NOTAT Vann- og avløpsplan for Granerudsjøen hyttefelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Vann- og avløpsplan for Granerudsjøen hyttefelt"

Transkript

1 Oppdragsnavn: Romedal Almenning - Granerudsjøen hyttefelt i Stange kommune Oppdragsnummer: Utarbeidet av: Maria Haugen Dato: Tilgjengelighet: Åpen Vann- og avløpsplan for Granerudsjøen hyttefelt GRANERUDSJØEN HYTTEFELT I STANGE KOMMUNE På oppdrag fra Romedal Almenning v/ Jørgen Nermo har Asplan Viak AS utarbeidet en avløpsplan for 42 hytter i Granerudsjøen hyttefelt, se gjeldende reguleringsplan for hyttefeltet i Figur 1. Vann- og avløpsplanen er basert på befaring av hyttefeltet utført den av Knut Robert Robertsen og Maria Haugen ved Asplan Viak AS, samt Jørgen Nermo fra Romedal Almenning. Planen baseres også på gjeldende reguleringsbestemmelser for hyttefeltet, naturgrunnlaget, forurensningsforskriften og lokale retningslinjer for separate avløpsanlegg for hytter i Stange kommune. Figur 1. Reguleringsplan for Granerudsjøen hyttefelt. side 1 av 25

2 GJELDENDE FORSKRIFTER, RETNINGSLINJER, REGULERINGSPLAN OG VEILEDNINGER Valg av avløpsløsning for Granerudsjøen hyttefelt baseres på følgende forskrifter, retningslinjer og veiledninger: - Forurensningsforskriften kap. 12 (< 50 pe). - Retningslinjer for toalettløsninger for bygninger uten innlagt vann i Hamar, Løten og Stange kommuner (2006). - Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Granerudsjøen hyttefelt. - Veiledning fra NIIO (universitetet i Ås) og Miljøkommune.no FORURENSNINGSFORSKRIFTEN KAPITTEL 12 Utdrag av forurensningsforskriften er vist i vedlegg 1. Forskriften gjelder for hus, hytter og bygninger med innlagt vann. Alle slike enheter med innlagt vann må søke om utslippstillatelse. Søknaden sendes til Stange kommune, vann- og avløpsavdelingen. enyttes vannklosett med tett oppsamlingstank, må det søkes om utslippstillatelse selv om hytta ikke har innlagt vann. Dette er forankret i forurensningsforskriftens 12-3 og 12-4 (veiledningen). For hytter som benytter biodo/forbrenningstoalett, og som ikke har innlagt vann, er det ikke behov for søknad om utslippstillatelse. Miljøkommune.no definerer grensen for hytter uten innlagt vann som hytter med maks 1 vanntank på inntil 25 l. Dette er kun en veiledning til kommunene og er ikke forankret i lovverk. I avløpsplanen for Granerudsjøen hyttefelt legges denne definisjonen av innlagt vann likevel til grunn. enyttes flere enn 1 vanntank på 25 l, eller større innvendige vanntanker, regnes dette som innlagt vann, og det bør søkes om utslippstillatelse for gråvann (vaskevann). LOKALE RETNINGSLINJER FOR STANGE KOMMUNE For bygninger uten innlagt vann gjelder Retningslinjer for toalettløsninger for bygninger uten innlagt vann i Hamar, Løten og Stange kommuner. Krav til toalettløsning er vist i Figur 2. Definisjon av innlagt vann fra Miljøkommune.no er vist i Figur 3. PLAN OG YGNINGSLOVEN Etablering av tett tank og renseanlegg for gråvann, som begge er søknadspliktige etter forurensningsforskriften, er også søknadspliktige tiltak ihht. Plan- og bygningsloven. Det må sendes søknad om igangsettingstillatelse til Stange kommune, byggesaksavdelingen. Normalt sendes søknad om utslippstillatelse og søknad om igangsettingstillatelse samlet til kommunen, som samordner søknadene. Før søknadene sendes kommunen, skal tiltakene nabovarsles. side 2 av 25

3 Figur 2. Toalettløsninger tillatt etter Retningslinjer for toalettløsninger for bygninger uten innlagt vann i Hamar, Løten og Stange kommuner (2006). Tilleggsopplysninger om innlagt vann NIIO ved Universitetet i Ås administrerer informasjon om mindre avløpsanlegg, som primært omfattes av kapittel 12 i forurensningsforskriften (avlop.no). For tilleggsopplysninger om innlagt vann vises det til en definisjon i Miljøkommune.no, se Figur 3. Definisjonen er en veiledning, og er ikke definert i lovverk. Figur 3. Definisjon om innlagt vann klippet ut fra miljøkommune.no. side 3 av 25

4 UTDRAG FRA REGULERINGSESTEMMELSER FOR GRANERUDSJØEN HYTTEFELT Følgende fremgår om vann- og avløpsløsninger i hyttefeltet: 5 - Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene. Jfr. Forurensingsloven 6. Det åpnes for Toalettløsning med lavtspylende toalett til tett tank (krever prosjektering og søknad i hvert enkelt tilfelle). Utslipp av gråvann skal følge de føringene som er lagt i planen for den enkelte tomt. For begge tiltakene vises til egen VA-plan utarbeidet av Asplan Viak AS som følger vedlagt. For øvrig gjelder retningslinjene i Stange kommune for hytter uten innlagt vann. 8 - I spesialområde Vannforsyningsområde skal det etableres vannkilder med frostfrie tappekraner. Traseen for nedgravd tilførsel gjennom vannledning fra tappepunkt i tilgrenset hyttefelt (PL 12-6) er vist i Plankartet. GEOLOGISK GRUNNLAGSDATA Deler av Granerudsjøen hyttefelt ligger på prekambrisk mylonittisk øyegneis, se rosa farge på Figur 4. Den vestre delen av hyttefeltet ligger på gabbro (brun farge), og videre vestover ligger det bånd med gneis, gabbro og glimmerskifer som strekker seg i NV-SØ retning. Gabbro er en vulkansk dypbergart med høyt innhold av mørke mineraler som pyroksen og amfibol med innhold av jern, magnesium og mangan. Stedlige løsmasser består av usortert morenemateriale med lav mektighet. Flere steder blir berg observert i dagen. Området er fuktig, og det ble observert forsumpet terreng i forsenkninger i landskapet. Større myrområder er markert med brunt på Figur 5. Gabbro Glimmerskifer Gneis, øyegneis orebrønn nord orebrønn sør Figur 4. Hyttefeltet ligger delvis på øyegneis fra prekambrium og delvis på den vulkanske bergarten gabbro. lå sirkler viser plassering av to borebrønner som forsyner hyttefeltet med drikkevann. side 4 av 25

5 orebrønn nord Tappepunkt vann orebrønn sør Figur 5. Løsmassekart over Granerudsjøen hyttefelt (NGU, 2019). Eksisterende borebrønner i fjell er markert med blå sirkler. EKSISTERENDE VANNFORSYNING Vannforsyningen til Granerudsjøen hyttefelt er basert på to borebrønner i fjell, se plassering på Figur 4 og Figur 5. orebrønn sør er boret til 66 m, og har en oppgitt kapasitet på l/t. asert på informasjonen om berggrunnen fra NGU s berggrunnskart er den nordligste brønnen boret i gneis, mens den sørligste brønnen er boret i gabbro. Gabbro er en vulkansk dypbergart med høyt innhold av mineraler som pyroksen og amfibol, som kan føre til høyere konsentrasjon av jern og mangan i drikkevannet. Resultater fra vannprøver tatt ut av de to brønnene er vist i Tabell 1 og Tabell 2. I den sørligste brønnen er det påvist konsentrasjoner av mangan over tiltaksgrensen gitt i Drikkevannsforskriften, mens innhold av jern ligger akkurat på tiltaksgrensen. Prøvene fra den nordligste brønnen er ikke analysert for jern og mangan. rønnen i sør er mest brukt i hyttefeltet. I hht. Drikkevannsforskriften skal det som et minimum tas ut 1 årlig vannprøve fra brønnene. Analyseparametere skal baseres på en farekartlegging i nedbørfeltet. asert på foreliggende vannanalyser er den bakteriologiske kvaliteten er god i begge brønnene. side 5 av 25

6 Tabell 1. Analyseresultater fra borebrønn sør. rønn sør Kimtall Koliforme E. coli Intest. entero. ph Turbiditet Konduktivitet Fargetall Kde/ml Kde/100 ml Kde/100 ml Kde/100 ml FNU µs/m Mg Pt/l <1 < <1 <1 <1 6,7 1,7 5, <1 <1 8,1 0,71 41 <2 Nitrat Kalsium Magnesium Jern Mangan Natrium Fluorid Mg N/l Mg/l Mg/l µg/l µg/l Mg/l Mg F/l <0, ,6 0,28 Tabell 2. Analyseresultater fra borebrønn nord. rønn nord Kimtall Koliforme E. coli Intest. entero. ph Turbiditet Konduktivitet Fargetall Kde/ml Kde/100 ml Kde/100 ml Kde/100 ml FNU µs/m Mg Pt/l <1 < <1 <1 <1 7,9 3,5 41,1 2 Figur 6. Plassering av borehull syd. Vannet ledes til tappepunkt markert i Figur 5. side 6 av 25

7 VANNKVALITET I GRANERUDSJØEN Ved befaring av området september 2019 ble det tatt ut en vannprøve ved badebryggen i hyttefeltet og en vannprøve fra utløpet til Granerudsjøen. Analyseresultatene er vist i Tabell 3 og Tabell 4 sammen med en vannprøve tatt ut i 2004 i forbindelse med Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune (Kjellberg, 2005). Vanntypen er karakterisert som kalkfattig og humøs, L206, etter Veileder 02:2018. For en fullstendig resipientvurdering henvises det til notatet Resipientvurdering for Granerudsjøen skrevet av Asplan Viak (2019). Tabell 3. Karakterisering av vanntype basert på prøver samlet inn i 2004, 2019 og Alkalitet Kalsium Fargetall TOC Turbiditet Vanntype Mmol/l mg/l mg Pt/l mg/l FNU 2004 Granerudsjøen 0, Granerudsjøen badebrygge 1,9 59 9,7 1,2 Granerudsjøen utløp 2,2 59 9,7 0,97 Kalkfattig, humøs Tabell 4. Analyseresultater av ph og næringsstoffer basert på prøver samlet inn i 2004, 2019 og ph Tot. P Løst P Klorid NH4 Nitrat Nitritt Tot. N Kond. µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ms/m Granerudsjøen 6,5 7, , adebrygge 6,5 23,0 17 1,4 6,9 <5 <2 210 Utløpsbekk 6,5 11,0 3,1 1,4 <5 <5 < Utløpsbekk 16/3 5,0 5,0 324 < 1 Utløpsbekk 20/4 5,0 5,0 268 < 1 Utløpsbekk 14/5 6,0 5,0 208 < 1 adebrygge 20/4 6,0 4,0 385 < 1 adebrygge 14/5 7,0 5,0 345 < 1 Ute på sjøen 14/5 7,0 5,0 378 < 1 E. Coli side 7 av 25

8 side 8 av 25

9 FORURENSNINGSPRODUKSJON FRA HYTTEFELTET Hyttefeltet består av 42 hytter med kildeseparert avløp. For å gjøre et enkelt estimat av mengden forurensning som slippes ut i Granerudsjøen fra hyttefeltet benyttes stoffinnhold i gråvann (g/persondøgn) fra VA-miljøblad 60. Hyttene i Granerudsjøen har vannforbruk som er antatt å tilsvare omtrent 1/5 av gråvannsutslippet fra en bolig (5 pe). For å estimere forurensningsproduksjon er det derfor benyttet 1 pe pr. hytte. Det er ikke lagt inn rensing av gråvann i estimatet. Ved etablering av gråvannsrenseanlegg vil utslippet fra hyttefeltet gå ytterligere ned. Tabell 5. eregnet forurensningsproduksjon fra Granerudsjøen hyttefelt (gråvann). Granerudsjøen hyttefelt Forurensningsproduksjon gråvann 41 hytter Pe Døgn P g/d Maks. ukesbelastning ,3 86 1,2 0, ,8 Pr år , , , ,3 P g N g/d N kg OF5 g/d OF5 kg KOF g/d KOF kg side 9 av 25

10 Sammenliknet med naturlig konsentrasjon av fosfor og nitrogen er det forventet en årlig økning på 4,26 % for fosfor, fra 11 µg til totalt 11,47 µg, og en økning på 0,8 % for nitrogen, fra 240 µg/l til totalt 242 µg/l (Tabell 6 og Tabell 7). Utslippet av gråvann øker ikke konsentrasjonen av fosfor og nitrogen i Granerudsjøen i nevneverdig grad. Det er ikke tatt prøver av OF 5 og KOF i innsjøen. Tabell 6. Økning i fosforkonsentrasjon i Granerudsjøen som følge av utslipp av gråvann fra hyttefeltet. Utslipp Fosfor Prod P Økning P Økning P Total kons. P [kg/år] [%] [µg/l] [µg/l] År 0,738 4,26 0,47 11,47 Tabell 7. Økning i nitrogenkonsentrasjon i Granerudsjøen som følge av utslipp av gråvann fra hyttefeltet. Utslipp Nitrogen Prod N Økning N Økning N Total kons. N [kg/år] [%] [µg/l] [µg/l] År 2,952 0,8 1,9 241,9 side 10 av 25

11 AVLØPSPLAN FOR GRANERUDSJØEN HYTTEFELT I avløpsplanen foreslås det 2 mulige avløpsløsninger for hyttene i Granerudsjøen hyttefelt. 1. iologisk toalett, forbrenningstoalett eller vakuumtoalett tilkoblet vanntank. Vannforsyning baseres på 1 innvendig vanntank med volum på maks. 25 l. Avløpsløsningen vil da ikke være søknadspliktig. 2. Vannbesparende vannklosett eller vakuumtoalett til tett tank. Det antas at det vil være behov for mer enn 1 vanntank på 25 l i hytta. Det vil da være behov for å søke om utslippstillatelse for både vannklosett/tett tank og for utslipp av gråvann (vaskevann). Løsningene vil også være søknadspliktig ihht. Plan og bygningsloven. 1. iologisk toalett eller forbrenningstoalett Installasjon eller bruk av biologisk toalett, forbrenningstoalett eller vakuumtoalett tilkoblet vanntank på maks 25 l i hytter er ikke søknadspliktig. For hytter uten innlagt vann er maksimal størrelse på innvendig vanntank 25 l, og det er kun lov å ha en tank. Vann skal ikke føres inn i hyttene via rør, hageslanger eller takrenner. A C Figur 7. Vakuumtoalett med vanntank og tett tank (A), forbrenningstoalett () eller biologisk toalett (C). Tett tank for vakuumtoalett (A) er ikke med i bildet. (Kilde: jets.no og hyttetorget.no) side 11 av 25

12 Gråvannsløsning for hytter uten innlagt vann Hytter uten innlagt vann har ingen krav om rensing av gråvann. På grunn av høyt grunnvannsnivå i hyttefeltet anbefales det likevel å etablere et enkelt gråvannsrenseanlegg for å unngå lokal forurensning. Eksempler på anlegg fra Hyttetorget er vist i Figur 8. Anleggene benytter filterpose for oppsamling av slam, og det er ikke nødvendig å benytte en slamsugebil for å tømme anlegget. Figur 8. Eksempler på gråvannsanlegg for hytter. Løsningen til venstre er for hytter med innlagt vann, de to løsningene til høyre er for hytter uten innlagt vann (skisser av ulike modeller fra Hyttetorget.no). side 12 av 25

13 2. Installere vannklosett eller vakuumtoalett og tett tank Etablering av tett tank for svartvann er søknadspliktig både etter Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven. Ved etablering av tett tank og vannklosett vil vannforbruket øke, og det vil det være behov for å oppbevare mer enn 25 l vann i hyttene. Hyttene vil derfor gå under definisjonen «innlagt vann», og utløser samtidig krav om tillatelse til utslipp av gråvann i henhold til Forurensningsloven Tiltaket er også søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Renseanlegg for gråvann (innlagt vann) For hytter som installerer tett tank skal utslipp av gråvann utføres ihht. beskrivelser i avløpsplanen. Løsningene er tilpasset stedlige løsmasser, grunnvannsforhold og mindre bekkeløp. Det er viktig at slamavskiller blir registrert i kommunens tømmeregister. På grunn av høyt grunnvannsnivå er rensing av gråvann basert på infiltrasjon uegnet som eneste renseløsning. Det bør benyttes en prefabrikert filterkum for rensing av gråvannet. Rensing av gråvann ved hjelp av filterkummer vil gi bedre rensing av gråvannet enn enkle filterkummer som benyttes for hytter uten innlagt vann. Renset gråvann slippes ut til infiltrasjon i grunnen via grøft eller jordhaug. Prinsippskisser for jordhaug og pukkfylt grøft er lagt i Vedlegg 1. For hytter som velger å installere tett tank og gråvannsanlegg anbefales det å benytte samme leverandør for å begrense kjøring i hyttefeltet i forbindelse med service av anleggene. Eksempler på gråvannsanlegg er vist i Figur 9, Figur 10 og Figur 11. Anbefalt løsning samt plassering av renseanlegget for de enkelte hyttene er vist i Tabell 85 og Figur 12 til Figur 15. Enkelte hytter har flere mulige plasseringer av gråvannsutslippet, disse er markert a og b på figurene. Tillegg til driftsinstruks for private gråvannsrenseanlegg er gitt i Vedlegg 2. Figur 9. Jets Ecomotive A02 side 13 av 25

14 Figur 10. HACO gråvannsanlegg fra iovac Figur 11. Odin GVR-2 gråvannsanlegg. side 14 av 25

15 PLASSERING AV NYE GRÅVANNSANLEGG Tabell 8. Forslag til plassering av nye gråvannsanlegg for hver enkelt eiendom. Adresse Granerudsjøveien 20 Granerudsjøveien 21 Granerudsjøveien 23 Granerudsjøveien 24 Granerudsjøveien 25 Granerudsjøveien 27 Granerudsjøveien 28 Granerudsjøveien 30 Granerudsjøveien 31 Granerudsjøveien 32 Granerudsjøveien 33 Granerudsjøveien 35 Observasjoner ad SØ. Fjellskråning mot vest, fuktig drag. Område kan fylles opp/dreneres for etablering av tett tank og gråvannsanlegg. Ingen lufting over tak observert. ad N. Kjøkken V. Fjellskråning mot vest. Utløp fra gråvannsanlegg mot vest i skråning evt. på sørsiden. Lufting over tak. Ubebygd. Hytte antatt plasseres på fjellgrunn. To mulige bekkedrag (Ø og V) som går ned til badeplass. Filter bør etableres langs vei (2 x 5 m). Må trolig benytte pumpe fra gråvannsanlegg til utslippsfilter. Under bygging. Utslipp sør for hytte. Ubebygd. Hytte antas plasseres på fjellgrunn. Utslipp mot V eller Ø. Hytte plassert på fjellrygg. Kjøkken mot V. iodo og dusj i Ø. To mulige plasseringer av utløp fra gråvannsanlegg, V og Ø. Må sprenge for plass til tett tank og gråvannsanlegg. Mulighet for selvfall til utløp. iodo Ø. Tett tank og gråvannsanlegg med utløp mot S. Selvfall til grøft. iodo NV. Skråning mot V. Selvfall til grøft i skråning. Ubebygd tomt. Hytte antas plasseres på fjellgrunn. løtt område ved tappepunkt for vann. Utløp foreslås å anlegges mot sør. Pumpe til filter. iodo Ø. Opparbeidet uteplass vest. Gråvannsløsning trekkes nedenfor grusvei. iodo SV. Kjøkkenavløp mot NV, går til kum med vannspeil. Tett tank SV. Gråvannsanlegg NV, utløp på andre siden av veien (mot vest) Ubebygd. Flytte tomt mot gjerde i øst. Grunnlendt tomt. Utløp fra gråvannsløsning mot øst (mot gjerdet). Kommentar utslippsløsning Pukkfylt grøft (V) Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft side 15 av 25

16 Granerudsjøveien 36 Granerudsjøveien 37 Granerudsjøveien 38 Granerudsjøveien 39 Granerudsjøveien 40 Granerudsjøveien 41 Granerudsjøveien 42 Granerudsjøveien 46 Granerudsjøveien 50 Granerudsjøveien 52 Granerudsjøveien 54 Granerudsjøveien 57 Granerudsjøveien 60 Granerudsjøveien 62 Granerudsjøveien 67 Granerudsjøveien 69 iodo NØ. Gråvann ledes ut til løsmasser Ø for hytte. Ny løsning mot N. Nødvendig med pumpe fra renseanlegg til utløp. Dobbel hytte. Felles biodo Ø. Ingen lufting over tak. Utløpsrør Ø - SØ til løsmasser. Nytt gråvannsanlegg mot Ø eller SØ. Vil trenge pumpe. iodo i utebod, samt NV i hytte. Gråvannsløsning SV nedenfor uteplass. iodo NØ. Eks. gråvann ut N. Ny løsning NV. iodo og kjøkkenutløp mot Ø. Tett tank pluss gråvannsløsning mot NØ. Ubebygd. Gråvannsutslipp N på planlagt tomt. Ikke direkte nedstrøms utslippet til Granerudsjøveien 39. iodo mot Ø. Gråvannsløsning mot Ø, vil trenge pumpe til filter. iodo Ø, ved inngangsdør. Kjøkken V. Tett tank øst, gråvannsanlegg Ø/SØ. iodo S. Tett tank plasseres S, gråvannsanlegg N. løtt område, trangt. iodo S. Tett tank plasseres S. Gråvannsanlegg med utslipp V for hytte. To alternative plasseringer av utslippsgrøft er vist. Ubebygd. Tett tank og gråvannsanlegg etableres V for hytte. Gråvannsløsning Ø for hytte. Området er bløtt. iodo S. Kjøkken i N. Tett tank og gråvannsanlegg etableres SØ for hytte. Ubebygd. Tomt ligger i en skråning, fuktig drag på nedsiden. Utslipp fra gråvannsanlegg bør legges høyt i skråningen. Ubebygd. Utslipp av gråvann ledes mot V, under vei til filter som legges parallelt med vei. Felles gråvannsfilter (utslippsfilter) med 69. Gråvannet ledes bort fra borebrønn. Filterkum er etablert for gråvann V for hytte, ved anneks. Nytt utslipp av gråvann ledes mot V, under vei til felles utslippsfilter med 67. Gråvannet ledes bort fra borebrønn. Pukkfylt grøft for 2 hytter for 2 hytter side 16 av 25

17 Granerudsjøveien 71 Grunnmur. Utslipp av gråvann bør ledes NV, under vei og nedenfor tomt 73, vekk fra etablert borebrønn i S. Granerudsjøveien 73 Granerudsjøveien 75 Granerudsjøveien 76 Granerudsjøveien 78 Granerudsjøveien 80 Granerudsjøveien 82 Granerudsjøveien 84 Granerudsjøveien 85 Granerudsjøveien 87 Granerudsjøveien 89 Granerudsjøveien 91 iodo i Ø. Utslipp av gråvann kan legges i skråning V for hytte. Ubebygd. Flytte tomt mot N? Utslipp av gråvann mot V. Ubebygd. Tomt ligger i en skråning, fuktig drag på nedsiden. Utslipp fra gråvannsanlegg bør legges høyt i skråningen. Tomten er fylt opp med løsmasser, terrenget rundt er bløtt. ekk N for hytte. iodo i Ø. Tett tank bør plasseres Ø for hytte, gråvannsutslipp V for hytte. Ubebygd. Fuktig terreng. Tett tank og gråvannsanlegg i V, utslipp nedenfor gruset sti. Hytte ligger på fjell. iodo i Ø. Tett tank kan plasseres Ø. Eksisterende gråvannsløsning er filterposekum i SV, ved terrasse. Vokser mye bringebærbusker i utslippsområdet. Eventuelt nytt gråvannsfilter kan plasseres i samme område. iodo SØ. Tett tank plasseres S for hytte. Utløp for gråvann plasseres NV. Ubebygd. Gråvannsløsning med utslipp V på tomten. Ubebygd. Gråvannsløsning med utslipp mot søkket i terrenget mot SV. Ubebygd. Gråvannsløsning med utslipp mot søkket i terrenget mot SV. Ubebygd. Utslipp av gråvann mot SV, over veikryss. Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft Pukkfylt grøft Granerudsjøveien 92 Ubebygd. Utslipp av gråvann mot V-NV. Granerudsjøveien 94 Har tett tank i Ø som ikke er søkt om. Ny gråvannsløsning bør etableres i skråningen SV for hytte. Fuktig drag i terrenget mellom 92 og 94. side 17 av 25

18 Kart med plassering av gråvannsanlegg a b a b a b Figur 12. Plassering av utslippsgrøft for gråvann for Granerudsjøveien b a a b Flytte tomt K Tappepunkt vann Figur 13. Plassering av utslippsfilter for gråvann for Granerudsjøveien orehull er omtrent 700 m sør for tappepunkt (sør for 406/1/61). side 18 av 25

19 orebrønn nord K Figur 14. Plassering av utslippsfilter for gråvann for Granerudsjøveien Figur 15. Plassering av utslippsfilter for gråvann for Granerudsjøveien side 19 av 25

20 Vedlegg 1 Utdrag fra Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 52a, 81 og 86. Kapittel 12 endret ved forskrift 15 des nr (i kraft 1 jan 2007) Virkeområde for kapittel 12 Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turist-bedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. Krav i kapittel 12 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett. Forurensningsforskriftens kapittel 12 - kommentardelen 1. ledd: estemmelsene i kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg mindre enn 50 pe, jf. definisjonen i 11-3 bokstav l). estemmelsene i kapittel 12 gjelder også for små avløpsanlegg med to eller flere påkoblinger, så lenge det samlete utslippet er under 50 pe. Antall pe kan beregnes teoretisk i henhold til verdier oppgitt i NS 9426: estemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann. Kapittel 12 gjelder kun for utslipp av gråvann fra virksomhet med innlagt vann. Med virksomhet menes bolighus, hytter, turistbedrifter, skoler, forsamlingslokaler, kafeer, gatekjøkken, campingplasser, småbedrifter og lignende bygninger med utslipp av sanitært avløpsvann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Utslipp av gråvann fra bygning uten innlagt vann, regnes normalt som forurensning uten nevneverdig skade eller ulempe og trenger ikke utslippstillatelse, jf. forurensningsloven 8 tredje ledd. I konkrete tilfeller vil imidlertid gråvann kunne inneholde forurensning av en slik karakter at terskelen i forurensningsloven 8 tredje ledd er overskredet. Kommunen må i slike tilfeller informere den ansvarlig om at utslippet av gråvann må ha særskilt tillatelse i medhold av forurensningsloven 11 for å være lovlig, jf. forurensningsloven 7. side 20 av 25

21 12-3. Krav om tillatelse Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av Forurensningsforskriftens kapittel 12 - kommentardelen 1. ledd: Et utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig før tillatelse er gitt. Innholdet i søknad om utslippstillatelse følger av 12-4 første ledd. Oppføring av ny bygning eller endring av eksisterende bygning som medfører nytt utslipp av sanitært eller kommunalt avløpsvann, utløser krav om tillatelse i medhold av Det samme gjelder nye utslipp av gråvann fra bygning med innlagt vann. Etablerte utslipp er søknadspliktig dersom de økes vesentlig. Kommunen bør kontaktes for å avklare hva som anses som vesentlig økning i det enkelte tilfellet. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. Følgende vil normalt innebære at utslipp økes vesentlig: - Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom o.l Søknad om tillatelse Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for 1) kommunens behandling, herunder: a) den ansvarliges navn og adresse, om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i 12-7 til 12-13, eller om det søkes b) om å fravike disse kravene, c) dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives, d) plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større, e) utslippets størrelse i pe, jf bokstav m, f) beskrivelse av utslippsstedet, interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til g) drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet, h) oversikt over hvem som skal varsles, og samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter i) plan- og bygningsloven. parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det 2) fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt. side 21 av 25

22 søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at 3) varsel er sendt og eventuelle uttalelser. Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven 6 til 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. Forurensningsforskriftens kapittel 12 - kommentardelen 1. ledd: Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning. Se kommentar til Det skal således søkes om tillatelse når avløp går til tett tank. Søknad må leveres skriftlig ehandling av søknad Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 12-7 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 12-7 til skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 12-7 til 12-13, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 12-7 til 12-13, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn. side 22 av 25

23 Vedlegg 2 Tillegg til driftsinstruks for private gråvannsrenseanlegg Hovedregel: Det er kun gråvann som skal tilføres renseanlegget. Med gråvann menes avløp fra dusj og vaskeservanter, badekar med normal størrelse, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Gråvannsanlegg for en hytte med innlagt vann er dimensjonert for 5 personer og inntil 750 l/døgn. Avvik fra dette kan medføre at renseanlegget ikke fungerer optimalt, ikke tilfredsstiller fastsatte rensekrav, eller i verste fall slamflukt, gjentetting av anlegget og redusert levetid. Fremmedvann skal ikke tilknyttes avløpsledninger eller renseanlegget: Taknedløp (skal ledes til terreng). Drenering rundt grunnmur (skal ledes til terreng). Overvann fra terreng, grunnvann, bekkeløp. Prosessvann / spylevann fra renseanlegg for drikkevann skal ikke tilknyttes avløpsrenseanlegget. Vurder om dette kan tilknyttes gammelt renseanlegg, eller ledes via e egen slamavskiller til terreng eller pukkfylt grøft. Vann fra utvendige badestamper eller utvendige boblebad. Klorholdig vann fra innvendige boblebad / jacuzzi-anlegg. Skal det benyttes badekar som rommer mer enn l, anbefales at renseanlegget oppdimensjoneres for å tåle slik tilførsel. Frosttapping på vannledninger/vannkraner skal ikke forekomme. Ved anleggsarbeider må ikke rørledninger benyttes for å transportere bort vann fra grøftebunn. Vil medføre tilførsel av finkornige sedimenter til filteret. Alle avløpsledninger bør spyles (og TV-inspiseres) før de tilknyttes renseanlegget. Dersom renseanlegget tilføres vann som omtalt punktvis over, vil dette kunne medføre overbelastning, luktproblemer, vannutslag til terreng, redusert renseeffekt og redusert levetid på renseanlegget. side 23 av 25

24 Følgende elementer skal ikke helles/kastes i vasken/sluket: ind, bleier, kondomer, vaskekluter, filler, nylonstrømper, leker, etc. Q-tips, bomullspinner, tanntråd, papirservietter, våtservietter, papir. Maling, løsningsmidler, sterke kjemikalier, etsende stoffer, plantevernmidler. Konsentrerte desinfeksjons- eller blekemidler. Motorolje, fett, white spirit, terpentin, etc. Klorin eller Plumbo (erstattes med mer miljøvennlige produkter). Sigarettstumper, snus, kattesand, aske. Frityrolje, smult, fett og oljer fra stekepanner (fett og olje tørkes av med papir, som kastes i søpla). Legemidler, medisiner, antibiotika, hårfargemidler. Q-tips, bind etc. kan medføre tette avløpsrør, eller forårsake driftsstans på avløps-pumpa. Kjemikalier og klorholdig vann vil kunne slå ut den biologiske aktiviteten i renseanlegget, og medføre dårlig renseeffekt og redusert levetid på renseanlegget. Tilføres fett i avløpsvannet, vil dette medføre en gradvis gjentetting av avløpsrørene. Kan også medføre vond lukt. side 24 av 25

25 Vedlegg 3 Opplysninger om borebrønn orebrønn sør. side 25 av 25

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

VA-plan for Grevsjølia hyttefelt.

VA-plan for Grevsjølia hyttefelt. VA-plan for Grevsjølia hyttefelt. Denne avløpsplanen er et tillegg til reguleringsplan for Grevsjølia hyttefelt med bestemmelser. Avløpsvann skal håndteres ved separering der svartvann går til tette tanker

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Fastsatt av Marker kommunestyre 12.06.2018, med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Utslippstillatelse Utslipp av avløpsvann Generelt Ingress Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Kommunen

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE SOM IKKE ER TILKNYTTET OFFENTLIG AVLØPSNETT

FORSKRIFT OM KRAV TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE SOM IKKE ER TILKNYTTET OFFENTLIG AVLØPSNETT HAUGESUND KOMMUNE Teknisk driftsenhet FORSKRIFT OM KRAV TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE SOM IKKE ER TILKNYTTET OFFENTLIG AVLØPSNETT Foto: Olav Nordstrøm Med virkning fra 21.10.

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Knut Robert Robertsen Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986

Detaljer

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor?

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner. 24.5.2016 Ane Christensen Tange, Løten kommune Innhold Forurensningsloven

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5645-5 Arkiv: GNR/B 35/246 Saksbehandler: Jon Magne Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 35/246 BOLLOSETRA Planlagt behandling: Klagenemnda

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR>

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

VA - PLAN LIAÅSEN HYTTEOMRÅDE

VA - PLAN LIAÅSEN HYTTEOMRÅDE VA - PLAN LIAÅSEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 14.03.2018 VA - PLAN LIAÅSEN HYTTEOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 14.03.2018 Kunde: Grunneiere Inger Torunn Klosbøle

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Vann- og avløpsplan - hyttefelt Østrungen

Vann- og avløpsplan - hyttefelt Østrungen Vann- og avløpsplan - hyttefelt Østrungen Del av 122/3, 123/1 og 125/1 Vedlegg til reguleringsplan 2016-000-7 Selbu kommune Planforslag revidert 22.01.2018 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

VA plan for DAGALI PANORAMA Del av eiendom GNR 99 BNR 1 i Hol kommune

VA plan for DAGALI PANORAMA Del av eiendom GNR 99 BNR 1 i Hol kommune 1 VA plan for DAGALI PANORAMA Del av eiendom GNR 99 BNR 1 i Hol kommune Lauvvang VAR Consult 26.02.2018 rev.16.05.18 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering...3 2 Eksisterende VA-forhold...3 3 Dimensjoneringsgrunnlag...3

Detaljer

- lovverk, tilsyn og 5års kontroll

- lovverk, tilsyn og 5års kontroll Kommunal forvaltning av oljeutskillere - lovverk, tilsyn og 5års kontroll Yvonne Hetlevik Vann- og avløpsetaten - Bergen kommune Fagdag SPT 18.10.2018 - Gardermoen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS ECOMOTIVE ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN KILDESEPARERING FRA JETS HVORFOR BØR VI KILDESEPARERE AVLØPSVANNET? KOMPAKT, ENKELT, TRYGT OG FREMTIDSRETTET Kildeseparering

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Hyttemøte Informasjon vedrørende opprydding private avløp, hytter og fritidsbebyggelse Gro Gaarder

Hyttemøte Informasjon vedrørende opprydding private avløp, hytter og fritidsbebyggelse Gro Gaarder Hyttemøte 18.11.2017 Informasjon vedrørende opprydding private avløp, hytter og fritidsbebyggelse Gro Gaarder Bakgrunn Det har vært jobbet lenge med bedring av vannkvaliteten. Algeoppblomstringen ble et

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra boliger og fritidsboliger, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra boliger og fritidsboliger, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra boliger og fritidsboliger, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen nøye før du fyller ut

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Gverset Svartli - 21/1, 21/2, 22/1, 27/1, 30/2 og 30/3 i Rollag kommune. VA plan

Gverset Svartli - 21/1, 21/2, 22/1, 27/1, 30/2 og 30/3 i Rollag kommune. VA plan Gverset Svartli - 21/1, 21/2, 22/1, 27/1, 30/2 og 30/3 i Rollag kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Grunneierne v/ Naturforvalter AS VA plan Veggli søndre Prosjektansvarlig hos o.giver:

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 informasjonsskriv, bokmål Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE.

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE. NOTAT Til: Berørte myndigheter og eiere/festere som blir direkte berørt Fra: Odda kommune (Torstein Backer-Owe) ved Asplan Viak (Ine Hovi) Kopi: Teknisk forvaltning Odda kommune Dato: 2010-11-18 Oppdrag:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. januar 2019 kl. 14.15 PDF-versjon 19. mars 2019 13.12.2018 nr. 2282 Forskrift om

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.03.2008 Sak: 0012/08 Arkivsak: 06/00030 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LOKAL FORSKRIFT FOR AVLØP Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Frosta kommune SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Saksnr.: 2018/5031 Dato: 22.3.2019 Av Hege Christine Holsæter Ingeniør kommunalteknikk for Frosta kommune Postadresse: Telefon:

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

ELLINGSTADÅSEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ellingstadåsen er utført på bakgrunn av følgende:

ELLINGSTADÅSEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ellingstadåsen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Ellingstadåsen Vurdering av lokale vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.23 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Anders W. Yri ELLINGSTADÅSEN

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter IA:-; ;7,;:_!e P ArkRkt.& Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Gjerstad kommune, Aust-Agder

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Gjerstad kommune, Aust-Agder Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Gjerstad kommune, Aust-Agder 1.Formål Forskriftens formål er å beskytte miljø, drikkevann og vassdrag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. april 2019 kl. 14.30 PDF-versjon 19. juni 2019 25.02.2019 nr. 402 Forskrift om utslipp

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg?

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg? Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg? I Østre Toten kommune er det ca. 2600 private avløpsanlegg. Svært mange av disse renser ikke avløpsvannet tilstrekkelig på grunn av alder,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 082/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/507 12/3255 M40 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LITE HYTTEOMRÅDE PÅ HAUGASTØL. Vann- og avløpsplan. Bettumbråten. Gnr. 55 Bnr. 32. Lauvvang VAR Consult rev

REGULERINGSPLAN FOR LITE HYTTEOMRÅDE PÅ HAUGASTØL. Vann- og avløpsplan. Bettumbråten. Gnr. 55 Bnr. 32. Lauvvang VAR Consult rev REGULERINGSPLAN FOR LITE HYTTEOMRÅDE PÅ HAUGASTØL. Vann- og avløpsplan. Bettumbråten. Gnr. 55 Bnr. 32 Lauvvang VAR Consult 07.01.16 rev.10.10.17 1 INNHOLD: FORORD 1.0 EKSISTERENDE FORHOLD 2.0 NEDBØRFELTET

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

VA - PLAN for Vann og Avløp Pollen Båtlag Torangsvågen Austevoll kommune

VA - PLAN for Vann og Avløp Pollen Båtlag Torangsvågen Austevoll kommune VA - PLAN for Vann og Avløp Pollen Båtlag Torangsvågen Austevoll kommune Rev. 3 Dato : 27.11.2018 Oppdragsgiver: Pollen Båtlag Oppdragsnummer: 17-128 Prosjektansvarlig hos O.giver: Prosjektansv. hos Ipec

Detaljer

Del av eiendommen 56/23 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Del av eiendommen 56/23 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Del av eiendommen 56/23 i Nore og Uvdal kommune Oppdragsgiver: Roar Gravermoen Formell oppdragstittel: 56/23 Prosjektansvarlig hos o.giver: Joar-André Halling Prosj.ansv.hos Anleggsplan AS: Odd-Eldar Tveiten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. desember 2017 kl. 15.55 PDF-versjon 21. februar 2018 11.12.2017 nr. 2211 Forskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer