Investorrapport 2014/1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investorrapport 2014/1"

Transkript

1 Investorrapport 2014/1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

2 investorrapport 2014/1 2 investorrapport 2014/1 3 Innhold Siste nytt 4 Brev fra administrerende direktør 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Verdiutvikling 10 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Faksimile - Årsrapport 2013, SveaReal AS 16 Disclaimer 17 Definisjoner og Kalender Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et investeringsselskap hvis formål er å eie aksjer i FORTIN AS. FORTIN AS er et industrielt eiendomsselskap med eiendommer i Norge og Sverige. Kjernevirksomheten til selskapet er å eie, utvikle og forvalte næringseiendom innenfor definert segment og geografisk område med mål om å skape avkastning for våre eiere gjennom god og aktiv forvaltning av våre eiendommer. Virksomheten i Sverige er samlet i SveaReal. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA eies i dag av ca aksjonærer. FORTIN AS betyr lite fort og navnet har også forbindelser til en tidligere norsk krigerhøvding i Shakespears Hamlet. Dette gir oss både den nordiske og eiendomsmessige tilhørigheten. SOMMERROGT 13-15, Oslo

3 investorrapport 2014/1 4 investorrapport 2014/1 5 SISTE NYTT Det er reforhandlet og tegnet nye avtaler for NOK 30,0 mill. i første kvartal Dette fordeles med henholdsvis NOK 11,4 mill. i Norge og SEK 20,2 i Sverige. Konsernet har nå en utleiegrad på 91,7 %. Ledigheten fordeler seg på 10,7% i Sverige, og 2,8 % for heleide eiendommer i Norge. Gjenværende løpetid på kontraktene utgjør for konsernet 4,1 år pr Konsernets verdier i eiendom utgjør pr NOK mill., mot NOK mill. ved inngangen av året. Korrigert for valutaeffekt tilsvarer dette en svak verdinedgang på 0,1 %. Det er pr ikke foretatt verdivurdering av den norske porteføljen. GENERALFORSAMLING 2014 Verdijustert egenkapital er pr beregnet til en kurs på NOK 42,50 pr Dette er en reduksjon på 4 % siden årsskiftet, som hovedsakelig skyldes verdifall i Sverige grunnet svekket SEK mot NOK, samt fall i de lange rentene i Sverige. Resultat før skatt er pr negativt med NOK 41 mill. Bokført egenkapital utgjør pr NOK mill. Dette tilsvarer en reduksjon i egenkapitalen på NOK 87 mill. i perioden til Generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble avholdt Følgende forhold ble behandlet: Årsberetning og regnskap for 2013 ble godkjent Styrets forslag om forlengelse av mandatperiode med 3 år fra til ble godkjent Styrets forslag om å endre vedtektene i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA og FORTIN AS for å ha fleksibilitet ved salg ble godkjent Det ble etablert en valgkomité bestående av tre medlemmer; Per Bjørnsen (leder), Anne-Marie Erdal (medlem) og Tor Himberg-Larsen (medlem) Det ble foretatt valg av styre og revisor. Styrets sammensetning er uendret fra tidligere. Selskapets revisor er som tidligere år BDO. Godtgjørelser til styre og revisor, samt styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent BREV FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Administrerende direktør Knut Styrvold Med ordinær generalforsamling bak oss og med vedtak som åpner for forlengelse av levetiden i tre år har generalforsamlingen etter vår oppfatning lagt forholdene bedre til rette for å skape likviditet i investeringen. Dette betyr ikke nødvendigvis at perioden fram til 2019 vil bli benyttet fullt ut. Administrasjon og styre vil fortløpende vurdere muligheter for å skape likviditet i investeringen med utgangspunkt i å maksimere verdiene. Men beslutningen gir oss større handlefrihet til å finne de rette markedsmulighetene for markedsføring av porteføljen. I tillegg gir dette økt forhandlingsstyrke i forhold til potensielle kjøpere. Ikke minst er dette viktig i den prosessen vi nå er i gang med i Sverige. Om dette blir en børsnotering eller en fusjon, salg av hele selskapet SveaReal eller en annen form for å skape likviditet er ikke avklart på det nåværende tidspunkt. Med forlengelse av opprinnelig levetid unngår vi at potensielle kjøpere bruker tidsaspektet som forhandlingskort i salgsprosessen. Potensielt unngås også et prispress på aksjeverdiene dersom vi får oppgjør i aksjer eller børsnoterer selskapet uten at alle aksjene kan selges umiddelbart, men blir bundet over en periode gjennom en såkalt «lock up». Samtidig skaper de vedtatte vedtektsendringene den nødvendige fleksibilitet for å kunne differensiere strategien for realisasjon av porteføljen i Sverige og Norge. En klar tendens i markedet er at investorene i større grad er interessert i porteføljer av eiendom og helst med en kompetent ledelse som kjenner eiendommene og leietagerne, og som kan opprettholde kontinuitet i en portefølje. Særlig gjelder dette større internasjonale aktører som nå synes å ha fått øynene opp for både Sverige og Norge, og som vil kunne bruke en eventuell etablering som plattform for videre ekspansjon i det aktuelle marked. Dette oppfattes som en klar merverdi for en slik type kjøper blir et spennende år med stor aktivitet i Sverige for aktivt å undersøke muligheten for å gjøre denne investeringen likvid. Prosessen er allerede igangsatt, herunder blant annet refinansiering av den svenske låneporteføljen. Basert på foreløpige indikasjoner vil dette bety en gunstigere finansiering fremover, noe som en potensiell kjøper vil nyte godt av. Dette vil igjen kunne bidra til at verdiene øker for dagens aksjonærer. «Beslutningen om forlenget levetid gir Selskapet større handlefrihet til å finne de rette markedsmulighetene for markedsføring av porteføljen». Generelt ser vi også at finansieringsmarkedene beveger seg i riktig retning, og at det synes å være mye internasjonal kapital som søker gode investeringer. Det er med andre ord et bedre klima for realisasjon av verdier enn det vi har observert de siste årene. Baksiden av teppet er imidlertid et vedvarende lavt og fortsatt synkende - rentenivå som medfører økte negative verdier av våre rentederivater. Dette belaster regnskapene for 1. kvartal i Presentasjonen som ble gjennomgått på årets generalforsamling er lagt ut på våre nettsider Vi anbefaler å se nærmere på denne for de aksjonærer som ikke var tilstede på generalforsamlingen. Knut Styrvold Administrerende direktør

4 investorrapport 2014/1 6 SOMMERROGT 13-15, Oslo investorrapport 2014/1 7 Tromsø EIENDOMSPORTEFØLJEN Pr hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på NOK mill. mot NOK mill. ved inngangen av året. Korrigert for valutaeffekt tilsvarer dette en verdinedgang på 0,1 %. Eiendomstyper Selskapet gir en diversifisert eksponering mot eiendomsmarkedet, men har i løpet av det siste året etablert en mer konsentrert portefølje etter at flere salg av mindre strategiske eiendommer er gjennomført. Kontor-eiendommer er fortsatt det viktigste segmentet, og ut fra en leievektet fordeling av heleide eiendommer utgjør dette segmentet 44 % av porteføljen. FORTIN har også noe handel, logistikk og hotell i porteføljen. Selskapets eiendomsportefølje har et samlet areal pr på ca m 2, basert på 100 % konsolidering av deleide selskap. Geografisk fordeling Etter sammenslåingen med SveaReal og ved 100 % konsolidering av dette selskapet i FORTINs nøkkeltall, har porteføljen fått en klar overvekt av eiendommer i Sverige. Leievektet er nå 65 % av porteføljen beliggende i Sverige, mens øvrig andel er geografisk plassert i Norge, hovedsakelig i Oslo-området, Stavanger og Trondheim. Leietagere Selskapet har en diversifisert leietagerstruktur med leietagere fra mange ulike bransjer. Dette gjør at selskapet blir mindre utsatt for konjunktursvingninger i enkeltbransjer. Leiekontraktene har en vektet gjennomsnittlig lengde på ca. 4,1 år. Dette gjør selskapet godt rustet til å håndtere endringer i leiemarkedet, og gir en trygg, stabil kontantstrøm. Datterselskap og deleide selskap I denne rapporten er nøkkeltall for selskapene Skandinaviske Handelsparker (eierandel 75 %) og SveaReal AS (eierandel 78,3 %) beregnet ut fra et prinsipp om 100 % konsolidering. Eierpost i Kongsberg Næringspark AS behandles som en ren finansiell investering, og er således ikke inkludert i nøkkeltallsberegninger over. Nøkkeltallene er justert for salg og valutaeffekt pr og forutsetter 100% konsolidering av deleide selskap. Minoritetsinteresser for nøkkeltallene markedsverdi, brutto leieinntekt og areal utgjør hhv. MNOK 1 466, MNOK 138, samt m 2 pr Eiendomsrelaterte nøkkeltall Markedsverdi NOK mill. Årlig brutto leieinntekt NOK 986,5 mill. Stavangerområdet Konsberg Ulsteinvik Drammen Porsgrunn Grimstad Trondheim Oslo-området Töckfors Lidköping Karlstad Stenungsund Borås Västerås Östersund Motala Jönköping Hudiksvall Linköping Stockholm-området Norrköping Visby Samlet areal m 2 Vetlanda Økonomisk utleiegrad i % 92 % Vektet lengde kontrakter 4,1 år Helsingborg Landskrona Lund SEGMENTFORDELING Malmö Handel 15 % Kontor 44 % Lager/logistikk 28 % Hotell/rest. 1 % Industri 8 % Annet* 4 % *Eksempelvis kino, antenne, utstyr til resepsjon, kantine, konferanse Basert på kontrahert leie GEOGRAFISK FORDELING Norge 35 % Sverige 65 % Basert på brutto leieinntekt Finansielle nøkkeltall Verdijustert egenkapital pr. aksje NOK 42,50 Yield 6,50 % Soliditetsgrad 16 % SOMMERROGT 13-15, Oslo LTV 72 %

5 investorrapport 2014/1 8 investorrapport 2014/1 9 Porteføljeoversikt Eiendom Norge Eierandel Type eiendom Beliggenhet UTLEIBART Areal m 2 Austbøgården 100 % KONTOR HUNDVÅG m 2 Koppholen % KONTOR SANDNES m 2 Dronningensgate % KONTOR OSLO m 2 Rådhusgata % KONTOR TROMSØ m 2 Helsfyr Atrium, Innspurten % KONTOR OSLO m 2 Sommerrogaten % KONTOR OSLO m 2 Telenorbygget, Otto Nielsensvei % KONTOR TRONDHEIM m 2 Verven % KONTOR STAVANGER m 2 Bragernes Torg 2A 100 % KONTOR/HANDEL DRAMMEN m 2 Øvre Storgate % KONTOR/HANDEL DRAMMEN m 2 Bogstadveien 3, 5, % HANDEL OSLO m 2 Bjølsenhallen, Moldegata % HANDEL OSLO m 2 Solheimsveien % HANDEL LØRENSKOG m 2 Svanholmen % HANDEL SANDNES m 2 Telemarksporten, Prestmoen 6, 8, % HANDEL PORSGRUNN m 2 Fossegrenda senter 100 % HANDEL TRONDHEIM m 2 Gamle Ringeriksvei % HANDEL BEKKESTUA 530 m 2 Teisenveien % HANDEL OSLO 794 m 2 Tårnåsen Senter 100 % HANDEL SOFIEMYR m 2 Vårveien % HANDEL DRAMMEN 870 m 2 Østre Rosten 100 % HANDEL TILLER TRONDHEIM m 2 Grimstad hotell, Kirkegata % HOTELL GRIMSTAD m 2 Dyrskueveien % LOGISTIKK KLØFTA m 2 Nedre Eiker vei % LOGISTIKK DRAMMEN m 2 Holsekerveien % LOGISTIKK/HANDEL ULSTEINVIK m 2 Stålfjæra % ANNET OSLO m 2 Badehusgaten % PARKERING STAVANGER m 2 Skandinaviske Handelsparker 1 75 % HANDEL SVERIGE m 2 SUM NORGE m 2 Eiendom SVERIGE Eierandel Type eiendom Beliggenhet UTLEIBART Areal m 2 FORTIN Properties AB 78 % DIVERSE SVERIGE m 2 Sveareal AB 78 % DIVERSE SVERIGE m 2 SVEAREAL AS 78 % m 2 1) Utviklingsprosjekt SveaReal AS og Skandinaviske Handelsparker er konsolidert inn 100 %. VERVEN 4, Stavanger VERVEN 4, STAVANGER

6 investorrapport 2014/1 10 investorrapport 2014/1 11 Verdiutvikling Verdiutvikling pr. 31. mars 2014 Netto eiendomsverdi og arbeidskapital for DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er estimert til NOK mill pr Akkumulert er disse postene ca. NOK 54 mill. lavere enn ved inngangen av året, og tilsvarer en endring på NOK 1,30 pr. aksje. Verdien i norske kroner av den svenske eiendomsporteføljen er redusert som følge av fall i den svenske kronekursen. Videre har det vært en negativ utvikling i renteavtalene i den svenske porteføljen. Spesielt i Sverige har de lange rentene i begynnelsen av 2014 beveget seg nedover, hvilket har medført at den negative verdien av rentesikringene siden årsskiftet er endret negativt med NOK 22 mill., tilsvarende NOK - 0,50 pr. aksje, justert for skattemessige forhold. Negativ verdi av rentesikringene utgjør totalt NOK 20,90 pr. aksje. Endring i andre aktiva og passiva poster i balansen utgjorde en endring på NOK 1,80 pr. aksje. Annenhåndsmarkedet DNB Markets har det siste halvåret omsatt et antall mindre aksjeposter og søker å omsette aksjer basert på registrert kjøps- og salgsinteresse i selskapet. De som ønsker å kjøpe eller selge aksjer kan derfor kontakte rådgiver eller DNB Markets Servicedesk på Aksjene har før ny VEK vært omsatt til NOK 33 pr. aksje (kunde selger) til NOK 34 pr. aksje (kunde kjøper). FORTIN er kjent med at enkelte andre verdipapirforetak enn DNB Markets har henvendt seg til våre aksjonærer, også gjennom brev. Dette som følge av at informasjon om aksjonærer i norske aksjeselskapet er tilgjengelig gjennom VPS-registeret. FORTIN eller DNB Markets har imidlertid ikke hatt noen kontakt med disse selskapene. Verdijustert egenkapital Verdi pr. aksje (VEK) pr NOK 42,50 Ligningskurs pr. aksje NOK 0,0 Høyeste VEK NOK 106,22 ( ) Laveste VEK NOK 31,75 ( ) Endring VEK Siden oppstart -55 % Siste 3 år -14 % Siden % Kurs er her opplyst eksklusive transaksjonskostnader. Totalt sett ble verdijustert egenkapital ( VEK ) estimert til NOK 42,50 pr. aksje pr. 31.mars Siden verdivurderingen pr (hvor VEK var NOK 43,90 pr. aksje) er VEK er redusert med ca. 4 % pr Utvikling i verdijustert egenkapital pr. aksje NOK per aksje Endring i VERDIJUSTERT EGENKAPITAL (VEK) NOK PR. aksje VEK ekskl. aktiverte transaksjonskostnader pr ,90 Endring i netto eiendomsverdi -2,70 Endring i andre balanseposter 1,81 Endring i verdi av rentesikringer -0,52 VEK ekskl. transaksjonskostander pr ,

7 investorrapport 2014/1 12 investorrapport 2014/1 13 Resultatregnskap KONSERN 1000 NOK Leieinntekter 243 Andre inntekter 7 Sum driftsinntekter 250 Driftskostnader eiendommer -64 Administrasjonskostnader -19 Sum driftskostnader -83 Driftsresultat før verdiendringer investeringseiendom 166 Verdiendring investeringseiendom -38 Sum driftsresultat 129 Finansinntekter 29 Finanskostnader -198 KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET Konsernrapporteringen er satt opp i henhold til IFRS. Det gjøres oppmerksom på at tallene er ikke revidert. Driftsinntekter og driftskostnader Sum driftsinntekter for 2014/Q1 ble NOK 250 mill. Driftskostnader eiendommer og administrasjonskostnader utgjør for samme periode NOK 83 mill. Driftsresultat før verdiendringer i 2014/Q1 utgjør dermed NOK 166 mill. Verdiendring investeringseiendom Det var i 2014/Q1 en negativ verdiendring av investeringseiendom på NOK 38 mill., fordelt med minus NOK 25 mill. i Norge og minus NOK 13 mill. i Sverige. Verdiendringen på minus NOK 25 mill. i Norge fremkommer i sin helhet gjennom kostnadsførte investeringer. Verdiendringen på minus NOK 13 mill i Sverige fremkommer gjennom øket verdi av eiendommene med NOK 11 mill. fratrukket kostnadsførte investeringer på NOK 24 mill. Verdiendring finansielle instrumenter Det var i 2014/Q1 en negativ verdiendring av finansielle instrumenter med NOK 41 mill., fordelt med NOK 3 mill. i Norge og NOK 38 mill. i Sverige. Verdiene fremkommer som summen av innbetalte renter og urealiserte verdiendringer. Netto finanskostnader Betalbare finanskostnader i 2014/Q1 utgjorde NOK 151 mill. Hensyntatt finansinntekter, negativ verdiendring av finansielle instrumenter, samt andre finanskostnader var netto finanskostnader negativ med NOK 169 mill. pr Resultat før skatt Pr er resultatet før skatt negativt med NOK 41 mill. Rentekostnader lån -75 Rentekostnader swap -76 Verdiendring swap - betalbar og urealisert -41 Andre finanskostnader - betalbar -5 Andre finanskostnader - ikke betalbar -1 Netto finanskostnader -169 Resultat før skatt -41

8 investorrapport 2014/1 14 investorrapport 2014/1 15 BALANSE konsern 1000 NOK EIENDELER ENDRING ÅR 2014 Utsatt skattefordel Goodwill Investeringseiendom Anlegg og utstyr Investeringer i tilknyttede selskaper Finansielle derivater Lån til tilknyttede selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler KOMMENTARER TIL BALANSEN Egenkapitalen er redusert med NOK 87 mill. i 2014/Q1. Kvartalets resultat bidrar negativt med NOK 41 mill. Redusert kurs for SEK/NOK har medført reduksjon i alle SEKbalanseverdier (eiendeler og gjeld). Dette er hovedårsaken til den øvrige reduksjon på NOK 46 mill. Bokført egenkapital er NOK mill. pr , tilsvarende en bokført egenkapitalandel på 16,5% Anleggsmidler klassifisert som holdt for salg Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Finansielle derivater Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 investorrapport 2014/1 16 investorrapport 2014/1 17 ÅRET I KORTHET // NYCKELTAL Året i korthet Hyresintäkterna uppgick till 708 MSEK (466). Ökningen beror på ett större fastighetsbestånd. Fastighetskostnaderna uppgick till 200 MSEK (115). Driftnettot uppgick till 509 MSEK (351). Förvaltningsresultatet uppgick till 150 MSEK (117). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 159 MSEK ( 96) och på derivat till +207 MSEK ( 7). Resultat efter skatt uppgick till 125 MSEK (95). Under året har två fastigheter avyttrats till ett värde om 91 MSEK. Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 129 MSEK (65) och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster. 708 msek i sammanlagda hyresintäkter NYCKELTAL BELOPP I MSEK 2013 JAN DEC 2012 JAN DEC 2011 JAN DEC SOMMERROGT 13-15, OSLO FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Hyresintäkter helår, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90,0 94,6 95,8 Ytmässig uthyrningsgrad, % 88,6 93,9 94,7 Direktavkastning, % 7,4 7,0 7,3 Marknadsvärde, kr/kvm Antal förvaltningsfastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm FINANSIELLA Avkastning eget kapital, % 8,7 7,7 7,5 Avkastning totalt kapital, % 4,6 5,0 5,4 Ränteteckningsgrad, ggr 1,5 1,6 1,5 Soliditet, % 31,2 28,5 17,7 Belåningsgrad, % 62,1 62,8 75,0 Förvaltningsresultat, MSEK AKTIERELATERADE Antal aktier Förvaltningsresultat/aktie, SEK Resultat före skatt/aktie, SEK Substansvärde/aktie, SEK DISCLAIMER Denne rapport er utarbeidet av FORTIN AS. Rapporten baserer seg på opplysninger fra FORTIN AS og for øvrig fra kilder som er vurdert som pålitelige. Dette innebærer ikke at det kan gis noen garanti for at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Alle opplysninger om fremtidsrettede forhold er forbundet med en rekke forutsetninger og gir ingen garanti for framtidig utvikling. Denne usikkerheten er knyttet både til forhold i markedet og til selskapene, FORTIN AS og DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Endringer i markedene kan komme raskt og vil kunne få stor betydning for utviklingen i aksjekursen i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Denne rapporten må ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjene. FORTIN AS påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter knyttet til handlinger som er basert på forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Denne rapport er til selskapets aksjonærer og er ikke ment for offentlig publikasjon. Faksimile - Årsrapport SveaReal 2013

10 investorrapport 2014/1 18 investorrapport 2014/1 19 DEFINISJONER MARKEDSVERDI BRUTTO LEIEINNTEKT LEIEINNTEKT ØKONOMISK UTLEIEGRAD VEKTET LENGDE KONTRAKTER VERDIJUSTERT EGENKAPITAL PR. AKSJE (VEK) YIELD SOLIDITETSGRAD LTV (Loan to value) Eiendommenes virkelige verdi på bakgrunn av gjennomsnittet av to eksterne, uavhengige verdivurderere. Årlig leieinntektspotensiale, inklusive estimert leieinntektsnivå for ledig areal Løpende leieinntekter Løpende leieinntekter i forhold til årlig leieinntektspotensiale Gjenværende løpetid på leiekontrakter, vektet i forhold til kontraktenes verdi Virkelig verdi av eiendommer og finansielle instrumenter justert for arbeidskapital, rentebærende gjeld og skattemessige posisjoner. Direkteavkastning i form av driftsnetto eksklusive administrasjonskostnader på årsbasis i forhold til markedsverdi Sum egenkapital i forhold til sum eiendeler og gjeld. Rentebærende gjeld i forhold til sum investeringseiendom og anleggsmidler klassifisert som holdt for salg KALENDER 2014 UKE 34 INVESTORRAPPORT II 2014 Helsfyr atrium, Oslo

11 SSD/ DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale AS Adresse: Beddingen 10, Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon: Telefaks: Revisor: BDO AS

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

SveaReal Status per 30. september 2009

SveaReal Status per 30. september 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 SveaReal Status per 30. september 2009 Inntektene i perioden frem til 30. september 2009 utgjorde SEK 348 mill, som er noe bedre enn forventet, blant annet som følge av

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SveaReal Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Til tross for utfordrende markedsforhold er det en positiv utvikling i årlige leieinntekter i første halvår 2009. Verdivurderingene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer