Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten"

Transkript

1 Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt Hamar

2 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten. Kontrollutvalget vedtok i møte den at fylkesrevisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Oppfølgingstjenesten. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen, etter Kommunelovens 77 nr.4, som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Fylkesrevisjonen vil takke Oppfølgingstjenesten i Hedmark og rektorer og rådgivere ved de videregående skolene for bistand i løpet av prosjektet. Hamar den Tove Marie Martinsen Fylkesrevisjonssjef Randi Sletnes Bjørlo Forvaltningsrevisor Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Formål, problemstillinger og avgrensinger Metode og datagrunnlag Revisjonskriterier Om Oppfølgingstjenesten Rapportens struktur Er tiltakene målrettet i forhold til å få kompetanse på videregående nivå? Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Får alle ungdommene tilbud om tiltak? Gir tiltakene kompetanse på videregående nivå? Får ungdommene et tilpasset tilbud? Fylkesrevisjonens vurderinger Samarbeidet med interne og eksterne aktører Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Samarbeid med de videregående skolene Samarbeid med enhet for videregående opplæring (VGO) i fylkeskommunen Samarbeid med grunnskolen Samarbeid med den Pedagogisk psykologiske tjenesten Samarbeid med NAV Samarbeid med eksterne instanser for øvrig Fylkesrevisjonens vurderinger Forebyggende arbeid Revisjonskriterium Faktabeskrivelse Fylkesrevisjonens vurderinger Hensiktsmessig organisering av tjenesten Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Fylkesrevisjonens vurderinger Konklusjon og anbefalinger Høringsuttalelse og Fylkesrevisjonens vurdering av denne Fylkesrådets uttalelse Fylkesrådets kommentarer til datainnhenting Fylkesrådets kommentarer til bruken av statistikk i rapporten Andre kommentarer fra Fylkesrådet Fylkesrevisjonens vurderinger av høringsuttalelsen Fylkesrådets innvendinger knyttet til omfanget av data, og kvaliteten på disse Fylkesrådets innvending til bruken av statistikken Fylkesrådets øvrige merknader Avsluttende kommentarer Referanser Vedlegg 1. Revisjonskriterier Vedlegg 2. Mal for intervju med OT koordinator Vedlegg 3. Mal for intervju med OT veiledere Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 3

4 Vedlegg 4. Mal for intervju med rådgivere Vedlegg 5. Mal for intervju med rektorer Vedlegg 6. Statistikk fra SSB, elever og førsteønske Vedlegg 7. Om Opplæringsavtale (OLA), Opplæringskontrakt (OLK) og Praksisbrev. 52 Vedlegg 8. Samarbeidsavtale mellom NAV Hedmark og Hedmark fylkeskommune Vedlegg 9 Samarbeidsprosjekter, NAV Hedmark og fylkeskommunen Vedlegg 10. Høringsuttalelse fra Fylkesrådet Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 4

5 Sammendrag Den siste utdanningsstatistikken over gjennomføringsgrad i videregående skoler i Hedmark viser at av årskullet som begynte på videregående utdanning i 2003, har 50 prosent fullført på normert tid 1. Dette er 6 prosent under landsgjennomsnittet, og en nedgang på 1 prosent fra året før. Økt gjennomføring i videregående utdanning er et av fylkeskommunens satsningsområder. Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg har bedt fylkesrevisjonen gjennomføre en revisjon av Oppfølgingstjenesten i Hedmark med det formål å avdekke om Oppfølgingstjenesten gjennom sitt arbeid og de tiltak som formidles til målgruppen, bidrar til at frafallet i den videregående skole reduseres. Formålet med revisjonen er å vurdere om: Oppfølgingstjenesten i Hedmark fungerer etter de formål som er nedfelt innen gjeldende lov og forskrift, og etter fylkeskommunens intensjoner? Revisjonsgjennomgangen har vært knyttet opp mot revisjonskriterier, kriterier som kan sies å være målestokken som revisorene vurderer praksisen opp mot. Kriteriene er hentet fra Forskrift til Opplæringslova hvor formålet med tjenesten er nedfelt, Mål og strategi dokument for Oppfølgingstjenesten og Fylkesrådets vedtak av knyttet til omorganisering av Oppfølgingstjenesten. Fylkesrevisjonen har sett på 4 problemstillinger som etter vår vurdering belyser formålet: 1. Er tiltakene som Oppfølgingstjenesten formidler målrettet i forhold til at brukerne av tjenesten fortrinnsvis skal få kompetanse på videregående nivå? Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i målgruppen får tilbud om tiltak. Videre viser undersøkelsen at 23 prosent av ungdommene i målgruppen var i opplæring på videregående nivå ved skoleårets slutt ( ). Det er fylkesrevisjonens vurdering at flere kunne gjennomført utdanning på videregående nivå dersom Oppfølgingstjenesten hadde flere skoleplasser å formidle til ungdommene. Det er særlig behov for å få på plass individuelt tilpassede undervisningsløp. 2. Hvordan fungerer samarbeidet mellom Oppfølgingstjenesten og interne og eksterne aktører når det gjelder å samordne innsatsen overfor målgruppen? Fylkesrevisjonens vurdering er at Oppfølgingstjenesten jobber aktivt med å utvikle samarbeidet med viktige samarbeidspartnere. I undersøkelsen kommer det imidlertid frem at det er et forbedringspotensial når det gjelder samarbeidet mellom Oppfølgingstjenesten og de videregående skolene. Det varierer hvorvidt rutiner ved melding om avbrudd følges, hvor tidlig OT- veilederen trekkes inn i saker, og hvor tett samarbeidet mellom OT- veiledere og rådgivere er. Undersøkelsen viser at OT- veilederne samarbeider bra med OT- koordinator. Et tettere samarbeid med ledelsen i Enhet for videregående opplæring (VGO), blant annet når det gjelder planlegging og iverksetting av tiltak for ungdommene, ville etter Fylkesrevisjonens oppfatning kunne gi positive resultater. 1 Statistisk Sentralbyrås definisjon av normert tid er det tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på, i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 5

6 Samarbeidet med grunnskolen er ikke av de oppgavene Oppfølgingstjenesten prioriterer høyest. Etter Fylkesrevisjonens oppfatning kan dette samarbeidet være viktig å videreutvikle, med tanke på at overgangen mellom skoleslag i følge forskere, er kritisk. Samarbeidet med andre eksterne instanser vurderes av Fylkesrevisjonen som å være bra. 3. I hvilken grad jobber Oppfølgingstjenesten forebyggende i forhold til å forhindre frafall fra videregående skole? Det er Fylkesrevisjonens oppfatning at Oppfølgingstjenestens rolle i det forebyggende arbeid ikke er tydelig, verken i Fylkeskommunens mål og strategier når det gjelder videregående utdanning, eller i Oppfølgingstjenestens egne mål og prioriteringer. I tilknytning til Regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom er Oppfølgingstjenestens rolle som frafallsforebyggende organ vektlagt, og revisjonsgjennomgangen viser at det internt i Oppfølgingstjenesten er oppfatninger om at Oppfølgingstjenesten bør ha en slik rolle. 4. Er Oppfølgingstjenesten hensiktsmessig organisert? Fylkesrevisjonen er av den oppfatning at funksjonsdeling og ledelseslinjer i tilknytning til Oppfølgingstjenesten er uklare. Veilederne i tjenesten er personalmessig underlagt rektor, mens de faglig sett forholder seg til OT- koordinator. Denne organiseringen gjør det, slik Fylkesrevisjonen ser det, vanskeligere å implementere felles mål for tjenesten, styre ressursbruk og følge opp medarbeiderne på en god måte. Ulike løsninger når det gjelder lokalisering av veiledere bidrar etter Fylkesrevisjonens vurdering til forsterke ovennevnte problemer. Vurderingene knyttet til de fire problemstillingene tilsier at Oppfølgingstjenesten ikke fungerer optimalt i forhold til de formål som det her er revidert etter, og etter Fylkeskommunens egne intensjoner. På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen gir Fylkesrevisjonens følgende anbefalinger: Det bør vurderes om omfanget på tiltak som gir kompetanse på videregående nivå er tilstekkelig i forhold til antallet ungdommer som er i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. Fylkeskommunen bør videre foreta en kartlegging av muligheter for alternative løp innenfor videregående opplæring. Det bør vurderes å gi mer informasjon eller opplæring til skolene når det gjelder muligheter for alternative løp innenfor videregående opplæring i Hedmark. Det bør vurderes om Mål og strategier for Oppfølgingstjenesten skal revideres. Videre bør det vurderes om disse målene skal innlemmes i øvrige planer og strategier vedrørende videregående opplæring i Hedmark. I denne sammenheng kan det være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt Oppfølgingstjenesten i større grad skal ha en forebyggende rolle. Det bør sikres at rutiner for avbrudd følges. Det bør videre vurderes om samarbeidet mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten i større grad skal formaliseres, eksempelvis ved innføring av flere faste møtepunkter. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 6

7 Organiseringen av Oppfølgingstjenesten bør evalueres, herunder ressurser, modell for ledelse og lokalisering av tjenesten. Høringsuttalelse Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune har kommentert rapporten i brev av Fylkesrevisjonen ser det som positivt at Fylkesrådet oppfatter forvaltningsrevisjon på området som nyttig, og vil følge deler av anbefalingene. Fylkesrådets merknader og Fylkesrevisjonens vurderinger av disse, behandles i kapittel 7 i rapporten. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 7

8 1. Innledning Frafallet i den videregående skole har de siste årene fått mye oppmerksomhet, og er noe av bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen. Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg har i sin saksutredning knyttet til prosjektet Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten blant annet skrevet at det er kjent at Hedmark har en lav gjennomføringsprosent sammenliknet med andre fylker... Det er over flere år satt fokus fra regjeringen sin side på å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. For å dekke samfunnets kompetansebehov og sikre den enkelte trygghet i arbeidslivet må frafallet både i videregående skole og høyere utdanning stanses, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding datert 12. juni Utdanningsdirektoratet ledet i perioden Satsing mot frafall, hvor et av hovedmålene var å forebygge og forhindre frafall fra videregående opplæring på. 2 I Stortingsmelding nr 44 ( ) Utdanningslinja vektlegges målsettingen om at flere skal fullføre videregående opplæring. Hedmark fylkeskommune har også hatt fokus på gjennomføringsgraden i videregående skole. Hedmark ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder andel som avbryter videregående utdanning. Samtidig har fylket en lavere andel som fullfører utdanningen på normert tid. Den siste utdanningsstatistikk over gjennomføringsgrad i videregående skoler i Hedmark, viser at av årskullet som begynte på videregående utdanning i 2003, har 50 prosent fullført på normert tid (se fotnote 1 for nærmere definisjon av normert tid). Dette er en nedgang på 1 prosent sammenliknet med året før. På landsbasis var det 56 prosent som fullførte på normert tid. Figur 1. Andel elever på videregående som fullførte utdanning på normert tid, av de som startet på grunnkurs i årene , Hedmark og gjennomsnitt for landet Andel elever på videregående som fullførte utdanning på normert tid, av de som startet på grunnkurs i årene , Hedmark og gjennomsnitt for landet 100 % 90 % 80 % 70 % Hedmark Landet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Satsing mot frafall i videregående opplæring ble gjennomført i årene , med utgangspunkt i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. I Tiltaksplanen mot fattigdom ble betydningen av fullført videregående utdanning som grunnlag for tilknytningen til arbeidslivet, vektlagt. Satsingens overordnede målsetting var å iverksette tiltak som skulle bidra til å sikre all ungdom videregående opplæring eller tilbud om kompetansegivende arbeid. Satsingen mot frafall ble igangsatt som en pilotsatsing i 4 fylker, med en styrking av Oppfølgingstjenestens arbeid mot målgruppen. Siden ble alle fylker involvert. Satsingen var preget av stort tiltaksmangfold (Buland og Havn 2007). Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 8

9 22 prosent av kullet som begynte på videregående skole i Hedmark i 2003 har sluttet underveis, en oppgang på 2 prosent sammenliknet med kullet som begynte i Ser en på gjennomsnittstallet for hele landet er det 19 prosent på dette kullet som har sluttet. I henhold til Strategisk plan for videregående opplæring i Hedmark , er et av satsningsområdene for videregående opplæring fullført opplæringsløp. Fylkestinget i Hedmark vedtok i desember 2008 Opplæringspolitisk plattform for videregående opplæring Her er et av de 4 overordnede målene at flere gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat innenfor et planlagt opplæringsløp. I Fylkeskommunens økonomiplan for er det lagt inn til sammen 15 millioner kroner forbindelse med satsningen på økt gjennomføring i videregående skole 3. Med økt gjennomføring menes at flest mulig av ungdommene i Hedmark gjennomfører videregående opplæring på normert tid, og med best mulig kompetanse som resultat. I Hedmark fylkeskommunes årsbudsjett for 2009 fremheves Oppfølgingstjenestens rolle i arbeidet med å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune er opptatt av at det i sin tilsynsfunksjon kontrollerer at intern styring er etablert for å forebygge frafall. Kontrollutvalget ønsker å se på om Oppfølgingstjenesten fungerer tilfredsstillende i forhold til de utfordringer den står overfor.. Oppfølgingstjenesten er en lovpålagt fylkekommunal tjeneste for ungdom som ikke er i videregående utdanning eller i arbeid. Oppfølgingstjenesten sitter ikke med egne tilbud til disse ungdommene, men skal sørge for å formidle tilbud til alle innen målgruppen. 1.1 Formål, problemstillinger og avgrensinger Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg vedtok den å be Fylkesrevisjonen gjennomføre en revisjon av Oppfølgingstjenesten i Hedmark. I saksutredningen knyttet til prosjektet, sier Kontrollutvalget at Hedmark har en lav gjennomføringsprosent sammenliknet med andre fylker. Det pekes også på at Fylkesrådet i økonomiplanen for 2009 har foreslått tiltak for økt gjennomføring i videregående skole. Kontrollutvalget foreslår at problemstillinger i prosjektet kan rettes mot utfordringer ved den organisasjonsmodell som fylkeskommunen har valgt for organisering av oppfølgingstjenesten, grensedragning i forhold til andre hjelpeapparater, utfordringen med å få gehør knyttet til nyskapende tilbud, og rutiner for melding av avbrudd. På bakgrunn av ovennevnte er det satt følgende formål med revisjonen: Fungerer Oppfølgingstjenesten i Hedmark etter de formål som er nedfelt innen gjeldende lov og forskrift, og etter fylkeskommunens intensjoner? 3 I henhold til Økonomiplan er det lagt inn 3, 0 mill. kroner ekstra i 2009 og 4,0 mill. kroner ekstra fra 2010 og resten av planperioden. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 9

10 Følgende fire problemstillinger er utledet på bakgrunn av formålet: Er tiltakene som Oppfølgingstjenesten formidler, målrettet i forhold til at brukerne av tjenesten fortrinnsvis skal få kompetanse på videregående nivå? Hvordan fungerer samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten og interne og eksterne aktører når det gjelder å samordne innsatsen overfor målgruppen? I hvilken grad jobber Oppfølgingstjenesten forebyggende i forhold til å forhindre frafall fra videregående opplæring? Er tjenesten hensiktsmessig organisert? I prosjektet fokuserer vi på formålet med tjenesten og på tilbudene som formidles til målgruppen. Vi ser ikke på om Oppfølgingstjenesten ivaretar alle oppgavene som er nedfelt i Forskrift til opplæringslova, 13-3, idet dette var hovedfokus i en tidligere revisjon av tjenesten som fylkesrevisjonen gjennomførte i I prosjektet vurderer vi ledelseslinjer og lokalisering av tjenesten, men vi vil påpeke at revisjonens evaluering av den interne organiseringen av tjenesten ikke omfatter alle aspekter. Administrasjonen av tjenesten i fylkeskommunen, Enhet for videregående opplæring (VGO) har ikke vært sentral i revisjonen, men det fremkommer noen vurderinger knyttet til denne. Det må imidlertid understrekes at dette ikke er ment å være en evaluering av ledelsen ved VGO, men at fokus i prosjektet har vært rettet mot Oppfølgingstjenesten internt og i forhold til de tjenestene som ytes til brukerne. Oppfølgingstjenesten har en rekke samarbeidspartnere. Av ressursmessige årsaker har vi begrenset oss til å gjennomføre intervjuer med de av samarbeidspartnerne som gjennom dokumenter og intervjuer, har vært fremhevet som de mest sentrale: De videregående skolene og NAV. Koordinator for Oppfølgingstjeneste, som er ansatt i VGO, har imidlertid vært intervjuet. Vi ser i prosjektet på typer av tiltak som personer fra målgruppen deltar i, men vurderer ikke effekten av de ulike tiltakene. Vi ser heller ikke på de vurderingene som ligger bak formidlingen av tiltak. 1.2 Metode og datagrunnlag Data er valgt ut fra problemstillingene og det er brukt flere kilder for å innhente data. Fylkesrevisjonen har gjennomført intervjuer, dokumentanalyser og statistiske analyser. Intervjuene Vi har valgt å bruke et direkte, strukturert og i stor grad formelt opplegg for intervjuene: Det vil si at vi har forklart respondentene hva som er hensikten med undersøkelsen, vi har hatt et bestemt opplegg i form av en mal for intervjuene (se vedlegg 2-5), og spørsmålenes ordlyd og rekkefølge har vært tilnærmet den samme for hver av de intervjuede innenfor stillingsgruppene. Vi har foretatt en systematisk gjennomgang av svarene, og sett på hvor mange som har svart det samme, eller tilnærmet det samme, på spørsmålene. Alle intervjuene er gjennomført med 2 revisorer til stede. Intervjuene med OT - veiledere, rektorer, rådgivere og ansatte i NAV er verifisert. 4 Oppfølgingstjenesten i Hedmark en evaluering av Oppfølgingstjenesten med henblikk på opplæringsloven, Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 10

11 Vi har intervjuet 22 personer, og har i tillegg hatt oppstartmøte med ledere i VGO. Vi har, med unntak av 1 person, intervjuet samtlige ansatte i Oppfølgingstjenesten i Hedmark, 8 av 9 personer. 5 Videre har vi, med ett unntak, intervjuet samtlige rektorer med personalansvar for OT- veiledere, 6 av 7 personer. Vi har intervjuet er utvalg på 8 rådgivere ved videregående skoler, herunder 2 som fungerer både som rådgiver og OT- veileder. For å komme frem til utvalget av rådgivere vi skulle intervjue, har vi brukt en form for sannsynlighetsutvelging, hvor vi først har definert gruppen som skal intervjues (rådgivere tilsatt ved skole hvor OT veiledere er ansatt), og så trukket en tilfeldig rådgiver fra hver av disse skolene. Sannsynlighetsutvelging innebærer at alle mulige enheter har en kjent sannsynlighet for å bli trukket ut. Vi valgte å intervjue rådgivere fra skolene hvor OT veileder var tilsatt av to grunner: 1) Vi antok at det kunne være forskjell på samarbeidet mellom rådgiver og OT veileder på skoler der OT veileder var tilsatt, og skoler hvor veiledere ikke var tilsatt, noe vi måtte ha kontrollert for dersom vi intervjuet rådgivere fra andre skoler også. 2) Å reise ut på skolene for å intervjue er svært ressurskrevende slik at besparelsen ble stor når vi intervjuet ansatte på samme skole. Vi har også intervjuet 2 ansatte ved NAV Hedmark, som er fylkesleddet i NAV. Her valgte NAV ut personer som ut fra sine ansvarsområder kunne si noe om samarbeidet med Oppfølgingstjenesten i hele fylket. Dokumentanalyser Disse omfatter styringsdokumenter for Fylkeskommunen som økonomiplaner og årsbudsjett, samt saksdokumenter fra møter i fylkesrådet og i fylkestinget. Vi har videre studert styringsdokumenter for videregående opplæring og for Oppfølgingstjenesten i Hedmark. Årsmeldinger og utviklingsplaner for en del videregående skoler er også gjennomgått. Vi har sett på skriftlige rutiner for Oppfølgingstjenesten, herunder melding om avbrudd. Relevante lovtekster og forskrifter, ikke bare det som er relevante for Oppfølgingstjenesten, men også Forskrift om arbeidsrettede tiltak er brukt som datagrunnlag. Vi har videre studert samarbeidsavtaler mellom NAV Hedmark og Hedmark fylkeskommune, og skriftlig materiale knyttet til samarbeidsprosjekter mellom disse to partene. Stortingsmeldinger og offentlige utredninger med relevans for tema i prosjektet har vært viktige datakilder.videre har vi lest forskningsrapporter som omhandler både frafall i videregående skole og oppfølgingstjenestens oppgaver og rolle. Relevante taler, artikler og pressemeldinger som er lagt ut på Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sine nettsider har også vært viktige datakilder. Også relevant informasjon på NAV sine nettsider er lagt til grunn, herunder informasjon om bruk av arbeidsmarkedstiltak overfor målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 5 Fylkesrevisjonen fikk ikke på plass et intervju med OT- veileder ansatt ved Stange videregående skole. Vi valgte da å ikke intervjue rektor og rådgiver ved samme skole. Vi vil imidlertid bemerke at OT- veileder ansatt ved Stange videregående, var ansatt ved Hamar Katedralskole frem til Vi har intervjuet rektor ved katedralskolen samt OT- veileder som jobbet på samme sted som nåværende OT- veileder ved Stange, frem til endringen i arbeidssted. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 11

12 I oversikten over referanser i denne rapporten finner en detaljert liste over skriftlig litteratur som er brukt. Statistiske analyser Vi har sammenstilt og analysert tallmateriale fra Oppfølgingstjenesten, Statistisk sentralbyrå (KOSTRA)og NAV. I de tilfellene vi har fått kvalitetssikret statistikk fra Oppfølgingstjenesten for siste avsluttede skoleår (08-09) brukes dette tallmaterialet. På en del områder er det ikke lagt ut slik statistikk og da brukes tallmaterialet for skoleåret Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er de krav og forventninger revisjonsobjektet skal vurderes i forhold til (Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001). En kan si at kriteriene vil være målestokk som revisor vurderer praksisen opp mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene i denne revisjonen er utledet fra: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova), <dato>lov </dato> Opplæringslova - oppll. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).. Forskrift til Opplæringslova, kapittel 13, <dato>for </dato> Forskrift til opplæringslova Mål og strategidokument for Oppfølgingstjenesten i Hedmark (gjelder pr. i dag, frem til ev. revidering) Saksdokumenter knyttet til Fylkesrådets vedtak om omorganisering av Oppfølgingstjenesten, De kriteriene som ligger til grunn for våre vurderinger presenteres fortløpende utover i rapporten. I vedlegg 1 er det redegjort samlet for revisjonskriteriene. 1.4 Om Oppfølgingstjenesten Før reform 94 var det ingen instans med et særlig ansvar for å ta seg av ungdom som ikke søkte, falt ut av eller sto i fare for å falle ut av videregående opplæring. Oppfølgingstjenesten ble opprettet for å koordinere arbeidet overfor denne gruppen. Oppfølgingstjenesten er et lovpålagt tilbud hjemlet i Opplæringslovens 3-6, hvor det heter: Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter 3-8 eller 4-6 (se vedlegg 1 for mer informasjon vedrørende 3-8 og 4-6). Den endelige forskriften om en fylkeskommunal Oppfølgingstjeneste ble vedtatt i 1994 (Sætersmoen og Glomsvoll, 2003). Ansvaret for etablering av Oppfølgingstjenesten ble lagt til fylkeskommunene som skoleeiere. Utover at det er fylkeskommunen som har ansvaret for Oppfølgingstjenesten er ikke selve organiseringen av tjenesten nedfelt i lov og forskrift. Dette har medført at organiseringen av oppfølgingstjenesten varierer fra fylke til fylke. I noen fylker har alle skoler egne definerte OT- funksjoner, andre har OT- koordinatorer med regionalt ansvar. Noen steder er Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 12

13 Oppfølgingstjenesten lokalisert på skoler, mens andre har egne regionale OT- sentraler (Buland og Havn, 2007). Oppfølgingstjenesten i Hedmark er administrativt underlagt Fylkessjefen for videregående opplæring og består av 8 veiledere og 1 koordinator, til sammen 5,5 årsverk (Statistikk med kommentarer fra Oppfølgingstjenesten, samt informasjon fra ledelsen for VGO). Oppfølgingstjenestens ressurser har økt med 0,6 årsverk fra skoleåret Veilederne er tilsatt ved ulike videregående skoler, og har rektor, eller den som rektor har delegert ansvaret til, som nærmeste overordnede. De fleste av de 8 veilederne betjener flere kommuner og skoler. Koordinatoren er ansatt hos Fylkessjefen for videregående opplæring. I løpet av skoleåret var 1927 ungdommer i kontakt med Oppfølgingstjenesten i Hedmark. Dette var en oppgang på 82 personer sammenliknet med skoleåret før. Siste tilgjengelige oversikt over årsaker til at ungdom oppsøker Oppfølgingstjenesten er fra skoleåret Av de 1845 ungdommene som da var i målgruppen kom de fleste i kontakt med Oppfølgingstjenesten fordi de ikke hadde søkt om skoleplass (48 prosent), eller takket nei/ikke svart på tilbud om plass (26 prosent). Tilnærmet alle grunnskoleelever søker videregående opplæring, slik at det er når de er kommet inn i videregående utdanning og dermed er fylkeskommunens ansvar, de ikke sender søknad om skoleplass (Statistikk fra Oppfølgingstjenesten skoleåret ). 1.5 Rapportens struktur Hver av de 4 problemstillingene blir drøftet i et eget kapittel, fra kapittel 2 til 5. Innledningsvis i kapitlene presenteres revisjonskriteriene som er relevante i forhold til den aktuelle problemstillingen. Så presenteres data og faktagrunnlag, og sist i hvert kapittel presenteres Fylkesrevisjonens vurderinger. I kapittel 2 redegjør vi for forhold knyttet til tiltakene som formidles til ungdommene i målgruppen. I kapittel 3 ser vi på Oppfølgingstjenestens samarbeid med andre instanser. I Kapittel 4 presenterer og drøfter vi forhold knyttet til Oppfølgingstjenestens rolle i forebygging av frafall fra videregående utdanning. I kapittel 5 tar vi opp forhold knyttet til organiseringen av tjenesten. I kapittel 6 oppsummerer vi de viktigste funnene, konkluderer og gir anbefalinger om tiltak. I Kapittel 7 gjengir og kommenterer vi høringsuttalelsen fra Fylkesrådet. Høringsuttalelsen ligger i sin helhet som vedlegg 10 i rapporten. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 13

14 2. Er tiltakene målrettet i forhold til å få kompetanse på videregående nivå? 2.1 Revisjonskriterier All ungdom som hører til målgruppen til Oppfølgingstjenesten skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting (Opplæringslova) Tilbudene som formidles skal primært føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå innenfor videregående utdanning (Forskrift til Opplæringslova) Alle ungdommer som er i kontakt med Oppfølgingstjenesten skal ha et tilpasset tilbud (Mål og strategidokument for Oppfølgingstjenesten i Hedmark) 2.2 Faktabeskrivelse Får alle ungdommene tilbud om tiltak? Alle ungdommene som er i målgruppen skal i henhold til forskriften, få tilbud om tiltak. Oppfølgingstjenesten i Hedmark opplyser i sin statistikkpublikasjon Statistikk med kommentarer at samtlige 1845 ungdommer som har vært i kontakt med Oppfølgingstjenesten i skoleåret , har fått tilbud om råd og veiledning. Oppfølgingstjenesten har imidlertid ikke lykkes med å formidle egnede tilbud til alle, verken i form av opplæring eller annen form for beskjeftigelse, står det i publikasjonen. I intervjuene som er gjennomført med ansatte i Oppfølgingstjenesten kommer det frem at det i deler av fylket synes å være for få tilbud til ungdommene. Det er særlig på Hedmarken (Hamar, Ringsaker, Stange) dette er et problem. Oppfølgingstjenesten har imidlertid registrert at mangel på plasser begynner å bli et problem også i Kongsvinger. Mangel på tilbud har blitt påpekt av Fylkesrevisjonen i en tidligere revisjon av Oppfølgingstjenesten (2005): Fylkesrevisjonen forstår det dit hen at mangel på relevante og aktuelle tilbud ofte ligger til grunn for at enkelte ikke får et tilbud som passer den enkelte. Oppfølgingstjenesten i Hedmark har utarbeidet en oversikt over aktivitet/status hos de ungdommene de gjennom skoleåret har vært i kontakt med, ved skoleårets slutt. Figur 2 viser fordeling på status. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 14

15 Figur 2. Aktivitetsstatus på ungdommer i målgruppen til Oppfølgingstjenesten ved skoleårets slutt, (side 18 i Statistikk m kommentarer)og (eget ark statistikk fra koordinator) Aktivitetsstatus på ungdommer ved skoleårets slutt, 07/08 og 08/09 30 % 25 % Andel 07/08 Andel 08/09 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Skal følges Ungdom er helt Ungdom er syk opp/under oppf ledig Tiltak i regi av NAV I arbeid Ikke-komp.giv utdanning Flyttet til annet fylke elev ved VGS/andre oppl tiltak Annet Under annet kommer elever som får oppfølging i institusjon, er i militæret, er hjemme med barn, er i utlandet, har takket nei til oppfølging eller som er overført til Oppfølgingstjenesten ved en feil. Av de 1927 ungdommene som var i kontakt med Oppfølgingstjenesten i skoleåret var 25 prosent av ungdommene, eller 478 personer, registrert i arbeid. Dette er en nedgang fra året før hvor antallet lå på 503. Disse personene har, i henhold til statistikk fra Oppfølgingstjenesten, skaffet seg arbeid selv. 348 personer (18 prosent) sto med status Skal følges opp eller Under oppfølging og veiledning. Antallet har steget med 45 personer sammenliknet med forrige skoleår. Ungdommer som har status under oppfølging og veiledning har kommet i kontakt med Oppfølgingstjenesten og får veiledning, men er ikke i noe tiltak. De som står med status skal følges opp er ungdommer som har fått en henvendelse fra Oppfølgingstjenesten, men som ikke har vært til veiledning. Oppfølgingstjenesten har eksempelvis sendt brev, men ikke mottatt respons. I noen tilfeller er dette ungdommer som Oppfølgingstjenesten har fått inn i sin portefølje på slutten av et skoleår. Av ungdommene som var i aktive tiltak, var den største andelen, 281 personer (15 prosent av ungdommene i målgruppen) i tiltak i regi av NAV. Dette er en oppgang på 113 personer sammenliknet med året før. 90 personer sto registrert som elever ved videregående skole i eget fylke. Dette var elever som ikke hadde sendt inn søknad på videregående skole innen 1. mars, men som i ettertid valgte å søke og fikk skoleplass. 250 var elever ved videregående skole i annet fylke, tok videregående utdanning i utlandet eller var elev ved friskole på videregående nivå. I tillegg kommer de som er i opplæring/praksis i regi av fylket, har læreplass i eget eller annet fylke, er lærekandidat eller er elev med forebyggende tiltak, 109 personer. Til sammen utgjør Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 15

16 ungdommene som var i videregående utdanning ved skoleårets slutt, 23 prosent av målgruppen Gir tiltakene kompetanse på videregående nivå? I henhold til Forskrift til Opplæringslova 13-1 skal tilbudene oppfølgingstjenesten formidler, primært ta sikte på å føre til kompetanse innenfor videregående opplæring. Kompetanse på videregående nivå vil si studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå innenfor videregående utdanning. 6 Som vist under er 23 prosent av ungdommene i målgruppen i en eller annen form for videregående opplæring ved skoleårets slutt. Den største andelen av ungdommene er i arbeid, mens 15 prosent er i tiltak i regi av NAV. Statistikk fra NAV innhentet pr utgangen av mai 2009 viser at av ungdom registrert som ordinære arbeidssøkere (det vil si de som ikke er på yrkesrettet attføring) som er 19 år eller yngre gikk 54 prosent på tiltaket Arbeidspraksis, mens 42 prosent gikk på arbeidsmarkedskurs 7. I intervju med NAV kom det frem at disse tiltakene ikke er slik innrettet at de gir kompetanse på videregående nivå. Noen av OTveilederne opplyser imidlertid at enkelte får godkjent relevant praksis som del av utdanning dersom de ønsker å fortsette på videregående utdanning Får ungdommene et tilpasset tilbud? I henhold til Mål og strategidokumentet til Oppfølgingstjenesten er målet at ungdommene skal ha et tilpasset tilbud. I dokumentet er det ikke definert hva som ligger i tilpasset, men i henhold til koordinator for Oppfølgingstjenesten mener man her et tilbud som er tilpasset den enkeltes behov, og ikke nødvendigvis et tilbud som gir kompetanse på videregående nivå. Oppfølgingstjenesten har imidlertid som strategi at muligheter til tilpasset opplæring innen videregående opplæring skal utnyttes bedre. I intervjuene med ansatte i Oppfølgingstjenesten kommer det frem at det er mangel på plasser/muligheter i fylkeskommunal regi for deres ungdommer. En av årsakene til dette sies å være at skoleplasser opprettes på bakgrunn av søknader, og de som ikke har søkt holdes utenfor beregningsgrunnlaget når det gjelder plasser for neste skoleår. En informant sier det slik: Hvis alle de 940 som ikke søkte på utdanning i 2009 hadde sagt ja til utdanning i etterkant, så hadde det ikke vært plass til alle. Dersom ikke-søkere ombestemmer seg og likevel ønsker skoleplass når skoleåret begynner/har begynt, har ikke Oppfølgingstjenesten alltid noen plass å tilby. Mangelen på skoleplasser har i følge Koordinator for Oppfølgingstjenesten først og fremst vært et problem i region 3 (Hedmarken), men er nå et økende problem også i region 4 (Glåmdalen). I tillegg til at det er problematisk å få inn ikke-søkere som likevel ønsker å gå på skole, er det en del søkere til skoler i disse regionene som ikke får plass. Mange søkere på skoler i disse regionene bidrar også til at noen ikke får innfridd førsteønsket når det gjelder skole eller fag. I henhold til statikk fra SSB (KOSTRA) var det i ,6 prosent av søkerne 6 Studiekompetanse fås ved å fullføre og bestå VG1,VG2 og VG3 fra studieforberedende utdanningsprogram, ev. som påbygg til yrkesfaglig utdanningsprogram. Yrkeskompetanse fås ved å fullføre utdanning fra et av de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Hvis en ikke oppnår full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, kan en få utstedt et kompetansebevis som dokumenterer den kompetanse en har fått. En har da kompetanse på lavere nivå (vilbli.no). 7 Statistikken fra NAV er inndelt etter aldersgrupper 19 år og yngre, og år. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 16

17 i Hedmark som fikk oppfylt førsteønsket til skole og kurs (se vedlegg 6). Forskning har vist at ungdom som ikke kommer inn på førsteønske når det gjelder utdanning, har mindre sjanse for å fullføre videregående utdanning. Dette omtales blant annet i en rapport fra prosjektet Bortfall og Kompetanse 8. Her har forskerne kommet frem til at ungdom som kom inn på førsteønske hadde noe lavere sannsynlighet både for å ha sluttet og for å ha gjennomført videregående utdanning uten å bestå etter fem år, enn de som ikke kom inn på førsteønske (Markussen m fl, 2008, side ). I henhold til forskning har også de som må bo på hybel noe høyere sannsynlighet for å slutte eller ikke bestå en utdanning, (Buland og Havn 2007). Oppfølgingstjenesten skriver i sin statistikkpublikasjon at det er nødvendig med et bredt spekter av tilbud, og god variasjon i tilbudene som skal tilbys ungdommene. Flertallet av informantene mener at det i dag er for mye teori for en del elever, også på yrkesfag, og at dette medfører større frafall fra videregående skole. Derfor er det nødvendig med tilrettelegging for en del personer. Tilbudene til ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten varierer fra skole til skole. Ved mange skoler er det SAK klasser (skole og arbeidsforberedende kurs) som kan være et aktuelt tilbud til ungdom som Oppfølgingstjenesten jobber med 9. Noen skoler har imidlertid gjort disse søkbare eller har fylt opp plasser med elever som har søkt videregående, men som trenger et alternativ til ordinær undervisning. Dermed kan SAK klassene være fylt opp allerede ved skolestart, og det blir vanskelig å få plass til ungdom i målgruppen utover i året. I Strategisk plan for videregående opplæring i Hedmark heter det: Planen skal sikre at alle får mulighet til videregående opplæring tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. 80 prosent av alle informantene fra Oppfølgingstjenesten, rektorene og rådgiverne sier imidlertid at tilbudene ved de ulike skolene er for få, og/eller at det er lite rom for individuelle løsninger. Opplæringsavtale (OLA) og Opplæringskontrakt (OLK), mener flertallet av de intervjuede (fra samtlige stillingsgrupper) er gode tiltak som kunne vært brukt mer, både for å forbygge at elever slutter, og som et tilbud til ungdom som man prøver å få inn i skolen igjen 10 (se vedlegg 7 for utfyllende informasjon om disse tiltakene). En oversikt fra SSB viser at antallet lærekandidater i Hedmark har økt de siste årene, fra 36 i 2006 til 60 i 2008 (KOSTRA). Likevel mener flertallet av informantene i denne undersøkelsen at alternative læringsarenaer i enda større grad bør brukes for å få ungdommer til å gjennomføre et utdanningsløp. Årsakene til at OLK og OLA ikke er mer brukt, oppgis å være flere. Noen av de intervjuede mener det er for ressurskrevende for lærerne å sette i gang tiltakene og å følge opp deltakerne. Det å finne bedrifter som kan ta inn elevene kan være vanskelig, og det kan være en utfordring å få på plass et undervisningsopplegg for eleven de dagene vedkommende ikke er ute i bedrift. Det er også elever og foreldre som har vanskelig for å 8 I NIFU STEP (Studier av innovasjon, forskning og utdanning) sitt forskningsprosjekt Bortvalg og kompetane fulgte forskerne 9749 ungdommer fra de gikk på grunnskolen til de forlot videregående skole. Bakgrunnen for prosjektet var et behov noen fylkeskommuner på Østlandet hadde, for å få kunnskap om bortvalg og kompetanseoppnåelse blant sine elever og lærlinger. Hedmark var et av fylkene som var med i undersøkelsen. 9 SAK er et tilbud til elever som avbryter VG1 (evt VK1) i videregående skole eller ikke ønsker plass i videregående skole. Opplegget ved SAK er en kombinasjon av skole og arbeidstrening. 10 En opplæringsavtale (OLA) er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift. Opplæring i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, gjerne som en kombinasjon med opplæring i skole. En Opplæringskontrakt (OLK)er en kontrakt som tegnes mellom lærekandidat og bedrift/opplæringskontor der målet er en kompetanseprøve, som er mindre enn en fag- eller svenneprøve. OLK kan inngås av elever som har gjennomført hele, eller deler av VG1 og VG2 i skole med eller uten OLA (Infomasjonsark fra Fylkessjefen for videregående opplæring). Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 17

18 akseptere et alternativt løp hvor eleven ikke nødvendigvis får yrkeskompetanse, men kompetanse på lavere nivå. OT- koordinator oppgir at hun ønsker at ordningen med Praksisbrev skal igangsettes ved skolene, og dette har fra Oppfølgingstjenesten sin side vært tatt opp dette med Enhet for videregående opplæring (VGO). Dette tiltaket har vært prøvd ut i noen fylker, og er nå mulig å bruke i hele landet. Praksisbrev er et organisert, praksisbasert toårig løp som etter fullført opplæring skal gi en sluttvurdering i form av et såkalt praksisbrev. Tiltaket innebærer at elever som har svake forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring med dagens krav, får mulighet til å skaffe seg formalisert kompetanse på et lavere nivå (se vedlegg 2 for utfyllende informasjon om Praksisbrev). I henhold til Oppfølgingstjenestens statistikk har gruppen som er på tiltak i regi av NAV økt med 113 personer fra skoleåret til skoleåret Enkelte informanter hevder at NAV ved å stille mange tiltaksplasser til disposisjon, overtar oppgaver som egentlig er tillagt fylkeskommunen. Det fremgår også i noen intervjuer at Oppfølgingstjenesten enkelte steder samarbeider tettere med NAV enn med interne samarbeidspartnere, når det gjelder å finne tiltak for ungdommene. 2.3 Fylkesrevisjonens vurderinger Undersøkelsen viser at de fleste, men ikke alle ungdommene som er i Oppfølgingstjenestens målgruppe, får tilbud om tiltak. Dette er et funn som også ble gjort i Fylkesrevisjonens forrige forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Oppfølgingstjenesten. Statistikk fra Oppfølgingstjenesten viser at ca 23 prosent av ungdommene i målgruppen var i videregående opplæring ved skoleårets (08-09) slutt. Informasjonen som kommer frem i undersøkelsen indikerer at flere kunne gjennomført utdanning på videregående nivå, dersom det var flere tilpassede tilbud, gjerne med mindre teori, å tilby ungdommene. Tilbud som OLA, OLK og Praksisbrev er aktuelle tilbud i denne sammenheng. Flere muligheter til å få inn ikke- søkere etter skolestart, og flere tilgjengelige SAK plasser gjennom skoleåret, kan også bidra til at flere fullfører en utdanning. Dersom flere fikk tilbud om førstevalg når det gjelder utdanning og skole ville dette også kunne bidra til mindre frafall. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 18

19 3. Samarbeidet med interne og eksterne aktører 3.1 Revisjonskriterier Oppfølgingstjenesten skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppen, og formidle, eventuelt samordne, tilbud fra ulike instanser (Forskrift til Opplæringslova) Innen 2008 skal samhandlingen mellom Oppfølgingstjenesten og interne og eksterne aktører være videreutviklet (Mål og strategidokument for Oppfølgingstjenesten i Hedmark) 3.2 Faktabeskrivelse Samarbeid med de videregående skolene Oppfølgingstjenesten skal ikke selv ha tiltak til målgruppen, men formidle eksisterende tilbud. Da tiltakene som skal tilbys primært skal ta sikte på å føre til kompetanse på videregående nivå, blir fylkeskommunens videregående skoler de viktigste samarbeidspartnerne. I 2004 ble det vedtatt ny organisering av Oppfølgingstjenesten i Hedmark, noe som blant annet førte til at samtlige OT- veiledere ble knyttet til videregående skoler i fylket, med skolens rektor som nærmeste overordnede. Denne endringen ble delvis begrunnet med tanke på å få legitimitet når det gjelder samhandling innad (Vedtak i fylkesrådet, , sak nr 0138). Samarbeidet mellom ansatte ved skolen og Oppfølgingstjenesten blir av forskere tillagt stor betydning i forhold til hvor god oppfølging ungdommer som avbryter skolen, eller står i fare for å avbryte, får. Godt tverretatlig samarbeid mellom rådgivere, Oppfølgingstjenesten, NAV, skoler og inntaksavdelingen gir et godt grunnlag for å følge opp elever som har avbrutt utdanningen, (Buland, 2008). Arbeidet mot frafall må være hele skolens oppgave (Buland og Havn 2007). Hedmark fylkeskommune har lagt opp til samarbeid mellom skole og Oppfølgingstjenesten i de gjeldende rutiner som skal følges ved melding om avbrudd. Her er det nedfelt at Oppfølgingstjenesten skal trekkes med i møte med eleven før eleven avbryter opplæringen. I intervjuene med veilederne fra Oppfølgingstjenesten sier 70 prosent av at rutiner følges i mange tilfeller, men at det ved flere skoler er et forbedringspotensial. De fleste veilederne har opplevd å få meldinger om avbrudd sendt i posten, og det kan ha gått forholdsvis lang tid før Oppfølgingstjenesten blir involvert i noen av sakene. Fylkesrevisjonen har ikke funnet tallmateriale som viser hvor stor andelen avvik på avbruddsrutinene er. Oppfølgingstjenesten deltar på en årlig felles fylkesvis samling med rådgivere fra de videregående skolene og ungdomsskolene. Noen steder i fylket har det også vært arrangert regionale samlinger. Som hovedregel er det ikke formaliserte møter mellom ansatte i Oppfølgingstjenesten og rådgiverne ved de enkelte skolene. Ved de fleste skolene oppleves samarbeidet mellom rådgiver (e) og OT- veiledere som bra, men ved enkelte skoler er det noen utfordringer. Informantene kommer med flere forklaringer på dette. Når OT- veilederen ikke har kontor på en videregående skole kan det synes som det er mindre kontakt mellom Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 19

20 veileder og rådgiver(e). Enkelte informanter mener alle videregående skoler bør ha Oppfølgingstjenesten lokalisert på skolen. Videre fremheves det av noen rådgivere at OTveilederen er mindre tilgjengelig enn hva som er ønskelig. Det blir i denne sammenheng sagt at OT- veilederne har stort arbeidspress, noe som går ut over tilgjengeligheten. Forholdet mellom rådgiver og OT- veileder ser også ut til å påvirke graden av samarbeid. Flertallet av informantene fra Oppfølgingstjenesten mener at Oppfølgingstjenesten i en del tilfeller bør tidligere inn i sakene. I 2006 ble Forskrift til Opplæringslova endret, og det står nå nedfelt at Oppfølgingstjenesten gjennom samarbeid med blant annet rådgivere i videregående skole kan jobbe forebyggende. Ved noen skoler i Hedmark er det imidlertid slik at OTveilederen som hovedregel ikke involveres før avbruddsmøtet. Noen av informantene mener dette er slik det skal være, og det blir påpekt at eleven har andre rundt seg, som rådgiver og kontaktlærer, som følger opp han/henne før avbrudd. Flertallet av de ansatte fra Oppfølgingstjenesten ønsker imidlertid å jobbe mer forebyggende, og ønsker derfor tettere samarbeid med skolen/rådgiveren om dette. Også her blir imidlertid dette med ressursmangel trukket inn som en av årsakene til at Oppfølgingstjenesten ikke kan gå inn i sakene på et tidligere tidspunkt. Enkelte mener også at samarbeid mellom skolene og Oppfølgingstjenesten ville vært lettere dersom sistnevnte i større grad fikk informasjon om hva som er prøvd ut av tiltak fra skolens side, før de kommer til OT- veilederen. Da vil OT- veilederen lettere kunne finne hensiktsmessige tiltak. Enkelte rådgivere etterlyser på sin side mer informasjon om hvilke tiltak Oppfølgingstjenesten har satt inn, idet dette er nyttig dersom eleven kommer tilbake i skolen. Ved to av skolene er OT- veileder i tillegg rådgiver, og der kommer Oppfølgingstjenesten tett på allerede når de første tegn på problemer melder seg: Gjerne da i form av mye fravær. Dette fremhever både veilederne og rådgiverkollegene som en fordel. OT- veilederne har liten grad av formalisert kontakt med kontaktlærerne. Det kommer frem at veiledere som underviser i tillegg til å være OT- veileder, eller/og er rådgiver, har mer kontakt med lærerne generelt, ikke bare med kontaktlærerne, enn veiledere som ikke har slike tilleggsoppgaver. En del informanter gir uttrykk for at OT- veilederne som har slike tilleggsfunksjoner er mer integrert i skolen enn de som ikke har det. OT- veilederne ser det som en fordel at kontaktlæreren, som kanskje kjenner eleven best, er med på avbruddsmøter. Ut over det er det ofte liten kontakt, noe de fleste veilederne synes er uproblematisk. De tar kontakt ved behov. Enkelte informanter kunne likevel ønsket seg mer strukturert samarbeid. Rektorene ved de videregående skolene gir uttrykk for at de oppfatter samarbeidet mellom skolene og Oppfølgingstjenesten som bra. Ved de skolene hvor OT- veileder også er rådgiver, gis det uttrykk for at Oppfølgingstjenesten er spesielt godt integrert i skolen. Dette gjelder i stor grad også skoler hvor OT- veileder underviser. Oppfølgingstjenesten har iverksatt strategier for å oppnå et godt samarbeid med de videregående skolene, og arrangerer to ganger i året utvidet OT- samling for ansatte i Oppfølgingstjenesten og rektorer med personalansvar for OT. Videre opplyser flere veiledere at de jobber med å komme inn på arenaer, eksempelvis på skolenes planleggingsmøter på begynnelsen av skoleåret, for å informere om oppfølgingstjenesten. Noen av veilederne opplyser selv at de tviler på om de og tjenesten er godt nok kjent blant lærerne. Enkelte informanter hevder at Oppfølgingstjenesten har mer anerkjennelse utad enn innad i egne skoler. Hedmark fylkesrevisjon Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten 20

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hedmark Fylkesrevisjon Parkgata 64 2325 Hamar Tlf. 62 54 47 21 Fax.62 54 43 92 fylkesrevisjonen@hedmark-f.kommune.no

Hedmark Fylkesrevisjon Parkgata 64 2325 Hamar Tlf. 62 54 47 21 Fax.62 54 43 92 fylkesrevisjonen@hedmark-f.kommune.no INNHOLD. 0. SAMMENDRAG... 4 0.1 FYLKESDIREKTØRENS KOMMENTARER... 5 1. INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN OG HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON.... 8 1.2. OPPFØLGINGSTJENESTEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE... 8 2. PROBLEMSTILLINGER

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo.

Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. Forvaltningsrevisjon - erfaringer fra Møre og Romsdal om oppfølging av to rapporter knyttet til frafallsproblematikk i vgo. -Ein tydeleg medspelar v/ Knut Anders Oskarson To rapporter om gjennomføring

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5056-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Sør-Odal kommune

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøk - Oppfølgingstjenesten i Vestfold

Rapport fra tilsynsbesøk - Oppfølgingstjenesten i Vestfold Vestfold fylkeskommune Svend Foyndsgt 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2007/2057 15.05.2007 33372440 Arkivnr: 632.1 Rapport fra tilsynsbesøk

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent sysselsetting 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 1.3 OTOI Oppfølging i institusjon 1.4 OTHL Ungdom er helt

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/ Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg postmottak@sarpsborg.com Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/04343-5 31.10.2011 Høring - forslag om endring

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE UNGDOM I FARTA - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Saknr. 10/7315-1 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune beslutter

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen. 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang

Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen. 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang Opplæringspolitisk plattform Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark har 4 overordnede mål: Hovedmål

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 62/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ORGANISERING AV HEDMARK FAGSKOLE FRA 01.01.2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fra 1. februar

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Finnmark fylkeskommune, 6.mars 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

NAV i videregående skole

NAV i videregående skole NAV i videregående skole NAV-veileder i videregående skole Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole NAV, 04.04.2017 Side 2 1 000 personer Bakteppe: Overskudd på 150 000

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer