Skoletilbud Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole"

Transkript

1 SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene til å komme med én offisiell og samlet uttalelse. Skien videregående skole er en stor organisasjon, og meningene er delte og sprikende. Rektor har formulert høringsuttalelsen og den har vært drøftet i skolens ulike fora. 1. HELHETSBILDE KONKLUSJON Arbeidsgruppen har lagt fram en grundig rapport med en gjennomgang av elevtallsutviklingen fram mot En nedgang på 1100 elever, må etter vår mening få konsekvenser både for tilbudsstrukturen og skolestrukturen. Skien videregående skole slutter seg til de vurderingene som dreier seg om behovet for robuste skoler i form av solide og brede fagmiljøer, tilstrekkelig elevtall, fleksibilitet og god arealutnyttelse. Vår anbefaling er som følger: a. Skien videregående skole (SKIVS) er en robust skole i dag; alle kriterier for robusthet som er lagt til grunn av arbeidsgruppen oppfylles av SKIVS i dag, med unntak av bygningsmassens egnethet. Vedtaket om bygging av en ny SKIVS i sentrum må opprettholdes og arbeidet med prosjektering gjenopptas. SKIVS gir sin tilslutning til modell C, med konsolidering av skolene i Søve/Lunde, Bamble/Croftholmen og Seljord/Bø og med 3 skoleanlegg i Skien. SKIVS mener at et skoleanlegg med 1600 elever er for stort, og er svakt begrunnet. Vi mener at andre faktorer enn elevens læring og ansattes arbeidsmiljø og faglighet brukes som begrunnelse. b. Det trengs et løft for høyere utdanning i Telemark, dette blir i liten grad synliggjort i rapporten. Dimensjonering av yrkesfag versus studiespesialiserende/forberedende (ST) må vurderes bedre. Telemark bør ha ambisjoner om å øke andelen på ST til landsgjennomsnittet, for slik å øke andelen som tar høyere utdanning i fylket. Dette vil over tid styrke fylkets omstillingsevne, vekst og velferd.

2 Med hensyn til tilbudet på ny SKIVS anbefaler vi primært: Tilbudene ved skolene i Grenland justeres for å styrke fagmiljøene slik det fremkommer av modell C, med unntak av flytting av tilbudet for Service og Samferdsel fra SKIVS til Hjalmar videregående skole (HJVS). Subsidiært: Vi ser at Hjalmar videregående skole (HJVS) vil kunne bli sårbar i framtiden, dersom det ikke gjøres endringer i tilbudsstruktur som styrker HJVS. HJVS sine utfordringer bør ikke løses ved å lage en stor skole med 1600 elever i Fritidsparken. Vi anbefaler at det bør være tre jevnstore og robuste skoleanlegg i Skien, ved å flytte Påbygging og Service og Samferdsel fra SKIVS til HJVS. SKIVS blir da en skole med ca. 840 elever, fordelt på 180 elever på MDD og resten på Studiespesialiserende. Dette vil gi 3 robuste skoler med relativ lik størrelse i Skien (SKIVS 840, HJVS 750 og Skogmo 825).Det må bygges ny skole for SKIVS som er noe nedjustert i forhold til tidligere utredning og vedtak. Og det må utbygging og samlokalisering til ved HJVS. 2. SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE (SKIVS) a. SKIVS er allerede en faglig robust skole, og i størrelse en robust skole. Skolen har 3 solide bein å stå på; ST (studiespesialisering) størst i Telemark, MDD (musikk, dans og drama) eneste i Telemark, og SS (Service og samferdsel) størst og den eneste som kan tilby alle programområder i Telemark. Skolen har i dag ca elever inklusiv voksne elever (ca. 100) og påbyggingselever (60). Referansemodellen (modell A) viser at en framskriving av elevtallet gjør at skolen havner på 1020 elever i 2020, men det er uten at voksne er tatt med. Nedgangen i elever for Skien sin del, oppveies til en viss grad av behovet for å øke andelen som i dag tar studiespesialiserende fram mot Skolen vil fortsatt være robust, og som i dag, være i stand til å møte svingninger i elevtall uten dramatiske konsekvenser. b. SKIVS er hovedinngangsporten til høyere utdanning i Telemark. Inntakstall fra Høgskolen i Telemark bekrefter dette, gjennom at 185 elever inntatt ved HiT i fjor, hadde vitnemål fra SKIVS, hvilket utgjør 25 % av inntaksgrunnlaget. Skolen har hatt og har en massiv satsing på realfag, sist med opprettelse av forskerlinja i Ved siste «åpen skole» var det veldig stor interesse for dette tilbudet. SKIVS har samarbeid med grunnskolen, ved at elever i 10. klasse tar matematikk på videregående. Dette utgjør i dag 16 elever, som gjør det svært godt. Interessen for tilbudet er økende. Søkertall til forskerlinja per 1. mars 2012 er kommet opp i 40 elever. Den største økningen i søkertall av alle søkbare tilbud i Telemark. c. Skolen er attraktiv. Skolen har lange tradisjoner i Skien, og har en identitet som en sterk akademisk organisasjon i Skien. Skolen har høy kompetanse. Og det er lett å rekruttere lærere til skolen. Det er god søkning til skolen, men lokalene er uhensiktsmessige. Dette påvirker elevenes valg av skole. Uhensiktsmessige lokaler som ikke er tilpasset dagens pedagogikk eller dagens miljøkrav, har vært bakgrunnen for beslutningen om bygging av en ny skole. En skole lokalisert til sentrum, blir av rektor vurdert til å være attraktiv for elevene. Det refereres i denne forbindelse til høringen den gangen lokaliseringsdebatten pågikk.

3 d. Arealmessige forhold. Skolens arealbehov er godt belyst gjennom utredningsarbeidet for Ny Skien videregående skole. Skolens primære ønske har vært å samlokalisere de to enhetene; Brekkeby (BB) og Prestejordet (PJ). Dette fordi vi reelt har delvis dårlige lokaler, det er ufunksjonelt å måtte pendle på tvers av byen, men ikke minst fordi vi har måttet splitte elevene ved at alle VG1 elever går på BB, mens VG2 og VG3 er på PJ. I dagens lokaler mangler kritiske funksjoner (eller disse er svært dårlige) som kroppsøvingsfasiliteter, danseareal, auditorium, laboratorium, bibliotek, arbeidsforhold for de ansatte, kantine, mm. Behovet for nye, funksjonelle og fleksible arealer utdypes ikke ytterligere. e. Nærskole og regional utvikling. Det ble laget en grundig analyse av transportbehov i forbindelse med Ny skien videregående skole. Den konkluderte med at en beliggenhet i sentrum ville gi minst transportbehov og mest effektiv infrastruktur. SKIVS har en rekke samarbeids- og partnerskapsavtaler. Elever på alle 3 programområder har nytt godt av et utstrakt samarbeid med kulturliv, butikker og næringsliv i sentrum, som har forenklet transport og logistikk i forbindelse med praksisperioder og forestillinger. f. Ut i fra en samlet vurdering av hele modellen, mener vi at det er foreslått gode strukturelle grep i Telemark. En konsolidering av de mindre skolene, vil gjøre Bø, Søve og Bamble mer robuste og bærekraftige, gitt elevnedgang og samfunnsmessige svingninger og trender i fremtiden. SKIVS er imidlertid robust i dag, og vi vil argumentere for å beholde 3 skoler i Skien, med tydelige profiler. 3. ANDRE KOMMENTARER a. Økonomi. SKIVS støtter fullt og helt strategien om å frigjøre midler til drift og styrking av det pedagogiske tilbudet til elevene, ved å gjøre endringer i skolestrukturen i fylket. Dette er også et syn som har kommet sterkt til uttrykk gjennom lederforum (rektorkollegiet). Det nytter ikke med «ostehøvelprinsippet» etter hvert som elevtallet går ned. Men vi kan ikke se at en sammenslåing i Skien utløser stor nok driftsmessig gevinst, gitt ulempene dette medfører. Skolene i Skien vil med små justeringer være store nok til å drive godt innenfor dagens finansieringsordning, til tross for svingende elevtall i fremtiden. Den driftsmessige forskjellen utgjør, så vidt vi klarer å forstå modellen, ca 3 millioner. b. Utdanningsnivå i. Andelen studiespesialiserende utdanningsprogram. Det er en nedgang i elevtallet totalt sett i Telemark på ca elever fram mot I Telemark søker 26,9 % studiespesialisering, og antall plasser i dag er dimensjonert til 28,7 %, dvs 760 plasser (se side 20 i vedlegg 1) 1. I den nye modellen legges det opp til 700 elevplasser, en dimensjonering på 31 %. Dette er lavt, selv om andelen foreslås svakt økt. I Norge er andelen 37 % på landsbasis (se s 22) og er økende. Det bør være et mål å få andelen i Telemark opp på landsnivået. Et av virkemidlene kan være å satse spesielt på SKIVS profil og omdømme. SKIVS kan bli flaggskipet for studiespesialiserende i Telemark, gjennom å bygge på den tradisjon, den kompetansen som skolen besitter, dyrke dens egenart og ikke minst gjennom et nytt bygg som reflekterer nettopp dette. 1 Søkningen til Studiespesialiserende har økt til28% I Telemark per 1. mars 2013.

4 ii. Betydning av høyere utdanningsnivå i Telemark. Vi tror at fylkeskommunen må ønske utvikling og vekst i Telemark, spesielt i Grenland. Det er to faktorer som henger sammen med økonomisk vekst og økt velferd: Teknologisk framgang og større mobilitet på arbeidskraft. Teknologisk utvikling og global konkurranse har økt etterspørselen etter blant annet ingeniører, og samtidig gjort arbeidsmarkedet mer krevende for arbeidstakere med lav kompetanse. Desto viktigere blir det å satse på høyere utdanning. I tråd med dette ønsker SKIVS å spille en sterkere rolle i denne kompetanseoppbyggingen. I forbindelse med det strategiske arbeidet på skolen, jobber vi med begrepene Teknologi, Talent og Toleranse. Dette bygger på teorien om de «3T er» 2. Teknologi er viktig, den utløses av kreativitet, og er en forutsetning for at nye ideer kan bli nye produkter og næringer og på den måten generere velferd. SKIVS satser på dette gjennom sin realfagssatsing, forskerlinja, teknologi og forskningslære, lektor II ordninger mm. Teknologi alene kan imidlertid ikke produsere innovasjon uten at dette følges av talent, og følgelig er utdannelse og satsing på talentene nøkkelen til økonomisk utvikling og bedre velferd. SKIVS satser på talentutvikling gjennom et trepartssamarbeid med grunnskolen og Høgskolen i Telemark (HiT), ved at 10. klassinger tar teoretisk matematikk hos oss (16 elever per dato, interessen er økende) og ved at talentene som har forsert utdanningsløpet hos oss kan ta fag på HiT. Talentutvikling står også sentralt i forhold til våre elever på Musikk, Dans og Drama. Telemark må ikke bare tiltrekke seg talentfulle høykompetansegrupper, men også stimulere sine egne til å nå dit. SKIVS kan være en av nøklene i en slik satsing. Dette må i tillegg koples opp mot toleranse og inkludering, gjennom å satse offensivt på de minoritetsspråklige og deres ambisjoner. SKIVS er blitt anbefalt til å bli nasjonal fokusskole for minoritetsspråklige i Telemark fra Bare ved å skape sosialt og kulturelt åpne kulturer kan vi nære, tiltrekke og mobilisere de kreative evnene. SKIVS kan være en slik skole. SKIVS kan derfor gjøre en forskjell for å øke utdanningsnivået, øke innovasjonen og bidra til økonomisk vekst og økt velferd for Telemark. iii. Det pågår en debatt om kvaliteten og gjennomføring i yrkesfagene og påbygging til studiekompetanse. Problemet med yrkesfagene er for mye teori og for lite praksis. Problemet med påbyggingsstudiet, er at for mange elever tvinges over dit pga manglende læreplasser, og dårlig karriereveiledning. Resultatet er at 50 % av elevene ikke fullfører. De står da uten verken yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Vi tror ikke at sårbarheten og manglende robusthet ved Hjalmar vgs. bedres ved en sammenslåing av de to skolene. Vi tror de yrkesfaglige programmene på HJVS vil stå sterkere forankret i egen tradisjon alene, uten påvirkningen fra SKIVS, som i hovedsak er en akademisk organisasjon. Å knytte yrkesfaga tett opp til kravene til studiekompetanse hadde mange gode formål, bla å lette overgangen mellom YF og ST, men minussidene har vært mange. Etter vår mening bør innhold og organisering av YF i større grad bygge på yrkesfaglige 2 Richard Florida (2002), The Rise of the Creative Class, Basic Books, NY;

5 tradisjoner og behov. I dag prøver vi å knytte statusen til YF, til teori og studieforberedende tradisjoner. Dette har ikke fungert særlig godt for yrkesfaga, og ulike reparerende tiltak er forsøkt, bl.a. FYR-prosjektet. Vi tror ikke at man kan kvalifiseres til yrkeskompetanse og langt på vei studiekompetanse samtidig. Vi tror på modeller som i større grad spiller på sterke og stolte yrkestradisjoner. Vi tror at de med fag- og svennebrev som ønsker det, på et senere tidspunkt kan få tilbud om å kvalifisere seg til høyere utdanning. Dette tror vi løses best ved å skille de to tradisjonene fra hverandre, og gjennom å være tydelige i vår karriereveiledning på at man må gjøre et valg mellom yrkeskompetanse og studiekompetanse. Det vises også til UNIO (Folkestad) sin artikkel «Yrkesfaga ut av spagaten». 3, som peker på det samme mht sammenblanding YF/ST, påbyggingsår og frafall. En konsekvens av dette synet, vil være at SKIVS subsidiært kan anbefale at SS og PÅB flyttes over til HJVS. Vi tror at SKIVS også som en rendyrket studieforberedende skole kan bidra til å øke andelen til høgere utdanning i Telemark. iv. Å skille disse to tradisjonene noe mer fra hverandre er kun mulig i Skien, uten at det skal gå utover skolenes robusthet forøvrig. De studiespesialiserende utdanningsprogrammene, sammen med Musikk, Dans og Drama, vil gi SKIVS en mulighet til å spisse sin kompetanse og sin profil uten å være i intern konkurranse med de viktige utfordringene på de yrkesfaglige områdene. v. Vi frykter at dersom skoleeier ikke har en uttalt visjon om å satse på studiespesialiserende programmer, en visjon som også er ambisiøs på vegne av de flinkeste, vil dette gi rom for private aktører. Sannsynligheten er stor for at de vil etablere seg i sentrum av Skien. Dette kan føre til at det er de bemidlede som får tilgang til den beste kompetansen, og ikke de beste elevene. Det kan også føre til at våre beste lærere vil finne en slik arbeidsplass mer attraktiv. Og det kan føre til A- og B-skoler i Skien. c. De ulike programområdene i. Musikk, Dans og Drama er det studietilbudet som har størst synergier sammen med studiespesialiserende programmer. MDD vil også ha utbytte av lokaliseringen i nærheten av byens kulturinstitusjoner, og foreslås derfor beholdt ved SKIVS. ii. Service og Samferdsel (SS). Dette programområdet ligger ved SKIVS av historiske grunner; Brekkeby har vært Handelsgymnas og hatt Handel og kontorfag i de foregående reformene. Den gang ga disse tilbudene generell studiekompetanse. I dag er dette programområdet et yrkesforberedende program. Mange av lærerne på dette programområdet underviser i dag også i andre økonomiske fag og IKT fag på studiespesialiserende programområde. Hvilket innebærer at en flytting vil kunne svekke det studiespesialiserende området. Praksisopplæring for SS, skjer i dag oftest i de sentrumsnære virksomhetene. Dagens lokalisering i sentrum og nærhet til bransjene letter samarbeid med disse og transport for elevene. Dette er argumenter som taler for å beholde SS på en sentrumsnær skole sammen med studiespesialiserende. Subsidiært ser vi at en flytting av Service- og samferdsel til HJVS, kan øke robustheten, faglig så vel størrelsesmessig, ved HJVS. Det er da også viktig å se dette tilbudet i sammenheng med hvilke andre tilbud HJVS i så fall skal ha, for å ivareta og videreutvikle kvaliteten på dette programområdet. På VG2 nivå på SS har elevene valget mellom følgende områder: 3 ment

6 1. Transport- og logistikk, rekrutterer mange elever fra TIP, og kan trekke veksler på dette i en samlokalisering med HJVS 2. IKT-servicefag, rekrutterer fra alle programområder 3. Reiseliv, kan ha synergier med Restaurant og matfag (Telemarksmat, småskalaproduksjon, mv) og Idrett (Store, innarbeidede anlegg og aktivitetssentra; Fritidsparken i Skien, ski- og alpinanleggene i Vest-Telemark og Tinn, mv). 4. Salg, service og sikkerhet: Salgspersonell, Kontor/resepsjonist, synergier sammen med Restaurant og matfag. Vekterfag, mulige synergier med idrett. 5. SS området har erfaringsmessig mange søkere på tilrettelagt opplæring. HJVS har god og bred kompetanse på området, som vil styrkes ved en slik omlegging. iii. SKIVS slutter seg til neddimensjonering av PÅB, til to skoler per inntaksområde. Budskapet til elever i ungdomsskoler må være at dersom de ønsker å studere, så må de velge et studieforberedende program, og helst studiespesialiserende. Elever som ønsker et fagbrev eller en rask inngang til et yrke, må velge yrkesfag. Skoleeier bør vurdere å stimulere elever til å ta fagbrev, bl.a. gjennom å gi begrenset tilbud om PÅB (etter inntakspoeng) til elever som har tatt fagbrev, en vei som i dag er stengt. PÅB kan legges til HJVS, for å styrke miljøet rundt idrettsfag, som ikke er flyttbart. Fellesfaglærere på yrkesfag/påb har muligens en bedre forståelse for de yrkesfaglige tradisjoner og hvilken teoribakgrunn elevene har, enn lærere ved SKIVS har. Neddimensjoneringen av PÅB og mangel på læreplasser, kan imidlertid føre til en økning av antall yrkesfaglige VG3 i skole, med tett samarbeid med næringsliv og med fagbrev som mål. Slike VG3 tilbud bør i tilfelle også legges til HJVS for deres fagområder. d. STØRRELSE i. SKIVS er skeptiske til størrelsen på en skole med 1600 elever, som antageligvis igjen vil vokse etter Det finnes lite norsk forskning på området, annet enn rent økonomiske modeller og vurderinger. På bakgrunn av studier i USA, har trenden i USA snudd, slik at man nå bygger mindre enheter (se bl.a.: Source book on school and district size, cost, and quality 4 ). Dette skyldes bl.a. økning i kriminalitet og rus ved de store institusjonene, begrunnet i fremmedgjøring, manglende relasjoner, mv. ii. Ledelse og størrelse. Sandefjord vgs. har så vidt vi har klart å bringe på det rene 4 ledernivåer, hvilket gjør at skolens øverste ledelse havner langt fra elever, foresatte og næringsliv. Thor Heyerdahl videregående skole har med sine 1750 elever et lederteam bestående av 22 ledere. Tilsvarende ved SKIVS er 3 nivåer i dag, og 12 ledere. Med samlokalisering og eventuell utskilling av YF, lander vi antageligvis på 2 nivåer og færre ledere. Nyere skoleforskning viser at skoleledelse er et av de viktigste grepene for å heve resultatene i skolen. Regjeringen har i flere dokumenter og gjennom ulike tiltak framhevet betydningen av ledelse på alle nivåer i skolen 5. Skoleledelsen må involveres direkte i læringsarbeidet. Vi betviler at 4 nivåer bidrar til dette. Vi betviler også at 22 ledere klarer å få til synergier på tvers av fagområdene. iii. Felles kulturbygging. Vi ser noen utfordringer ved å innarbeide felles kultur i store organisasjoner, særlig når yrkestradisjonene er veldig forskjellige. Organisasjonen må da i større grad organiseres som adskilte avdelinger. Dette innebærer at relasjonen mellom 4 North Central Regional Educational Laboratory (U.S.), Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs. Center for School Change, Stortingsmelding nr. 19 ( )

7 e. ANNET ansatte blir løsere. Og at relasjonen mellom lærer og elev, særlig for fellesfaglærere, blir løsere. Fra skoleforskning, vet vi at en av de viktigste enkeltfaktorene for elevenes læring er en tett relasjon mellom lærer og elev. Og fra organisasjonsforskning at den viktigste enkeltfaktoren for utvikling og et godt arbeidsmiljø er relasjonen mellom leder og ansatt. iv. Til tross for at profesjonell amerikansk litteratur støtter opplæring i mindre enheter, fortsetter trenden i Norge med konsolidering til store skoler i stor skala. Dette fordi andre faktorer enn elevens læring og ansattes arbeidsmiljø og faglighet står i sentrum; politikk, økonomi, demografiske og geografiske faktorer, er de ledende premissene i diskusjonen om skolestørrelse, så også i Telemark. Vi tror at 3 skoler i Skien, med elever hver, vil være robuste enheter for å møte framtidige samfunnsmessige svingninger og trender, samtidig som de ikke blir for store og dermed evner å ivareta elevene og ansatte på en god måte. Til slutt ønsker vi å påpeke noen mangler i rapporten: dimensjonering av opplæring for voksne, tilpasset og tilrettelagt opplæring, opplæring i institusjoner og fengselsundervisning. Alle disse områdene er relevante for HJVS og må få sin lokalisering. Vi tror at disse kan legges til HJVS og styrke denne. KONKLUSJON VEDRØRENDE SKOLE- OG TILBUDSSTRUKTUR I SKIEN: Rektor anbefaler modell C, med 3 skoleanlegg i Skien. Primært ønsker vi å beholde SS ved SKIVS, subsidiært at SS flyttes til Hjalmar videregående skole for å gjøre denne mer robust. PÅB kan flyttes til HJVS. Begge alternativer vil markere SKIVS som en sterk og robust studiespesialiserende/forberedende skole, med en tydelig profil, basert på Teknologi, Talent og Toleranse. Med nye lokaler vil den framstå attraktiv for elever og ansatte; - et fyrtårn for Telemark fylkeskommunes satsing på høyere utdanning, forskning, realfag og kultur. Skolen vil styrke sin posisjon som hovedinngangsport til høyere utdanning i Telemark. Begge alternativer vil også styrke HJVS og gjøre denne mere robust. Skien kommune beholder en robust studiespesialiserende skole, med bredt sammensatt fagtilbud og med realfag og Musikk, Dans og Drama og evt Service og samferdsel som sin sterkeste profil, i sentrum av byen. Drøftinger Utkast til høringsuttalelse har vært drøftet med de tillitsvalgte 18. februar De ulike fagforeningene har i ettertid behandlet dette i egne møter. Noen sender egne høringsuttalelser. Det har vært stort engasjement i saken. Skolen har lagt til rette for en bred medvirkning, gjennom etablerte interne diskusjonsfora som f.eks bruk av Google +. Utkast til høringsuttalelse er sendt elevrådsstyret med tilbud om at rektor kan redegjøre. Rektor har ikke fått noen svar på den henvendelsen i skrivende stund. Saken er satt opp til behandling i Skoleutvalget 21. mars Med hilsen Lill Harriet Koi Rektor

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - "SKOLETILBUD 2020"

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - SKOLETILBUD 2020 't~ Kragerø kommune Enhet for Stab og støtte Administrasjonsavdelingen Telemark fylkeskommune post@t-fk.no _cp E ARt (s,fy! HEelk 'NE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/489-5/TURI 18.03.2013 HØRINGSUTTALELSE-

Detaljer

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Etter høringskonferansen på Bø hotell 25. januar 2013 om Skoletilbud 2020, har fylkesadministrasjonen mottatt henvendelser om ulike forhold knyttet til arbeidsgruppas

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Uttale fra VOFO Østfold til Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2. Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til plan for den videregående skolen i Østfold for perioden 2015 2026.

Detaljer

Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole Porsgrunn videregående skole Telemark fylkeskommune Tilbudsstruktur i videregående opplæring (bol. SKOLETILBUD 2020 Høringsuttalelse fra Porsgrunn videregående skole v) 15/ Vi stiller oss bak arbeidsgruppas

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014 Klikk her for adresse. Deres dato sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Skolebruksplan Fase 2 - Høringssvar Næringslivets

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN TELEMARK FYLKEStik,iH.,'UNE ADMINISTRASJONEN SAKNPL DOK.NR.'ARKIVKODE TS)60(0 S121~.5.(c)Fei6 KASS.!U.OFf. O 19-LI

Detaljer

Videregående skole i Telemark. Dialogkonferanse 15.12.2011. Hva ser vi på radaren? Observasjoner, refleksjoner

Videregående skole i Telemark. Dialogkonferanse 15.12.2011. Hva ser vi på radaren? Observasjoner, refleksjoner Videregående skole i Telemark Dialogkonferanse 15.12.2011 Hva ser vi på radaren? Observasjoner, refleksjoner Videregående skole i Telemark Eleven og hoppbakken VGS horisontene valgsituasjon i nåtid, valgets

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Ledergruppe utdanning Høringsuttalelse 26. september 2014

Ledergruppe utdanning Høringsuttalelse 26. september 2014 Ledergruppe utdanning Høringsuttalelse 26. september 2014 Behandlingen i rektorkollegiet for de videregående skolene i Østfold (LGU), av skolebruksplanens del 2, ble gjennomført 26.9.2014 og 17.10.14 med

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Service og Samferdsel

Service og Samferdsel SALG Service og Samferdsel SERVICE REISELIV SAMFERDSEL Hadeland videregående skole OFK ANSVAR LÆRING SAMHOLD UTVIKLING EKSTERN PRAKSIS UB ENTREPRENØRSKAP FAGBREV VS VIDERE STUDIER I et historisk perspektiv:

Detaljer

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.12.2015 15/01724-23 Liv Ingebjørg Guneriussen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SKOLETILBUDET 2020 - HØRINGSUTTALELSE

SKOLETILBUDET 2020 - HØRINGSUTTALELSE BAMBLE VIDEREGÅENDE SKOLE TELEMARK FYLKESKOMMUNE ADMiNISTRASJONEN SAKNR, DOK.NR. ARKIVKODE SEKSJON el`\r-æce-6 5-'? SAKSBEH. 1--))9cu KASS. U.OFF. HJEMMEL 11/1695-43.441/tupt-t P1-1-1 ) ARKIVDEL DATO:

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr 6.2.

Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr 6.2. Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr 6.2.2013 Politisk bestilling I fylkestingets sak 24/10 Langtidsprioriteringar

Detaljer

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen Hordaland Fylkeskommune Opplæringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201128000-6 BYST-022 26. september 2012 LLEN Skolebruksplan for Hordaland fylke 2012-2015:

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Høringssvar "Skolestruktur 2020"

Høringssvar Skolestruktur 2020 E RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Sf< t\) r,2 Høringssvar "Skolestruktur 2020" Innledning og premiss Rjukan vg. skole er en avgjørende samarbeidspartner for næringsutvikling i Tinn. Det er skolens intensjon

Detaljer

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov. Ra nhild Nordnes W9S- 4ql Fra: Hallvard Kristian Ripegutu 1 7-fi-- r t'it-- Sendt: 12. september 2011 10:09,-) T Til: TFK-Post arkiv 1 /q ir i Emne: VS: Høringsuttalelse - Tilbudsst e-opptæring'------

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Dimensjonering skoletilbud 2011-2016 Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Innspill NELFO ( elektrofag) Til teamleder Helga Haave Innledningsvis er det gledelig å registrere at

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Redegjørelse «På vei mot helhetlig melding» Bodø, 25. april 2016

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Redegjørelse «På vei mot helhetlig melding» Bodø, 25. april 2016 Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Redegjørelse «På vei mot helhetlig melding» Bodø, 25. april 2016 Fylkesordfører; Fylkesrådets viktigste mål er å øke andelen som gjennomfører og består sin videregående

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Status pr 1. nov 2011 Bakgrunn og oppdrag Elevutvikling Arbeidsmarked og utdanning Framskriving Prosess videre Prosjektleder Hallvard Ripegutu

Detaljer

Skolens vurdering av faglig tilnærming og helhetsbildet i modellene.

Skolens vurdering av faglig tilnærming og helhetsbildet i modellene. LUNDE VIDAREGÅANDE SKULE TFLFMARK FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJONEN 13/bc6 r mcsion L*CD16 ii10111 DOK.NR. ARKNKODE l 0,3) SAKSDEN. JjpyiU /9-q l ARKIVDEL DilaCk( I, Ref. Telemark fylkeskommune Vår ref 12/3736-10

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbehandler: Sak 2015/1 Tore K. Haus Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 19. februar 2015 Formannskapet Høringssvar fra Farsund kommune for konkretisering

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer