FORSLAG TIL RESOLUSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL RESOLUSJONER"

Transkript

1 FORSLAG TIL RESOLUSJONER Den forberedende redaksjonskomiteen for resolusjoner (heretter kun redaksjonskomiteen) ble satt ned av landsstyret i møte og har bestått av Frode Lindal (Finnmark), Leif Johnsen (Hordland), Julie Næss (Oslo) og Une Aina Bastholm (stortingsgruppa), og ble supplert med Mattis Ulvang (Grønn ungdom) i sentralstyremøtet Komiteen har hatt som mandat å bidra til en best mulig behandling og samordning av forslag som skal behandles på landsmøtet og har hatt samarbeid med AU og mediegruppa. Komiteen skal erstattes av en redaksjonskomité som velges på selve landsmøtet for bearbeiding av innkomne endringsforslag. Redaksjonskomiteen har gjennom nyhetsbrev informert om at vi vil prioritere resolusjonsforslag som samler partiet foran en viktig valgkamp i høst setter oss på agendaen i lokalvalget er ny politikk, eller utdyping av allerede vedtatt politikk Redaksjonskomiteen har innstilt på antall resolusjoner som skal behandles av Landsmøtet og hvilke som skal behandles, samt foreslått opplegg for debatten. Alle innsendte forslag er inkludert i dette saksdokumentet med komiteens innstilling. Vårt arbeid har foregått med knappe frister og samtidig med partiets kampanje for å stille lister i flest mulig kommuner. Det har ikke ligget i vårt mandat å bearbeide innhold, men vi har vært i kontakt med noen av forslagsstillerne for å gjøre mindre endringer i det som presenteres for Landsmøtet. Evalueringen av fjorårets landsmøte viser at mange ønsket mer tid til å behandle resolusjoner. Vi har lagt opp til å diskutere resolusjonene i to bolker, og håper at det bidrar til en oversiktlig debatt. For at det skal være tilstrekkelig tid til debatt, endringsforslag og votering har vi valgt å innstille på at Landsmøtet kun behandler ti resolusjoner. Vi er på vei inn i et kommunevalg. Av den grunn har vi lagt vekt på den lokalpolitiske relevansen av resolusjonsforslagene, og forslagenes evne til å samle og ruste partiet til en viktig valgkamp. Vi har i vår innstilling sett resolusjonsforslagene i sammenheng slik at de i helhet gir en bredde i temaer, og angår forskjellige deler av landet. Redaksjonskomiteen har valgt å gi en kort kommentar til de innsendte resolusjonsforslagene for å forklare vår innstilling på hvilke som skal realitetsbehandles. Vår innstilling betyr ikke nødvendigvis at alle komiteens medlemmer er enige i det politiske innholdet, eller mener 1 av 49

2 resolusjonen er klar til å vedtas. Vi har innstilt på de forslagene til resolusjoner som vi mener har innhold og tematikk som partiet har mest utbytte av å diskutere og ta stilling til på årets landsmøte. Redaksjonskomiteens forslag til vedtak: Landsmøtet behandler 10 resolusjoner, fordelt i to bolker. Landsmøtet behandler følgende resolusjoner Bolk 1 1. #6 Ikke tillat søndagsåpne butikker 2. #10 E18: Ingen skam å snu! 3. #11 Styrk forvaltningen av reindrifta 4. #19 Ta ikke maten fra barna våre! 5. #24 Menneskevennlige lokalsamfunn og offentlige rom Bolk 2 1. #8 Krav til norsk våpeneksport 2. #12 Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet 3. #13 Sterkere yrkesfaglige linjer 4. #17 Ja til naturlig reklame alternativt Nei til retusjert reklame 5. #20 En ny boligpolitikk 2 av 49

3 Innkomne resolusjoner. Innkomne resolusjoner. #1 Arveavgift #2 Fremmedspråk nr 2 i vidergående skole må bli frivillig #3 Vern om norsk landbruk #4 Nei til utsalg av offentlige tjenester #5 Vi vil ikke ha et tøffere arbeidsliv #6 Ikke tillat søndagsåpne butikker #7 Det grønne skiftet må starte i kommunene #8 Krav til norsk våpeneksport #9 Norge må bidra på hjemmebane #10 E18: Ingen skam å snu! #11 Styrk forvaltningen av reindrifta #12 Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet #13 Sterkere yrkesfaglige linjer #14 Vi krever et fritt Vest Sahara #15 Nei til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden #16 Nei til olje i Arktis #17 Ja til naturlig reklame alternativt Nei til retusjert reklame #18 Innkjøpsordninger som stimulerer det grønne skiftet #19 Ta ikke maten fra barna våre! #20 En ny boligpolitikk #21 Miljøpartiet De Grønne vil gjøre toget konkurransedyktig #22 Vi anerkjenner Palestina #23 TRUKKET: Avskaff skjønnhetstyranniet #24 Menneskevennlige lokalsamfunn og offentlige rom #25 Norge må fordømme USAs torturbruk #26 Snu ordningen med organdonasjon #27 De Grønne vil styrke det nordisk samarbeidet #28 Statlig medfinansiering av det grønne skiftet i transportsektoren 3 av 49

4 #1 Arveavgift Vi vil innføre arveavgift men med et unntak for jordbrukseiendommer som drives videre. Verdens rikdom er skjevt fordelt, og noen få mennesker sitter med mesteparten. Denne rikdommen medfører også makt som brukes til å videreføre et urettferdig system. gjeninnføre arveavgift vil bidra til å bryte maktmonopolene, og fordele deler av denne rikdommen tilbake til resten av samfunnet. Vi må unngå at noen få mennesker sitter med eiendomsrett til naturressursene. Forslagsstiller : K. Engja Nordre Aker Behandling : Medlem Bakgrunn og kilder : Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Kjetil Engja Vurdering fra redkom: Tema for denne resolusjonen går inn i arbeidet med grønn skattereform som vi tror bør behandles mer helhetlig, å behandle en slik resolusjon nå vil kunne gi begrensninger i det videre arbeidet. Innstilling fra redkom: Behandles ikke. 4 av 49

5 #2 Fremmedspråk nr 2 i vidergående skole må bli frivillig En del unger klarer ikke å lære seg et fremmedspråk i tillegg til engelsk på videregående skole, ved at de stryker i faget eller slutter. De vil slite for å få studieplass. Norge kan dermed risikere å gå glipp av studenter innen innovasjon, psykologi, kreativitet og IKT studier. Dette løses ved at fremmedspråk nr 2 gjøres frivillig, og at andre fag i stedet kan velges. Hvis et andre fremmedspråk velges, skal det være spansk, tysk, fransk, arabisk eller kinesisk. Forslagsstiller : K. Engja Behandling : Medlem K. Engja Bakgrunn og kilder : Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Kjetil Engja Vurdering fra redkom: Vi mener denne er uferdig og for lite underbygget. Innstilling: Behandles ikke. 5 av 49

6 #3 Vern om norsk landbruk Det er ingen grunn til å tro at EU og USA vil sikre våre interesser i handelsavtaler og tollvern. Sylvi Listhaug støtter heller ikke norske interesser. Tvert i mot har hun i Brussel uttalt til vår motpart at hun gjerne taper saken om ostetoll. For norsk matproduksjon er det et bakholdsangrep. I 2013 innledet EU og USA forhandlinger om den såkalte TTIP avtalen, verdens største frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership, som handler om toll lettelser og felles regler innenfor vare og tjenesteområder. Forhandlingene er nå i sluttspurten, og resultatet vil få store konsekvenser for norsk landbruk. Regjeringen er tilsynelatende likegyldig til dette, i sin ensidige tro på frihandel. Uten tollvernet vil norsk landbruk tape svært mye. Allerede i dag importerer vi 60 prosent av maten vi spiser, og to tredeler av maten kommer fra EU. Det kan ikke kalles proteksjonisme. Men USA og EU vil at vi skal gjøre oss avhengige av dem for all maten vi spiser. De bryr seg ikke om vi beholder landbruk i Norge. EU og TTIP avtalen, med USA i spissen, sier at vi må godta alt i avtalene de fremforhandler. Det betyr at vi risikerer å miste muligheten til å beskytte oss mot 95 prosent utenlandske landbruksvarer som vi i dag kan legge toll på. Dette er ensbetydende med å legge ned nesten hele det norske landbruket. Vi krever at Listhaug og regjeringen, med V og KrF, entydig vil stå fast ved våre interesser og verne norsk landbruk. Forslagsstiller : Styret MDG Buskerud Behandling : Lokallagsstyret, Fylkesstyret Bakgrunn og kilder : Resolusjonen kommer fra lokallaget Lier, er vedtatt på lokallagets årsmøte og er skrevet av MDG sin førstekandidat i Lier, Janicke Karin Solheim. Resolusjonen er anvendt til avisinnlegg som ble sendt D.T. og Lierposten. Resolusjonen ble bekreftet på styremøte i MDG Buskerud og vedtatt sendt til Landsmøtet. Janicke er innforstått med dette og samtykker at den sendes på vegne av Buskerud. Resolusjonen tar opp en sentral spørsmålsstilling når det gjelder et kjerneområde i mdg sin politikk, jordvern. Adresse til Janicke er Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Ralf Heberling Vurdering fra redkom: Redaksjonskomiteen har innstilt på at det skal behandles en resolusjon om Landbruk (#19) og en om TTIP og TISA (#12). Vi mener innholdet i denne er ivaretatt ved at resolusjon nr #12 og 6 av 49

7 #19 behandles på LM, og at de andre tekstene er sterkere på de to temaene som tas opp i denne resolusjonen. Innstilling: Behandles ikke. 7 av 49

8 #4 Nei til utsalg av offentlige tjenester TISA (Trade In Services Agreement) er en handelsavtale for tjenester. Den forhandles frem av en gruppe land med arbeidsnavnet Really Good Friends of Services. Norge er ett av 51 land som deltar i forhandlingene. Avtalen forhandles av en norsk regjering som vil slippe flere private inn i offentlig sektor og ikke engang alle våre folkevalgte på stortinget har innsyn i forhandlingene. Kun når avtalen er ferdigforhandlet vil den forelegges stortinget. UD forhandler på vegne av Norge. Avtalen skal i utgangspunktet ikke berøre tjenester som i dag kun er offentlige. Dermed definerer avtalen offentlige tjenester som: tjenester som verken tilbys på kommersiell basis, eller er i konkurranse med en eller flere tjenesteleverandører. Dette betyr at tjenester der det også eksisterer private tilbydere i avtalen ikke regnes som offentlige tjenester. Barnehager, sykehus, barnevern, eldreomsorg, skoler og rusbehandling åpnes opp for de private markedskreftene. I praksis er det kun tjenester som politi, brannvesen, forsvar og domstoler som utelates fra forhandlingene. Konkurranseutsatte tjenester markedsføres som å stimulere til verdiskapning, skape bedre tjenester og effektivisering. Krav til profitt for eierne kan medføre at tjenestene kuttes til beinet for å gi størst mulig overskudd, med mindre tjenestene blir så dyre at de kun kan benyttes av de mest velbemidlede i samfunnet. De som har mulighet kjøper seg de beste tilbudene innen barnehage, skole, sykebehandling og eldreomsorg. Vi kan ende opp med en klassedeling for hele livsløpet. Det er dessverre også et faktum at den beste kompetansen trekkes dit de største lønningsposene er å finne. Ytterligere liberalisering av tjenestesektoren vil gi økt press for privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenestene. TISA avtalen er en trussel mot demokratiet og velferdsstaten. Den vil gi multinasjonale selskaper juridiske rettigheter til å overstyre demokratiske beslutninger som berører de enkelte lands offentlige tjenestetilbud. Dette er ikke en retning MDG ønsker samfunnet skal bevege seg i. MDG vil derfor arbeide for at Norge trekker seg ut av disse forhandlingene umiddelbart. MDG vil arbeide for at TISA forhandlingene åpnes for fullt innsyn. Først da kan den reelle demokratiske prosessen gjennomføres, og vi vil få fullt innsyn i hvordan regjeringen forsøker å forhandle frem en samfunnsendring MDG ikke kan stille seg bak. Forslagsstiller : MDG Stavanger 8 av 49

9 Behandling : Lokallagsstyret Bakgrunn og kilder : Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Svein Skjæveland Vurdering fra redkom: Det er meldt inn hele tre resolusjoner om TISA og TTIP, så dette er helt klart et tema som engasjerer og bør løftes til LM. Redaksjonskomiteen har innstilt på at resolusjon #12 som vi mener er den sterkeste av de tre resolusjonene som omhandler internasjonale handelsavtaler. Innstilling: Behandles ikke. 9 av 49

10 #5 Vi vil ikke ha et tøffere arbeidsliv Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har skapt mye debatt. I januar i år resulterte forslagene i at fagforeninger som representerer 1,4 millioner arbeidstakere i Norge gikk til streik. Forslagene åpner blant annet opp for økt bruk av midlertidighet, søndagsåpne butikker og økt bruk av overtid. I sum vil endringene skape et arbeidsliv der mer makt flyttes fra arbeidstakere over til arbeidsgivere. Noen av konsekvensene om forslagene går gjennom er svekkelse av fagbevegelsene, vanskeligere låneopptak, uforutsigbar pensjonsopptjening og mindre faglig utvikling for arbeidstakerne. En stabil, forutsigbar personlig økonomi er vanskeligere å oppnå om man periodevis ikke har arbeid. Vi kan få et todelt arbeidsliv, der A laget har faste jobber mens B laget hopper fra den ene midlertidige stillingen til den andre. MDG vil ikke ha et hardere arbeidsliv i Norge. Rettighetene de norske arbeidstakerne har opparbeidet gjennom mange år skal ikke fjernes. MDG vil bevare den norske trepartsmodellen der arbeidstakere, arbeidsgivere og staten sammen utformer arbeidslivspolitikken. Dette skaper en stabil og trygg utviklig som både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden tjener på. MDG vil derfor ikke gå inn for de foreslåtte justeringene i AML. Forslagsstiller : MDG Stavanger Behandling : Lokallagsstyret Bakgrunn og kilder : Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Svein Skjæveland Vurdering fra redkom: Vi mener temaet arbeidsliv er aktuelt, men at teksten kunne vært mer konkret på på hvilke lovendringer som gir en uønsket effekt og at resolusjonen sier for lite om hva som er den grønn tilnærmingen til arbeidslivet. Vi ser ikke uten videre at trepartssamarbeidet er truet, og vi har allerede en formulering i arbeidsprogrammet om at vi vil videreføre den norske modellen. Innstilling: Behandles ikke. 10 av 49

11 #6 Ikke tillat søndagsåpne butikker Regjeringen har foreslått å åpne opp for søndagsåpne butikker i detaljhandelen. Begrunnelsene er å skape større valgfrihet for oss som konsumenter, samt å rettferdigjøre de delene av handelsstanden som i dag kan ha søndagsåpent (bensinstasjoner, brustadbuer, hagesenter osv.). Økt sysselsetning er også et mål. Liknende endringer ble tidligere innført i Danmark. Arbeidskraftundersøkelser derfra viser imidlertid at det verken er vekst i sysselsetting eller i omsetning etter at de fikk en ekstra handledag. Danskene oppgir imidlertid at omsetningen har økt i helgene og at danske varehandlesansatte jobber mer i helgene. I tilegg har mange butikker bukket under. Sett fra et miljøståsted er forslaget katastrofalt. Vi vil få en ekstra dag pr uke der arbeidskraft skal transporteres til og fra arbeidsplassene. Varetransport må levere varer også på søndagene. Vektere, vedlikeholdsarbeidere, renholdere, sjåfører og lagerarbeidere blir alle berørte og må også øke søndagsjobbingen. I sum vil CO2 utslippene øke når flere hundre tusen arbeidstakere skal jobbe en ekstra dag i uken, og når alle konsumentene kan handle en ekstra dag. For vårt tradisjonelle familieliv, der søndagene lenge har vært den dagen der familiene har fri og tid til å gjøre aktiviteter sammen, er forslaget like katastrofalt. Arbeidstakere får mindre eierskap til sin egen fritid. MDG vil arbeide for at søndagene fortsetter å være fridager for hoveddelen av norsk arbeidskraft. Forslaget om søndagsåpning har åpenbart store negative miljømessige og familiære konsekvenser. MDG ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker. Forslagsstiller : MDG Stavanger Behandling : Lokallagsstyret Bakgrunn og kilder : Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Svein Skjæveland Vurdering fra redkom: Dette er en sak MDG har jobbet med nasjonalt, og som vi ser at kan brukes til lokalvalgkampen. Vi tror denne kan videreutvikles av LM. Vi ser også at det kan være relevant å problematisere dagens praktisering av brustadbu loven og søndagsåpne kjøpesenter før jul eller å trekke inn hva som skjer med småbutikker og nisjebutikker i levende bysentrum som forventes å ha vanskeligere for å overleve om de skal konkurrere med søndagsåpne kjeder. Innstilling: 11 av 49

12 Behandles på LM #7 Det grønne skiftet må starte i kommunene Miljøpartiet De Grønne (MDG) ser med bekymring på at både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ikke tar inn over seg behovet for det grønne skiftet. De vil alle bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringen har lyst ut 57 leteblokker i Barentshavet og sårbare områder ved iskanten, uten protester fra Arbeiderpartiet. Den viktigste politiske skillelinjen går ikke lenger mellom en blå borgerlig og en rød sosialistisk blokk, men mellom de grønne og de store, oljesvarte partiene. MDG mener de store partiene må slutte å la seg styre av oljeindustrien. De må ta på alvor at fossil energi utgjør den største trusselen mot at våre etterkommere kan få gode liv. I stedet for å subsidiere oljeutvinning med milliardbeløp, må midlene vris over til forskning og utvikling av miljøteknologi og nye, fornybare energikilder. Dette vil gi grunnlag for mange nye arbeidsplasser i Norge og eksport av viktig teknologi. MDG er et blokkuavhengig parti, og vi vil i kommunevalgkampen søke å gjenreise et sterkt, grønt sentrum i norsk politikk. Ved at KrF, Venstre, Senterpartiet og MDG samarbeider, kan partiene trekke stemmer både fra Høyre og Arbeiderpartiet. Da kan det bli flertall i mange kommuner for å satse offensivt på et grønt skifte. Ambisiøse og forpliktende klima og energiplaner med klare tidsfrister, vil bidra til å gjøre Norge karbonnøytralt i løpet av få år. Ikke bare av hensyn til klima og miljø er det nødvendig at Norge er ledende i det grønne skiftet. Vi kan ellers ende i en økonomisk hengemyr, hvor vi subsidierer prosjekter som går med tap i en oljeindustri som ikke lenger er økonomisk lønnsom. Derfor vil vi oppfordre de andre partiene i sentrum av norsk politikk til å være med og vise vei ut av hengemyra ved kommunevalget. Gjennom samarbeid kan vi bli sterke og få gjennomslag for en offensiv klima og miljøpolitikk i kommunene. Det kan skape grunnlag for at de oljesvarte partiene sentralt må gjennom en reell grønnvasking og ikke bare pynte seg med litt grønt i festtalene. Norge har økonomiske muskler til å bli ledende i det grønne skiftet. Da må vi ikke åpne flere oljekraner, men starte omleggingen til en bedre fremtid nå. Forslagsstiller : Vestby MDG Behandling : Lokallagsstyret Bakgrunn og kilder : 12 av 49

13 Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Bente Bakke Vurdering fra redkom: Redkom mener temaet er interessant, men at resolusjonen mangler ny politikk. Videre så bærer ikke innholdet preg av å være en resolusjon, men mer en situasjonsbeskrivelse av MDG i sentrum av politikken. Innstilling: Behandles ikke. 13 av 49

14 #8 Krav til norsk våpeneksport Norge produserer i dag krigsmateriell som har blitt eksportert til stater som Libya, Saudi Arabia og Bahrain. Disse landene begår grove menneskerettighetsbrudd, og er langt fra demokratiske. Grønn Ungdom krever derfor at offentligheten må få innsyn i søknadsprosessene som gjennomføres i tilknytning til eksport av krigsmateriell fra Norge. Eksport av våpen og krigsmateriell skjer til tross for at Norge har et regelverk som krever at vi tar hensyn til demokrati og menneskerettigheter når en eksportlisens skal vurderes. Samtidig har norske politikere og sivilsamfunnet lite innsyn i søknader om eksportlisens som ligger til behandling. Mulighet til å føre kontroll med eksporten er dermed også begrenset. Dette fører til at politikere slipper å stå til ansvar for at norsk krigsmateriell selges til autoritære diktaturer. Derfor er det nødvendig at den norske offentligheten får innsyn i søknadsprosessene underveis. Slik kan det kan bli en offentlig debatt rundt de aktuelle søknadene mens de behandles. Miljøpartiet De Grønne krever at: Det må være åpent for offentligheten under søknadsprosessen hvem som er forventet å ende opp med krigsmateriellet til slutt. Eksportmeldingen må inneholde en begrunnelse for hvorfor en søknad ble avslått eller godkjent, og den må legges frem på vårhalvåret året etter eksporten er gjennomført. Det skal opprettes et utvalg på Stortinget som må godkjenne alle søknader som hvor mottakerland søker om nytt krigsmateriell. På den måten må politikerne stå til ansvar for disse avgjørelsene løpende. Forslagsstiller : Grønn Ungdom Behandling : Grønn Ungdoms landsmøte mars 2015 Bakgrunn og kilder :Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015, og vedtatt meldt opp til MDGLM. Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Lage Nøst Vurdering fra redkom: Vi mener denne konkretiserer arbeidsprogrammet, og at temaet er aktuelt. Innstilling: Behandles på LM. 14 av 49

15 #9 Norge må bidra på hjemmebane Desember 2015 avholdes COP21 (Conference of the Parties) i Paris. Verden trenger sårt at deltakerlandene evner å få på plass en forpliktende og ambisiøs klimaavtale. Miljøpartiet De Grønne krever at Norge tilbyr å forplikte seg til å gjennomføre klimarettferdige utslippskutt på hjemmebane. Tradisjonelt sett er det vestlige industriland som Norge som bærer ansvaret for den økologiske krisa verden står overfor. Samtidig er det land som oss som i minst grad merker resultatene av denne krisa. Det er i tillegg vi som har mest penger til å beskytte oss mot klimaendringene, og best forutsetninger for å iverksette en storstilt grønn omstillingspolitikk. Paradoksalt nok har hittil vestlige og rike land som Norge bidratt i minimal grad internasjonalt ved å forplikte seg rettferdige utslippskutt på hjemmebane. Dette er et grovt eksempel på den klimaurettferdigheten som hersker mellom land i det globale nord og land i det globale sør. Det er på svært høy tid at Norge går foran som et godt forbilde internasjonalt. Første skritt på veien er klimaforhandlingene i Paris. Tall fra Stockholm Environment Institute, Ecoquity og IGSD indikerer at Norge må kutte mellom 65% og 75% av sine klimagassutslipp hjemme innen 2030, og bidra med over 120 milliarder kroner i klimafinansiering innen samme år, hvis vi skal veie opp for vårt historiske ansvar for global oppvarming og på en rettferdig måte bidra til at togradersmålet innfris. I 2015 har vi beveget oss inn i en svært kritisk tidsperiode. Skal vi ha mulighet til å unngå fatal temperaturstigning må verdens industriland begynne å kutte sine utslipp med over 8% årlig. Det er på overtid at vi får på plass en internasjonal klimaavtale. Tidligere har det vist seg svært utfordrende å komme til enighet i klimaforhandlingene. Ubalansen mellom ressurssterke vestlige land og sårbare utviklingsland har vanskeliggjort prosessen. Det er derfor nødvendig at den norske forhandlingsdelegasjonen viser i Paris at Norge er villig til å ta sitt klimarettferdige ansvar. Miljøpartiet De Grønne krever at: Norge under klimaforhandlingene i Paris 2015 forplikter seg til å kutte innenlands klimagassutslipp med over 60% innen Norge under klimaforhandlingene i Paris 2015 forplikter seg til å bidra med finansieringshjelp til utviklingsland, for å sikre 1) landenes mulighet til å bygge opp klimanøytral infrastruktur, og 2) landenes mulighet til å redusere skadevirkningene av pågående klimaendringer gjennom klimatilpasning. Forslagsstiller : Grønn Ungdom 15 av 49

16 Behandling : Grønn Ungdoms landsmøte Bakgrunn og kilder :Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015, som også vedtok å sende denne inn til MDGLM. Sjekk for tallgrunnlaget 60 % målet baserer seg på. Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Lage Nøst Vurdering fra redkom: Vi mener denne teksten forsåvidt er god, men ikke representerer ny politikk for MDG. Innstilling : Behandles ikke. 16 av 49

17 #10 E18: Ingen skam å snu! Den planlagte utbyggingen av ny E18 Vestkorridoren bryter med klimaforliket fra 2012 og vil ikke løse trafikkproblemene. Miljøpartiet De Grønne vil skrote det rådyre monsterprosjektet og i stedet satse på klimasmart samferdsel. Ruter fastslår at det mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus de neste ti årene. Samtidig vil flertallet av partiene på Stortinget bruke 40 milliarder på en ny bilvei med 12 felter (og hele 14 felter over Ramstadsletta) i Asker og Bærum. For disse pengene kunne Oslo og Akershus fått nye tbaneruter og sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, nye trikketraseer og et sammenhengende nettverk av sykkelveier. Alle partiene på Stortinget har gjennom klimaforliket satt som mål at veksten i persontransport i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg har regjeringen nylig satt seg mål om å redusere klimagassutslippene i Norge med 40% i forhold til 1990nivå innen Likevel mener de samme partiene at det er byggingen av en forurensende og arealkrevende kjempevei i vestkorridoren mellom Asker og Oslo som skal ta unna trafikkveksten og lindre forsinkelsesproblemene. Det går ikke an å bygge seg ut av køproblemer med mer bilvei. Flere bilfelt gir oss bare bredere køer. Plan og bygningsetaten i Oslo har uttalt at hovedstaden ikke har mottagerkapasitet for utbyggingen. Oslo bystyre deler nok bekymringen: De vil ikke bygge ut på Lysaker og dermed skal de 12 feltene fra E18 sammen med feltene fra Fornebu alle presses inn til seks felt ved fylkesgrensen. Dette løser ikke trafikkproblemene. Selv Statens vegvesen bekrefter i sin egen hovedrapport om E18utbyggingen at den ikke vil redusere biltrafikken, og skriver: De to alternativene for utbygging av ny E18 gjennom Bærum gir begge økt kapasitet for biltrafikk på ny og avlastet veg. De innrømmer at dette kan gi dårligere fremkommelighet på sikt. Tar ikke flertallet på Stortinget sine egne mål på alvor? De nasjonale klimamålene blir sjelden fulgt opp på lokalt plan. Det blir ikke engang utredet hvordan nye prosjekter vil påvirke målene. Det foreligger ingen egen konseptvalgutredning (KVU) for utbyggingen av E18, og flertallet på Stortinget har allerede forkastet et godt forslag fra SV om dette. En egen KVU må ta hensyn til de overordnede målene i klimaforliket som utvilsomt er oversett i de foreliggende planene. 17 av 49

18 Det er urovekkende at regjeringen velger løsninger som er i strid med de langsiktige målene som Stortinget selv har vedtatt for transportutvikling i Norge. Det er på høy tid at regjeringen tar stortingsvedtak på alvor: De må gjøre vedtak som kutter utslipp, ikke bare sette opp fine mål som fasade og pynt. Mange grønne alternativer Det finnes gode alternativer til utbygging av E18. Ruter har angitt at jernbanen, sammen med den nylig oppgraderte Kolsåsbanen, vil ha nok kapasitet til å ta all trafikkvekst i svært lang tid, sammen med bygging av Fornebubane, samt buss på kollektivfelt i begge retninger. Forbedringer for gående og syklende vil også kunne avlaste transportsystemet. En sykkelekspressvei på strekningen kan gjøre sykkel til et realistisk og attraktivt alternativ for pendlere. I tillegg må det innføres økonomiske virkemidler som begrenser bilbruk og som får folk over på kollektivtransport. Disse tiltakene vil løse trafikkproblemer effektivt og redusere de store klimagassutslippene i transportsektoren. Miljøpartiet De Grønne mener at E18prosjektet er korttenkt og ikke løser trafikkproblemene i Vestkorridoren. Vi vil bruke nasjonale mål og tenke nytt om samferdsel: Det skal lønne seg å velge kollektivt, så mye at det svir litt å velge fossilbilen. Forslagsstiller : Oslo MDG, Bærum MDG og valgkampgruppa i Akershus Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Torkil Vederhus Vurdering fra redkom: Vi vurderer dette som en stor og viktig lokalsak som egner seg for Landsmøtet. Innstilling: Behandles på LM. 18 av 49

19 #11 Styrk forvaltningen av reindrifta Miljøpartiet De Grønne krever at reindrifta innrettes slik at hensynet til naturmangfold, samisk kulturarv og dyrevelferd ivaretas. I reindriftsåret 2013/2014 døde omlag reinsdyr på Finnmarksvidda, hvorav flesteparten døde av sult. Tidlig i 2014 varslet landbruks og matminister Sylvi Listhaug tvangsslakting på rein i Finnmark. Nå truer mange reindriftsutøvere med å gå til felles søksmål mot staten fordi reduksjonsplanen trosser folkeretten. At reduksjonsplanen opererer med forholdsmessig reduksjon gjør skaper problemer for reindriftsutøvere som vil drive med kontinuitet og økonomisk stabilitet. Dette betyr at hver siidaandel (enkeltpersoner eller andre poler med eierandeler i siidaen) i en siida (familie) må redusere med samme prosentvise sats. Dette vil gå kraftig utover de med minst rein og betyr at mange reindriftutøvere, spesielt de med mindre flokker, risikerer å måtte slutte. Vi må jobbe for å sikre at fremtidige generasjoner kan få muligheten til å utøve reindrift, og dermed muligheten til å videreføre den samiske reindriftskulturen. Viktige beiteområder blir gradvis nedbygd av kraftutbygging, veier, hyttebyer, gruvedrift og annen form for arealinteresser. Reindrifta må få en sterkere stemme i saker som kan bidra til en bærekraftig, økologisk og økonomisk balansert næring. All form for næringsvirksomhet og arealinteresser som planlegges på reindriftens beiteareal må skje i tett samarbeid med reindriftsnæringen. Alle er enige om at reintallet må reduseres, både utøverne og Stortinget. For en næring som kanskje er den viktigste bæreren av samisk språk og kultur, er det viktig å ta vare på deres kulturarv slik at også kommende generasjoner kan få et forhold til samisk kultur og historie. Sametinget jobber i dag for å ivareta disse premissene, og er et nærliggende organ med god kjennskap til reindriftskulturen og utfordringene næringen står ovenfor. Derfor mener vi at Landbruks og Matdepartementet må revurdere Sametingets rolle i forvaltningen av reinsdriftsnæringen. Med henvisning til Norske Reindriftsamers Landsforbund s (NRL) reindriftskrav til behandlingen av reindriftsavtalen 2015/2016 er vi enig om at samspillet mellom økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft er en grunnleggende premiss for utformingen av reindriftspolitikken. Miljøpartiet De Grønne krever at: 19 av 49

20 Landbruks og Matdepartementet må revurdere om Sametingets rolle i forvaltninga av reinsdriftsnringen bør styrkes. Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og økologiske rammer, i god samtale med reindriftsnæringen. Samtidig som det tas høyde for økologisk bærekraft i form av redusering av reintallet, må arealvernet om beiteområder styrkes. Reindriftsnæringa må inkluderes i planprosesser som angår deres beiteområder, slik at arealkonflikter i mindre grad oppstår. Forslagsstiller : Grønn Ungdom Behandling : Grønn Ungdoms landsmøte Bakgrunn og kilder :Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015, som også vedtok å sende denne inn til MDGLM. Orginal tittel var: Reintallet må ned men i samråd med redaksjonskomiteen for resolusjoner har man kommet frem til en ny tittel som reflekterer innholdet i resolusjonen bedre. Kontaktperson/ E post/ Telefonnummer : Lage Nøst Vurdering fra redkom: Vi mener at vi i denne saken trenger å nyansere og tydeliggjøre vår politikk. Å avveie mellom naturmangfold, kulturarv og dyrevelferd er for øvrig et interessant utgangspunkt for en debatt på landsmøtet. Innstilling: Behandles på LM. 20 av 49

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

VESTFOLD ARBEIDERPARTI

VESTFOLD ARBEIDERPARTI VESTFOLD ARBEIDERPARTI Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2012 Arbeid... 3 1. Franchisedrift må reguleres i lovverk!... 3 2. Felles ansvar for et anstendig arbeidsliv... 3 3. Ungdomsgarantien... 5 4. Anbudspraksis...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen...

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Nei til proff-boksing... 6 3 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Omskjæring

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 ... 3... 5... 8... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 2 Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge mangle 11 000 lærerårsverk innen år 2020. En undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer