2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1"

Transkript

1 2013/ /2014 1

2 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag VG3 Valg av fremmedspråk tabell 1 og 2 Valg av fremmedspråk Entreprenørskap-og bedriftutvikling Vurdering, standpunkt og eksamen Regler for fritak Skolemiljø Helsesøstertjenesten Elevrådet Aka Awards Ordensreglement Skolens kontaktinformasjon

3 Velkommen til Akademiet videregående skole i Oslo! Takk for at du valgte å søke deg til oss. Her er det du og din læring som står i sentrum for alle våre aktiviteter. Vi tar nemlig mål av oss til å være skolen for deg som vil litt mer. En slik målsetting stiller imidlertid ikke bare krav til våre lærere, vår ledelse og administrasjon, men også til deg som elev. Hos oss er alle forpliktet til å skape et positivt læringsmiljø og dermed legge til rette for at du kan skape et best mulig grunnlag for resten av livet ditt. Du har fått tildelt en kontaktlærer som skal være din mentor og oppfølger gjennom den tiden du er hos oss. Skolens lærere, rådgivere og øvrige administrasjon kan også bistå deg i ulike spørsmål. Nøl derfor ikke med å ta opp de spørsmål du måtte ha eller be om den hjelp du ser du trenger. Vi lover å høre på deg. Husk imidlertid selv å være en aktiv elev og ta ansvar for din egen læring. Det er til syvende og sist deg selv det gjelder, og det er derfor viktig at du selv også har kontroll på ditt eget arbeid. I denne skolehåndboka vil du finne en del viktig informasjon du og dine foresatte bør sette dere inn i. Ta kontakt med kontaktlæreren din dersom du har spørsmål eller om du skulle trenge ytterligere informasjon. Vi ønsker deg velkommen til et nytt skoleår og ønsker deg til lykke med skolearbeidet! Med vennlig hilsen Terje Wold rektor 2013/2014 3

4 Visjon Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T Tydelig Vi skal ha en tydelig kommunikasjon med våre elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet, når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener E Engasjert Vi ser elevene våre og er til stede. Vi følger opp hver enkelt elev. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi har en uformell tone mellom oss, og med våre elever. Vi har yngre lærekrefter som kan kommunisere godt med elevene. N Nytenkende Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste ut nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. K Kompetent Våre lærere og vår ledelse har faglig og pedagogisk utdannelse, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer - lære mer - vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: for deg som vil litt mer er også et produktløfte for alle våre skoler. 4

5 Læringsplakaten Læringsplakaten er, sammen med lover, forskrifter og læreplaner, grunnlaget for den opplæringen du skal få i Kunnskapsløftet. Den sier at skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 2013/2014 5

6 Skolerute Høsten 2013 Skolestart 19. august uke 34 Høstferie 30. september - 4. september uke 40 Juleferie 23. desember - 1. januar uke 52-1 Våren 2014 Første skoledag 2. januar uke 1 Vinterferie 17. februar februar uke 8 Påskeferie 14. april april uke Fridager 1. mai, offentlig høytidsdag uke mai, fridag uke mai, Kristi Himmelfartsdag uke mai, Fridag uke juni, 2. pinsedag uke 24 Siste skoledag 20. juni uke 25 Skolestart skoleåret 2014/2015 er 18. august

7 Timeoppsett Time Klokkeslett Lunsj Aka-timen Hver torsdag, 3. time En ukentlig time til aktiviteter, basisgruppemøter og informasjonsarbeid 2013/2014 7

8 Læremidler Utlån av bøker Du får låne alle pensumbøker (men ikke ordbøker) av skolen. Bøkene leveres ut like etter skolestart. Alle bøkene er merket med eksemplarnummer og registreres som et biblioteklån. Vi anbefaler likevel at du skriver navnet ditt foran i boka. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Når du returnerer bøkene ved skoleslutt, får du en kvittering på at de er levert og at de ikke er ødelagt. Du må erstatte bøker som mangler eller er skadet. Eget oppbevaringsskap Ved skolestart får du tildelt et eget skap til oppbevaring av bøker og andre skolesaker. Vi anbefaler deg imidlertid til aldri å oppbevare verdisaker i elevskapet ditt. Vær oppmerksom på at tap av personlige eiendeler generelt ikke dekkes av skolen, og at et eventuelt innbrudd i elevskapet normalt dekkes av din hjemmeforsikring. Dersom du skulle miste eller ødelegge nøkkelen til skapet, må du betale kostnaden skolen har ved å bytte lås på skapet. Skapnøkkelen skal innleveres ved skoleårets slutt. Mac Du får utdelt en bærbar Macbook når du begynner. Denne maskinen følger deg gjennom skoletiden. Elever som har gått tre år på Akademiet får med seg Mac-en vederlagsfritt når de slutter. Det gjelder egne regler for elever som ikke går alle tre årene på Akademiet. Du og dine foresatte må signere på en avtale før du får utlevert maskinen. Denne avtalen regulerer dine plikter og rettigheter bl.a. når det gjelder erstatningsansvar for maskinen. Du og dine foresatte er ansvarlige for tap av maskinen samt skader utover normal slitasje som ikke dekkes av maskinens garanti. Dette gjelder også på skolens område. Derfor er det viktig at du sørger for at den er forsikret gjennom din hjemforsikring eller på annen måte. Hvis maskinen din blir skadet, må du kontakte skolens IT-avdeling med en gang. Da kan vi ofte begrense skadeomfanget og kostnadene ved en reparasjon. Det er også viktig å huske at du selv - og ingen andre - er 8

9 ansvarlig for å ta backup av dine filer, også når du leverer maskinen til reparasjon. Du plikter å følge skolens ikt-reglement når du bruker skolens maskin og/eller skolens nettverk. It s learning Vi benytter It s learning som læringsplattform for elever og lærere i undervisningen. Planlegging og dokumentasjon av undervisningen foregår i It s learning. Her finner du planer, informasjon og fagstoff, samtidig som du kan levere inn og lagre egne arbeider der. Vi oppfordrer deg til å bruke It s learning aktivt i skolearbeidet. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert ved å besøke fagrommene jevnlig. Foresatte kan få tilgang til en del av informasjonen i It s learning. SkoleArena Fravær, anmerkninger og termin- og standpunktkarakterer føres i systemet SkoleArena. Du kan og bør kontrollere og følge opp det som blir registrert på deg minst en gang i uka. Er du under 18 år, skal foreldrene dine også ha tilgang til denne informasjonen. Foreldre kan registrere seg som foresatte på for å få tilgang. Tilrettelagte læremidler: Dersom du har spesielle behov for hjelpemidler i undervisningssituasjonen, kan skolen tilrettelegge for deg. Spør kontaktlæreren din om hjelp med dette. 2013/2014 9

10 Skoleskyss Skolen dekker ikke skoleskyss fra hjem til skole, men dekker transport til gymtimene for de elevene som ikke har månedskort. Dersom du har behov for skoleskyss på grunn av skade eller sykdom, kan skolen søke om dette for deg. Du må da først levere oss en legeerklæring som bekrefter behovet for skyss. Ta kontakt med resepsjonen for hjelp med søknad! Elever med varig funksjonshemming kan få dekket skoleskyss via Nav, og må selv søke om dette. 10

11 Fraværsreglene Se ordensreglementet 15 20, i skolehåndboka s ! Fraværsoppfølging Høyt fravær øker risikoen for dårlige karakterer og i verste fall at eleven ikke klarer å gjennomføre skolen. Høyt fravær kan også medføre at skolen mister statsstøtte for eleven. Akademiet følger opp fravær hos elever tett. Elever med foruroligende fravær vil blant annet bli kalt inn til samtale med kontaktlærer, skolens rådgiver og/eller andre ressurspersoner. Dokumentasjon av fravær Kontaktlærer skal ha beskjed om fravær fra første fraværstime/dag. Elever over 18 kan dokumentere fravær selv med egenmelding. Det er ikke formelle krav til formen, men den må være skriftlig, som hovedregel på mail, og eleven må oppgi en årsak til fraværet. Tilsvarende gjelder for meldinger fra foresatte for elever er under 18 år. Dokumentasjonen skal sendes kontaktlærer senest innen 14 dager. Hva er gyldig grunn til fravær? Det er ikke laget en uttømmende liste over grunner som er gode nok til å legitimere fravær. Det er opp til foresatte/myndige elever å vurdere hva som er grunn god nok til at oppmøte på skolen må vike. Dersom elever eller foresatte har lav terskel for hvor lite som skal til skal det telle med i vurderingen av orden og oppførsel karakteren. Fraværsføring Faglærer skal fortløpende føre alt fravær for alle timer. Elevene er selv ansvarlige for å følge med og kontrollere føringen av sitt eget fravær i skolearena. Eventuelle feilføringer må tas opp med faglærer og kontaktlærer. Kontaktlærer kan ikke gjøre om enkelttimer til heldagsfravær i skolearena uten at eleven har vært borte hele dagen. Fravær skal registreres som gyldig, ukjent eller ikke tellende + gyldig. Ukjent fravær er når du ikke har gitt noen dokumentasjon. Ukjent = ugyldig. Fravær føres som gyldig når eleven har gitt dokumentasjon for fraværet. Vitnemålet Alt fravær skal føres og kommer på vitnemålet. Timesfravær kan ikke gjøres om til dagsfravær med mindre eleven har vært fraværende en hel 2013/

12 dag. Elever kan kreve at fravær som oppfyller reglene i forskrift til privatskolelova ikke føres på vitnemålet, se privatskolelova Økonomiforskriften til privatskolelova - egne fraværsgrenser Elever som har mer enn 20 dagers udokumentert + 14 dagers dokumentert fravær per 1. april regnes ikke for å følge opplæringen ved skolen og skolen får dermed ikke statsstøtte for disse elevene. Kvoten på 14 dager må være dokumentert ved egenmelding av elever over 18 og med melding fra foresatte for elever under 18. Fravær som er dokumentert av lege holdes utenfor dette regnestykket. Også fravær som skyldes organisert eller selvstendig studiearbeid, skoleadministrativt arbeid etter avtale med faglærer holdes utenfor. 12

13 Viktige frister Høst september Frist for å søke fritak i nynorsk. Frist for innlevering av kompetansebevis fra grunnskolen og event. fra tidligere videregående skole hvis du starter i vg2 eller vg3 hos oss. 15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen i november. 1. november Siste frist for å søke Lånekassen for høst Vår februar Vigo på særskilt grunnlag. Frist for oppmelding til privatisteksamen i mai. 1. mars Frist for å søke skoleplass ved Akademiet vgs (alle må søke seg inn på nytt hvert år, og det er karakterbasert inntak). Frist for å søke skoleplass ved offentlige skoler gjennom Vigo. Frist for å søke skoleplass på enkelte høgskoler (blant annet Politihøgskolen). 15. april Frist for å søke høyere utdanning på Samordna Opptak. Etter dette følger en rekke andre frister. Se informasjon på Samordna Opptak. 1. mai Siste frist for å søke Lånekassen for vår Frist for å søke om å få strøket fravær, samt søknad om å få noteført fravær på vitnemålet. Søknad skal rettes til rektor, og leveres i resepsjonen. Legeerklæring skal være vedlagt søknaden. 2013/

14 Elevarbeid 14

15 Stipend Søknad om stipend og lån fra Statens Lånekasse for Utdanning Akademiet videregående skole er godkjent av Lånekassen. Skal du søke om stipend og lån må du gjøre dette på Lånekassen sine hjemmesider Søknadsfrister: For høsten 2013: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1. november 2013 For våren 2014: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1.mai 2014 Mer informasjon om Lånekassen kan du få ved å henvende deg i resepsjonen på skolen. 2013/

16 Valg av matematikk VG1 elever skal velge mellom 1P og 1T matematikk. Nedenfor følger en kort oversikt over de to mattevalgene: 1P - praktisk matematikk Konkrete matematikkoppgaver Lite bokstavregning Mer vekt på bruk av lommeregner og nettkalkulatorer. Modulen har hovedområder som tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. Eget økonomikapittel som du ikke har i 1T. Sannsynlighet og funksjonskapitlene mindre vektlagt i 1P. 1P fører til: Velger du 1P praktisk matematikk fører dette faget videre til 2P (3 timers fag) i andreklasse. Da har du ikke matematikk i tredjeklasse. Og du kommer inn på alle studier som har kravkoden GENS på nettsiden til samordna opptak (www.samordnaopptak.no), om ikke annet står spesifisert. Du kan også velge S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) i andreklasse. Dette faget fører videre til S2 (5 timers programfag) i tredjeklasse. Erfaringsmessig syns 1P elever at det er vanskelig å følge S1 pensum. Derfor anbefaler vi at du velger 1T teoretisk matematikk om du ønsker å fortsette med matematikk som programfag i andre- og tredjeklasse. Har du 3 eller svakere karakter fra matematikk på ungdomsskolen anbefaler jeg at du velger 1P, men er du sterkt motivert for å sette av tid til matteleksa hver dag kan du klare 1T. 16

17 1T - teoretisk matematikk Mer vekt på abstrakte matematikkoppgaver Bokstavregning og matematisk tankegang. Modulen har fire hovedområder: tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Sannsynlighet og funksjoner mer vektlagt i 1T. 1T fører til: Velger du 1T teoretisk matematikk kan du velge 2P (3 timers fag) og være ferdig med matematikk i andre klasse, S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) som fortsetter med S2 i tredjeklasse, eller R1 realfaglig matematikk (5 timers programfag) og være ferdig med matematikk i andre klasse. Erfaringsmessig er det kun elever som skal studere til ingeniør- og sivilingeniørutdanninger som tar R2 i tredjeklasse. Skjematisk oversikt: 1P 2P S1 S2 1T R1 S1 2P R2 S2 2013/

18 Valg av programfag, VG2 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R1 Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Realfag Matematikk S1 Språksamfunnsfag og økonomi Matematikk 2P Entreprenørskap og bedrifts utvikling 1 Markedsføring og ledelse 1 Internasjonal engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi-og sosialantropologi Rettslære1 Elever i VG2 skal følge fire programfag (inkludert matematikk), og de skal velge ett fag fra hver blokk. Fagene (minimum to) skal være fra samme programområde. Regler ved valg av programfag - VG2 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i tillegg til matematikk i VG2. Du skal velge ett fag i hver blokk. I A blokka ligger matematikkvalget. Minst to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt, enten realfag eller språk-samfunnsfag og økonomi. Du må fortsette med minst to av fagene i VG3, for å få fordypning. 18

19 Valg av programfag, VG3 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R2 Biologi 2 Kjemi 2 Fysikk 2 Realfag Matematikk S2 Språksamfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedrifts utvikling 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsfaglig engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 2 Politikk- og menneskerettigheter Rettslære 2 Språk samfunnsfag og økonomi Medierog informasjons kunnskap 2 Psykologi 2 Regler ved valg av programfag - VG3 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i VG3. To av fagene må være en påbygning fra fag du hadde i VG2, og innenfor samme programområdet. Du kan f eks derfor ikke velge å ta fordypning i S2 og rettslære2, da disse ligger i ulike programområder. Elever som har spansk 1+2 i VG3, skal velge kun to programfag, da spansk 1+2 erstatter det ene programfaget. De to fagene du da velger må være fordypningsfag fra VG2, innenfor samme programområdet. Morsmål på nivå3, kan erstatte ett av dine programfagsfordypninger, dersom du har hatt samme morsmålseksamen på nivå /

20 Ungdomsskole Engelsk fordypning Spansk 1 VGS Spansk over 3 år Spansk 2 over 2 år Fransk 1 Tysk 1 Fransk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Tysk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Ungdomsskole VG1 VG2 VG3 Engelsk fordypning Spansk Spansk Spansk Spansk 1 Spansk 2 Spansk 2 Fransk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Tysk 1 Tysk 2 eller spansk 1 Tysk 2 eller Spansk 1 20

21 Valg av fremmedspråk Alle elever på studiespesialisering skal ha fremmedspråk som ett av fellesfagene, og dette gjelder også for de elevene som skal ta morsmål. Nedenfor følger reglene for fremmedspråk: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan velge om du vil fortsette med samme språket på nivå 2, og ha dette i to år. eller begynne med ett nytt språk, og ha dette i to år. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta spansk 1+2 over tre år. Morsmål: Elever kan velge å ta morsmål som fremmedspråk ved siden av, men må likevel følge et fremmedspråk ved Akademiet vgs, for å bli regnet som fulltidselev. Før utstedelse av vitnemålet kan eleven velge om den vil ha både morsmåleksamen og sitt fremmedspråk på vitnemålet, eller kun en av dem. Med unntak av dersom eleven har kommet opp i eksamen i fremmedspråk på vgs. Da kan ikke morsmålskarakteren ersattes med ditt fremmedspråk. Morsmålseksamen arrangeres i november eller i mai. Dette må du sjekke på Nedenfor følger reglene for de som skal ta morsmålseksamen: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan du ta morsmål på nivå 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta morsmål på minimum nivå 2. Elever som velger morsmål er selv ansvarlige for å lære seg pensum, samt melde seg opp til privatisteksamen. Elever som tar morsmål bør avlegge eksamen innen utgangen av VG2. Dette fordi eksamen i VG3 kan kollidere med sentralgitt eksamen. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 15.september for eksamen i november. Oppmeldingen skal gjøres på 2013/

22 Entrepenørskap - ungdomsbedrift «Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.» (Regjeringens strategiplan; «Se mulighetene og gjør noe med dem») Vi følger opp myndighetenes visjon Entreprenørskap i utdanningen er forankret i Regjeringens strategiplan: «Fra idé til verdi» der følgende visjon slås fast: «Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet». Ved Akademiet Oslo har vi tatt tak i visjonen, og vi jobber for å realiserer denne. Skolens mål er å utvikle elevens kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Vi har årsplanfestet entreprenørskap Akademiet Oslo har nedfelt entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrift i sin årsplan. I den sammenheng samarbeider vi med Ungt entreprenørskap Oslo. Vi har også en partnerskapsavtale med Det Norske Mentorprogram (DNM) som administreres av Junior Chamber Oslo (JCI Oslo). Vi har innledet et nordisk samarbeid Skoleåret vil vi følge opp det nordiske samarbeidet vi i Akademiet Oslo innledet forrige skoleår med Jensen Gymnasium, Gøteborg og Fredrikshavn Handelsskole, Fredrikshavn. Hensikten med samarbeidet er å la elevene erfare entreprenørskap og arbeidet med ungdomsbedrift på tvers av de nordiske landegrenser. Samarbeidet innebærer såvel felles nordiske konkurranser som elevutveksling og felles erfaringsutveksling mellom skolenes lærere. 22

23 Vi har mange elever som deltar Skoleåret starter opp med kickoff og Gründercamp for de elever som har valgt ungdomsbedrift som metode. Også i år vil vi engasjere et stort antall elever i arbeidet. Elevene hører i utgangspunktet til på utdanningsprogrammene studiespesialisering og medier og kommunikasjon. Vi har tro på arbeidet med ungdomsbedrift og støtter våre elever Det å drive med Ungdomsbedrift (UB) innebærer å gi våre elever kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. 2013/

24 Vurdering, standpunkt og eksamen Vurdering i fag Du har rett til å få din kompetanse i faget vurdert. Retten til vurdering omfatter både rett til vurdering underveis og rett til sluttvurdering. Du kan lese mer om din rett til å bli vurdert i forskrift til privatskolelova kapittel 3. Det er kompetansemålene i læreplanene for det enkelte fag som beskriver hva du skal vurderes i. Det er ikke lov å legge vekt på andre ting enn det som står beskrevet i kompetansemålene. Underveisvurdering Underveisvurderingen skal gi deg informasjon om den kompetansen du har oppnådd i faget og det videre læringsbehovet ditt. Underveisvurderingen skal gis løpende og være en veiledning for deg. Dette betyr blant annet at læreren skal gjøre det klart for deg hva slags kompetanse som kreves for å få de ulike standpunktkarakterene. Egenvurdering Du har rett til å være med i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. De fleste elever får bedre utbytte av undervisningen av å delta i vurderingen av egen kompetanse. Halvårsvurdering Du har rett til å få en halvårsvurdering midt i opplæringsperioden. Sluttvurdering Sluttvurdering gis som standpunktkarakter eller eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av de prøvene du har hatt gjennom året. Standpunktkarakteren skal bygge på et bredt vurderingsgrunnlag og er en skjønnsmessig vurdering av elevens sluttkompetanse i faget. Opplæringen organiseres ofte slik at det jobbes med forskjellige kompetansemål gjennom året. Hvis et kompetansemål er avsluttet i løpet av året skal faglærer avklare med deg hvordan dette skal virke inn ved fastsettelsen av standpunkt. En standpunktvurdering er et enkeltvedtak som elevene eller foreldrene kan klage på. Reglene for klage står i forskrift til privatskolelova kapittel 5. Stort fravær eller manglende deltakelse i vurderingssituasjoner kan føre 24

25 til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens kompetanse. Dersom det er fare for at læreren ikke har godt nok grunnlag til å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter skal eleven bli varslet av læreren slik at han/hun har mulighet til å skaffe grunnlag for en karakter. Har en elev fått varsel før halvårsvurderingen gjelder ikke dette varselet for standpunktkarakteren, da skal det gis nytt varsel. Vurdering i orden og atferd Du skal også vurderes i orden og atferd og det skal gis en sluttvurdering av begge. Du har krav på varsel dersom du står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Hva det skal legges vekt på i vurderingen framgår av forskrift til privatskolelova 3-5. Momenter i vurderingen av orden er om eleven er: punktlig, forberedt til undervisning, har gode arbeidsvaner og arbeidsinnsats, følger opp lekser og har med læremidler. Momenter i vurderingen av oppførsel er hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte herunder om eleven viser respekt for andre. Høyt fravær eller manglende dokumentasjon av fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel. I begge vurderingene skal det legges vekt på de forutsetningene elevene har. Det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser, med mindre enkelthendelsen er spesielt klanderverdig eller grov. Hvilke karakterer kommer på vitnemålet? Skolen utsteder kompetansebevis med dine karakterer etter hvert skoleår. Når du er ferdig med 3-årig studieløp får du vitnemål. Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått utdanningsløp som gir studie og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. OBS! Du er selv ansvarlig for at du får den fagkombinasjonen og det timetallet som gir deg avgangsvitnemål og generell studiekompetanse! 2013/

26 Oversikt over hvilke standpunktkarakterer du får, hvilke eksamener du skal ha og eksamensformen til de enkelte fag TRINN STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN ST VG1 Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Engelsk Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Geografi Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Matte 1T eller 1P Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Fremmedspråk Nei Ikke eksamen ST VG2 Matte - 2P - 1S - 1R Fremmedspråk - nivå 1 - nivå 2 Programfag 15 timer Fellesfag - Norsk - Eldre historie - Kroppsøving Ja Ja Ja Nei Elevene skal trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Ikke eksamen 26

27 TRINN ST VG3 STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN Alle elever skal ha eksamen i norsk hovedmål eller norsk som 2. Språk. I tillegg skal elevene trekkes ut til to skriftlige eksamener og en muntlig eksamen. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Elever med fritak skal trekkes ut i andre fag. Norsk skriftlig Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk muntlig Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk sidemål Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Nyere historie Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Religion Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Spansk 1+2 Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Kroppsøving Ja Ikke eksamen Programfag Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. MK VG1 Ca 20 % av elevene (over en to-års periode) på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Norsk Nei Ikke eksamen Engelsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Matte Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Programfag: - Medie kommunikasjon - design og medieuttrykk - Medieproduksjon Prosjekt til fordypning Ja Ja Ikke eksamen Standpunktkarakter i hvert av programfagene Ikke eksamen 2013/

28 TRINN MK Vg2 Norsk STANDPUNKT KARAKTER Ja, to karakter: en i skriftlig og en i muntlig* / Nei EKSAMEN Elevene skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % (over en to-års periode) av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer). Engelsk Ja, en Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkest ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kroppsøving Ja* /Nei Ikke eksamen Prosjekt til fordypning Programfag: - Medie kommunikasjon, - Mediedesign og medieuttrykk, - Medie produksjon Ja Ja, en karakter i hvert programfag Ikke eksamen Elevene skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen, hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. * Hvis du begynner som lærling 28

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud Innført skoleåret 2016-2017 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen august 2016 Innhold 1. FRA

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark STORHAMAR STORHAMAR VIDEREGÅENDE VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014 Velkommen til foreldremøte VG2 og VG3 høst 2013/2014 Hva skjer i dag? Orientering ved rektor 18:00 18:20 Orientering ved toppidrettssjef 18:20 18:30 Orientering ved studierådgiver 18:30 18:45 Kaffepause

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer