelse inntreffer avhenger av utviklingen i det underliggende aktiva, gearingfaktoren og nivået på stop-loss bufferen. På neste side følger noen eksempler på hvor mye kursen på det underliggende aktiva kan bevege seg før en stop-loss hendelse inntreffer i Bull & Bear sertifikater med ulik gearing, og med eller uten stoploss buffer.

20 Risiko, fortsettelse Bull sertifikat uten stop-loss buffer og en gearingfaktor på 4: Hvis det underliggende aktiva faller med 25 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, vil en førtidig forfallshendelse inntreffe og investor vil tape hele sitt investerte beløp. Bear sertifikat uten stopp-loss buffer og en gearingfaktor på 4: Hvis det underliggende aktiva stiger med 25 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, vil en førtidig forfallshendelse inntreffe og investor vil tape hele sitt investerte beløp. Bull sertifikat med stop-loss buffer på 20% og en gearingfaktor på 4: Hvis det underliggende aktiva faller med 20 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, avsluttes sertifikatet og en restverdi beregnes. Investor får utbetalt restverdien. Vær oppmerksom på at restverdien kan være 0. Bear sertifikat med stopp-loss buffer og en gearingfaktor på 4: Hvis det underliggende aktiva stiger med 20 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, avsluttes sertifikatet og en restverdi beregnes. Investor får utbetalt restverdien. Vær oppmerksom på at restverdien kan være 0. Bull sertifikat uten stop-loss buffer og en gearingfaktor på 10: Hvis det underliggende aktiva faller med 10 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, vil en førtidig forfallshendelse inntreffe og investor vil tape hele sitt investerte beløp. Bear sertifikat uten stopp-loss buffer og en gearingfaktor på 10: Hvis det underliggende aktiva stiger med 10 % eller mer på én handelsdag, i forhold til den senest sluttkursen, vil en førtidig forfallshendelse inntreffe og investor vil tape hele sitt investerte beløp.

21 Indekser og lisensavtaler These Products are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Oslo Børs ASA ( Oslo Børs ) and Oslo Børs makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the Oslo Børs Index and/or the figure at which the said Oslo Børs Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. Furthermore, Oslo Børs makes no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Oslo Børs Index or Oslo Børs Marks. The Oslo Børs Index is compiled and calculated solely by an indexer on behalf of Oslo Børs, and Oslo Børs does not guarantee the accuracy and/ or the completeness of the Oslo Børs Index or any data included therein. Oslo Børs shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error, omissions or interruptions in the Oslo Børs Index and Oslo Børs shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. All rights to the trademark(s) are vested in Oslo Børs and are used under licence from Oslo Børs. S&P 500 is a trademark of the McGraw-Hill Companies, Inc. and has been licensed for use by Nordea Bank Danmark A/S. The product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s and Standard & Poor s makes no representation regarding the advisability of investing in the product. The EURO STOXX 50, STOXX Europe 600 BANKS, STOXX Europe 600 BASIC RESOURCES, STOXX Europe 600 HEALTHCARE, STOXX Europe 600 OIL & GAS and STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS are the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. The DAX index is a registered trademark of Deutsche Börse AG. This financial instrument is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by Deutsche Börse AG (the Licensor ). Neither the publication of the Index by the Licensor nor the granting of a license regarding the Index as well as the Index Trademark for the utilization in connection with the financial instrument or other securities or financial products, which derived from the Index, represents a recommendation by the Licensor for a capital investment or contains in any manner a warranty or opinion by the Licensor with respect to the attractiveness on an investment in this product. Nasdaq, OMX are registered trademark of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Nordea Bank AB. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S).

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs 2 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs LONG passer

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

Markedsføringsmateriale Juni Bull & Bear

Markedsføringsmateriale Juni Bull & Bear Markedsføringsmateriale Juni 2017 Bull & Bear BULL BEAR Forventer du stigende kurser kan du kjøpe Bull. Bull, okse på norsk, er et symbol for stigende utvik ling i markedet og forventning om at markedet

Detaljer

Markedsføringsmateriale Januar Bull & Bear

Markedsføringsmateriale Januar Bull & Bear Markedsføringsmateriale Januar 2017 Bull & Bear Bull & Bear er for den aktive og erfarne investor med en klar formening om hvor markedet skal BULL BEAR Forventer du stigende kurser kan du kjøpe Bull. Bull,

Detaljer

Markedsføringsmateriale mai Bull & Bear

Markedsføringsmateriale mai Bull & Bear Markedsføringsmateriale mai 2016 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull tjener

Detaljer

Markedsføringsmateriale November Bull & Bear

Markedsføringsmateriale November Bull & Bear Markedsføringsmateriale November 2016 Bull & Bear Bull & Bear er for den aktive og erfarne investor med en klar formening om hvor markedet skal BULL BEAR Forventer du stigende kurser kan du kjøpe Bull.

Detaljer

Bull & Bear. En investering med mulighet for gearing

Bull & Bear. En investering med mulighet for gearing Bull & Bear En investering med mulighet for gearing 1 Bull & Bear En investering med mulighet for gearing Med Bull & Bear kan du tjene penger på aksjer, aksjeindekser og råvarer både i oppgangstider og

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En plassering der du selv velger risikonivå

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En plassering der du selv velger risikonivå Markedsføringsmateriale juli 2018 Mini Futures En plassering der du selv velger risikonivå 1 Mini Futures - En plassering der du selv velger risikonivå Interessen for Mini Futures har økt markant de siste

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3 Rentebevis TUI Oppdatert 29-01-13 Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i

Detaljer

Informasjon om Equity Options

Informasjon om Equity Options Informasjon om Equity Options Her kan du lese generell informasjon om equity options som kan handles med Danske Bank. Equity options kan handels på en regulert markedsplass eller OTC med banken som motpart.

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder.

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder. Dette dokumentet er kun en norsk oversettelse av sammendraget på side 6 til 11 i Grunnprospektet for Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp svenske Emissionsprogram for Warranter og Sertifikater,

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Nordea Aksjekupong IT II

Nordea Aksjekupong IT II Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong IT II En investering knyttet til fire IT aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

Informasjon om Opsjonskontrakter på valuta

Informasjon om Opsjonskontrakter på valuta Informasjon om Opsjonskontrakter på valuta Her kan du lese generell informasjon om opsjonskontrakter på valuta som kan handles i Danske Bank. En opsjonskontrakt (en opsjon) på valuta kan inngås som en

Detaljer

PRIVANET AROUND TJENESTE: INFORMASJON OM FINANSIELLE INSTRUMENTER OG RELATERTE RISIKOER

PRIVANET AROUND TJENESTE: INFORMASJON OM FINANSIELLE INSTRUMENTER OG RELATERTE RISIKOER PRIVANET AROUND TJENESTE: INFORMASJON OM FINANSIELLE INSTRUMENTER OG RELATERTE RISIKOER Gjennom tjenesten AROUND (heretter «tjenesten») kan investorer tegne seg i aksjer og obligasjoner i unoterte selskaper.

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa IV

Nordea Aksjebuffer Europa IV Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa IV Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen gir en avkastningsfaktor

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa V

Nordea Aksjebuffer Europa V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa V Siste dag for tegning 4. september 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea.

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea. Aksjehandelskreditt Hva er Aksjehandelskreditt? Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet

Detaljer

Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII

Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII En investering knyttet til tre norske aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 3. februar 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prosent av innbetalt beløp

Prosent av innbetalt beløp WARRANT JANUARI 2016 PRODUKTFAKTA ISIN EUSIPA Valuta Nominelt per Warrant Kapitalbeskyttelse CH0254609818 2100 (Warrant) NOK NOK 10 000 Nei Form av emisjon Målgruppe Rettet / Private Placement Erfarne

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Spania: «The Bull keeps coming Back»

Spania: «The Bull keeps coming Back» Spania: «The Bull keeps coming Back» Desember 2014 Klar for ny kraftig oppgang i UK Sterk, økonomisk vekst børsen henger etter Børsen henger etter; Stigende pund hovedårsaken Europa i oppgang UK-børsen

Detaljer

Nordea Aksjekupong Global VII

Nordea Aksjekupong Global VII Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Global VII En investering knyttet til fire globale aksjeindekser, med potensiell årlig kupong. Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til de første 15 kreditthendelsene

Detaljer

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V En investering knyttet til tre europeiske bankaksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 4. september 2017

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII Siste dag for tegning 4. september 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ CA. 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for

Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt for ("Exchange Traded Notes") med Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Subsea 7 SA, Yara International ASA og Statoil ASA som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

IGs KOSTNADER OG AVGIFTER

IGs KOSTNADER OG AVGIFTER IGs KOSTNADER OG AVGIFTER INNHOLD Hva er dette dokumentet til? 01 Kostnader for CFD-transaksjoner 02 Råvarer 02 Valuta 03 Aksjer 03 Indekser 04 Aksjeopsjoner 04 Vedlegg A: ark 05 Kostnad for valutaveksling

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Nordea Aksjekupong Global VI

Nordea Aksjekupong Global VI Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Global VI Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ INNTIL 5 ÅR, men kan forfalle automatisk ved årlige intervaller. Avkastningen er

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Oljeselskaper En investering knyttet til store oljeprodusenter, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Warrant Italia Des 18

Warrant Italia Des 18 Warrant Italia Des 18 Desember 2015 The Bull climbs a wall of worry Finanskrisen Sær Sør- Europeisk krise Ukraina/Russland Sanksjoner Hellaskonflikten Kina børsfall og vekstfrykt Konjunkturoppgangen har

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Brent Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et Prospekt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL

EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL 1. KUNDEINFORMASJON Navn: Personnummer: Adresse: E-post: Tlf. nr.: 2. INVESTERINGSMÅL OG RISIKO (kun et kryss) Formål og investeringshorisont Kortsiktig

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Vi har sett en klar avmatning i global økonomi Source: IHS Markit, Macrobond Fincial Kina 1 men vi tror vi ser stabilisering/ny oppgang fra andre kvartal Vi tror

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen?

Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen? 02 March 2018 Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen? Erik Johannes Bruce Trump senker aksjemarkedet Avgjørende tall for mars renteprognose Ingen svakhetstegn i amerikansk industri og

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Særlige mekanismer i aksje- og råvare-etn-er Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Tilbud A: 30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden.

Tilbud A: 30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden. Aksjer til ansatte 2018 Veidekke tilbyr alle ansatte å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Tilbudet gjelder i et begrenset tidsvindu hver høst. For å benytte deg av tilbudet i 2018, må du være

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet)

KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) Med bakgrunn i verdipapirhandelloven av 29.06.2007, forskrift om verdipapirforetak, regulerte markeder mv av 04.12.2017 (MiFID II-forskriften),

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder

KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING 1. KUNDEINFORMASJON Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder Navn (fysisk person/selskap): Personnummer/org. nr.: Adresse: E-post: Tlf.: 2. INVESTERINGSMÅL (KUN

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Vedtekter for FIRST Generator

Vedtekter for FIRST Generator Vedtekter for FIRST Generator Fondet er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Finanstilsynets standard og godkjent av Finanstilsynet.

Detaljer