Elevhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kragero.vgs.no Elevhåndbok"

Transkript

1 Kragerø videregående skole Elevhåndbok SKOLEÅRET

2 Vi ønsker å holde kontakten med deg! Sjekk vårt studentprogram på 2

3 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon Telefax Velkommen til Kragerø videregående skole Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Kragerø videregående skole. I denne håndboka vil du finne mye nyttig informasjon. Ta derfor vare på den. Som elev ved skolen får du mange rettigheter, men skolen forventer at du også gjør dine plikter. I skolereglementet kan du lese om det. Skolens mål er å hjelpe deg til å nå en så høy fagkompetanse som mulig ut fra dine evner og forutsetninger, individuelt og i samarbeid med andre. Vi vil også legge vekt på å utvikle din etiske, sosiale og kulturelle kompetanse, din evne til kritisk tenkning og din evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Skolen skal også bidra til å stimulere din lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Du vil få trening i å utvikle ulike måter å lære på, og vi vil legge til rette for din medvirkning og hjelpe deg til å foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Våre godt kvalifiserte faglærere, kontaktlærere, rådgivere, bibliotekarer, skoleledelsen og skolens øvrige støttepersonale vil hjelpe deg til å nå dine mål. Og vi kan tilby moderne, godt tilpassede undervisningslokaler og moderne utstyr. Vi håper at du vil finne deg godt til rette på skolen, at du får mange venner og får oppleve et inspirerende lærings- og skolemiljø i trygge omgivelser. Jeg ønsker deg til lykke med skolegangen ved Kragerø videregående skole og håper at du får en fin tid her. Hjertelig hilsen Johs Eide rektor 1 3

4 Innhold Innhold 5 Skolen presenterer seg 56 Skolen Til alle presenterer nye elever seg 13 6 Skolerute Til alle nye 2011/ /2011 elever Skolerute Pedagogisk 2010/2011 plattform Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommuners Pedagogisk Reglement plattform videregående skoler IT-reglement Reglement Forskrift til opplæringsloven for Telemark fylkeskommune Forskrift Råd og utvalg til opplæringsloven Råd Personale og utvalg 47 Personale 2 4

5 SKOLEN PRESENTERER SEG Plassering Kragerø videregående skole finner du på Kalstad, ca 2 km nord for sentrum. Kommer du riksveien mot Kragerø, kan du se et veiskilt til Kalstad. Etter avkjøring fra riksveien er det ny avkjøring ved bensinstasjon, og skolen kan du da se som store bygninger i rød teglstein i bunnen av bakken. Virksomhet De siste årene har elevtallet ved skolen vært på ca. 460, og tallet på ansatte mellom 75 og 85. I tillegg til vanlig videregående opplæring har skolen hatt kurs for voksne både innen allmennfag og yrkesfag, og også dagkurs for voksne i samarbeid med bl.a. arbeidsmarkedsetaten. Skoletilbudet ved KVS 2011/2012: I den nye reformen Kunnskapsløftet som trådte i kraft fra 1. august 2006, finnes det tolv utdanningsprogram. Av disse tilbyr vår skole følgende fra 1. august 2011: Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering (VG1) med følgende programområder: - Realfag (VG2 og VG3) - Samfunnsfag, økonomi og språk (VG2 og VG3) - Påbygging til generell studiekompetanse for elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram. Idrettsfag (VG1, VG2 og VG3) Yrkesfaglige utdanningsprogram med tilhørende programområder: Bygg- og anleggsteknikk (VG1) - Byggteknikk (VG2) Helse- og sosialfag (VG1) - Helsearbeiderfag (VG2) - Barne- og ungdomsarbeiderfag (VG2) Teknikk og industriell produksjon (VG1) - Industriteknologi (VG2) Studiespesialisering med arbeidstrening. Voksenopplæringskurs i samarbeid med Læringssenteret i Kragerø kommune. Innføringskurs for minoritetsspråklige i samarbeid med Læringssenteret i Kragerø kommune. Voksenopplæringskurs for minoritetsspråklige i helsefag. 5

6 TIL ALLE NYE ELEVER Inntakskontoret Fra inntakskontoret har du fått melding om at du er tatt inn som elev ved vår skole. Vi håper at du er kommet inn på ditt første ønske. Svar i tide Les meldingen om inntaket nøye. Svarfristen må holdes. Svar også om du ikke skal ha plassen. Dersom du ombestemmer deg etter å ha svart ja, må du varsle snarest slik at andre kan komme inn fra ventelista. Inntatte elever som ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle fraværet, mister plassen sin fra kl. 15 samme dag. Men husk at det sparer andre for tid og arbeid om du sier fra og ikke bare uteblir. Utgifter til lærebøker/læremidler/arbeidstøy/ ekskursjoner/kost og annet: I følge Opplæringsloven skal videregående opplæring være gratis for alle elever. Staten og TFK som skoleeier er i ferd med å lage ordninger som muliggjør dette i praksis, men ordningene er ennå ikke fullfinaniserte. Følgende retningslinjer gjelder derfor for Kragerø videregående skole for skoleåret 2011/2012: 1. Skolen skaffer lærebøker og eventuelt digitale læremidler til alle elever. Disse vil bli utlånt ved skolestart. 2. Alle elever må fortsatt selv kjøpe nødvendig undervisningsmateriell (skrivesaker, lommekalkulator etc.), nødvendig arbeidstøy og lignende. Se egen omtale av krav til arbeidstøy i eget avsnitt nedenfor. 3. Telemark fylkeskommune har bestemt at elevene i VG1 på studiespesialisering skal få låne bærbare PC er fra skolestart VG2-elever beholder den PC en de har fått. Andre elever som ønsker en egen bærbar PC, må kjøpe den selv, men skolen har rimelig bra tilgang på egne PC er rundt om på skolen. 4. Kostnader til ekskursjoner kan ikke lenger pålegges dekket av elever eller deres foresatte, men skolene kan likevel samle inn penger fra elevene på frivillig basis eller skaffe seg midler gjennom dugnad, gaver eller elevbasert inntektsbringende arbeid/aktiviteter. Bakgrunn for bestemmelsen er at opplæringen er gratis og alle elever skal kunne delta på de ekskursjoner skolen har ansvar for. 5. Andre utgifter kan også påregnes i forbindelse med kulturtilbud, aktivitetsdager, småturer, materialinnkjøp til egne gjenstander en lager på skolen eller annet forbruksmateriell på noen yrkesfaglige utdanningsprogram. 6

7 Det er opprettet en stipendordning som et stykke på vei vil dekke en del av utgiftene, men noe må en regne med å betale selv ut over det et stipend vil dekke. Dette ikkebehovsprøvede stipendet administreres gjennom Statens Lånekasse og varierer fra kr. 870,- per år til kr per år avhengig av hvilket utdanningsprogram en følger. Forsikring Forsikringsordningen for elevene ved skolen gjelder fra det tidspunktet skolen overtar ansvaret for eleven. Forsikringssummer: Invaliditet: 10 x G Død: 1 G Behandlingsutgifter: 1/2 G G = Grunnbeløp kr ,- pr Forsikringen skal bl.a. dekke: Lege og tannlege, og reiser til og fra disse. Forbindingssaker og medisin utskrevet av lege eller tannlege. Proteser. Hjemreise etter skade. Behandling og stell på sykehus og nødvendig hjemreise etter forordning fra lege. Opphold ved sanatorium, hotell, rekonvalesenthjem e.l. i den tid offentlige trygder betaler for oppholdet, og nødvendige reiser i denne sammenheng etter forordning fra lege. Fysikalsk behandling og nødvendige reiser etter forordning fra lege. Utdannet pleiepersonell i hjemmet etter forordning fra lege. Forsikringen dekker de utgifter som går utover eventuelle offentlige trygder. Arbeidstøy Nøyaktig beskjed om antrekk/arbeidstøy blir gitt ved skolestart. Det vil også for noen klasser ordnes med rimelige felles innkjøp. Vanlig verneutstyr finnes på skolen. Bestemte krav stilles til noen av klassene: Elever på TIP må ha kjeledress eller bukse og jakke der ermene kan knappes tett om håndleddene. Arbeidstøyet, også sokker og skjorte, må være av et minst mulig brannfarlig stoff av hensyn til arbeid med sveiseapparater. Det er påbudt å bruke vernesko, og disse kan kjøpes på skolen. I byggfagene må arbeidstøyet være tilpasset oppgaver og værforhold, og en må ha snekkerforkle. Vernesko skal brukes. I formgivningsfagene må tøyet tåle malingsflekker, gips, leire, trykksverte etc. 7

8 Lån og stipend generell ordning Det er mulig å søke Lånekassen om stipend. Skolen har søknadsskjema. De utfylte skjemaene leveres så snart som mulig på skolen. Skolen må bevitne at du har skoleplass, og den sender søknaden videre. For elever er størrelsen på eventuelt lån/stipend avhengig av foreldrenes og søkerens inntekt og formue. Det er ikke nødvendig å søke lån for å få stipend. Elever som på grunn av lang reiseavstand (3 timer eller 80 km pr dag) eller av andre særlige årsaker må bo borte, får tillegg ved beregning av stipend 8

9 SKOLEDAG OG SKYSS 2011 FØRSTE SKOLEDAG, 17/8, MØTER ALLE ELEVER PÅ KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE I KANTINA I 3. ETG. VG1 MØTER KL VG2 OG VG3 MØTER KL Skoledagen Skolen starter kl om morgenen og slutter kl NB! Ved eventuell utplassering i bedrift følges arbeidstida der. Skoletid andre dager blir justert i forhold til dette. Skyssordninger Hovedregel er at elever med mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole skal få gratis skyss. Det samme gjelder for strekninger som må ha båtskyss. Delkurselever som er rettselever og går i ordinære klasser får gratis skyss. Den som er varig funksjonshemmet og trenger spesiell skyss, eller den som trenger det på grunn av midlertidig skade, kan på grunnlag av attest fra lege få dekket ekstra reiseutgifter. Med mer enn 3 kilometer fram til offentlig skyss, og avstand på mer enn 6 km. totalt, kan en etter søknad få ekstraordinær skyss. Elever som er lærlinger og får lønn, kommer ikke under skyssordning. Voksne elever som får tilbud om opplæring som er spesielt organisert og tilrettelagt for voksne, har ikke rett til fri skoleskyss. På hjemreise over 50 km får elever over 16 år 25% rabatt med rutebiler i Telemark ved ukeslutt fredag og mandag ved å vise gyldig skolelegitimasjon. Elever fra andre fylker må sende eventuelle skysskrav dit. Ta gjerne kontakt med kontoret ved skolen dersom det er spørsmål om skyssordningen. 9

10 ADMINISTRASJON Administrasjonen holder til i Midtbygget, 2. etasje. Rektor: Johs Eide Studieleder: Roar Haugland har ansvar for elevadministrasjon, studietilbud og classfronter. Administrativ leder: Sigurd Gausdal har ansvar for økonomi, utleie av skolelokaler og administrativ stab. Avdelingsleder studiespesialiserning, ID- og påbyggingskurs: Einar Brynemo Avdelingsleder Yrkesfaglige program: Ingeborg Goplen Avdelingsleder Studiespesialisering med arbeidstrening: Unni Wærstad ANDRE TJENESTER Rådgiving Rådgivere: Randi Marit Haug (sosialrådgiving) Geir Westhrin (yrkes- og utdanningsveileder) Kontor: Midtbygget, 2. etasje Treffetider slås opp utenfor rådgiverkontoret og på elevenes oppslagstavler. Spesialrådgiver: Tone Seim har ansvar for eksamen, spesialpedagogisk rådgiving og tilrettelagt opplæring. Med rådgiverne kan du snakke om fagvalg, fagvansker, personlige problemer, konsentrasjons- og trivselsproblemer mm. Rådgiverne kan formidle kontakt til andre sakkyndige om nødvendig. De gir informasjon om yrke og utdanning, og gir råd om søknad til videreutdanning. Kontor/adm. tjenester Konsulent: Anne Synnøve Grønstad har arbeidsområder innenfor ekspedisjon, eksamensoppfølging, heldagsprøver, privatister. Konsulent: Reidun Borchgrevink-Lund har ansvar for bl.a. personalsaker og regnskap. Kontormedarbeider: Eva Penzo har ansvar for sentralbord og lånesøknader. Fagarbeider: Jorunn Tisjø med ansvarsområder innen elevadministrasjon, arkivering og skysskort. Kontormedarbeider: Sissel Haug 10

11 Vaktmestertjeneste Vaktmestere: Sven Dalen og Oddbjørn Gudbrandsen Miljøarbeider Ronny Låås Miljøgruppe Skolen har en miljøgruppe hvor både ledelse, lærere, elever og helsesøster er representert. Gruppa arbeider med ulike forebyggende og trivselsfremmende tiltak. Vi satser særlig på forebygging av mobbing, rus og vold. Har du forslag til miljøtiltak, kan du ta dette opp med tillitsvalgt i klassen din. Våre planer er presentert på skolens hjemmeside. Pedagogisk-psykolog tjeneste Kontor: 2. etasje. Treffetider: Slåes opp utenfor kontoret. Med psykologen kan du snakke om psykiske problemer som angst, tristhet og mistilpasning. Du kan også få hjelp i livskriser og om du har vanskelige hjemmeforhold. Psykologen kan også formidle kontakt til annet fagpersonell. Kragerø vgs. er koblet til PP-tjeneste i Porsgrunn. Oppfølgingstjeneste OT-leder: Jan Solum Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetider: Onsdager og torsdager åringer som ikke utnytter sin skolerett, eller som begynner i videregående opplæring uten å fullføre, skal tilbys hjelp. Oppfølgingstjenesten har ansvaret for dette i samarbeid med arbeidskraftmyndigheter og hjelpeapparat for øvrig. Helsetjeneste Helsesøster: Linda Kristensen Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetid: Slåes opp utenfor kontoret. Helsesøster har taushetsplikt. Du kan oppsøke helsesøster om du har fysiske/psykiske problemer eller bare ønsker å snakke med en voksen. Ting vi kan snakke om er bl.a. kjønnsykdommer, rus, prevensjon, spisevaner, problemer i forhold til kjæreste, venner, familie eller skole. Ved behov kan helsesøster henvise videre. 11

12 Bibliotek Bibliotekar: Kjersti Bjerka, Marthe Nøtsund Kontor/lesesal: Midtbygget, 2. etasje. Åpningstid: Biblioteket med lesesal er åpent i skoletida. Her finner du litteratur til skolearbeid og fritidslesing. På stille lesesal er det arbeidsplasser hvor du kan gjøre lekser i fritimer. Gruppearbeid, prosjektarbeid o.l. kan legges til gruppebord i biblioteket. Her finner du også PCer for tekstbehandling, internett og CD-rom, samt kopimaskin. Reglement for bruk av PC i biblioteket PC ene i biblioteket skal brukes til skolearbeid. Dataspill og chatting er forbudt! Elever som ikke overholder dette, kan vises bort fra PC ene. Erstatning av bøker som ikke blir levert Etter 3. gangs purring blir det sendt regning på kr. 250,- pr. bok/video, og det kan gis nedsatt karakter i orden og adferd. Når regningen er sendt, skal den betales selv om boken leveres tilbake. Lærebøker som ikke leveres tilbake ved skoleslutt, skal erstattes i sin helhet (dvs. det boken koster i utsalg) av låner. Skikk og bruk i biblioteket Ta ikke bøker ut av biblioteket uten å registrere utlånet Rydd opp etter deg! Spis ikke i biblioteket Arbeidsplass for medelever demp lydnivået Overhold lånetida Datatjeneste Systemansvarlig: Arne-Fred Solbekk IKT-lærling: Bjørn Solbekk Kontor: Østfløy, 1. etasje Til tjenesten er lagt ansvar for skolens interne datanett og dataarbeidsplasser. Se eget reglement for skolens datanettverk. Kantine I midtbygget, 3. etasje, ligger skolens kantine/aula som er åpen for elever hele skoledagen. Elevene bør i størst mulig utstrekning bruke kantina i spisepauser, også om de ikke skal kjøpe noe. 12

13 SKOLERUTE FOR KRAGERØ VGS SKOLEÅRET 2011/2012 Måned Merknad Elevdager Fridager elevene/ planleggingsdager for lærere August Skolestart onsdag 17. august 11 September sept. planl.dag for lærere Oktober Høstferie uke 41 ( ) 16 November nov. planl.dag for lærere Desember Januar Siste skoledag før jul: Torsdag 22. desember Første skoledag etter nyttår: Mandag 2. januar Februar Vinterferie uke 8 ( ) 16 Mars mars planl.dag for lærere April Mai Påskeferie f.o.m. mandag 2. april t.o.m. 9. april Offentlig høytidsdag: Tirsdag 1. mai og 17. mai Juni Siste skoledag: 19. juni 13 Sum

14 PEDAGOGISK PLATTFORM SKOLENS VISJON Kragerø videregående skole skal være en kombinert skole med høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø godt forankret i lokalsamfunnet VERDISYN Våre grunnleggende verdier er respekt for individet og dets menneskeverd, rettferdighet, toleranse, demokrati, omtanke for livsmiljøet, internasjonal forståelse og klar avvisning av rasisme, vold og mobbing. SKOLENS OVERORDNEDE MÅL Overordnet mål for skolen er basert på et bredt kunnskapssyn som sikter mot å utvikle den enkelte elev så langt råd er mot høy grad av Fagkompetanse kunnskaper og ferdigheter i ulike fag og på tvers av fag Læringskompetanse - lære å selv tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter Metodekompetanse lære å velge mellom og bruke ulike metoder i problemløsning Sosialkompetanse lære å leve og arbeide i et fellesskap med andre Etisk kompetanse lære å foreta etisk forsvarlige valg Vurderingskompetanse lære seg å vurdere saksforhold, andres og egne bidrag Skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal realiseres gjennom måten læringen planlegges og utøves på i samspill mellom elever, lærere, skoleledelse og skolens hjelpeapparat og gjennom måten opplæringen organiseres og evalueres på. At Kragerø videregående skole er en kombinert videregående skole, skal være synlig ved at opplæringen innen alle utdanningsprogrammer kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig og god måte. at lærere underviser innen ulike utdanningsprogrammer på en likeverdig måte at skolens ansatte samhandler og viser respekt for hverandres og elevenes ulikheter. at skolens utdanningsprogrammer også tilpasses lokalmiljøets behov for arbeidskraft og at lokalt arbeidsliv kan brukes som læringsarenaer etter nærmere avtaler. KONKRETISERING av hvordan skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal søkes realisert i forhold til: 1. Læringssynet Skolens tilpasning av læringen skal vise seg ved alle elever blir inkludert i skolesamfunnet og gruppen de tilhører at opplæringen tar utgangspunkt i elevens erfaringsgrunnlag, kunnskapsgrunnlag og innlærte ferdigheter. at alle elever får god differensiert opplæring gjennom bruk av ulike metoder. at alle elever får delta i planleggings-, gjennomførings- og evalueringsprosessen i sin gruppe. 1214

15 at lærere og elever fokuserer på å oppnå et så godt læringsutbytte som mulig for elevene ut fra deres evner og forutsetninger. at opplæringen kvalitetssikres ved bl.a. regelmessige undersøkelser og tilbakemeldinger til elever og lærere. 2. Elevrollen - Skolen forventer at hver enkelt elev prøver å sette seg realistiske mål i forhold egen opplæring og senere valg av videre utdanning/fremtidig yrke. legger vekt på å være spørrende og kunnskapssøkende, initiativrik og kreativ. motiverer seg selv for arbeidsinnsats og deltar aktivt i opplæringen og viser ansvar for egen læring. benytter sin rett til direkte medvirkning i egen læringssituasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet. bidrar til å skape et positivt læringsmiljø i egen gruppe. er aktiv utøver av det representative skoledemokratiet gjennom deltakelse i tillitselevordningen/elevrådet 3 Lærerrollen - Skolen forventer at hver lærer er seg bevisst at han/hun er elevenes leder og har ansvar for å lede eleven frem til opplæringens mål ut fra elevenes evner og forutsetninger, viser respekt overfor den enkelte elev og legger vekt på å være elevens støttespiller og grensesetter. legger vekt på å skape et positivt selvbilde hos den enkelte elev. legger stor vekt på å skape læringslyst og nysgjerrighet, utvikle en spørrende holdning og motivere eleven for innsats. både skal formidle kunnskap, gi opplæring i ferdighetsutøvelse og være veileder for eleven i hans/hennes helhetlige utvikling. legger vekt på selv og i samarbeid med kolleger å tolke og tilpasse læreplanene i de ulike fag til elevenes evner og forutsetninger. lytter til elevene og tar dem med på råd ved valg av arbeidsstoff, arbeidsformer og undervisningsmetoder og aktivt selv søker tilbakemelding på sitt læringsopplegg og tar imot saklig kritikk. er fleksibel og legger vekt på samarbeid med kolleger og bidrar aktivt til å skape gode team/arbeidslag og er en god samarbeidspartner med elevene, elevenes foreldre og skoleledelsen viser en positiv holdning til utviklings- og endringsarbeid i skolen med sikte på å forbedre opplæringen. 4. Organisering av læringen - Læringen skal tilpasses den enkelte elev ved at opplæringen differensieres slik at alle elever opplever utfordringer og læring timeplanen lages på fleksibel måte ut fra pedagogiske avveininger og nødvendige tilpasninger til bruk av rom og utstyr. spesifikke dataprogrammer brukes i alle fag der det er naturlig. den enkelte avdeling utprøver ulike arbeidsformer for sin elevgruppe temaer knyttet til vold, rusmisbruk, røyking, internasjonalisering og lignende legges inn i opplæringen gjennom skoleåret

16 5. Læringsmiljøet - Skolen forventer at elever og lærere utvikler et godt forhold til hverandre preget av respekt og omsorg, fritt for rasisme og mobbing. elevene får være med å påvirke sin egen opplæringssituasjon gjennom f. eks.valg av arbeidsmåter, emner, tidspunkt for prøver, utarbeidelse av arbeidsplaner i fagene. elevene får oppleve fellesskap gjennom ulike sosiale klasseaktiviteter. elevene får klar og tydelig informasjon om sin egen utvikling. elevene gir tilbakemeldinger til lærerne på deres læringsopplegg. 6. Skolelederrollen - Skolen forventer at skolens ledere utvikler, følger opp og evaluerer skolens praksis på ulike områder utvikler gode rutiner og systemer for vurderingsarbeidet delegerer arbeidsoppgaver og tar nødvendige beslutninger skaper et godt samarbeidsklima på skolen motiverer, gir konstruktive tilbakemeldinger og støtter de ansatte utvikler gode rutiner og systemer for håndtering av personalledelse ved skolen utvikler gode rutiner og systemer for informasjonsflyten bidrar til å utvikle et godt læringsmiljø for elevene profilerer skolen på en god måte overfor omgivelsene 7. Skolemiljøet - Skolen forventer at ansatte og elever viser hverandre respekt og høflighet, holder det ryddig og pent på skolen og følger skolens ordensregler de voksne i skolesamfunnet er seg bevisst at de er rollemodeller for elevene elevene får opplæring i skoledemokrati og gjør bruk av sine demokratiske rettigheter i skolens formelle organer lærere og elever engasjerer seg i internasjonalisering knyttet til internasjonal uke, OD, og andre former for internasjonal kontaktvirksomhet det arrangeres ulike sosiale tilstelninger og andre fellesaktiviteter lokalene utformes slik at det fysiske arbeidsmiljøet bidrar til å skape læringslyst og trivsel for elevene. 8. Elevenes støtteapparat - Skolen forventer at rådgiverne hjelper elevene med deres personlig, sosiale og pedagogiske problemer, veileder og gir råd om valg av utdanning og yrke bibliotekarene yter god service gjennom veiledning, rådgiving og tilrettelegging av lærestoff, læremateriell og evt arbeidsmateriell og sørger for god orden i biblioteksområdet/på læringssenteret. helsepersonellet yter god service og gir veiledning og råd i forhold til elevenes behov for helsetjenester og opptrer overfor den enkelte på en tillitskapende måte med nødvendig fortrolighet miljøarbeiderne/miljøgruppa motiverer og engasjerer elevene til å bli med på trivselsfremmende tiltak, gjerne foreslått av dem selv, fører samtaler med sikte på å forebygge rusmisbruk, vold, uro, eller annen negativ adferd i skolesamfunnet og viser imøtekommenhet overfor elever som ber om hjelp som skolen bør yte. 1416

17 kontorpersonalet viser imøtekommenhet, tar elevene på alvor, opptrer høflig og hyggelig og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. vaktmestrene er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. renholderne er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. KOMPETANSEOPPBYGGING alle ansatte får den kompetanseoppbygging som er nødvendig og praktisk/økonomisk mulig for skolen for at de skal være i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte leder og den han/hun er leder for har ansvar for sammen å planlegge og evaluere kompetanseoppbyggingen innen sine felt FORHOLDET TIL LOKALSAMFUNNET Skolen er, og skal være, et sentralt lærings- og kompetansesenter i Vestmarregionen med gode kontakter til elevenes foreldre Kragerø kommune og nabokommuner og kommunen(ene)s grunnskoler, særlig ungdomsskolene andre kompetansesentre i kommunen lokale bedrifter som også kan ta seg av opplæring av skolens elever etter alternative opplæringsplaner lokalsamfunnets frivillige organisasjoner 15 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Forskrift til Opplæringslova (et utdrag) KAPITTEL 1. INNHALDET I OPPLÆRINGA 1-3. Vidaregåande opplæring Den vidaregåande opplæringa skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsette tilbodsstrukturen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for faga og fagog timefordelinga. a) Elevar som får opplæring ved ein knutepunktskole etter opplæringslova 3-9 andre ledd, har i teiknspråk, norsk og engelsk rett til opplæring i samsvar med læreplanane i norsk teiknspråk, norsk for døve og sterkt tunghørte, engelsk for døve og sterkt tunghørte. b) Elevar med rett til punktskriftopplæring med meir etter opplæringslova 3-10 har rett til inntil 456 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga Tid til opplæring og eksamen I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fag- og timefordelinga fastsett. Tida som går med til eksamen, medrekna eventuell førebuingstid som blir teken frå undervisninga, skal reknast som opplæringstid. Elevar som ikkje blir trekte ut til eksamen, skal ha ordinær opplæring Opplæring i framandspråk i vidaregåande opplæring Elevar i vidaregåande opplæring som held fram med det same framandspråket som dei har hatt i grunnskolen, skal følgje læreplanen for framandspråk fellesfag, nivå II. Elevar som begynner med eit nytt framandspråk, skal følgje læreplanen for framandspråk fellesfag, nivå I. Elevar som på ungdomstrinnet ikkje har hatt opplæring i framandspråk i grunnskolen, skal ha opplæring både i nivå I og i nivå II i læreplanen når dei begynner med framandspråk i vidaregåande opplæring. Elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, finsk som andrespråk eller norsk teiknspråk etter opplæringlova 3-9, er unnatekne frå kravet om opplæring i framandspråk Opplæring i norsk sidemål For desse elevane gjeld ikkje kravet om opplæring i norsk sidemål: a) elevar med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk b) elevar som har finsk som andrespråk c) elevar som får opplæring i teiknspråk etter opplæringlova 2-6 og 3-9 d) elevar i grunnskolen som får særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8. Når det gjeld fritak frå vurdering i norsk sidemål, sjå 3-6 og Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande opplæring Normalt skal heiltidselevar, jf. definisjonen i 6-2, følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett for det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet for å få vitnemål. Rektor kan likevel etter søknad gi fritak frå opplæring i fag som inngår i fagfordelinga, dersom eleven tidlegare har bestått det same faget eller har bestått likeverdig eller meir omfattande opplæring i faget. For den praktiske delen av kompetansemåla i faget kroppsøving kan rektor etter 27

28 søknad gi fritak frå opplæring når ei fråsegn frå lege dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og tilpassa opplæring ikkje er mogleg Fritak frå fag for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei Fylkeskommunen kan etter søknad gi privatistar fritak frå fag som inngår i eit utdanningsprogram eller programområde, dersom vedkommande tidlegare har bestått eit fag som er likeverdig eller meir omfattande. Reglane i 1-10, 1-11 og 1-12 gjeld også for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei. Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. KAPITTEL 2. RAPPORTERING OG EVALUERING AV OPPLÆRINGSVERKSEMDA (Opplæringslova 14-1 fjerde ledd.) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra 28

29 eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene. Skolar som gir opplæring etter alternative læreplanar i faga, skal kunne søkje om å leggje prøvene til eit anna trinn enn det som er fastsett, eller søkje fritak frå å delta i prøvene. Slike søknader må grunngivast ut frå læreplanane til skolen. Søknaden skal sendast til Utdanningsdirektoratet. Internasjonale skolar og utanlandske skolar kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak dersom det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene. Departementet fastsett nærmare reglar for gjennomføringa av prøvene. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. Kapitlet gjeld for privatistar, så langt det er fastsett i føresegnene her. Praksiskandidatar reknast som privatistar i kapitlet her, dersom ikkje anna er særskild fastsett i føresegnene her. Kapitlet gjeld for elevar i skolar som er godkjende etter opplæringslova Reglane i kapitlet gjeld ikkje for dei som får privat opplæring i heimen etter opplæringslova Kapitlet gjeld heller ikkje for offentleg grunnskoleopplæring eller offentleg vidaregåande opplæring særskilt organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A. For vurdering i opplæring særskilt organisert for vaksne, gjeld kapittel 4. Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Det skal og være kjent for eleven kva som er grunnlaget for vurdering og kva som blir vektlagt i vurdering i orden og åtferd. Skoleeigar har ansvaret for at eleven, lærlingen eller lærekandidaten sin rett til vurdering blir oppfylt, jf. opplæringslova første ledd. Ved opplæring i bedrift er det lærebedrifta som oppfyller lærlingen og lærekandidaten sin rett til vurdering Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i faget. Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd. 29

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2007 2008 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon 35 98 52 00 Telefax 35 98 02 55 Velkommen til Kragerø

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer