Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milliardverdier for samfunnet med e-faktura"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer for effektiv kommune-drift 3. Mer kunnskap skal gi bedre etterlevelse 4. Bevisst eller ubevisst ulovlig anbudssamarbeid? 5. Nær annankvar protokoll i strid med reglane 6. E-handelsrekord, straffegebyr og kontrakter 7. Toppledere inn for mer og bedre OPS 8. Verknadsanalyse av samarbeid med private Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Et pålegg om innføring av elektronisk faktura i kommunal sektor basert på EHF-formatet (Elektronisk Handelsformat) har en netto nåverdi på nær 1,4 milliarder kroner. Det fremgår av en nylig gjennomført samfunnsøkonomisk analyse. Så vel kommunal sektor som dens leverandører vil komme positivt ut ved gjennomføring av et slikt pålegg. Etter planen skal et slikt pålegg gjelde fra 1. juli Nettoverdien av innføring av e-faktura i staten er beregnet til 1,9 mrd. Metier AS har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av innføring av elektronisk faktura for kommunal sektor. Arbeidet er gjort i perioden fra medio mai til primo november Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført som en nytte- og kostnadsanalyse. Det er også gjort en vurdering av de ikke-prissatte effekter, fordelingsvirkninger, sensitivitetsanalyse ved endring av forutsetninger og realopsjoner med samlet sett positive virkninger. Uttrykket ekte elektronisk fakturabehandling er benyttet om fakturaer som leverandører utsteder/sender elektronisk og hvor kommuner/fylkeskommuner deretter mottar og behandler elektronisk. Et pålegg til alle kommuner og fylkeskommuner om å benytte ekte elektronisk faktura på standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) for alle inngående fakturaer har høyest netto nåverdi på NOK 1,39 mrd., tett fulgt av alternativet uten bruk av EHF med NOK 1,34 mrd. Vurdert på bakgrunn av de prissatte virkningene og isolert sett for kommunal sektor, er det svært lønnsomt å gå over til ekte elektronisk fakturabehandling, heter det. Anbefalinger På bakgrunn av analysen gis følgende anbefalinger og konklusjoner i rapporten: 1

2 Det anbefales innført ekte elektronisk fakturabehandling i kommunal sektor. Det er for kommunal sektor isolert sett lønnsomt å ta i bruk ekte elektronisk fakturabehandling. Det er tvilsomt om tiltaket er lønnsomt for de aller minste kommunene. Det bør vurderes fellesløsninger for små kommuner, f.eks. samarbeid interkommunalt, regionalt eller landsdekkende. Leverandørene samlet sett har store positive nytteeffekter ved innføring av ekte elektronisk fakturabehandling, men også høye samlede investeringskostnader da antallet leverandører til kommunal sektor er svært stort. De største leverandørene vil ha høy positiv lønnsomhet av tiltaket. De minste leverandørene med lavt fakturavolum vil ikke kunne forsvare økonomisk å investere i egen efaktura - løsning, men kan benytte rimelige web-portal løsninger. Samlet sett vil derfor leverandørsiden komme positivt ut. Samlet for både kommunal sektor og leverandørsiden vil en innføring av elektronisk faktura ha en positiv netto nåverdi. Det anbefales innført ett standardformat for ekte elektronisk faktura. Analysen tilsier at alternativet «pålegg til alle kommuner og fylkeskommuner om å benytte ekte elektronisk faktura på standardformatet EHF (for alle inngående fakturaer)» bør legges til grunn for innføring av elektronisk fakturabehandling i kommunal sektor. Tidspunktet for når pålegget skal tre i kraft, bør vurderes. FAD har samtidig oppdatert nytteverdien av innføring av e-faktura i staten. Netto nåverdi for prissatte virkninger er på om lag 1,9 mrd kroner. Nåverdien er positiv for næringsliv, staten og helseforetakene. I tillegg til den positive netto nåverdien kommer de ikke prissatte virkningene som også er positive, heter det i FAD-rapporten. Skaper problemer for effektiv kommune-drift Anskaffelsesregelverket er i en del tilfeller til hinder for rasjonell organisering av kommunens virksomhet. Effekten av EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser forsterkes ved at Norge har valgt å gjøre anskaffelsesdirektivets regler gjeldende også for tjenester som ikke omfattes av EØS-avtalen og for langt flere anskaffelser enn de som omfattes av EØS-avtalen, heter det i et brev fra KS. Dette kommer bl.a. av at terskelverdien er langt lavere i Norge enn det som følger av EØS-avtalen, ifølge KS. Utgangspunktet i KS-brevet til Europautredningen ved Senter for europarett er behovet for å organisere den kommunale tjenesteproduksjonen mest mulig effektivt, og til friheten til å foreta slike valg. EU-domstolen har i Stadtreinigung Hamburg-dommen (C- 480/06) poengtert at EU-retten ikke inneholder noe krav om en bestemt rettslig organisering av offentlig samarbeid når felles offentlige oppgaver skal ivaretas. Et slikt samarbeid, fremgår det av samme dom, utfordrer ikke det primære målet for anskaffelsesreglene. Samtidig har EU-domstolen etablert den utvidede egenregi-løsningen, det vil si at en offentlig oppdragsgiver kan samarbeide med et rettssubjekt utenfor seg selv uten å gå via konkurranse først. Forutsetningen er at oppdragsgiveren selv har like stor kontroll over samarbeidspartneren som over egen organisasjon (kontrollkriteriet), i tillegg til at det aller, aller meste av omsetningen dreier seg om å betjene den offentlige 2

3 oppdragsgiveren (omsetningskriteriet). Hvis privat kapital er i bildet, må anskaffelsesreglene imidlertid følges. Utvidet egenregi-begrep Det utvidede egenregi-begrepet og EU-domstolens poengteringer i den nevnte dommen etterlater en rekke uløste spørsmål om når og hva slags interkommunalt samarbeid går an uten å måtte følge anskaffelsesregelverket. Et eksempel er etablering av næringsutviklingsselskap, der et samarbeid med private ofte er en forutsetning for at selskapet skal lykkes. Deler av eksistensgrunnlaget for et slikt selskap er tildeling av oppgaver fra kommunene, heter det i KS-brevet. Anskaffelsesregelverket er imidlertid til hinder for at begge formål kan ivaretas samtidig. Kontrollkriteriet skaper utfordringer ved at det begrenser for tildeling til datterselskap, og omsetningskriteriet representerer en utfordring ved salg til andre kommuner. Ofte er en kommune interessert i å kjøpe tjenester av et offentlig eid selskap nettopp fordi dette har kompetanse eller interne verdier som er viktige. Omsetningskravet er også til hinder for at et selskap som utfører oppdrag i utvidet egenregi kan delta i konkurranse om oppdrag for andre kommuner når oppdraget har et visst oppdrag. Vertskommunesamarbeid Mange kommuner inngår såkalt vertskommunesamarbeid, det vil si at en kommune påtar seg en tjenesteproduksjon for seg selv og en eller flere samarbeidskommuner. Utfordringen er at et slikt samarbeid neppe oppfyller kontrollkravet, fordi en kommune kan vanskelig sies å ha kontroll over en annen kommune. I slike tilfeller er det ikke aktuelt å legge ut tjenestene i markedet. I noen tilfeller ønsker en kommune å kjøpe sykehjemsplass i nabokommunen, fordi det er ledige plasser der. Dette kan, mener KS, neppe skje uten anbudskonkurranse, men det gir liten mening at slike kjøp ikke skal være mulig. Dette er ikke en konsekvens av EØS-avtalen, men av at Norge har overimplementert regelverket på området som ikke er omfattet av avtalen, heter det. - Med samhandlingsreformen blir det ytterligere utfordringer knyttet til de ovenstående problemstillingene, konkluderer KS. Problemstillingen knyttet til anskaffelsesregelverket er nevnt i prp 91 L pkt Proposisjonen gir ingen løsning på problemstillingene skissert foran. Kamp mot sosial dumping Mer kunnskap skal gi bedre etterlevelse Hovedutfordringene er i stor grad knytter seg til manglende etterlevelse og håndheving av regelverket. Det slår en partssammensatt gruppe fast i sin vurdering av situasjonen når det gjelder sosial dumping i forbindelse med offentlige kontrakter. I sin rapport understreker gruppen behovet for mer kunnskap hos oppdragsgiverne og arbeidstakere. I tillegg må Arbeidstilsynet fortsatt ha sin oppmerksomhet rettet mot sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor, heter det. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd besluttet i mars 2011 å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tiltak mot sosial dumping og andre 3

4 regelbrudd knyttet til offentlig sektors kjøp av tjenester fra private virksomheter. Gruppen har vært ledet av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet. Og hovedkonklusjonen fra gruppen, som leverte sin innstilling i desember, er at det er behov for mer oppmerksomhet og kunnskap: - Arbeidsdepartementets kartlegging av departementenes og underliggende etaters bruk av tjenester som presenteres i denne rapporten, tyder på at oppmerksomheten og kunnskapen om, og dermed håndhevingen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, er utilfredsstillende i deler av statlig sektor, heter det. Det er arbeidsgruppens vurdering at hovedutfordringene i stor grad knytter seg til manglende etterlevelse og håndheving av regelverket. Bedre kontrollrutiner Foreløpige funn fra et FoU-prosjekt i KS regi tyder for øvrig på at det er et potensial for å få på plass bedre kontrollrutiner i oppfølgingsfasen av tjenesteanskaffelser, for å kunne fange opp uregelmessigheter og kontraktsbrudd. Det fremgår av innstillingen fra gruppen at selv om de offentlige oppdragsgiverne ofte har stilt krav om at lønns- og arbeidsvilkårene må være i tråd med kravene i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, er dette, når vi ser bort fra helseforetakene, sjelden konkretisert nærmere. I liten grad har det vært systemer for å sjekke at kravene faktisk er fulgt opp av oppdragstakerne. Tilbakemeldingene tyder også på at det i liten grad er foretatt noen risikovurdering av virksomhetene og bransjene, slik det er lagt opp til i forskriften, og på at de offentlige oppdragsgiverne har vært tilbakeholdne med å sanksjonere brudd. Tiltak Gruppen foreslår etter dette følgende tiltak: Bransjespesifikke veiledninger. Bedre veiledning og kunnskap om hvordan reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal forstås og følges opp, vil være svært viktig for å sikre bedre etterlevelse. Tilsyn og sanksjoner. Det er viktig at Arbeidstilsynet fortsatt holder fokus på sosial dumping også i tilknytning til offentlig sektor. Oppdragsgiveres kontraktsoppfølgingsansvar. Det er sentralt at offentlige oppdragsgivere skoleres bedre i hvordan de selv kan følge opp og sanksjonere brudd på kontraktskravene. Økt kunnskap hos arbeidstakerne. I tillegg til at myndighetene bidrar med informasjon om regelverket og fører tilsyn med at det overholdes, må arbeidstakerorganisasjonene arbeide aktivt med å gi informasjon og hjelp til håndheving av egne rettigheter. Bransjevist samarbeid konferanser og informasjonskampanjer. Regelmessig kartlegging. Bevisst eller ubevisst ulovlig anbudssamarbeid? De to selskapene slapp med tiendeparten av det gebyret som Konkurransetilsynet hadde ilagt dem for å ha drevet ulovlig anbudssamarbeid. Det fremgår av en dom i Frostating lagmannsrett. Aktørene har nok opptrådt uaktsomt, konstaterer retten, som ikke fant bevis nok for å kunne fastslå om de hadde opptrådt forsettlig. Men her var domstolene ikke enige: Tingretten kom 4

5 først til motsatt konklusjon av lagmannsretten, og mente det dreide seg om forsettlig handlemåte. Konkurransetilsynet vedtok i juli 2009 å ilegge to selskap, Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS, gebyr på henholdsvis fem millioner og to millioner kroner for å ha drevet ulovlig samarbeid i forbindelse med en anbudskonkurranse i regi av Steinkjer kommune. Konkurransetilsynet la til grunn at overtredelsen av konkurranseloven hadde skjedd forsettlig.de to entreprenørene aksepterte ikke gebyret og tok derfor ut søksmål mot staten med påstand om at vedtaket var ugyldig. I juni 2010 ga Sør-Trøndelag tingrett staten fullt medhold og opprettholdt gebyret i sin helhet. Anke Entreprenørene anket så denne dommen inn for Frostating lagmannsrett. Også lagmannsretten har kommet til at entreprenørene har samarbeidet ulovlig, men gebyrene lagmannsretten ilegger entreprenørene er imidlertid lavere: Henholdsvis og kroner. Det er i hovedsak enighet mellom de to rettsinstansene om hva som skjedde i kommunikasjonen mellom de to selskapene rett før tilbudene skulle leveres. De utvekslet betongpriser, maskinpriser og fremdriftsplaner, samtidig som det ene selskapet ble kjent med et forbehold i det andre selskapets tilbud. I det andre selskapets tilbud forelå intet forbehold, noe konkurrenten var klar over. - De to selskapene hadde tilnærmet fullstendig oversikt over eller mulighet til å skaffe seg oversikt over grunnlaget for det annet selskaps tilbud til kommunen, skriver lagmannsretten. Samhandlingen var egnet til å ha den virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen. Ikke tilstrekkelig bevis Imidlertid har ikke retten funnet tilstrekkelig bevis for at det dreide seg om en forsettlig konspirasjon mellom de to selskapene, slik Konkurransetilsynet påstår og tingretten i det vesentlige sluttet seg til. Blant annet fester retten lit til forklaringer som handlet på vegne av de to selskapene om at disse trodde at det var legitimt å utveksle omfattende opplysninger om priser, som det kunne være relevant å gi til det annet selskap ved gjensidig tilbud om underentreprise. Likeledes festet lagmannsretten lit til forklaringer om at en del materiale ble oversendt ved et hendelig uhell, og at mottakeren av dette materialet ikke gjorde seg kjent med materialet. Dersom de to selskapene hadde hatt til hensikt å føre kommunen bak lyset, ville de neppe, fremholder retten, ha levert inn tilbud som nokså enkelt kunne avsløres som resultat av samarbeid. Det foreligger heller ikke opplysninger som gir grunnlag for at de kunne utelukke at også flere selskaper ville gi tilbud til kommunen. Lagmannsretten legger også vekt på at selskapene ikke hadde noen omfattende forhistorie som samarbeidende. Men uaktsomhet var det: De sentrale aktørene i de to selskapene burde ha handlet annerledes for å unngå en omfattende gjensidig kunnskapsutveksling av betydning for prissettingen i de to tilbudene som ble gitt til kommunene, påpeker Frostating lagmannsrett. 5

6 Nær annankvar protokoll i strid med reglane I 22 av 47 tilfelle det vil seie nær halvparten fann Riksrevisjonen at protokollane for kjøp mellom og kroner ikkje hadde den naudsynte informasjonen. Etter regelverket for offentlege innkjøp er det protokollplikt for slike kjøp for å sikre at ein kan gå etter og sjå om alt er gjort rett. Like vilkår og bruk av tevling skal òg dokumenterast i protokollane. Men det regionale apparatet til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) lukkast ikkje i å etterleve regelverket godt nok i 2010, slik Riksrevisjonens er det. Riksrevisjonen la sist haust fram for Stortinget Dokument 1 ( ) Rapport frå Riksrevisjonen om den årlege revisjonen og kontrollen for budsjettåret Rapporten vert no drøfta i Kontroll- og konstitusjonsnemnda i Stortinget. Fristen for å kome med tilråding er 6. mars. Når Riksrevisjonen rettar søkjeljoset mot Bufetat og praktisering av innkjøpsregelverket, er kjøp av private og ideelle barnevernsplassar halde utanfor. I rapporten skriv Riksrevisjonen mellom anna at han er kritisk til den store svikten som er avdekt i innkjøpsprosessane i Bufetat. Trass utvikling av lokal innkjøpspolitikk og innskjerping av interne rutinar, vert det gjennomførd innkjøp som er i strid med regelverket, heiter det. Det er, slik Riksrevisjonen ser det, uheldig at ei stor, landsdekkjande verksemd ikkje i større grad greier å samordne og følgje opp innkjøp nasjonalt og regionalt. Internkontroll og styringsdialog Departementet lovar å følgje opp arbeidet med å betre tilhøva. Det skal gjerast i styringsdialogen departementet har med direktoratet. Riksrevisjonen skriv òg at internkontrollen i direktoratet berre som unntak avdekkjer svikt i innkjøpsprosessane. På intranettet til Bufetat vert det informert om nasjonale rammeavtaler, skriv Riksrevisjonen i rapporten sin, men det er korkje etablert sentrale eller regionale rutinar som sikrar at rammeavtalene vert nytta. Revisjonen syner kjøp av varer og tenester utanfor rammeavtalene der kjøp på desse avtalane skulle vert nytta. Like eins har ikkje tenestegreina fått rabattar i tråd med vilkåra i avtalane, det har vore gjort avrop på rammeavtalar som ikkje lengre gjeld, og avrop på varer og tenester som ikkje er med i rammeavtalen. Mangelfulle kontrollar Revisjonen syner mellom anna at kontrollen som regionane i Bufetat gjer med etterlevinga av regelverket, er mangelfull. Berre to regionar tek stikkprøve-kontrollar, og gjennomførde kontrollar utan påviste feil vert ikkje dokumenterte. For at direktoratet skal ha kontroll med etterlevinga av regelverket, skal regionane mellom anna sende inn ei sjekkliste ved årsavslutninga. Revisjonen av sjekklistene, heiter det, synte at dei fire regionane som har svart på sjekkelista, seier at innkjøp ikkje er gjennomførde i tråd med reglane og innkjøpspolitikken i Bufetat. I 22 av 47 tilfelle fant ikkje Riksrevisjonen dokumentasjon (protokoll) som inneheld naudsynt informasjon når det gjeld innkjøp mellom og kroner. Det er òg gjennomførd direktekjøp utan tevling i marknaden, held Riksrevisjonen fram, og avtale eller kontrakt med leverandøren mangla i 13 av 47 tilfelle. Når det gjeld kjøp over kroner, gjer einingane i regionane sjeldan slike kjøp. Men Riksrevisjonen peikar på at det ein treng å kjøpe inn, i liten grad er samordna innanfor regionane og at det berre sjeldan vert gjort regionale rammeavtalar. 6

7 Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp E-handelsrekord, straffegebyr og kontrakter Den statlige Ehandelsplattformen satte rekord sent i fjoråret, Ålesund kommune pådro seg et overtredelsesgebyr, og Maskinentreprenørnes Forbund rapporterer om kraftig økning i antall anleggskontrakter i Helse Sør-Øst anket tingrettsavgjørelse om en kontraktstildeling, men nådde ikke fram i lagmannsretten. Et nytt nettsted for erfaringsutveksling når det gjelder bærekraftige innkjøp, er etablert, og EU-kommisjonen innfører nye terskelverdier, men dette gjelder ennå ikke for Norge. I Sverige er det kommet en rapport om verdien for det offentlige av grensekryssende handel. Ny rekord for Ehandelsplattformen For første gang har omsetningen på den statlige Ehandelsplattformen i løpet av en måned krøpet over seks hundre millioner kroner. Det skjedde i november i fjor i og med at omsetningen i den måneden ble 660 millioner kroner. 151 offentlige virksomheter er nå tilknyttet Ehandelsplattformen. I november året før var det 99. Dette er strålende. Det er tungt arbeid å forandre hvordan det offentlige jobber. Flere brukere av plattformen og økt omsetning viser at den berømte snøballen har begynt å rulle, sa direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i en kommentar kroner i gebyr til Ålesund kommune Ålesund kommune ble i desember 2011 ilagt et gebyr på kroner for å ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fant at unntaket for forsknings- og utviklingstjenester ikke var anvendelig. Klagenemnda mener at Ålesund kommune har opptrådt grovt uaktsomt ved at anskaffelsen ikke var kunngjort i henhold til regelverket, sier direktør for offentlige anskaffelser, Anneline Vingsgård. Gebyrets størrelse utgjør rundt 10 prosent av anskaffelsens verdi. Kraftig økning i anleggsmarkedet Antallet inngåtte kontrakter har økt kraftig i løpet av 2011, og spesielt i første halvår, melder Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Brutt ned på et lavere nivå går det klart fram av en undersøkelse forbundet har gjennomført, at antallet kontrakter også måned for måned ligger godt over tilsvarende i de tre foregående årene. Konkurransen i markedet har likevel holdt seg godt: Antallet tilbydere i gjennomsnitt redusert med én per kontrakt fra 4,6 i 2010 til 3,6 i Verdien av kontraktene i 2011 økte måned for måned, med unntak av april Og totalverdien for hele fjoråret er så å si doblet 6,3 milliarder kroner i 2010 verdien i 2011 (ultimo oktober) lyder på 12,1 milliarder kroner. Det er Statens vegvesen som er MEF-bedriftenes hovedkunde. 7

8 Anke fra Helse Sør-Øst avvist Eidsivating lagmannsrett avviste rett før jul en anke fra Helse Sør-Øst i forbindelse med en tvist om lovligheten av en tildelingsbeslutning. Bakgrunnen var en åpen anbudskonkurranse som ble kunngjort i mars 2010 om å inngå en rammeavtale for levering av utstyr for søvn- og respirasjonsbehandling. Leverandøren, Resmed Norway AS, fikk i sin tid medhold i tingretten i at tildelingen var ulovlig, det regionale helseforetaket anket avgjørelsen, men fikk ikke lagmannsretten med seg på å behandle anken. Nye terskelverdier i EU EU-kommisjonen har fastlagt nye terskelverdier for offentlige anskaffelser for perioden 1. januar 2012 til og med utløpet av Det innebærer ikke at Norge samtidig har fastsatt nye terskelverdier. Her må først EFTAs overvåkingsorgan (ESA) inn i bildet og beregne hva disse tersklene blir for Norge. Deretter må de innlemmes i EØS-avtalen, noe som betyr at EØS-komiteen må inn bildet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil informere når Norge har fått nye terskelverdier. Nytt nettsted for bærekraftige innkjøp ICLEI har etablert et nytt nettsted for informasjon, erfaringsutveksling og nyheter knyttet til bærekraftige offentlige anskaffelser. Nettstedet er et ressurssenter, og ICLEI som står bak, er en internasjonalt nettverk for lokale myndigheter hvis formål bl.a. er å arbeide for bærekraftige innkjøp. Det er over 1200 lokale myndigheter som er medlem av ICLEI. Nettstedet finner du her. Svensk rapport om grenseløs handel Svenske Kommerskollegium har utarbeidet en rapport som viser hva åpne grenser betyr for offentlig sektor. Ved hjelp av eksempler fra en operasjonssal og et tunnelbaneprosjekt demonstreres hvordan pasienter, pendlere og skattebetalere drar nytte av åpne grenser og utenlandsk konkurranse. Anskaffelser innenfor EU er relativt åpne for foretak i land utenfor EU. Derimot har EUs foretak ikke de samme muligheter, fremgår det av omtalen av rapporten. Nå er det i etterhånd imidlertid kommet en revidert WTO-avtale som åpner for større balanse i nettopp det forholdet. Toppledere inn for mer og bedre OPS Den nye regjeringen må sette en markant dagsorden som fører til at vi kan få enda mer ut av det offentlig-private samarbeidet (OPS), oppfordrer fire toppledere i Danmark to fra næringslivet og to fra kommunal sektor i en avisartikkel. Oppfordringen retter seg inn mot de muligheter Danmark har til å påvirke de nye reglene for offentlige innkjøp gjennom at de snart skal overta formannskapet i EU. Likeledes ber de om en gjennomgåelse av hvordan regelverket praktiseres hjemme i Danmark. Bak avisartikkelen står lederne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, som er søsterforeninger til KS her hjemme, og lederne i næringslivsorganisasjonene Dansk 8

9 Erhverv og Dansk Industri, nærmest tilsvarende Hovedorganisasjonen Virke og NHO. Det er med andre ord representanter for fire «tunge» aktører på så vel offentlig innkjøpsside som leverandørene som står fram sammen. Artikkelen tar sitt utgangspunkt i betydningen av et offentlig-privat samarbeid. De oppfordrer den nye regjeringen til å legge seg i selen dels for å skape bedre rammer for det offentlig-private samarbeidet, dels for å spre kunnskap om hvordan man best kan få nytte av et slikt samarbeid. Ikke ideologi De fire peker på at offentlig-privat samarbeid ikke er et spørsmål om ideologi, men et praktisk verktøy som sikrer løpende nytenkning og effektivisering av oppgavene. Et intelligent offentlig-privat samarbeid kan føre til nye tjenester og produkter innenfor velferdsteknologi, energioptimering, miljøteknologi osv., som kan eksporteres. Regjeringen blir minnet på at Danmark om ikke lenge skal overta formannsvervet i EU, og at den således får en nøkkelrolle i arbeidet med de nye reglene for offentlige innkjøp som EU-kommisjonen har satt i gang. En merkbar avbyråkratisering og modernisering av EUs regler, er kravet fra de fire lederne. Eksempelvis er det behov for at det blir skapt muligheter for en konstruktiv dialog med relevante leverandører både før konkurransen settes i gang og underveis i anskaffelsesprosessen. En tett dialog mellom partene skal sikre at den offentlige sektoren kan etterspørre de besteløsningene som markedet kan levere, og at partene sammen kan skape nye løsninger på de samfunnsutfordringene som vi står overfor, heter det i artikkelen. Urimelig situasjon Forfatterne av denne artikkelen har også ytterligere et budskap til den nye regjeringen. Det bør iverksettes en vurdering av hvorledes reglene for offentlige innkjøp praktiseres i Danmark. Den lange saksbehandlingstiden i klagesystemet for innkjøp, altfor mye detaljrytteri og for liten oppmerksomhet mot å få praksis til å fungere, skaper en urimelig situasjon for både den offentlige sektoren og de private virksomhetene. Vi skal dessuten sikre en fortsatt balansert bruk av sosiale og miljømessige hensyn i forbindelse med offentlige innkjøp, heter det. Verknadsanalyse av samarbeid med private Danske Udbudsrådet skal gjennom ein serie av analysar rette søkjeljoset mot kva verknadene av samarbeid mellom private og det offentlege. Første ute er hjelpemiddelområdet, der auken i talet på eldre fører me seg stigande press på kommuneøkonomien. Eit fleirtal av kommunane som er med i grunnlaget for analysen, peikar på at dei får innsparingar, same eller auka kvalitet og tenestenivå, og uendra tilhøve for medarbeidarane. Innovasjonsimpulsar kjem berre der det er stilt krav om utvikling av oppgåveløysinga. Det er Rambøll Management Consulting som har gjort analysen på oppdrag for Udbudsrådet, som er etablert av den danske regjeringa for å fremje tevling innanfor den offentlege sektoren. Rambølls analyse byggjer på eit notat frå Anvendt Kommunal 9

10 Forskning (AKF) med ulike parameter for måling av verknader. Udbudsrådet var oppdragsgjevar óg for AKF-notatet. Analysen av hjelpemiddelområdet er den første i ei rekkje slike analysar, som skal skaffe systematisk kunnskap om verknadene av samarbeid mellom offentleg og privat. Eit slikt samarbeid, heiter det, skal bidra til å betre kvaliteten og økonomien i den offentlege oppgåveløysninga, forutan at det skal skapast innovasjon. Auka press på økonomi Det er ei rekkje tilhøve i hjelpemiddelområdet som gjer det eigna for å gjere ein verknadsanalyse. Ikkje minst aukar talet på eldre, og det fører med seg ein auke i etterspurnaden etter hjelpemiddel. Då kjem det eit auka press på dei offentlege finansane, og kostnadsstyring vert derfor meir og meir viktig på dette området. I dag er det 18 danske kommunar som har tevlingsutsett drift og vedlikehald av hjelpemiddellagre. Ti av desse er med i undersøkinga som ligg til grunn for analysen. Det store fleirtalet av danske kommunar har ikkje skapt tevling i marknaden om denne oppgåva. Av undersøkingsresultatet går det fram at åtte av ti kommunar har ein nettovinst gjennom å leggje til rette for tevling om løysinga av oppgåva. Innsparingane ligg mellom ni og 40 prosent av driftskostnadene. Det same talet meiner at kvalitet- og tenestenivå har vorte betre eller det same etter tevlingsutsetjinga. Ingen har sagt at kvalitets- og tenestenivå er vorte dårlegare. Det er i første rekkje ein betre styring av hjelpemiddelområdet kommunane legg vekt på. Seks av ti kommunar seier at tilhøva for dei tilsette er uendra, ein kommune at tilhøva har vorte dårlegare og ein at dei er vorte betre. To kommunar svarar «veit ikkje». Krav om utvikling Det er berre der kommunane har stilte krav om utvikling av oppgåveløysinga, at dei ser innovasjonsverknader og overføring av kunnskap mellom kommunen og den private leverandøren, heiter det. Udbudsrådet oppmodar kommunane, med utgangspunkt i analysen frå Rambøll, i større grad enn no å lage tevling i marknaden om drift og vedlikehald av dei kommune hjelpemiddellagra. Så vidt mogeleg, heiter det, bør det gjerast tilbodstevlingar om dette på tvers av grensene mellom forvaltingsnivå og i forvaltingsnivået. Inspirasjon og gode røynsler bør søkjast hos kommunar som har røynsler frå å skape tevling om drifta. Inspirasjon kan hentast frå tevlingsunderlaga deira. Det bør nyttast funksjonskrav for å skape rom for utvikling og innovasjon i oppgåveløysninga, held Udbudsrådet fram i tilrådingane sine. Rådet har dessutan lagt fram ei rettleiing i korleis ein nyttar funksjonskrav. Også dette materialet er laga av Rambøll. 10

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Statssekretær Norvald Mo Konferanse NTL, Oslo 25. september 2013 Sosial dumping Meld. St. 29 (2010-2011) Etter regjeringa si vurdering er det sosial dumping

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 16/2011 Fredag 29. april 1. Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp 2. Vil ha bedre

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg Saksfremlegg Dato: Arkivref: 15.12.2014 2014/22930-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 02.02.2015 Høring - forslag om endring av yrkestransportloven lovbruddsgebyr for brudd på EØS-regelverk ved tildeling

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0105-18 09.11.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Prejudisiell uttalelse fra EU-domstolen vedrørende intensjonskunngjøring og sanksjonen uten virkning EU-domstolen avga 11. september 2014 uttalelse i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt datautstyr, renovasjonstjenester og rør- og elektrikertjenester fra private leverandører, utan å kunnegjøre anskaffelsene. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I løpet av en periode på ca. 10 måneder inngikk innklagede tre avtaler med valgte leverandør om prosjektledelse og andre konsulenttjenester ved revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer