DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier. mentor medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier. mentor medier"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: // Faks: mentor medier

2 Innhold Styrets beretning Nøkkeltall Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Finanskalender side side side side side side side

3 Styrets beretning // Delårsrapport 3. kvartal 2013 Mentor Medier MENTOR MEDIER KONSERN INNLEDNING Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. Forretningsideen er å tilrettelegge for mangfold, meninger og debatt gjennom eierskap til ulike mediemerkevarer. De største avisene i konsernet er Vårt Land og Dagsavisen i Norge, og Dagen i Sverige. I tillegg utgis avisen Klar Tale og magasinet Programbladet TV-guiden. I 2012 utga Mentor Medier også Ukeavisen Ledelse, Kultmag, Mandag Morgen og Økonomisk Rapport. Disse publikasjonene ble solgt ved inngangen til Mediaconnect er en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, samt transport- og distribusjonstilbud. Fra Norge drives datingtjenesteleverandøren Solid Love og SMS-tjenesteleverandøren Boomerang Media, fra Sverige drives forlaget Libris og IT-utviklingsselskapet Improove. Mediesalg står for TM-salg og Medieservice yter tjenester innenfor administrasjon, regnskap og IT. Mentor Medier er lokalisert i Oslo sentrum, og de fleste datterselskapene har kontorer i Grubbegata. Mediaconnect holder til i andre lokaler i Oslo sentrum. Swed Media, Improove og Dagen holder til i Stockholm, mens Libris er lokalisert i Örebro. Vårt Land har hatt små lokalkontor i Bergen og Kristiansand, disse ble avviklet i løpet av tredje kvartal. Vesentlige hendelser som påvirker 3. kvartal 2013 Dagsavisen startet lørdag 31. august med en sonet utgave av Dagsavisen i Drammen; Dagsavisen Fremtiden. Relanseringen av Drammens tidligere nummer to-avis som en lokal utgave av Dagsavisen har gitt solid oppmerksomhet i markedet, mediebransjen og politisk miljø. Mentor Medier har 1.oktober solgt 100 % av aksjene i det svenske utviklingsselskapet Improove Development AB. Improove leverer e-handelsløsninger til det nordiske markedet. Virksomheten til Improove er ikke kjernevirksomhet for Mentor Medier, og vi tror at selskapet kan få en bra utvikling med nye eiere. Resultat, balanse og kontantstrøm - Hovedtrekk i de ni første månedene i 2013 Konsernet hadde en omsetning på 369,9 millioner kroner og et driftsresultat på 1,5 millioner kroner pr 3.kvartal.2013 Finansresultatet pr 3.kvartal 2013 var 3,9 millioner kroner, om lag halvparten av dette kommer fra investering i tilknyttede selskap. Konsernets resultat etter skatt i perioden er 3 millioner kroner. Balanseført verdi av konsernets eiendeler ble i løpet av de første ni månedene 2013 redusert med 16,7 millioner kroner til 280,6 millioner kroner. Egenkapitalen økte i samme periode med 3,3 millioner og egenkapitalen pr er på 157,1 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter pr 3.kvartal på minus 5,2 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter er på minus 1 million. Beholdning av kontanter og bankinnskudd er på 36,7 millioner kroner pr Dette inkluderer ikke investeringer i pengemarkedet, obligasjoner og aksjefond. Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 3

4 RISIKOFAKTORER MARKEDSRISIKO Både leservaner og mediemarkedet er i endring, og tradisjonelt papiropplag er fallende både for bransjen og for de største virksomhetene i Mentor Medier. Gjennom ulike prosjekt fokuseres det nå på forsknings- eller utviklingstiltak i virksomhetene Dagsavisen AS og Vårt Land AS. Mentor Medier legger stor vekt på å følge med på den digitale utviklingen i bransjen, men ser også på muligheter i de tradisjonelle papirmarkedene. Dette skjer både internt i virksomhetene, og på konsernnivå. Både når det gjelder opplagsutvikling og annonseutvikling har flere av publikasjonene i Mentor Medier hatt en bedre utvikling enn markedet generelt, dette ser vi også i Det er likevel en vesentlig markedsrisikovurdert ut fra den utviklingen som skjer i bransjen. Risiko rammebetingelser Mentor Medier mottar pressestøtte og en betydelig del av inntektsgrunnlaget er basert på denne støtten. Pressestøtten har vært en del av den offentlige debatten den siste tiden, først og fremst fordi det er en viss politisk uenighet omkring pressestøtten. Mentor Medier mener at pressestøtten fungerer etter hensikten, og det er viktig med en fortsatt bred enighet om hovedmålene i mediepolitikken. Aksjer Det har vært få endringer i eierstrukturen i Mentor Medier i de ni første månedene i Framtidsutsikter Arbeid med kontinuerlige forbedringer i alle selskap i konsernet, samt forventende positive sesongvariasjoner gjør at det er positive forventninger til 4.kvartal. Konsernet arbeider aktivt for å opprettholde et stort mediemangfold med tydelige meninger og ulike ideologiske ståsted. Vi har stor tro på at det fortsatt er behov for grundig og seriøs journalistikk. side 4 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

5 Styrets beretning // Delårsrapport 3. kvartal 2013 Mentor Medier Oslo, 24. oktober 2013 Håkon Jahr styrets leder Kristin Aase styrets nestleder Johannes Sjøflot John Egil Bergem Tomas Brunegård Ingjerd Våge ansattes representant Helge Simonnes adm. dir. Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 5

6 Mentor Medier // Nøkkeltall Konsern Nøkkeltall Pr Driftsinntekter (t nok) Brutto driftsresultat (t nok) Driftsresultat (t nok) Resultat før skatt (t nok) Periodens resultat (t nok) Totalkapital (t nok) Egenkapital (t nok) Brutto driftsmargin 3,6 % 0,8 % 1,5 % 2,5 % Driftsmargin -0,4 % -1,7 % -1,6 % 0,4 % Egenkapitalandel 50,9 % 52,1 % 51,7 % 56,0 % Likviditetsgrad 1,0 1,0 0,9 0,9 Antall aksjer morselskapet Resultatet per aksje (kr) 0,17-1,20 1,01 0,49 Definisjoner: Brutto driftsresultat: Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsmargin: Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter (EBIT) Driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital Likviditetsgrad: Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld Resultat per aksje: Resultat etter skatt i forhold til antall aksjer BRUTTO DRIFTSRESULTAT t NOK Pr side 6 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

7 DRIFTSRESULTAT t NOK Pr FINANSRESULTAT t NOK Pr Periodens resultat t NOK Pr Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 7

8 Mentor Medier // Delårsrapport 3. kvartal 2013 Konsern RESULTATregnskap i 1000 kr 2. kv kv 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Pr Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Produksjon og distribusjonskostnad Lønnskostnad Avsk. på varige driftsmidler og imm. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Periodens resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Minoritetsandel andel av periodens resultat side 8 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

9 Balanse pr BALANSE i 1000 kr NOTE EIENDELER Pr Pr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Andre immaterielle eiendeler Merkenavn Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar og annet driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonspremiefond Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 9

10 Balanse pr BALANSE i 1000 kr NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Pr Pr Egenkapital Innskutt egenkapital 4 Selskapskapital ( aksjer à kr. 0,25 ) Egne aksjer ( aksjer à kr. 0,25 ) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 4 Annen egenkapital Egne aksjer Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 3 Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Abonnementsforskudd Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD side 10 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

11 Mentor Medier // Balanse pr Konsern Oslo, 24. oktober 2013 Håkon Jahr styrets leder Kristin Aase styrets nestleder Johannes Sjøflot John Egil Bergem Tomas Brunegård Ingjerd Våge ansattes representant Helge Simonnes adm. dir. Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 11

12 Mentor Medier // Noter til delårsrapport 3. kvartal 2013 Konsern Note 1. Vesentlige regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Delårsregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Delårsregnskapet har ikke vært gjenstand for revisjon. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt: Konsolidering Delårsregnskapet inkluderer Mentor Medier AS og selskaper som Mentor Medier AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Se note 2 for oversikt over de selskapene som inkluderes i delårsregnskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Delårsregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i delårsregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i delårsregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. side 12 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

13 Note 2. Konsernets sammensetning og endringer Følgende fusjoner er besluttet og gjennomført i 2013: - Fora Medier Design AS er fusjonert inn i Fora Medier AS. - Crossevent AS, Ikon Media AS og Fora Medier AS er fusjonert inn i Mentor Medier AS. - Improove Norge AS er fusjonert inn i Medieservice AS. Følgende fusjonesplaner er signert men ikke gjennomført pr 3. kvartal 2013: - Boomerang Media AS skal fusjonere med søsterselskapet Medieservice AS - Bibelforlaget Libris AB skal fusjonere med morselskapet Libris Media AB Salg av virksomheter - Improove Development AB er solgt 1.oktober Mentor Medier AS har bestemmende innflyttelse over følgende selskaper pr FIRMA Konsolidert Forretningskontor Eierandel Vårt Land AS JA Oslo 100% Dagsavisen AS JA Oslo 91,01% Programbladet AS JA Oslo 100% Lettlest Media AS JA Oslo 100% Boomerang AS JA Oslo 100% Mediaconnect AS JA Oslo 94,96% Mediesalg AS JA Oslo 100% Medieservice AS JA Oslo 100% Solid Love AB JA Stockholm 100% Swed Media AB JA Stockholm 100% Swed Media AB har følgende datterselskaper: Tidnings AB Nya Dagen JA Stockholm 96,16% Improove Development AB JA Stockholm 100% Libris Media AB JA Örebro 100% Libris Media AB har følgende datterselskap: Bibelförlaget Libris AB JA Örebro 100% Note 3. Egenkapital (alle tall i hele tusen) Konsernet Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt EK Annen EK Minoritetsinteresser Egenkapital Delårsresultat Andre endringer Egenkapital Utbyttepolitikken i Mentor Medier AS er basert på at verdien av konsernet skal forrentes med risikofri rente i pengemarkedet. Når størrelsen på utbyttet er fastsatt, skal det beregnes et beløp som avsettes i balansen som egenkapital med restriksjoner, et verdifond. Beløpet skal tilsvare 25 % av det som til en hver tid utbetales i utbytte. 70 % av avsetningen til verdifondet skal sikres for avisen Vårt Land. Pr har Mentor Medier AS 3.7 millioner kroner avsatt i verdifonden. Dette beløpet er ikke inkludert i fri egenkapital. Sum Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 13

14 Noter 4. Vesentlige Immaterielle eiendeler (alle tall i hele tusen) Merkenavn - spesifisert pr. virksomhetskjøp i konsern Dagavisen AS Swed Media AB Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Ubegrenset Ubegrenset Goodwill - spesifisert pr. virksomhetskjøp i konsern Mediaconnect AS Swed Media AB Solid Love AB Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 15 år 15 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årets avskrivninger Årets nedskriving Goodwill har for Mediaconnect AS og Swed Media AB en avskrivningsplan på 15 år. Begrunnelsen for at goodwill avskrives over mer enn fem år er at dette gjelder oppkjøp av selskaper med merkenavn som anses å ha en langsiktig verdi. side 14 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

15 Noter 5. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Mentor Medier AS pr består av: Antall aksjer Pålydende Balanseført Aksjer , Selskapet har totalt aksjonærer. Eierstrukturen er stabil. Av total aksjebeholdning er ca aksjer deponert i Norges Bank. Dette gjelder aksjer der aksjonær er ukjent. Aksjene ble deponert , og tilfaller selskapet vederlagsfritt etter 20 år. Eierstruktur De største eksterne aksjonærene i Mentor Medier pr var: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Mushom Invest AS ,04 % 5,00 % Deponiaksjer ,35 % 5,00 % Pingst Förvaltning AB ,24 % 5,00 % Stiftelsen Dagsavisen ,27 % 5,00 % Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon ,95 % 4,95 % Opplysningsvesenets Fond ,62 % 3,62 % Kamato AS ,28 % 3,28 % Redaksjonsklubben i Vårt Land ,20 % 2,20 % Normisjon ,99 % 1,99 % Evangelisk Frikyrka ,81 % 1,81 % Blå Kors Norge ,77 % 1,77 % Norsk Luthersk Misjonssamband ,67 % 1,67 % Det Norske Diakonhjem ,54 % 1,54 % Det Norske Misjonsselskap ,48 % 1,48 % Kari Haaland Osberg ,30 % 1,30 % Odd Reidar Øie ,18 % 1,18 % Den Evangeliske Luth. Frikirke ,15 % 1,15 % Diakonissehusets Legater og Fonds ,09 % 1,09 % Stiftelsen Signo ,09 % 1,09 % Sum > 1 % eierandel ,02 % 53,13 % Sum øvrige (inklusiv egne aksjer) ,98 % 38,98 % Totalt antall aksjer ,00 % 92,11 % Selskapet har vedtektsfestet at ingen aksjonærer kan avgi stemmer for mer enn 5 % av de totale aksjer. Vedtektene har også identifikasjonsregler som gjør at enkelte aksjonærer sees som en gruppe. Antall stemmeberettigede aksjer blir redusert tilsvarende. Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier side 15

16 Mentor Medier // Kontantstrømoppstilling Konsern Pr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd - Begynnelse av perioden Beholdning av kontanter og bankinnskudd - Slutten av perioden side 16 Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor Medier

17 mentor medier Delårsrapport 3. kvartal 2013 // Mentor medier Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Delårsrapport Grubbegata 63. kvartal Tlf: // Mentor Faks: 22 Medier side 17

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer