Møtetid: Torsdag 11. juni kl Bjørnefjorden Gjestetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun"

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe (ikkje i sakene: 73/15, 77/15-79/15, 82/15, 83/15) Henning Norheim, Beate Lode, Kristian Helland, Mona Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg, Ragnar Gjengedal (som vara for Holthe i sakene: 73/15, 77/15-79/15, 82/15, 83/15) Ingen Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland, dekan Kristin Ravnanger, dekan Per Arne Michelsen, dekan Geir Anton Johannessen, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, Forskingsdirektør Gro Anita F. Flaten, driftsdirektør Endre Laastad, kommunikasjonsdirektør Elin F. Styve, personal- og organisasjonsdirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, konst. Bibliotekdirektør Trude Færevaag, rådgivar Trude Engebretsen, seniorkonsulent Even Sørland, Rådgivar Ståle Berglund Ståle Berglund. Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen.

2 Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

3 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Styret godkjente følgande saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 61/15 Møtebok frå møte 5/15 Sak 62/15 Orienteringssaker Sak 63/15 Budsjettmodell plan for vidare arbeid Sak 64/15 Regnskapsstatus per 1. tertial 2015 Høgskolen i Bergen Sak 65/15 Reielegheitsutval for åremålsperioden Sak 66/15 Sentralt ph.d.-utval for åremålsperioden Sak 67/15 FoU-utval for åremålsperioden Sak 68/15 Godkjenning av forskrift for studium og eksamen ved Høgskolen i Bergen Sak 69/15 Oppnemning av studentrepresentantar til Klagenemnda ved Høgskolen i Bergen for studieåret 2015/2016 Sak 70/15 Oppnemning av representantar til Utdanningsutvalet Sak 71/15 Oppnemning av representantar og leiar i Skikkethetsnemnda Sak 72/15 Handlingsplan for leiarutvikling ved Høgskolen i Bergen Sak 73/15 Arbeidsvilkår for gjeninntreding i ordinær stilling valde og åremålstilsette leiarar Sak 74/15 Ordning for pensjonistar som ønskjer å utføre fagleg arbeid for Høgskolen i Bergen Sak 75/15 Oppnemning av eksterne representantar til avdelingsråd Saker unnateke offentlegheit : Sak 76/15 Samordning av innovasjonssystemet i Bergen og Hordaland Kjøp av aksjar i Bergen teknologioverføring Sak 77/15 Oppnemning av prodekanar ved avdelingane på Høgskolen i Bergen Sak 78/15 Tilsetting av programansvarleg ved bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning Sak 79/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning Sak 80/15 Søknad om opprykk til professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag

4 Sak 81/15 Sak 82/15 Sak 83/15 Søknad om opprykk til dosent II i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Søknad om opprykk til dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning Tilsetting som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitskap ved Avdeling for lærarutdanning Styret gjorde om på rekkjefølgja for møtebehandlinga av sakene. Styret godkjende innkallinga til møtet.

5 Sak 61/15 Møtebok frå møte 5/15 (15/01190) Møtebok frå møte 5/15 blei samrøystes godkjend. Sak 62/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (15/01190) Rektor orienterte om: Forskningsmidler til omsorgsteknologiforsking til Lindås kommune Forskningsteknologikonferansen Revidert nasjonalbudsjett - Ekstra tildelingar til HiB i form av studieplassar innan Subsea, studiestad Florø - Innspill om 10 nye studieplassar i fysioterapi - Innspill om 20 nye studieplassar, bioingeniør Høgskoledirektøren orienterte om: - Oppretting av studium i Kristiansund frå 2015 Subsea første kull er i hovudsak privatfinansiert - Oppretting av studium byggfag ved HiSF, Førde i samarbeid med HiB, manglar studieplassar - Møte på virksomhetsnivå mandag 8. juni, utsendt elektronisk. Godt møte. Vedlagte orienteringer: Rundskriv Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Epost frå KD HiB forprosjekt Nordtomt Campus Kronstad Brev frå KD Informasjon om nytt klageorgan etter offentlighetsloven Brev frå NOKUT Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - Til orientering Internt notat Orienteringssak om Internkontroll innkjøp Brev frå UiB Plan for styrket samarbeid med Høgskolen i Bergen Følgande brev er utsatt offentlegheit og blei sendt ut separat: Brev frå Riksrevisjonen Revisjon av regnskapet 2014 Høgskolen i Bergen Brev til Riksrevisjonen Revisjon av regnskapet 2014 Svarbrev fra Høgskolen i Bergen Brev frå Riksrevisjonen Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Bergen 2015.

6 Høgskoledirektøren gjorde nærare greie for prosessen knytt til det igangsatte planarbeidet med nordtomta og framtidig finansiering. Høgskoledirektøren gjorde greie for prosessen knytt til avvik i revisjon i samband med ombygginga i Møllendalsveien, brudd på anbuds- /innkjøpsordninga. Distribuert i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå Styret tok orienteringane til vitande

7 Sak 63/15 Budsjettmodell plan for vidare arbeid (15/03969) Dokumenter i saka: 1. Styresak 106/08 Intern budsjettfordelingsmodell en justering 2. Styresak 84/14 Budsjettanalyse Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig budsjettfordeling 4. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Statsbudsjett 2015 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen, datert Orientering fra KS om forslag til statsbudsjett Forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler rapport fra Ekspertutvalget, avgitt St. Meld. 18 Konsentrasjon for kvalitet strukturreformen i UH sektoren Innstilling til vedtak 1. Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til forslag til fremdriftsplan forarbeidet med budsjett 2016 og budsjettfordelingsmodell. 2. Styret ber om at innspill gitt i møtet følges opp i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. 1. Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til forslag til fremdriftsplan forarbeidet med budsjett 2016 og budsjettfordelingsmodell. 2. Styret ber om at innspill gitt i møtet følges opp i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell.

8 Sak 64/15 Godkjenning Regnskapsstatus per 1. tertial Høgskolen i Bergen (15/02505) Dokumenter i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD 3. Statsbudsjett 2015 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 brev fra KD Delårsrapportering 1. tertial 2015 brev fra KD (vedlegg 1) 6. Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig fordeling 7. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 22/2015 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 39/2015 Handlingsrom prioriterte aktiviteter 11. Styresak 40/2015 Overføring av ubrukte midler fra Regnskapet per 1. tertial 2015 med noter (vedlegg 2) 13. Ledelseskommentaren til regnskapet per 1. tertial 2015 (vedlegg 3) 14. Orientering om intern regnskapsstatus per 1. tertial 2015 (vedlegg Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2015 til etterretning. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2015 til etterretning.

9 Sak 65/15 Reielegheitssutval for åremålsperioden (15/03899) 1. Sak 58/2013: Etikk i forsking: Redelighetsutvalg for Høgskolen i Bergen 2. Reglement for reielegheitsutvalet Styret godkjenner forslag til samansetnad for reielegheitsutvalet for komande åremålsperiode. Styret fatta vedtaket på bokmål. Styret godkjenner forslag til sammensetting for redelighetsutvalg for kommende åremålsperiode. Sak 66/15 Sentralt ph.d.-utval for åremålsperioden (15/03900) 1. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen Styret godkjenner forslag til samansetnad for komande åremålsperiode. Styret godkjenner forslag til samansetnad for sentralt ph.d.-utval for komande åremålsperiode.

10 Sak 67/15 FoU-utval for åremålsperioden (Ref. 2014/4673) 1. Sak 86/2011: FoU-utval for åremålsperioden Sak XX/2015: Oppnemning av prodekanar ved avdelingane Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til samansetnad og mandat for FoU-utvalet for omande åremålsperiode. Styret godkjenner forslag til samansetnad og mandat for FoU-utvalet for komande åremålsperiode. Sak 68/15 Godkjenning av ny forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (15/02591) 1. Samlet oversikt over endringer i forskriften med begrunnelser for endringene, kommentarer fra høringsinstanser og vurdering av disse 2. Korrespondanse med høringsinstansene 3. Sammenstilling av endringsforslag 4. Forslag til ny forskrift1 Styret godkjenner «Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen», i samsvar med vedlegg. Styret drøfta saka og valde på bakgrunn av behandlinga å fatte følgjande Styret godkjenner «Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen», i samsvar med vedlegg. Styret ber administrasjonen vurdere å innarbeide innspill som framkom under styrehandsaminga og legge saken fram på neste styremøte

11 Sak69/15 Oppnevning av leder og vara for leder, samt studentrepresentanter til Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for studieåret 2015/2016 (15/02994) Lov om universiteter og høgskoler (univl) 5-1 Regler for klagenemnda Brev med forespørsel fra høgskolen Innkomne svar 1. Følgende oppnevnes som leder og vara for leder for Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for tre år, fra studieåret 2015/16 til og med studieåret 2017/18: o Leder Beate Blom, tingrettsdommer i Bergen tingrett o Vara for leder Håkon Rastum, Sorenskriver i Nordhordland tingrett. 2. Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen i perioden august 2015 august 2016: o Julie Johansen, med personlig vara Kjærsti Rønneberg o Kjetil Blindheim Hole, med personlig vara Eigil Hole Lønningen 1. Følgende oppnevnes som leder og vara for leder for Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen for tre år, fra studieåret 2015/16 til og med studieåret 2017/18: o Leder Beate Blom, tingrettsdommer i Bergen tingrett o Vara for leder Håkon Rastum, Sorenskriver i Nordhordland tingrett.

12 2. Følgende studentrepresentanter oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Klagenemnden ved Høgskolen i Bergen i perioden august 2015 august 2016: o Julie Johansen, med personlig vara Kjærsti Rønneberg o Kjetil Blindheim Hole, med personlig vara Eigil Hole Lønningen Sak 70/15 Oppnevning av representanter til Utdanningsutvalget (15/03982) 1. Sak 90/08 Etablering av Utdanningsutvalg 2. Kvalitetsmanifest Mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved HiB 3. Mandat for Utdanningsutvalget (vedlegg 1) Styret vedtar at Utdanningsutvalget viderefører den sammensetning det har hatt i inneværende styreperiode: prorektor for utdanning (leder), prodekan for utdanning ved de tre avdelingene, én faglig representant fra hver avdeling, fire studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet Rektor får fullmakt til å oppnevne utvalget etter avdelingenes og Studentparlamentets forslag. Styret vedtar at Utdanningsutvalget viderefører den sammensetning det har hatt i inneværende styreperiode: prorektor for utdanning (leder), prodekan for utdanning ved de tre avdelingene, én faglig representant fra hver avdeling, fire studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet Rektor får fullmakt til å oppnevne utvalget etter avdelingenes og Studentparlamentets forslag.

13 Sak 71/15 Oppnevning av studentrepresentanter og leder i Skikkethetsnemnda (15/03009) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tjenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tjenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 5. Anmodning fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag om tilsetting uten utlysing (vedlegg 1) 6. CV Svein Thore Hagen (vedlegg 2) 1. Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2015 august 2016: Tina Tatjana Reichelt (Avdeling for helse og sosialfag) Elise Håkull Klungtveit (Avdeling for lærerutdanning) 2. Styret oppnevner Monica Wammen Nordtvedt som leder av nemnda for perioden august 2015 august Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2015 august 2016: Tina Tatjana Reichelt (Avdeling for helse og sosialfag) Elise Håkull Klungtveit (Avdeling for lærerutdanning) 2. Styret oppnevner Monica Wammen Nordtvedt som leder av nemnda for perioden august 2015 august 2016

14 Sak 72/15 Handlingsplan for lederutvikling ved Høgskolen i Bergen (15/03979) 1. Handlingsplan for lederutvikling 2. Oversikt over lederopplæring - kursrekke i «hverdagsledelse» Styret er godt fornøyd med at det nå er utviklet et helhetlig leder- og ledelsesutviklingsprogram for høgskolen og tar handlingsplan for lederutvikling til etterretning. Styret er godt fornøyd med at det nå er utviklet et helhetlig leder- og ledelsesutviklingsprogram for høgskolen og tar handlingsplan for lederutvikling til etterretning. Sak 73/15 Arbeidsvilkår ved gjeninntreden i ordinær stilling - valgte og åremålstilsatte ledere (15/03835) Ingen 1. Styret legger premissene i saken til grunn og godkjenner de foreslåtte retningslinjer for vilkår for gjeninntreden i stilling etter endt åremålsperiode. 2. Styret ber om at ordningen med åremålstilsetting av ledere for avdelinger og grunnenheter evalueres i god tid før utløpet av kommende åremålsperiode. Styret drøfta forslag til vedtak. På bakgrunn av ordskiftet valde direktøren å trekke andre del av vedtaket. Styret gjorde følgande

15 1. Styret legger premissene i saken til grunn og godkjenner de foreslåtte retningslinjer pkt 1-5, vilkår for gjeninntreden i stilling etter endt åremålsperiode. Sak 74/15 Ordning for pensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid for Høgskolen i Bergen (15/02424) 1. Brev ang. oppnevning av arbeidsgruppe for å utrede emeriti-ordning ved Høgskolen i Bergen, datert Notat fra arbeidsgruppe til høgskoledirektør, datert Forslag til retningslinjer angående ordning for pensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved Høgskolen i Bergen 4. Forslag til avtaleformular 5. Referat fra møte med referansegruppe 6. Høringsuttalelser fra seniorlag, tjenestemannsorganisasjoner og avdelingene 1. Styret godkjenner at det etableres en ordning for fulltids AFP- /alderspensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved høgskolen. Ordningen vil være gjeldende for gruppen undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Rektorat, dekanat, instituttleder, programansvarlige og senterledere blir også inkludert i ordningen. 2. Ordningen finansieres og ressurs-settes innenfor den enkelte enhets ordinære budsjettrammer og ressurstilgang. 3. Ved spørsmål om arbeidsplass skal ordinær virksomhet ved HiB prioriteres 4. Avtalene kan inngås for perioder på inntil to år, og skal evalueres før det eventuelt inngås avtale med den enkelte for en ny periode. 5. Ordningen skal evalueres etter fire år. 6. Avtaler inngått etter disse retningslinjene skal ikke medføre lønnskostnader. 1. Styret godkjenner at det etableres en ordning for fulltids AFP- /alderspensjonister som ønsker å utføre faglig arbeid ved høgskolen. Ordningen vil være gjeldende for gruppen undervisnings-, forsknings-

16 og formidlingsstillinger. Rektorat, dekanat, instituttleder, programansvarlige og senterledere blir også inkludert i ordningen. 2. Ordningen finansieres og ressurs-settes innenfor den enkelte enhets ordinære budsjettrammer og ressurstilgang. 3. Ved spørsmål om arbeidsplass skal ordinær virksomhet ved HiB prioriteres 4. Avtalene kan inngås for perioder på inntil to år, og skal evalueres før det eventuelt inngås avtale med den enkelte for en ny periode. 5. Ordningen skal evalueres etter fire år. 6. Avtaler inngått etter disse retningslinjene skal ikke medføre lønnskostnader. Sak 75/15 Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsråd (Saksnr. 15/03138) Høgskolestyret oppnevner eksterne medlemmer i de tre avdelingsrådene ved høgskolen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 i tråd med saksfremlegget. Representanten Sissel Østberg ba om nærare grunnjeving for korfor det var foreslått fagtilsette frå andre høgskoler som representantar i avdelingsrådet for AL. Svar: dette vil bli nærare vurdert ved oppnemning av varamedlemmer. Høgskolestyret oppnevner eksterne medlemmer i de tre avdelingsrådene ved høgskolen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 i tråd med saksfremlegget.

17 Sak 76/15 Samordning av innovasjonssystemet i Bergen og Hordaland. Kjøp av aksjer i Bergen Teknologioverføring. (15/04015) 1. Styresak 65/2014 utlysning av professorstilling i engelsk ved avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) 2. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 3. Forslag på sakkyndig utval vurdering av søkere til professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (vedlegg 2) 4. CVar til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) 1. Styret godkjenner kjøp av aksjer i selskapet Bergen teknologioverføring (BTO) slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser. 1. Styret godkjenner kjøp av aksjer i selskapet Bergen teknologioverføring (BTO) slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser. Sak 77/15 Oppnevning av prodekaner ved Høgskolen i Bergen (Saksnr. 15/03980) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Informasjon på Allmenningen om at dekanene søker prodekaner 3. Notat fra dekan på AIØ om oppnevning og notat vedrørende forrige oppnevning av prodekaner på AIØ, styresak 97/11a (vedlegg) 5. Notat fra påtroppende dekan ved AHS om oppnevning (vedlegg) 6. Notat fra påtroppende dekan ved AL om oppnevning (vedlegg) 7. CV på kandidatene (vedlegg)

18 Styret oppnevner følgende prodekaner for åremålsperioden : Ved AIØ: Prodekan for forskning: professor Håvard Helstrup Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Ove Jan Kvammen Ved AHS: Prodekan for forskning, professor Erica Schytt Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan høgskolelektor Mildrid Haugland Ved AL: Prodekan for forskning, professor Elin Eriksen Ødegaard Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Nina Grieg Viig Styret oppnevner følgende prodekaner for åremålsperioden : Ved AIØ: Prodekan for forskning: professor Håvard Helstrup Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Ove Jan Kvammen Ved AHS: Prodekan for forskning, professor Erica Schytt Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan høgskolelektor Mildrid Haugland Ved AL: Prodekan for forskning, professor Elin Eriksen Ødegaard Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan, førsteamanuensis Nina Grieg Viig

19 Sak 78/15 Tilsetting av programansvarleg ved bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning (15/02873) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknad frå innstilt kandidat (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Sandra Louise Halverson vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for bachelor-, masterog praktiskpedagogisk utdanning, for perioden Sandra Louise Halverson vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning, for perioden

20 Sak 79/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (15/02871) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknad frå innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Kjellrun Hiis Hauge vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for utdanningsforsking, for perioden Kjellrun Hiis Hauge vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for utdanningsforsking, for perioden Sak 80/15 Søknad om opprykk til professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag (15/03925) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Alice Kvåle, datert (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse for Alice Kvåle ved Universitetet i Bergen, datert (Vedlegg 2) 4.CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3) Førsteamanuensis Alice Kvåle tildeles opprykk til professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen fra 1. juni 2015

21 Førsteamanuensis Alice Kvåle tildeles opprykk til professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen fra 1. juni 2015 Sak 81/15 Søknad om opprykk til dosent II i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse og sosialfag (15/03928) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til dosent II, e-post fra Tone Kringeland, datert (vedlegg 1) 3. Arbeidsavtale for Tone Kringeland som førsteamanuensis i 20 % stilling, datert 23. mars 2012 (vedlegg 2) 4. Sakkyndig vurdering om opprykk til dosent fra Høgskolen Stord/Haugesund, datert (vedlegg 3) 5. Brev om opprykk til stilling som dosent ved Høgskolen Stord/Haugesund, datert (vedlegg 4) 6. E-post fra dekan Kristin Ravnanger, datert 26. mai 2015 (vedlegg 5) Tone Kringeland får opprykk fra førsteamanuensis i 20 % stilling til dosent II ved Høgskolen i Bergen. Tilsettingsforholdet forlenges til Tone Kringeland får opprykk fra førsteamanuensis i 20 % stilling til dosent II ved Høgskolen i Bergen. Tilsettingsforholdet forlenges til

22 Sak 82/15 Søknad om opprykk til dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning (15/03929) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Egil Eide, datert 21. mai 2015 (Vedlegg 1) 3. Brev om opprykk til dosent i pedagogikk for Egil Eide ved Høgskolen Stord/ Haugesund, datert (Vedlegg 2) 4. Tilleggsvurdering vedrørende dosentkompetanse i pedagogikk, datert (vedlegg 3) 5. Sakkyndig vurdering i forbindelse med utlyst stilling som dosent i helsefag ved HSH, datert (vedlegg 4) 6. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 5) Førstelektor Egil Eide tildeles opprykk til dosent med kompetanse i pedagogikk og i helsefag ved Høgskolen i Bergen fra 1. april Førstelektor Egil Eide tildeles opprykk til dosent med kompetanse i pedagogikk og i helsefag ved Høgskolen i Bergen fra 1. april Sak 83/15 Tilsetting i stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap ved Avdeling for lærerutdanning (15/02136) 1. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlagt) 2. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader til de to innstilte (vedlagt) 3. Sakkyndig vurdering, datert (vedlagt) 4. Styresak 95/2011 Utlysing av professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning (11/3320) 5. Fullmaktssak Ny utlysning av professorstilling ved Samfunnsfagseksjonen, Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlagt) 6. Fullmaktssak Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitskap ved Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlagt)

23 Kari Ludvigsen tilsettes i stilling som professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Dersom Ludvigsen takker nei, tilsettes Haldis Haukanes i stilling som professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Kari Ludvigsen tilsettes i stilling som professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Dersom Ludvigsen takker nei, tilsettes Haldis Haukanes i stilling som professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Eventuelt: Sommarfullmakt. Etter forslag frå høgskoledirektøren gav styret, av formelle grunnar, tilslutning til følgande: Styret vedtok sommarfullmakt til rektor som styreleiar i tida fram til nytt styre er oppnemnt og kan tre saman. Mona Strømme bad om ei orientering på arbeidet med: - Større opptak til biokjemiingeniørutdanninga. - ABIO ene og søkartal. Høgskoledirektøren hadde følgande saker til eventuelt: - 1) Val av studentrepresentantar til styret. Styret godkjente valet på studentrepresentantar slik det er gjennomført og ber om at valreglementet blir justert på ein slik måte at det samsvarer med praksisen studentane har hatt. - 2) Det er kome inn forslag frå AL om å tilsette utan utlysning i 5 professor II stillingar. Sakene kom for seint til å kunne bli sakshandsama til dette

24 møtet. Direktøren bad styret vurdere om desse sakene kunne bli tatt på sirkulasjon i juni månad og minna om formelle krav til slik tilsetting. Direktøren ønskte å få ei avklaring på om nokon av representantane ville avvise ei slik handsaming på prinsipielt grunnlag. - Styret gav si tilslutning til ei slik handsaming og at desse sakene blir sende på sirkulasjon. - Høgskoledirektøren takka styret for samarbeidet i åremålsperioden med blomar til alle styremedlemmane. Rektor takka representantane for siste ordinære møtet til dette styret og ønskte god sommar. Møtet blei heva 14:00. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskolediretør

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Forsker for demokrati

Forsker for demokrati d e s e m b e r 2 0 0 9 N U m m e r 1 0 Å R G A N G 41 F Forsker for demokrati Indonesia er et ungt demokrati i sterk utvikling. I 10 år har forskere fra Universitetet i Agder og Universitas Gadjah Mada

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer