KULTURMINNEFAGLIG NOTAT SOM INNSPILL TIL FORSLAG TIL NY OMRÅDEPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUDSLETTA OG DYRLØKKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURMINNEFAGLIG NOTAT SOM INNSPILL TIL FORSLAG TIL NY OMRÅDEPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUDSLETTA OG DYRLØKKE"

Transkript

1 Torggata Oslo Tel Fax GNR 16/BNR 2, HOLTERVEIEN 12 m fl - NORDRE HOLTER GÅRD KULTURMINNEFAGLIG NOTAT SOM INNSPILL TIL FORSLAG TIL NY OMRÅDEPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUDSLETTA OG DYRLØKKE Nordre Holter sett fra Holterveien (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) Innledning Notatet er utarbeidet av Arkitektskap as v/sivilarkitekt Tom Wassum for Holter Nord AS Hensikten med notatet er å belyse kulturminne- og kulturmiljøverdiene knyttet til gnr 16/bnr 2 Nordre Holter gård i Drøbak, med bakgrunn i foreliggende forslag om å regulere eiendommen til landbruksformål (område LL) og gårdsbebyggelse med tilhørende anlegg til hensynssone bevaring i områdereguleringsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke (H570-3 i planforslaget). Arbeidet med områdereguleringsplan er igangsatt. Planbeskrivelsen er datert , basert på planprogram vedtatt av kommunestyret i Kort stedsbeskrivelse Gjenværende bebyggelse på Holtergårdene ligger på et høydedrag på østsiden av et større område med næringsbebyggelse, med blant annet Drøbak Amfi, ved krysset mellom Åsveien 1

2 og Osloveien på Dyrløkke i Drøbak. Øst og nord for gårdene er det boligfelt med en blanding av småhus, rekkehus og blokker, bygget ut i perioden 1970 og fram til ca Næringsbebyggelsen fremstår som sammensatt med bygninger fra ulike perioder og med ulik arkitektur og materialbruk, og er omgitt av store parkeringsarealer. Næringsbebyggelsen nærmest krysset mellom Åsveien og Osloveien har leiligheter i to etasjer over næringsetasjen. Næringsområdet framstår som rotete, bilbasert, uten klar struktur og med en tydelig bakside mot øst og Holtergårdene. Boligområdene er svært sammensatt, med stort spenn i alder, ulike bygningstypologier og ulik arkitektur. Den visuelle sammenhengen mellom Nordre og Søndre Holter gård er brutt av fem nyere villaer (Holterveien 10-18) tett på og mellom gårdstunene, der to av husene nærmest ligger inne på tunene. Kart som viser gjenværende deler av gårdstunene på Nordre og Søndre Holter gård. Bearbeidet kart fra Finn.no 2

3 Gårdene er fysisk adskilt fra tilstøtende bolig- og næringsområder ved at deler av jordvei og grøntdrag er bevart. Gårdenes lesbahet i landskapet er best ivaretatt sett fra næringsområdet og Holterveien i vest, dels fordi de ligger på et høydedrag ift Holterveien, og fordi gjenværende deler av jordveien fremdeles ligger som en buffer mellom Holterveien og gårdene. Fra øst, fra Bringebærhagen er gårdene ikke synlig pga vegetasjon og nyere bebyggelse. Flyfoto som viser gjenværende jordvei på Nordre Holter. (kilde Finn.no) Historikk Holter gård før delingen Holter gård var opprinnelig del av et større sammenhengende jordbrukslandskap med eldre gårder som strakte seg østover til Årungen og Ås. Holter gård, som opprinnelig strakte seg helt ned til fjorden, ble trolig ryddet allerede i eldre jernalder og var ett bruk fram til Gården ble i 1849 delt i to gårdsbruk, Holter Søndre fikk bnr 1 og Holter Nordre fikk bnr 2. Plassene Drøbak (Drøbakstrand), Vennebekk (Vennebekkstrand) og Husvik lå fremdeles under Holter i første halvdel av 1700-tallet, og utgjorde det som midt på 1700-tallet ble benevnt som ladestedet Drøbak. Nordre Holter Våningshuset på Nordre Holter var våningshus på gården før gården ble delt i Våningshuset er imidlertid ikke nærmere datert. Huset ble påbygget andre etasje i sveitserstil ca 1900, og har i dag stedvis nyere panel og nye vinduer, og er modernisert innvendig. På vestsiden er den gamle grunnmuren i naturstein synlig. Den tofløyde hovedinngangsdøra har beslag som tyder på at døra kan være fra ca 1800, og er, sammen med grunnmuren de eldste synlige bygningselementer i hovedhuset. Eldste deler av bryggerhuset (laftet del) skal være fra midten av 1800-tallet og påbygd i lengden i

4 På Nordre Holter ble det bygd et nytt fjøs i Stallen ble revet i 1940, fjøset utbedret og bryggerhuset forlenget samme år. I 1979 kan man fra flyfoto se at fjøset er revet og erstattet med et nytt uthus og et sammenbygd bolighus som begge fortsatt står. På midten av tallet ble det oppført et drivhus og en liten plasthall øst for tunet som ble erstattet av en større hall ca Våningshuset på Nordre Holter sett fra inntunet (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) 4

5 Bryggerhuset på Nordre Holter sett fra inntunet. Tilbygget fra 1940 til høyre. (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) Søndre Holter Søndre Holters våningshus er en kårstue som tidligere lå nede ved Åsveien, og som ble flyttet til nåværende plassering da gården ble delt. Den tidligere driftsbygningen ble revet en gang mellom 1956 og 1979 og det gamle våningshuset ble ombygget og utvidet rundt Stabburet er av nyere dato. Øvrige eldre uthus er revet. 5

6 Våningshuset på Søndre Holter gård sett fra veien (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) Områdeutviklingen På flyfoto fra 1956 kan man se at gårdene fremdeles er del av et større sammenhengende jordbrukslandskap, og at gårdsbygningene på Holtergårdene stort sett er som før andre verdenskrig. Eneste nyere bebyggelse i området er to næringsbygg vest for gårdene. På flyfoto fra 1979 kan man se at flere av uthusene på gårdene er revet og erstattet med nye bolighus, samtidig som næringsområdet i vest er utvidet og utparselleringen nordover med småhus er påbegynt. På flyfoto fra 2003 ser man at næringsområdet er utvidet ytterligere med et nybygg i syd, og på flyfoto fra 2008 er det bygget et kombinert bolig- og forretningsbygg mot Osloveien, samt at rekkehus og boligblokker er under oppføring øst for Nordre Holter gård. På flyfoto fra 2019 ser man området slik det er i dag. Gården er innebygget av nyere nærings- og boligbebyggelse og den fysiske og visuelle kontakten med landbrukslandskapet østover er brutt. På slutten av 1970-tallet var Drøbak Amfi et rent næringsområde, etter det er området gradvis konvertert og bygget ut til større kjøpesenter, der deler av bebyggelsen er næringsbygg med butikker i første etasje kombinert med boliger oppå. 6

7 Kart fra Kilde Finn.no Holtergårdene Flyfoto fra Finn.no 7

8 Flyfoto av Holtergårdene tatt i Nordre Holter til venstre og Søndre Holter til høyre. Kilde Akershusbasen/Digitaltmuseum, foto Fjellanger Widerøe Situasjonen rundt Holter gård i Flyfoto fra Finn.no 8

9 Flyfoto fra Kilde Finn.no Flyfoto fra Kilde Finn.no 9

10 Flyfoto fra Kilde Finn.no Reguleringsstatus Nordre Holter gård har de siste 30 årene i all hovedsak vært avsatt til boligformål i overordnet plan og i reguleringsplan. Eiendommens boligstatus ble videreført i arealdelen i gjeldende kommuneplan der den er avsatt til boligbebyggelse nåværende. Eiendommen ligger i kommuneplanen innenfor Hensynssone H810-4 Gjennomføringssone, krav til felles planlegging og H820-4 Gjennomføringssone - omforming. Kommuneplan På området Holter Nord var tunet og området vest for tunet avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Området øst for tunet var avsatt til LNF. Kommuneplan I dette plankartet er majoriteten av Drøbak unntatt fra planen inkl Holter Nord. Her arbeidet man med en egen Kommunedelplan for Drøbak På vedtaksdato gjaldt kommuneplanen Kommuneplan På området Holter Nord var tunet og området vest for tunet avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Området øst for tunet var avsatt til LNF. Kommuneplan På området Holter Nord var tunet og området vest for tunet avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Området øst for tunet var avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 10

11 Utsnitt av kart fra kommuneplanens arealdel Kilde Frogn kommune Gjeldende regulering er fra Begge Holtergårdene er regulert til spesialområde bevaring og bolig/landbruk. Maks BYA er i gjeldende regulering på 15%. Til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet anbefalte fylkeskommunen at begge tunene skulle bevares. Dette medførte at tunet rundt Søndre Holter fikk regulering spesialområde bevaring men jordene ble regulert til bolig og næring. For Nordre Holter Gård ble tunet og jordene regulert til spesialområde bevaring fordi tidligere eier ønsket at jordene også ble regulert til dette men ikke fordi det var et krav fra Fylkeskommunen. Gjeldende regulering åpner opp for ny bebyggelse og siden tomten er såpass stor vil en BYA lik 15% gi ca 2100 kvm ny bebyggelse fordelt på 2 etasjer. Reguleringsbestemmelser og kart i gjeldende regulering Bevaringsstatus Gårdsbebyggelsen er ikke avmerket som SEFRAK registrerte i kommunens kart eller på kart til Miljøstatus.no Begge Holtergårdene er pr i dag regulert til spesialområde bevaring. Det åpnes imidlertid opp for ny bebyggelse som hensyntar de verneverdige byggene. Vurdering av områdeplanforslaget 11

12 Vurdering av forslag til vern av gårdstunene Holter gård vurderes å ha lokalhistorisk kildeverdi, basert på at tre av husmannsplassene under Holter utgjorde det området som på midten av 1700-tallet utviklet seg til ladestedet Drøbak, og at gården med det knyttes til Drøbaks eldste historie. Holter gård ble ryddet i eldre jernalder og aldersverdien for Holter som gårdsbruk er høy. Eldste deler av hovedhuset på Nordre Holter er beskrevet å være eldre enn 1849 og aldersverdien vurderes også å være høy for hovedhusets eldste deler. Opplevelsesverdien av Holtergårdene vurderes å være middels. Bebyggelsen på både Søndre og Nordre Holter gård oppleves som rester av gårdsanlegg sett fra Holterveien, primært på grunn av bevart innmark/eng mellom tunene og Holterveien, selv om opplevelsen forstyrres av næringsbebyggelse på vestsiden av veien. Opplevelsesverdiene svekkes imidlertid når man kommer inn på gårdsområdet via Holterveien pga nyere bolighus inne på området, og pga fraværet av eldre driftsbygninger. Sett fra øst og krysset Bringebærhagen og Holter terrasse vurderes opplevelsesverdien av Nordre Holter som gård som lav. Her er det som tidligere var del av innmarken i ferd med å gro igjen, dels er den opparbeidet til frukthage, og bebyggelsen øst på tunet har et mer industrielt preg. Går man inn i Bringebærstien er gårdstunet på Nordre Holter ikke synlig på grunn av topografi og vegetasjon. Våningshuset og bryggerhuset på Nordre Holter vurderes å ha middels til høy formautentisitet ift antatt byggeår og ift datering av til- og påbygg. Materialautentisiteten på hovedhuset er lav. Holter Nordre sett fra Holterveien (Kilde Finn.no) 12

13 Holter Nordre sett fra Bringebærveien (Kilde Finn.no) Nyere bebyggelse øst for Nordre Holter gård danner et skarpt skille mellom Holter Nordre og jordbrukslandskapet i øst. (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) Vurdering av forslag til regulering til landbruksformål 13

14 Utsnitt av forslag til ny områdeplan I områdetplanen foreslås Nordre Holter gård regulert til landsbruksformål LL, mens området syd for gården, inkludert Søndre Holter gård foreslås regulert til byggeområde med blandet formål bolig/forretnning/kontor BKB2. For felt LL heter det i forslag til bestemmelser; Felt LL videreføres som en del av kulturmiljøet på Dyrløkke. Innenfor områdene skal bevaringsverdige bygninger og andre anlegg med tilknytning til gårdens landbrukshistorie sikres og holdes i hevd. Det kan ikke gjøres tiltak som forringer områdets bevaringsverdier. Det framgår imidlertid ikke av planbeskrivelsen hva som menes med videreføres som del av kulturmiljøet på Dyrløkke. Områdeplanen har en uttalt ambisjon om å være en byutviklingsplan. I vedtatt planprogram er formålet med byutviklingen å styrke Dyrløkke som kommunens andre bysentrum. Det heter at områdeplanen skal utformes med tydelige urbane strukturer både for bebyggelse og uterom. For BKB-feltene heter det at; disse kvartalene skal utformes bymessig og skal danne grunnlag for et urbant miljø. Deåpnes for en høyde på 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen hvor den øverste etasje er tilbaketrukket 2,5 m fra vegglivet. Dette for å dempe opplevelsen av høyde fra tilstøtende gater. Det er angitt at området BKB2 kan gi plass til ca 170 nye boliger. På Dyrløkke ligger felt BKB2, BKB3 og BKB4 tett sammen og danner et avhengighetsforhold mellom seg. Bestemmelsene inneholder et krav om at disse 3 kvartaler reguleres samtidig for å oppnå helhetlige løsninger. 14

15 Forslaget til ny områdeplan mangler imidlertid en strategi for hvordan denne delen av Dyrløkke skal kunne bidra til å skape kvalitet og bidra positivt inn mot en videre utvikling av Dyrløkke utover de krav som er angitt i forslag til bestemmelser. Området rundt Nordre Holter gård oppfattes i dag som en klar bakside ift senterområdet og uten kvaliteter som urbant rom. Nordre Holter oppfattes heller ikke som et viktig landbruksområde. Det som er bevart av innmark er kun små og fragmenterte arealer. Grøntområdet øst for Nordre Holter gård har ingen eksponering mot senterområdet Dyrløkke og oppleves bare av de som bor i Holter terrasse og Bringebærveien. Dette er to blindveier, og det er ikke planer om videre bymessig utvikling østover. Dette foreslåtte landbruksområdet har derfor i realiteten lav utsagnskraft med liten eller ingen historiefortellende verdi for området som helhet. Å regulere hele den ubebygde delen av Nordre Holter gård til landbruksområde vurderes som lite meningsbærende både med tanke på drivverdigheten av dette lille grøntområdet, men også når det gjelder grøntområdets bidrag til å skape forståelse av gårdshistorikken og Frogns agrare historie. I tillegg er kontinuiteten i jordbrukslandskapet østover brutt både fysisk og visuelt av ny enebolig- og blokkbebyggelse i Bringebærveien. Deler av delområde LL er forøvrig bebygget med bolig og næringsbebyggelse i tillegg til gårdens hovedhus og kårstue. LL omfatter flere gnr/bnr, hvorav tomt gnr/bnr 16/114 er en ren eneboligtomt med garasje. Denne er eid av en privatperson og benyttes som bolig. Frogn kommune har rikelig med godt bevart landbrukshistorie i de aktive gårdene øst for Dyrløkke i retning Ås og Årungen, og bevaring av hele grøntområdet rundt Nordre Holter framstår derfor som ubegrunnet og unødvendig dersom bevaring av jordbrukslandskap i en historisk kontekst innenfor kommunegrensen er et mål. Bevaring av deler av innmarken vest for gårdstunet på Nordre Holter vurderes sammen med hovedhus og bryggerhus å være tilstrekkelig i forhold til å synliggjøre gårdsbebyggelsen som kulturminne i en grønn kontekst. Felt BKB2 anbefales utvidet med deler av det som er foreslått avsatt til landbruksformål i områdeplanen syd og øst for gjenværende gårdsbebyggelse. Gjenværende grøntområde vest for hovedhuset bør kunne anvendes til felles grøntområde, lekeplass etc. Å styrke og utvide utbyggingsområdet øst for Drøbak amfi vil gi et vesentlig bedre grunnlag for å få dette området inkludert i en ny og helhetlig urban struktur enn tilfellet er med foreliggende forslag til områdeplan. Som et prinsipp underbygges dette av mulighetsstudie for Nordre Holter utført av Drøbak arkitektkontor, datert , der utbygging er vist øst og syd for tunet, uten at dette notatet tar stilling til mulighetsstudiens forslag til typologi eller arkitektonisk uttrykk. Gjenværende gårdsbebyggelse på Nordre Holter, sammen med bevart innmark vest for gården foreslås regulert til hensynssone bevaring i kombinasjon med bolig eller formål som legge til rette for bruk av gårdens bygninger til bolig, kulturformål, servering etc. 15

16 Drøbak amfi sett fra Nordre Holter gård (foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) Nordre Holter gård sett fra Holterveien. Arealet i forgrunnenen foreslås anvendt til felles grøntområde, lekeplass etc. (Foto Tom Wassum/Arkitektskap juli 2020) 16

17 Konklusjon og anbefalinger Forslag til utstrekning av hensynssone for Nordre Holter er vist med lilla strek. I tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan bør boligregulering og utbyggingsmuligheter videreføres for Nordre Holter. Det er ikke argumentert i noen tidligere planer for at denne eiendommen bør reguleres til landsbruksformål. Man må kunne forutsette at verneverdiene ble tilstrekkelig vurdert ifm reguleringsplanen fra Felt BKB2 anbefales i dette notatet utvidet med deler av det som er foreslått avsatt til landbruksformål i områdeplanen, syd og øst for gjenværende gårdsbebyggelse. Gjenværende grøntområde vest for hovedhuset bør kunne anvendes til felles grøntområde, lekeplass etc. Å styrke og utvide utbyggingsområdet øst for Drøbak amfi vil gi et vesentlig bedre grunnlag for å få dette området inkludert i en ny og helhetlig urban struktur enn tilfellet er med foreliggende forslag til områdeplan. Å regulere hele den ubebygde delen av Nordre Holter gård til landbruksområde vurderes som lite meningsbærende både med tanke på drivverdigheten av dette lille grøntområdet, men også når det gjelder grøntområdets bidrag til å skape forståelse av gårdshistorikken og Frogns agrare historie. Frogn kommune har rikelig med godt bevart landbrukshistorie i de aktive gårdene øst for Dyrløkke i retning Ås og Årungen, og bevaring av hele grøntområdet rundt Nordre Holter framstår derfor som ubegrunnet og unødvendig dersom bevaring av jordbrukslandskap i en historisk kontekst innenfor kommunegrensen er et mål. Bevaring av deler av innmarken vest for gårdstunet på Nordre Holter vurderes sammen med hovedhus og bryggerhus å være tilstrekkelig i forhold til å synliggjøre gårdsbebyggelsen som kulturminne i en grønn kontekst. Gjenværende gårdsbebyggelse på Nordre Holter, sammen med bevart innmark vest for gården foreslås regulert til hensynssone bevaring i kombinasjon 17

18 med bolig eller med formål som evt legger til rette for bruk av gårdens bygninger til kulturformål, servering etc, slik at gården kan bli et målpunkt og møtested på Dyrløkke. Sivilarkitekt Tom Wassum Oslo, Kilder: Bygdebok for Frogn Digitalt museum Frogn kommunes hjemmesider Nasjonalbiblioteket Wikipedia Finn.no 18

Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø

Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø Detaljreguleringsplan for Laksevåg, Gnr. 123 bnr. 7 m.fl. Fagerdalen 2014-01-28 01 2014-01-28 Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø MK KOH

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 94/18 - Ski kommune - Reguleringsplan - Gbnr 122/1 mfl - Langhus gård

Melding om vedtak i FU-sak 94/18 - Ski kommune - Reguleringsplan - Gbnr 122/1 mfl - Langhus gård FYLKESADMINISTRASJONEN SKI KOMMUNE Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgis ved svar) Einar Midtsund 14.06.2018 2014/23357-28 / 107118/2018 EMNE L12 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Figur 1. Kartutsnitt over Straumen med planområdet markert med rød sirkel. Kartunderlag fra Norkart.

Figur 1. Kartutsnitt over Straumen med planområdet markert med rød sirkel. Kartunderlag fra Norkart. BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon 75 50 61 70 e-post: post@boarch.no ÅKERVEIEN 4, STRAUMEN, SØRFOLD KOMMUNE Gnr. 53 bnr. 27 Vedlegg til oppstartmøte 01.11.2018 rev. 19.12.2018

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/9766-41 Dato: 11.03.2016 22/1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.GANGS BEHANDLING â INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

Vedr. Gnr 86 bnr. 264, Tranga 8, revidert planinitiativ.

Vedr. Gnr 86 bnr. 264, Tranga 8, revidert planinitiativ. Frogn kommune Pb 10 1441 Drøbak Oslo 20.08.2018 Vedr. Gnr 86 bnr. 264, Tranga 8, revidert planinitiativ. Vi viser til kommunestyrevedtak 13/01122-169, tidligere innsendt anmodning om oppstart av planarbeid,

Detaljer

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven Notat Til :Planavdelingen v/ saksbehandler Kopi :Bjørn Totland Fra : Gro Persson /v Fagstab kultur og byutvikling Dato : 15.01.2015 KULTURMINNEFAGLIG VURDERING HA07 og HA08 Fylkesutvalgets har i vedtak

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl.

Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. 1. Bakgrunn for presentasjonen og for planforslaget 2. Hensikt og hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser og vurderinger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON Registrering av bebyggelsen på Wergeland, Gnr 13, i forbindelse med planarbeidet for Wergeland Terrasse AS. Februar 2007 INNHOLD Planområdet... 3 Reguleringsplaner i området...

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18/86200/TERHAN 18.04.2018 Kommuneplanens arealdel 2017-35 Tilleggshøring - utbygging av Fridtjof Nansens vei 15, Lagåsen Kommunestyret i Bærum

Detaljer

Vedr. Gnr 86 bnr. 28, Torggata 1, revidert planinitiativ.

Vedr. Gnr 86 bnr. 28, Torggata 1, revidert planinitiativ. Frogn kommune Pb 10 1441 Drøbak Oslo 01.08.2018 Vedr. Gnr 86 bnr. 28, Torggata 1, revidert planinitiativ. Vi viser til kommunestyrevedtak 13/01122-169, tidligere innsendt anmodning om oppstart av planarbeid,

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. Side 1 av 17 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. BERGEN KOMMUNE Postboks 103 5291 Valestrandsfossen Telefon: 56 39 00 03 Telefaks: 56 19

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

HVA ER OMRÅDEUTNYTTELSE

HVA ER OMRÅDEUTNYTTELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 608459-02 Hval søndre - regulering Dato: 20.03.2018 Skrevet av: Esben Rude Kvalitetskontroll: Asbjørn Ellingsen HVAL SØNDRE - OMRÅDEUTNYTTELSE INNHOLD 1 2 3 4 5 Hva er områdeutnyttelse...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Kokstadflaten 4 AS Regulering Kokstadflaten 54 PROSJEKTNUMMER 28643001 PROSJEKTLEDER Irene Våge OPPRETTET AV Ann Katrine Birkeland DATO 17.11.2017 REV. DATO Kulturminnegrunnlag 1. Innledning

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 40 BNR 411 M.FL. DYRHAUGEN, FANA BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 17.03.2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen,

Detaljer

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 Kvitsøy kommune har for salg eiendommen gnr 18 bnr 140, ca 33 da. Eiendommen er

Detaljer

Vedr.: Gnr 71 bnr 1 / 175 / 202, Sogstikollen 9 og 10, revidert planinitiativ.

Vedr.: Gnr 71 bnr 1 / 175 / 202, Sogstikollen 9 og 10, revidert planinitiativ. Frogn kommune Pb. 10 1441 Drøbak Oslo, 29.03.2019 Vedr.: Gnr 71 bnr 1 / 175 / 202, Sogstikollen 9 og 10, revidert planinitiativ. Anmodning om oppstart av planarbeid for Sogstikollen 9-10 ble sendt kommunen

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

STEDSANALYSE -KONOWS GATE 68-78

STEDSANALYSE -KONOWS GATE 68-78 STEDSANALYSE -KONOWS GATE 68-78 Innhold Side 1. Innledning 3 1.1 4 1.2 Overordnede planer og føringer 5 1.3 Historisk utvikling i bilder 6 1.4 Planens avgrensning og gjeldende regulering 7 1.5 Adresser

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Med vennlig hilsen. Kjell Aanerød

Med vennlig hilsen. Kjell Aanerød Fra: Kjell Aanerød Sendt: søndag 28. januar 2018 19:43 Til: Rygge kommune; Mottak Post Emne: Innspill til kommuneplan arealbruk for eiendommen Festum gbnr 91/41 Rygge kommune Vedlegg:

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte kulturminneregistreringer og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte kulturminneregistreringer og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Asplan Viak AS Hamar Falsens gt. 12 2317 HAMAR Vår ref.: 201404321-9 Lillehammer, 7. august 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn

Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn Til berørte grunneiere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner Oslo, 28.11.17 Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn

Detaljer

Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ.

Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ. Frogn kommune Pb 10 1441 Drøbak Oslo 01.08.2018 Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ. Vi viser til kommunestyrevedtak 13/01122-169, tidligere innsendt anmodning om oppstart av

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

REGULERINGSPLAN 15-E2, MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

REGULERINGSPLAN 15-E2, MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 14.08.2015 REGULERINGSPLAN 15-E2, MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN nr 015,VESTSKOGEN, ØSTRE DEL NØTTERØY KOMMUNE Flyfoto PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planendringen fremmes av A-Tre konsult as på vegne av

Detaljer

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune.

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune. Fra: Per Atle Tangen Sendt: onsdag 31. januar 2018 10:00 Til: Mottak Post Kopi: 'alfjo47@online.no' Emne: Jaktåsen - innspill til kommuneplan for ny Moss kommune Vedlegg: kommunplaninnspill

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

PlanID. 1201_ Saksnr Kulturminnedokumentasjon. Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28. Arealplan-ID:

PlanID. 1201_ Saksnr Kulturminnedokumentasjon. Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28. Arealplan-ID: PlanID. 1201_64710000 Saksnr. 201525636 Kulturminnedokumentasjon Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28 Arealplan-ID: 64710000 18.11.2016 Forord Kulturminnedokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med

Detaljer

Reguleringsplan for fv 29 Ustvedt bru, Ski kommune

Reguleringsplan for fv 29 Ustvedt bru, Ski kommune Reguleringsplan for fv 29 Ustvedt bru, Ski kommune Kulturhistorisk vurdering av Brubakken, gnr./bnr. 142/3 Figur 1. Brubakken omgitt av veg og jernbane. Sett fra Drømtorp Intern rapport utarbeidet av Ragnar

Detaljer

Mørvikodden Hyttefelt

Mørvikodden Hyttefelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Mørvikodden Hyttefelt HALDEN KOMMUNE Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Halden kommunestyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke. Frogn kommunestyre

Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke. Frogn kommunestyre Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke Frogn kommunestyre 19.06.2017 Mål for planarbeidet Byutviklingsplanen skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn og Dyrløkke

Detaljer

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver Stor Bergen Boligbyggelag Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2014-06-27 ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON 3 (10) ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Detaljer

Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring

Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring Arkivsak: 05/01276 Arkivkode: R Stjørdal Sakstittel: BLAKSTAD GÅRD OG STALL BLAKSTAD - REGULERINGSENDRING REGULERINGSENDING FOR

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune. Troldhaugvegen 5

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune. Troldhaugvegen 5 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune Troldhaugvegen 5 Desember 2010 Innhold 1. Bakgrunn 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Hensikten med planarbeidet 3 2. Planområdet

Detaljer

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, Kristiansund kommune. - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Konsept: - Områdekarakter tunbebyggelse. - Typologier:

Detaljer

Kulturminner og Kulturmiljø

Kulturminner og Kulturmiljø Kulturminner og Kulturmiljø 1. INNLEDNING... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. DOKUMENTASJON AV KULTURMINNEMILJØ... 4 3.1 DEFINISJONER... 4 3.2 OMRÅDEBESKRIVELSE OG OMRÅDEAVGRENSNING... 4 3.3 HISTORIKK... 6 3.4 BYGNINGER

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV GNR. 89 BNR.12 OG 13 I REGULERINSPLAN FOR SELBEKKEN VEDTATT ALT. I OG ALT. II

FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV GNR. 89 BNR.12 OG 13 I REGULERINSPLAN FOR SELBEKKEN VEDTATT ALT. I OG ALT. II FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV GNR. 89 BNR.12 OG 13 I REGULERINSPLAN FOR SELBEKKEN VEDTATT 20.05.09 ALT. I OG ALT. II Datert: 06.06.17 Høringsperiode: 07.06. 07.08.17 Planbeskrivelse 1 Sammendrag

Detaljer

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/2139-17 Dato: 11.03.16 113/428 m. fl. Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 - Detaljreguleringsplan

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

ÅSTVEIT. Omforent forslag til løsning

ÅSTVEIT. Omforent forslag til løsning ÅSTVEIT Omforent forslag til løsning Vi ønsker å realisere et attraktivt boligområde som er tilpasset familier og eldre, ligger i naturlige omgivelser og som åpner opp tilgang til Åstveitvågen/Åstveitskogen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR HVALENOMRÅDET, PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR HVALENOMRÅDET, PORSGRUNN KOMMUNE 0-1- 07-50 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR HVALENOMRÅDET, PORSGRUNN KOMMUNE 0.0 Planområdet Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 0.1 Formål Planområdet har følgende

Detaljer

Stiklestad Eiendom AS. Planbeskrivelse. Detaljregulering for Reinsholm B2. 8. juni Planforslag datert 8/6 2012

Stiklestad Eiendom AS. Planbeskrivelse. Detaljregulering for Reinsholm B2. 8. juni Planforslag datert 8/6 2012 Detaljregulering for Reinsholm B2 - Planforslag datert 8/6 2012 Stiklestad Eiendom AS Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

UTVIKLINGSAVDELINGEN RAMBØLL AS Att. Anders Johansen Bærumsveien 204 1357 BEKKESTUA Vår dato: 30.06.2017 Vår referanse: 2017/14361-2 Vår saksbehandler: Deres dato: 12.06.2017 Deres referanse: Inger Karlberg,

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Barnevernsinstitusjon Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Kulturminnedokumentasjon Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Datert 30.6.2016 1 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 2 5. Konklusjoner...

Detaljer

6e - Arealinnspill Kommunens endringer og retting av avvik i planverket

6e - Arealinnspill Kommunens endringer og retting av avvik i planverket 6e - Arealinnspill Kommunens endringer og retting av avvik i planverket Rud/Loftu, Gbnr 12/1 Kommuneplan 2014: Området har en rik flora, og flere viktige naturtyper («lågurteikeskog» og «alm-lindeskog»),

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Reguleringsplan for Heimarnes, del av, ble vedtatt Planen regulerer området til jord- og skogbruk.

Reguleringsplan for Heimarnes, del av, ble vedtatt Planen regulerer området til jord- og skogbruk. Planbeskrivelse Oppheving Reguleringsplan for Heimarnes, del av 06.06.19 1. Innledning Arendal kommune ønsker å oppheve gjeldende reguleringsplan for Heimarnes, del av, med tilhørende endringer, plan ID

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart SENTRALADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 01.09.2014 2014/15714-3/73265/2014 EMNE L12 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

B-LISTE LISTE OVER PRIORITERTE PRIVATEIDE OG STATLIGE GÅRDER

B-LISTE LISTE OVER PRIORITERTE PRIVATEIDE OG STATLIGE GÅRDER B-LISTE LISTE OVER PRIORITERTE PRIVATEIDE OG STATLIGE GÅRDER 67 Nr Gårdsnavn Bydel Vernestatus, juni Bygninger bevart Beskrivelse Vernebegrunnelse Bilde 1 Grønvold Muuseløkken 130/193 Grenseveien 95 1

Detaljer

PLANINITIATIV TIL REGULERINGSPLAN

PLANINITIATIV TIL REGULERINGSPLAN Planinitiativ for detaljreguleringsplan for Smestad B30, gnr.97, bnr.11,17, 20 og 23 m.fl. Datert 25.02.2019, rev. 07.06.2019 1 Forslagsstiller og grunneiere Planen fremmes av Stima bygg AS. Grunneier

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Områdeplan for Høn-Landås. Orientering for Eldrerådet

Områdeplan for Høn-Landås. Orientering for Eldrerådet Områdeplan for Høn-Landås Orientering for Eldrerådet Historikk 1995 Høn og Landås ble lagt inn som utbyggingsområder i kommuneplanen 2011 Detaljreguleringsplan for Landås vest ble avvist av bygningsrådet

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer