Søknaden gjelder av rivning av eksisterende uthus, oppføring av nybygg anneks, nybygg enebolig og utvidelse av brygge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknaden gjelder av rivning av eksisterende uthus, oppføring av nybygg anneks, nybygg enebolig og utvidelse av brygge."

Transkript

1 Teknisk etat Eskild Kvala AS Postboks KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Jon Martin Jakobsen 17/ /18 GNR 57/300 RAMMETILLATELSE Karmøy kommune godkjenner søknad om rivning av uthus, nybygg anneks og nybygg enebolig, mottatt , med endringer mottatt Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven 21-4 Gjelder: Nybygg. Enebolig Byggested: Lahammar, Skudeneshavn Gnr./Bnr. 57/300 Tiltakshaver: Noralf Kallesten Ansvarlig søker: Eskild Kvala AS Saken er behandlet som delegert sak nr. 825/18 I medhold av plan- og bygningslovens 20-3 godkjennes søknaden, med; - Tegninger for anneks, brygge og molo, mottatt dato: Tegninger for enebolig mottatt dato: situasjonsplan, mottatt dato: erklæring om ansvarsrett for søker, prosjekterende og utførende - og på de vilkår som er nevnt under Søknaden gjelder av rivning av eksisterende uthus, oppføring av nybygg anneks, nybygg enebolig og utvidelse av brygge. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra samme lovs 1-8 forbud mot tiltak langs sjø og 12-4 rettsvirkninger av reguleringsplan herunder: - Regulert hensynssone for flomveg. - Byggegrense mot friluftsområde - Arealformål, friområde i sjø. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at dispensasjon er gitt, faller dispensasjonen bort. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK Telefon: e-post:

2 Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren. Ansvar og kontroll Det vises til innlevert gjennomføringsplan for prosjektering og utførelse. Ansvarserklæringer som dekker prosjektering, utførelse og kontroll av hele tiltaket må innsendes før byggearbeidene settes i gang. Det samme gjelder ansvarserklæringer som dekker uavhengig kontroll av lufttetthet og fuktsikring av våtrom. Kontroll med prosjektering og utførelse utføres som kvalitetssikring i samsvar med plan- og bygningslovens Kap. 24. Samsvarserklæringer med tilhørende sjekklister skal være på arbeidsstedet. Tilsyn Karmøy kommune vil gjennomføre byggeplasstilsyn underveis i byggeprosessen. Kommunen gjør særlig oppmerksom på Takutspring og taknedløp må holdes inne på egen eiendom. Takvann og overflatevann skal ikke ledes inn på naboeiendom eller ut i offentlig veg. Parkering og snuplass må opparbeides på egen eiendom. Krav til rømningsveier skal ivaretas i samsvar med TEK Det skal monteres husnummerskilt på bygningen. Skiltet skal være lett synlig. For bygningsdel som kommer nærmere nabogrense enn 4m må det treffes tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverk, jfr. TEK Beliggenhet og sokkelhøyde Boligens minste avstand til nabogrense i nord skal være 0,5 meter. Anneksets minste avstand til eiendomsgrense i vest skal være 1,8 meter. Enebolig: Høyde topp plate settes til kote + 1,8. Anneks: Høyde topp plate settes til kote + 2,1. Høyden for anneks kan justeres +/- 10cm av vårt tilsyn på stedet. Høyden for eneboligen kan ikke justeres uten endringssøknad. Dette tiltak krever utstikking av beliggenhet i plan og høyde. Tiltaket må plasseres i følge godkjent situasjonskart og i følge fastsatt sokkelhøyde. Utstikking av beliggenhet skal utføres av foretak med ansvarsrett for dette. Dersom annet firma benyttes enn kommunens egen oppmålingsavdeling, skal koordinatene for alle hjørnene sendes inn til kommunens oppmålingsavdeling for ajourhold av det digitale kartverket. Ansvarlig søker må markere 2

3 godkjent høydebeliggenhet på tomten etter at tiltaket er utstukket, og kontakte byggetilsynet for godkjenning av høyde og plassering. Utstikking/oppmåling av grenser kan rekvireres v/kommunens oppmålingskontor. Arbeidet må ikke igangsettes før endelig høyde/plassering er kontrollert av kommunen. Opplysninger om byggesaken AREALPLAN Regulering : R-plan 1018 Lahammarodden øst, og plan 134 Lahammerodden Formål : Bolig og delvis industri, delvis friområde i sjø. Grad av utnyttelse : 40 % Total byggehøyde : 10,5m TEKNISKE ANLEGG Utslipp : Offentlig Overvann : til sjø Atkomst : Privat BOLIG (søknad ) Bebygd grunnflate : 171,3m 2 Ant. etasjer : 3 Takform/vinkel : 40 grader Total byggehøyde : 10,5 meter Grad av utnyttelse : 25,7% Teknisk kvalitet : TEK 17 AVSTAND fra bolig (søknad ) Til Nabogrense : 0,5m Til Anneks : 2,5m Til Naust på 57/69 : 4,9m Kote høyde- topp plate: + 1,8 Byggetomten Tomten er flat. Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter i området rundt tiltaket, og prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er dermed ivaretatt. Nabomerknader Det er kommet inn to merknader til søknaden. Begge merknadene er kommet fra samme nabo, hhv, og Dette siden det ble gjort vesentlige endringer på søknaden mellom nabovarslene. Merknadene er likeens i den forstand at det fremkommer merknad om boligens størrelse, plassering, og byggeskikk, samt merknader til anneks, brygge, molo og utnyttelse av eiendommen. Det bemerkes spesielt boligens høyde. Merknadene er omfattende, og legges ved i sin helhet. 3

4 Ansvarlig søker kommenterer i det vesentligste Boligen er flyttet lenger sørover på tomten for å få større avstand til nabogrense og hensynssone for flom. Det har vært avholdt møter med kommuneantikvar vedrørende byggeskikk, og størrelsen på boligen er i tråd med reguleringsplan. De tiltak som er var plassert over grense i det sør-vestre hjørnet av tomten er nå fjernet. Man mener at de forhold som er belyst i merknaden er ivaretatt og ber om at klage ikke tas til følge. Tilsvar til nabomerknad er vedlagt i sin helhet. Kommunens vurderinger. Boligen er i det vesentligste i tråd med reguleringsplan. Det ble opprinnelig gitt avstandserklæring fra nabo på at boligen kunne føres opp 0,0 meter fra grensen. Klager har bemerket at dette ble gjort av hans far, uten å ha sett tegningene av boligen. Det er sikker praksis at gitt samtykke på søknadstidspunkt skal legges til grunn også ved saksbehandlingen. Dette er begrunnet i tiltakshavers krav til forutberegnelighet ved planlegging. Nabo har bemerket at det er feil grunnlag for høydefastsetting i reguleringsplanen, da tidligere sjøhus ikke kan ha hatt den høyden som ble brukt som begrunnelse for de 10,5 meter satt i plan. Reguleringsplanen er fra 2018, og har nylig vært ute på høring uten at dette forholdet ble problematisert. Byggehøyde er fastsatt i reguleringsplanens 3. Boligen overskrider ikke total byggehøyde, eller maksimal kote. Merknad tas ikke til følge. Uttalelser fra andre myndigheter Saken har vært oversendt Fylkesmannen i Rogaland for uttale. Fylkesmannen har ingen særskilte merknader i saken. Saken er oversendt Rogaland Fylkeskommune Fylkeskommunen har ikke gitt uttale. Det fremgår av reguleringsplanens 4 at boligen skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse. Da eiendommen ligger i innseilingen til Skudeneshavn er det naturlig at kommuneantikvaren er gitt anledning til uttale. Uttalen er vedlagt i sin helhet. Dispensasjoner Det følger av pbl at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vedrørende anneks: Tiltakshaver skriver: Eksisterende uthus på eiendommen er revet og erstattet av nytt anneks. Annekset er ført opp på samme grunnmur som uthus og plasseringen er dermed uendret. Annekset er noe større i areal, som følge av at tidligere vinkel på uthuset er bygd ut, mot nord-øst. Utvidelsen er med andre ord inne på egen eiendom, og fører ikke til mindre avstand til nabogrensen. Annekset har fått møneretning parallelt med terreng/ fjellskrent og har rom for varig opphold. 4

5 Annekset er av beskjeden størrelse, med BYA på 21,6m 2 og en totalhøyde på 4,7 meter. Avstanden til grensen er 1,7 meter ved det nord-vestre hjørnet og økes mot sør. Dette medfører at plasseringen er i konflikt med regulert byggegrense med 2,2 meter på det meste. Terrenget langs felles eiendomsgrense, mot friområdet, er svært bratt og har en høydeforskjell på 6 meter fra kainivå til terreng i vest. Anneks er ført opp inntil den bratte fjellskrenten og har nå fått mønet parallelt med denne. (Tiltakshaver viser her til et bilde. Det samme bildet fremgår i nabomerknadene, og vedlegges ikke på nytt). Mønet på omsøkt anneks vil ligge lavere enn terrenget på naboeiendommen/ friområdet og plasseringen vurderes ikke til å medføre nedsatte kvaliteter eller til å medføre ulemper for bruken av friområdet. Ulempene vil i dette tilfellet falle på tiltakshaver i sin helhet, som ligger lavere enn naboeiendommen. Man kan ikke finne at eksisterende uthus er vurdert eller beskrevet i planbeskrivelse og det er således ukjent hvorfor regulert byggegrense ikke har tatt hensyn til dette. Med den lave beliggenheten vil altså ikke annekset redusere brukbarheten, opplevelsen eller virke forstyrrende i forhold til opphold og bruk av friområdet. Man anser plasseringen mellom en vesentlig større, og høyere, boligbygning og det høye terrenget i området til å være uproblematisk. Annekset er i strid med plan- og bygningsloven 1-8 forbud mot tiltak langs sjø, samt 12-4 rettsvirkninger av reguleringsplan, herunder byggegrense, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Fordelene ved å gi dispensasjon for annekset vil bli behandlet samlet til slutt, da dispensasjonene bygger på hverandre, og fordelene ved å gi dispensasjon vil være like for begge dispensasjonene. Angående dispensasjon fra pbl rettsvirkninger av reguleringsplan herunder byggegrense. Reguleringsplanen er godkjent i Tiltaket var på dette tidspunkt allerede utført. Planens intensjon var delvis å legitimere det allerede utførte tiltaket. Byggegrensen i planen følger nabogrensen, inntrukket 4,0 meter. Søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 er således begrunnet av at byggegrensene i den nye planen ble trukket igjennom det allerede eksisterende tiltaket. Dette anses som en feil i planen. En mer naturlig byggegrense ville vært i fjellskråningen vestenfor annekset. I utgangspunktet er det uheldig å dispensere fra en helt ny plan. I dette konkrete tilfellet er likevel planen såpass avgrenset at det ikke er hensiktsmessig med en reguleringsendring. Det anses uforholdsmessig ressurskrevende å foreta en endring av plan. Hensikten med byggegrensene er både som følge av lovkrav, samt å sikre ivaretakelse av brannkrav osv mot naboeiendommer. Det legges avgjørende vekt på den naturlige grensen som følger av fjellskrenten. Dispensasjon for byggegrense mot friområdet for å være i strid med hensikten bak bestemmelsen. Kommunen kan ikke se at det vil være vesentlige ulemper knyttet til dispensasjonen. 5

6 Angående dispensasjon fra pbl. 1-8, forbud mot tiltak langs sjø. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre allmennheten fri adgang til sjø og kystnære områder, samtidig som disse vernes mot utbyggingspress. Annekset er oppført på tidligere eksisterende grunnmur. Området er i dag regulert til bolig, og må forventes utbygget. Det er et markant, naturlig skille med en svært bratt fjellskrent mellom annekset og friområdet. Annekset ligger i følge søker ca 6 meter lavere enn friområdet. Dette medfører at tiltaket ikke virker skjemmende eller privatiserende overfor ferdsel i friområdet. Utfordringer ved å gi dispensasjon fra pbl. 1-8 er hovedsakelig knyttet til den presedensskapende effekt slik dispensasjon har. I dette konkrete tilfellet anses en dispensasjon å ha lite presedensskapende effekt. Reguleringsplanen er meget avgrenset, og eventuelle nye tiltak vil vanskelig kunne sis å være av sammenlignbar karakter. Kommunen anser således at hensynet bak pbl. 1-8 ikke settes vesentlig til side ved å gi dispensasjon. Kommunen anser ulempene ved å gi dispensasjon for å være av beskjeden art. Fordeler ved å gi dispensasjon for annekset. Da dispensasjonene bygger på hverandre er fordelene ved å gi dispensasjon de samme for begge dispensasjonene. Fordelen ved å gi dispensasjon er at det som i dag er regulert til boligformål blir utnyttet som lagt til grunn i plan. Dette medfører god utnyttelse av tomten. Samtidig medfører dispensasjon at tomten blir utnyttet på en romslig og luftig måte ved at annekset er plassert på tidligere grunnmur. Alternativet, å trekke annekset inn i tomten, ville medført en mer samlet og dominerende fasade sett fra sjøen og naboeiendommer. Kommunen vurderer fordelen ved å gi dispensasjon for å være større enn ulempene. Kommunen anser vilkårene for å gi dispensasjon i henhold til pbl for oppfylt, og dispensasjon fra pbl. 1-8 og 12-4 hva angår byggegrense for annekset gis. Vedrørende kai/brygge: Tiltakshaver skriver: Eksisterende kai/brygge er utvidet med ca 6 meter mot sør. Utvidelsen er en forlengelse av eksisterende kai/bryggekant og strekker seg bort til steinfylling/terreng rundt moloen. Tiltaket er omsøkt tidligere, men da i større skala. Søknaden ble den gang stoppet/trukket tilbake grunnet uklarheter rundt disponering av moloen. Den omsøkte utvidelsen av bryggen ble likevel utført og har stått på vent i påvente av reguleringsplanarbeid som har pågått over lang tid. Den omsøkte utvidelsen er av beskjeden karakter, men kommer i konflikt med regulert byggegrense mot sjø. Tiltaket vil også ligge utenfor planavgrensningen til plan 1018 og må vurderes ut fra gjeldende plan 134 for Lahammerodden. Denne viser at deler av arealet er regulert til industri samt delvis til friområde i sjø. I henhold til planbestemmelser til reguleringsplanen heter det i 2 (merk, plan 134) at det i området for industri «kan etableres sjørettet virksomhet, spesielt innen fiskerisektoren, som ikke vil være til sjenanse for beboerne i strøket.» For friområde i sjø står det i 13 at «friområdet skal nyttes til sport og lek. Nødvendige 6

7 byggverk og anlegg for dette som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde, kan oppføres etter godkjenning av bygningsrådet.» Ut fra ovenstående vurderer man den omsøkte utvidelsen til å være i tråd med vedtatt reguleringsplan og formål, men det er uklart om planen har regulert byggegrense mot sjø, og hvor denne evt. ligger. På denne bakgrunn antas det at utvidelsen betinger dispensasjon fra pbl Skal tiltaket også vurderes i henhold til reguleringsplan 1018 vil dette betinge dispensasjon fra regulert byggegrense mot sjø. Det legges til grunn at tiltaket kun er en mindre forlengelse av eksisterende kai/brygge og at dette ikke medfører endringer eller ulemper fra dagens situasjon. Det vises også til at det tidligere er godkjent en tilsvarende utvidelse/forlengelse av bryggen mot nord, på gnr. 57, bnr Etter en samlet vurdering anser man omsøkte dispensasjoner til å være av mindre karakter, og som en følge av at nylig vedtatt reguleringsplan ikke har tatt hensyn til eksisterende forhold på stedet. Utvidet brygge mot nord er utført, og har fått ferdigattest før planarbeidet var ferdig, uten at denne er tatt med i planen. Man skulle også med fordel fått med omsøkt utvidelse mot sør, ettersom denne var kjent før planarbeidet startet. Etter kommunens vurdering faller tiltaket i sin helhet under plan Lahammerodden. Deler av tiltaket ligger i arealformål «friområde i sjø». I reguleringsplanens 13, for friområde i sjø, står det at «friområdet skal nyttes til sport og lek. Nødvendige byggverk og anlegg for dette som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde, kan oppføres etter godkjenning av bygningsrådet». Etter en konkret vurdering mener kommunen at 13 gjelder for friområde på land, og ikke friområde i sjø, som er en annen SOSI-kode. Dette ble tatt opp med ansvarlig søker, som ettersendte søknad om dispensasjon fra formål friområde i sjø. Dispensasjonssøknaden medfører ingen fysiske endringer ut fra hva som er omsøkt. Deler av bryggen ligger i arealformål «industri» i plan 134. I henhold til 2 kan det her etableres «sjørettet virksomhet, spesielt innen fiskerisektoren, som etter bygningsrådets skjønn ikke vil være til sjenanse for beboerne i strøket». Deler av bryggen anses å være i tråd med formålet i plan. Sydlige enden av bryggen anses for ikke å være i tråd med plan, og er avhengig av dispensasjon fra pbl. 12-4, rettsvirkninger av reguleringsplan herunder formål med plan. Da reguleringsplanen ikke inneholder byggegrense mot sjø er tiltaket avhengig av dispensasjon fra pbl Dispensasjonene bygger på hverandre, og fordelene ved å gi dispensasjon vil være like i begge vurderingene. Fordelene ved å gi dispensasjon behandles derfor samlet til slutt. Dispensasjon fra pbl. 12-4, rettsvirkninger av reguleringsplan herunder formål med plan. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre allmennheten adgang til sjø, og sikre gode trafikale forhold i strandsonen langs innseilingen til Skudeneshavn. Omsøkte tiltak er en utvidelse av en eksisterende kai inn mot en eksisterende molo, og etablerer en helhetlig kaifront. Tiltaket er beskjedent, og kommer ikke i strid med friområdet. 7

8 Det legges vekt på at tiltaket ikke fysisk kommer lenger ut i friområdet enn eksisterende byggelinje. Hensynet bak bestemmelsen anses ikke for å bli vesentlig tilsidesatt. Ulempene ved å gi dispensasjon er i hovedsak knyttet til den presedensskapende effekt dispensasjonen kan ha. Mange i Skudenes ønsker å bygge ut større brygger, men det vektlegges at tiltaket i stor grad bare «tetter» et hull som oppsto da moloen ble fikset, og således ikke kommer lenger ut i friområdet enn eksisterende byggelinje. Tiltaket er således lite egnet til å danne grunnlag for presedens. Ulempene anses derfor små. Dispensasjon fra pbl. 1-8 forbud mot tiltak langs sjø. Reguleringsplan 134 er en eldre plan, vedtatt i Planen har ikke avmerkede byggegrenser i sjø. Tiltaket er således avhengig av dispensasjon fra pbl. 1-8, forbud mot tiltak langs sjø. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre allmennhetens frie adgang til sjø og kystnære områder, samt avlaste byggepresset på strandsonen. Den omsøkte bryggedelen er allerede etablert. Bryggen er plassert mellom en tidligere godkjent brygge/kai og moloen. Området var før bygging ikke særlig anvendelig som friområde. Bryggen er således ikke til hindre for områdets bruk som friområde. Utvidelsen av kaiområdet påvirker heller ikke allmennhetens adgang til kysten på negativ måte, men bidrar til en mer helhetlig sjølinje. Tiltaket går ikke lenger ut i friområdet enn eksisterende byggelinje. Kommunen anser ikke formålet bak lovens bestemmelser for å bli vesentlig tilsidesatt. Fordeler ved å gi dispensasjon. Omsøkte tiltak anses å gjøre bryggen tryggere og mer helhetlig. Omsøkte endring er en estetisk bedre løsning, da det blir en helhetlig langsgående bryggekant. Det estetiske vektlegges, da tiltaket ligger i innseilingen til Skudeneshavn. Tiltaket anses også som en tryggere løsning enn den eksisterende, da utvidelsen dekker over et «hull» inn mot moloen, bestående av stabbestein. Kommunen anser fordelene ved å gi dispensasjon for å være større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon i henhold til pbl anses oppfylt, og dispensasjon for pbl. 1-8, og 12-4 hva angår formål i plan gis. Om moloen. Det har vært utført enkelte arbeider på moloen. Disse består av oppløing av masse, samt grusing av et smalt dekke på denne massen. Moloen er regulert til industri. Etter en konkret vurdering anses ikke tiltaket som søknadspliktig. 8

9 Vedrørende boligen. Boligen er avhengig av dispensasjon fra pbl rettsvirkninger av reguleringsplan herunder regulert hensynssone for flomveg. Tiltakshaver skriver: Etter innsendt søknad (rammesøknad av ) har kommunen gjort søker oppmerksom på at boligen kommer i konflikt med regulert hensynssone for flomveg og at boligen evt. må flyttes lenger mot sør for å unngå konflikt. Søknaden inngis derfor som supplering til dispensasjonssøknad av Årsaken til at dette ikke er oppdaget tidligere er at regulert hensynssone ikke var med i oversendte kartdata fra kommunen. Disse dataene er nå oppdatert og man har fått lagt det inn i kart. Hensynssone strekker seg på det meste ca 1,3 meter inn på omsøkt eiendom og dette medfører at boligen må trekkes uheldig langt mot sør for å unngå konflikt. Man har valgt å trekke boligen 0,5 meter mot sør pg på den måten minske konflikten. På det meste vil boligen nå være plassert ca. 0,8 meter inn i hensynssonen, men dette er kun for en mindre del av arealet/sonen. Formålsgrensen ligger ikke parallelt med eiendomsgrensen, og tangerer dermed akkurat det nord-østre hjørnet av boligen før den går ut mot sjøen. Hensynssonen er unødvendig stor og var opprinnelig ikke tiltenkt i slik skala ved utarbeidelse av reguleringsplanen. Denne var skissert i kart med utgangspunkt i bredde på eksisterende veg o g med markeringer for laveste punkt og ytterpunkter fra enden på vegen og ned mot sjø. Ved en feil er altså hele dette arealet lagt inn som en hensynssone og man har beklageligvis ikke oppdaget dette før planen ble vedtatt. Omsøkte plassering vil verken hindre eller redusere eventuelt flomvann som renner mot sjøen. Hele sonen har en bredde på ca. 3,5 meter og man har dermed sikret flomvegen med god margin. Boligen er plassert på nivå med kai/brygge og vil dermed være tilnærmet på det laveste nivået i forhold til flomvegen. Evt. flomvann vil treffe yttervegg mot nord (betongvegg minst opp til kote 2,5) og følge langs denne ut mot sjø. Veggen vil med andre ord tåle om flomvann renner langs veggen, og dette endres heller ikke om man trekker boligen ytterligere mot sør. Fra øverste punkt av hensynssonen vil vannet ha retning mot sør, før det snur mot øst. Vannet vil ikke snu retning uten at noe leder det i annen retning og man anser således den omsøkte plasseringen som uproblematisk. Man legger til grunn at areal mot nord vil være et unyttig areal som er svært lite brukervennlig og hvor det vil være langt viktigere å ivareta utearealer mot sør, samt sikre at boligen ikke kommer unødvendig nært friområde og molo. Flomvegen vurderes som hensyntatt og fordelene med dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene etter en helhetlig vurdering. Formålet med hensynssonen er å sikre flomvei for å unngå materielle skader. Flomvegen er sikret bred nok med god margin. Etter stedlig befaring er det kommunens vurdering at omsøkte plassering ikke vil forhindre vannflyten i særlig grad. Tiltakshaver ønsker selv å prosjektere så vannvegen ivaretas. Kommuneplanens bestemmelser tilsier at det ikke skal innredes til varig opphold under kote 2,5 på grunn av fare for vannskader. Tiltakshaver skal prosjektere i henhold til dette. 9

10 Det legges til grunn at flomvegen ble unødvendig bred som en følge av en feil i skissene ved utarbeidelsen av planen. Det vektlegges at den vesentligste overskridelsen av flomveien er på hjørnet av en sving, og således på flomvegens bredeste punkt. Kommunen vurderer det dithen at formålet bak flomvegen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ulempen ved å gi dispensasjon anses små. Tiltaket er ikke egnet til å skape presedens, og effekten av flomvegen anses ikke for å være vesentlig forminsket. Fordelen ved å gi dispensasjon er å gi en bedre utnyttelse av tomten, både med tanke på tomtens uteareal og estetikken for selve innseilingen. Kommunen anser vilkårene i 19-2 for å være oppfylt, og dispensasjon gis. Visuelle kvaliteter Boligen er vurdert av kommuneantikvaren både med hensyn til fjernvirkning, og omkringliggende bebyggelse. Boligen ligger i innseilingen til Skudeneshavn, og dette forsterker kravet til de estetiske vurderingene. Kommuneantikvar bistått tiltakshaver over flere møter, og har gitt tilbakemelding på sist innkomne tegninger. Tilbakemeldingen er i det vesentligste positiv, og vedlagt i sin helhet. Vurdering og konklusjon Nybygg enebolig, utvidelse av kai og nybygg anneks godkjennes som omsøkt. Det understrekes at dispensasjon for hensynssone flomveg ikke må medføre at vannmasser ledes inn på naboeiendom. Avfall Med hjemmel i plan- og bygningslovens(pbl) 29-8 og teknisk forskrift Kap. 9 skal tiltak i PBL Kap. 20 tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal dokumenteres ved kvittering fra deponiplass eller som del av virksomhetens internkontrollsystem. Varighet og klageadgang Rammetillatelsen gjelder i tre år Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken. Ønskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen må være godkjent før den gjennomføres. Klagefristen er tre uker Rammetillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av parter i saken. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 10

11 Vedlegg: 1. Nabomerknad. 2. Tilsvar til nabomerknad. 3. Situasjonskart. 4. Tegninger. 5. Uttale fra kommunantikvar. Med hilsen Malvin Bjorøy areal- og byggesakssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Jon Martin Jakobsen saksbehandler Kopi til: Bjørn Nornes, Auståkervegen 13, 4280 SKUDENESHAVN Noralf Kallesten, Nessagadå 6, 4280 SKUDENESHAVN 11

12 GEBYRSKJEMA Saksnr.: 17/ Gnr/bnr: 57/300 Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon: Søknad, 20-4 TILTAK AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR Nybygg enebolig 2.1 1, Anneks BEHANDLING/TJENESTE AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR Endring av tillatelse Gjentatt utstikking Dispensasjon Godkjenning av foretak Personlig godkj. ansvarsrett x1 6300x DELSUM ,- TILLEGGSGEBYR KODE DELSUM PROSENTSATS GEBYR TOTALT GEBYR , dato Jon Martin Jakobsen saksbehandler 12

Nybygg. Del av tomannsbolig, vertikaldelt

Nybygg. Del av tomannsbolig, vertikaldelt Teknisk etat Garvik Prosjekt AS Vestheimvegen 15 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: 02.02.2016 Karl Inge Stumo 15/4024-8 6266/16 GNR 72/174 RAMMETILLATELSE Svar på søknad

Detaljer

Malvin Bjorøy areal og byggesakssjef. Jon Martin Jakobsen saksbehandler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Malvin Bjorøy areal og byggesakssjef. Jon Martin Jakobsen saksbehandler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Teknisk etat Edb-Tjenester Norge Limited Postboks 3 4291 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: 24.04.2018 18/688-2 25827/18 GNR 85/54 AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 26.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Hatløy (H) fremmet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Kap 20.

AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Kap 20. Teknisk etat I K Gabrielsen Gofarnesvegen 2 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: 18.09.2018 Kristine Reiersen 18/1521-7 51800/18 GNR 15/252 AVSLAG Svar på søknad om tillatelse

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 29.01.2015, saksnr. 6/15 Behandling: Hagland (FrP) foreslo: Saken

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Randi Haga Ask Speiderveien 23 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/663-3 Eirik Skogstad Nilsen 160/1018 03.03.2015 Tiltakshaver: Randi

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 24.10.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 26.01.2017 86/94 - HUSØYVEGEN,

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 21.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/654 06/694

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 08.07.2013 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/658 12/329-11

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/00213-7 Berit Årvik Christensen 07.03.2018 Tillatelse

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 07.03.2018 SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN KIRKENG UTBYGGINGSOMRÅDE Rådmannens

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja Gbnr 053/013 - Naust Administrasjonssjefens innstilling: 1. Med henvisning

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo Røyken kommune Katrineåsen 20 3440 Røyken Vår ref: Deres ref: Saksnr: Vår dato: Tonia Hansen JWP S09/2118 S09/2118 Rev. 05.03.2015 SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE GESIMSHØYDE,

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Fullmaktsvedtak planutvalg 30.01.2014 024/14 MOS Saksansvarlig Arkiv: Objekt: GB-201/5 Arkivsaknr 14/89

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Planutvalget 26.06.2006 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/0654 06/694 Hans Christian Fæste

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD Teknisk enhet Bolig Partner AS Storgt. 121 2615 LILLEHAMMER ØSTRE GAUSDAL, 16.07.2014 Arkivkode Vår ref. Mottatt: Komplett: GNR 132/191 14/1012-4 01.07.2014 14.07.2014 TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG

Detaljer

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133 Arkivsaknr: 2017/1215 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201435965/8 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo Røyken kommune Katrineåsen 20 3440 Røyken Vår ref: Deres ref: Saksnr: Vår dato: Tonia Hansen JWP S09/2118 S09/2118 02.03.2015 SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE GESIMSHØYDE,

Detaljer

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17.

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hanne Mari Johnsen Bjørklia 22 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 17 / 300-2250 / 17 - GNR/B 51/10 Dato: 07.02.2017 Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust

Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust Stig Morten Letnes Bogavegen 134 7724 Steinkjer Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4504-31165/2016/GRSM 197/921/2/L42 15.12.2016 Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 Ørsta SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MAKSIMAL TILLATT UTNYTTELSE, MAKSIMAL MØNEHØYDE, TAKVINKEL OG REGULERT

Detaljer

Tillatelse til oppføring av naust

Tillatelse til oppføring av naust Ola Ystad Øvre Heggesåsen 14 7715 Steinkjer Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4501-31156/2016/GRSM 197/2/L42 15.12.2016 Tillatelse til oppføring av naust Gnr/bnr/fnr/snr.: Byggested: 197/2 Steinvika,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner oppføring av garasje som omsøkt.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner oppføring av garasje som omsøkt. DRAMMEN KOMMUNE Hans Jørgen Burud Fredliløkka 20 3031 DRAMMEN Vår referanse 17/10631/15/ELILIE Arkivkode GBNR 81/330 Deres referanse Dato 30.08.2018 Tillatelse til tiltak - 81/330, Fredliløkka 20 Nybygg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201325127/17 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 og 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 og 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense Ås kommune Byggesak og geodata EBP-utvikling AS Vassumveien 19 1407 VINTERBRO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/01708-23 Annette Grimnes 30.08.2016 Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon

Detaljer

Drammen kommune viser til søknad om tiltak mottatt og tilleggsdokumentasjon sist mottatt Søknaden var fullstendig

Drammen kommune viser til søknad om tiltak mottatt og tilleggsdokumentasjon sist mottatt Søknaden var fullstendig DRAMMEN KOMMUNE Trebo AS Nedre Eikervei 14 3045 DRAMMEN Vår referanse 18/4941/7/ANHYLL Arkivkode GBNR 16/115 Deres referanse Dato 04.10.2018 Tillatelse til tiltak 16/115, Gamleveien 31, Dispensasjon, Tilbygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje DRAMMEN KOMMUNE Stein R. Sjødal Dalenveien 103 3031 DRAMMEN Vår referanse 17/7094/7/CAMANG Arkivkode GBNR 79/86 Deres referanse Dato 27.10.2017 Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 21.11.18 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE Rådmannens forslag til

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/177, 29/265 og 29/878 - Fjellstrandveien 48 - Utvidelse veranda - Dispensasjoner og tillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/177, 29/265 og 29/878 - Fjellstrandveien 48 - Utvidelse veranda - Dispensasjoner og tillatelse Nesodden kommune Plan, bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 11.04.2016 Vår ref: 14/3055-15 - 16/12612 Arkivkode: GBNR - 29/0177, GBNR - 29/0265, GBNR - 29/0878 Saksbeh.: Annette Ericson Maritvold Saksnummer:

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 En til En Arkitekter AS Øvre Korskirkesmug 2 B 5018 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200816058/8 NYBY-5210 18.06.2009 GMKR RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Per Rune Johansen Sultindvikveien 195 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3642-16465/17 - GBNR 5/17 Dato: 23.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 med endringer.

Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 med endringer. Dato:15.08.2018 Vår ref.: KARSEN 17/787-29 Arkivkode: FEIGB 200/1923 Løpenum: 18/22937 Deres ref: Larkas AS Elvegata 19 2609 LILLEHAMMER ENDRING AV RAMMETILLATELSE Vedrørende LEILIGHETSBYGG I 4 ETASJER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201500025/13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Levanger kommune Arealforvaltning

Levanger kommune Arealforvaltning Levanger kommune Arealforvaltning ARKIDECO AS Innherredsvegen 57B 7503 STJØRDAL Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2018/6697 Dato: 31.01.2018 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 6/147/0/0 Saksnr: 5/18 Rammesøknad

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden. DRAMMEN KOMMUNE Valdemaras Vaiciunas Svelvikveien 348 3037 DRAMMEN Vår referanse 18/4576/11/LINENG Arkivkode GBNR 34/2 Deres referanse Dato 10.10.2018 Tillatelse til tiltak med dispensasjon - 34/2, Svelvikveien

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon i hht. pbl 19-2, samt tillatelse til tiltak - oppføring av hytte

Svar på søknad om dispensasjon i hht. pbl 19-2, samt tillatelse til tiltak - oppføring av hytte Per Martin Larsson Dalby Tuna Se-76296 Rånäs Saksbehandler Roy Ove Kristiansen (tlf: +47 464 00 265) Saksnr 2017/267 Arkivkode 31/21 Vedtaksdato 23.06.2017 Delegert I medhold av delegert myndighet fra

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Ketil Lillevik Jomfru Winthers vei Vestby 15. oktober 2018

Ketil Lillevik Jomfru Winthers vei Vestby 15. oktober 2018 Ketil Lillevik Jomfru Winthers vei 8 1540 Vestby 15. oktober 2018 Vestby kommune SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE AVSTAND TIL NABOGRENSE, AVSTAND TIL REGULERT GANG- OG SYKKELVEI, SAMT FRA UTNYTTELSESGRAD

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Pedersen/Eeg Arkitekter AS Postboks 193 Sentrum 5804 Bergen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200905704/7 NYBY-5210 11.08.2009 GULO RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201316805/9 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Mandal bydrift v/harald Øyslebø Postboks 905Postboks 905 4509 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/1216-2 Jan Inghard Thorsen, 91637721 P24

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Arkitre Eiendom AS v/svein Lohnaas Hansen Øksa 2 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/775-5 Glenn Anderson, 91539421 018/0079 02.07.2019

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 72/174 Arkivsaksnr.: 15/4024

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 72/174 Arkivsaksnr.: 15/4024 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 72/174 Arkivsaksnr.: 15/4024 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 02.02.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 29.08.2016 Hovedutvalg teknisk

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer