SPSS Statistics-kurs 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPSS Statistics-kurs 2014"

Transkript

1 SPSS Statistics-kurs 2014 Kurskalender halvår Dager Pris Jan Feb Mars April Mai Juni Anvendt statistikk Anvendt statistikk for helsesektoren NY Kort innføring i grunnleggende statistikk Data tilrettelegging Analyse av spørreundersøkelser Regresjonsanalyse Presentasjon i tabeller og grafer Klassifikasjon og gruppering Variansanalyse Syntax NY Kurskalender halvår Dager Pris Juli Aug Sep Okt Nov Des Anvendt statistikk Anvendt statistikk for helsesektoren NY Kort innføring i grunnleggende statistikk Data tilrettelegging Analyse av spørreundersøkelser Regresjonsanalyse Presentasjon i tabeller og grafer Klassifikasjon og gruppering Variansanalyse Syntax NY Praktisk informasjon Undervisningen skjer i Intelytics sine lokaler i Storgata 8, midt i Oslo sentrum. Kursene varer fra klokken 9.00 til Påmelding bekreftes 1 uke før kursstart. Intelytics forbeholder seg retten til endring av tid, sted, innhold og pris. Betaling skjer ved tilsendt faktura etter kurset og prisen inkluderer kaffe/te, lunsj og kursmateriell. Alt kursmateriell er på engelsk. Du behøver ikke å ta med deg din egen PC. Du låner datamaskiner hos oss. Kurset gjennomføres på PCer med siste versjon av SPSS Statistics. For påmelding eller ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på tlf.: eller send en e-post til:

2 Målet med våre kurs er å gi deg best mulige forutsetninger for å kunne bruke programvare for statistikk. Dette gjelder uansett om du er nybegynner eller allerede bruker statistikk programvare. Hvis kurset du trenger ikke finnes i oversikten under, ta kontakt med oss. Vi tilrettelegger gjerne kurs etter behov. Vi har definert 4 nivåer for våre kurs. Vi anbefaler at du følger de nivåene hvis du ikke allerede har forhåndskunnskaper. Nivå I: Introduksjon til SPSS Statistics Introduksjonskurset passer for nye brukere av SPSS Statistics programvaren. Det henvender seg til alle som har bruk for raskt og effektivt å komme i gang. Kurset henvender seg også til de som har vært borte fra fagområdet noen år, som har behov for å friske opp basiskunnskapene og bli kjent med nye funksjoner som har kommet til de siste årene. Du skal kunne jobbe mer effektivt med programvaren og kunne de viktigste funksjonene. Du skal kunne hente inn data/legge inn data, tilrettelegge dataene og kjøre ut analyser i profesjonelle tabeller og grafer. Du skal også kunne klare å få resultatet over i office-produktene. Import av data fra ulike datakilder (Excel, databaser, tekstfiler) Definisjon av variabler, verdier, forklarende tekst til tallkoder, manglende verdier Lage nye variabler ved å slå sammen kategorier, regne ut gjennomsnitt, lage kategorier Avklare grunnleggende begreper slik som normalfordeling, standardavvik, skjevhet og signifikans Krysstabellanalyse og tabeller som viser gjennomsnittsforskjeller mellom grupper Redigering og standardisering av tabellene og grafene Filtrere ut data Eksport til Excel, Word, PowerPoint Ta ut syntax fra menyene som kan brukes som dokumentasjon og/eller hvis du har behov for å gjenta prosedyrene på en ny fil senere

3 Nivå II: Anvendt statistikk Kurset henvender seg til nybegynnere innen for analyse og statistikk, samt de som har behov for å frisk opp slik kunnskap. Kurset forutsetter at du kjenner de grunnleggende funksjonene i SPSS Statistics. Kurset gir deg en intensiv introduksjon til statistiske teknikker. Du kommer til å få en stabil grunn å stå på når det gjelder fundamentale statistiske begreper. Du vil kunne beherske metoder som gjør at du vet hvilken metode som er riktig i ulike problemstillinger. Du vil lære å kjøre tester som vil avdekke om det finnes en statistisk avhengighet mellom variablene. Bli kjent med dataene ved beskrivende statistikk Normalfordeling Signifikans T-test (sammenlign gjennomsnitt mellom to grupper) Enveis variansanalyse (sammenligne gjennomsnitt mellom mer enn to grupper) Tolkning av krysstabeller Tolkning av korrelasjoner Introduksjon til lineær regresjon Anvendt statistikk for helsesektoren Kurset henvender seg til nybegynnere innen for analyse og statistikk innenfor helsesektoren, samt de som har behov for å frisk opp slik kunnskap. Kurset forutsetter at du kjenner de grunnleggende funksjonene i SPSS Statistics. Kurset gir deg en intensiv introduksjon til statistiske teknikker mye brukt i helsesektoren. Du kommer til å få en stabil grunn å stå på når det gjelder fundamentale statistiske begreper. Du vil kunne beherske metoder som gjør at du vet hvilken metode som er riktig i ulike problemstillinger. Du vil lære å kjøre tester som vil avdekke om det finnes en statistisk avhengighet mellom variablene. Du får også en introduksjon til overlevelsesanalyse. Bli kjent med dataene ved beskrivende statistikk Normalfordeling Signifikans T-test (sammenlign gjennomsnitt mellom to grupper) Ikke-parametriske tester Enveis variansanalyse (sammenligne gjennomsnitt mellom mer enn to grupper) Tolkning av krysstabeller Tolkning av korrelasjoner Kaplan Meier Introduksjon til cox-regresjon

4 Kort innføring i grunnleggende statistikk Kurset henvender seg til nybegynnere innen for analyse og statistikk, samt de som tidligere har lært analyse men har behov for oppfriskning av kunnskapen på en rask og effektiv måte. Kurset forutsetter at du kjenner de grunnleggende funksjonene i Statistics. Kurset gir deg en intensiv introduksjon til statistiske teknikker. Du kommer til å få en stabil grunn å stå på når det gjelder fundamentale statistiske begreper. Du vil kunne beherske metoder som gjør at du vet hvilken metode som er riktig i ulike problemstillinger. Du vil lære å kjøre tester som vil avdekke om det finnes en statistisk avhengighet mellom variablene. Bli kjent med dataene ved beskrivende statistikk Normalfordeling Signifikans T-test (sammenlign gjennomsnitt mellom to grupper) Enveis variansanalyse (sammenlign gjennomsnitt mellom mer enn to grupper) Tolkning av krysstabeller Tolkning av korrelasjoner Introduksjon til lineær regresjon Data tilrettelegging Brukere som har erfaring med bruk av Statistics og som har behov for noe mer avansert omkoding og datahåndtering % av en analytikers tid går med til tilrettlegging av data for analyse. Under disse 2 dagene demonstrerer vi teknikker og metoder for hvordan du skal korte ned denne tiden og benytte mer tid på den verdifulle delen, selve analysen. 1. Innhenting av data 2. Avansert omkoding av variabler Slå sammen kategorier Lage kategorier Jobbe med datovariabler Jobbe med tekstvariabler Hvis-logikk 3. Datahåndtering Slå sammen datafiler Restrukturere data Aggregering Filtrere ut data Analysere på grupper Vekting av variabler 4. Effektivisering og rapportering Anvende variabeldefinisjoner fra tidligere brukt fil Automatisere større rapporter ved hjelp av syntax

5 Analyse av spørreundersøkelser Kurset er for de som ønsker en grundig oversikt over de vanligste metodene som blir brukt for å analysere data fra spørreundersøkelser. Målet med kurset er at en skal være godt rustet til å analysere egne data fra spørreundersøkelser, det være seg medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser eller andre undersøkelser. Hvorfor spørreundersøkelser? Validering av data Transformasjon av data Validering av data Analyse av kategoriske, intervall og tekstdata Rapportering av skala og kategoriske data Gruppering av respondenter Regresjonsanalyse Manglende data Komplekse utvalg og veiing Måle endring over tid Beslutningstre Nivå III: Regresjon Arbeider du i dag med å finne sammenhenger mellom ulike variabler og vil videreutvikle dette for å kunne forklare sammenhengen? Eller kanskje bygger du modeller som du vil bruke enten for å studere hvordan enkelte variabler påvirker hendelser eller finne en modell som på en effektiv måte kan predikere hendelser, da er dette et kurs for deg. På disse to dagene går vi gjennom hvordan du fra analyse av sammenhenger kan bygge sikre modeller. Vi arbeider under kurset med to typer modeller, den lineære modellen hvor vi søker å predikere kontinuerlige variabler, samt den logistiske modellen hvor vi ser på sannsynlighet og risiko for et utfall. Vi legger stor vekt på å kontrollere at de nødvendige forutsetninger for modellene er oppfylt, noe som er veldig viktig når det gjelder å validere resultatet som vi kommer fram til. Grunnleggende begreper og forutsetninger for regresjon Studere hver enkelt variabel Enkel lineære regresjon Multivariat lineære regresjon Dummyvariabler Multikollinearitet og innflytelsesrike observasjoner Skille ut variabler som påvirker mest Logistisk regresjon Samspill

6 Presentasjon i tabeller og grafer Kurset passer for de som presenterer mye beskrivende statistikk og som trenger å presentere det på en mer komprimert måte enn i standard tabeller frekvens- og krysstabeller. Det gjelder også de som trenger å bli mer kjent med hvordan du presenterer resultatet i grafer og hvordan du kan lage maler på grafer slik at de grafene ser like ut. Du skal lære å finne en form på tabellene som både er enkel og lese og inneholder mye informasjon. Vi presenterer en tilleggsmodul som heter Statistics Custom Tables. Den hjelper deg å lage tabeller som du selv bygger opp. Vi kommer også til å gå gjennom hvordan du kan utføre ulike hypotesetester direkte i tabellen, slik som å teste forskjellen mellom gjennomsnitt i ulike grupper. Vi går gjennom hypotesetestene t-testen, z-testen og kji-kvadrat-testen. Vi vil til slutt se på grafikk, hvordan lage ulike typer grafer og grafmaler. Lage enkle tabeller for kategoriske data Tabeller i flere lag Innlemme beskrivende statistikk i tabellen (for eksempel gjennomsnitt) Innlemme statistiske tester direkte i tabellen (t-test, z-test og kjikvadrat-test) Lage aggregerte tabeller med numeriske data Håndtere multippel responsvariabler Editering av grafer Grafmaler Jobbe mer effektivt med syntaks Nivå IV: Klassifikasjon og gruppering Kurset retter seg mot alle som ønsker å lære hvordan man kan segmentere sine kunder, brukere eller respondenter, og predikere hvordan de vil handle i fremtiden. På dette 2-dages kurset lærer du gjennom praktiske øvelser og eksempler hvordan respondenter kan struktureres og bearbeides via en rekke statistiske metoder. Vi ser på tradisjonelle segmenteringsteknikker, hvor du beskriver segmentene ut fra alder, kjønn, inntekt og andre forhold. Vi ser også nærmere på hvordan du lager nye variabler, som beskriver respondentene. Disse variablene kan være respondentenes oppfatninger av produkter eller holdninger. Med denne forståelsen kan du posisjonere deg bedre og bli bedre til å forstå respondentenes reelle oppfatning og behov. Datareduksjonsmetoder: faktor- og prinsipal komponentanalyse Klyngeanalyse (grupperer personer som er like), hierarkiske Klyngeanalyse (grupperer personer som er like), K-means Diskriminantanalyse Logistiske regresjonsanalyse CHAID-analyse med beslutningstrær

7 Variansanalyse Kurset gir en kort innføring i variansanalyse. Variansanalyse tester om gjennomsnittet av variansen mellom grupper er større enn variansen innen gruppene. Vi tar for oss 4 metoder fra den enkleste hvor det er en grupperingsvariabel til multivariat variansanalyse med mange uavhengige variabler. Vi tar også for oss repeterte målinger der du enten har målt det samme flere ganger eller har variabler som du ønsker å teste mot hverandre. Hva skal du sitte igjen med? På dette 1-dags kurset lærer du gjennom praktiske øvelser og eksempler hvordan utføre variansanalyse på en sikker måte. Vi tar for oss de teoretiske forutsetningene og viser hvordan analysene skal utføres og tolkes. Enveis variansanalyse Univariat variansanalyse Multivariat variansanalyse Repeterte målinger Syntax Dette er et kurs for deg som benytter deg av syntax i SPSS i dag og trenger å lære hvordan du kan skrive syntax smartere. Hvis du skal gjøre mange operasjoner på mange variabler eller mange grupper går det an å sette syntaxen opp slik at den tar mindre plass og blir mer oversiktlig. Kurset tar for seg kommandoer som ikke lar seg lime inn (ved å trykke Paste ) fra menyene. Hva skal du sitte igjen med? Du skal kunne jobbe smartere med syntax, lært en rekke kommandoer som gjør syntaxene enklere og mer oversiktlige. 1. Kompleks data tilrettelegging: DO IF DO REPEAT LOOP VECTOR VECTOR & LOOP 2. Litt om automatisering ved hjelp av macro

DATAØVING 1 INTRODUKSJON TIL STATA I

DATAØVING 1 INTRODUKSJON TIL STATA I DATAØVING 1 INTRODUKSJON TIL STATA I Oversikt - Hvordan starte Stata - Åpne datafil - STATA vinduet - Loggfiler - Deskriptiv statistikk I SOS3003 kommer vi dette semesteret til å bruke statistikkprogrammet

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Minitab for skrekkslagne

Minitab for skrekkslagne Minitab for skrekkslagne Espen Andersen Denne manualen/læreboken ble skrevet sent på 80-tallet, for studenter på BI og andre steder som skulle benytte Minitab, et statistikkprogram som fremdeles er mye

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2011 Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen 2011 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 Rapport 2011 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer