Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune

2 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune Boligsosial handlingsplan Forord Innledning Type plan/behandling Hva er boligsosial handlingsplan? Planens målgruppe Rammer for boligsosial handlingsplan Lov om sosiale tjenester i NAV, kapittel Sosialtjenesteloven, kapittel Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven) Andre statlige føringer Kommunale føringer...9 Overordnet mål for kommunen i kommuneplan Øvrige kommunale planer og vedtak som er relevant for boligpolitikken Boligtildeling og ansvarsområder Boligkontoret Tildelingskontoret Steinkjerbygg AS Hovedmål for boligsosialt arbeid i perioden Boligsosiale mål Overordnet mål Delmål Kommunalt disponerte bolig Bistand i boligmarkedet Effektiv ansvars- og oppgavefordeling innen kommunens bolig sosiale arbeid...15 Boligsosial handlingsplan Side 2

3 2.3.4 Bomiljø i kommunale utleieboliger Styrende prinsipper En normalisert bosituasjon Boligrådgivning for vanskeligstilte Bakgrunnsdata for handlingsplanen Samfunnsøkonomiske utviklingstrekk Kommunalt disponerte boliger, antatt boligbehov og prioriteringer Bruken av kommunalt disponerte utleieboliger Behov for sosiale tjenester knytta til bolig Hvilke målgrupper bør prioriteres Flyktninger Rusmiddelmisbrukere Tilbakeføring fra institusjon Økonomisk og sosialt vanskeligstilte Tilrettelagte boliger Botid og husleiekontrakt Behov og tiltaksplan Bruk av boligvirkemidlene i dag...32 VEDLEGG...33 Kjennetegn ved kommunen...33 Kommuneplan for Steinkjer kommune punkt sier:...33 Viktige politiske føringer - norsk boligpolitikk...34 Nytt statlig boligutvalg...36 Husbanken som sentral samarbeidspart...37 Boligfinansiering og Husbankens økonomiske virkemidler...37 Boligsosial handlingsplan Side 3

4 Boligsosial handlingsplan Forord Det er enhver borgers ansvar å skaffe egen bolig eller beholde egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg egen bolig, eller beholde egen bolig. Stortingsmelding nr 23 ( ) legger grunnlag for store deler av den statlige boligpolitikken de siste årene. I meldingen fremkommer en nasjonal visjon for boligpolitikken: Alle skal kunne bo trygt og godt. Boligens betydning innenfor et velferdssamfunn poengteres også: Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltagelse i samfunnet. Boligen utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende elementer i velferdssamfunnet. Sosialtjenesteloven kapittel 3, 3-4 Boliger til vanskeligstilte regulerer kommunens ansvar for vanskeligstilte i boligmarkedet. Dette gjelder ansvaret for å medvirke til å skaffe bolig for de som ikke selv kan ivareta sine interesser i dette markedet, samt forpliktelsen til å finne midlertidig botilbud for de som har ett akutt behov for tak over hodet. Videre angir sosialtjenesteloven kapittel 4, 4-2 a-d de viktigste tjenestene i sammenheng med det boligsosiale arbeid, for eksempel praktisk bistand og opplæring. Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås personer som, av en eller annen grunn, har problemer med å etablere seg og/ eller bli boende i en bolig. En har erfart at det er utfordringer på tiltakssiden både når det gjelder å fremskaffe bolig og å kunne gi oppfølging. Boligsosial handlingsplan Side 4

5 Steinkjer kommune er sammen med fire andre kommuner i region Midt-Norge gitt mulighet til å være med i et prosjektarbeid i regi av Husbanken: Boligsosialt kompetanseprogram der formålet er å sette fokus på det boligsosiale arbeidet i kommunen, styrke kompetansen i arbeidet og kunne nytte tilskudds- og lånemidler best mulig. Husbanken region Midt- Norge har engasjert Møreforskning i Volda til å gjennomføre dette prosjektarbeidet. Det er oppført en prosjektgruppe i kommunen bestående av 5 medlemmer rekruttert fra politisk nivå, boligkontor, stab rådmann og Nav. Husbanken og Møreforskning la føringer for sammensetning av de kommuale arbeidsgruppene. Det er utarbeidet en felles prosessplan som har vært retningsgivende i vårt arbeid og prosess. En klar målsetting var at kommunen skal ha en ny og oppdatert Boligsosial handlingsplan vedtatt i kommunale organ, når prosjektet er ferdig. Denne planen skal erstatte Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune , vedtatt i kommunestyre Ny boligsosial handlingsplan skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk ved å klargjøre samhandlingsrutinene mellom de ulike administrative enhetene som utøver boligpolitikken i kommunen. Dermed kan en oppnå en mer målretta bruk av statlige virkemidler, og en bedre utnyttelse av boligmassen som kommunen disponerer til utleie. Planen angir tiltak innenfor en helhetlig boligpolitikk i et perspektiv på 4 år. Bistand inngår i begrepet boligsosialt arbeid som er det samlende arbeid som gjøres i kommunen for å hjelpe sosialt utsatte grupper med å skaffe seg og beholde en bolig. Arbeidet inkluderer bruk av en rekke boligsosiale virkemidler, både økonomiske støtte-, låne- og tilskuddsordninger, booppfølgingstjenester og kommunale utleieboliger. Boligsosial handlingsplan Side 5

6 1.0 Innledning Boligsosial handlingsplan , avløser Boligsosial handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyre Steinkjer kommunes boligsosiale utfordringer involverer mange fagområder og enheter i kommunen. I tillegg kommer andre offentlige organer som Husbanken, fengsel, Nav, Namsmannen. Dette gjør at planleggingen og gjennomføringen fordrer avklart rolledeling innad i kommunen, og bl.a. med nevnte organisasjoner. Å skaffe seg bolig er i hovedsak en privat sak. Men det er enkelte som ikke mestrer å skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig. Grunnene for dette er kompliserte og må ses i sammenheng med situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet og andre områder som helse, rus etc. Boligsosialt arbeid er et utfordrende fagområde. Rollene må avklares mellom fagområdene bolig og sosial. Det sosiale aspektet i dette fagområdet er svært viktig for at det gjennomføres et helhetlig boligsosialt arbeid. 1.1Type plan/behandling For mer avgrensede områder innenfor de hovedområdene som det lages kommunedelplan for, eller som faller utenfor disse områdene, lages det rammeplaner. Boligsosial handlingsplan har status som rammeplan. Slike planer kan behandles mer fritt når det gjelder planprosess, ettersom de ikke er regulert av Plan- og bygningsloven. Boligsosial handlingsplan skal sluttbehandles i Kommunestyret. Rammeplaner er underordnet kommunens økonomiplan men må vurderes som en del av beslutningsgrunnlaget ved rullering av økonomiplanen og ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planen skal gjennomgås en gang i året av Husnemnda og endringer legges frem for vanlig kommunal behandling. 1.2 Hva er boligsosial handlingsplan? Målet med boligsosial handlingsplan er å finne de riktige tiltakene for enkeltpersoner og familier som av en eller annen grunn har vansker med å komme seg inn på boligmarkedet. Boligsosial handlingsplan Side 6

7 Gruppen vanskeligstilte er en bred og sammensatt gruppe og det betyr at kommunen må ha en plan som inneholder tiltak på flere nivå. Noen klarer seg med startlån fra kommunen for å komme seg inn på boligmarkedet, mens andre har behov for en tilpasset bolig med tett oppfølging. 1.3 Planens målgruppe Planens overordnede perspektiv er brukergrupper som er omfattet av kommunens boligvirkemidler, det vil si vanskeligstilte på boligmarkedet som har behov for bistand for å etablere seg i egnet bolig. Grupper som kan trenge hjelp med sitt boligbehov er: Førstegangs- og andregangsetablerte flyktninger Personer som på grunnlag av bevegelseshemning/ fysisk funksjonshemning må ha fysisk tilrettelegging for å fungere i bosituasjon Personer med langvarig psyksisk lidelse Rusmiddelmisbrukere som har problemer med å etablere/ opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet Personer som har dobbel diagnose både rusmiddelmisbruk og psykisk lidelse Sosialt vanskeligstilte som for eksempel har problemer på grunn av adferd Personer med andre funksjonshemminger som ikke naturlig hører inn under kategorien nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmet, eller psykiske lidelser (for eksempel aldersdemente) Økonomisk vanskeligstilte der økonomien er hovedårsak til boligproblemet 1.4 Rammer for boligsosial handlingsplan Rammen for kommunens arbeid er de til enhver tid gjeldende lover, føringer fra staten, samt Steinkjer kommunes politiske vedtak. Vedrørende bolig til vanskeligstilte er kommunens ansvar regulert i følgende lover: Lov om sosiale tjenester i NAV, kapittel 4 27: Midlertidig botilbud Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Boligsosial handlingsplan Side 7

8 Under denne paragrafen pålegges kommunen en plikt til å finne et midlertidig botilbud for de som ikke klarer dette selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har et akutt behov for tak over hodet. I Steinkjer kommune er det sosialtjenesten Nav som har ansvar for og finansierer midlertidig botilbud. Midlertidig botilbud kan være så mangt, blant annet støtte for å oppholde seg hos bekjente/familie, reiseutgifter når man skal oppholde seg hos bekjente/familie, overnatting camping/hotell osv. Steinkjer kommune har en bolig på Fergeland som benyttes som midlertidig botilbud Sosialtjenesteloven, kapittel 3 3-4: Boliger til vanskeligstilte Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe- og vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Kommunen har etter dette et medvirkningsansvar, men den enkelte boligsøker har ikke rett til å kreve bolig Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 1 sier; Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes Andre statlige føringer Målsettinger innen den statlige boligpolitikken: Det finnes en rekke målsettinger innen den statlige boligpolitikken. En av de mer generelle er: Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i Boligsosial handlingsplan Side 8

9 velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltagelse i arbeidslivet. (Stortingsmelding nr. 20( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, s.70) Kommunale føringer Overordnet mål for kommunen i kommuneplan Steinkjer en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp og bo for alle kommunens innbyggere, og attraktiv for tilflytting og nyetablering. Bygdenes og småbyens fortrinn skal tas i bruk og utvikles slik at de bidrar til et meningsfylt og skapende liv, i et åpent og inkluderende miljø basert på likeverd, mangfold og toleranse. Kommuneplan har følgende gjennomgående tema: Forebygging Miljø Mangfold og toleranse Øvrige kommunale planer og vedtak som er relevant for boligpolitikken Kommunedelplan for Bistand og omsorgstjenester Rusmiddel politisk handlingsplan Bosetting av flyktninger Steinkjer kommune har inngått en fireårsavtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta i mot 50 flyktninger pr år i perioden Dette er en økning i forhold til tidligere år og skyldes større tilstrømming av flyktninger til Norge. Steinkjer kommune fikk i 2009 en forespørsel om å ta imot enslige mindreårige flyktninger og vedtok bosetting av 10 i Bosetting av enslig mindreårige flyktninger krever ofte et mer omfattende offentlig omsorgstilbud. Boligsosial handlingsplan Side 9

10 Steinkjer kommune fikk anmodning om å bosette 35 personer i 2011, hvorav 10 enslige mindreårige. Bosetting av flyktninger behandles i tildelingsmøtet som en søknad. Det gis en leiekontrakt på tre år. Søknad om bytte av bolig innen tre år etter førstegangstildeling behandles av tildelingsnemnda. Bosetting av flyktninger 2011, sak 11/06 Steinkjer kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 35 flyktninger i I dette antallet inngår 10 enslige mindreårige flyktninger i alderen år. Eventuelle familiegjenforeninger som følge av bosetting av enslige, kan komme i tillegg til bosettingstallet, avhengig av tilgangen på boliger. Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Husbanken Region Midt-Norge for perioden Steinkjer kommune og Husbanken Region Midt-Norge har for perioden inngått en samarbeidsavtale. Avtalen skal gi en sentral forankring og føringer for samarbeidet mellom Steinkjer kommune og Husbanken Region Midt-Norge. Gjennom formalisert samarbeid vil partene kunne få høyere måloppnåelse innenfor sentrale boligpolitiske områder, enn hver for seg. Det utvikles årsplan for samarbeidsområder innenfor tema som: Boligmasse energiøkonomiske tiltak i kommunal og privat regi Miljø- og energivennlige boliger og bygg Boliger for unge og vanskeligstilte Deltagelse i utviklings- og pilotprosjekter Informasjon til innbyggerne om Husbankens virkemidler Årsplan for 2011 beskriver områdene som Steinkjer kommune og Husbanken Midt Norge skal samarbeide om i Boligsosial handlingsplan Side 10

11 1.5 Boligtildeling og ansvarsområder Steinkjer kommune har i dag todelt tildeling av bolig. Tildelingskontoret for Bistand og omsorg tildeler omsorgsbolig og tildelingsnemnda med representanter fra Nav, Flyktningetjenesten og Boligkontoret tildeler ordinær kommunal utleiebolig. Steinkjer kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig. Disse ble første gang vedtatt i kommunestyret i , endret , revidert og vedtatt i Kommunestyret Boligkontoret Kommunestyret ønsket et forsterka boligkontor som en sentral aktør i en bedre koordinert boligpolitikk i Steinkjer. Koordinering av boligpolitikken ble behandlet i sak 09/30 og sak 09/92. Boligkontoret er organisert administrativt direkte under rådmannen. Boligkontoret er bemannet med 4,5 årsverk: daglig leder, boligkonsulent, konsulent Husbankens boligsosiale virkemidler, prosjektleder og prosjektmedarbeider for prosjektet Boligsosialt arbeid. Boligkontoret er gitt en sentral rolle, med koordineringsansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen og for bruken av de boligsosiale virkemidlene som kommunen har til rådighet. Oppgavene skisseres slik: Boligsosiale arbeidsoppgaver Operative oppgaver og tjenesteleveranser knyttet til: Boligformidling, boligtildeling, utleie på sosialt og økonomisk grunnlag sammen med tildelingsnemnda. Bo-veiledning/ oppfølging Husbankens virkemidler: informasjon, bostøtte, startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Oppgaver i forhold til NAV, Bistand og omsorg, Flyktningetjenesten, Steinkjerbygg AS og andre. Informasjon og samarbeidsoppgaver til Husbanken, private banker og andre. Prosjektlederansvar for 3-årige prosjekt Boligsosialt arbeid, Boligsosial handlingsplan Side 11

12 Boligsosial handlingsplan Boligpolitisk melding Sekretariat for husnemnda Boligkontoret som organisasjonen ble etablert , og medarbeiderne er spredt på ulike kontorer og etasjer, og det bør nå arbeides for å få til en samordning av de ulike funksjonene som er lagt til Boligkontoret. Det vil være viktig for å utvikle boligkontoret som organisasjon. Boligkontoret er politisk knyttet til Husnemnda og er sekretariat for denne. Husnemnda skal løpende utvikle en samordnet boligpolitikk i Steinkjer kommune og fremme forslag overfor formannskap og kommunestyre, herunder Boligsosial handlingsplan og Boligpolitisk melding. Øvrige oppgaver for husnemnda er knyttet mot Husbankens virkemidler og utviklingsområder Tildelingskontoret Tildelingskontoret er organisert under avdeling for bistand og omsorg. Kontoret består av leder, 2 sykepleiere, 1 vernepleier, 1 ergoterapeut og 1 merkantil. Tildelingskontoret er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om følgende tjenester: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukerstyrt personlig assistanse Langtidsopphold i sykehjem Korttidsopphold i sykehjem Korttidsopphold i eldresenter Avlastningsopphold Omsorgsbolig Trygghetsalarm Dagtilbud Matombringing Støttekontakt i boliger for funksjonshemmede Tildelingskontoret har i hovedsak ansvar for eldre og brukere med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklingshemming og psykiatri. Tildelingskontoret Boligsosial handlingsplan Side 12

13 disponerer 395 omsorgsboliger som de tildeler Steinkjerbygg AS Steinkjerbygg AS, er et heleid kommunalt aksjeselskap som eier ca. halvparten av de boligene kommunen disponerer. Den andre halvparten eier Steinkjer kommune selv. Steinkjerbygg AS har siden forvaltet alle boligene, dvs. både egne og kommunens. De fleste boligene ligger i sentrumssonen. Steinkjerbygg AS har pr. i dag kun utleieboliger og ingen borettslagsleiligheter. Boligene som forvaltes i regi av Steinkjerbygg AS har ulik standard, innhold og størrelse, og er inndelt i følgende kategorier: Ordinær bolig Bolig med heis/lett tilgjengelighet. Ikke livsløpsstandard. Bolig med heis/lett tilgjengelighet. Livsløpsstandard. Omsorgsbolig frittstående Omsorgsbolig ved eldresenter Bofellesskap (med bemanning) Bofellesskap/ skjermet enhet for demente Bofellesskap med styrket bemanning Boliger tilrettelagt for funksjonshemmede 3 leiligheter for tunge rusmisbrukere Eiermelding 2009 sak 09/135 Steinkjerbygg AS videreføres som egen virksomhet. Selskapet rendyrkes som profesjonell eiendomsutvikler og eiendomsforvalter, mens sosialpolitikken utøves av kommunen. Steinkjerbygg AS skal anskaffe boligmasse etter kommunens behov/bestilling, mens øvrig boligmasse kan avhendes. Steinkjerbygg AS er en viktig samarbeidspartner for Boligkontoret. Det må vurderes et felles elektronisk verktøy for administrasjon av utleieobjekter for Steinkjerbygg AS og Boligkontoret. Boligsosial handlingsplan Side 13

14 Ut i fra det arbeidet som skal gjøres i Boligkontoret ser vi at det vil være viktig med følgende muligheter i det elektroniske verktøyet: Ønskes tilgang til de sist registrerte kontrakter, leietakere og leieobjekter Ønskes tilgang til kontrakter under behandling Ønskes tilgang til andre oppgaver og avtaler Ønskes tilgang til å legge inn meldinger fra brukerne/leietakere Ønskes med grensesnitt mot fakturasystem Leietakere defineres med basisinformasjon som leietakernummer, adresse, kontonummer, osv. Kontrakter som er under behandling, løpende eller avsluttet Boligsosial handlingsplan Side 14

15 2.0 Hovedmål for boligsosialt arbeid i perioden Boligsosiale mål Å ha et sted og bo er grunnleggende for å kunne fungere i dagens samfunn. Bolig er et av fundamentene i den norske velferdspolitikken. Viktigheten av å ha et sted å bo gjenspeiles også i menneskerettighetene der retten til bolig er nedfelt (jf. FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1996 (ØSK), art. 11). 2.2 Overordnet mål Innbyggerne i Steinkjer disponerer en god og egnet bolig, uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. 2.3 Delmål Kommunalt disponerte bolig Kommunen disponerer en boligmasse som er differensiert og kan gi et dekkende tilbud til de av kommunens innbyggere som ikke selv, eller ved hjelp av andre boligvirkemidler, kan ivareta sine behov på boligmarkedet Bistand i boligmarkedet Kommunen gir veiledning og informasjon for å bistå kommunens innbyggere med å kjøpe bolig ved hjelp av Startlån og eventuelt tilskudd kombinert med Startlån Kommunen legger til rette for at de som ikke klarer seg i egen bolig får tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig Effektiv ansvars- og oppgavefordeling innen kommunens bolig sosiale arbeid Boligkontoret plasseres kontormessig som en enhet Utredes om alle kommunale utleieboliger skal tildeles av boligkontoret Grensesnittavtale mellom Boligkontoret og Steinkjerbygg AS ferdigstilles Felles elektronisk administrasjonsverktøy vurderes for Steinkjerbygg AS og Boligkontoret Kompetanseutvikling i boligsosialt arbeid Boligsosial handlingsplan Side 15

16 2.3.4 Bomiljø i kommunale utleieboliger Kommunen har fokus på bomiljø i kommunale gårder slik at de som leier opplever trygghet og tar medansvar 2.4 Styrende prinsipper Selv om boligsituasjonen er god for de aller fleste, er det noen grupper som har problemer med å skaffe og beholde egen bolig. En god boligfordeling er en forutsetning for at hele befolkningen skal kunne bo trygt og godt, uavhengig av sosiale, helsemessige eller økonomiske forutsetninger En normalisert bosituasjon Når normalitetsbegrepet skal defineres legges til grunn at det som er mest utbredt i en befolkning er det normale. Normalitetsbegrepet bygger på at bostedsløse, også de som har rus- og psykiske problemer, har det samme behovet for bolig og støtte som alle andre. Det rådende normaliserings- og integreringsprinsippet bygger på at flest mulig skal kunne bo i ordinære boliger og være en del av det vanlige bomiljøet. Man regner også med at ikke alle skal bo uten støtte og oppfølging, men at noen vil ha behov for tjenester i boligen. Tjenestene og hjelpen skal bidra til å normalisere relasjonen mellom individ og samfunn (Thyness 2004) Vi har normer og regler i samfunnet. Dette er uskrevne lover som er tillært av befolkningen og som man følger (Andenes 1996) En av normene i samfunnet er hvordan man oppfører seg og tar hensyn til naboer, og hvordan man følger de plikter som naturlig finnes i et boligkompleks. Det være seg fellesplikter som vasking av ganger og trapper og etterlevelse av husordensregler. Det er ønskelig at Steinkjer kommune jobber etter normaliseringsmodellen og at den danner grunnlaget for boligsosial tenkning. Her blir helhetlig oppfølging basert på individuell vurdering viktig. Normaliserings- og integreringstankegangen følger også ideologien om selveie ettersom dette er den vanligste boformen blant folk flest. I statsbudsjettet for 2011 er det formulert at Flest mulig av dem som ønsker det skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Trygghet, ansvar, medvirkning og hensynet til godt bygningsvedlikehold er vanlige argumenter for selveie. Boligsosial handlingsplan Side 16

17 Det er naturlig å se for seg ulike posisjoner på boligmarkedet: 1. Selveid bolig 2. Privat leid bolig 3. Kommunal leiebolig 4. Krise/ nattplass og korttidsplasser 5. Bostedsløse Boligvirkemidlenes rolle blir å være heisen som kan hjelpe boligsøkere inn i ønsket boligkarriere. Steinkjer kommune har følgende virkemidler til rådighet: Råd og veiledning Boliger, ordinære og boliger til spesielle boligbehov Ressurser til individuell booppfølging Bostøtteordning statlig Lån og tilskudd Bomiljøtiltak Boligrådgivning for vanskeligstilte Boligkontoret skal drive boligrådgivning og rådgivningen skal rettes mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette omfatter personer som er bostedsløse, bor utilfredstillende, står i fare for å miste boligen, eller som skal hjelpes til å bli mest mulig selvhjulpet i det ordinære boligmarkedet. Boligrådgivningen skal spesielt gis til kommunale leietakere som bistand til videre boligkarriere. Boligrådgivningen skal legge opp til en virkemiddelbruk som er: MÅLRETTET de som trenger bistand får det HELHETLIG forskjellige tiltak sees i sammenheng med hverandre EFFEKTIV mest mulig boligvelferd per krone Boligsosial handlingsplan Side 17

18 Gjennom boligrådgivning må flere boligsøkende hjelpes slik at de ikke blir boende i kommunal bolig. Det er viktig at ulike grupper motiveres og hjelpes til å få bolig i det ordinære boligmarkedet. 3.0 Bakgrunnsdata for handlingsplanen 3.1 Samfunnsøkonomiske utviklingstrekk Prognoser som det vises til i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Steinkjer kommune tilsier ikke at vi vil få vesentlig færre brukere i kommende planperiode. Men med riktige tiltak, spesielt rettet inn mot de unge brukerne (forebygging) og de tunge brukerne (tertiærtiltak - Sneppen bo og kompetansesenter m.fl.) kan en se for seg bedre kontroll med utviklingen og større faglig kompetanse til å løse oppgavene. Følgende faktorer vil ha betydning for utviklingen i Steinkjer kommune: Økning i antall LAR (legemiddel assistert rehabilitering) klienter som følge av endrede statlige inntaksregler yngre pasienter Økning i antall unge med rus og psykiske problemer Økning i antall barnevernssaker Økning i antall som har behov for tilpassede boliger 3.2 Kommunalt disponerte boliger, antatt boligbehov og prioriteringer Steinkjer kommune disponerer pr boliger. Fordelt som 395 omsorgsboliger og 384 ordinære utleieboliger, alle med kommunal tildelingsrett. 1 krisebolig Steinkjer kommune har på bakgrunn av behovsanalyse foretatt i 2010, kommet frem til følgende boligbehov når det gjelder kommunal utleiebolig. Omsorgsbolig Tildelingskontoret Bistand og omsorg ANTALL 2011 BEHOV Bofellesskap for eldre Boligsosial handlingsplan Side 18

19 Bofellesskap for funksjonshemmende Bofellesskap psykiatri Omsorgsbolig eldre (eldresenter) Omsorgsbolig funksjonshemmede Omsorgsbolig frittstående Antall omsorgsboliger totalt Ordinær utleiebolig Tildeles Boligkontoret Ordinære utleieboliger med livsløpsstandard/ 4 8 småhus (NAV) Ordinære utleieboliger / bofellesskap ungdom 8 (NAV) Ordinære utleieboliger / bofellesskap rus (NAV) Ordinære utleieboliger (NAV) 25 Ordinær utleiebolig med livsløpsstandard 100 (Flyktningetjenesten) Ordinære utleieboliger Antall ordinære utleieboliger totalt TOTALE BEHOV FOR STEINKJER KOMMUNE Sak 10/110 Boligsosial handlingsplan for Steinkjer kommune behovsanalysen, gir et bilde av at det er behov for færre boliger i den planperioden vi nå går inn i. Behovsanalysen er utarbeidet i samarbeid med avdelingene Bistand og omsorg, Nav, Helse og rehabilitering og Kultur. De gruppene av innbyggere det nå meldes et mindre behov for bolig til, hører ikke under det som kommunen kan definere som kjernegruppe, dvs. de kommunen har et lovmessig boligansvar for. Imidlertid vil kommunen ofte komme i kontakt med de gruppene det Boligsosial handlingsplan Side 19

20 meldes et mindre behov for bolig til, da disse gruppene kan ha vansker med å komme inn på det ordinære markedet, både når det gjelder leie og eie. Dette kan blant annet være personer som er sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilt. Behovsanalysen sier en nedgang på ca. 200 ordinære utleieboliger og samtidig har kommunen en venteliste for denne gruppen på 37 personer. Om dagens boligmasse skal ned med ca. 200 boliger vil det være viktig at vi setter inn tiltak som gjør at leietakerne får mulighet til å kjøpe den boligen de bor i. Dette kan skje gjennom f.eks. et fra leie til eie prosjekt, opprettelse av borettslag innenfor dagens boligmasse eller at leietaker kjøper bolig i det private marked. 3.3 Bruken av kommunalt disponerte utleieboliger Kommunal bolig er et knapphetsgode. Det vil derfor være et kontinuerlig behov for å vurdere hvilke grupper av søkere som har størst behov. Når det gjelder etterspørsel etter kommunal bolig er den stor. Boligkontoret mottok 270 søknader til kommunal bolig i 2010 og tildelingskontoret mottok 168 søknader på omsorgsbolig. Pr sto det 37 personer på venteliste for ordinær kommunal bolig og 150 personer på venteliste til omsorgsbolig. Kommunen har nå fokus på at ordinære kommunale utleieboliger(384) er ment som midlertidige botilbud for vanskeligstilte, og det gis tidsbestemt leiekontrakt for leieforholdet. Omsorgsboligene(395) er knyttet til en eller annen form for tjeneste og denne boligtypen gis med tidsubestemt leiekontrakt, det vil si at bosituasjonen blir mer permanent. I søknads og tildelingsfasen er det viktig at det foretas en individuell kartlegging av søkeren. Bolig kan da være ett av flere aktuelle tiltak. Tiltak kan f.eks. handle om oppfølging på forskjellige felt som omhandler det å bo, eller hjelp til å koordinere ulike tjenester, som vedkommende har behov for. Å sette inn tiltak for å hjelpe folk, skal være en del av det å få tildelt kommunal utleiebolig. Søknadsskjema for ordinær kommunal utleiebolig skal revideres for å sikre at alle relevante data innhentes som grunnlag for kartleggingen. Tildelingskriteriene er revidert og ble godkjent i kommunestyret juni Det er mulig at terskelen for tildeling av kommunal bolig fortsatt er for lav, og at tildelingskriteriene må Boligsosial handlingsplan Side 20

21 vurderes på nytt. Kommunale boliger skal tildeles de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. At noen blir vanskeligstilt på boligmarkedet kan skyldes: Utestengning fra leiemarkedet på grunn av etnisk eller sosial tilhørighet Behov for bolig med fysisk tilpasning som ikke finnes i det ordinære boligmarkedet Behov for tjenester i et omfang som ikke kan ytes individuelt i privat bolig Rus/psykiatri 4.0 Behov for sosiale tjenester knytta til bolig Lov om sosiale tjenester(i-1/93) gir rettigheter til alle uansett diagnose og brukergrupper. Loven gir rett til praktisk og personlig hjelp til alle som fyller vilkårene. Det samme gjelder pasientrettighetsloven ( nr. 63). Rusmisbrukere har fått stadfestet sine rettigheter i Stortingsmeldingen Omsorg 2000 (St.meld. Nr. 28 ( ) Innhold og kvalitet i omsorgstjenestene). Meldingen omhandler tjenester til alle som mottar helse- og sosialtjenester i kommunene. Tjenestemottakere defineres som mennesker med hjelpebehov av større eller mindre omfang, og som kommunene etter lovverket har plikt til å hjelpe. Dette gjelder også mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblemer. Rusmisbrukernes behov og rett til omsorgstjenester blir fremhevet i meldingen. Retten til individuell plan (IP) er stadfestet i kommunehelsetjenesteloven kap 6, 6-2 a, sosialtjenesteloven kap 4, 4-3a og pasientrettighetsloven kap 2, 2-5, og gjelder alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. En individuell plan er en overordnet plan som skal sikre at den enkelte som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få et helhetlig tilbud. Individuell plan er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Den som får utarbeidet en plan har rett til å medvirke i arbeidet, og tjenesteapparatet skal legge til rette for brukermedvirkning Boligsosial handlingsplan Side 21

Boligsosial handlingsplan for Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan for Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan for Steinkjer kommune 2011-2014 1 Innhold Boligsosial handlingsplan for Steinkjerkommune 2011-2014... 1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014... 4 0 Forord... 4 1.0 Innledning...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer