ÅRSRAPPORT En ekte lokal bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 En ekte lokal bank

2 VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhøringhet og god rådgivning." NÆR OG DYKTIG - En ekte lokal bank For Nøtterø Sparebank ble 2004 et meget bra år. Banken har lojale kunder og dyktige medarbeidere. Det er det beste grunnlaget for fortsatt positiv utvikling. Nøtterø Sparebank er den eneste uavhengige sparebanken med hovedkontor i Tønsbergområdet. Målet er å spille en viktig rolle i utviklingen av vårt hovedmarkedsområde som er Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. Sentrale Vestfold er et spennende vekstområde. Det er der vi skal være som EN EKTE LOKAL BANK. Vi tror det viktigste er å utvikle tilliten mellom banken og våre kunder. Kundene skal kunne stole på banken, og banken skal bygge på verdier som nærhet og dyktighet. Vi skal være til stede og gi gode råd som er til å stole på. Det er det som er å være sparebank. Vi har i mange år levert ut bankens årsrapport til innbyggerne i Nøtterøy kommune. Nå inkluderer vi også Husøy og Tjøme. Dette gjør vi for å gi lokalmiljøet informasjon om deres egen bank. Vi ønsker at alle skal bli godt kjent med banken, og vi inviterer derfor både nåværende og nye kunder til å ta kontakt - og g jerne komme innom banken for å snakke med en av våre rådgivere. som vil skje i tiden framover, er utviklingen av Østre Bolærne som nå er åpnet for folk flest. Vi kan alle håpe at Østre Bolærne vil bli et flott mål for besøk og bruk av både virksomheter, organisasjoner og privatpersoner. Det er mye å glede seg over både i banken og utenfor men mange opplever også tunge stunder. Fjoråret endte med en av de største tragedier i moderne tid da flodbølgen i Sørøst Asia rammet familier fra vårt nærmiljø på ferie i Thailand. Dette preger alle ved inngangen til det nye året. Det gir grunn til ettertanke og er noe vi må ta med oss videre. Banken er en del av samfunnet, og derfor blir vi berørt av det som skjer rundt oss. Nøtterø Sparebank ønsker gamle og nye kunder velkommen til et godt samarbeid også i Foto: Kavlie-Borge Vi bor i et av de mest attraktive områdene i Norge. Ikke minst er skjærgården en magnet for mange. Noe av det mest spennende Bjørn R. Engaas Adm.banksjef INNHOLD Unge talenter fra Nøtterøy og omegn Nøtterø Sparebank er en ekte lokal bank, derfor setter vi også fokuset på unge lokale talenter. Fra side kan du lese om: 1 Per Åge Bergquist Sivertsen fra Tønsberg som står på spranget til en karriere innen klesdesign. 2 Tharan Revfem fra Nøtterøy som allerede har g jort seg bemerket som koreograf i London. 3 Christoffer Holmer Nordbotten fra Nøtterøy som vant Vestfoldmesterskapet for kokkelærlinger. 4 Vestfold Ungdomsstrykeorkester (VUSO) og jentene Elin Marie, Ida Malene, Torunn Johanna og Kristin som g jør seg bemerket med egen kvartett. Hovedtall 2 Styrets beretning 3-9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Kontantstrømanalyse 12 Noter Boligkjøp - din største investering 30 Nyskapningsprisen 31 Nøtterø Sparebank sponser og gir gaver 31 Fond for kriminalitetsforbyggende arbeid 32 Markedsleder på fritidseiendommer 32 1

3 HOVEDTALL STYRETS BERETNING Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 60,9 60,3 57,8 53,0 49,3 Andre driftsinntekter 19,6 17,3 15,2 15,0 14,2 Driftskostnader og nedskrivning av anleggsmidler 52 51,7 47,7 46,3 42,3 Tap på utlån 1 3,4 2,9 3,7 3,1 Driftsresultat etter tap før skatt 28 23,3 14,9 17,1 30,5 Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Utlån (brutto) Egenkapital 215,6 196,4 180,0 169,8 158,4 Netto ansvarlig kapital 247,8 186,5 170,3 161,2 149,6 Kapitaldekning (prosent) 13,7 12,0 12,3 13,1 12,9 Antall avdelinger Antall minibanker Antall ansatte 31. desember Antall årsverk 31. desember 50 50,1 50,5 50,5 45 Bankenes rammebetingelser ekspansiv pengepolitikk og sterk økonomisk vekst Både i Norge og internasjonalt var den økonomiske veksten god g jennom fjoråret. Likevel holdt prisstigningen seg lav her i landet, og Norges Bank satte ned sin såkalte styringsrente to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng til 1,75 % i mars 2004 der den har ligget siden. Oslo Børs nådde en historisk toppnotering i desember, delvis som følge av rekordhøy oljepris. Boligprisene steg med 12 % i Antall igangsatte boliger var 30 % høyere enn året før. Bolig utg jør hoveddelen av de fleste husholdningers formue. Verdien av boligene, anslått på bakgrunn av prisen på omsatte boliger, steg med 400 milliarder kroner her i landet g jennom fjoråret. Økningen i boligformue g jør at folk føler seg rikere og stimulerer både lånelyst og villighet til å bruke penger. Det lave rentenivået har bidratt til en sterk reallønnsutvikling. Likevel skjedde det ingen ukontrollert kjøpefest slik mange var redde for. Privat forbruk utg jør 60 % av fastlandsøkonomien i Norge og er dermed den viktigste drivkraften i norsk økonomi. To tredjedeler av alle husholdninger er i nettog jeldsposisjon og har hatt fordel av det lave rentenivået de to siste årene. Næringslivet har vært meget tilbakeholdende med investeringer i senere år. Dette er i ferd med å endre seg. Den største delen av investeringsøkningen i 2004 var boliginvesteringer, men det er også klare tegn til at bedriftene begynner å investere ig jen. Bildet er imidlertid sammensatt, og det er store regionale variasjoner. F.eks. har viktige deler av tradisjonell industri i Vestfold fortsatt store problemer med å opprettholde konkurransekraft. Det lave rentenivået bidro til sterk vekst i husholdningenes g jeld i På landsbasis vokste g jelden med over 11 % eller 130 milliarder kroner. Gjeldsveksten var over dobbelt så høy som veksten i disponibel inntekt. På tross av lav rente var likevel sparingen høy, og husholdningenes brutto finansformue økte mer enn g jelden. Vel en femtedel av økningen i finansformue skyldes verdistigning på aksjer og obligasjoner. I motsetning til situasjonen på 1980-tallet, har altså ikke den sterke g jeldsveksten ført til redusert sparing, og ikke minst i vår sammenheng er det gledelig å konstatere at bankinnskudd har vokst meget sterkt. Mange er opptatt av om det lave rentenivået vil fortsette. Norsk økonomi vil sannsynligvis oppleve sterkere konjunkturoppgang enn tidligere antatt i 2005, og de fleste indikatorer tyder på at de gode konjunkturene vil vedvare til og med Inflasjonen ventes å forbli lav, og isolert sett gir ikke det grunnlag for særlig renteøkning på mellomlang sikt. Statistisk Sentralbyrå antar at inflasjonsmålet på 2,5 % kan nås i 2007 med uendrede nominelle renter. Det vil i tilfelle gi fortsatt sterk vekst i privat konsum og boliginvesteringer. Dersom internasjonal høykonjunktur også fortsetter g jennom 2006 og 2007, vil det kunne gi sterkere inflasjonsimpulser til norsk økonomi med derav følgende økning i det norske rentenivået. I så fall får det stor betydning for privat konsum og ikke minst boligmarkedet. Ansatte i Nøtterø Sparebank Seksjon privatmarked Teie torv Klokken Temperatur: - 5 De fleste analytikere synes å være enige om at vi i inneværende år kan se fram til en moderat renteøkning. Vi legger til grunn at det vil gi rom for en fortsatt god utvikling for banken. Bankens virksomhet i 2004 Nøtterø Sparebank har i 2004 det beste driftsresultatet i bankens historie. Resultatet av den ordinære bankdriften ligger over budsjettet og skyldes både gode markedsmessige forutsetninger og stor innsats fra de ansatte. I kroner 2 3

4 EGENKAPITAL Millioner kr , var resultatet vel 28 millioner før skatt. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Bankens forvaltningskapital økte med 16,4 % i 2004, brutto utlån med 15,1 %, mens innskuddene økte med 19 %. Rentenettoen i kroner endte på samme nivå som i 2003 på tross av veksten, noe som illustrerer den sterke konkurransen i bankens markedsområde. Tapene var meget moderate og er kostnadsført med vel 1 million kroner. Banken har en sterk stilling i markedet som i hovedsak utg jøres av Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Nøtterø Sparebank er den eneste selvstendige sparebank med hovedkontor i dette området. Ved inngangen til 2005 har styret vedtatt ny strategiplan som understreker verdigrunnlaget til banken bygd på tillit mellom bank og kunde og med vekt på nærhet og dyktighet. Nøtterø Sparebank skal framstå som en ekte lokal bank i Tønsbergområdet. I løpet av fjoråret er det g jennomført en organisasjonsendring som gir enda sterkere fokus mot kundene. Styret legger vekt på at banken både skal være fysisk tilg jengelig og ha elektroniske tjenester minst på nivå med våre konkurrenter. I tillegg er det viktig å tilby spare- og forsikringsprodukter samt eiendomsmegling som g jør at folk flest kan få dekket sine behov for slike tjenester g jennom banken. Banken ønsker å framstå som et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsbergområdet, og styret legger vekt på at det har vært en positiv utvikling på dette området uten at risikoeksponeringen er økt vesentlig. Effekten av samarbeidet g jennom SpareBank 1 Alliansen har vært meget positiv g jennom Alliansen er viktig for banken i forbindelse med teknologiutvikling, kompetanseheving, innkjøp og merkevarebygging. Styret forventer ytterligere effekter av samarbeidet kommende år, ikke minst g jennom implementering av nye verktøy for risikooppfølging og porteføljestyring. Banken har redusert kostnadene i den ordinære driften. Som følge av lavere avkastningsrente på avsatte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente, er regnskapet belastet med vel 2,1 millioner kroner i pensjonskostnader. Skattekostnaden er beregnet til 8 millioner kroner. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Gaver til almennyttige formål kr Avsetning til jubileumsfond 2007 kr Overført til bankens fond kr RESULTATUTVIKLINGEN Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i kroner på tilnærmet samme nivå ved slutten av 2004 som ved slutten av 2003 på tross av betydelig økning i utlån og innskudd. Dette skyldes den generelt sterke konkurransen i vårt markedsområde, men også at banken bevisst har valgt å holde gode innskuddsbetingelser for å bedre innskuddsdekningen. I prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital fortsatte fallet i rentenetto fra 2003 og g jennom hele Rentenettoen var ved utgangen av året 2,19 % som er 28 punkter lavere enn ved inngangen til året. Rentemarginen (kundemarginen) som er forskjellen mellom g jennomsnittlig veide utlåns- og innskuddsrenter, falt også g jennom hele året og endte på 2,46 % som er 20 punkter lavere enn ved årets start. Rentemarginen var imidlertid ganske stabil gjennom hele høsten og tok seg noe opp i desember. Både rentenetto og rentemargin ligger lavere enn i sammenlignbare banker. Styret er opptatt av å endre denne utviklingen, og at prisingen må ta hensyn til dette i tiden framover. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra salg av fonds, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 19,6 millioner kroner som er vel 2,2 millioner kroner høyere enn året før og vesentlig bedre enn budsjettert. God utvikling i salg av ODIN-produkter, skade- og livforsikringer og utbytte fra våre deleide selskaper EiendomsMegler 1 AS og Georg Solberg AS har bidratt til resultatet. Driftskostnader Samlede driftskostnader var 52 millioner kroner som er ca kroner lavere enn budsjettert og DRIFTSRESULTAT før skatt Millioner kr , ,1 14, høyere enn året før. Driftskostnadene utg jorde 1,87 % av g jennomsnittlig forvaltningskapital mot 2,13 % året før. Driftskostnader i prosent av inntekter var 64,6 % mot 66,7 % foregående år. Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med knappe 0,5 millioner kroner. På grunn av det lave rentenivået har banken lagt til grunn lavere avkastning på oppsparte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente for å beregne nåverdi av framtidige pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med felles oppfatning i bransjen, men får som konsekvens en betydelig økning i utgiftsførte pensjonskostnader. Generelle administrasjonskostnader falt med nesten 0,5 million kroner, mens andre driftskostnader (IT-kostnader og kostnader til fellesskapet i SpareBank 1 Alliansen) økte med vel kroner. Styret er tilfreds med kostnadsutviklingen i banken selv om samlede kostnader fortsatt ligger godt over g jennomsnittet i bransjen. Det er styrets intensjon at den positive trenden på kostnadssiden skal videreføres. Tap og tapsavsetninger Låne- og garantiporteføljen er g jennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsføring framgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Utviklingen i omfang av misligholdte engasjementer har vært tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån utg jorde 1,1 % mot 1,2 % året før. Banken g jennomfører fire ganger i året en samlet g jennomgang av tapsutsatte engasjementer som grunnlag for innstilling til styret om tapsføring. Banken hadde i 2004 netto tap på utlån og garantier på i alt 1,1 millioner kroner mot 3,4 millioner kroner foregående år. Av beløpet på 3,4 millioner i 2003, var 1,1 millioner kroner avsetninger til uspesifiserte tap. Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Uspesifiserte tapsavsetninger utg jør 17,4 millioner kroner som er 0,65 % av brutto utlån. Spesifiserte tapsavsetninger var ved utgangen av 2004 ca. 5 millioner kroner mot 4,5 millioner kroner året før. Samlede tapsavsetninger utg jør dermed 22,4 millioner kroner. Styret kjenner forøvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det er sannsynlig at vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det er grunn til å peke på at ny utlånsforskrift som blir g jeldende fra og med 2006 innfører nye retningslinjer for tapsføring, slik at uspesifiserte tapsavsetninger deretter endres til nedskrivning på porteføljer av utlån. Det vises forøvrig til note 2. BALANSEN Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital var millioner kroner ved utgangen av Det er en økning på 418 millioner kroner eller 16,4 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Innskudd Ved årets slutt utg jorde innskudd fra kunder millioner kroner. Det er 285 millioner kroner mer enn ved utgangen av 2003 eller 19 % økning. Fra 2002 til 2003 opplevde banken en nedgang i innskudd på 48 millioner kroner. Styret har sett det som vesentlig å snu den negative innskuddsutviklingen og er svært tilfreds med resultatet. Gjennomsnittlig innskuddsrente g jennom året var 1,58 %. Banken har holdt en markedsmessig høy rente spesielt på innskudd over 1 million kroner, noe som har bidratt meget positivt til innskuddsveksten. Innskyterne er i 2004 godskrevet renter med i alt 26,2 millioner kroner mot 57,4 millioner kroner foregående år. Dette reflekterer det generelt kraftige fallet i rentenivå i Norge som likevel ikke har medført at kundene har unnlatt å spare i banken. Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Bankens eksterne finansiering hovedsakelig g jennom direkte lån i andre banker og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i markedet, utg jorde ved årets slutt netto 904 millioner kroner. Av dette er 740 millioner kroner obligasjonsg jeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter. 100 millioner kroner er direkte lån i annen bank samt et sertifikatlån. 4 5

5 UTLÅN Øvrige Vestfold 7,7 % Andre 8,1 % Veksten i ekstern finansiering er på 81 millioner kroner sammenlignet med året før. Fra 2002 til 2003 økte den eksterne finansieringen med 300 millioner kroner. Den avdempede veksten henger sammen med økningen i kundeinnskudd. Forøvrig henvises til note 8. Utlån Brutto utlån økte i 2004 med 352 millioner kroner eller vel 15 %. Det er noe mer enn året før. Størstedelen kom fra personkundemarkedet, men også bedriftskundemarkedet hadde positiv utvikling i andre halvår. Utlånsveksten illustrerer særlig den veksten som har vært i lengre tid i boligmarkedet i Tønsbergområdet. Folketilveksten og boligveksten er fortsatt høy i distriktet sett under ett, og lite tyder på at det vil endre seg de nærmeste årene. Av samlede utlån på millioner kroner, utg jorde lån til personkundemarkedet millioner kroner eller 83,2 %. Utlån til bedriftskundemarkedet utg jorde 435 millioner kroner eller 16,2 %. Ved utgangen av 2004 hadde banken fastrentelån for 145,6 millioner kroner i egne bøker. Tilsvarende tall i 2003 var 161,8 millioner. Fastrentelånene er sikret g jennom rentebytteavtaler. Banken har ingen renterisiko på fastrentelån til og med Den g jennomsnittlige utlånsrenten for hele året var 4,10 % - fallende g jennom hele året. I 2003 var g jennomsnittlig utlånsrente 6,48 %. Utlån og garantier fordelt på sektorer, næringer og geografiske områder er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 2004 på 217 millioner kroner mot 180 millioner året før. Av dette var 37 millioner plassert i aksjer, 75 millioner i bankpapirer, 58 millioner i offentlige papirer, 37 millioner i industriobligasjoner og 10 millioner i ansvarlige lån. Markedsverdien av bankens obligasjonsbeholdning var kroner høyere enn bokført verdi. Nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen finnes i note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved årsskiftet hadde banken en netto ansvarlig kapital på 247,8 millioner kroner mot 196,4 millioner året før. Av dette utg jorde kjernekapitalen henholdsvis 245,1 i 2004 mot 187 millioner kroner året før. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av 2004 steget med 256,9 millioner kroner eller 16,5 %. Styret har i løpet av året vært opptatt av bankens kapitalgrunnlag i forhold til veksten. Selv om bankens kapitaldekning etter tillegg av naturlig inntjening ville ligge langt over det lovbestemte minimumskravet, viste signaler fra finansmarkedet at det var behov for å styrke ansvarlig kapital ytterligere, blant annet for å bidra til styrket rating av banken. Som følge av dette, vedtok styret og forstanderskapet i fellesmøte sist høst å benytte regelverket for utstedelse av fondsobligasjoner siden markedet for slike da var svært gunstig. Det ble på denne måten hentet inn 40 millioner kroner i ny ansvarlig kapital. I henhold til regelverket kan inntil 15 % av kjernekapitalen bestå av fondsobligasjoner definert som evigvarende ansvarlig lån. Banken har derfor inntatt fondsobligasjoner tilsvarende 36,6 millioner kroner som kjernekapital, mens den overskytende fondskapitalen på 2,7 millioner kroner ligger som tilleggskapital. Med tillegg av det nevnte fondsobligasjonslånet utg jør bankens kapitaldekning ved årsskiftet 13,7 %. Overdekning i forhold til lovbestemt krav på 8 % var dermed 102,6 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. RISIKOFORHOLD Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper g jennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Banken har i løpet av 2004 endret organiseringen av internrevisjonen der flere oppgaver nå følges FORVALTNINGSKAPITAL Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg 0 84,2 % Millioner kr opp av nøkkelkontroller i internkontrollsystemet, mens bekreftelsesfunksjonen er overtatt av bankens eksterne revisor. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav risikoprofil. FINANSIELL RISIKO Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Den sterke veksten i utlån fra 2003 fortsatte g jennom 2004, jfr. avsnitt om utlån foran. Hovedvekten av utlånsøkningen har kommet innenfor godt sikrede boliglån. I andre halvdel av 2004 var bankens næringslivsseksjon ig jen fullt bemannet etter lengre tids kapasitetsproblemer. Det g jorde det mulig med en noe mer offensiv holdning ut mot dette markedet som resulterte i en forholdsvis sterk utlånsvekst mot slutten av året. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 83,3 % til personmarkedet og 16,7 % til bedriftsmarkedet. Ca. 85 % av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående, fullsikrede næringslån utenfor dette området. Banken har startet innfasingen av et nytt risikoklassifiseringssystem for personmarkedslån i P.t. er 95 % av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For personlige foretak, er 92 % klassifisert som middels til svært lav risiko. For øvrige bedriftsmarkedslån, er 90 % klassifisert som middels til svært lav risiko. Banken vil gå over til et mer avansert risikoklassifiseringssystem i Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og interne retningslinjer g jennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger utg jør til sammen 22,4 millioner kroner. Det er ikke foretatt ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger i Styret anser at disse avsetningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i utlånsporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel g jennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er redusert sammenlignet med året før. For det første har den negative innskuddsutviklingen blitt snudd til en markant innskuddsøkning. For det andre har banken styrket ansvarlig kapital og kapitaldekningen som gir bedre rating og dermed større tiltro til banken i kapitalmarkedet. For det tredje er markedet for fremmedfinansiering generelt bedre enn for 1-2 år siden. Banken har p.t. nesten hele sin fremmedfinansiering som langsiktige obligasjonslån, en mindre andel som direkte banklån og bare ett mindre sertifikatlån. Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten to ganger i 2004, og den ble liggende fast på 1,75 % fra mars. Effekten av det lave renteregimet har vist seg som et kraftig press på rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret g jennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at renterisikoen har økt ytterligere i Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har truffet tiltak for å bedre kapitaldekningen ytterligere i Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %) og følger daglig kravet om likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader). Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. STRATEGISK RISIKO Strategisk risiko utg jøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er stor og økende. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket g jennom året noe den sterke veksten understreker. 6 7

6 Organisasjonen er endret for å bli mer effektiv overfor kunder og marked, og sammen med satsing på kompetanseutvikling står banken bedre rustet enn tidligere. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. OPERASJONELL RISIKO Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i ANSATTE, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2004 hadde Nøtterø Sparebank 53 ansatte i bankvirksomheten. Disse utfører 50 årsverk. En person var helt sykmeldt og en person var i permisjon. 55 % av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. på fire personer består bare av menn. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer foruten adm. banksjef. 40% av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamedlem for adm. banksjef til styret i bankens to deleide eiendomsmeglerselskaper. Det totale sykefraværet i 2004 var 6,8 % mot 4,7 % året før. På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er meget godt. Det er avholdt to ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 2004 ble utvalget ledet av representant for bankens ledelse. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det forebyggende helsearbeidet, og det er i 2004 etablert ny avtale med profesjonell, ekstern bedriftshelsetjeneste. Den vedtatte arbeidsplan for arbeidsmiljøutvalget er fulgt opp. UTSIKTENE FOR 2005 De fleste signaler i markedet indikerer at rentebunnen er nådd for denne gang. Banken legger til grunn at det vil skje en moderat renteøkning i andre halvdel av Det g jennomsnittlige rentenivået vil imidlertid stadig være lavt, og det fører til at det fortsatt vil være høyt privat forbruk og høy boligomsetning. Selv om veksten i boligprisene vil kunne avta noe, er det grunn til å tro at låneetterspørselen til boligfinansiering vil være høy. Det gir grunnlag for fortsatt vekst både for bank, forsikring og eiendomsmegling i vårt markedsområde som er svært attraktivt som bosted. Nøtterøy, 31. desember februar 2005 Flere tegn tyder på at investeringene i næringslivet tar seg opp, men det er fra et svært lavt nivå de siste årene. Tradisjonelle næringer er meget utsatt i Vestfold. Dersom kronekursen presses opp som følge av pengepolitikken, vil det gi betydelig negative utslag for næringslivet. Konkurransesituasjonen på bankmarkedet i Tønsbergområdet forventes å øke i Det er en utfordring, men også en spore til økt innsats. Styret vil benytte anledningen til å takke bankens ansatte for innsatsen i Samtidig vil styret rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt til at Nøtterø Sparebank fortsatt har en meget sterk posisjon i markedet. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Tre av åtte avdelingsledere er kvinner. To av fem salgsteamledere er kvinner. Bankens sentrale ledergruppe Banken har i 2004 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL Styrets leder Styrets nestleder MARIANNE NYSTUEN NILS G. SAMUELSEN BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef Ansatte i Nøtterø Sparebank Seksjon bedriftsmarked Vrengen Klokken Temperatur: - 1 Ansatte i Nøtterø Sparebank Avdeling Tønsberg Brygga Klokken Temperatur: - 3 Ansatte i Nøtterø Sparebank Seksjon foretningsstøtte Borgheim Klokken Temperatur:

7 RESULTATREGNSKAP BALANSE Beløp i hele kr) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på g jeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og g jeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Tap på garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning Gevinst Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, Byggelån 2, Nedbetalingslån 2, 8, Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2, Spesifiserte tapsavsetninger 2, Uspesifiserte tapsavsetninger 2, Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Obligasjoner utstedt av det offentlige 3, Obligasjoner utstedt av andre 3, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4, Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler 6, Bygninger og andre faste eiendommer 6, Andre eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og g jeld til kunder Innskudd fra og g jeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og g jeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne ikke-amortiserte sertifikater Obligasjonsg jeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen g jeld Finansielle derivater Annen g jeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

...god å ha i ryggen

...god å ha i ryggen 2006 årsrapport ...god å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Adm. banksjef

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel Årsrapport 2003 Innhold Administrerende banksjef Odd Fagerli har ordet og takker for seg 1 Fred Anton Maier Hovedtall 2 Styrets beretning 3-8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Anita

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer