LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet"

Transkript

1 LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling. Noen ønsker sterke nasjonale føringer mens andre viser til at fordeler som finnes gjennom det lokale handlingsrommet kan gå tapt. Hvordan kan Kunnskapsløftet utvikles videre som en felles idé som forstås mer likt av ulike aktører? Utdanning som virkemiddel for sosial utjevning En større andel av den norske befolkningen har mer utdanning enn noen gang tidligere, men utdanning som et verktøy for sosial utjevning fungerer fortsatt begrenset. Sosioøkonomiske og kulturelle faktorer slår sterkt inn. Barn av foreldre med høyere utdanning gjennomfører i større grad grunnskole og videregående opplæring, de tar høyere utdanning og deltar i arbeidsgiverfinansiert EVU i større grad enn andre grupper. Bosetningsmønstre, klasseaspekter og opptaksregler legger ulike rammer og forutsetninger for den enkeltes mulighet for å oppnå et godt læringsutbytte. Den kommende meldingen må diskutere virkemidler og ressurser som i større grad realiserer den enkeltes potensial og legger grunnlag for livslang læring for alle. Grunnskolen og ungdomstrinnet Tverrfaglighet i grunnskolen og i videregående skole LO er enig i regjerningens utdanningslinje og mener at norsk grunnskole og videregående opplæring skal ha ambisjoner på vegne av alle elevene i ungdomskullene. Det må innebære en forpliktelse om å bruke ressurser som er med på å innfri opplæringsretten for alle. Hvordan får vi til at flere gjennomfører utdanningen med bruk av tverrfaglig kompetanse og definering av roller på barne- og ungdomstrinnet og i videregående opplæring? Vi har ca årsverk i skolen som ikke er kategorisert som undervisningspersonale. Meldingen bør vurdere ulike yrkesgruppers kompetansebidrag inn i skolen, for å vurdere om en trenger en systematisk og nasjonal satsning på å sikre skolen nødvendig kompetanse i forhold til de utfordringer skolen står oven for. Samspill og kompetanse må utnyttes i en skolehverdag der lærerne ønsker seg mer tid til formidling og pedagogisk arbeid, enn til rapportering. LO mener meldingen bør drøfte hvordan en bedrer utnyttelse av den samlede kompetansen innen skolen og i fritidsordningene, leksehjelpsordningen, i helse- og miljøarbeidet, i kulturskolene og i samhandling med lokalmiljø og arbeidsliv. Grunnleggende ferdigheter K06 legger til grunn et mer snevert syn på hvilke basiskompetanser vi definerer nasjonalt enn for eksempel EU gjør. Den sterke vektlegging av teoretiske kunnskaper ser ikke ut til å gi det ønskede læringsutbyttet alene. Det bemerket også den rødgrønne fraksjonen i KUF-komiteen i 2004 i sin innstilling om Kultur for læring:

2 2 Disse medlemmer mener at Regjeringens valg av fem grunnleggende ferdigheter kun fremhever den teoretiske delen av opplæringen, og fortrenger at mye av elevenes læring skjer gjennom praktisk og sosial tilnærming til lærestoffet. LO mener meldingen bør diskutere utvalget av de grunnleggende ferdighetene i lys av behovet for å gjøre opplæringen mer praksisorientert. Eksempler på andre grunnleggende ferdigheter kan være sosial og kulturell kompetanse og lærings- og motivasjonskompetanse. Læringsutbytte i klasse- og kjønnsperspektiv I deler av evalueringsforskningen diskuterer man om innhold og kultur i skolen står nærmere middelklassehjemmene enn arbeiderklassehjemmene. Guttene fra arbeiderklassen må tolke koder som er fremmede, mens jenter fra øvre middelklasse kan være seg selv. Også ulik modning mellom jenter og gutter på samme alderstrinn trekkes fram. Innvandrere har først og fremst et språkproblem, men foreldrenes tilknytning til arbeidslivet og bosetting vil også være med å avgjøre læringsutbyttes som oppnås. LO mener at mer praksis og speiling av flere virkeligheter vil gi positivt læringsutbytte for flere. Vil et bredere utvalg av grunnleggende ferdigheter bidra positivt til en slik utvikling i grunnskolen og i videregående opplæring? LO mener meldingen må diskutere og beslutte hvordan man aktivt skal endre de kjønnsdelte utdannings- og yrkesalgene og viser til arbeidet Jenter i bil og elektro 1 Arbeidslivsfaget i grunnskolen Arbeidslivsfaget er blitt populært blant elevene, men har størst tilslutning blant gutter med gjennomgående dårligere skolekarakterer enn andre. Er det faget i seg selv eller gleden over å gjøre noe praktisk som gjør faget attraktivt? LO har villet avvente utprøvingen for å se hvilke resultater som avdekkes, og kommer tilbake med nærmere innspill og synspunkter til meldingen om dette faget Ressurser i videregående opplæring I NIFU-rapporten Spørsmål til Skole-Norge melder skoleeierne og skolelederne i utvalget om mangel på ressurser i en slik grad at det vanskeliggjør lokalt utviklingsarbeid. Et karakteristisk trekk ved Kunnskapsløftet er større lokalt handlingsrom enn i Reform 94. Derved understøttes heller ikke et annet hovedmål med K06, tilrettelagt opplæring. Tilstanden for de gruppene som trenger spesielt tilrettelagt opplæring og språklige minoriteter befinner seg igjen blant de som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Samtidig registreres mye positivt lokalt utviklingsarbeid og pedagogisk innovasjon. Hvilke ressurser må tilføres en fellesskole som tar mål av seg til å føre alle fram til en dokumentert kompetanse? LO vil framheve: 1 12.april: 2 NIFU Rapport 5/2012:

3 3 Tid og ressursmessig rom for rektorer, lærere og lærebedrifter i å drive lokalt utviklingsarbeid med læreplaner og å skape samarbeidsarenaer i fag- og yrkesopplæring Bedre organisering og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper innen skolen for å utnytte det fulle kompetansepotensialet. slik at flere får den oppfølgingen de trenger utenfor formidlingssituasjonen En lærertetthet i grunnskolen og i videregående opplæring som realiserer tilpasset opplæring Utstyr og materialer som gir bedre grunnlag for motivasjon og læringsutbytte i yrkesfaglig opplæring Økte ressurser til rådgiving, jf. Karlsen-utvalgets anbefaling om dobling av ressursene og at lærlingene gis rett til å benytte skolenes yrkes- og sosialpedagogiske rådgivertjeneste etter tegnet lærekontrakt. Elever med behov for spesialundervisning taper igjen? NIFU STEP konkluderer med at det så langt ikke er mulig å spore noen endringer i spesialundervisningen og ekstra hjelp og støtte i videregående opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. I høringen om leksehjelp uttalte LO blant annet: LO mener at leksehjelp skal tilbys likeverdig til alle elever uavhengig av om de har behov for spesialundervisning og har behov for skyss. Når det skal gis leksehjelp til elever med rett til spesialundervisning må undervisningspersonalets kompetanse forholde seg til gjeldene krav. LO støtter direktoratets forslag om at forskriften må understreke at leksehjelpen skal være for alle elever. LO mener meldingen må komme med tydelig forsterkninger av innsatsen på dette området både når det gjelder bruk av kompetent personale i formidlingssituasjonen og ved tilrettelegging, oppfølging og samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser Samarbeid skole- arbeidsliv Forskningen viser til manglende resultater i å bedre overganger mellom trinnene i videregående opplæring Fag- og yrkesopplæringen har en mer komplisert struktur enn studieforberedende programmer med overgang til lærebedrift. Arbeidet med å skape felles utviklingsarenaer der lærefaget og dets kompetansemål diskuteres, konkretiseres og forstås gjennom samhandling mellom de som i praksis skal forestå opplæringen må forsterkes..eleven må få oppleve en mer helhetlig opplæring. Faget Prosjekt til fordypning kan være et naturlig fokuspunkt i denne samhandlingen. Dersom fylkeskommunene begrenser heller enn utvikler fleksibiliteten kan dette kunne føre til et forutsigbart frafall slik det ble varslet ved inngangen til Reform 94? (Nilsson 1996) 3. LO mener at samarbeid skole- arbeidsliv kan omfatte aktører som lærere,andre yrkesgrupper enn undervisningspersonell, skoleleder, skoleeier - lærebedrift/virksomhet, partene i arbeidslivet lokalt, yrkesopplæringsnemnder, prøvenemnder og opplæringskontor. Hospiteringsordninger for lærere og instruktører må tas i bruk for kontinuerlig kompetanseutvikling og gjensidig kompetanseutveksling. 3 Nilsen og Haaland Sund (2008), Læring gjennom praksis, Pedlex, Oslo.

4 4 Om Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) og utvikling av kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen Fra Utdanningsdirektoratet kan vi lese at Agderforskning og DPU fremhever NKVS som en fornuftig avveiing mellom behov for styring og behov for læring innenfor et sett rammebetingelser. Men på skolenivå fremstår ikke NKVS som et helhetlig system. Lærerne har vanskelig for å skille de ulike elementene i NKVS og bruk av dem, fra andre undersøkelser og verktøy. Å skape støtte til lokal evalueringskultur og kvalitetsutvikling er en utfordring i det videre arbeidet med utformingen av NKVS. Fra rapportens side 264 siste avsnitt leser vi: Slik det fremgår av tabell 6.32 er både rektorer og lærere entydige i at de stoler mest på egne krefter også til å forbedre sine system. Videre side 269 siste avsnitt: Det er uklart om en har maktet å etablere en forståelse for kvalitetsvurderingssystemet som helhet. Hovedinntrykket er at man har kjenneskap til de ulike instrumentene, men ikke til at disse samlet utgjør et system, og enda mindre til hvordan man skal kunne nyttiggjøre seg den kommunikasjon som dette systemet muliggjør. LO ser derved at diskusjonen om hva som kjennertegner kvalitet i opplæringen, hvordan den utvikles, styres og måles fortsetter å være et svært aktuelt tema som må drøftes grundig i den kommende meldingen. Kvalitetsbegrepene står ikke fritt fra en politisk vurdering der læringssyn, verdier og holdninger til ressursbruk inngår. LO har tidligere gitt uttrykk for at lærling- og instruktørundersøkelsene bør bli obligatoriske, samtidig som det generelle byråkratiet i opplæringssystemet ikke må øke som følge av systemkrav uten at resultatene brukes til forbedringer og videre utvikling. PISA-undersøkelser og nasjonale prøver kan gi nyttig informasjon, men de reflekterer ikke helheten. LO ønsker ikke at systemene og nasjonale prøver skal kunne føre til resultatrangering av enkeltskoler og lærebedrifter. LO har støttet Karlsen-utvalgets forslag til tiltak i kap om selve grunnlaget for utvikling av et kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen Likeverd mellom ulike sluttkompetanser i videregående opplæring LO mener at alle som har fullført og bestått videregående opplæring er studieforberedt, uavhengig av valgt utdanningsprogram. Vi registrer at dette synet fortsatt møter betydelig motstand fra flere sentrale miljøer. Regjeringen vurdere å innføre rett til påbygning til generell studiekompetanse for personer med fullført fagutdanning, og LO støtter intensjonen. LO anser forslaget som en delvis innfrielse i retning av bedre likeverd mellom utdanningene. Det må gis fleksibel anledning til å gjennomføre påbygningen både under læretiden og som heltids/deltids/kveldstudie etter man har begynt å arbeide.

5 5 LO vil bemerke at dette tiltaket ikke fører til videre diskusjon omkring forståelsen av likeverd i innhold og kompetanse, og av hvordan innføring av læringsutbyttebaserte læreplaner og kvalifikasjonsrammeverk som dekker alle utdanningsnivåer kan gjøre det aktuelt å se på denne saken i nytt lys. Realkompetansevurdering og praksiskandidatordningen - videre utvikling VOX har oppsummert status og foreslått en rekke praktiske grep som ligger innefor deres mandat. LO har lenge meldt om umiddelbart behov for å få på plass nasjonale kriterier og retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående opplæring, og er glad for at regjeringen har besluttet å utvikle nasjonale kriterier for realkompetansevurdering i videregående opplæring. Fylkeskommunene må bruke mer ressurser på å utvikle, synliggjøre og kvalitetssikre denne tjenesten slik at flere kan oppnå livslang læring. For LO blir det viktig at kriteriene bidrar til mer ensartede behandlingsformer på tvers av fylkeskommunene. VOX peker på at dokumentasjon fra arbeidslivet er lite benyttet i vurderingsarbeidet. Dette framstår for oss som et paradoks, og viser et behov for videre utvikling av dokumentasjonsordningene. Likeså utbredelsen av opptak til fagskoleutdanninger og innen høyere utdanning. Voksne og praksiskandidatordningen LO er skeptisk til endringer i kravene til praksiskandidatordningen, men er innstilt å vurdere lengden på praksiskravet for enkelte yrker med utbredt deltidsproblematikk i de tilfeller der det for øvrig kan dokumenteres kompetanse på linje med læreplanenes krav. Saken må behandles av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring. De faglige rådenes kompetanse kan benyttes mer aktivt i vurdering av hvilken type praksis som kan anses relevant innen de ulike fagområdene. Det må også informeres bedre og gjøres mer bruk av retten til å avlegge muntlig eksamen for de kandidatene som har grunnlag for det.. Åpning for mer forskjellighet - hvor går skjæringspunktet? Enkelte fagmiljøer ønsker alternativer til hovedmodellen og har tilkjennegitt dette over en viss tid. Byggenæringen ved BNL og Felleforbundet er tydelige i sitt ønske. Nå også Fagforbundet gjennom forslaget til vekslingsmodell introdusert gjennom St.meld Utdanning for velferd. LO har ment at fleksibiliteten som ligger i Opplæringsloven har vært lite utnyttet uten å ta stilling til en særskilt modell som løsning på fleksibilitetsbehovet. LO ønsker ingen ny reform innen fag- og yrkesopplæringen, men en kunnskapsbasert og gradvis tilrettelegging for mer forskjellighet. LO legger til grunn dagens innhold og faglige og rettslige rammer i yrkesfaglig videregående opplæring. Flere fagmiljøer ser seg tjent med å beholde hovedmodellen, og mener den fungerer godt for sine fag.

6 6 En alternativ modell må kunne tilpasses ulike- fag- og yrkesområder og ha klarhet omkring lærlingenes avlønning: Når har eleven elevstatus, og når er han/hun lærling med rett til lønn under opplæring? Konsekvensene av slike endringer må drøftes innefor rammen av hele fag- og yrkesopplæringen. Temaet mer forskjellighet må diskuteres i SRY, de faglige rådene og blant partene i arbeidslivet som brukere og eiere av fagene. Om ulike modeller - problematisering Det er derved mange vurderinger som må foretas ved utvikling av alternative gjennomføringsmodeller. LO mener det må opprettes en trepartsbasert arbeidsgruppe som problematiserer de mest sentrale alternativene til hovedmodellen som grunnlag for videre beslutninger. I mellomtiden kan det utføres forsøk innen et begrenset antall utdanningsprogram med vekslingsmodellen for å gjøre seg praktiske erfaringer med denne i en norsk opplæringskontekst. Teori og innhold i videregående skole - fag- og yrkesopplæring Teori Vs praksis - bredde Vs spesialisering Funn i forskningen og generell samfunnsorientering kan tyde på at man i noe grad må velge hvilken kompetanse som skal vektlegges i de ulike programmene og lærefagene. Om unge skal kunne nå et fornuftig kompetansenivå ved fag/svennebrev, stilles det spørsmål om det finnes praktisk og ressursmessig rom for ja takk begge deler i fag- og yrkesopplæring til fellesfagene. Ungdom har i mindre grad enn tidligere erfaring fra praktisk arbeid når de begynner i videregående opplæring. LO vektlegger og sidestiller andre sider ved opplæringen enn den rent yrkesfaglige, jf. personlig utvikling, grunnleggende ferdigheter og bredde som sikrer omstillingsevne for fagarbeideren. Så lenge fagopplæring skal være en integrert del av norsk utdanning, vil det ikke være individuelt eller samfunnsmessig forsvarlig å utelukkende vektlegge den yrkesfaglige kompetansen. I noen fag er dybde mer enn breddekompetanse det som sikrer et godt grunnlag for mestring, selvstendig arbeid og videre læring, mens i andre er det nettopp en generell breddekompetanse med tydelig innslag av fellesfag som utgjør den moderne kjernekompetansen i lærefaget. Å stille teori opp mot praksis slik enkelte politiske miljøer gjør, vil etter vårt syn være en for enkel måte å behandle dette grunnleggende viktige spørsmålet på. LO legger dagens rammer til grunn for den grundige innholdsdiskusjonen som meldingen bør legge opp til. Bredde og dybde gjennom strukturen Når temaet forskjellighet skal drøftes bør fagopplæringens struktur med mange smale fag med spisskompetanse drøftes. Et alternativ kan være å utvikle moduler i fagskolen som påbygging på de store og bredere fagene.

7 7 Yrkesretting og relevans i formidlingene i alle fag Mening og motivasjon er to sider av samme sak (Mjelde 1997) Jo bedre motivasjon, jo større glede i læringsarbeidet. Oppfølgingsgruppen for evaluering av Reform 94 anbefaler derfor at arbeidet med yrkesretting på styrkes, ikke minst av hensyn til de lite teoretisk-motiverte elevene.(kirke, -utdannings- og forskningsdepartementet 1998:24. Evalueringen av reformen antyder at opplæringen ikke hadde blitt yrkesrettet i den grad det var forventet. Ifølge forskerne bak evalueringen rammet dette særlig de elevene som i utgangspunktet har størst problemer med å nå målene i læreplanene for disse fagene. I debatten omkring tilpasset opplæring og yrkesretting er det viktig å forstå og bruke begrepene noenlunde likt. Begrepet yrkesretting slik det blir benyttet av Ny GIV - Overgangsprosjektet er hentet fra NOU 2008: 18, Fagopplæring for framtida. LO legger samme forståelse til grunn i sitt arbeid. «Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisningen av fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor de relevante yrker.» Tilpasset opplæring er en opplæring som er i overensstemmelse med elevens og lærlingens læreforutsetninger og interesser. Differensiert opplæring kjennetegnes av variasjon og mangfold i måter å arbeide på innenfor sentrale områder i yrkesopplæringen, uavhengig av om elevene er like eller ulike. Interessedifferensiering tilrettelegger opplæringen slik at den tar utgangspunkt i hver enkelt elevs interesser for ulike lærefag. Selv om vi i dette prosjektet tar utgangspunkt i fellesfagene, ser vi på tverrfaglig samarbeid som en viktig del av strategien for å lykkes med yrkesretting. Lærere i alle fag har et ansvar for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter, og det vil være nødvendig at fellesfaglærere samarbeider seg imellom, samtidig som de må samarbeide med lærerne i programfagene. 4 LO ser på yrkesretting og relevans i formidlingen som faglig grunnleggende forutsetninger for å kunne drive kvalitetsmessig fag- og yrkesopplæring. Opplæringskontorenes rolle - en del av fag- og yrkesopplæringen? I SINTEF- rapporten om Kunnskapsløftet og fagopplæring 5 omtales opplæringskontorene. Vi ser at opplæringskontorene utfører vesentlig oppgaver innen rekruttering, formidling og opplæring av lærlinger. Mange av oppgavene ville tilfalt fylkeskommunen som ansvarlige for opplæringen dersom opplæringskontorene ikke fantes. LO har tidligere uttalt i høringssvar til Karlsen-utvalget: 4 KD 13.april 2012 : 5 Buland, Mathiesen, Mordal, Finne, Aaslid og Dahl (2011): Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen - på flere veier? SINTEF Teknologi og samfunn

8 8 Opplæringskontor mangler i dag et regelverk som sikrer lærlingen grunnleggende rettigheter og arbeidstakersiden innflytelse. Et slikt regelverk må utvikles. Representanter for tariffpartenes arbeidstakerorganisasjoner må få representasjon i opplæringskontorenes styrer. Forskningen viser til en signifikant økning i andel opplæringskontor som gir teorikurs, tolket som uttrykk for svakere læringsutbytte i skoleopplæringen. Rapporten går langt i å antyde at opplæringskontorene nærmest er blitt et integrert ledd i både opplæring og kvalitetssikring. Da tar de rollen til både fylkeskommunen og skolen uten at arbeidstakersiden er representert slik de ellers er i trepartssamarbeidet innen fag- og yrkesopplæring. Lærlinger med kontrakt gjennom opplæringskontor som er lærebedrift mangler støtten og tryggheten som hovedavtale og tariffavtalene gir, sammenlignet med de som tegner lærekontrakt direkte med bedriftene. Dette skaper uavklarte juridiske forhold og det svekker lærlingenes mulighet for å ivareta sine interesser, både i opplæringsforholdet og i arbeidstakerforholdet. LO mener myndighetene og partene i arbeidslivet nå må gjennomgå opplæringskontorenes oppgaver og organisering med sikte på å styrke de nevnte forholdene spesielt. Voksne i videregående opplæring Evalueringsforskningen har i liten grad hatt særlig fokus på hvordan Kunnskapsløftet slår ut for voksne som vil benyttes sin rett til å gjennomføre videregående opplæring. Dette forholdet må meldingen være oppmerksom på slik at voksnes opplæring unngår å bli et ikke-tema i den kommende meldingen. Mange fylker ser ut til å prioritere ungdom med rett i sine budsjetter. LO har fått melding om at engelskkravet kan utgjøre et problem for voksne minoritetsspråklige som ikke har gjennomført norsk grunnskole og som skal ta fagbrev i Helsearbeiderfaget. Samtidig melder andre lærefag om at engelsk fremmedspråk oppleves som sentral fagkompetanse innen for eksempel service og samferdsel i en generell høring om engelskfaget innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Innen St. Meld 13 Utdanning for velferd fremmes en rekke tiltak innen videregående skole som får betydning for voksne. LO gjengir her de viktigste momentene i sin høring til komiteene: Økt satsing på rådgiving og tilgang på livslang karriereveiledning er viktige verktøy for å øke rekrutteringen til yrkesfagene og helse- og sosialfagene spesielt. LO har lenge meldt om umiddelbart behov for å få på plass nasjonale kriterier og retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående opplæring. Fylkeskommunene må bruke mer ressurser på å utvikle, synliggjøre og kvalitetssikre denne tjenesten slik at flere kan oppnå livslang læring. LO er skeptisk til endringer i kravene til praksiskandidatordningen, men er innstilt på å vurdere lengden på praksiskravet for enkelte yrker med utbredt deltidsproblematikk i de tilfeller der det for øvrig kan dokumenteres kompetanse på linje med læreplanenes krav. Saken må behandles av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring.

9 9 LO er positive til å gjennomføre forsøk med Y-veitilbud for kandidater med yrkesutdanning i helse- og sosialfag, og har ventet på dette siden St.meld. 44 Utdanningslinja. Inkluderende opplærings- og utdanningspolitikk Minoritetsgrupper må gis de samme mulighetene til å anvende sine kunnskaper som landets øvrige befolkning, og deres kultur og egenart bør benyttes til å skape ny viten, og bidra til økt toleranse, forståelse og kompetanse. Fra og med 1. september 2005 fikk innvandrere rett og plikt til opplæring i 300 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap etter gitte regler. Unntakene i ordningen omfatter blant annet statsborgere fra EU/EØS-land som har oppholdstillatelse etter EØS/EFTA- regelverket og arbeidstakere med tidsbegrenset oppdrag. Fortsatt utgjør språk en vesentlig barriere for innvandrere. En viktig forutsetning for at arbeidet mot sosial dumping skal lykkes og for integrering i det norske arbeids- og samfunnslivet er at alle innvandrere som bosetter seg i Norge får rett til gratis grunnopplæring i norsk og samfunnsfag. Ved godkjenning av utenlandsk utdanning må utenlandsk og norsk utdanning og praksis sammenlignes slik at en likestiller krav til norske og utenlandske fagarbeidere. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning bør, på samme måte som høyere utdanning, vurderes av en nasjonal instans. Det må bli lettere å få godkjent utdanning fra utenlandske læresteder og anerkjennelse for medbrakt realkompetanse. Styrking av Oppfølgingstjenesten LO har sett for seg at garantiordningene for unge om arbeid eller utdanning skulle nå ut til alle som hadde et faktisk behov. Rapporteringer fra fylkeskommunene viser at Oppfølgingstjenesten gjennom flere år har manglet oversikt over om lag av sin målgruppe på ungdommer. På KD nettsider vises det til nye tall som viser at oppfølgingstjenesten nå klarer å hjelpe flere av ungdommene i målgruppen. Det mener LO er bra, men flere venter ennå. LO mener meldingen bør diskutere om de virkemidlene som ligger til grunn for ungdommers garanti for utdanning eller arbeid er tilstrekkelig med utgangspunkt i erfaringene fra Oppfølgingstjenesten. Yrkesfaglærernes faglige utdanningsbakgrunn og livslang læring LO tenker at arbeidsfellesskapet innen skolen med fritids- og kulturaktivitetene ideelt sett burde ha gode forutsetninger for å utvikle sterke lærende organisasjoner. Systematisk og tilgjengelig livslang læring og kompetanseheving må stå sentralt i å utvikle en positiv læringskultur. Derfor bli det for oss et paradoks når vi leser på Utdanningsdirektoratets nettsider fra oppsummeringen av Fafo-rapport 2009:21 Kompetanse for hvem?:

10 10 Forankring av arbeidet har vært en gjennomgående utfordring i hele strategiperioden. Lærerne har i liten grad vært involvert i prosessen med å definere kompetansebehov og velge tiltak. Faren med dette er at det ikke skapes konsensus om behov og at tiltakene ikke svarer på de opplevde behovene. Bredden i utdanningsprogrammene, prinsippet om tilpasset opplæring og forskriftsfesting av yrkesretting av fagene stiller store krav til lærerpersonalet. Dette må arbeidsgiver ta på alvor. LO forventer at strategien for med ny finansieringsfordeling gir økt aktivitet i en slik grad at hele den statlige rammen benyttes. LO vil særlig peke på grupper som har fått lite tilbud til nå, yrkesfaglærere og ikke-pedagogisk personell som ikke er del av strategien men har en aktiv rolle i opplæring i bedrift, slik som instruktører og prøve- og klagenemnder. LO mener meldingen må diskutere hvordan erfaringene fra utprøvingen av hospiteringsordninger for lærere og instruktører kan føres videre i et bærekraftig system for hospitering basert på nasjonale bestemmelser og retningslinjer. Det er sterkt bekymringsfullt at vi i dag mangler yrkesfaglærere i de fleste utdanningsprogrammene. Dette behovet kommer til å stige dramatisk i årene som kommer. Karlsen-utvalget foreslo at det må settes i gang strakstiltak for å rekruttere nye studenter til yrkesfaglærerutdanningene. LO mener meldingen må undersøke om GNIST-kampanjen dekker behovet for rekrutteringstiltak for yrkesfaglærere, og eventuelt forsterke med andre tiltak. Livslang karriereveiledning LO deltok i partnerskap med regjeringen og en rekke sentrale organisasjoner for å legge grunnlaget for de karriereveiledningstjenestene som finnes tilgjengelig i dag. LO har lenge jobbet for bedre rådgiving i skolen, og støttet Karlsen-utvalget forslag om å doble ressursene til rådgiving i skolen etter at tjenesten ble delt. LO er glad for at det har funnet sted viktig utvikling innen karrieierveiledning, og ser at mange strukturelle forbedringer er kommet på plass. Vi tror karriereveiledning blir viktigere for flere enn de som tradisjonelt har gjort karriere, og at vi møter behovet for veiledning gjentatte ganger i livet. Derfor kan ikke ungdomskolens rådgiving gjøre jobben en gang for alle. LO mener det må innføres en allmenn rett til livslang karriereveiledning. Denne må være uavhengig av alder, sammenheng og privat status og supplere dagens lovgiving innen feltet. Dette betyr at alle grupper av innbygger må få tilgang til en slik tjeneste fra det offentlige. LO krever at lærlinger/lærekandidater gis rett til å benytte skolenes yrkes- og sosialpedagogiske rådgivertjeneste etter tegnet lærekontrakt. LO krever systematiske tiltak for å bygge ned de tradisjonelle skillene mellom kjønnene når det gjelder yrkes- og utdanningsvalg. LO mener det er særskilt viktig å tilby gode karriereveiledningstjenester for innvandrere og etniske minoriteter som tar hensyn til de spesielle utfordringene de enkelte ulike gruppene har. Dette er viktig for å sikre sosial inkludering og god forankring i arbeidsmarkedet

11 11 Utdanninger for rådgivere og karriereveiledere må inkludere opplæring i rådgivning/karriereveiledning til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Fagskolene som karrierevei og livslang læring LO har ønsket en strategisk nasjonal satsing på fagskolenivået som mulig karrierevei for de med fag- og yrkeskompetanse som bakgrunn. Fagskolen bør kunne dekke behovet for både faglig spesialisering, videreutdanning og omskolering til nye yrker for både unge og voksne. Dersom fagskoleutdanningene ble mer synlige og mer likeverdig i status, ville kanskje studenter som velger høyere utdanning og ikke gjennomfører, velge en fagskoleutdanning og oppnå et yrke på kortere tid. Det er derfor ikke gitt at samfunnets kostnader ville øke med en økt satsning på fagskolenivået. LO mener at den kommende meldingen må diskutere sammenhengen mellom behovet for å styrke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanningsprogram og med tilgang til livslang læring innen både fagskolenivå og høyere utdanning. NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida LO etterlyser en oppfølging av Karlsen- utvalgets anbefalinger på følgende punkter siden vi anses problemstillingene som ble drøftet for å være like aktuelle da som nå: Utstyrssituasjonen ved de videregående skolene må kartlegges. Kartleggingen må følges opp med økonomiske ressurser som sikrer at utstyr og undervisningsmateriell er oppdatert, og at det settes av midler til drift og vedlikehold. Læreplanene i Kunnskapsløftet reflekterer store endringer på arbeidsmarkedet, og mange skoler mangler helt nødvendig og grunnleggende utstyr for å følge opp læreplanene. Om forskriftsfestingen av yrkesretting av opplæringen skal få en praktisk betydning, må dette forholdet tas opp i meldingen som del av gjennomføringsproblematikken. Landslinjene i videregående opplæring representerer rekruttering av viktige kompetanser og gir anledning til praksisveier innen mange fag. Disse må sikres forutsigbarhet og tilstrekkelig økonomi. Vi er heller ikke kommet fram til en bærekraftig måte å organisere opplæringen i små- og verneverdige fag på i reformperioden. LO ønsker å fremme internasjonalisering av utdanning ved at det legges til rette for økt utveksling av elever, lærlinger og studenter også innenfor rammen av det nye Erasmus for all -programmet som avløser dagens Lifelong Learning-program. Landsorganisasjonen i Norge

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer