Re Kommune. Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Re Kommune. Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune"

Transkript

1 Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune Utgave: 0 Dato:

2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune Utgave/dato: 0/ Filnavn: Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune.docx Arkiv ID Oppdrag: Lekkasjereduksjonsplan - Re kommune. Forprosjekt Oppdragsleder: Magne Kløve Avdeling: Vann og miljø Fag VA-utredninger og forvaltning Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Dag Arne Halvorsen

3 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Re kommune for å utarbeide lekkasjereduksjonsplan for vannforsyningen i Re kommune. Siv Ervik og Dag Kristiansen har vært kommunens kontaktperson for oppdraget. Perry Ottesen har også deltatt i arbeidet. Vestfold vann har deltatt i et møte i oppdraget. Magne Kløve har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Tønsberg, 27.oktober 2016 Magne Kløve Sivilingeniør Vann og miljø

4 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Vannbalanse og lekkasjemål Status vannbalanse og lekkasjenivå Lekkasjemål Verdien av lekkasjereduksjonen Overvåking og lekkasjesøk Generelt Dagens vannmålere Status driftskontroll og overvåkning Verktøy under utvikling hos Vestfold Vann Reparasjonstid Soneinndeling Målesoner forslag til ny inndeling Trykknivå Beregnet lekkasjenivå pr sone Tiltaksvurdering Tiltak målesoner Nattsenking av trykkreduksjon Permaloggere mm Handlingsplan Tiltak i soner Nattsenking av trykk Andre tiltak... 42

5 4 1 INNLEDNING Som en del av Vestfold Vann kommunenes arbeid med å redusere lekkasjenivået og synliggjøre konsekvenser skal hver enkelt kommune ha en egen «lekkasjereduksjonsplan». Dette er beskrevet i rapporten «Vurdering av kommunenes bidrag til å nå Vestfold Vanns lekkasjemål». Hensikten med denne planen er å vise hvordan Re kommune skal gå fram for å redusere lekkasjene til 20%. En del generelle problemstillinger angående lekkasjearbeid som gjelder både Vestfold Vann og kommunene er jobbet med i «Ressursgruppen for lekkasjekontroll». Resultater fra dette arbeidet er tatt inn i dette notatet. I regi av Vestfold Vann ble det i november 2011 utarbeidet en overordnet lekkasjereduksjonsplan for Re vannverk. Denne rapporten bygger videre på rapporten fra 2011 med mer detaljerte forslag til tiltak. Alle kommuner som forsynes av Vestfold Vann utarbeider tilsvarende rapporter. 2 VANNBALANSE OG LEKKASJEMÅL 2.1 Status vannbalanse og lekkasjenivå Detaljert beregning av vannbalansen for Re vannverk er utført vha. IWA vannbudsjett metodikk - topp-ned modell. Kort beskrivelse av metodikken er vist i utdrag fra rapporten «Erfaringer med lekkasjekontroll», Norsk Vann rapport nr 171/2009 se Figur 1.

6 5 Figur 1 Utdrag Norsk vann rapport nr. 171/2009. Resultatet for Re kommune framgår av Figur 2.

7 6 Figur 2 Vannbalanse Re vannverk etter IWA topp ned vannbalansemetode (utført av Re kommune). I stolpediagrammet på Figur 2 er det de røde stoplene som utgjør «vanntap». Som det framgår utgjør beregnet «virkelig tap» i Re kommune 28%.

8 7 Når det senere i rapporten brukes uttrykket lekkasjenivå tilsvarer dette «virkelig tap» iht IWA sin terminologi. Til orientering har vi også regnet om lekkasjenivået til de to andre mest vanlige enhetene for lekkasjenivå. Figur 3 Lekkasjenivå - Re Lekkasje - prosentandel 28 % Lekkasje - i forhold til antall personer (ca 5000 pers tilknyttet) Lekkasje - i forhold til km ledning (ca 110 km) 91 l/pd l/s km 2.2 Lekkasjemål Overordnet lekkasjemål For hele Vestfold Vann og Re kommune er lekkasjemålet 20%. Dette gir følgende reduksjon i lekkasjer for å oppnå mål. År Årlig vannforbruk Lekkasjenivå i % Lekkasjenivå l/s 2015 Status IWA 0,515 mill m 3 /år 28% 4,6 l/s 2018 Mål 20% 3,3 l/s Differanse -8% -1,3 l/s Re kommune må redusere lekkasjene med 8% for å oppnå målet om 20% lekkasjer. Dette tilsvarer en reduksjon på 1,3 l/s (ca m 3 /år, 112 m3/døgn). Dette gjelder i hovedsak vannforsyningen som kommer fra Vestfold vann på strekningen Fadum Svinevoll Pauli - Undrumsdal. Årlig lekkasjereduksjon på 4% legges til grunn som delmål for å oppnå mål innen 2 år. Måloppnåelse skal kontrolleres ved årlig beregning iht. IWA metodikken. Tilsvarende skal alle Vestfold Vann kommuner utføre dette etter samme mal og felles regneark. Videre er lekkasjemål pr sone beregnet etter IWAs bunn-opp minimum nattforbruk metode. Lekkasjemålet på 20% er satt likt for alle sonene. Minimum nattforbruk inkluderer legalt nattforbruk i boliger 0,6 l/t pr bosatt og evt. bedrifter mv med legalt nattforbruk Lekkasjemål pr sone Re kommune har ikke definerte lekkasjesoner med lekkasjemål pr sone.

9 8 Kommunen/Vestfold vann har ulike målere som de bruker ifbm. lekkasjesøk. For grovsøk er følgende målere de viktigste: Fadum måler Måler Valle mot Revetal Revetal 1, 2 og 3 (ut fra basseng) Kirkevoll Brekkeåsen (basseng) Noen av disse målerne ligger på Gurusoft (Vestfold vann) mens andre ligger i Re kommune sitt driftskontroll anlegg. 2.3 Verdien av lekkasjereduksjonen Verdien av å redusere lekkasjer er som følger: Kjøp av vann: m3/år * 5 kr/m3 = kr/år. Håndtering spillvann: m3/år * 1 kr/m3 = kr/år Nåverdi (20 år, 7%) = ca 2,4 mill kr Andre «besparelser» kommer i tillegg (kapasitet, skader anlegg, mv).

10 9 3 OVERVÅKING OG LEKKASJESØK 3.1 Generelt Kommunens ansvar A. Overvåke MNF i alle soner mot lekkasjemål pr sone på alle virkedager. B. Varsle Vestfold Vann ved lekkasjer og soner som har høyere MNF enn «aksjonsgrensen». C. Prioritere soner for regelmessig lekkasjesøk fra Vestfold Vann basert på målte verdier slik at soner med høyeste lekkasjer velges. D. Prioritere mannskap til å bistå Vestfold Vann ved detaljsøking av lekkasjer. Vestfold Vanns ansvar 1. Iverksette detaljsøk ved varsel fra kommunen om høyt soneforbruk. 2. Overvåke permaloggere og detaljsøke ved indikasjoner på støy (for kommuner som har permaloggere).

11 Dagens vannmålere Listen under viser en oversikt over vannmålere i nettet i Re kommune. Det er også angitt type vannmåler, eier, og om den er overvåket eller ikke. Som det framgår inngår både vannmålere eid av Re kommune og Vestfold vann. Vannmålere Re kommune Nr Navn Eier Overvåket Type måler Kommentar VM-4036_FT02 Fadum Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk VM-2a Freste Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-2 Bjune Syd Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-5 Forum Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-T3 Linnestad næringsområde Re kommune Ja Elektromagnetisk VM-6 Alte Bjune Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM10 Leikvoll Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM11 Klopp Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-4 Linnestand Re kommune Ja Elektromagnetisk VM-12 Lars Linnestad Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-13 Skjeggestad 2 Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-14 Skjeggestad 1 Re kommune Nei Vingehjulsmåler Måler montert, men ikke overvåket enda. Stasjon ikke overtatt. VM-14a-e Skjeggestadåsen Re kommune Nei Elektromagnetisk 5 stk elektromagnetiske målere. En måler er hovedmåler. Målere ikke satt i drift, alle målere viste 0 l/s ved befaring nov.2015 VM15 Skjeggestad 3 Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM16 Bøe Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM17 Valleåsen syd Re kommune Nei Vingehjulsmåler VM-3017_FT02 Valle pumpestasjon Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk VM 7 Valle(åsen) Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk Eller Re? VM-14 Brår Re kommune Ja Elektromagnetisk VM-8 Revetal HB Re kommune Ja Elektromagnetisk Toveismåling VM-19 Revetal I-II (boligfelt) Re kommune Ja Vingehjulsmåler VM-20 Revetal III - sentrum Re kommune Ja Vingehjulsmåler VM-21 Fossan mølle Re kommune Ja Vingehjulsmåler VM-22 Bakke bru Vestfold Vann Nei Elektromagnetisk VM-3510_FT02 Svinevoll Vestfold Vann Nei Elektromagnetisk VM-23 Siltvedt / Skinnane Re kommune Nei Elektromagnetisk Ikke overvåket /plassering usikker. VM-3531_FT02 Kirkevoll Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk VM-24 Brekkeåsen hb Re kommune Ja Vingehjulsmåler VM 3534_FT001 Haugestad Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk VM-3534_FT01 Hauan Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk VM4532_FT01 Pauli Vestfold Vann Ja Elektromagnetisk Totalt antall målere: 35 Vestfold vann målere: 8 Re kommune målere: 27 Overvåkede målere: 15 Figur 4 Oversikt vannmålere Re kommune 3.3 Status driftskontroll og overvåkning Re kommune har pr i dag overvåkning av en rekke vannmålere i nettet. En del av disse framkommer av skjermbildet fra driftskontrollanlegget vist i Figur 5.

12 11 Figur 5 Skjermbilde driftskontroll Re kommune Videre har kommunen tilgang til historikk og kurver for eksempel som vist på Figur 6. Figur 6 Kurve fra Re kommunes driftskontroll anlegg Revetal høydebasseng sone 1 og 2. I tillegg har kommunen en rekke vannmålere uten logging som blant annet brukes til detaljsøking av lekkasjer.

13 12 Etablering av et framtidig sonesystem er en del av oppgaven i denne lekkasjereduksjonsplanen. Vestfold vann har også overvåkning av sine målere som fører vann inn til Re kommune. Disse ligger blant annet tilgjengelig for Re kommune via Gurusoft som vist med eksempel på Figur 7 og Figur 8. Figur 7 Oversikt over målere som Vestfold Vann har i Gurusoft pr mai Figur 8 Kurver over vannforbruk i Fadum kum og fra Valle (mot Revetal) - 1 uke i april Utvekling av målesignaler mellom Vestfold vann og Re kommune er under etablering. Planen er at begge parter skal ha tilgang til alle relevante målesignaler.

14 Verktøy under utvikling hos Vestfold Vann Vestfold Vann jobber med flere systemer for å kunne synliggjøre fordelingen av lekkasjer i ulike soner. Blant annet så er det laget ulike verktøy i Gurusoft Report som er under utvikling og tatt i bruk for flere kommuner. Hensikten med disse verktøyene er å dokumentere status for lekkasjemål kontra målte nattverdier pr sone. Et eksempel på dette er vist under. Figur 9 viser kartbasert lekkasjenivå i ulike soner Figur 9 Gurusoft WEB overvåking av minimum nattvannmengder i soner (eksempel fra Tønsberg). Figuren viser et eksempel fra Tønsberg for grafisk visning av MNF (minimum nattforbruk) i ulike soner. Systemet gir rask visuell oversikt over soner med godkjent lekkasjenivå (grønn sone), soner som må følges opp (gul sone) og soner som har svært høyt lekkasjenivå (rød sone). Vestfold Vann har også under utvikling kurver/verktøy for dynamiske lekkasjenivå pr sone. 4 REPARASJONSTID Kommunale lekkasjer: Skal repareres så snart som mulig. 90% av lekkasjene skal være reparert innen 2 døgn etter påvisning. Alle lekkasjer skal være reparert innen 2 uker. Private lekkasjer: Vestfold Vann kommunene vil ta i bruk felles instruks for håndtering av private lekkasjer. Vestfold Vanns arbeid med å lage egen instruks avventes siden Norsk vann også utarbeider en slik instruks. Kommunen har ellers høy prioritet på å utbedre brudd og avsetter ressurser til å reparere disse.

15 14 5 SONEINNDELING 5.1 Målesoner forslag til ny inndeling Re kommune har mange soner og vannmålere, men det er ikke definert målesoner med lekkasjemål pr sone pr i dag. Noen vannmålere har kobling mot driftskontroll og vannforbruk fra disse kan leses av i Gurusoft Report. Gemini VA målesonekart er etablert ifbm. dette oppdraget (Polyplus fil). Kartet med målesoner gir kommunen økt oversikt og tilgang til informasjon om plassering av vannmålere og sonegrenser. Utsnitt av målesonekart er vist på Figur 10. Figur 10 Eksempel målesonekart (polyplus fil) Gemini VA Re kommune. 5.2 Trykknivå Vi har gjort en vurdering av trykknivået i Re kommune. Vi har imidlertid ikke noen nettmodell av kommunens vannledningsnett, noe som ville gitt økte muligheter til å analysere trykket i nettet. Som en del av oppdraget er det imidlertid etablert et nytt trykksonekart i Gemini VA.

16 15 Figur 11 Trykksonekart Gemini VA (ulike farger angir ulike trykksonenivåer) Kommunen har innført trykksoner og redusert trykket i flere deler av nettet. For store deler av nettet ligger trykket mellom mvs. For noen få deler av nettet er imidlertid trykket fortsatt noe høyt dvs. over 80 mvs. Dette gjelder blant annet nederst i Bergsåsen og ved Sørbyholmen. Nettet er gjennomgått mht. å finne tiltak der trykket kan reduseres. Vi har ikke funnet gode tiltak som vil være kost/nytte effektive for permanent trykkreduksjon. Vi har imidlertid foreslått muligheter for nattsenkning av reduksjonsventiler og trykkøkningsstasjoner. Trykksonekartet som er etablert i som en del av prosjektet anser vi imidlertid som et meget godt hjelpemiddel for framtidig drift og planlegging av tiltak i vannverket. 5.3 Beregnet lekkasjenivå pr sone Det er som en del av oppdraget er det utarbeidet lekkasjemål pr sone. I dette tilfellet har vi beregnet sonemål for framtidig soneutforming iht. handlingsplanen lenger bak i denne rapporten. Beregningene er utført etter IWA sin metodikk for beregning av minimum nattforbruk.

17 16 Følgende begreper inngår: Figur 12 Eksempel på beregning av lekkasjemengde etter IWA bunn opp minimum nattforbruk.

18 17 IWA metodikken gav for Re sitt tilfelle et beregnet dråpetap på ca. 12% av gjennomsnittlig vannforbruk mens det økonomisk optimale lekkasjenivået for Vestfold vann er definert til 20%. Lekkasjer tilsvarende 20% av totalen + beregnet boligforbruk på natten gir da samlet minimum nattoforbruk pr sone. Beregning av dråpetap og boligforbruk er beregnet så godt som mulig basert på data fra Gemini VA og kartgrunnlag. Trykknivå og antall meter private stikkledninger er estimert. En framtidig nettmodell vil kunne gi mer nøyaktige data mht. midlere trykknivå i de ulike soner og fordeling av abonnenter. Tabell 1 Lekkasjeberegninger og beregning av minimum nattforbruk (MNF) pr sone og totalt for Re. Summen av kolonne 2 og 3 i tabellen utgjør 3,3 l/s (lekkasjemålet for Re). Ved å korrigere for trykkforskjeller på natt/dag og legge til legalt nattforbruk i boliger blir samlet mål for minimum nattforbruk på 4,32 l/s (kolonne 6). Figur 13 viser grafisk mål for minimum nattforbruk pr sone tilvarende et lekkasjenivå på 20% for Re.

19 18 Figur 13 Beregnet minimum nattforbruk (MNF) pr sone som tilsvarer et lekkasjenivå på 20% i Re alle tall i l/s

20 19 6 TILTAKSVURDERING 6.1 Tiltak målesoner Ut fra en gjennomgang av ledningsnettet er en rekke forslag til tiltak i målesoner framkommet. Riktig størrelse og antall målesoner er vurdert. Erfaringsvis er det ikke ønskelig med for store målesoner. I dette tilfellet har vi ut fra innspill fra drift i kommunen og erfaringer fra andre kommuner laget et forslag. Det er videre tenkt på å lage nye soner på en slik måte at en får mest mulig nytte av de investeringene som gjennomføres. Blant annet ved: Å bruke eksisterende vannmålere i størst mulig grad Prioritere å etablere nye målere der det er strøm/driftskontroll eller nærhet til strømforsyning/driftksontroll (få mest mulig måling for pengene) Vurdere evt. konsekvenser som følge av stengning av ventiler for å etablere sone skiller. Forslag til ny soneinndeling er vist i påfølgende underkapitler.

21 Sone 01: Re ledning Beskrivelse Kommunens største sone der vann inn i sonen måles via VVs måler på Fadum helt syd i sonen. Vannforbruk og lekkasjer i sonen måles ved å trekke fra forbruk til hver enkelt av de sonene som defineres som egne soner. Kart Nødvendige tiltak Målere: Hovedmåler inn i sonen er etablert ved Fadum. Målere for fratrekkssoner er kommentert i etterfølgende kapitler. Overvåkning: Alle aktuelle målere i sonen må tilknyttes driftskontroll. Fadum måler er på driftskontroll. Kartet under viser omrisset av sonen (sone 01). Fadum måler

22 Sone 02: Linnestad næringsområde Beskrivelse Næringsområde. Vannmåler står i trykkøkningsstasjon - under dekket. Kart/bilder Nødvendige tiltak Måler: Ny elektromagnetisk måler i sonen er etablert. Funksjon usikker, sjekkes. Overvåkning: Stasjonen er ikke overvåket. Stasjonen må derfor kobles opp mot overvåkningen. Radiokommunikasjon er planlagt. Kobberkabel er trolig også lagt, men trase ikke kjent. Kartet under viser omrisset av sonen. Måler står her

23 Sone 03: Linnestad Beskrivelse Boligområde. Vannmåler i kum med forsyning fra Re ledningen (315 PVC). Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Elektromagnetisk måler i sonen er etablert. Overvåkning: Stasjonen er overvåket. Ikke behov for tiltak. Kartet under viser omrisset av sonen. Vannmåler

24 Sone 04: Skjeggestadåsen boligområde Beskrivelse Nytt boligområde. Vannmålere er plassert i ny trykkøkningsstasjon med forsyning fra Re ledning. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: 5 stk elektromagnetiske målere i sonen er etablert. En måler er hovedmåler mens de øvrige målere er sonemålere. Overvåkning: Stasjonen må kobles inn på driftskontrollanlegget. Ut fra en samlet vurdering anbefales i første omgang at hovedmåleren går inn i driftskontrollsystemet for overvåking av lekkasjer i hele sonen. Sonemålerne kan deretter brukes til detaljsøking. Planlagt oppkobling mot driftskontroll via radio. Kartet under viser omrisset av sonen. Vannmålere står her

25 Sone 05: Bergsåsen ny målesone Beskrivelse Området ligger godt til rette for å etablere en målesone. Det er plass til målere og tilgang til driftskontroll i eksisterende trykkøkningsstasjon i Bergsåsen. Kart/bilder Kartet under viser omrisset av sonen. Nødvendige tiltak Målere: Ingen målere i stasjonen i dag. Ny måler nødvendig både i Bergsåsen trykkøkningsstasjon på utgående pumpeledning og Sjøssfjell høydebasseng. Noe ombygging av røropplegg nødvendig. Overvåkning: Stasjonen er overvåket. Signaler må føres til PLS og grensesnitt/skjermbilder programmeres. Ny vannmåler Ny vannmåler plasseres her

26 Sone 06: Tufte ny målesone Beskrivelse Området ligger godt til rette for å etablere en målesone. Det er plass til målere og tilgang til driftskontroll i eksisterende trykkøkningsstasjon. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Ingen målere i stasjonen i dag. Ny måler nødvendig i Bergsåsen trykkøkningsstasjon på utgående ledning mot Tufte. Overvåkning: Stasjonen er overvåket. Signaler må føres til PLS og grensesnitt/skjermbilder programmeres. Kartet under viser omrisset av sonen. Ny vannmåler Ny vannmåler plassers her

27 Sone 07: Brår Beskrivelse Lite område med eksisterende vannmåler som er overvåket i dag. Sonen er egentlig litt liten til å inngå i soneregnskapet, men siden den er etablert videreføres denne. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Trolig elektromagnetisk. Overvåkning: Stasjonen er overvåket i dag. Kartet under viser omrisset av sonen. Eks. vannmåler

28 Sone 08: Valleåsen ny målesone Beskrivelse Lukket sone som ligger til rette for måling. Sonen har en trykkøkningsstasjon inne i sonen, men der er det ingen måling eller driftskontroll. Evt ny vannmåler må plasseres i ny kum. Pumpestasjon for spillvann (P13, nedlagt) kan evt. brukes som overbygg for plassering av tavle. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Ingen målere i sonen i dag. Overvåkning: Det kreves framføring av signaler og enten overføring av signaler til Valle eller egen PLS og strøm. Grensesnitt/skjermbilder programmeres. Generelt noe kostbart å få etablert denne sonen. Gis derfor lav prioritet. Kartet under viser omrisset av sonen. Evt ny vannmåler i kum

29 Sone 09: Revetal I+II Beskrivelse Eksisterende sone med måling. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Eksisterende vingehjulsmåler i dag i Revetal høydebasseng. Vannmåler bør byttes til elektromagnetiske måler ved anledning. Overvåkning: Overvåkning er etablert og signaler på driftskontroll. Kartet under viser omrisset av sonen. Eks vannmåler VM Revetal I+II

30 Sone 10: Revetal III og sone 11: sentrum (ny målesone) Beskrivelse Dette er i dag en felles sone. Sonen kan med fordel deles i 2 soner. For å dele sonen kreves ny vannmåler i området ved nytt nødvannshus (sone 11 sentrum). Det vil der være egnet å plassere tavle samt få strømforsyning mv i overbygget. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Eksisterende vingehjulsmåler i dag i Revetal høydebasseng. Bør byttes til elektromagnetisk måler ved anledning/utskiftning. Ny måler kreves i nødvannshus. Overvåkning: Overvåkning er etablert og signaler på driftskontroll i Revetal hb. Signaler til driftskontroll ligger i nødvannsbygget, også strøm finnes. Krever derfor kun oppkobling og programmering. Kartet under viser omrisset av sonen. Evt ny vannmåler, nødvannshus. Eks vannmåler VM Revetal III+sentrum

31 Sone 12A: Fossan Beskrivelse Sone der både Re kommune har måler ved Fossan mølle og Vestfold vann har måler ved sin DN1000 ledning. Kommunens måler er ikke overvåket. Anbefaler derfor at Vestfold vanns måler brukes til overvåkning. Kart/bilder Kartet under viser omrisset av sonen. Nødvendige tiltak Målere: Elektromagnetisk måler fra Vestfold vann finnes. Overvåkning: Signaler overføres til driftskontroll. Signaler må overføres videre til Re kommune. Kommunal manuell vannmåler Måler Vestfold vann

32 Sone 12B: Bakke Beskrivelse Vestfold vann har måler ved sin DN1000 ledning. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere: Elektromagnetisk måler fra Vestfold vann finnes. Overvåkning: Signaler overføres til driftskontroll. Signaler må overføres videre til Re kommune. Kartet under viser omrisset av sonen. Måler Vestfold vann

33 Sone 13: Svinevoll Beskrivelse Vestfold vann har måler ved sin DN1000 ledning. Området er i hovedsak forsynt fra privat vannverk. Men kommunen planlegger på sikt å utvide forsyningsområdet. Få abonnenter på kommunale ledninger i dag. Planlagt tilkobling av Krakken vv i nær framtid. Nødvendige tiltak Målere: Elektromagnetisk måler fra Vestfold vann finnes. Overvåkning: Signaler overføres til driftskontroll. Signaler må overføres videre til Re kommune. Kart/bilder Kartet under viser omrisset av sonen (hoveddelen av ledningene innen sonegrensen er private, kommunale ledninger ligger kun et kort strekk langs Bispeveien). Måler Vestfold vann

34 Sone 14: Siltvedt Beskrivelse Pr. dato har verken kommunen eller Vestfold vann kunne påvise hvor en evt måler eller tilkobling til Siltvedt ligger. Hvis måler finnes og kan overvåkes bør sonen inngå som en lekkasjesone. Nødvendige tiltak Måler: Avklare om måler finnes eller ikke. Kart/bilder Bettum trykkøkningsstasjon

35 Sone 15A, 15B (ny) og 15C (ny): Kirkevoll Beskrivelse Vestfold vann har måler ved sin DN1000 ledning. Re kommune har sin vannmåler i ventilkammer på høydebasseng. Dette er i dag en stor sone som vi anbefaler å dele i tre deler. Kart/bilder Nødvendige tiltak Målere/overvåkning: Sone 15A: Eksisterende elektromagnetisk måler fra Vestfold vann finnes. Vingehjulsmåler finnes i ventilkammer. Denne bør byttes til elektromagnetisk måler. Sone 15B: Ny måler ute i kum etableres ved Brekkeåsen hb for å etablere sone 15B. Strøm og signal tas fra ventilkammer i høydebasseng. En ventil på nett må lukkes for å opprette sonen. Sone 15C: Ny vannmåler må etableres i kum. Strøm ligger fram til kum i Sørbyholmen ved reduksjonsventil. Tavle/kommunikasjon må etableres. Driftskontroll: Programmering av skjermbilder mv for alt 15B og 15C. Kartet under viser omrisset av sonen og forslag til deling av sonen. Evt ny måler Sørbyholmen 15A 15C Måler Vestfold vann Eks og evt ny måler Re kommune 15B Eks vannmåler

36 Sone 16: Haugestad Beskrivelse Vestfold vann har måler på sin DN600 ledning. Nødvendige tiltak Måler og overvåkning er etablert. Signaler må inn på Re kommunes system. Kart/bilder Vestfold vann måler

37 Sone 17: Hauan/Torp Beskrivelse Vestfold vann har måler på sin DN600 ledning. Nødvendige tiltak Måler og overvåkning er etablert. Signaler må inn på Re kommunes system. Kart/bilder Vestfold vann måler

38 Sone 18A og 18B (ny): Undrumsdal Beskrivelse Vestfold vann har måler på sin DN600 ledning. Stor sone som bør deles i del A og B som vist under. Både Gretteåsen og Rødsåsen er under utbygging. Nødvendige tiltak Måler og overvåkning er etablert ved Vestfold vann sitt avstikk. Signaler må inn på Re kommunes system. Ny måler etableres nær eks. renseanlegg for måling mot Gretteåsen. Strøm og signaler trekkes til renseanlegg. Programmering av driftskontroll. Kart/bilder (nordre del til venstre) Vestfold vann måler 18B 18A Ny vannmåler

39 Nattsenking av trykkreduksjon Generell trykkreduksjon Det er gjennomført en vurdering av trykknivået i nettet. Et par steder (nedre deler av Bergsåsen og ved Våle RA/Kirkevoll) er trykket over 8 bar. Trykksenkning disse stedene krever enten vesentlige ledningstiltak eller trykkøkning som ikke vil gi positiv kost/nytte faktor som gjør at tiltakene vil lønne seg økonomisk Nattsenking reduksjonsventiler Det har kommet nye trykkreduksjonsventiler på markedet med muligheter for nattsenking basert på ulike teknologier. For eksempel kan en slik ventil redusere trykket med 5 mvs på natten når forbruket er lavt. Når forbruket øker igjen vil trykket reguleres opp igjen til normalt. Ut fra erfaringer som høstes med denne typen ventiler vil det kunne være aktuelt å øke antall ventiler av denne typen for eksempel i Re sentrum. Tiltaket gir lekkasjegevinster. Når noen av eksisterende reduksjonsventiler i nettet skal skiftes ut bør type med nattsenkning vurderes. Kommunen har Bermad ventiler. Ventiler bør sjekke mht. om disse kan bygges om med mekanisk nattsenkingsfunksjon Nattsenking pumpestasjoner For pumpestasjoner med frekvensregulering som pumper direkte mot nett (ikke mot basseng) anbefales det at trykket kan senkes moderat på nattestid. Dette krever omprogrammering av styring/pls. Trykket overstyres mot mengde slik at brannvann mv forsynes med normalt trykk. Dette er også et enkelt tiltak som gir vesentlig lekkasjegevinster. Eksempelvis kan trykket på natten senkes med 0,5-1 bar. Så vidt vi er kjent med styres dagens trykkøkningsstasjon i Revetal hb uten frekvensomforming, men med trykktank og trykkbrytere. Ombygging til nattsenkning krever derfor etablering av frekvensomformere og ombygging av tavler. Bergsåsen har start/stopp for å fylle basseng. Revetal har ikke frekvensomforming. Linnestad næringsområde har frekvensomformer. Skjeggestad trykkøkningstasjon har frekvensstyring. 6.3 Permaloggere mm Vestfold Vann har utplassert permaloggere i en rekke av sine kommuner for overvåkning av lekkasjer. Kanskje spesielt i bykommuner med mye dårlig ledningsnett i støpejern.

40 39 Bruk av permloggere anses som en god strategi for lekkasjeovervåkning. Videre etablering av ytterligere loggere baseres på Vestfold Vanns erfaringer og anbefalinger ut fra type ledningsnett i Re kommune. Dette avklares derfor med Vestfold vann.

41 40 7 HANDLINGSPLAN Ut fra vurderingene over anbefales derfor følgene tiltak. Tiltakene kan med fordel gjennomføres i faser. Tiltakene er satt opp med angivelse av prioritet ut fra behov men også kost/nytte vurdering. Grønt tiltak: Gjennomføres i fase 1 Oransje tiltak: Gjennomføres i fase 2 Røde tiltak: Gjennomføres i fase 3 Enkelte tiltak har fått et grovt kostnadsestimat. Videre er det også slik at en del av tiltakene bør gjennomføres uavhengig av lekkasjereduksjonsplanen og slik sett ikke er merkostnader som følge av lekkasjetiltakene. 7.1 Tiltak i soner Tiltak Beskrivelse nr S01 Linnestad trykkøkningsstasjon sone 2 - kontrollere eksisterende måler - etablere kommunikasjon mot driftskontroll (radio evt via kabel hvis denne finnes) S02 Skjeggestadåsen trykkøkningsstasjon sone 4 - etablere kommunikasjon mot driftskontroll - programmere opp alle 5 målere i skjermbilder - en måler brukes som sonemåler S03 Bergsåsen trykkøkningsstasjon / Sjøssfjell høydebasseng sone 5 og sone 6 - Etablere elektromagnetiske vannmålere i trykkøkningsstasjonen både mot Sjøssfjell og mot Tufte - Etablere elektromagnetisk vannmåler ved Sjøssfjell høydebasseng - Knytte opp vannmålere mot PLS - Programmere skjermbilder i driftskontrollanlegget. S04 Valleåsen sone 8 - Etablere ny vannmåler i ny kum inkl. strømforsyning. Tavle plasseres i pumpestasjon samt at signaler og driftskontroll må etableres. S05 Revetal høydebasseng (sone 9, Revetal I+II) - Bytte ut 1 stk woltmann vannmåler til elektromagnetiske måler ved neste passende anledning eller behov for service. S06 Revetal høydebasseng (sone 10, Revetal III) - Bytte ut 1 stk woltmann vannmåler til elektromagnetiske måler ved neste anledning eller behov for service. - Etablere en sonemåler ved nødvannshuset S07 Nødvannshuset Revetal(sone 11, sentrum) - Etablere en ny vannmåler ved nødvannshus, tilkobling til driftskontroll og programmering av skjermbilde. S08 Fossan (sone 12A) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann til Re kommune Kostnadsoverslag (1000 kr)

42 41 S09 Bakke (sone 12B) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann til Re kommune S10 Svinevoll (sone 13) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann til Re kommune S11 Siltvedt (sone 14) - Avklare om det finnes en måler til dette området. I tilfelle måler finnes kobles denne til S12 Kirkevoll (sone 15A, 15B) - Eks vingehjulsvannmåler i Brekkeåsen hb byttes ut med elektromagnetisk måler ved neste anledning/behov for service. - Etablering av sone 15B ved å etablere ny vannmåler på utsiden av Brekkeåsen hb for å dele sonen. Etablere strømtilførsel, signaler inn i ventilkammer i høydebasseng og skjermbilder i driftskontrollanlegg. S13 Kirkevoll (sone 15C) - Etablere sone 15C ved å etablere ny vannmåler ved eks reduksjonskum ved Sørbyholmen. Tavle og ny vannmåler i kum. S14 Haugestad (sone 16) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann til Re kommune S15 Hauan/Torp (sone 17) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann til Re kommune S16 Undrumsdal (sone 18A og 18B) - Overføre vannmålersignaler fra Vestfold vann ved DN600 ledning til Re kommune - Etablere ny sonemåler (18 B) i kum, overføre signaler til Undrumsdal renseanlegg Nattsenking av trykk Tiltak nr T01 T02 T03 Beskrivelse Reduksjonsventiler skiftes ut til type med nattsenkning ved behov for utskiftning (Revetal, Sørbyholmen). Nattsenking etableres i trykkøkningsstasjoner (Linnestad trykkøkningsstasjon, Skjeggestad trykkøkningsstasjon) som har frekvensomformer. Programmering av styring. Nattsenkning etableres i Revetal hb trykkøningsstasjon. Tiltaket inkluderer frekvensomformere og omprogramering av styring. Kostnader 50-75

43 Andre tiltak Tiltak nr P01 Beskrivelse Innføring av Gurusoft MNF for alle soner samt intensivert overvåking av nattvannmengder.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 VANNLEKKASJER Dagens lekkasjenivå Økonomisk riktig

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

PLAN FOR LEKKASJEREDUKSJON John Arve Brødreskift

PLAN FOR LEKKASJEREDUKSJON John Arve Brødreskift PLAN FOR LEKKASJEREDUKSJON 2018-2021 06.12.17 John Arve Brødreskift Plan for lekkasjereduksjon 2018-2021 Dagens situasjon Vannmålersoner Lekkasjeregnskap Operativ plan for lekkasjesøk Informasjon og bevisstgjøring

Detaljer

Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune Modellering Tussan-Skreda og Mjåneset og Leknessletta Dato:

Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune Modellering Tussan-Skreda og Mjåneset og Leknessletta Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 606269-01 Modellering Tussan-Skreda og Mjåneset og Leknessletta Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Sigrid Anita Bjørck NETTBEREGNING FOR VANNFORSYNING TIL

Detaljer

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal BAKGRUNN OG MÅLSETTING Mange vannverk har fortsatt store tap og har ikke oversikt over tap og den økonomiske betydningen av lekkasjene Medlemmene i

Detaljer

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Av sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Erfaringssammenstilling lekkasjesøking Hensikten med prosjektet Erfaringssammenstilling lekkasjesøking

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå

Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå Ved Børge Bjørndahl Fagleder i lekkasjeleteravdelingen, Vestfold Vann IKS 1 KORT FORTALT Vestfold Vann leverer vann til ca.

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

METODER FOR LEKKASJESØKING

METODER FOR LEKKASJESØKING METODER FOR LEKKASJESØKING Foredragsholder: Sven Arvo Valdor Norconsult AS Trondheim GRUNNLAG FOR Å FINNE LEKKASJER Alle metoder og systemer for lekkasjesøkbygger på hva en lekkasje gir og en kan avsløre/lokalisere

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal BAKGRUNN OG MÅLSETTING Mange vannverk har fortsatt store vanntap og har ikke oversikt over tapene og den økonomiske betydningen av lekkasjene Medlemmene

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder

Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder 0 Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder 1 Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder Kort fortalt Vestfold Vann IKS

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Norsk Vannforening 20. mars 2007 Odd Atle Tveit Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Jeg vil snakke om Bakgrunn/ motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg VA miljøblad vatn til brannsløkking Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Oversikt over krav til brannvann tall fra hpv Molde (noen år tilbake) NBF's håndbok 10 10 20 25-? Hs,kum NTNU 21/85

Detaljer

Damsgårdsveien 106 AS. Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_ , VA-rammeplan. Utgave: 1. Dato:

Damsgårdsveien 106 AS. Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_ , VA-rammeplan. Utgave: 1. Dato: Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_63070000, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2015-05-29 Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_63070000, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Hovedpunkter Behov for å redusere lekkasjene Resultater oppnådd over 3 tiår. Innsatsområder Fornyelse Lekkasjekontroll

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

City Of Oslo Agency for water and wastewater services

City Of Oslo Agency for water and wastewater services FRA OFFLINE TIL ONLINE ANALYSE FOR Å EFFEKTIVISERE DRIFTEN AV VANNLEDNINGSNETTET I OSLO av: Chetan Hathi (chetan.hathi@vav.oslo.kommune.no) City Of Oslo Agency for water and wastewater services Bakgrunn

Detaljer

FAGDAGER VRÅDAL APRIL 2019

FAGDAGER VRÅDAL APRIL 2019 FAGDAGER VRÅDAL 9. 10. APRIL 2019 0 VERDENS BESTE JOBB! 1 Kort fortalt Vestfold Vann IKS produserer og leverer vann fra to vannverk til 6 kommuner i Vestfold Leverer vann til ca. 160 000 mennesker Egen

Detaljer

Årsmøte RIN 2018 Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Årsmøte RIN 2018 Lekkasjesøker Arnt Olav Holm Årsmøte RIN 2018 Lekkasjesøker Arnt Olav Holm 1 VIV KOMMUNALE - LEKKASJER Materiell 2014 2015 2016 Kommunale dukt. - ledninger 5 stk 7 stk 7 stk Kommunale stj. - ledninger 55 stk 70 stk 57 stk Kommunale

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 7 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Bassengvolum Hammerfest Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Om lekkasjebekjempelse og status for Hordalekk

Om lekkasjebekjempelse og status for Hordalekk Driftsoperatørsamling Lindås nov.2015 Om lekkasjebekjempelse og status for Hordalekk Valg av lekkasjestrategi Passiv kontroll (VBA-Voss: Q midl. døgn =70 l/s ~ 6.050 m3/d, Q maks.døgn =90 l/s) lekkasjer

Detaljer

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier Det lekker i Lier: 40% - Hovedplanene 2004 45% - Hovedplanen 2010 42 % Mats 2012 49 % Kostra 2011 47 % Mats 2009 46 % Mats 2010 49 % Vreg 2008 Hva er sannheten? Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer

Detaljer

Vannforsyning Asker kommune

Vannforsyning Asker kommune Vannforsyning Asker kommune Presentasjon Bærekraftig vannforsyning-23.10.2018 Sigrun Hval Thürmer, fagansvarlig vannforsyning Asker kommune Jon Brandt, Asplan Viak Agenda > Kort om vannforsyningen i Asker

Detaljer

VANNTAP HALLINGTREFF 2018

VANNTAP HALLINGTREFF 2018 VANNTAP HALLINGTREFF 2018 Vanntap i Narvik Når situasjonen krever handling - Narvik gikk fra 70 40 % vanntap på 3 år. Norges beste drikkevann 2005 2008 2016. Narvik har 18.800 innbyggere Det jobber 28

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

BEREGNING AV VANNTAP/BÆREKRAFTIG LEKKASJENIVÅ - OG HVORDAN MAN KOMMER DIT? Jon Røstum, sjefsstrateg Powel

BEREGNING AV VANNTAP/BÆREKRAFTIG LEKKASJENIVÅ - OG HVORDAN MAN KOMMER DIT? Jon Røstum, sjefsstrateg Powel BEREGNING AV VANNTAP/BÆREKRAFTIG LEKKASJENIVÅ - OG HVORDAN MAN KOMMER DIT? Jon Røstum, sjefsstrateg Powel PROSJEKTTEAM Annika Malm, RISE Jon Røstum, Powel Gilbert Svensson, RISE LEVERANSE FRA PROSJEKTET

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

AVK Norge AS Sandnessjøen 8/2-2012

AVK Norge AS Sandnessjøen 8/2-2012 AVK Norge AS Sandnessjøen 8/2-2012 AVK Norge AS Stian Westheim Produktsjef Bermad og ARI Historien om AVK AVK ble etablert i 1941 i enkle lokaler i Galten utenfor Århus. Grunnleggeren var Aage Valdemar

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport

Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport Tertialrapport 2 2012 19. september 2012 / RAD Elgtråkket - Modum - juni 2012 Foto: Marianne Lekkasjekontroll Innledning Rapport for Aktiv lekkasjesøk 2. tertial 2012.

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

LEKKASJEOVERVÅKING. Ingeniørfirma Paul Jørgensen as Jan Magnar Berg

LEKKASJEOVERVÅKING. Ingeniørfirma Paul Jørgensen as Jan Magnar Berg LEKKASJEOVERVÅKING Ingeniørfirma Paul Jørgensen as Jan Magnar Berg 1 Ea Driftskontroll og lekkasjeovervåking Norge ligger fortsatt på Europa-toppen i lekkasjer, bare slått av Bulgaria. Det ble sendt 740

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF

Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen 2016 Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF Tema Prøvetappinger på nettet Bruk av hydraulisk nettmodell Trykktap i brannventiler og

Detaljer

Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal. Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet Forprosjektrapport

Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal. Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet Forprosjektrapport Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet Forprosjektrapport Dato: 10.11.2018 Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet - forprosjekt 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Foprosjektrapport Utgave/dato:

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

Reduksjon av trykk reduksjon av lekkasjer

Reduksjon av trykk reduksjon av lekkasjer Reduksjon av trykk reduksjon av lekkasjer SHIMA BAGHERIAN Driftsingeniør ENDRE HOFFEKER Rådgiver 1 InnoWatING Et nytt konsept for drift og vedlikehold av drikkevannssystemer Utvikling av intelligente vannforsyningssystemer

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Lekkasjekontroll i Bergen kan vi redusere lekkasje til under 10%?

Lekkasjekontroll i Bergen kan vi redusere lekkasje til under 10%? Lekkasjekontroll i Bergen kan vi redusere lekkasje til under 10%? koblingsstikk fra hovedledning Created using ithoughts[...] stoppekran Kommunen sin vedlikeholdsansvar Huseieren sin vedlikeholdsansvar

Detaljer

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm Lekkasjesøker Arnt Olav Holm 1 Vannverkene Eidsfoss og Seierstad Vestfold Vann leverer vann til 10 medlemskommuner fra to uavhengige vannverk Vestfold Vann forsyner ca. 160.000 mennesker med vann. Vestfold

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Kaia Bing. Vurdering av VA løsning og tiltak for omregulering av Åskollvegen boligfelt

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Kaia Bing. Vurdering av VA løsning og tiltak for omregulering av Åskollvegen boligfelt KUNDE / PROSJEKT Block Watne AS Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune PROSJEKTNUMMER 55895001 PROSJEKTLEDER Maren Eskeland Storsveen OPPRETTET AV Kaia Bing DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL:

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 5 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Fagsnekkern Robert Hilstad AS Oppdrag: 606805-01 Lassvebergveien VA-plan Dato: 08.12.2017 Skrevet av: Jesse Smith Kvalitetskontroll: Trond Arne Bonslet VA PLAN INNHOLD Innledning... 1 VA-Losninger...

Detaljer

Notat. Oppdragsgiver: Rambøll Prosjektnr: 1083 Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30, m.fl Prosjektnavn: Kirkebukten boligområde Dato:

Notat. Oppdragsgiver: Rambøll Prosjektnr: 1083 Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30, m.fl Prosjektnavn: Kirkebukten boligområde Dato: Notat Oppdragsgiver: Rambøll Prosjektnr: 1083 Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30, 31 306 m.fl Prosjektnavn: Kirkebukten boligområde Dato: 06.06.2012 VA-RAMMEPLAN KIRKEBUKTEN BOLIGOMRÅDE 1 Innledning... 2 2 Eksisterende

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann Dimensjonerende vannmengder... 9

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann Dimensjonerende vannmengder... 9 VA-plan_Vaterland Utgave: 1 Dato: 10.05.2019 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan_Vaterland Utgave/dato: 1 / 10.05.2019 Filnavn: VA-plan_Vaterland.docx Arkiv ID Oppdrag: 622445-02

Detaljer

Nes kommune. Barnetråkk Årnes

Nes kommune. Barnetråkk Årnes Nes kommune Utgave: 2 Dato: 14.12.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nes kommune Rapporttittel: Utgave/dato: 2/14.12.2017 Filnavn: Rapport Arkiv ID Oppdrag: 613815-02 Oppdragsleder: Cornelia Solheim

Detaljer

Fagrådets driftseminar

Fagrådets driftseminar Fagrådets driftseminar GVD Lekkasjekontroll Hvordan gjør vi? Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere 156.000 har kommunalt

Detaljer

Bruk av nettmodeller. Innlegg Fagsamling Førde 1.april 2009 Magne Kløve, Asplan Viak. Bruk av nettmodeller

Bruk av nettmodeller. Innlegg Fagsamling Førde 1.april 2009 Magne Kløve, Asplan Viak. Bruk av nettmodeller Bruk av nettmodeller Innlegg Fagsamling Førde 1.april 2009 Magne Kløve, Asplan Viak 1 Hvorfor nettmodell vann? For å øke forståelsen av vannforsyningsnettet! Kostnadseffektiv drift og utbygging av nettet

Detaljer

Re kommune Hovedplan vann og avløp

Re kommune Hovedplan vann og avløp Re kommune Hovedplan vann og avløp Vedtatt av kommunestyret 25.04.2017 (sak 026/17) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 1 2. PLANFORUTSETNINGER 2 2.1 Generelt 2 2.2 Tidligere hovedplaner 2 2.3 Planperiode

Detaljer

Kapasitetsutredning brannvann

Kapasitetsutredning brannvann OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.18 - Kapasitetsutredning brannvann STRANDVEIEN 1 AS - 386417 Strandveien 22 - planprogram PROSJEKTNUMMER 256261 KAPASITETSUTREDNING - BRANNVANN Skedsmo kommune THOMAS

Detaljer

VANN OG AVLØP - VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN

VANN OG AVLØP - VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Oppdragsgiver: Oppdrag: 605517-01 Kvernstua BY22 Enebakk Detaljregulering Dato: 31.01.2017 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Jon Brandt VANN OG AVLØP - VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN INNHOLD Innledning...

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

NOTAT. Områderegulering Herbergåsen Næringspark Overordnet VA plan INNHOLD

NOTAT. Områderegulering Herbergåsen Næringspark Overordnet VA plan INNHOLD NOTAT Oppdragsnavn Herbergåsen, Områdereguleringsplan Prosjekt nr. 1350025214 Dato 30.01.2019 Kunde Nes kommune Notat nr. RIVA-NOT-003 Versjon 1 Til Nes kommune Fra Rambøll Norge AS v/ivar Soares Urdalen

Detaljer

Lekkasjesøk i Karmøy kommune

Lekkasjesøk i Karmøy kommune Lekkasjesøk i Karmøy kommune Praktiske tips til hvordan effektivisere lekkasjesøk 2 mann som stort sett går på lekkasjesøk. Frode Lodden. 10 år på skipsverft og 10 år som grøfterørlegger i Karmøy kommune.

Detaljer

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag Til: Fra: Nordre Land kommune v/arne Edgar Rosenberg Arild Sponberg Dato 2017-06-02 VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag 1 Innledning Som del av vårt oppdrag med vurdering

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Utnyttelse av Data fra fjernavlesbare vannmålere i Drift og Planlegging. Norsk Vann 2017

Utnyttelse av Data fra fjernavlesbare vannmålere i Drift og Planlegging. Norsk Vann 2017 Utnyttelse av Data fra fjernavlesbare vannmålere i Drift og Planlegging Norsk Vann 2017 Innhold Hva er sammenhengen mellom viten og kontroll? Hva er fordelen med fjernavleste målere? Hvordan kan målerdata

Detaljer

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl.

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl. Oppdragsgiver: Bernt Fossdal Oppdrag: 605801-01 Grønskjeret, VA-rammeplan Dato: 25.01.2016 Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup Kvalitetskontroll: Tor Andersson VA-RAMMEPLAN, GRØNSKJERET BOLIG INNHOLD

Detaljer

Hovedplan vannforsyning Sammendragsrapport

Hovedplan vannforsyning Sammendragsrapport Hovedplan vannforsyning Sammendragsrapport April 2015 Feierskauen høydebasseng og pumpestasjon Sundene trykkøkningsstasjon Vannforsyningen i Tjøme i dag Innledning Tjøme kommune fikk laget sin første hovedplan

Detaljer

Transformere målesoner til aktiv trykk kontroll sone, spare vann og brudd reparasjoner

Transformere målesoner til aktiv trykk kontroll sone, spare vann og brudd reparasjoner Lekkasjekontroll den neste steg: Transformere målesoner til aktiv trykk kontroll sone, spare vann og brudd reparasjoner Trykk ved utgang RV Trykk ved kritisk punkt Trykk ved utgang RV Trykk ved kritisk

Detaljer

Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS. GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont

Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS. GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont Strategiplanens satsingsområder (2016) Driftsstøtte kart og analyse Ansvar: René Astad Dupont

Detaljer

SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER

SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER RESERVEVANNSANLEGG VERDAL-LEVANGER LEVANGER Trasé reservevannsledning Historikk Første møte i oktober 2008 og konsept noenlunde bestemt i 2008 Nettsimulering og

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 614607 Franshagan Dato/revisjon: 04.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Ingar Evjemo VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 INNHOLD 1.0 Bakgrunn... 2 2.0 Dagens

Detaljer

Adolph Bergs Vei 58 AS. VA-rammeplan. Utgave: 3 Dato:

Adolph Bergs Vei 58 AS. VA-rammeplan. Utgave: 3 Dato: VArammeplan Utgave: 3 Dato: 20150423 VArammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VArammeplan Utgave/dato: 3 / 23. apr. 2015 Arkivreferanse: Oppdrag: 534243 Reguleringsplan Årstad, gnr

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE VANNFYLLERIKUM

FUNKSJONSBESKRIVELSE VANNFYLLERIKUM . FUNKSJONSBESKRIVELSE VANNFYLLERIKUM D C B A Rev Revidering gjelder Pro Tegn Kont Dato Prosjekterende PRO Dato: 02.01.2018 Navn: M. kristensen Tegner/DAK 02.01.2018 M. Davidsen Kontroll 02.01.2018 E.

Detaljer

Erfaringer fra Hordalekk og Voss Felles prosjekt for lekkasjesøking-og utbedring

Erfaringer fra Hordalekk og Voss Felles prosjekt for lekkasjesøking-og utbedring Dishva VA konferansen i Loen, 15-16.10.2013 Erfaringer fra Hordalekk og Voss Felles prosjekt for lekkasjesøking-og utbedring Eidfjord kommune FjellVAR AS Fusa kommune Kvam herad Kvinnherad kommune Os kommune

Detaljer

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE Oppdragsgiver: Volda kommune Oppdrag: 526668 Detaljprosjekt UV-anlegg Del: Installasjon av UPS Dato: 2013-05-15 Skrevet av: Martin Meltzer Kvalitetskontroll: INFORMASJON OM ANLEGGENE INNHOLD 1 6B6BVolda

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03

Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03 Trykkreduksjon på vannledningsnettet Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 09/10.12.03 Magne Roaldseth Driftsassistansen Arbeid med temaet trykkreduksjon i Møre og Romsdal Oversikt over metoder og utstyr

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

asplan viak NOTAT 1 INNLEDNING 2 EKSISTERENDE VANN OG AVL0P IOMRADET 2.1 Vann LlEBAKK. VA-UTREDNING Ludolf Furland Rolf Lunde

asplan viak NOTAT 1 INNLEDNING 2 EKSISTERENDE VANN OG AVL0P IOMRADET 2.1 Vann LlEBAKK. VA-UTREDNING Ludolf Furland Rolf Lunde ~. asplan viak Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Arkitekt Arne A. Hauger 530249 - Reguleringsplan Liebakk, Solbergelva. VA-utredning. 2012-11-16 Ludolf Furland Rolf Lunde

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig)

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 529630-01 Områderegulering Slemmestad Dato: 15.03.2016 Skrevet av: Utku Koz Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Block Watne AS/ Læringsverkstedet Oppdrag: 614440-01 Willersrudjordet Dato/revisjon: 18.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Evald Fjellsøy VA-PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn...2

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 15.11.2016 Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Enrique Padron TRYKKSTØTBEREGNINGER RÅKVÅG VANNVERK

Detaljer

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt Anne-Marie Bomo (Norconsult) og Edvard Sivertsen (SINTEF) Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 Agenda Kort om prosjektet "Det

Detaljer

Planlegging av lekkasjereduksjon på det kommunale ledningsnettet (Erfaringer fra Voss kommune og Hordalekk)

Planlegging av lekkasjereduksjon på det kommunale ledningsnettet (Erfaringer fra Voss kommune og Hordalekk) DISHVA: VA-konferansen 2013, 15-16.okt. Planlegging av lekkasjereduksjon på det kommunale ledningsnettet (Erfaringer fra og Hordalekk), Kommunalavdeling tekniske tenester, VA-plan v/rådgiv. Zlatko Cemalovic

Detaljer