Møtetid: Torsdag 11. juni kl Bjørnefjorden Gjestetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun"

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe (ikkje i sakene: 73/15, 77/15-79/15, 82/15, 83/15) Henning Norheim, Beate Lode, Kristian Helland, Mona Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg, Ragnar Gjengedal (som vara for Holthe i sakene: 73/15, 77/15-79/15, 82/15, 83/15) Ingen Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland, dekan Kristin Ravnanger, dekan Per Arne Michelsen, dekan Geir Anton Johannessen, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, Forskingsdirektør Gro Anita F. Flaten, driftsdirektør Endre Laastad, kommunikasjonsdirektør Elin F. Styve, personal- og organisasjonsdirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, konst. Bibliotekdirektør Trude Færevaag, rådgivar Trude Engebretsen, seniorkonsulent Even Sørland, Rådgivar Ståle Berglund Ståle Berglund. Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen.

2 Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

3 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Styret godkjente følgande saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 61/15 Møtebok frå møte 5/15 Sak 62/15 Orienteringssaker Sak 63/15 Budsjettmodell plan for vidare arbeid Sak 64/15 Regnskapsstatus per 1. tertial 2015 Høgskolen i Bergen Sak 65/15 Reielegheitsutval for åremålsperioden Sak 66/15 Sentralt ph.d.-utval for åremålsperioden Sak 67/15 FoU-utval for åremålsperioden Sak 68/15 Godkjenning av forskrift for studium og eksamen ved Høgskolen i Bergen Sak 69/15 Oppnemning av studentrepresentantar til Klagenemnda ved Høgskolen i Bergen for studieåret 2015/2016 Sak 70/15 Oppnemning av representantar til Utdanningsutvalet Sak 71/15 Oppnemning av representantar og leiar i Skikkethetsnemnda Sak 72/15 Handlingsplan for leiarutvikling ved Høgskolen i Bergen Sak 73/15 Arbeidsvilkår for gjeninntreding i ordinær stilling valde og åremålstilsette leiarar Sak 74/15 Ordning for pensjonistar som ønskjer å utføre fagleg arbeid for Høgskolen i Bergen Sak 75/15 Oppnemning av eksterne representantar til avdelingsråd Saker unnateke offentlegheit : Sak 76/15 Samordning av innovasjonssystemet i Bergen og Hordaland Kjøp av aksjar i Bergen teknologioverføring Sak 77/15 Oppnemning av prodekanar ved avdelingane på Høgskolen i Bergen Sak 78/15 Tilsetting av programansvarleg ved bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning Sak 79/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning Sak 80/15 Søknad om opprykk til professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag

4 Sak 81/15 Sak 82/15 Sak 83/15 Søknad om opprykk til dosent II i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Søknad om opprykk til dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning Tilsetting som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitskap ved Avdeling for lærarutdanning Styret gjorde om på rekkjefølgja for møtebehandlinga av sakene. Styret godkjende innkallinga til møtet.

5 Sak 61/15 Møtebok frå møte 5/15 (15/01190) Møtebok frå møte 5/15 blei samrøystes godkjend. Sak 62/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (15/01190) Rektor orienterte om: Forskningsmidler til omsorgsteknologiforsking til Lindås kommune Forskningsteknologikonferansen Revidert nasjonalbudsjett - Ekstra tildelingar til HiB i form av studieplassar innan Subsea, studiestad Florø - Innspill om 10 nye studieplassar i fysioterapi - Innspill om 20 nye studieplassar, bioingeniør Høgskoledirektøren orienterte om: - Oppretting av studium i Kristiansund frå 2015 Subsea første kull er i hovudsak privatfinansiert - Oppretting av studium byggfag ved HiSF, Førde i samarbeid med HiB, manglar studieplassar - Møte på virksomhetsnivå mandag 8. juni, utsendt elektronisk. Godt møte. Vedlagte orienteringer: Rundskriv Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Epost frå KD HiB forprosjekt Nordtomt Campus Kronstad Brev frå KD Informasjon om nytt klageorgan etter offentlighetsloven Brev frå NOKUT Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - Til orientering Internt notat Orienteringssak om Internkontroll innkjøp Brev frå UiB Plan for styrket samarbeid med Høgskolen i Bergen Følgande brev er utsatt offentlegheit og blei sendt ut separat: Brev frå Riksrevisjonen Revisjon av regnskapet 2014 Høgskolen i Bergen Brev til Riksrevisjonen Revisjon av regnskapet 2014 Svarbrev fra Høgskolen i Bergen Brev frå Riksrevisjonen Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Bergen 2015.

6 Høgskoledirektøren gjorde nærare greie for prosessen knytt til det igangsatte planarbeidet med nordtomta og framtidig finansiering. Høgskoledirektøren gjorde greie for prosessen knytt til avvik i revisjon i samband med ombygginga i Møllendalsveien, brudd på anbuds- /innkjøpsordninga. Distribuert i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå Styret tok orienteringane til vitande

7 Sak 63/15 Budsjettmodell plan for vidare arbeid (15/03969) Dokumenter i saka: 1. Styresak 106/08 Intern budsjettfordelingsmodell en justering 2. Styresak 84/14 Budsjettanalyse Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig budsjettfordeling 4. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Statsbudsjett 2015 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen, datert Orientering fra KS om forslag til statsbudsjett Forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler rapport fra Ekspertutvalget, avgitt St. Meld. 18 Konsentrasjon for kvalitet strukturreformen i UH sektoren Innstilling til vedtak 1. Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til forslag til fremdriftsplan forarbeidet med budsjett 2016 og budsjettfordelingsmodell. 2. Styret ber om at innspill gitt i møtet følges opp i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. 1. Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til forslag til fremdriftsplan forarbeidet med budsjett 2016 og budsjettfordelingsmodell. 2. Styret ber om at innspill gitt i møtet følges opp i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell.

8 Sak 64/15 Godkjenning Regnskapsstatus per 1. tertial Høgskolen i Bergen (15/02505) Dokumenter i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD 3. Statsbudsjett 2015 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 brev fra KD Delårsrapportering 1. tertial 2015 brev fra KD (vedlegg 1) 6. Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig fordeling 7. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 22/2015 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 39/2015 Handlingsrom prioriterte aktiviteter 11. Styresak 40/2015 Overføring av ubrukte midler fra Regnskapet per 1. tertial 2015 med noter (vedlegg 2) 13. Ledelseskommentaren til regnskapet per 1. tertial 2015 (vedlegg 3) 14. Orientering om intern regnskapsstatus per 1. tertial 2015 (vedlegg Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2015 til etterretning. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2015 til etterretning.

9 Sak 65/15 Reielegheitssutval for åremålsperioden (15/03899) 1. Sak 58/2013: Etikk i forsking: Redelighetsutvalg for Høgskolen i Bergen 2. Reglement for reielegheitsutvalet Styret godkjenner forslag til samansetnad for reielegheitsutvalet for komande åremålsperiode. Styret fatta vedtaket på bokmål. Styret godkjenner forslag til sammensetting for redelighetsutvalg for kommende åremålsperiode. Sak 66/15 Sentralt ph.d.-utval for åremålsperioden (15/03900) 1. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen Styret godkjenner forslag til samansetnad for komande åremålsperiode. Styret godkjenner forslag til samansetnad for sentralt ph.d.-utval for komande åremålsperiode.

10 Sak 67/15 FoU-utval for åremålsperioden (Ref. 2014/4673) 1. Sak 86/2011: FoU-utval for åremålsperioden Sak XX/2015: Oppnemning av prodekanar ved avdelingane Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til samansetnad og mandat for FoU-utvalet for omande åremålsperiode. Styret godkjenner forslag til samansetnad og mandat for FoU-utvalet for komande åremålsperiode. Sak 68/15 Godkjenning av ny forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (15/02591) 1. Samlet oversikt over endringer i forskriften med begrunnelser for endringene, kommentarer fra høringsinstanser og vurdering av disse 2. Korrespondanse med høringsinstansene 3. Sammenstilling av endringsforslag 4. Forslag til ny forskrift1 Styret godkjenner «Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen», i samsvar med vedlegg. Styret drøfta saka og valde på bakgrunn av behandlinga å fatte følgjande Styret godkjenner «Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen», i samsvar med vedlegg. Styret ber administrasjonen vurdere å innarbeide innspill som framkom under styrehandsaminga og legge saken fram på neste styremøte

11 Sak69/15 Oppnevning av leder og vara for leder, samt studentrepresentanter til Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for studieåret 2015/2016 (15/02994) Lov om universiteter og høgskoler (univl) 5-1 Regler for klagenemnda Brev med forespørsel fra høgskolen Innkomne svar 1. Følgende oppnevnes som leder og vara for leder for Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for tre år, fra studieåret 2015/16 til og med studieåret 2017/18: o Leder Beate Blom, tingrettsdommer i Bergen tingrett o Vara for leder Håkon Rastum, Sorenskriver i Nordhordland tingrett. 2. Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen i perioden august 2015 august 2016: o Julie Johansen, med personlig vara Kjærsti Rønneberg o Kjetil Blindheim Hole, med personlig vara Eigil Hole Lønningen 1. Følgende oppnevnes som leder og vara for leder for Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for tre år, fra studieåret 2015/16 til og med studieåret 2017/18: o Leder Beate Blom, tingrettsdommer i Bergen tingrett o Vara for leder Håkon Rastum, Sorenskriver i Nordhordland tingrett.

12 2. Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen i perioden august 2015 august 2016: o Julie Johansen, med personlig vara Kjærsti Rønneberg o Kjetil Blindheim Hole, med personlig vara Eigil Hole Lønningen Sak 70/15 Oppnevning av representanter til Utdanningsutvalget (15/03982) 1. Sak 90/08 Etablering av Utdanningsutvalg 2. Kvalitetsmanifest Mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved HiB 3. Mandat for Utdanningsutvalget (vedlegg 1) Styret vedtar at Utdanningsutvalget viderefører den sammensetning det har hatt i inneværende styreperiode: prorektor for utdanning (leder), prodekan for utdanning ved de tre avdelingene, én faglig representant fra hver avdeling, fire studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet Rektor får fullmakt til å oppnevne utvalget etter avdelingenes og Studentparlamentets forslag. Styret vedtar at Utdanningsutvalget viderefører den sammensetning det har hatt i inneværende styreperiode: prorektor for utdanning (leder), prodekan for utdanning ved de tre avdelingene, én faglig representant fra hver avdeling, fire studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet Rektor får fullmakt til å oppnevne utvalget etter avdelingenes og Studentparlamentets forslag.

13 Sak 71/15 Oppnevning av studentrepresentanter og leder i Skikkethetsnemnda (15/03009) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tjenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tjenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 5. Anmodning fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag om tilsetting uten utlysing (vedlegg 1) 6. CV Svein Thore Hagen (vedlegg 2) 1. Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2015 august 2016: Tina Tatjana Reichelt (Avdeling for helse og sosialfag) Elise Håkull Klungtveit (Avdeling for lærerutdanning) 2. Styret oppnevner Monica Wammen Nordtvedt som leder av nemnda for perioden august 2015 august Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2015 august 2016: Tina Tatjana Reichelt (Avdeling for helse og sosialfag) Elise Håkull Klungtveit (Avdeling for lærerutdanning) 2. Styret oppnevner Monica Wammen Nordtvedt som leder av nemnda for perioden august 2015 august 2016

14 Sak 72/15 Handlingsplan for lederutvikling ved Høgskolen i Bergen (15/03979) 1. Handlingsplan for lederutvikling 2. Oversikt over lederopplæring - kursrekke i «hverdagsledelse» Styret er godt fornøyd med at det nå er utviklet et helhetlig leder- og ledelsesutviklingsprogram for høgskolen og tar handlingsplan for lederutvikling til etterretning. Styret er godt fornøyd med at det nå er utviklet et helhetlig leder- og ledelsesutviklingsprogram for høgskolen og tar handlingsplan for lederutvikling til etterretning. Sak 73/15 Arbeidsvilkår ved gjeninntreden i ordinær stilling - valgte og åremålstilsatte ledere (15/03835) Ingen 1. Styret legger premissene i saken til grunn og godkjenner de foreslåtte retningslinjer for vilkår for gjeninntreden i stilling etter endt åremålsperiode. 2. Styret ber om at ordningen med åremålstilsetting av ledere for avdelinger og grunnenheter evalueres i god tid før utløpet av kommende åremålsperiode. Styret drøfta forslag til vedtak. På bakgrunn av ordskiftet valde direktøren å trekke andre del av vedtaket. Styret gjorde følgande

15 1. Styret legger premissene i saken til grunn og godkjenner de foreslåtte retningslinjer pkt 1-5, vilkår for gjeninntreden i stilling etter endt åremålsperiode. Sak 74/15 Ordning for pensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid for Høgskolen i Bergen (15/02424) 1. Brev ang. oppnevning av arbeidsgruppe for å utrede emeriti-ordning ved Høgskolen i Bergen, datert Notat fra arbeidsgruppe til høgskoledirektør, datert Forslag til retningslinjer angående ordning for pensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved Høgskolen i Bergen 4. Forslag til avtaleformular 5. Referat fra møte med referansegruppe 6. Høringsuttalelser fra seniorlag, tjenestemannsorganisasjoner og avdelingene 1. Styret godkjenner at det etableres en ordning for fulltids AFP- /alderspensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved høgskolen. Ordningen vil være gjeldende for gruppen undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Rektorat, dekanat, instituttleder, programansvarlige og senterledere blir også inkludert i ordningen. 2. Ordningen finansieres og ressurs-settes innenfor den enkelte enhets ordinære budsjettrammer og ressurstilgang. 3. Ved spørsmål om arbeidsplass skal ordinær virksomhet ved HiB prioriteres 4. Avtalene kan inngås for perioder på inntil to år, og skal evalueres før det eventuelt inngås avtale med den enkelte for en ny periode. 5. Ordningen skal evalueres etter fire år. 6. Avtaler inngått etter disse retningslinjene skal ikke medføre lønnskostnader. 1. Styret godkjenner at det etableres en ordning for fulltids AFP- /alderspensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved høgskolen. Ordningen vil være gjeldende for gruppen undervisnings-, forsknings-

16 og formidlingsstillinger. Rektorat, dekanat, instituttleder, programansvarlige og senterledere blir også inkludert i ordningen. 2. Ordningen finansieres og ressurs-settes innenfor den enkelte enhets ordinære budsjettrammer og ressurstilgang. 3. Ved spørsmål om arbeidsplass skal ordinær virksomhet ved HiB prioriteres 4. Avtalene kan inngås for perioder på inntil to år, og skal evalueres før det eventuelt inngås avtale med den enkelte for en ny periode. 5. Ordningen skal evalueres etter fire år. 6. Avtaler inngått etter disse retningslinjene skal ikke medføre lønnskostnader. Sak 75/15 Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsråd (Saksnr. 15/03138) Høgskolestyret oppnevner eksterne medlemmer i de tre avdelingsrådene ved høgskolen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 i tråd med saksfremlegget. Representanten Sissel Østberg ba om nærare grunnjeving for korfor det var foreslått fagtilsette frå andre høgskoler som representantar i avdelingsrådet for AL. Svar: dette vil bli nærare vurdert ved oppnemning av varamedlemmer. Høgskolestyret oppnevner eksterne medlemmer i de tre avdelingsrådene ved høgskolen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 i tråd med saksfremlegget.

17 Sak 76/15 Samordning av innovasjonssystemet i Bergen og Hordaland. Kjøp av aksjer i Bergen Teknologioverføring. (15/04015) 1. Styresak 65/2014 utlysning av professorstilling i engelsk ved avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) 2. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 3. Forslag på sakkyndig utval vurdering av søkere til professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (vedlegg 2) 4. CVar til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) 1. Styret godkjenner kjøp av aksjer i selskapet Bergen teknologioverføring (BTO) slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser. 1. Styret godkjenner kjøp av aksjer i selskapet Bergen teknologioverføring (BTO) slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser. Sak 77/15 Oppnevning av prodekaner ved Høgskolen i Bergen (Saksnr. 15/03980) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Informasjon på Allmenningen om at dekanene søker prodekaner 3. Notat fra dekan på AIØ om oppnevning og notat vedrørende forrige oppnevning av prodekaner på AIØ, styresak 97/11a (vedlegg) 5. Notat fra påtroppende dekan ved AHS om oppnevning (vedlegg) 6. Notat fra påtroppende dekan ved AL om oppnevning (vedlegg) 7. CV på kandidatene (vedlegg)

18 Styret oppnevner følgende prodekaner for åremålsperioden : Ved AIØ: Prodekan for forskning: professor Håvard Helstrup Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Ove Jan Kvammen Ved AHS: Prodekan for forskning, professor Erica Schytt Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan høgskolelektor Mildrid Haugland Ved AL: Prodekan for forskning, professor Elin Eriksen Ødegaard Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Nina Grieg Viig Styret oppnevner følgende prodekaner for åremålsperioden : Ved AIØ: Prodekan for forskning: professor Håvard Helstrup Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Ove Jan Kvammen Ved AHS: Prodekan for forskning, professor Erica Schytt Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan høgskolelektor Mildrid Haugland Ved AL: Prodekan for forskning, professor Elin Eriksen Ødegaard Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Nina Grieg Viig

19 Sak 78/15 Tilsetting av programansvarleg ved bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning (15/02873) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknad frå innstilt kandidat (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Sandra Louise Halverson vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for bachelor-, masterog praktiskpedagogisk utdanning, for perioden Sandra Louise Halverson vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning, for perioden

20 Sak 79/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (15/02871) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknad frå innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Kjellrun Hiis Hauge vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for utdanningsforsking, for perioden Kjellrun Hiis Hauge vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for utdanningsforsking, for perioden Sak 80/15 Søknad om opprykk til professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag (15/03925) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Alice Kvåle, datert (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse for Alice Kvåle ved Universitetet i Bergen, datert (Vedlegg 2) 4.CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3) Førsteamanuensis Alice Kvåle tildeles opprykk til professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen fra 1. juni 2015

21 Førsteamanuensis Alice Kvåle tildeles opprykk til professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen fra 1. juni 2015 Sak 81/15 Søknad om opprykk til dosent II i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse og sosialfag (15/03928) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til dosent II, e-post fra Tone Kringeland, datert (vedlegg 1) 3. Arbeidsavtale for Tone Kringeland som førsteamanuensis i 20 % stilling, datert 23. mars 2012 (vedlegg 2) 4. Sakkyndig vurdering om opprykk til dosent fra Høgskolen Stord/Haugesund, datert (vedlegg 3) 5. Brev om opprykk til stilling som dosent ved Høgskolen Stord/Haugesund, datert (vedlegg 4) 6. E-post fra dekan Kristin Ravnanger, datert 26. mai 2015 (vedlegg 5) Tone Kringeland får opprykk fra førsteamanuensis i 20 % stilling til dosent II ved Høgskolen i Bergen. Tilsettingsforholdet forlenges til Tone Kringeland får opprykk fra førsteamanuensis i 20 % stilling til dosent II ved Høgskolen i Bergen. Tilsettingsforholdet forlenges til

22 Sak 82/15 Søknad om opprykk til dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning (15/03929) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Egil Eide, datert 21. mai 2015 (Vedlegg 1) 3. Brev om opprykk til dosent i pedagogikk for Egil Eide ved Høgskolen Stord/ Haugesund, datert (Vedlegg 2) 4. Tilleggsvurdering vedrørende dosentkompetanse i pedagogikk, datert (vedlegg 3) 5. Sakkyndig vurdering i forbindelse med utlyst stilling som dosent i helsefag ved HSH, datert (vedlegg 4) 6. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 5) Førstelektor Egil Eide tildeles opprykk til dosent med kompetanse i pedagogikk og i helsefag ved Høgskolen i Bergen fra 1. april Førstelektor Egil Eide tildeles opprykk til dosent med kompetanse i pedagogikk og i helsefag ved Høgskolen i Bergen fra 1. april Sak 83/15 Tilsetting i stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap ved Avdeling for lærerutdanning (15/02136) 1. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlagt) 2. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader til de to innstilte (vedlagt) 3. Sakkyndig vurdering, datert (vedlagt) 4. Styresak 95/2011 Utlysing av professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning (11/3320) 5. Fullmaktssak Ny utlysning av professorstilling ved Samfunnsfagseksjonen, Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlagt) 6. Fullmaktssak Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitskap ved Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlagt)

23 Kari Ludvigsen tilsettes i stilling som professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Dersom Ludvigsen takker nei, tilsettes Haldis Haukanes i stilling som professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Kari Ludvigsen tilsettes i stilling som professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Dersom Ludvigsen takker nei, tilsettes Haldis Haukanes i stilling som professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Eventuelt: Sommarfullmakt. Etter forslag frå høgskoledirektøren gav styret, av formelle grunnar, tilslutning til følgande: Styret vedtok sommarfullmakt til rektor som styreleiar i tida fram til nytt styre er oppnemnt og kan tre saman. Mona Strømme bad om ei orientering på arbeidet med: - Større opptak til biokjemiingeniørutdanninga. - ABIO ene og søkartal. Høgskoledirektøren hadde følgande saker til eventuelt: - 1) Val av studentrepresentantar til styret. Styret godkjente valet på studentrepresentantar slik det er gjennomført og ber om at valreglementet blir justert på ein slik måte at det samsvarer med praksisen studentane har hatt. - 2) Det er kome inn forslag frå AL om å tilsette utan utlysning i 5 professor II stillingar. Sakene kom for seint til å kunne bli sakshandsama til dette

24 møtet. Direktøren bad styret vurdere om desse sakene kunne bli tatt på sirkulasjon i juni månad og minna om formelle krav til slik tilsetting. Direktøren ønskte å få ei avklaring på om nokon av representantane ville avvise ei slik handsaming på prinsipielt grunnlag. - Styret gav si tilslutning til ei slik handsaming og at desse sakene blir sende på sirkulasjon. - Høgskoledirektøren takka styret for samarbeidet i åremålsperioden med blomar til alle styremedlemmane. Rektor takka representantane for siste ordinære møtet til dette styret og ønskte god sommar. Møtet blei heva 14:00. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskolediretør

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015 Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad. Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 Møtetid Tysdag 31. mai 2011 kl. 0900 1510. Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 66 møtte Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg.

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 4/2008 Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. Til stades Styret Fråvær Dessutan

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011 Møtetid Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til sak 80 møtte Måndag 20.06. kl. 1230-1430 og 1600 1900 og Tysdag 21. juni 2011 kl. 0900 1500. Avdeling

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Onsdag 7. november kl. 09.00-13.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Radisson Blu Aarhus, Danmark Ole-Gunnar Søgnen, Ragnar Gjengedal

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl. 09.00-15.22 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 9/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2014 Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Ole-Gunnar Søgnen, for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 Møtetid Onsdag 21. april 2010 kl. 0900-1500 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 28 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 4/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 28 møtte Eli

Detaljer

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 6/2008 Møtetid Onsdag 17. september 2008 kl. 1000-1510 Møtestad Sentraladministrasjonen. Til stades Styret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode (unnateke

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren.

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 3/2008 Møtetid Tysdag 22. april 2008 kl. 1000-1600 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 26/2008

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 Møtetid Onsdag 21. september. kl. 09.00 15.00. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Fråvær Ole-Gunnar Søgnen,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Vår dato: 28.01.2015 Vår ref: 2015/ Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 4. februar 2015 - møte 1 Vi viser

Detaljer