Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger"

Transkript

1 Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse SAY/OSØ Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Elevorganisasjonen avgir med dette vår høringsuttalelse på Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger gitt i høringsbrev av 17. juni or Elevorganisasjonen såvel som resten av skole-norge har behandlingen av Kvalitetsutvalgets innstilling gitt oss anledning til å tenke helhetlig og overordnet på hele opplæringsløpet. I dette arbeidet har det også dukket opp problemstillinger som vi mener er nært knyttet til Kvalitetsutvalgets innstilling, men som utvalget i liten grad har behandlet. Mange av disse kommentarer, utdypninger og presiseringer vil bli presentert under hvert kapittel. Denne høringsuttalelsen tar utgangspunkt i strukturen fra Kvalitetsutvalgets innstilling, men med noen andre inndelinger der dette virker naturlig. De øvrige punktene som blir nevnt i høringsbrevet under b) vil bli behandlet i den utfyllende utredningen/teksten for hvert kapittel. or hver del av innstillingen vil vi først liste opp alle forslagene, og i en kolonne til høyre vil det være en eller M for «or» eller «Mot». Der vi stiller forutsetninger eller bare støtter deler av et forslag, vil det være markert med en stjerne (*) etter eller M. På de forslagene der vi stiller oss bak Kvalitetsutvalgets forslag og mener at det er lite å tilføye eller påpeke i forhold til utredningen i innstillingen, har vi forsøkt å ikke gjenta argumentasjonen i utdypningen. Utdypningene vil derfor omhandle de punkter der vi er uenige med utvalget eller ønsker å tilføye forutsetninger og argumenter. Kort om høringsprosessen Elevorganisasjonen har i forbindelse med Kvalitetsutvalgets innstilling fått et oppdrag fra Utdannings- og orskningsdepartementet som går ut på å samle inn høringsuttalelser fra alle elevrådene. Dette høringsdokumentet har ingenting med det oppdraget å gjøre. Denne høringsuttalelsen er bygget på prinsipper vedtatt av Elevorganisasjonens Landsstyre den 17. oktober Som for all politikk Elevorganisasjonen vedtar, kreves det 2/3 flertall for ethvert standpunkt. Dette gjør at vi på ett punkt i høringen ikke har kommet frem til enighet om et standpunkt. På den andre siden er det bred konsensus rundt de øvrige standpunkter som presenteres i dette brevet.

2 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Generelle merknader Elevorganisasjonen mener at Kvalitetsutvalget har presentert et spennende og helhetlig forslag til revitalisering av den norske grunnopplæringen. På de fleste punkter går det en rød tråd og klar sammenheng mellom forslagene. I utvalgets innstilling er det både forslag av stor prinsipiell og lite konkret karakter, og forslag som er svært detaljerte og «små». Det er naturlig at det blir slik når utvalgets mandat inneholder såpass store overordnede spørsmål og noen detaljerte tilleggspørsmål. Vi mener at det er viktig å se på utvalgets forslag som en helhet, men at det likevel finnes enkeltstående forslag som er mer spørsmål om prioritering enn del av helheten. Elevorganisasjonen er av den oppfatning at kvalitetsutvalgets helhet er relativt grovt skissert på de fleste områder. Arbeidet videre med utviklingen av konkret regelverk og rammeverk på bakgrunn av utvalgets innstilling vil derfor være like viktig som selve utvalgets arbeid. Det er i denne prosessen de konkrete konsekvensene av utvalgets ambisjoner og visjoner skal utformes. Vi forutsetter derfor at departementet vil legge opp til en like bred og inkluderende utviklingsprosess som denne høringsprosessen har vært. Innholdsfortegnelse Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger...1 Basiskompetanse (kapittel 8)...3 Læreplaner (Kapittel 8)...4 En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9)...6 En sterk start - om barnehagen og overgangen til grunnskolen (kapittel 11)...10 En god fortsettelse - grunnskolen (kapittel 12)...11 ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13)...13 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringen (kapittel 14)...17 IKT - en teknologi uten grenser (kapittel 15)...20 Grunnopplæring for voksne (kapittel 16)...21 Rådgivningen i grunnopplæringen (kapittel 17)...22 Vurdering og dokumentasjon av læringsutbytte (kapittel 18)...24 Elevmedvirkning og skoledemokrati...27 Øvrige forslag...30 NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 2

3 Basiskompetanse (kapittel 8) Basiskompetanse (kapittel 8) Det helhetlige kompetansebegrepet i opplæringslovens 1-2 og læreplanens generelle del videreføres. Basiskompetanse er en del av den helhetlige kompetansen og består av: lese- og skriveferdigheter samt regneferdigheter og tallforståelse ferdigheter i engelsk digital kompetanse læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) sosial kompetanse Basiskompetansen uttrykkes gjennom egne kompetansemål i alle læreplanene for fag. agkompetanse er en del av den helhetlige kompetansen. Basiskompetanse skal være gjennomgående i all opplæring fra 1. årstrinn. (grunnskole og videregående skole) /M Utdypning Elevorganisasjonen støtter forslaget om å innføre basiskompetanse etter kvalitetsutvalgets innstilling. Vi mener det er fornuftig å vektlegge de områder som inngår i basiskompetansen, men mener det er viktig at basiskompetansefeltene; spesielt lese-, skrive-, og regneferdighetene ikke blir fokusert på som resultater en skal måle, men at fokuset blir hvordan denne kompetansen blir anvendt og integrert i opplæringen slik at en kan benytte seg den til livsvid læring i hele grunnopplæringen og samfunnet for øvrig. De målbare resultatene i basiskompetansen blir fort veldig synlig, og kan lett fremheves. Elevorganisasjonen mener det er viktig at en ser basiskompetansen helhetlig når den skal utformes gjennom egne kompetansemål i læreplanene for de enkelte fag. Hvis ikke kan det veldig raskt utvikle seg en praksis der basiskompetansen blir sett på som en legitimitet for at enkelte fag er viktigere enn andre. Dette er ikke poenget, og må aktivt motvirkes. Det kan raskt også bli til at de kvanitifiserbare og målbare delene av basiskompetansen blir overprioritert i forhold til de øvrige delene av basiskompetansen. Dette ville være svært uheldig. Digital kompetanse og spesielt sosial kompetanse er uhyre viktige deler av en kompetanse som bygger opp under livsvid og livslang læring. Det må derfor gjøres ettertrykkelig klart overfor skolene og lærerne at basiskompetanse ikke i seg selv innebærer en prioritering av fagene norsk, engelsk og matematikk, og at myndighetene må følge utviklingen innenfor sosial kompetanse med argusøyne. En sentral indikator for dette er ungdommers demokratiske beredskap, kunnskap og engasjement. En annen er kampen mot mobbing. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 3

4 Læreplaner (Kapittel 8) Læreplaner (Kapittel 8) Det utvikles en ny læreplanstruktur bygd på følgende elementer: Læreplanens generelle del Prinsipper for realisering av målene for elevenes kompetanse. Læreplaner i fag: ormål med faget agets trinn og moduler agets innhold, kvalifikasjoner og kunnskapskrav utrykkes gjennom mål for elevenes basiskompetanse og fagkompetanse. Vurdering i faget Læreplanene reviders i samsvar med rammene for ny læreplanstruktur Revisjon av læreplanen bør føre fram til gjennomgående læreplaner for hele grunnopplæringen. Læreplanene i hele grunnopplæringen modulbaseres. Læreplanene knyttes til årstrinn, men med mulighet til å kunne se kompetansemål innen hovedtrinnet i sammenheng hvis det er nødvendig for å tilpasse opplæringen, jamfør forskrift til opplæringslova 1-1. Læreplanene skal være modulbaserte, gjennomgående og kunne anvendes på tvers av utdanningsprogrammene og gi rom for fleksibilitet. Særmerknad fra Grøndahl og Nielsen om at systemet med nasjonalt angitt timefordeling i årstimer i fag erstattes med studiepoeng. Særmerknad fra Grøndahl, Johansen og Nielsen om at læreplanene i norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen ikke knyttes til årstrinn. /M * M Utdypning Generelt Elevorganisasjonen støtter kvalitetsutvalget i at læreplanstrukturen bør endres og syns utvalgets forslag til struktur er bra. Det er også bra at utvalget vil videreføre den generelle delen av læreplanen. Den har vært et viktig dokument som et manifest for verdigrunnlaget for den norske grunnopplæringen. Elevorganisasjonen ser også positivt på at å ta inn prinsipper for realisering av målene for elevenes kompetanse. De fagspesifikke læreplanene trenger en fornying. Per i dag har de vært alt for detaljerte med lite handlingsrom til elevene og lærerne. Spesielt gjelder dette grunnskolen. Læreplanene må stille færre konkrete og spesifikke krav til selve opplæringen. Dette blir enda viktigere i en skole som forsøker å oppnå tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Det er viktig for elevene å ha god kjennskap til formålet og vurdering i faget for å kunne aktivt medvirke i planleggingen og gjennomføringen av opplæringen. Det er også en forutsetning for motivasjonen i faget. Modulbasering Kvalitetsutvalgets forslag om å modulbasere læreplanene vil gjøre det enklere å tilrettelegge NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 4

5 Læreplaner (Kapittel 8) opplæringen for hver enkelt elev. Det vil også gi mer ansvar og frihet til elevene. Elevene få mulighet til å spesialisere seg eller ta en bredere utdannelse om de ønsker det. Muligheten for å ta moduler fra andre årstrinn er positivt for de elevene som ønsker større utfordringer. Ser man de modulbaserte læreplanene i sammenheng med den foreslåtte mappevuderingen, kan man også se for seg elever som setter sammen moduler på egenhånd ut fra egne forutsetninger og behov og blir vurdert ut fra mapper som viser sammenhengen mellom elevens valgte moduler. Det bør være både obligatoriske og valgfrie moduler i alle fag. Dette systemet finner vi blant annet i inland, og tilbakemeldingene fra elevene der er at det øker motivasjonen og lysten til å lære når man selv får velge ett visst antall moduler. Mindretallets forslag om studiepoeng Ett mindretall av utvalget forslår å erstatte systemet med nasjonalt angitt timefordeling i årstimer i fag med studiepoeng. Dette er noe Elevorganisasjonen stiller seg bak. Det er opplagt at elever lærer i ulikt tempo, og nasjonalt angitt timefordeling i årstimer i fag er derfor en bremsekloss for tilpasset opplæring. Dagens system tar utgangspunkt i at alle bruker like lang tid på å lære det samme. Dette er stikk i strid med tanken om at alle er forskjellige og at opplæringen skal tilrettelegges for alle. Alle elever opplever nok at tiden ikke strekker til i et fag mens det er mye dødtid i andre fag. Ved hjelp av et mer fleksibelt system som kan erstatte timefordelingen, vil skolene og elevene ha et mye bedre utgangspunkt for å tilpasse opplæringen til hver enkelt. Spesielt gjelder dette skoler som ikke ønsker å organisere seg i tradisjonelle klasser og fagtimer. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 5

6 En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9) En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9) Kravet om tilpasset opplæring for alle etter opplæringslovens bestemmelser forsterkes ( 1-2), og nåværende bestemmelser om spesialundervisning utgår. Atferdsproblemer må løses gjennom utvikling av læringsmiljøet, samarbeid med foreldrene og eventuelt andre hjelpeinstanser. Atferdsproblemer er en pedagogisk og organisatorisk utfordring for skolen og skolens ledelse. Alle elevene skal tilhøre en basisgruppe. Størrelsen på denne skal i prinsippet gjenspeile forholdstallet mellom lærere og elever ved skolen, og til vanlig ikke være større enn 12. Sammensetningen skal gjenspeile mangfoldet i elevgruppen. Basisgruppen skal sikre den enkelte elev en individuelt tilpasset oppfølging. En basislærer skal ha ansvaret for gruppen Elever/lærlinger med situasjonsbestemte behov vil ha rett til spesiell tilrettelegging av opplæringen. Slik tilrettelegging kan være bruk av assistent, IKT-verktøy, tilrettelagt tilgjengelighet til lærestedet, fysiske hjelpemidler eller andre spesielt tilrettelagte læremidler. Elever/lærlinger som har en individuell plan ut fra bestemmelser i helselovgivingen, kan få enkeltvedtak om avvik fra gjeldende læreplan dersom dette er nødvendig. Dette enkeltvedtaket må bygge på en sakkyndig vurdering og angi hvordan vedtaket skal følges opp, jamfør forslag 6. Skoleeier skal ha et kvalitetssikringssystem som kan dokumentere hvordan skolene iverksetter et inkluderende læringsmiljø og gir tilpasset opplæring til alle. Bestemmelsen i opplæringsloven 5-6 om at skoleeier (hver kommune og hver fylkeskommune) skal ha en pedagogisk veiledningstjeneste (i dag pedagogisk-psykologisk tjeneste), videreføres. Private godkjente skoler og skoleeiere skal ha likeverdig tilgang til tjenesten. Tjenesten kan som før organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Denne veiledningstjenesten må forpliktes til å gi skolen eller lærestedet råd om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elever, og skolen eller lærestedet må redegjøre for hvordan rådet er fulgt opp. Tilpasset opplæring for alle forutsetter som et minimum at ressursnivået i dagens grunnopplæring opprettholdes inkludert ressursene som brukes til spesialundervisning. /M * * * Utdypning Generelt Det er bra at Kvalitetsutvalget ser på tilpasset opplæring for å bedre kvaliteten på opplæringen. Det er derimot svært merkelig at utvalget velger å ikke kommentere elevmedvirkning og skoledemokrati i denne sammenhengen. Vår erfaring er at medvirkning, demokrati og tilpasset opplæring henger nøye sammen, og at det burde vært gjort tiltak for å forbedre skoledemokratiet og elevenes medvirkningsrett i samme omgang. Vi er beroliget av departementets klare signaler om at dette vil bli tatt opp i den videre prosessen, men vil understreke at dette er en mangel og en overfokusering på strukturelle spørsmål fra utvalgets side. Spesialundervisning Elevorganisasjonen støtter Kvalitetsutvalgets forslag og resonnementer knyttet til NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 6

7 En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9) spesialundervisning. Det er viktig for oss å understreke behovet for en styrket undervisning for elever med særskilt behov for tilrettelegging, samtidig som vi fullfører vår intensjon og målsetting om en integrerende, inkluderende, tolerant og åpen skole. Vi deler utvalgets bekymring for at spesialundervisningen ikke treffer godt nok, og at den bidrar til å skape store skiller mellom de normale og de spesielle. Per i dag fungerer systemet på den måten at skolene skyver ansvaret over på spesialundervisningen, og derfor unnlater å ta problemene knyttet til særskilt tilrettelegging på alvor. Vi vil også påpeke at det er vanskelig å trekke skillelinjene i denne debatten på en riktig måte. Vi tar avstand fra at det finnes en gruppe med spesialelever som krever spesialundervisning. Det finnes derimot elever med forutsetninger som krever særskilt tilrettelegging. Dette behovet grunner ofte i funksjonshemminger etc. Likevel er det behov for å gjøre noe med den norske skolens holdninger i forhold til hva som er normalt og hva som er spesielt, noe som bl.a. Peder Haug peker på i evalueringen av Reform 97: Skolen synes å være sterkest og best for de som passer inn i det mønsteret som skolen har skapt gjennom årene. Skolen har konstruert en standard for hva som kreves for å kunne få utbytte av å være der. De som ikke kan møte den som den er, får vansker. Mange av dem kommer til kort faglig. Ved å legge forholdene bedre til rette for de elevene som nå synes å være minst inkluderte i skolens virksomhet, vil en også heve det totale resultatet som skolen oppnår Vi mener at det kreves et svært stort holdningsarbeid i skolen for å utvide rammene av hva som er normal undervisning. Behovet for et slikt arbeid vil bli svært mye større dersom retten til spesialundervisning fjernes. or å få til dette kreves det også utstrakt lokal handlefrihet på avgrensede områder, som for eksempel organisering av skolehverdagen, vurderingsformer og fagsammensetninger. Samtidig er det av største viktighet at det opprettes en nasjonal minstestandard på kvalitet i opplæringen, i særdeleshet mot elever med behov for særskilt tilrettelegging. Kvalitetsutvalget stiller flere forutsetninger for at forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning skal kunne gjennomføres. Elevorganisasjonen vil i aller høyeste grad støtte dette. Det er ikke bare ønskelig, men også nødvendig, at ressursene som i dag brukes til spesialundervisning forblir i skolen. I denne sammenheng er det også viktig å poengtere at begrepet ressurser dreier seg om både menneskelige og økonomiske ressurser. Kvalitetsutvalget mener at retten til tilpasset opplæring skal styrkes. Vi kan vanskelig se hvordan denne retten rent konkret kan styrkes ytterligere, ettersom den i dag er en vilkårsløs og individuell rett til tilpasset opplæring. Vi mener at en styrking må dreie seg om iverksetting og praktisering (operasjonalisering) av denne retten. Retten til tilpassing må derfor operasjonaliseres i lovs form. Retten til en tilpasset opplæring må operasjonaliseres på mange områder. Noen av disse områdene må i alle fall være: Sterkere bestemmelser og beslutningsavklaringer mellom lærer og elev (forelder på barneskolen). Elevens selvbestemmelse må vektes opp, og skolen må bli pålagt et ansvar for å tilpasse opplæringen til elevens ønske uavhengig av lærerens anbefaling, dog innenfor ansvarlige rammer. Dagens system med en rett til medvirkning sier i realiteten ingenting om den endelige beslutningsmyndighet. Utvidet andel av stillingsressurser som ikke er låst opp i undervisningstimer. Dette muliggjør tilpassing gjennom bruk av flere lærere, mindre gruppeoppdelinger osv. Mappevurdering/dokumentasjonsbasert vurderingssystem som muliggjør benyttelse av andre læringsarenaer enn klasserommet. I denne sammenheng er det også verdt å nevne rapporten fra Ns komité for barns rettigheter, som i sin rapport for 2002 sier følgende: NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 7

8 En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9) «13. Komitéen erkjenner at partens [Norges, vår anm.] beslutningsprosesser, forvaltningssystem og tjenestetilbud er sterkt desentralisert, og merker seg at den betydelige delegeringen av fullmakter fra riks- til lokalplan synes å være til ulempe for partens gjennomføring av [barne-, vår.anm.]konvensjonen ved at ikke alle kommuner fullt ut tar hensyn til konvensjonen» Og videre: «16. Komiteen er betenkt over at bredden ig kvaliteten i lokale myndigheters velferdstjenester overfor barn fra lavinntektsfamilier, og dermed barnas levestandard, varierer fra kommune til kommune, dels som følge av betydelige økonomiske forskjeller kommunene imellom, prioriteringsforskjeller og varierende systemer for behovsprøving og støttetildeling. Disse skjevhetene fører til at støtten til barn, særlig barn med funksjonshemninger, gis etter ulike kriterier alt etter hvor barna bor. 17. Komitéen ber parten innstendig om å vurdere hvordan alle barn kan sikres lik adgang til et likeverdig tjenestetilbud, uansett hvor de bor, for eksempel ved at det i forbindelse med velferdstjenester fastsettes landsdekkende retningslinjer for og bevilges midler til gjennomføring av konvensjonens bestemmelser» Elevorganisasjonen stiller seg fullstendig bak komiteens bekymring og oppfordring. Ved bortfall av rett til spesialundervisning vil vi kunne få en ytterligere forskjell i tilbudet til de som trenger det aller mest. Dette må motvirkes med nasjonale minstestandarder og klare rettigheter, og en aktiv innsats for å forhindre at enkelte kommuner bryter loven. Dette taler også for en sterkere nasjonal styring med ressursinnsatsen i forhold til særskilt tilrettelegging. Elevorganisasjonen mener at nye, nasjonale reguleringer må til for å nå målet om en lik rett til utdanning også for elever med behov for særskilt tilrettelegging. Vi vil advare sterkt mot å overlate så vidt viktige spørsmål til lokal styring, ettersom retten til tilpasset opplæring skal være vilkårsløs og individuell. Særlig viktig blir dette når «krisesikringen» som ligger i spesialundervisning etter enkeltvedtak faller bort. Basisgrupper EO mener det er svært positivt at utvalget setter fokus på nødvendigheten av god oppfølging av elevene. Et av problemene med å få reell differensiering av opplæringen har vært at antallet elever hver lærer har hatt ansvar for har vært for høyt, og at det har dermed vært svært vanskelig å ha blikk for den enkelte. om å innføre basisgrupper er derfor, etter Elevorganisasjonens syn, et svært positivt tiltak for å bedre oppfølging og tilrettelegging til hver enkelt elev. Basisgruppene vil gi læreren en bedre oversikt over elevenes behov og utvikling, da læreren både har ansvar for en mindre gruppe, og fordi det med denne ordningen legges opp til å sette av tid med enkeltelevene i gruppen. Elevorganisasjonen mener at gruppestørrelsen bør være maksimalt 10 elever. Elevorganisasjonen mener det er nødvendig å stille klare krav til aktivitet i basisgruppene. Det kan være en risiko for at basisgruppene blir nedprioritert på grunn av mangel på tid eller vilje, eller at de ikke blir utnyttet til det de er ment som fordi det ikke er lagt opp klare føringer på hvilken rolle basisgruppene skal ha i skoledagen og hvor mye tid og ressurser en skal legge ned i ordningen. Det vil være hensiktsmessig å gi klare signaler om hvilke krav som stilles til basisgruppene, og dette vil være spesielt viktig i startfasen. or at intensjonen i forslaget skal bli ivaretatt er det nødvendig at basisgruppene møtes jevnlig. or at basisgruppene skal fungere godt som forum for oppfølging er det nødvendig med både kvalitet og kvantitet på oppfølgingen. De lengre samtalene med den enkelte er nødvendig for å gi et godt blide av eleven og ta tak i problemer, mens den daglige oppfølgingen i grupper gir NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 8

9 En tilpasset opplæring for alle (kapittel 9) rutine og trygghet for eleven, holder fokus på elevens arbeid og innsats og sørger for at læreren plukker opp behov hos eleven kontinuerlig. or å hindre enkelt skoler og enkeltlærere fra å nedprioritere basisgruppene mener Elevorganisasjonen det er nødvendig med et kvalitetssikringssystem for basisgruppene. Dette systemet må sikre at det raskt fanges opp av den pedagogiske ledelsen på skolen når basisgrupper ikke fungerer. Skolene må så sørge for å ta tak i problemet på et tidlig tidspunkt. Både lærere og elever må være klar over muligheter for å ta opp problemer, gjøre endringer i både gruppesammensetning og organisering, og konsekvenser dersom man ikke deltar i arbeidet i basisgruppen. Skolen må også sikre at erfaringene man gjør underveis i opplegget blir brukt med sikte på å videreutvikle basisgruppene. Innføring av basisgrupper vil medføre betydelig endringer i dagens lærerrolle og i organiseringen av skolen. Dersom lærere ikke støtter opp om og er motiverte for å gjennomføre denne endringen vil det kunne delvis eller fullstendig kunne sabotere basisgruppeordningen. Det er med andre ord, etter Elevorganisasjonens syn, en viktig forutsetning at lærerne rundt om på skolene er motivert for tiltaket. Det bør derfor sikres at lærerne blir inspirert til å arbeide med dette, og at prosessen med å innføre ordningen i stor grad blir opp til lærerne og elevene ved skolen. Rollen som basisgruppelærer er en forsterking av det generelle ansvaret lærere har for oppfølging av sine elever. Det kan stilles spørsmål ved om alle lærere bør ha ansvaret for en basisgruppe. Ved å innføre basisgrupper vil et langt større ansvar bli lagt på lærerne for å tilrettelegge og følge opp elever. Det blir da relevant å stille spørsmål ved lærernes kompetanse på dette området. I dag kan lærere stort sett selv avgjøre i hvor stor grad de ønsker å engasjere seg i oppfølging av elevene. Relativt få lærere har i dag klassestyreransvar. Mulighetene for at et pålagt forsterket oppfølgingsansvar skal fungere, vil i stor grad være avhengig av lærernes interesse for denne rollen. Elevorganisasjonen mener det skal stilles slike krav til lærerne, men er bekymret for konsekvensene på kort sikt. Lite motiverte lærere vil bety at basisgruppe ordningen i noen tilfeller får svært liten eller ingen effekt. Derfor går Elevorganisasjonen inn for at hver basislærer skal maksimalt kunne ha to basisgrupper. Dermed vil hver lærer ha oppfølgningsansvar for maksimalt 20 elever. Vi tror at det er bedre med en inspirert og dyktig basislærer som har ansvar for 20, enn en lite inspirert og tradisjonell formidlingsorientert lærer med ansvar for 10. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 9

10 En sterk start - om barnehagen og overgangen til grunnskolen (kapittel 11) En sterk start - om barnehagen og overgangen til grunnskolen (kapittel 11) Alle barn skal ha en lovfestet rett til heldags barnehagetilbud. Prisen for barnehageplass må være så lav at foreldrenes økonomi ikke blir utslagsgivende for om tilbudet benyttes eller ikke. Alle barn får gratis kjernetid fra det året barnet fyller fem år. Barn i familier der begge foreldrene er minoritetsspråklig, får gratis kjernetid fra det året barnet fyller tre år. Ansvaret for barnehagene flyttes til Utdannings- og forskningsdepartementet slik at barnehagene og grunnopplæringen samles i ett departement. Rammeplanen for barnehagene gjennomgås med tanke på barnehagene som en del av livslang læring og for å styrke overgangen til grunnskolen. Rammeplanens basiskompetanse skal ivaretas og ses i sammenheng med basiskompetansen i grunnskolen. Opplæringslova 2-1 videreføres slik den står når det gjelder skolestart. Skoleeierne oppfordres til å vurdere organiseringen av skolestarten. I dette arbeidet må oreldrene tas med på råd. /M * M* Utdypning Når begrepet livslang łæring tas i bruk, er det naturlig å også tenke på tiden før skolen. Elevorganisasjonen ser positivt på at utvalget har behandlet barnehagen. Barnehagen er og bør være en viktig læringsarena for barns utvikling, og den bør derfor være tilgjengelige for alle som ønsker det. orslag som lovfestet rett til barnehage, priser som ikke stenger noen ute og gratis kjernetid fra fylte fem år er forslag som er svært viktige sett i forhold til lik rett til utdanning. Elevorganisasjonen mener at på sikt bør det bli gratis kjernetid fra fylte tre år for alle, men støtter seg til flertallet i at dette i en prioriteringssituasjon først bør gjelde de med minoritetsspråklige foreldre. Slik får barna lære det norske språket i ung alder, noe som all forskning viser er en nøkkel til å lykkes med videre utdanning. Utvalget forslår å flytte ansvaret for barnehagene til Utdannings- og orskningsdepartementet. Dette er også naturlig når man ser på barnehagene som en del av det livslange læringsløpet. Elevorganisasjonen er kritisk til rullerende/flytende skolestart, der elevene begynner på skolen på forskjellige tidspunkt. Vi mener det ikke bør være opp til kommunene å bestemme dette, og at alle barn normalt sett skal begynne på skolen på høsten det året de fyller seks år. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 10

11 En god fortsettelse - grunnskolen (kapittel 12) En god fortsettelse - grunnskolen (kapittel 12) Basiskompetanse skal være gjennomgående i all opplæring fra 1. årstrinn. Årstimetallet på småskoletrinnet økes slik at det tilsvarer årstimetallet på mellomtrinnet. Det økte timetallet på småskoletrinnet skal benyttes til grunnleggende matematikk-, leseog skriveopplæring, samt fysisk aktivitet. Minoritetsspråklige elever gis spesiell oppfølging i forbindelse med den første lese- og skriveopplæringen. Skolene skal ha faglige ressurspersoner innenfor norsk, matematikk og engelsk. Det legges til rette for en periode med variert fysisk aktivitet midt på dagen de dagene elevene ellers ikke har fysisk trening. På småskoletrinnet inngår fysisk aktivitet i den utvidede årsrammen. Lekpregede aktiviteter på småskoletrinnet skal ta utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen. Skolefritidsordningen blir en integrert del av skoledagen ved at skolen og SO har felles standarder for et godt lærings- og samhandlingsmiljø. Det stilles kompetansekrav til ansatte i SO. Kontakten mellom det kommunale hjelpeapparatet og SO sikres i forskrift til opplæringsloven. Teknologi og design opprettes som et fag på ungdomstrinnet. aget skal kombinere teori og praksis. Det innføres programfag til valg på ungdomstrinnet. Programfagene tar utgangspunkt i de 8 utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Programfagene erstatter dagens ordning med skolens og elevens valg og tas innenfor den totale årsrammen. Elever på ungdomstrinnet kan velge moduler fra videregående opplæring i tillegg til obligatorisk fag- og timefordeling. Begrepet livsvid læring og begrepet realkompetanse tas i bruk på ungdomstrinnet gjennom aktiv bruk av elevenes kompetanse som oppnås gjennom aktiviteter utenom skolen. /M * M Utdypning Årstimetall på småskoletrinnet Elevorganisasjonen mener at årstimetallet på småskoletrinnet bør økes noe, men ikke så mye som til timetallet på mellomtrinnet. Det er viktig å ivareta barnas lek og fritid, og det er ikke minst en svært viktig del av deres livsvide læring. Det er også viktig å ha tilstrekkelig fritid for å kunne utvikle sin sosiale kompetanse i «friere» miljø enn skolen. Mindre lekpregede aktiviteter Elevorganisasjonen tar ikke stilling til dette spørsmålet. På den ene siden virker det som om barna ønsker å lære mer konkret «skolekunnskap». Samtidig er det viktig, som nevnt over, å utvikle ferdigheter og kunnskaper som læres gjennom lek. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 11

12 En god fortsettelse - grunnskolen (kapittel 12) Moduler fra videregående opplæring på ungdomsskolen Elevorganisasjonen mener at det er uheldig å utsette elever på ungdomsskolen for det presset som oppstår dersom de får anledning til å ta hele eller deler av fag fra videregående på ungdomsskolen. Vi tror det vil føre til et, for enkelte, voldsomt press fra familie og venner for å bli «ferdig» med ungdomsskolen slik at de kan begynne på videregående. Dette er igjen et press som presser ungdomsskolen til å bli mindre grundig i sin behandling av sine egne fag. Den gjør også at de som ikke begynner på videregåendefag fort får et taperstempel på seg. Differensiering og tilrettelegging handler ikke om å la de flinkeste gå raskt gjennom systemet og la de dårligste bli igjen. Det synet på mennesker og samfunn kjenner vi igjen fra gamle dager, da de «dummeste» kunne bli igjen på et trinn i mange, mange år. Dessverre virker det som om mange ønsker seg tilbake til denne tiden, da dine evner (definert som «kunnskaper») skulle avgjøre om du noen gang kom ut av skolen eller ikke. Vi vet at mennesker utvikler seg og tenker svært forskjellig, og derfor må det være rom for denne forskjelligheten innenfor det samme årstrinnet. Skolen må ta høyde for at noen elever har kommet langt i skoleferdigheter, mens andre har kommet kortere. Men dette må gjøres innenfor skolens strukturer, og ikke gjennom et system som systematisk belønner de flinkeste. Det er utviklingen og fremgangen som må belønnes. Et system der noen får anledning til å gjøre seg ferdig med fag fra videregående skole på ungdomsskolen er et slikt belønningssystem. Vår bekymring er at elevene som får ta fag fra videregående på ungdomsskolen på veien vil gå glipp av mye breddekunnskap til fordel for spisset kunnskap i retning av enkeltfag. Vi tror også at disse elevene vil få mindre kontakt med sine jevnaldrende i det daglige skolearbeidet, og dermed gå glipp av mye viktig sosial kompetanse. Vi tror også at en slik mulighet vil virke særdeles demotiverende på de som aldri kommer i nærheten av å få begynne på videregående skole. Kort fortalt vil systemet skape A- og B-elever som etterhvert vil møtes mindre og mindre. Det er et stort tap å ta for samfunnet, spesielt når gevinsten kun er at noen få elever får litt færre timer per uke på videregående skole. Andre forslag orøvrig støtter Elevorganisasjonen utvalgets forslag. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 12

13 ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13) ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13) Videregående opplæring skal som normalordning være 3 år som i dag og gi yrkesopplæring eller studiespesialisering. Det etableres en hovedmodell med 8 utdanningsprogrammer med tilhørende programområder: 1. Utdanningsprogram for industriell produksjon og teknikk 2. Utdanningsprogram for handverk 3. Utdanningsprogram for bygg og anleggsteknikk 4. Utdanningsprogram for service 5. Utdanningsprogram for design og formgiving 6. Utdanningsprogram for biologisk produksjon 7. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon 8. Utdanningsprogram for studiespesialisering Årstrinnene får benevnelsen videregående trinn, og utgjør Vg1, Vg2 og Vg3. Hovedmodellen for fagopplæring i arbeidslivet videreføres, men det må kunne åpnes for større fleksibilitet i omfanget av og rekkefølgen på den opplæringen som foregår i bedrift, og den som foregår i skolen. Det må arbeides videre for å oppnå målsettingen om at all yrkesopplæring skal avsluttes med fag- eller svennebrev. Utviklingen av innholdet i strukturen skjer i nært samarbeid med arbeidslivets organisasjoner. Elever skal ha rett til sitt primære valg av utdanningsprogram på Vg1. Elever skal ha rett til et programområde på Vg2 som bygger på det utdanningsprogrammet de har valgt. Dersom elevene velger et programområde som bygger på et annet utdanningsprogram, skal dette være mulig uten at elevene må ta et ekstra år for å oppnå dette. ylkeskommunene må gi muligheter for ny opplæring til dem som har tatt program for studiespesialisering, men som ønsker å ta fagbrev. ullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedt uavhengig av utdanningsprogram. Kravet om generell studiekompetanse bortfaller. ylkeskommunen har ansvar for å gi nødvendig teoriopplæring til de lærlinger som tar hele opplæringen i bedrift når bedriften ikke kan gi slik opplæring. Kvalitetsportalen gjøres også gjeldende for fagopplæringen. Læreplanene skal være modulbaserte, gjennomgående og kunne anvendes på tvers av utdanningsprogrammene og gi rom for fleksible tilbud. ellesfagene i de yrkesforberedende utdanningsprogrammene skal yrkesrettes både ved at innhold og tilnærming tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. aget økonomi og informasjonsbehandling utgår og økonomidelen samordnes med det nye matematikkfaget. Samfunnslærefag erstattes av faget samfunnslære og politikk og plasseres på Vg1. aget kroppsøving får benevnelsen fysisk trening og utvides med 37 årstimer hvert år. /M * * M * NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 13

14 ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13) Alle elever i videregående opplæring som ikke har læretid, bør få mulighet til å tilegne seg noe av fagkompetansen i for eksempel en bedrift eller høyere utdannings- og forskningsinstitusjon. Prinsippet om livsvid læring og realkompetanse legges til grunn ved at den kompetansen som elevene oppnår gjennom aktiviteter utenfor skolen, tas i bruk i opplæringen. Elever kan ta fag eller deler av fag i høyere utdanning eller fagskolen samtidig med videregående opplæring. Oppfølgingstjenesten i alle fylkeskommuner skal i et bredt samarbeid med tverrfaglige team ha et spesielt ansvar for oppfølgingen av ungdom med store og sammensatte problemer. /M Utdypning Utdanningsprogrammer Elevorganisasjonen støtter forslaget om å erstatte dagens struktur på videregående skole med utdanningsprogram med tilhørende programområder. Elevorganisasjonen mener den nye strukturen er en riktig vei å gå, og ser positivt på den fleksibiliteten denne ordningen kan gi til den enkelte elev. Siden både årstrinnene Vg1 og Vg 2 blir mer generelle som tidligere er det imidlertid også viktig at opplæringen tilpasses mer individuelt i større grad, og at prinsippet om at alle skal samles i klasser og tilhøre den samme opplæringsgruppen hele tiden. Det må i større grad fokuseres på moduler og individuelle ønsker, altså muligheten den nye strukturen gir til å spesialisere seg mot den kompetansen elevene ønsker. Elevorganisasjonen mener også at den nye strukturen i liten mindre grad trenger fellesfag, og at Kvalitetsutvalget har vær litt konservativ når de forsatt ønsker å beholde 30 og 20 prosent fellesfag på henholdsvis Vg1 og Vg2. Elevorganisasjonen mener Kvalitetsutvalget har satt sammen utdanningsprogrammene fornuftig, men er bekymret for stillingen omsorgsfagene har fått på Vg1 trinnet. Vi mener det er en vesentlig forskjell på den servicen som ytes i andre bransjer og den jobben som relaterer seg til omsorg. Vi foreslår derfor at det opprettes et eget utdanningsprogram for omsorg. Det er positivt at Kvalitetsutvalget foreslår at elever skal ha rett til sitt primære valg av utdanningsprogram på Vg1, men mener utvalget har lagt altfor få premisser til grunn når de sier at elever skal ha rett til et programområde på Vg2 som bygger på det utdanningsprogrammet de har gått på Vg1. lere av utdanningsprogrammene er svært vide og kan en kan mot til flere ulike yrkesretninger etter Vg1. or elevene kan konsekvensen bli at de kommer inn på sitt første ønske på Vg1, men at de får tilbud om et programfag som i liten grad relaterer seg til det yrket de ønsker å utdanne seg mot på Vg2. Elevorganisasjonen mener derfor en bør sikre at elever får den individuelle sluttkompetansen de selv ønsker når de avslutter videregående opplæring, og ikke ufrivillig har måttet skifte kompetanseretning underveis, i utviklingen av den nye tilbudsstrukturen på Vg1 og Vg2. Studiekompetanse Kvalitetsutvalget forslår at alle som har fullført videregående opplæring skal få mulighet til å ta høyere utdanning. Elevorganisasjonen støtter dette forslaget og mener det er på høy tid at en slik ordning innføres. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 14

15 ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13) I Sverige er det allerede mulig å ta høyere utdanning etter fullført videregående uten at det har ført til noe problem. Derimot utgjør det et problem at man må ha allmennfaglig påbygging for å komme inn på høyere utdanning i Norge i dag. Dette har vært en demotiverende faktor for mange med yrkesfaglig bakgrunn som ønsker å ta høyere utdanning. Norge er et land med behov for høyt utdannet arbeidskraft, og da er det viktig å ikke legge inn kunstige og unødvendige sperrer. Elevorganisasjonen ser imidlertid faren for at universitetene på bakgrunn av dette vil starte med opptaksprøver og opptakskrav for å komme inn på studier. Dette er en utvikling Elevorganisasjonen ikke ønsker. En opptaksprøve måler en liten del av den kompetansen en elev innehar og ikke bredden. Vi tror at en avgrensing av denne typen ikke har noen hensikt ettersom det ligger en grense i hvert enkelt menneske for hva man tror man vil mestre og hva man bruker flere år og tusenvis av kroner i studielån for å ta. Dersom det innføres slike opptaksprøver/opptakskrav har man ikke gjort noe positivt, bare flyttet problemet. Kvalitetsutvalget har også to forslag som går på å ta deler fra høyere utdanning mens man er i videregående opplæring. Dette ser Elevorganisasjonen positivt på. Det bidrar til større mulighet for differensiering og større valgmuligheter for den enkelte elev. I inland er dette allerede tillatt og tilbakemeldingene er gode. Økonomi- og informasjonsbehandling Elevorganisasjonen støtter ikke forslaget. Vi mener ikke det hendig å integrere økonomidelen av faget i matematikkundervisningen, siden vi ikke ønsker å øke matematikktimetallet i utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Men dersom faget økonomi og informasjonsbehandling utgår, og økonomidelen samordnes med et nytt matematikkfag, vil Elevorganisasjonen stille som krav at informasjonsdelen av faget inngår i læreplaner for andre fag. Kvalitetsportalen Elevorganisasjonen har vært motstandere av kvalitetsportalen siden Kvalitetsutvalgets delinnstilling kom. Vi mener den, særlig i kombinasjon med karakterbasert inntak (såkalt «fritt skolevalg»), vil virke sementerende og stigmatiserende, bidra til økt sosial reproduksjon i skolen og tvinge skolenes opplæringsmetoder i retning av de nasjonale prøvene. Vår grunnholdning har hele tiden vært at nasjonale systemer kun skal benyttes for nasjonal utvikling, mens lokale systemer skal tas i bruk på lokalt plan. Nasjonale systemer som brukes lokalt og regionalt medfører ensretting. Kvalitetsportalen for fagopplæringen og lærebedrifter vil ha akkurat den samme funksjonen, og er derfor akkurat like skadelig som for skoleverket. Utvikling av innholdet i strukturen Elevorganisasjonen stiller følgende krav til utviklingen av strukturen, dersom den skal skje i samarbeid med næringslivets organisasjoner: Prosessen blir kvalitetssikret på en slik måte at det ikke blir næringslivets kortsiktige behov som styrer innholdet Det er tilstrekkelig bredde i organisasjonene som deltar i arbeidet. Både arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner må være representert i arbeidet NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 15

16 ordypning og spesialisering - om videregående opplæring (kapittel 13) Disse kravene kommer som en konsekvens av de svært dårlige erfaringene vi har med trepartssamarbeidet i RA. Bransjeproteksjonisme og særinteresser er ikke det samme som elevenes eller samfunnets interesser. Næringslivets behov er også langt fra ensbetydende med samfunnets behov. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 16

17 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringen (kapittel 14) Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringen (kapittel 14) Timetallet i matematikk økes med 38 årstimer på ungdomstrinnet. Obligatorisk matematikk i utdanningsprogram for studiespesialisering i videregående opplæring økes fra 187 til 300 årstimer. Elevene skal velge mellom "matematikk i praksis" og "matematikk for fordypning og anvendelser". 2. fremmedspråk blir obligatorisk de tre siste årene i grunnskolen og skal dermed telle ved inntak til videregående opplæring. I særlige tilfeller skal det være mulig å søke om fritak for 2. fremmedspråk. Elever som får innvilget fritak, får forsterket opplæring i engelsk. Det skal ikke være mulig å starte med begynneropplæring i videregående skole i det samme 2. fremmedspråket elevene har hatt i grunnskolen. Det legges til rette for at 2. fremmedspråk kan introduseres på grunnskolens mellomtrinn innenfor ordinær fag- og timefordeling. Det foretas en faglig revisjon av 2. fremmedspråk med tanke på innføring av nye metoder og sterkere vektlegging av de kommunikative elementene. Det legges bedre til rette for at elevene kan velge blant flere fremmedspråk, eventuelt ved bruk av digitale hjelpemidler. Andre styrkingsområder: Regneferdighet og tallforståelse inngår som en basiskompetanse. Utvidet timetall på småskoletrinnet skal fokusere på basiskompetanser, herunder regneferdigheter og tallforståelser. Teknologi og design opprettes som et eget fag på ungdomstrinnet Muligheter for fordypning allerede fra Vg1. Bruk av bilingual undervisning i ulike fag for åøke kompetansen i fremmedspråk. Økte muligheter for skolene om å gi tilbud om at deler av opplæringen gis i utlandet. Økte muligheter for at elevene på egen hånd kan få støtte til å gjennomføre deler av opplæringen i utlandet Økte muligheter på ungdomstrinnet til fordypning gjennom valg av moduler fra videregående opplæring. /M M* M M* M M* Utdypning Realfagene Elevorganisasjonen støtter utvalgets forslag om at timetallet i matematikk økes med 38 årstimer på ungdomstrinnet og er glade for at økningen har til hensikt å gi mer tid til forståelse og anvendelse av faget. Det vil gi alle en mulighet til å forstå stoffet som blir gjennomgått, og dermed henge med videre. Matematikk som et hierarkisk oppbygd fag stiller store krav til at man hele tiden klarer å henge med i det som blir gjennomgått. En økning i antall timer, men ikke i emner som gjennomgåes, vil derfor gjøre at flere opplever mestring i faget, og dermed får en mer positiv holdning til matematikken. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 17

18 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringen (kapittel 14) Med bakgrunn i internasjonale sammenlikninger ser man en tendens til at norske elever generelt sett gjør det dårligere enn forventet i realfag, og en satsning på mer tid til faget matematikk på ungdomstrinnet ser vi derfor på som svært positiv. Tatt i betraktning at vi går en fremtid i møte der teknologi, og dermed realfagskunnskaper, kommer til å spille en stor og viktig rolle, ser vi viktigheten av økt satsning på matematikk. Samtidig er det viktig å huske på at økningen ikke bare må komme på ungdomstrinnet, når mange elever allerede har rukket å opparbeide seg en negativ innstilling til faget, men at det satses sterkt på matematikk allerede på småskolen. Elevorganisasjonen er derfor positiv til at regneferdighet og tallforståelse inngår som en basiskompetanse, og vil minne om hvor viktig det er å skape en positiv holdning til realfagene og matematikk allerede når elevene er små. Dette kan gjøres gjennom mer utbredt bruk av alternative læringsmetoder og større fokusering på den enkeltes mestring i tidlig alder. Utvalget foreslår å dele matematikken i utdanningsprogrammet for studiespesialisering i to; matematikk i praksis og matematikk for fordypning og anvendelse. Elevorganisasjonen støtter dette forslaget. Vi ser på mestring som en forutsetning for å trives med et fag, og er av den oppfatning av at det å dele matematikken i to deler på denne måten vil gi flere muligheten til å trives med og å mestre faget. Da en mangel ved matematikk i skolen har vært distanse fra det virelige liv, og at dette kanskje er en av årsakene til fagets dårlige oppslutning og lave popularitet, er vi også glade for at matematikk i praksis i stor grad kommer til å fokusere på sammenhengen mellom matematikken og den praktiske anvendelsen av faget. Utvalget foreslår å øke obligatorisk matematikk i program for studiespesialisering fra 187 til 300 årstimer. Dette forslaget støttes ikke av Elevorganisasjonen. Vi er fremdeles av den oppfatning at det er viktig med økt fokus på matematikk og realfag, men mener at det ikke er behov for en økning i timetallet på videregående. or å øke elevenes kompetanse i faget mener vi det er viktigst med flere timer på småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, slik utvalget foreslår. En økning i timetallet på videregående vil skape negative holdninger til faget. Når elever er kommet til videregående skole er det på tide å få lov til å spesialisere seg. Svært mye bundet tid til matematikk er i strid med dette prinsippet. Det er også vanskelig å få til aktiv medvirkning, deltakelse og ansvar for egen læring når elevene føler seg bundet til fag de ikke ønsker. Elevorganisasjonen tror også at en slik økning i program for studiespesialisering vil føre til en sterk søkningsdreining, og at studiespesialiserende program på sikt vil bli en «realfagslinje», mens de skoleleie og lite teoritilpassede vil gå til yrkesforberedende studieprogram. Dette vil være svært uheldig - samfunnet trenger realfagskompetanse blant mennesker med yrkeskompetanse, og skoler/klasser/basisgrupper trenger elever med både realfaglige og andre hovedinteresser. 2. fremmedspråk om å gjøre 2. fremmedspråk obligatorisk på ungdomstrinnet støttes ikke av Elevorganisasjonen. Vi ser viktigheten av å satse på språk, men er bekymret for at kombinasjonen mellom økt timetall i matematikk og obligatorisk 2. fremmedspråk vil gjøre ungdomstrinnet for teoretisk for mange. Vi ser det derfor på som viktig å opprettholde dagens valgfrihet knyttet til 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet. En god skole er ikke nødvendigvis en skole der alle lærer det samme. Elever som ønsker det må fremdeles få tilbudet om å velge 2. fremmedspråk, og dette tilbudet må gjerne utvides til mer utradisjonelle fremmedspråk som italiensk, russisk og kinesisk, slik utvalget foreslår. orslaget om å utvidet tilbudet ved bruk av digitale hjelpemidler er vi også positive til, men minner da om at dette må bli et reelt tilbud til alle skoler, ikke bare de som er best stilt økonomisk sett. Per i dag har 2. fremmedspråk på ungdomsskolen store frafallsprosenter - og det blant elever som har valgt det frivillig. Det er utrolig naivt å tro at fagene kan reformeres «over natten». Det krever at vi bytter ut de fleste lærebøker og lærere. Dermed tror vi at et tvunget 2. fremmedspråk vil føre til en stor motstand og mange elever med negative holdninger til språklæring allerede fra ungdomsskolen. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 18

19 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringen (kapittel 14) Allerede i dag ser vi at mange elever velger økonomiske og administrative fag i stedet for allmenne fag for å slippe fremmedspråk på VK1 og VK2. En forsterking av denne utviklingen er ikke særlig i pakt med tankegangen om livsvid og livslang læring. Det er ingen grunn til å tro at språksituasjonen i verden om 50 år vil være lik dagens. Dermed blir skolens misjon å gi elevene grunnlag og mulighet til å lære språk, men ikke tvinge det på dem. Svært mange velger frivillig å lære seg språk når de blir voksne. Selv om det er lettere å lære språk når man er ung, tror vi det er lettere å lære seg tysk når man ønsker det selv i en alder av 25 enn som et ekstra, teoritungt ork i en alder av 14. Vi er forbauset over at Kvalitetsutvalget har lagt så lite vekt på voksenopplæringens (f.eks. olkeuniversitetets) funksjon i språkopplæringen. Det finnes fag som er så viktige at vi må tvinge elever til å ta dem. 2. fremmedspråk er ikke ett av dem. Utvalget foreslår at det ikke skal bli mulig å starte med begynneropplæring i videregående skole i det samme 2. fremmedspråket elevene har hatt i ungdomstrinnet. Elevorganisasjonen støtter ikke dette forslaget. Vi ser ingen grunn til at man ikke skal få muligheten til å få ny begynneropplæring hvis man ikke føler seg kompetent til å gå videre med et språk. Vi mener det er bedre å mestre det elementære ved et språk enn ikke å mestre noen deler av språket i det hele tatt. om å legge til rette for at 2. fremmedspråk kan introduseres på grunnskolens mellomtrinn innenfor ordinær fag- og timefordeling støttes av Elevorganisasjonen. Mulighetene dette gir for en opplæring tilpasset hver enkelt elev er vi svært positive til. Utvalget foreslår å foreta en faglig revisjon av 2. fremmedspråk med tanke på innføring av nye metoder og sterkere vektlegging av de kommunikative elementene. Elevorganisasjonen støtter dette forslaget. Vi mener generelt sett at de fleste fag er modne for en faglig revisjon. Den norske skolen preges i altfor stor grad av bruk av gamle læringsmetoder som skjærer alle elever over samme kam og statisk undervisning. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 19

20 IKT - en teknologi uten grenser (kapittel 15) IKT - en teknologi uten grenser (kapittel 15) Digital kompetanse, som en del av basiskompetansen, må konkretiseres og bygges inn i læreplaner for fag I utvikling av nye læreplaner må det forutsettes at det er høy standard på utstyr og programvare for bruk av IKT i undervisningen Det stimuleres til økt innsats for å ta i bruk IKT ved avvikling av eksamen og nasjonale prøver samt utvikling av elektroniske elevmapper. Utvalget anbefaler: at samtlige lærere i grunnopplæringen får tilgang til sin personlige PC at samtlige skoler får bredbåndstilgang med LMS (læringsplattform) med mulighet til å utveksle faglige ressurser med andre skoler samt arbeids-, nærings-, og samfunnsliv at lærerne får muligheter til å bygge ut sin kompetanse med sikte på økt brukeranvendelse i sine fag, i kommunikasjon med miljøer utenfor skolen og med sikte på videreutvikling /M Utdypning Elevorganisasjonen støtter utvalgets vurderinger, forslag og anbefalinger. Det er åpenbart for de fleste at det trengs en betydelig satsing på IKT som pedagogisk virkemiddel. Det er også viktig at det ikke bare forutsettes at det er høy standard på utstyr og programvare, men at det også er det. I den forbindelse vil Elevorganisasjonen anbefale departementet å se på «Skolelinux» og andre prosjekter som promoterer åpen og gratis programvare overfor skoler. Selv relativt små støttebeløp til slike initiativer gir stor effekt, ettersom det er dugnadsbasert utvikling. Det er betydelige beløp å spare ettersom slike løsninger krever mindre av maskinvaren, og selvsagt ettersom selve programvaren er gratis. Det er særlig store innsparingseffekter dersom hele skole-norge tar slike løsninger i bruk. Det vil gjøre kompetansenivået høyere, og minske utgiftene til systemdrift. NOU 2003:16 - Elevorganisasjonens høringsuttalelse 20

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke.

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Kvalitetsutvalgets utredning er svært omfattende og behandler mange sider av grunnopplæringen.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer