Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke"

Transkript

1 Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke

2 Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging og kan straffast med bøter eller fengsel. 1. utgåve utgåve 2009 Redaktør: Simen Seeberg, Hanne Engevik, Trond Heum og Martin Lohne Layout, design, sats og illustrasjonar: Linda Maria Sneve, SJARM design Omsett til nynorsk av Jan Gausemel. Trykk: Prinfo Unique, Larvik Innbinding: Grafisk Spiralisering AS, Oslo Læremiddelforlaget AS Postboks Sandefjord tlf.: faks: e-post: internett: ISBN-nummer:

3 Innhald Forord...s. 4 1: Kven er eg?...s. 6 2: Kva skal eg bli?...s. 12 3: Intelligens og talent...s. 20 4: Ein god jobb?...s. 30 5: Arbeidsmarknaden...s. 36 6: Jobb og livsstilar...s. 46 7: Utdanningsprogram...s. 54 8: Gründer...s. 76 9: Å søkje jobb...s : Lover og reglar...s. 90

4 Forord Kjære elev! Du føler kanskje at du, som dei fleste andre ungdommar, veit for lite om yrke og studiar før du må ta eit stort val i slutten av det 10. steget? Ulike utdanningsprogram på vidaregåande skole kan føre til ulike jobbar seinare. Korleis skal du velje rett? Utdanningsval er eit nytt fag i ungdomsskolen. Formålet med faget er å hjelpe deg med å velje retning innanfor alle dei utdanningane og yrka som finst. Dette læremiddelet vil også hjelpe deg til å bli betre kjend med deg sjølv. For å klare å ta eit val som er rett for deg, må du vite korleis arbeidslivet fungerer (ved bedriftsbesøk, utplassering og elevbedrift) vite om dei ulike utdanningsprogramma på vidaregåande skole vite kva for yrke utdanningsprogramma fører fram til vite korleis du vurderer dine eigne evner og kva som er mogleg for deg vite korleis du skal vurdere ulike typar arbeid og studiar Du skal ikkje velje yrke akkurat no, men du skal snart ta viktige utdanningsval. Da er det viktig å kjenne seg sjølv og velje ut frå det. Livet består i det heile av små og store val. Derfor er det viktig å ha gode ferdigheiter i å velje rett. Tønsberg, 2009 Sindre Vinje og Arne Aarnes

5 Kva skal du lære i faget Utdanningsval? I alle fag på skolen er det sett opp kompetansemål som seier noko om kva kunnskapar og ferdigheiter du skal lære i faget. Nedanfor står kompetansemåla for faget Utdanningsval. Om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringa er at eleven skal kunne beskrive dei ulike utdanningsprogramma i vidaregåande opplæring forklare skilnaden på strukturen for studieførebuande utdanningsprogram og yrkesfaglege utdanningsprogram, og samtale om korleis desse kan opne for ulike yrke og karrierar presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere moglege arbeidstilbod innanfor nokre valde utdanningsprogram og yrke Utprøving av utdanningsprogram Mål for opplæringa er at eleven skal kunne planleggje, gjennomføre og dokumentere aktivitetar og arbeidsoppgåver som er knytte til kompetansemål frå valde utdanningsprogram i vidaregåande opplæring Om eigne val Mål for opplæringa er at eleven skal kunne reflektere over og presentere utdanningar og yrke ut frå eigne interesser og føresetnader vurdere vidare val av utdanning og yrke basert på erfaringar frå utprøvinga 5

6 1: Kven er eg? Nokre spørsmål er faktaspørsmål. Dei har eit rett eller gale svar. Kor mange minutt er det i ein time?, eller: Kva heiter hovudstaden i Noreg? Men ein del spørsmål har ikkje eit rett eller eit gale svar. Dersom nokon spør deg: Kva heiter du?, så er det eit faktaspørsmål. Men dersom personen spør: Kven er du?, kva ville du ha svart da? La oss ta eit døme: Hei, kven er du? Kven eg er? Eg heiter Lars. Ja, vel, men kan du fortelje noko meir om deg sjølv? Tja, eg veit ikkje heilt, eg. Eg er 14 år gammal. Eg går på ungdomsskolen. Eg sparkar fotball. Elles går eg mykje på kino og speler ulike spel på nettet. Eg liker å vere saman med kompisane mine. Her har Lars fortalt litt om seg sjølv, og dermed veit vi meir enn at han berre heiter Lars. Men ikkje så mykje meir. Det er tusenvis av 14-åringar som sparkar fotball og er saman med kompisar. For å finne ut kven Lars er, eller kva som gjer han annleis enn alle dei andre gutane på 14 år, må vi vite noko meir om korleis han tenkjer, kva planane, ønska og draumane hans er. Vi må rett og slett vite noko om kva som gjer Lars til Lars. Kven er eg? er eigentleg eit nokså vanskeleg (filosofisk) spørsmål. Det har å gjere med kven du er i forhold til familie og venner kvar du kjem frå (samfunn og familie) kva du kan og veit kva du lurer på kva du tek for gitt Personlegdom I historier er det ofte ein helt. James Bond er ein helt. Han er kjekk, smart, sterk og god til å slåst. Men kva er det som skil den eine James Bond frå den andre? Ifølgje ein del filmmeldarar er James Bond, som spelast av Daniel Craig, og som dukka opp i 2006 djupare, mørkare, meir upolert og rå og da tenkjer dei ikkje på dressen hans. Det er personlegdommen hans som er mørk og upolert, og det gjer han meir interessant enn den førre James Bond som berre var kjekk og smart. Det finst altså noko meir ved alle menneske enn det vi kan sjå. Personlegdom er stikkordet; det er den som gjer oss annleis og unike. Personlegdommen din er det som er spesielt for deg, men det har ingenting med kor høg du er, eller kva farge du har på auga. Det har å gjere med korleis du opplever ting, både i tankar og kjensler, og korleis du handlar i ulike situasjonar. 7

7 1: Kven er eg? Mi historie Det kan vere vanskeleg å fortelje historia om meg. Ei slik historie seier noko om korleis vi oppfattar oss sjølv, og korleis vi gjerne vil bli oppfatta av andre. Det er ikkje så vanskeleg å fortelje om kva skole du går på, kor gammal du er, og kva slags interesser du har. Men å fortelje om tankane dine, kva slags draumar du har om framtida, kva du kunne tenkje deg å jobbe med, kva som gjer deg glad eller sint, kva du synest gjer livet meiningsfylt, er ikkje like enkelt. Det er mykje lettare å fortelje kva vi synest om andre menneske. Det gjer vi ofte, til dømes dersom vi seier at ein person er kul. Men gir det eit rett eller fullstendig bilete av personen å seie at han eller ho er kul? Dersom du skulle fortelje historia om deg sjølv, korleis ville du ha gjort det? Her er eit døme: Historia om meg Eg vart fødd på Rikshospitalet i Oslo ein vakker torsdag sånn litt over klokka ni på morgonkvisten 1. januar og fekk namnet Lars. Ikkje fekk eg med meg nyttårsrakettane, og ikkje vart eg nyttårsbarn heller, utan at det har gjort særleg skade, trur eg. Eg vart teken godt imot av ein åtte år eldre bror (som endeleg fekk ein veslebror han kunne banke opp), og mor og far som no dessverre er skilde. Eg vart kanskje sedd på som ein snodig baby med litt sære vanar. Eg fekk til dømes ikkje sove dersom det var for varmt inne, så mor måtte pent setje meg ut på trappa i vinterkulda for at eg skulle trivast.viking kallar eg det! Dårlege manerar hadde eg òg, og rett som det var, kom det ein liten rap som takk for maten. Heldigvis har eg lært mykje sidan den gongen. Eg tok tidleg til med å drodle på teikneblokka, og alfabetet kunne eg både munnleg og skriftleg i god tid før første klasse. Men slik er eg, og slik har eg alltid vore. Interesserer eg meg for noko, legg eg heile sjela i det til eg har fått det til! Ingen problem, berre utfordringar! Nyfiken på nye ting og opplevingar er eg òg, noko mor mi fekk smerteleg erfare da eg prøvde å køyre gyngehest ned trappa i ein alder av fem år ouch! På barneskolen vart eg hekta på datamaskinen, og eg lærte meg kjapt å meistre han. Men etter kvart som datamaskinane vart kraftigare og kunnskapen auka, vart også ting kjedelegare. Gleda var derfor stor da dei lanserte noko heilt nytt, nemleg internett. Eg surfa til den store gullmedaljen, og når ikkje det var nok lenger, byrja eg å plukke frå kvarandre heimesider. Eg publiserte vel alt det eg kunne komme på, og storkoste meg når eg gjorde det! Rart kor lite som skal til for å glede ei sjel, eller kva? 8 Du veit aldri kva du kan,

8 1: Kven er eg? Mykje av kunnskapen min har eg fått frå Steinerskolen i Asker, der eg gjekk 6 år på barneskolen. Ein heilt vedunderleg skole som eg verkeleg saknar! Eg fekk utvikla dei kreative evnene mine der, særleg innanfor kunst og musikk. Eg har spelt fiolin, cello og piano for å nemne noko. Eg har også måla bilete, både akvarellar og oljemåleri, som seinare har ført til den interessa eg har for grafisk design og design generelt. Det einaste problemet med Steinerskolen var avstanden heimanfrå. Eg fekk liten kontakt med klassekameratane mine på fritida og enda mindre kontakt med venner i nærmiljøet. Det var hovudgrunnen til at eg bestemte meg for å byte til ein ungdomsskole like ved der eg budde. Jau, da, sikkert ein heilt grei skole, det, men ikkje noko meir enn det heller. Vidare heldt eg fram med førsteklasse på allmenn økonomi og administrasjonsfag på Gjerdes vgs i Drammen, så med andre- og tredjeklasse på allmenn økonomi og administrasjonsfag på St. Hallvard vgs i Lier. Eg hadde også deltidsjobb ved sida av, som telefonseljar for ei lokalavis og seinare laurdagsbod på Posten i Asker. Skrive av Lars Martin Riis. Henta frå: her omsett til nynorsk Her får vi vite ein del faktiske ting, som når og kvar Lars er fødd, litt om familien hans, kvar han voks opp, kva for skolar han gjekk på, og litt om interessene og evnene hans. Etter at vi har lese dette, kan vi altså seie noko om kven Lars er, eller i alle fall kva han har gjort. Og vi kan gjette på kva han ville ha studert eller jobba med i dag. Men dersom spørsmålet er kva du trur Lars liker best eller dårlegast med seg sjølv, blir det kanskje litt vanskelegare? Oppgåve 1.1 På eit ark som du ikkje viser til andre, skriv du ei liste over dette: a) Fem ting som du liker ved deg sjølv b) Fem ting som du ikkje liker ved deg sjølv c) Sett dykk to og to saman eller i ei lita gruppe. Fortel om det som står på lista di. Er dei andre samde i punkta du har skrive ned? dersom du ikkje prøver 9

9 1: Kven er eg? Oppgåve 1.2 a) Prøv å late som om du er den beste vennen du har, og skriv deretter eit brev til deg sjølv. Døme: Kjære Det eg liker godt ved deg, er... Du er heilt topp når du Du er ein god venn for meg når du Andre menneske ser deg som Somme tider er du kanskje litt Osv. Oppgåve 1.3 Skriv di eiga Historia om meg slik som Lars har gjort, men i tillegg til fakta (alder, kvar du bur, kva skole du går på, osv.), tek du med det viktigaste frå oppgåvene ovanfor. 10 Du veit aldri kva du kan,

10 1: Kven er eg? dersom du ikkje prøver 11

11 2: Kva skal eg bli? Det store spørsmålet er ikkje kva du skal bli, for du er jo allereie. Det du skal finne ut av, er kva du vil gjere med livet ditt. Korleis gir livet meining for deg? Kva rolle vil du spele? Det er alvorlege spørsmål, heller vanskelege òg, men det er spennande å byrje å tenkje igjennom dei. Det er viktig å velje utdanning og yrke. Det er ikkje noko du ordnar ein ettermiddag i midten av februar (fristen for å søkje på vidaregåande skole er 1. mars). Du skal tenkje etter. Bruke tid. Oppleve. Føle. Tenkje på nytt. Vurdere. Men ta det roleg; du skal ikkje velje ein jobb for livet. Du skal sikkert prøve mykje ulikt før du finn ein jobb du trivst spesielt godt med. Å ta val Visste du at hjernen din veg om lag 350 gram når du blir fødd, og rundt 1400 gram når du er vaksen? Han inneheld opp mot (100 milliardar) nerveceller, og kvar av desse kan vere kopla til rundt andre celler. Når du skal gjere eit val, er mange av desse nervecellene i aksjon samstundes. Kanskje ikkje så rart at det av og til er vanskeleg å bestemme seg? Vi tek mange val kvar dag. Det startar når du står opp eller kanskje før; om du skal stå opp eller ikkje. Du må velje kva du skal ha på deg, kva du skal ete til frukost, om du skal sykle eller gå til skolen. Dette er enkle val som ikkje får så mykje å seie: Det speler lita rolle om du vel syltetøy eller leverpostei på brødskiva. Men det er greitt å hugse på at det meste av det du gjer, er ein konsekvens (eit resultat) av val du tek. Kan ein lære å ta val? Det er nok delte meiningar om det, men det blir litt enklare å ta gjennomtenkte val dersom du bruker ein trestegsmodell: 1 Kvar er eg? 2 Kvar vil eg hen? 3 Korleis kjem eg dit? Det var vel ikkje så vanskeleg? Tanken er at dersom du bruker denne trestegsmodellen, blir du tvinga til å tenkje igjennom ein del ting. Dette gjer at du blir tryggare på det valet du tek. 13

12 2: Kva skal eg bli? La oss sjå på eit døme. Stian er 15 år og speler både handball og fotball. Han kunne tenkje seg å bli profesjonell idrettsutøvar. Stian må snart ta nokre val og bruker trestegsmodellen: Tre steg 1 Kvar er eg? 2 Kvar vil eg hen? 3 Korleis kjem eg dit? Eg speler på krinslaget i handball og fotball og trivst veldig godt med begge idrettane. Eg er mykje saman med venner og gjer det middels bra på skolen. Eg vil bli profesjonell idrettsutøvar Eg vil bli landslagsspelar i anten fotball eller handball. Etter at den aktive idrettskarrieren er over, kunne eg tenkje meg å bli trenar. Må snakke med trenarane mine. Må finne ut kva for ein idrett eg har best sjanse for å lykkast i Må høyre med foreldra mine, venner og lagkameratar Skal setje opp ti punkt for og imot. Søkje utdanningsprogram for idrettsfag. Må undersøkje opptakskrava. Må lage ein langsiktig treningsplan. Problemet når vi skal ta vanskelege val, er ofte at vi ikkje tenkjer stegvis. Tankane hoppar fram og tilbake; vi vurderer det eine mot det andre om att og om att. Dersom du følgjer dei tre stega når du skal ta eit vanskeleg val, er sjansane betre for at du ikkje vil angre. Det er viktig at du tek di eiga avgjerd. Det er du som skal leve med henne. Poenget med å tenkje i ein trestegsmodell, er altså at dei store vala du tek, blir rettare. Det er ikkje nødvendig å tenkje lenge igjennom kva du skal ha på brødskiva di, men store avgjerder krev at du held orden på tankane og går gjennom dei éin etter éin. Oppgåve 2.1 a) Skriv ned eit val du må ta i den nærmaste framtida (døme: søkje sommarjobb, satse meir på skole, spørje om han eller ho vil vere med på kino, ). b) Lag ein tabell og bruk trestegsmodellen i samband med valet under punkt a). 14 Du skaper livet ditt

13 2: Kva skal eg bli? Realistiske val Ønske kan ein ha mange av. Somme er realistiske altså er det mogleg å gjennomføre dei. Andre er meir urealistiske, nesten som dagdraumar: Tenk når eg blir den mest kjende filmstjerna i verda, eller: Det hadde vore bra å selje like mange plater som Robbie Williams, eller: Så fint det blir i Noreg når eg blir statsminister. Når er ein draum urealistisk? Ofte er det vi sjølve som trekkjer opp grensene. Det er du som kjenner deg sjølv best, så det er du som har best kjennskap til kva du er god til, sjølv om andre kan vere kjappe til å svare det kan du berre gløyme, når du fortel kva du har lyst til å gjere. Er det realistisk eller sannsynleg at du kan bli ei verdskjend filmstjerne? Tja, for å kunne svare på det må du først finne ut kva som krevst for å bli ei filmstjerne. Når du har gjort det, kan du byrje å rekne ut om sannsynet er stort eller lite. Dersom du tenkjer at du skal selje like mange plater som Robbie Williams, kan det vere ein god start å kunne syngje, til dømes. Skal du bli ein etterspurd arkitekt, er det heller ikkje så dumt å like å teikne. Poenget er at du må vite noko om eit yrke for å kunne slå fast om draumane dine er realistiske eller ikkje. Fritt val? Somme meiner at vi ikkje vel. Vi trur at vi gjer det, men eigentleg tek vi val som andre har gjort for oss. Kikk deg rundt i klasserommet. Alle medelevane dine har valt klede dei ønskjer å ha på seg akkurat i dag. Klede gir signal om personlegdommen vår vi er jo alle unike. Men la oss gjere ein liten test: Kor mange val har du når du skal velje klede? Tenk på alt frå fargar, stoff, design, merke, alt som høyrer til elles, osv. Det er nesten ingen grenser, men truleg er dei fleste i klassen kledde nokså likt. Dersom vala er så mange og vi står fritt til å velje sjølve, kvifor vel vi da så likt? Vi har ulike måtar å ta val på. Somme bruker lang tid, mens andre er impulsive og vel det som verkar rett der og da. Korleis tek du dine val? Tenkjer du igjennom alle sider ved saka, eller let du magekjensla styre deg? Bruker du lang tid, eller er det gjort på få sekund? Synsvinklar Vi kan alltid sjå ei sak frå to sider, men det kan ofte vere fleire. Ei sak kan med andre ord sjåast frå fleire synsvinklar. La oss seie at du har lyst til å kjøpe ei jakke, men da må du bruke alle sparepengane dine. Ein synsvinkel kan vere at dette går bra. Du får jakka, og pengar kan du alltids tene seinare. Ein annan synsvinkel kan vere da blir mamma sur. Ein for kvart val du tek. 15

14 2: Kva skal eg bli? tredje synsvinkel er å måle jakka opp mot alt anna du kunne ha gjort for pengane. Er jakka viktigare for deg enn dei andre tinga du kunne ha brukt sparepengane på? Å sjå ting frå fleire synsvinklar kan vere nyttig når vi skal ta val. Da kan éin synsvinkel til dømes vere korleis dei føresette vil sjå på dette, mens vennene dine, sysken, læraren, naboane, skolen og samfunnet elles representerer andre synsvinklar. Kva vil bestevennen min seie når eg gjer dette? Kva vil læraren min synast om eg gjer dette? Korleis vil dei føresette sjå på dette? Kva vil eg tenkje om dette om nokre månader? Tenk deg at du står overfor eit vanskeleg val. Før du tek ei avgjerd, bør du vurdere korleis valet vil verke inn på fleire menneske rundt deg. Døme Det står ei kasse med mp3-spelarar på fortauet utanfor ein butikk. Du tek opp ein og kikkar på han. Det er ingen i butikken som ser deg der du står, og du har lenge hatt lyst på ein mp3-spelar, men ikkje hatt pengar til det. Du går fem steg nedover fortauet. Det er ingen som legg merke til deg. Kva gjer du? Synsvinklar: 1 Å stele er gale, det ville eg aldri gjort. 2 Det ligg sikkert 100 mp3-spelarar i eska, så éin frå eller til speler vel inga rolle for butikken? 3 Foreldra mine ville bli veldig lei seg. 4 Eg kan gi han bort i gåve til kjærasten min, så blir han eller ho sikkert kjempeglad. 5 Dersom eg blir teken, vil verda rase saman rundt meg. 16 Du skaper livet ditt

15 2: Kva skal eg bli? Oppgåve 2.2 a) Sjå på dømet ovanfor. Ranger dei ulike synsvinklane og gi dei terningkast frå 1 til 6 ut frå kva alternativ som passar best for deg. b) Samanlikn resultatet ditt med andre i klassen. Diskuter. Familien din påverkar vala dine I nokre familiar går utdanning og yrke nesten i arv: I familien vår blir dei fleste snikkarar, fiskarar, lærarar, legar, advokatar, dansarar, musikarar,, blir det kanskje sagt rundt middagsbordet. Presset er sterkt. Det familien meiner, har svært mykje å seie anten vi liker det eller ikkje. Foreldre er modellar for korleis livet bør levast. Eplet fell ikkje langt frå stamma, er eit gammalt ordtak. Gjeld det for deg? i Ein del ting blir berre sånn, men dei fleste avgjerdene skal takast. Når ting berre blir sånn, kjem det kanskje av at du gjer det alle andre gjer (det er eit trygt val) gjer det foreldra dine synest du skal gjere (så blir i alle fall dei tilfredse) gjer det sysken eller slekt gjer (dei er jo nokså smarte) let magekjensla bestemme Oppgåve 2.3 Foreldre har oftast planar, ønske og håp for barna sine. Prøv å svare på desse spørsmåla: a) Kva slags ønske trur du far din har for deg? b) Kva slags ønske trur du mor di har for deg? c) Blir du påverka av dei planane, ønska og håpa dei har? Dersom ja på kva måte? Oppgåve 2.4 Snakk med dei føresette og be dei skrive kvar si liste over dei planane, ønska og håpa dei har for deg (dei skal ikkje samarbeide). Samanlikn svara med det du svarte i oppgåve 2.3. a) Er det store skilnader? b) Kva synest du om dei planane, ønska og draumane dei føresette har for deg? for kvart val du tek. 17

16 2: Kva skal eg bli? Min plan I løpet av ungdomsskolen skal du ha fleire samtalar med kontaktlæraren din. Meininga er at desse samtalane mellom anna skal hjelpe deg med å ta val. Det de tek opp i desse samtalane, skal du skrive ned i ein utdanningsplan. Vi har valt å kalle denne planen for Min plan. Planen vil vere eit godt hjelpemiddel for deg når du skal ta viktige val. Vi rår til at du tek deg god tid med planen. Under fanekortet Min plan på skal du svare på spørsmål om dei tankane, ønska og planane du har om notida og framtida. Spørsmåla du får, vil variere etter det steget du er på, kva skole du går på, og kven som er kontaktlæraren din. Alt du legg inn i Min plan, blir lagra slik at du kan samanlikne kva du meiner i dag, med det du meinte for eitt år eller to sidan. Min plan er også tilgjengeleg for kontaktlæraren din og foreldra dine dersom du ønskjer det. Når du er ferdig med eit klassesteg, blir planen låst. Du kan framleis lese planen, men det vil ikkje vere mogleg å gjere endringar i han. Grunnen til det er at det er viktig å vite kva du meinte i fjor og året før der. Min hospiteringsplan Å hospitere kjem av eit latinsk uttrykk som tyder å ta inn ein stad som gjest. Når du hospiterer på ein arbeidsplass eller på ein skole, vil det seie at du får lov til å vere til stades for å observere, spørje og delta, men utan at du har rettar som tilsett eller elev. Hospitering kan ha ulike formål, til dømes å utforske kva moglegheiter finst? eller prøve ut er dette noko for meg? Vidare i boka vil du lære meir om korleis ei hospitering kan gå føre seg på best mogleg måte. Under fanekortet Min plan på vil du finne forslag til korleis hospiteringsplanen din kan bli. Her kan du planleggje og notere kva du skal gjere når du hospiterer, og loggføre kva du gjorde under hospiteringa slik at hospiteringa blir mest mogleg vellykka. Innlogging Nedanfor har vi laga eit papirskjema med spørsmål som også kan nyttast. Det er mange måtar å setje opp Min plan på, og du vel sjølvsagt det skjemaet kontaktlæraren din bruker. Vi rår til at de bruker ei elektronisk utgåve, men på somme skolar kan det tenkjast at dei har papirutgåver. Bruker de ei elektronisk utgåve, kan du naturlegvis skrive ut planen undervegs så har du begge delar tilgjengeleg. Dersom det er noko informasjon om deg som du ikkje synest bør vere med i planen, treng du ikkje å ta det med. Snakk med kontaktlæraren din om dette. 18 Du skaper livet ditt

17 2: Kva skal eg bli? Min plan Oppgåve 2.5 Eit døme på oppsett av planleggingsverktøy. Namn: Adresse: Fødselsnummer: E-post: Klassesteg: Postnr./stad. Mobil: Dato Kontaktlærar: Kontaktrådgivar: Kven er eg? Interessene mine Utfordringane mine dette skoleåret Måla mine for framtida Vegen min mot målet Vedlegga mine til Min plan Kontaktlærar Elev for kvart val du tek. 19

18 3: INTELLIGENS OG TALENT Det er ofte slik at vi trivst dersom vi får jobbe med ting vi er flinke til. Det er derfor lurt å vere klar over dei sterke og mindre sterke sidene dine når du skal velje utdanningsprogram på vidaregåande skole. Når vi seier at ho er intelligent, kva meiner vi med det? Oftast meiner vi skoleflink i teorifag, til dømes i matematikk eller historie. Men det er mange andre måtar å vere intelligent på enn å vere flink til å skrive, lese og rekne. Kva type intelligens og kva talent du har, er viktige for dei vala du tek. Du har sikkert høyrt om IQ (intelligenskvotient)? Det er mogleg å måle IQ, men resultatet seier mest om kor flink du er til å løyse logisk-matematiske problem. Det fortel lite om kor morosam du er, om du er god i idrett, eller om du kan få andre menneske til å føle seg vel. I dag er ein ofte meir interessert i EQ (emosjonell kvotient) framfor IQ. Mens IQ måler korleis hjernen din løyser logiske problem, måler EQ korleis du gir uttrykk for kjensler, kva evne du har til å setje deg inn i korleis andre har det (empati), og korleis du går fram for å løyse problem. Dei sju intelligensane Intelligens kan altså målast eller vurderast på ulike måtar. Ein professor som heiter Howard Gardner, deler intelligens inn i sju ulike typar: 1 Språkleg intelligens: Evna til å lese, skrive og kommunisere med ord. Denne intelligensen er viktig for forfattarar, talarar, journalistar og andre som arbeider med å formidle informasjon. 2 Logisk-matematisk intelligens: Evna til å tenkje logisk og rekne. Denne intelligensen er viktig for matematikarar, ingeniørar, økonomar, vitskapsfolk og revisorar. 3 Visuell (spatial) intelligens: Evna til å bruke synssansen. Denne intelligensen er viktig for kunstnarar (målarar, fotografar, skulptørar), navigatørar og pilotar. 4 Musikalsk intelligens: Evna til å bruke høyrslesansen. Denne intelligensen er viktig for komponistar, musikarar og dirigentar. 21

19 3: Intelligens og talent 5 Kroppsleg intelligens: Dette er evna til å meistre kroppen. Denne intelligensen er viktig for blant andre idrettsfolk, dansarar, skodespelarar og handverkarar. 6 Sosial intelligens: Dette er evna til å forstå andre menneske. Denne intelligensen er viktig for seljarar, leiarar, diplomatar, yrkespolitikarar og menneske i omsorgsyrke. 7 Sjølvinnsikt: Dette er evna til å forstå seg sjølv, å kjenne sine sterke og svake sider, og vite kven eg er. Denne intelligensen knyter vi ofte til eldre menneske, filosofar og ulike typar rådgivarar. Somme kan ha ein sterk kroppsleg intelligens (5), men synest det er vanskeleg å seie kva dei føler eller meiner (1). Du har sikkert høyrt intervju med sportsstjerner som svarer: Eg har ikkje ord etter at dei har vunne ein stor konkurranse. Og det er godt mogleg dei ikkje har det. Andre menneske kan vere språkleg intelligente (1), men svake i visuell intelligens (3). Dei kan synast at det er vanskeleg å sjå for seg eit kart eller ein tredimensjonal figur. Men vi er jo ikkje dumme fordi vi har ein annan intelligens enn den språklege eller logiskmatematiske. Og vi er ikkje automatisk intelligente sjølv om vi har styrken vår i det logiskmatematiske. Hugs det. Talent Kva tyder ordet talent? Talent er medfødd givnad på eit visst område; evne, legning, anlegg (Nynorskordboka, Kunnskapsforlaget 2009). Det handlar altså om noko vi har fått i arv, og er på mange måtar mykje av det same som intelligensane vi nemnde ovanfor. Vi synest ofte det er mest morosamt å halde på med det vi lykkast med. Derfor får nokre av talenta våre stor merksemd, mens andre ligg ubrukte. Vel du utdanning eller jobb innanfor område der du har talent (eller intelligens), er det sannsynleg at du vil trivast med valet. Dersom du er veldig glad i dyr, vil du sikkert trivast betre med å jobbe i ein dyrebutikk enn på ein bensinstasjon, for å seie det enkelt. No skal du gå på oppdagingsreise for å finne ut korleis det står til med talenta dine. Språkleg talent Dersom du er flink med ord, kan etterlikne dialektar og lærer framandspråk nokså lett, har du talent for språk. Mange kallar det å ha eit godt språkøyre. Du synest ikkje det er vanskeleg å skrive stil eller dikte opp historier. Når du les ei bok, ser du da heile historia inne i hovudet ditt som ein film? 22 Finn ut kva du liker,

20 3: Intelligens og talent Logisk-matematisk talent Ofte er det slik at den som er flink med tal, også er flink til å sjå samanhengar, mønster og logiske forklaringar. Dei som har talent for tal, kan også vere flinke til å finne fram på kart. Er du ein Petter Smart eller ein som er flink til å finne ut korleis ting og maskinar fungerer? Du kan kanskje også reparere pc-en om han går sund? Visuelt og kunstnarleg talent Dersom dette er ei av dei sterke sidene dine, er du glad i å teikne, måle, forme i leire, snikre, dekorere og pynte, velje klede og setje saman fargar. Kanskje liker du å klippe, lime og lage kollasjar? Eller synest du meir om å byggje med klossar og lego eller spele pc-spel? Har du talent på dette området, har du lett for å sjå for deg ting og for å jobbe med tredimensjonale figurar. Musikalsk talent Å vere musikalsk går ut på meir enn det å kunne spele eit instrument. Du kan vere musikalsk sjølv om du aldri har teke i ei blokkfløyte. Dersom du er musikalsk, viser det seg ofte ved at du nynnar og syng og er god til å hugse melodiar. Når du gjer lekser eller jobbar, liker du gjerne å ha på musikk. Det stimulerer deg til å samle tankane. Livet ditt er ofte fylt av lyd og rytme. og bli god på det! 23

21 3: Intelligens og talent Kroppsleg talent Somme kallar det å meistre kroppen, andre kallar det motorikk og kroppsbevisstheit. Idrettsutøvarar må ha talent for dette. For å bli retteleg gode må dei trene inn alle detaljane til dei kan gjere dei automatisk. Somme av dei som har slike talent, synest det er vanskeleg berre å skulle lytte når læraren underviser. Dei føler at dei lærer betre når dei får gjere oppgåvene sjølve. Sosialt talent Det å vere sosial tyder eigentleg at ein er glad i å vere saman med andre menneske og få dei til å føle seg ok. I eit samfunn må vi tilpasse oss. Det vil mellom anna seie at vi må følgje visse spelereglar når vi er saman med andre menneske. Somme er flinke til å forstå kva spelereglar som gjeld (det er andre sosiale spelereglar i ein fotballgarderobe enn på eit slottsball, til dømes). Vi skil mellom to former for sosialt talent. Den eine, primærsosialiseringa, går på grunnleggjande ferdigheiter som vi (forhåpentlegvis) har fått med oss som ein del av oppsedinga. Den andre, sekundærsosialiseringa, handlar om å lære seg sosiale ferdigheiter til dømes på arbeidsplassen eller i skolen. Talent og val Somme meiner at dersom du har talent for tal, så bør du jobbe med tal. Men det treng ikkje å vere slik. Sjølvsagt er talforståing viktig for økonomar og revisorar, men dei må jo også kunne forstå andre menneske og ha talent for det sosiale. Det som vi er flinke til, skin ofte igjennom i jobben vår, og vi prøver i regelen å gjere jobben vår på ein måte som passar best for talenta våre. Det er ikkje slik at somme talent gir høgare lønn enn andre (med mindre du er ein av dei beste fotballspelarane i verda, da). Du får ikkje nødvendigvis meir i lønn av å vere logisk enn av å vere musikalsk. Så du treng ikkje å tenkje så mykje på talent i samband med lønn. Det viktigaste er å finne ut av kva talent du har, og korleis du best kan bruke dei. 24 Finn ut kva du liker,

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artiklar Intervju Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER INNHALD INTRODUKSJON 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Kven er med? Side 5

Detaljer