SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget"

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: kl. 12:00 Sted: Arkivsak: Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte /13 Fylkesrådmannens orientering 138/13 Fylkesordførerens orientering 139/13 Referatsaker 140/13 Hvilke søkere skal danne grunnlaget for opplæringstilbudet ved de videregående skolene 141/13 Justering av opplæringstilbudet ved de videregående skolene /13 Regional jobbing i Sør-Trøndelag 2013-søknad fra Leiv Eiriksson AS 1

2 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Evelyn Tiller Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Protokollen fra Fylkesutvalgets møte den godkjennes. VEDLEGG: Protokollen vil bli lagt ut for nedlasting på ipad Politisk Agenda straks den er klar. 2

3 137/13 Fylkesrådmannens orientering Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Evelyn Tiller Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Framlagt informasjon tas til orientering. VEDLEGG: Det vil bli gitt en muntlig orientering under møtet. 3

4 138/13 Fylkesordførerens orientering Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Evelyn Tiller Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Framlagt informasjon tas til orientering. VEDLEGG: Det vil bli gitt en muntlig orientering under møtet. 4

5 139/13 Referatsaker Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Evelyn Tiller Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Referatsakene tas til orientering. VEDLEGG: Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Møtebok fra styremøte den i Fosen regionråd. 2. Protokoll fra generalforsamling den i Museene i Sør-Trøndelag AS. 3. Grunnlovens 200-årsjubileum KS sin rolle. Vedtak i sak 13/12 i hovedstyret den

6 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Gymsalen, Brandsfjord Skole, Roan kommune Tid: Fredag , kl 1000 Disse møtte: Arnfinn Astad Hallgeir Grøntvedt Ove Vollan og Per Kristian Skjærvik Vibeke Stjern og Jon Husdal Einar Strøm og Line M. R. Abel Jan Helge Grydeland og Anbjørg Bremnes Jørn Nordmeland og Oddbjørn Ovesen Bjugn Ørland Rissa Åfjord Leksvik Roan Osen Forfall: Toril N. Madsø og Tore Melhuus, Bjugn, Randi Sollie Denstad, Rissa, Frank Aronsen og Bjørnar Dahlberg, Ørland kommune. Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt, Karianne O. Tung og Torhild Aarbergsbotten, Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde også meldt forfall Ellers møtte: Erlend Myking, Leksvik kommune, Kjell Inge Skaldebø, Åfjord kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Michael Momyr og Randi B. Andersen, Roan kommune, Tor Erik Jensen, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Leif Harald Hansen, Kysten er Klar og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Odd Moldestad, Trygve Gudde, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Knut Sundet, Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n deltok under orienteringen om Transportplan Sør-Trøndelag. Fordeling: Møteleder: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse Styreleder Ove Vollan Ordfører Jan Helge Grydeland ønsket velkommen til Roan kommune og takket innledningsvis for den flotte oppmerksomheten som ble tildelt Runa Grydeland i forbindelse med hennes verdensmestertittel. Videre orienterte han om næringslivet i Roan og fremhevet bla de utfordringene som dårlig vegstandard medfører. 6 1

7 I forkant av styremøtet i Fosen Regionråd ble det avviklet representantskapsmøter i følgende Interkommunale selskap (IKS): (referater fra disse møtene sendes ut fra de ulike IKS) Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen Helse IKS (tidligere Fosen Distriktsmedisinske senter IKS) Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste. Innkalling og saksliste til styremøtet enstemmig godkjent. Saker til behandling: SAK 01/13 Oppfølging av styrets vedtak Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Styrets enstemmige vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 02/13 Utviklingsprisen for Fosen 2012 Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: 1. Utviklingsprisen for Fosen 2012 tildeles LC Production AS, Rissa. 2. Prisen utdeles i forbindelse med Fosen Regionråd sitt styremøte og årsmøte den 14. juni Begrunnelse for tildelingen: LC Production - stiftet 19. mars ble opprettet for hovedsakelig å møte behovene i verfts- og offshoreindustrien i form av rørinstallasjoner. Sveisefri teknologi er bedriftens satsingsområde nr. 1. LC Production AS kjøpte i 2009 et industribygg på Vangen i Rissa. I løpet av kort tid er det utvikla en solid bedrift med ca. 75 ansatte. De har som spesialfelt rørbøying, prefabrikkering av rørsystemer og hydraulikkutstyr. Nylig investerte LC Production AS kr. 5 mill. i ny rørbøyemaskin. I tillegg finnes det på verkstedet i Rissa avanserte maskiner for rørbøying og endebehandling samt en maskinpark med CNC dreiebenker og freser. Bedriften har i løpet av kort tid bygd seg opp et godt omdømme. De samhandler veldig godt med det øvrige næringslivet i regionen, og er kjent for å være løsningsorientert samt og legge vekt på å yte god service både til enkeltkunder og bedrifter. Bedriften motto er: GOD KVALITET TIL RETT TID. Styrets enstemmige vedtak: 7 2

8 1. Utviklingsprisen for Fosen 2012 tildeles LC Production AS, Rissa. 2. Prisen utdeles i forbindelse med Fosen Regionråd sitt styremøte og årsmøte den 14. juni SAK 03/13 Vindkraftsamfunn Fosen - Regional tilslutning til prosjektet Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd slutter opp om etableringen av prosjektet «Vindkraftsamfunn Fosen». 2. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet. Behandling i Arbeidsutvalget: Det ble informert om at etter behandlinga av saken i Rådmannsgruppen har Kjell Inge Skaldebø orientert VIVA Testsenter for vindturbiner (lokalisert på Valsneset i Bjugn) ved daglig leder Ole Svendgård om prosjektet og bedt om synspunkter. Han har gitt positive tilbakemeldinger på prosjektbeskrivelsen, og i en e-post til Kjell Inge Skaldebø skriver han bl.a.: VIVA vil kunne medvirke i en slik satsing via testsenteret på Valsneset og tilstøtende aktiviteter og dermed bidra til å styrke det totale vindkraftmiljøet på Fosen. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd slutter opp om etableringen av prosjektet «Vindkraftsamfunn Fosen». 2. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet. Styrets behandling: Det ble orientert om at prosjektets navn endres til Vindkraftsamfunn Fosen. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd slutter opp om etableringen av prosjektet «Vindkraftsamfunn Fosen». 2. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet. Orienteringssaker: Innledningsvis i denne sekvensen ble det opplyst at den oppsatte orienteringen om Fosen Barnevernstjeneste utgår! Transportplan for Sør-Trøndelag Odd Moldestad og Trygve Gudde orienterte om arbeidet med Transportplan for Sør- Trøndelag. Det ble gitt en grundig orientering om arbeidet og utfordringene med å systematisere og prioritere alle innkomne innspill. Antall km med fylkesvegnett, innkomne forslag og den økonomiske situasjonen er slik at prioriteringene må styres med «hård hånd». Prosjektene som ligger i «utbyggingspakkene» til Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n er medtatt i den fylkeskommunale prioriteringen. (presentasjonen fra Sør- Trøndelag fylkeskommune sendes til styrets medlemmer) 8 3

9 I etterkant av ovennevnte orientering ga daglig leder i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n, Knut Sundet, en oppdatering om situasjon/fremdrift i de ulike delprosjekter i Fosenvegene. LENSA Fosen Sekretariatet viste til tidligere orienteringer til styret om søknad som er sendt til kommunene. Vi har fått muntlig tilbakemelding fra styringsgruppen for LENSA-Fosen om at alle kommuner nå har funnet løsninger for finansiering av sin andel av de omsøkte prosjektmidler for en treårsperiode. Det avventes nå tilbakemelding fra fylkesmennene om medfinansisering. Når slik finansiering er på plass vil prosjektet bli igangsatt som skissert i søknaden til kommunene. Interkommunalt pilotprosjekt Plan/Miljø/Landbruk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og KS i samarbeid med departementene (KRD, MD og LMD) har satt fokus på dette temaet. Direktør Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, orienterte om at det er avviklet et oppstartmøte for å få til Fylkespiloter for å styrke kapasitet og kompetanse innen planlegging, miljøvern- og landbruk. Det tas sikte på å utforme en felles søknad, til departementene, som omhandler alle kommuner/kommunegrupper som har vist interesse for prosjektet. I styremøtet fremkom det ingen signaler om at noen kommuner ikke vil være deltakere i et pilotprosjekt som omhandler Fosenregionen. (Presentasjonen til Alf-Petter Tenfjord sendes styrets medlemmer) Utredning om kommunesamarbeid - Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør- Trøndelag Direktør Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, orienterte kort om NIVI s rapport om ovennevnte. Denne rapporten vil i sin helhet bli presentert på KS-FM s felleskonferanse 15. mai. Sak behandles på fylkesmøte i KS i etterkant av konferansen. (Presentasjonen til Alf-Petter Tenfjord sendes styrets medlemmer) Kommunale selvangivelser orientering om arbeidet v/repr fra prosjektledelsen Leif Harald Hansen orienterte om arbeidet med kommunale selvangivelser. Svært mye data er innhentet og er i ferd med å bli systematisert. Tall fra Verdiskapingsanalysen vil også bli presentert sammen med annet materiale innhentet hos kommunene. Enkelte opplysninger gjenstår å kvalitetssikre, det vil bli tatt en oppklaringsrunde med enkelte kommuner. I møtet ble det presisert at innholdet i de kommunale selvangivelsen skal være et viktig grunnlagsdokument i forbindelse med utarbeidelsen av Strategisk næringsplan for Fosen. Prosjektgruppa og prosjektledelsen har som mål å presentere oppsummering av selvangivelsene i forbindelse med et ekstra møte for styret i Fosen Regionråd, som planlegges til den 14. august, i Trondheim. Dette er samme dag som 9 4

10 «Trøndelagskvelden» under AquaNor-messa. Vi ber om at styremedlemmene merker seg denne dato. Nærmere opplysninger om tid og sted vil bli sendt styremedlemmene så snart det er avklart! Desentralisert barnehagelærerutdanning Sekretariatet orienterte om at Regionkonsulenten for oppvekst og oppvekstansvarlig i kommunene (OFO) har fått avtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag om desentralisert barnehagelærerutdanning i vår Region. Studiet vil gå over 4 år og er et samarbeid med Orkdalsregionen. (Nærmere informasjon om studiet finnes på: Differensiert arbeidsgiveravgift Sekretariatet opplyste om at det har kommet henvendelser om at enkelte kommuner har uttalt seg ang forslag til endringer i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift. Styrets konklusjon: Dette er en sak som den enkelte kommune avgjør å engasjere seg i. Møtet slutt kl Vidar Daltveit Ref. 10 5

11 MiST MUSEENE I SØR-TRØNDELAG Protokoll Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS Tid/sted: Fredag 12. april 2013 kl , MiST administrasjon, Havnegata 12, 7010 Trondheim Tilstede: Ant. aksjer: Tore O Sandvik Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kjersti Lerseth Trondheim kommune Anne Kirkeby Rissa kommune 2.77S Omar Pleym Hitra kommune 2.77S Are Hilstad Meldal kommune Arve Slørdahl Orkdal kommune Rune Schei Museet Kystens Arv 2.38S Audun Otterstad Trondheim Kunstmuseum Per Ivar Maudal Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger Kirsti Leirtrø Kystmuseet i Sør-Trøndelag Randi Sakshaug Trøndelag Folkemuseum Are Hilstad Orkla Industrimuseum Marte Løvik Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av totalt aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 100%. I tillegg møtte Johan Helge Andersen, Morten Olsen og Aage Aas fra Rørosmuseet under behandling av saken om konsolidering Rørosmuseet. Stig Klomsten, leder av valgkomiteen, møtte under saken om valg av styrerepresentanter og representanter til valgkomite. Fra styret: Styreleder Rasmus Brodtkorb Fra administrasjon: Adm.dir/daglig leder Suzette Paasche Økonomi og IT-sjef Randi G Hjelm-Hansen Styrets sekretær May Britt Granheim Valg av møteleder Vedtak: Rasmus Brodtkorb ble enstemmig valgt. Valg av referent Vedtak: May Britt Granheim ble enstemmig valgt. 11

12 Valg av undertegnere av protokoll Vedtak: Rasmus Brodtkorb og Per Ivar Maudal ble enstemmig valgt. Innkalling og dagsorden Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden. Årsregnskap og årsberetning 2012 Orientering ved styreleder, adm. direktør og økonomi og IT-sjef. Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2012 ble enstemmig vedtatt. Samarbeidsavtale med Stiftelsen DS Hansteen Orientering ved styreleder og adm. direktør. Vedtak: Generalforsamlingen for Museene i Sør-Trøndelag AS vedtar at det tegnes en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen DS Hansteen og Museene i Sør-Trøndelag AS. Samarbeidsavtalen trer i kraft når de økonomiske og andre betingelsene MiST AS har stilt, blir oppfylt. Konsolidering RØrosmuseet Orientering ved styreleder og adm. direktør. Ny aksjeoversikt i forbindelse med konsolidering med Rørosmuseet og vedtak fra Rørosmuseets styre av ble utdelt i møtet. Vedtaket viser at punkt 3 og 4 i Rørosmuseets styrevedtak av er endret. Punkt 3 er endret slik at det framkommer at også bygninger og eiendommer som eies av Olavsgruvas venner og Røros Museumsog historielag stilles til disposisjon for museumsdriften. Punkt 4 utgår. Representanten fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune informerte om den dramatiske situasjonen som Rørosmuseet nå er i i forhold til videre tilskudd. Det vil være et møte i fylkesutvalget senere i dag hvor tilskudd til Rørosmuseet er tema. Videre utbetaling av tilskudd vil blant annet avhenge av generalforsamlingens vedtak. Representantene fra Rørosmuseet informerte blant annet om status i konsolideringsarbeidet i forhold til nødvendige vedtak med samarbeidende parter på Røros. Vedtak: Det vises til tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet og Sør-Trøndelag fylkeskommune hvor det i tilskuddet for 2010,2011,2012 og 2013 også inngår tilskudd til Rørosmuseet. Departementet og fylkeskommunen har forutsatt at Rørosmuseet konsolideres med MiST. Generalforsamlingen ser positivt på den faglige effekten av inkludering av Rørosmuseet i MiST. Generalforsamlingen er informert om at etterspurt dokumentasjon vedrørende Rørosmuseets virksomhet pr i dag ikke er levert, samt at Rørosmuseets styrevedtak av ikke er i tråd med vedtak i konsolideringsprosessen. MiST AS skal innen utløpet av april 2013 på nytt levere en sammenfattet oversikt over de dokumenter som må fremlegges og de spørsmål som må besvares fra Rørosmuseet. Det forutsettes at Rørosmuseet oversender den etterspurte dokumentasjon og besvarer de stilte spørsmål innen Det forutsettes at en inkludering av Rørosmuseet i MiST skjer ved rettet emisjon iht aksjeoversikt utdelt i møtet. 12

13 Når Rørosmuseet har levert etterspurt dokumentasjon tas saken på nytt opp i en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling avholdes på e-post i løpet av juni Valg av styrerepresentanter og representanter til valgkomiteen Orientering ved styreleder og valgkomiteens leder. Det ble orientert om utarbeidet instruks for valgkomiteen og om valgkomiteens arbeid. Vedtak: Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt: Rasmus Brodtkorb, styremedlem for 2 år med personlig vara Gorm Lyng for 2 år Inger Jensen, styremedlem for 2 år med personlig vara Anne Kjellberg for 2 år Rasmus Brodtkorb styreleder for 1 år, Arve Slørdahl nestleder for 1 år Følgende medlemmer av valgkomiteen ble enstemmig valgt: Stig Klomsten, leder for 2 år Kjersti Lerset for 2 år Per Skjærvik for 2 år Eventuelt Det er ingen saker til behandling under eventuelt. Styret/administrasjonen orienterte om følgende forhold: MiST vil invitere til eiermøte kl (inkl lunsj). Det vil bli sendt ut egen invitasjon til eiermøte. Formålet med eiermøte vil være å informere om hva MiST holder på med, statusoppdateringer og rolleavklaringer mellom MiST og eierne. Styreleder Per Ivar Maudal Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger 13

14 o Arkivsak-dok. 13/00245 Arkivkode Saksbehandler Frode M. Lindtvedt Møtedato SAKSPROTOKOLL Grunnlovens 200-årsjubileum - KS sin rolle Hovedstyret har behandlet saken i møte sak 13/12 Vedtak KS mener Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 gir et godt grunnlag for å synliggjøre kommunesektorens og lokaldemokratiets betydning for utviklingen av det norske samfunnet historisk og for framtiden. KS anbefaler kommuner og fylkeskommuner å markere Grunnlovens 200- årsjubileum med et særskilt arrangement rundt 25. februar, da lokalbefolkningen i 1814 på en ekstraordinær bededag på demokratisk vis valgte valgmenn som valgte representanter fra amtene til Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. KS anbefaler alle kommunestyrer og fylkesting å fatte vedtak med sterk henstilling til Stortinget om å inkludere det lokale demokratiet i Grunnloven. KS oppfordrer kommunene og fylkeskommunene til å fremheve demokratiet - det nasjonale og lokale - før, nå og framover på skolene og i sitt øvrige arbeid i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum. Hovedstyret legger møte til Møtet legges til Eidsvoll hvis mulig. 14

15 o Saksframlegg Dokumentnr.: 13/ Saksbehandler: Frode M. Lindtvedt Dato: Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM - KS SIN ROLLE Forslag til vedtak KS mener Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 gir et godt grunnlag for å synliggjøre kommunesektorens og lokaldemokratiets betydning for utviklingen av det norske samfunnet historisk og for framtiden. KS anbefaler kommuner og fylkeskommuner å markere Grunnlovens 200-årsjubileum med et særskilt arrangement rundt 25. februar, da lokalbefolkningen i 1814 på en ekstraordinær bededag på demokratisk vis valgte valgmenn som valgte representanter fra amtene til Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. KS anbefaler alle kommunestyrer og fylkesting å fatte vedtak med sterk henstilling til Stortinget om å inkludere det lokale demokratiet i Grunnloven. KS oppfordrer kommunene og fylkeskommunene til å fremheve demokratiet - det nasjonale og lokale - før, nå og framover på skolene og i sitt øvrige arbeid i forbindelse med Grunnlovens 200- årsjubileum. Saksframstilling Grunnlovsjubileet vil rette seg mot hele den norske befolkning, men kommunesektoren er særskilt nevnt som målgruppe: «Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å engasjere seg, både ved feiringen av 17. mai 2014 og gjennom ulike aktiviteter i jubileumsåret» Det er naturlig for KS og kommunesektoren å peke på den nære sammenhengen mellom det nasjonale og lokale demokratiet både historisk og i tiden framover, og bidra til at det lokale demokratiet får en naturlig plass en slik feiring. Valgene til forsamlingen på Eidsvoll foregikk i to ledd. Først ble det valgt valgmenn i de fleste kirkesogn, og militære avdelinger. Valgmenn ble valgt av lokalbefolkningen ut fra kirkesognene, som utgjorde datidens lokale administrative enheter. De ble verken pekt ut utenfra eller ovenfra. Valgene foregikk på en ekstraordinær bededag 25. februar Disse valgmennene valgte så representanter fra amtene - som så utgjorde grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Stortinget håper gjennom Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum på lokalt engasjement. Et naturlig tiltak kan være arrangementer for å markere valget av valgmenn/representanter. Dette blir bl.a. markert gjennom en ekstraordinær nasjonal bededagsgudstjeneste i Domkirken i Oslo den 23. februar 2014 og Kirken har oppfordret sine regionale og lokale ledd om tilsvarende. Som en bærer av det lokale demokratiet vil det være naturlig at kommunene engasjerer seg for å markere denne hendelsen i den demokratiske utviklingen. Dette kan f eks gjøres i samarbeid med kirkene, historielag m.v. Utviklingen fram til 17. mai 1814 førte til at eneveldet ble avviklet og Norge ble selvstendig. Samme høst ble unionen med Sverige dannet. Demokratiet ble innført og Norge fikk egen grunnlov. I 1 15

16 Grunnloven ble det bestemt at Stortinget, Kongen (Regjeringen) og Høyesterett skal styre landet. Dette var startpunktet for det nasjonale demokratiet. Sett fra lokaldemokratiets ståsted hadde likevel dette nyfødte demokratiet store svakheter. Embetsmannstyret i norske bygder og byer fortsatte og mangelen på lokalt selvstyre ble av mange opplevd som et misforhold; nordmenn skulle jo nå være et «fritt» folk. Det var først etter 1814 at en rekke grunnleggende demokratiske elementer vokste fram. Det gjelder særlig innføringen av kommunal organisering gjennom formannskapslovene av 1837, utvidelser av stemmeretten og framveksten av partiene. Etableringen av kommunene som egne folkevalgte organer fra 1837 fikk stor betydning for demokratiseringen av Norge, og vi finner flere uttalelser fra Stortinget - også i dagens stortingsdebatter - om at det kommunale selvstyret er en grunnstein i demokratiet. Det er først og fremst gjennom kommunepolitikken folk flest mulighet til å oppleve demokrati på nært hold. Kommunene har vært en fast forankret del av det norske demokratiet helt siden etableringen, bortsett fra okkupasjonstiden under annen verdenskrig. Okkupasjonsmakten beholdt den desentraliserte strukturen, men det folkevalgte elementet ble fjernet. Kommunenes folkevalgte ledelse ble raskt gjeninnført etter krigen. Kommunene har spilt, og spiller, en viktig rolle i utviklingen av demokratiet i videre forstand, blant annet i prosessen mot allmenn stemmerett. Kvinnenes stemmerett ble først innført ved kommunevalg i 1910, så ved Stortingsvalg i Før det hadde de fått stemme ved lokale folkeavstemninger om brennevinssamlag fra 1895 og ved tilsynsutvalg for skolene fra Kommunene har vært, og er viktige for å integrere stadig større deler av befolkningen i fellesskapet gjennom stemmerett for grupper det nasjonale demokratiet ikke har åpnet for. Grunnloven fra 1814 ivaretok imidlertid ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet ble stående som et hull i konstitusjonen. Markering av 200-årsjubileet for Grunnloven er et naturlig og betimelig tidspunkt for å tette dette hullet med en uttalelse fra alle kommuner og fylkeskommuner, med en sterk henstilling til Stortinget om å benytte jubileet til å grunnlovsfeste det kommunale selvstyret. KS kan bidra med materiale til dette. Det er ønskelig at det sendes kopi av uttalelsene til KS som grunnlag for det videre arbeid med grunnlovsfesting av det lokale folkestyret. Forslag om grunnlovsfesting har vært avvist flere ganger tidligere. Ett forslag kom allerede i 1920, mens de resterende er fremmet fra 1980-tallet og fram til forrige stortingsperiode. Forslagene er noe ulikt utformet, men de fleste gjelder en form for grunnlovsfesting av «kommunalt/lokalt selvstyre». Det var først i forrige stortingsperiode at forslag om grunnlovsfesting av «lokaldemokratiet» ble fremmet. I denne stortingsperioden er det fremmet tre ulike grunnlovsforslag. Ett av dem bruker formuleringen kommunalt selvstyre, mens de to andre har ulike formuleringer om lokaldemokrati. Grunnlovsjubileet i 1814 vil ventelig bli bredt og omfattet med mye oppmerksomhet i offentligheten. I regi av blant andre Stortinget, Eidsvoll 1814, Forsvaret, ambassadene, universitetene, Kirken og museer, teater og andre kulturinstitusjoner blir det offisielle arrangementer en rekke steder rundt omkring i landet. Arrangementene når et høydepunkt rundt og på 17. mai, men vil foregå store deler av året. Det er viktig at det lokale demokratiet ikke blir borte i denne feiringen. I tillegg til markering av valget av valgmenn, er det naturlig at kommunene er aktive på 17. mai og ved å sette demokratiet før, nå og framover på dagsorden i skolene og i sitt øvrige arbeid. KS vil på sin side bistå kommunene så langt råd og vil følge arbeidet i Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årssjubileum. Sigrun Vågeng Helge Eide 2 16

17 140/13 Hvilke søkere skal danne grunnlaget for opplæringstilbudet ved de videregående skolene Arkivsak-dok Saksbehandler John Evjenth Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Fylkesutvalget legger til grunn at opplæringstilbudet planlegges ut fra følgende forutsetninger: a. Opplæringstilbudet planlegges for søkere med ungdomsrett fra Sør - Trøndelag. Søkere fra andre fylker kan fylle opp tilbud som startes for søkere fra Sør - Trøndelag. b. Søkere med voksenrett og fullføringsrett skal normalt få sin opplæring i egne voksenopplæringstilbud. c. Søkere uten rett får tilbud på påbygging etter læretid og tas inn på ledige plasser. GJELDENDE FORUTSETNINGER: Fylkeskommunes forpliktelse for dimensjonering av opplæringstilbudet er gitt i opplæringsloven. «13-3. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal gi tilbod til søkjarar utan rett etter 3-1 eller 4A-3. Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfelle om kven som skal reknast som busett i fylkeskommunen. Departementet kan gi forskrifter om at heimfylket i rimeleg grad har ansvaret for å refundere utgifter i samband med vidaregåande opplæring i eit anna fylke. Departementet kan påleggje fylkeskommunen å setje i gang vidaregåande opplæringstilbod som omfattar søkjarar frå andre fylke. Fylkeskommunen har ansvaret for vidaregåande opplæring i fengsel. Departementet kan i særlege tilfelle påleggje fylkeskommunen oppgåver i samband med anna opplæring i fengsel. Fylkeskommunen skal planleggje og byggje ut det vidaregåande opplæringstilbodet under omsyn til blant anna nasjonale mål, ønska til søkjarane og det behovet samfunnet har for vidaregåande opplæring i alle utdanningsretningar og for ulike aldersgrupper, og under omsyn til ansvaret sitt for opplæring i fengsel og i sosiale og medisinske institusjonar og behovet for spesialundervisning. 17

18 Offentlege vidaregåande skolar skal vere fylkeskommunale. I særlege tilfelle kan staten eller ein kommune drive vidaregåande skolar. Kommunen må ha godkjenning frå departementet.» FAKTISKE OPPLYSNINGER/DRØFTINGER: Det er ønskelig å få forankret prinsippene for dimensjonering som skal benyttes i dialog med skolene og arbeidslivet. Saken omhandler ikke en komplett drøfting av alle konsekvenser knyttet til rettsbegrepet og dimensjonering, men tar for seg noen prinsipielle forhold. Fylkeskommunes forpliktelser Fylkeskommunen har kun ansvaret for egne innbyggere, og det er disse det skal planlegges et tilbud for. Det angis som et unntak at departementet kan pålegge en fylkeskommune å sette i gang opplæring for søkere fra andre fylker. Dette er en bestemmelse som ikke er brukt. Behovet for samarbeid har vært løst gjennom ordningene «landslinjer» og «landsdekkende tilbud». Disse to ordningene er med å opprettholde tilbud som ellers ikke ville blitt tilbudt noe sted i Norge. Det er mulig for fylkeskommuner å inngå tosidige avtaler med andre fylkeskommuner om tilbud, men de er ikke forpliktet til å inngå slike avtaler. Det vil normalt være geografiske avstander og pendlerstrømmer som styrer opprettelsen av samarbeidsavtaler. Det normale er å la søkere fra nabofylket fylle opp eksisterende klasser og ikke opprette egne klasser på grunn av søkere fra andre fylker. Dette gjelder bla. Sør- Trøndelag sitt samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Nord Trøndelag fylkeskommune. Det er søkere med rett til videregående opplæring som har et individuelt krav på videregående opplæring. De kan påberope seg rett til opplæring. Voksne med rett til videregående opplæring etter 4A 3 skal normalt få tilbud som er tilpasset den voksnes livssituasjon, utdanning og praksis. Det organiseres normalt som egne tilbud med egen innsøking, der de voksne ikke er i konkurranse med søkere med ungdomsrett (16 19 år). Dette er gjort for å verne ungdommene og for å tilpasse opplæringen til de voksnes behov som er annerledes enn ungdommenes. Søkere uten rett til videregående opplæring kan ikke påberope seg rett til opplæring, men det må finnes opplæring til søkere uten rett. Dette kan løses ved egne tilbud til søkere uten rett f.eks. allmennfaglig påbygging etter fullført læretid. I tillegg kan de tilbys plasser som frigjøres fordi ungdommene trekker seg fra dem eller de kan få tilbud om plass i tilbud som opprettes før søkere med opplæringsrett etter 4A 3. Konsekvenser av å utvide gruppen som får videregående opplæring Det vil normalt gi fylkeskommunen økte økonomiske forpliktelser å ta inn voksne uten rett. Voksne uten rett er personer som tidligere har fått minst 3 års opplæring. I denne gruppa finner vi søkere som har fullført og bestått et studieforberedende løp, søkere som ønsker et fagbrev nr. 2 og praksiskandidater som uansett har rett til å gå opp til fagprøve. Det forutsettes at tilbud må opprettes/utvides for å gi plass til søkere uten opplæringsrett. Dersom rammen til opplæringsformål utvides, vil dette ikke berøre ungdommenes muligheter for å få oppfylt sine rettigheter til opplæring herunder tilpasset opplæring i skole, men det vil påvirke ungdommenes mulighet for å få læreplass. Av inngåtte lærekontrakter, går i dag ca. 30% til søkere uten opplæringsrett. Ved å øke antallet voksne som får opplæring kan andel voksne med lærekontrakt øke. Det kan bidra til å redusere ungdommenes muligheter for å gjennomføre videregående opplæring. 18

19 Der er per april søkere uten opplæringsrett som søker om plass ved de videregående skolene. Det er 186 til Vg1, 122 til Vg2 og 154 til Vg3. Søkere til allmennfaglig påbygging etter fullført læretid er ikke med i disse tallene. Det å gi tilbud til voksne kan stipuleres til en ekstra kostnad på ca. 23 millioner kroner bare til lønn. Det er i beregningen stipulert en gjennomsnittskostnad på kr ,- per voksen. Elevsatsen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer er på ca Kr ,- og studieforberedende ca Kr ,-. Utregningen er bare tatt med for å vise størrelsen på utfordringen ved å inkludere voksne uten rett i plantallet for skolene. Dersom de voksne søkere skal finansieres innenfor vedtatte rammer, så vil dette ha betydning for muligheten for å opprettholde dagens lærertetthet, nivået på spesialundervisning med mer. Lærertettheten vil falle fordi tildelingen per elev faller og dermed muligheten for å ansette samme antallet lærere som tidligere. Det vil også medføre et praktisk problem i form av å finne undervisningslokaler til å gjennomføre opplæringen i Trondheimsregionen. Det er 201 av de 465 søkerne uten rett som kommer fra Trondheim kommune. Det å ta inn voksne søkere kan for den enkelte skolen ses på som en økonomisk fordel. De ser at egen ramme øker når plantallet øker. Men dette tar ikke hensyn til at elevsatsen vil falle dersom alle skoler tar inn voksne elever. Det er antallet voksne som tas inn totalt i fylket som vil avgjøre reduksjonen i elevsatsene. Dersom det kun er en eller noen få skoler som får planlegge med voksne søkere, så kan de få en stor gevinst av dette. Det kan være fordelaktig å ta inn voksne søkere fordi det er mangel på arbeidskraft i regionen og at voksne kan stabilisere læringsmiljøet i gruppene. De voksne kan bidra til et større læringstrykk og ro i gruppen. Det vil være kommuner som opplever at ungdomskullene ikke er store nok til å dekke etterspørsel etter arbeidskraft i kommunen. For kommunene kan det å utdanne voksne, som har fullført videregående opplæring, være et godt alternativ til arbeidsinnvandring. Det kan også være en fordel for voksne å kunne omskolere seg til arbeidsoppgaver som gir høyere inntekt og/eller er mer etterspurt lokalt. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON: Fylkesrådmannen anser det å planlegge opplæringstilbudet ut fra søkere med ungdomsrett ligger innenfor de rammene fylkestinget har tildelt opplæringssektoren. Det er satt av midler til opplæring av voksne med rett til videregående opplæring i egne tilbud tilpasset de voksne. Søkere uten rett får tilbud på påbygging etter læretid og tas inn på ledige plasser 19

20 141/13 Justering av opplæringstilbudet ved de videregående skolene Arkivsak-dok Saksbehandler John Evjenth Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Fylkesutvalget vedtar endringene i opplæringstilbudet som de framkommer av saken inklusive vedlegg. 2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å foreta ytterligere tilpasning av tilbudet for skoleåret Vedlegg: 1. Søkerstatistikken for Innkomne høringsuttalelser. 3. Forslag til endringer i tilbudet for GJELDENDE FORUTSETNINGER: Fylkestinget delegerte til fylkesutvalget å tilpasse tilbudet for I fylkestingssak 117/12 ble følgende vedtak fattet: 1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger og forslag til opplæringstilbud for skoleåret slik det fremgår av vedlegg i saken, men med følgende endringer: i. Vg 1 Elektrofag lyses ut ved Selbu videregående skole, tilbudet settes ikke i gang med mindre det er minst 5 søkere. Dette grunnet god tilgang på lokale læreplasser. ii. Vg3 Automasjon lyses ut ved Hitra videregående skole. Skolen har i dag 10 intensjonsavtaler med store aktører innenfor blant annet oppdrettsnæringen som ønsker utdanning i regionen innenfor automasjon. iii. Vg1 Restaurant og matfag lyses ut ved Fosen videregående skole, tilbudet settes ikke i gang med mindre det er minst 5 søkere. Tilbudet etterspørres fra lokalt næringsliv, og det er god tilgang på læreplasser. iv. Vg 1 Restaurant og matfag lyses ut ved Åfjord videregående skole, tilbudet settes ikke i gang med mindre det er minst 5 søkere. Fordelingen av søkere mellom VG2 byggteknikk og vg2 anleggsteknikk ved Åfjord vgs fordeles når søkningen er klar. v. VG1 Media og kommunikasjon lyses ut ved Røros Vgs. VG1 design og håndverk lyses ut ved Røros vgs, tilbudet settes ikke i gang med mindre det er minst 5 søkere. Vg1 restaurant og matfag ved Røros vgs lyses ut, tilbudet settes ikke i gang med mindre det er 5 søkere. 20

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom hos Fosen Tools, Brekstad Møtedato: 19.12. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til:

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.05.16 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et Årdal vidare g åande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- T PTIP T PPIN---- T PK J P---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Elektrofag % A utomatiserin

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jørn Nordmeland Jan Helge Grydeland

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jørn Nordmeland Jan Helge Grydeland FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 15.05.15 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Kommunestyresalen, Statens hus, Bjugn

Detaljer

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen Videregående opplæring Kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal Vinstra vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs Lærerorganisasjonene Regionrådene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Yrkesopplæringsnemnda Ungdommens

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer