2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring"

Transkript

1 INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring 3.0 Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen 3.2 Åsemulen barnehages innhold i år 3.3 Dokumentasjon 3.4 Tradisjoner 4.0 Vurdering 4.1 Hva barnehagen vurderer 4.2 Gjennomføring av vurdering 5.0 Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven 5.2 Barns medvirkning 6.0 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage - skole 6.2 Samarbeidsorgan 6.3 Samarbeidspartnere og foreldremedvirkning 6.4 Praktiske opplysninger 6.5 Personalet

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (BARNEHAGELOVEN 1 FORMÅL) 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER, S. 10)

3 1.3 KOMMUNEPLANEN Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (KOMMUNEPLAN FOR ÅLESUND, S. 36) 1.4 ÅSEMULEN BARNEHAGES VERDIGRUNNLAG/ PEDAGOGISKE GRUNNSYN Barnehagens verdigrunnlag Visjon: Lek, glede, humor, trygghet og trivsel, engasjerte og omsorgsfulle voksne. Å bli vist omsorg er et av våre grunnleggende behov. Barna skal oppleve trygge og omsorgsfulle voksne som er tilstede og som ser det enkelte barnet. Vi er viktige rollemodeller for barna, og evnen til å vise empati læres gjennom positive handlinger. Barna skal oppleve trygge og omsorgsfulle voksne som er tilstede og ser det enkelte barnet. Å bli vist omsorg er et av våre grunnleggende behov. Vi er viktige rollemodeller for barna, og evnen til å vise empati læres gjennom positive handlinger. «Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn var at der var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskaper, men bare fordi vi var til». (J. Møllenhave 1988) Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og

4 handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet. Læring skjer hele livet på ulike arenaer. Vi knytter læring nært sammen med lek, oppdragelse og omsorg. Når vi har lært barna å kjenne, kan vi gi de utfordringer basert på deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. Grunnlaget for gode aktivitetsvaner legges tidlig, og vi legger vekt på at barna skal ha gode muligheter for å leke og for å delta i varierte aktiviteter. I samspillet mellom barna og de voksne legger vi rammer for aktiviteter og turer. Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Vi skal samarbeide med foresatte gjennom av samtaler, dagsreferat, møter, planer og ulik dokumentasjon. En gylden regel i barneoppdragelsen kan være: Fremhev heller det som er gjort enn det som er ugjort. Ros heller barnet når det mestrer noe, enn å gi det ris når det kommer til kort.

5 2. Omsorg og lek, læring og danning 2.1 BARNEHAGELOVEN OM OMSORG OG LEK, LÆRING OG DANNING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (BARNEHAGELOVEN 1, FØRSTE LEDD) 2.2 PLANER FOR DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING I barnehagen er gjensidige handlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre, forutsetninger for barns danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn får utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi ønsker å være et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. I Åsemulen barnehage praktiserer vi primærkontakt. En primærkontakt er en voksen som har «et spesielt øye» med barnet ditt. Alle barn får en

6 primærkontakt når de starter i barnehagen. Primærkontakten har ansvar for å ta i mot barn og foreldre i oppstarten. På den måten slipper barnet og foreldrene å forholde seg til så mange voksne på en gang. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette. Leken er en del av barnekulturen, og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og samfunnet generelt. Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hver-andre. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Personalet skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel og meningsdanning i barnehagen. Barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Læring: Barnehagen skal gi grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, modning, alder, kunnskaper og ferdigheter. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Fagområdene er gjennomgående i alt vårt arbeid. De er flettet inn i hverdagsliv og aktiviteter i barnehagen.

7 3. Innhold 3.1 BARNEHAGELOVEN OM INNHOLD I BARNEHAGEN Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. (BARNEHAGELOVEN 2 BARNEHAGENS INNHOLD) Rammeplanen gir de ansatte en ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I barnehagens innhold skal vi se på helheten, hvor danning, omsorg, lek og læring er sentrale deler. Vi jobber gjennomgående med alle sju fagområdene, men velger hvert år ut et som vi har særlig fokus på. 3.2 ÅLESUND KOMMUNE ER MED I ET PROSJEKT SOM SKAL VARE I 2 ÅR. DET VIL VÆRE SATSNINGSOMRÅDET VÅRT DENNE PERIODEN. UTVIKLINGSARBEIDET FREMTIDENS BARNEHAGE I ÅLESUND MED FOKUS PÅ LEIKENDE VENNSKAP I fellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Gjennom leken kan vennskap oppstå på tvers av alder, forutsetninger og kulturer. Å få delta i lek og å få venner er noe av grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning i barnehagen. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring, utvikling av barns sosiale kompetanse og opplevelse av glede og mestring. Vennskap gir barna tro på at de er verdifulle for andre.

8 Målet for utviklingsarbeidet vårt er: Kompetente voksne som er gode tilretteleggere for lekende vennskap. Vennskap gjennom lek krever at de voksne er involvert i forhold til tilrettelegging, deltagelse, veiledning og gode rollemodeller i barnas lek. De voksnes handlinger og holdninger er avgjørende for hvorvidt vennskap får utvikles i barnehagen. Vi ser frem til å utvikle og bli mer bevisst på voksenrollen i vår lek gjennom dette utviklingsarbeidet. Dere får fyldigere informasjon om utviklingsarbeidet i månedsplaner og skriv fra avdelingene. De andre fagområdene er: Natur, miljø og teknikk I Rammeplanen står det: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse av planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen og mellom mennesket og naturen. Hvordan vi kan arbeide med fagområdet: Gå turer i nærmiljøet Lære om naturen: Blomster, dyr, trær, insekter, fugler Miljøvern, spare strøm, vann, plukke søppel, resirkulering Vær og årstider Matlaging Bruke sansene. Utforsking Bøker og sanger Hvordan fungerer ting? Fysiske lover Hvor kommer maten fra?

9 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Og at barna utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Hvordan vi kan jobbe med fagområdet: Legge vekt på høytider og tradisjoner Få barna til å uttrykke seg ved hjelp av ulike instrumenter, sang, musikk, dans og drama La barna bli kjent med ulike typer formingsmaterialer og teknikker, og prøve å støtte de i deres kreative utvikling Tur til et museum, på teater eller kunstutstilling Lage egen kunstutstilling Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i barnehagehverdagen kan være første skritt til å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på og styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunn, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.

10 Hvordan vi kan arbeide med fagområdet: Oppleve og utforske nærmiljøet vårt gjennom turer og aktiviteter Følge demokratiske prinsipper i det daglige arbeidet med barna, medvirkning Arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet Sørge for at barna utvider sin forståelse for kulturelle likheter og ulikheter, og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme Kropp, bevegelse og helse I rammeplanen står det: Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen for gode vaner og sunt kosthold» Kommunikasjon, språk og tekst Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for utvikling av språk. Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i førskolealder styrker læringsprosesser og kan forebygge lesevansker. Barn bruker sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.

11 Vi kan arbeide med fagområdet ved å: Bruke språket vårt aktivt i hverdagen. (Både det verbale og det nonverbale) Aktiv bruk av bøker, eventyr, fortellinger og fabler Leke med ord, rim og rytmer Bruke sang og sangleiker Bli kjent med symboler som bokstaver og tall Ha rom og tid til å kommunisere, samtale og undre oss i lag Antall, rom og form Innenfor dette fagområdet skal barna gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske kompetanse. Antall, rom og form i barnehagen skal ikke være undervisning, men naturlige barnehageaktiviteter. Det er om å gjøre å gripe fatt i matematikken som allerede finnes i hverdagen vår i lek og daglige rutiner. Vi kan arbeide med fagområdet ved å: Telle (bruke fingrer, tær, tall, leker, hverandre osv.) Leker/aktiviteter for å lære ulike begreper som stor/liten, foran/bak, over/under Konstruksjonslek, regelleker, sangleker Sanger, rim og regler, lese bøker Spille spill Hverdagsaktiviteter dekke på, finne fram materiell / utstyr, påkledning Formingsaktiviteter med utforsking og eksperimentering med former, mønster, materialer Matlaging der vi måler og veier Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

12 Hvordan vi kan jobbe med fagområdet: Gi tid og rom for samtaler, filosofering, undring Aktiviteter i forbindelse med høytider Lese juleevangeliet og andre bøker som passer til tema Lære sanger til høytider Religioner og livssyn som er representert i barnehagen Snakke om grunnleggende verdier Hvordan oppfører vi oss vi mot hverandre? 3.3 SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse handler om å mestre samspillet med andre. Sosial kompetanse skapes gjennom kontakt med andre mennesker»den største gaven jeg kan tenke meg å få fra mennesker er at de ser meg og tar på meg. Den største gaven jeg kan gi er at jeg ser, hører, forstår og tar på et annet menneske. Når dette har skjedd føler jeg at vi har skapt kontakt» Virginia Satir, I barne-hagen utvikles sosial kompetanse i alle hverdagssituasjoner og i leken, som har en fremtredende plass i barnehagen. Ved å late som, går barna inn i en egen fantasiverden hvor de kan ta andres perspektiv og gir rom for tanker og følelser. Personalet må være tilgjengelig for barna i leken, og hjelpe de til å mestre samspillet med de andre barna. 3.4 VENNSKAP Vi vil støtte barna til å få venner i barnehagen. Vi vil forebygge mot mobbing blant annet ved å være tett på barna, slik at ingen skal bli utsatt for erting, plaging eller utestenging i barnehagen 3.5 DOKUMENTASJON Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som eier informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

13 Pedagogisk bruk av dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon kan bestå av samtaler, bilder, referat og fortellinger. 3.4 TRADISJONER: Felles samling/sangstund på huset. Luciafeiring i barnehagen fredag 11. desember. Nissefest for barn og personal torsdag 17. desember. Julegudstjeneste. Fastelaven karneval: Fredag 5. februar. Påskefrokost sammen med foreldrene 17. mars. Fredag 13. mai. Vi går i tog i nærmiljøet og spiser is i barnehagen 17. mai-tog i sentrum (foreldrene tar ansvaret). Sommerfest onsdag 8. juni. Fødselsdagsfeiringer hvor vi heiser flagget, synger og har bursdagssamling. Førsteklassingene på besøk om høsten. Besøksdag for nye barn i juni. 4. Vurdering Vurdering skal være med på å sikre og videreutvikle god kvalitet av barnehagen og at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Hva skal vi vurdere: Barns medvirkning Tema og prosjektarbeid Hvordan fungerer arbeidet med aldersinndelte grupper Vi skal vurdere samspillet mellom barna og personalet, og mellom barnehagens ansatte. Dagsrytmen, det fysiske miljøet, personalets og barnas trivsel

14 Gjennomføring: Vurdering foregår i daglige samtaler med foreldre, personalet og med barna. Ved barneintervju og samtaler På møter og planleggingsdager for personalet. Vi skal ha brukerundersøkelser Planlagte foreldresamtaler en til to ganger i året, eller ved behov Ved å vurdere får vi vite om det vi gjør virkelig fører fram mot de målene vi har satt oss. Resultatet av vurderingen legges til grunn for videre planlegging. Hensikten med vurdering er å forbedre praksisen. 5. Barns rett til medvirkning 5.1 BARNEHAGELOVEN Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (BARNEHAGELOVEN 3 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING) 5.2 BARNS MEDVIRKNING Barna i Åsemulen barnehage skal ha medvirkning til egen hverdag. De skal få være aktive deltakere sammen med oss voksne. Hvert barn skal få erfare at deres stemme blir lyttet til, tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Medvirkning handler om at barnet blir sett og hørt, og at barnets tilstedeværelse får betydning for og påvirkning på det som skjer. I avsnittet ovenfor som er hentet fra barnehageloven står det at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn. Ordet uttrykk er viktig å merke seg ved. Vi skal ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Vi må

15 lytte, prøve å tolke deres kroppsspråk og vi må være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og deres verbale språk. Vi voksne må vise åpenhet for alle barns innspill, være oppriktig interesserte og vise respekt for barnas uttrykk og perspektiver. Men det er også viktig at vi er vårt ansvar bevisst. Barna skal få medvirke, men det betyr ikke det samme som at de skal få bestemme alt. Barnas lyster og behov skal balanseres mot fellesskapet i barnehagen. Barns medvirkning er ikke et individuelt prosjekt, det er noe som må foregå sammen med de voksne med utgangspunkt i barnas modning, alder og utvikling. Medvirkning fordrer felleskap og samarbeid mellom de voksne og barna. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Metoder for å oppnå barns medvirkning er blant annet: - praksisfortellinger - barnesamtaler - intervju - observasjon - samtaler gjennom dagen - lek - deltakelse i hverdagslige sysler og rutiner - gruppedelinger

16 6.0 Faktaopplysninger 6.1 PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I barnehagen har vi egen gruppe for de eldste barna hvor det blant annet legges vekt på språk, begrep og sosial kompetanse. I Åsemulen barnehage kaller vi det for Klubben. Vi kan gi skolen informasjon om hva barna mestrer og hva de kan trenge ekstra støtte til. Foreldrene skal gi samtykke og ha innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen. Vi ønsker at barna skal få avslutte tiden i barnehagen på en god måte, og glede seg til å begynne på skolen. Barna er på besøk i skolen om våren. Det finnes egen prosedyre for overgang fra barnehage til barneskole. 6.2 SAMARBEIDSORGAN Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skole, helsestasjon, barnevern. Det finnes en egen prosedyre for barn med spesielle behov. 6.3 SAMARBEIDSPARTNERE OG FORELDREMEDVIRKNING Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best; og god kontakt mellom hjem og barnehage er viktig for å skape trygghet for barna. Det er viktig at både foreldre og personalet er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring i barnehagen. Foreldresamarbeidet skjer både gjennom formelle og uformelle kanaler; daglig kontakt ved bringing og henting, foreldremøter, samarbeidsutvalg, foreldresamtaler, dugnader, foreldrekaffe / fester og ved brukerundersøkelse.

17 Foreldreråd Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen. Foreldrerådet kan ha møter, hvor de tar opp saker etter ønske fra foreldrene. Personalet kan være med dersom foreldrene ønsker det. Leder for rådet er foreldrenes representant i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget (su) Dette er et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og styrer. Der er to representanter fra foreldrene og to fra personalet i barnehagen. 6.4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Barnehagen har 2 avdelinger. I år er her: 20 barn i Oppigarden (3-6 år) 15 barn i Nerigarden (0-3 år) Åpningstid: Barnas oppholdstid er på maksimum 9 timer. Barnehagen er åpen i romjulen og i påskeuken, men stenger kl onsdagen før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30. I barnehagen har vi 5 planleggingsdager pr.år, og da er barnehagen stengt. I år har vi følgende planleggingsdager (2015/2016): Mandag 3. august Tirsdag 13. oktober Mandag 4. januar 2016 Fredag 6. mai Den siste dagen fastsettes senere.

18 Foreldrene betaler kostpenger som vi bruker til å betale melk, diverse mat og annet. Innbetalingen er på faktura til Ålesund kommune, sammen med innbetaling av barnehageplassen. Dersom barna er syke skal de ikke være i barnehagen. Dette på grunn av smittefare, og for at det er slitsomt for et sykt barn å være i barnehagen. NB! Dersom andre enn foreldrene henter barnet må dere gi beskjed til personalet. 6.5 PERSONALET Virksomhetsleder: Synnøve Holen Pedagogiske ledere: Kjersti Honningdal Guri Bente Hurlen Synnøve Løseth Pedersen Assistenter/ Fagarbeidere: Pia Merethe Hansen Anette Hovden Merete Flisnes Synnøve Linmo Ingrid Misund sykmeldt

19 DEN GODE BARNDOM Den gode barndom er gode venner og tid til lek. En god barndom er fylt av kjærlighet og trygghet En god barndom er fylt av variasjon og utfordringer En god barndom er rik på opplevelser av å være betydningsfull og akseptert En god barndom er frihet til å utforske og tid til å bearbeide opplevelser og følelser En god barndom er møte med voksne som har glede av å gå inn i samspill med barnet En god barndom gir barnet tro på seg selv, fremtiden og sine medmennesker En god barndom er en barndom der barnets gleder og sorger blir tatt på alvor En god barndom er en barndom der barnet opplever positiv bekreftelse på egen undring og spørsmål Barndommen er en fase i livet som ikke kan forseres eller tas igjen Barndommen har egenverdi.

20

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage 2015-2016 Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Vi er sentralt beliggende i Åsgårdstrand med to avdelinger på Nygårdsløkka samt tre avdelinger i Lønneveien. Det er 1 avdeling

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Preståsen Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan er et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer