2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1"

Transkript

1 2013/ /2014 1

2 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag VG3 Valg av fremmedspråk tabell 1 og 2 Valg av fremmedspråk Entreprenørskap-og bedriftutvikling Vurdering, standpunkt og eksamen Regler for fritak Skolemiljø Helsesøstertjenesten Elevrådet Aka Awards Ordensreglement Skolens kontaktinformasjon

3 Velkommen til Akademiet videregående skole i Oslo! Takk for at du valgte å søke deg til oss. Her er det du og din læring som står i sentrum for alle våre aktiviteter. Vi tar nemlig mål av oss til å være skolen for deg som vil litt mer. En slik målsetting stiller imidlertid ikke bare krav til våre lærere, vår ledelse og administrasjon, men også til deg som elev. Hos oss er alle forpliktet til å skape et positivt læringsmiljø og dermed legge til rette for at du kan skape et best mulig grunnlag for resten av livet ditt. Du har fått tildelt en kontaktlærer som skal være din mentor og oppfølger gjennom den tiden du er hos oss. Skolens lærere, rådgivere og øvrige administrasjon kan også bistå deg i ulike spørsmål. Nøl derfor ikke med å ta opp de spørsmål du måtte ha eller be om den hjelp du ser du trenger. Vi lover å høre på deg. Husk imidlertid selv å være en aktiv elev og ta ansvar for din egen læring. Det er til syvende og sist deg selv det gjelder, og det er derfor viktig at du selv også har kontroll på ditt eget arbeid. I denne skolehåndboka vil du finne en del viktig informasjon du og dine foresatte bør sette dere inn i. Ta kontakt med kontaktlæreren din dersom du har spørsmål eller om du skulle trenge ytterligere informasjon. Vi ønsker deg velkommen til et nytt skoleår og ønsker deg til lykke med skolearbeidet! Med vennlig hilsen Terje Wold rektor 2013/2014 3

4 Visjon Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T Tydelig Vi skal ha en tydelig kommunikasjon med våre elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet, når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener E Engasjert Vi ser elevene våre og er til stede. Vi følger opp hver enkelt elev. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi har en uformell tone mellom oss, og med våre elever. Vi har yngre lærekrefter som kan kommunisere godt med elevene. N Nytenkende Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste ut nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. K Kompetent Våre lærere og vår ledelse har faglig og pedagogisk utdannelse, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer - lære mer - vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: for deg som vil litt mer er også et produktløfte for alle våre skoler. 4

5 Læringsplakaten Læringsplakaten er, sammen med lover, forskrifter og læreplaner, grunnlaget for den opplæringen du skal få i Kunnskapsløftet. Den sier at skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 2013/2014 5

6 Skolerute Høsten 2013 Skolestart 19. august uke 34 Høstferie 30. september - 4. september uke 40 Juleferie 23. desember - 1. januar uke 52-1 Våren 2014 Første skoledag 2. januar uke 1 Vinterferie 17. februar februar uke 8 Påskeferie 14. april april uke Fridager 1. mai, offentlig høytidsdag uke mai, fridag uke mai, Kristi Himmelfartsdag uke mai, Fridag uke juni, 2. pinsedag uke 24 Siste skoledag 20. juni uke 25 Skolestart skoleåret 2014/2015 er 18. august

7 Timeoppsett Time Klokkeslett Lunsj Aka-timen Hver torsdag, 3. time En ukentlig time til aktiviteter, basisgruppemøter og informasjonsarbeid 2013/2014 7

8 Læremidler Utlån av bøker Du får låne alle pensumbøker (men ikke ordbøker) av skolen. Bøkene leveres ut like etter skolestart. Alle bøkene er merket med eksemplarnummer og registreres som et biblioteklån. Vi anbefaler likevel at du skriver navnet ditt foran i boka. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Når du returnerer bøkene ved skoleslutt, får du en kvittering på at de er levert og at de ikke er ødelagt. Du må erstatte bøker som mangler eller er skadet. Eget oppbevaringsskap Ved skolestart får du tildelt et eget skap til oppbevaring av bøker og andre skolesaker. Vi anbefaler deg imidlertid til aldri å oppbevare verdisaker i elevskapet ditt. Vær oppmerksom på at tap av personlige eiendeler generelt ikke dekkes av skolen, og at et eventuelt innbrudd i elevskapet normalt dekkes av din hjemmeforsikring. Dersom du skulle miste eller ødelegge nøkkelen til skapet, må du betale kostnaden skolen har ved å bytte lås på skapet. Skapnøkkelen skal innleveres ved skoleårets slutt. Mac Du får utdelt en bærbar Macbook når du begynner. Denne maskinen følger deg gjennom skoletiden. Elever som har gått tre år på Akademiet får med seg Mac-en vederlagsfritt når de slutter. Det gjelder egne regler for elever som ikke går alle tre årene på Akademiet. Du og dine foresatte må signere på en avtale før du får utlevert maskinen. Denne avtalen regulerer dine plikter og rettigheter bl.a. når det gjelder erstatningsansvar for maskinen. Du og dine foresatte er ansvarlige for tap av maskinen samt skader utover normal slitasje som ikke dekkes av maskinens garanti. Dette gjelder også på skolens område. Derfor er det viktig at du sørger for at den er forsikret gjennom din hjemforsikring eller på annen måte. Hvis maskinen din blir skadet, må du kontakte skolens IT-avdeling med en gang. Da kan vi ofte begrense skadeomfanget og kostnadene ved en reparasjon. Det er også viktig å huske at du selv - og ingen andre - er 8

9 ansvarlig for å ta backup av dine filer, også når du leverer maskinen til reparasjon. Du plikter å følge skolens ikt-reglement når du bruker skolens maskin og/eller skolens nettverk. It s learning Vi benytter It s learning som læringsplattform for elever og lærere i undervisningen. Planlegging og dokumentasjon av undervisningen foregår i It s learning. Her finner du planer, informasjon og fagstoff, samtidig som du kan levere inn og lagre egne arbeider der. Vi oppfordrer deg til å bruke It s learning aktivt i skolearbeidet. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert ved å besøke fagrommene jevnlig. Foresatte kan få tilgang til en del av informasjonen i It s learning. SkoleArena Fravær, anmerkninger og termin- og standpunktkarakterer føres i systemet SkoleArena. Du kan og bør kontrollere og følge opp det som blir registrert på deg minst en gang i uka. Er du under 18 år, skal foreldrene dine også ha tilgang til denne informasjonen. Foreldre kan registrere seg som foresatte på for å få tilgang. Tilrettelagte læremidler: Dersom du har spesielle behov for hjelpemidler i undervisningssituasjonen, kan skolen tilrettelegge for deg. Spør kontaktlæreren din om hjelp med dette. 2013/2014 9

10 Skoleskyss Skolen dekker ikke skoleskyss fra hjem til skole, men dekker transport til gymtimene for de elevene som ikke har månedskort. Dersom du har behov for skoleskyss på grunn av skade eller sykdom, kan skolen søke om dette for deg. Du må da først levere oss en legeerklæring som bekrefter behovet for skyss. Ta kontakt med resepsjonen for hjelp med søknad! Elever med varig funksjonshemming kan få dekket skoleskyss via Nav, og må selv søke om dette. 10

11 Fraværsreglene Se ordensreglementet 15 20, i skolehåndboka s ! Fraværsoppfølging Høyt fravær øker risikoen for dårlige karakterer og i verste fall at eleven ikke klarer å gjennomføre skolen. Høyt fravær kan også medføre at skolen mister statsstøtte for eleven. Akademiet følger opp fravær hos elever tett. Elever med foruroligende fravær vil blant annet bli kalt inn til samtale med kontaktlærer, skolens rådgiver og/eller andre ressurspersoner. Dokumentasjon av fravær Kontaktlærer skal ha beskjed om fravær fra første fraværstime/dag. Elever over 18 kan dokumentere fravær selv med egenmelding. Det er ikke formelle krav til formen, men den må være skriftlig, som hovedregel på mail, og eleven må oppgi en årsak til fraværet. Tilsvarende gjelder for meldinger fra foresatte for elever er under 18 år. Dokumentasjonen skal sendes kontaktlærer senest innen 14 dager. Hva er gyldig grunn til fravær? Det er ikke laget en uttømmende liste over grunner som er gode nok til å legitimere fravær. Det er opp til foresatte/myndige elever å vurdere hva som er grunn god nok til at oppmøte på skolen må vike. Dersom elever eller foresatte har lav terskel for hvor lite som skal til skal det telle med i vurderingen av orden og oppførsel karakteren. Fraværsføring Faglærer skal fortløpende føre alt fravær for alle timer. Elevene er selv ansvarlige for å følge med og kontrollere føringen av sitt eget fravær i skolearena. Eventuelle feilføringer må tas opp med faglærer og kontaktlærer. Kontaktlærer kan ikke gjøre om enkelttimer til heldagsfravær i skolearena uten at eleven har vært borte hele dagen. Fravær skal registreres som gyldig, ukjent eller ikke tellende + gyldig. Ukjent fravær er når du ikke har gitt noen dokumentasjon. Ukjent = ugyldig. Fravær føres som gyldig når eleven har gitt dokumentasjon for fraværet. Vitnemålet Alt fravær skal føres og kommer på vitnemålet. Timesfravær kan ikke gjøres om til dagsfravær med mindre eleven har vært fraværende en hel 2013/

12 dag. Elever kan kreve at fravær som oppfyller reglene i forskrift til privatskolelova ikke føres på vitnemålet, se privatskolelova Økonomiforskriften til privatskolelova - egne fraværsgrenser Elever som har mer enn 20 dagers udokumentert + 14 dagers dokumentert fravær per 1. april regnes ikke for å følge opplæringen ved skolen og skolen får dermed ikke statsstøtte for disse elevene. Kvoten på 14 dager må være dokumentert ved egenmelding av elever over 18 og med melding fra foresatte for elever under 18. Fravær som er dokumentert av lege holdes utenfor dette regnestykket. Også fravær som skyldes organisert eller selvstendig studiearbeid, skoleadministrativt arbeid etter avtale med faglærer holdes utenfor. 12

13 Viktige frister Høst september Frist for å søke fritak i nynorsk. Frist for innlevering av kompetansebevis fra grunnskolen og event. fra tidligere videregående skole hvis du starter i vg2 eller vg3 hos oss. 15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen i november. 1. november Siste frist for å søke Lånekassen for høst Vår februar Vigo på særskilt grunnlag. Frist for oppmelding til privatisteksamen i mai. 1. mars Frist for å søke skoleplass ved Akademiet vgs (alle må søke seg inn på nytt hvert år, og det er karakterbasert inntak). Frist for å søke skoleplass ved offentlige skoler gjennom Vigo. Frist for å søke skoleplass på enkelte høgskoler (blant annet Politihøgskolen). 15. april Frist for å søke høyere utdanning på Samordna Opptak. Etter dette følger en rekke andre frister. Se informasjon på Samordna Opptak. 1. mai Siste frist for å søke Lånekassen for vår Frist for å søke om å få strøket fravær, samt søknad om å få noteført fravær på vitnemålet. Søknad skal rettes til rektor, og leveres i resepsjonen. Legeerklæring skal være vedlagt søknaden. 2013/

14 Elevarbeid 14

15 Stipend Søknad om stipend og lån fra Statens Lånekasse for Utdanning Akademiet videregående skole er godkjent av Lånekassen. Skal du søke om stipend og lån må du gjøre dette på Lånekassen sine hjemmesider Søknadsfrister: For høsten 2013: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1. november 2013 For våren 2014: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1.mai 2014 Mer informasjon om Lånekassen kan du få ved å henvende deg i resepsjonen på skolen. 2013/

16 Valg av matematikk VG1 elever skal velge mellom 1P og 1T matematikk. Nedenfor følger en kort oversikt over de to mattevalgene: 1P - praktisk matematikk Konkrete matematikkoppgaver Lite bokstavregning Mer vekt på bruk av lommeregner og nettkalkulatorer. Modulen har hovedområder som tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. Eget økonomikapittel som du ikke har i 1T. Sannsynlighet og funksjonskapitlene mindre vektlagt i 1P. 1P fører til: Velger du 1P praktisk matematikk fører dette faget videre til 2P (3 timers fag) i andreklasse. Da har du ikke matematikk i tredjeklasse. Og du kommer inn på alle studier som har kravkoden GENS på nettsiden til samordna opptak (www.samordnaopptak.no), om ikke annet står spesifisert. Du kan også velge S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) i andreklasse. Dette faget fører videre til S2 (5 timers programfag) i tredjeklasse. Erfaringsmessig syns 1P elever at det er vanskelig å følge S1 pensum. Derfor anbefaler vi at du velger 1T teoretisk matematikk om du ønsker å fortsette med matematikk som programfag i andre- og tredjeklasse. Har du 3 eller svakere karakter fra matematikk på ungdomsskolen anbefaler jeg at du velger 1P, men er du sterkt motivert for å sette av tid til matteleksa hver dag kan du klare 1T. 16

17 1T - teoretisk matematikk Mer vekt på abstrakte matematikkoppgaver Bokstavregning og matematisk tankegang. Modulen har fire hovedområder: tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Sannsynlighet og funksjoner mer vektlagt i 1T. 1T fører til: Velger du 1T teoretisk matematikk kan du velge 2P (3 timers fag) og være ferdig med matematikk i andre klasse, S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) som fortsetter med S2 i tredjeklasse, eller R1 realfaglig matematikk (5 timers programfag) og være ferdig med matematikk i andre klasse. Erfaringsmessig er det kun elever som skal studere til ingeniør- og sivilingeniørutdanninger som tar R2 i tredjeklasse. Skjematisk oversikt: 1P 2P S1 S2 1T R1 S1 2P R2 S2 2013/

18 Valg av programfag, VG2 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R1 Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Realfag Matematikk S1 Språksamfunnsfag og økonomi Matematikk 2P Entreprenørskap og bedrifts utvikling 1 Markedsføring og ledelse 1 Internasjonal engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi-og sosialantropologi Rettslære1 Elever i VG2 skal følge fire programfag (inkludert matematikk), og de skal velge ett fag fra hver blokk. Fagene (minimum to) skal være fra samme programområde. Regler ved valg av programfag - VG2 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i tillegg til matematikk i VG2. Du skal velge ett fag i hver blokk. I A blokka ligger matematikkvalget. Minst to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt, enten realfag eller språk-samfunnsfag og økonomi. Du må fortsette med minst to av fagene i VG3, for å få fordypning. 18

19 Valg av programfag, VG3 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R2 Biologi 2 Kjemi 2 Fysikk 2 Realfag Matematikk S2 Språksamfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedrifts utvikling 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsfaglig engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 2 Politikk- og menneskerettigheter Rettslære 2 Språk samfunnsfag og økonomi Medierog informasjons kunnskap 2 Psykologi 2 Regler ved valg av programfag - VG3 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i VG3. To av fagene må være en påbygning fra fag du hadde i VG2, og innenfor samme programområdet. Du kan f eks derfor ikke velge å ta fordypning i S2 og rettslære2, da disse ligger i ulike programområder. Elever som har spansk 1+2 i VG3, skal velge kun to programfag, da spansk 1+2 erstatter det ene programfaget. De to fagene du da velger må være fordypningsfag fra VG2, innenfor samme programområdet. Morsmål på nivå3, kan erstatte ett av dine programfagsfordypninger, dersom du har hatt samme morsmålseksamen på nivå /

20 Ungdomsskole Engelsk fordypning Spansk 1 VGS Spansk over 3 år Spansk 2 over 2 år Fransk 1 Tysk 1 Fransk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Tysk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Ungdomsskole VG1 VG2 VG3 Engelsk fordypning Spansk Spansk Spansk Spansk 1 Spansk 2 Spansk 2 Fransk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Tysk 1 Tysk 2 eller spansk 1 Tysk 2 eller Spansk 1 20

21 Valg av fremmedspråk Alle elever på studiespesialisering skal ha fremmedspråk som ett av fellesfagene, og dette gjelder også for de elevene som skal ta morsmål. Nedenfor følger reglene for fremmedspråk: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan velge om du vil fortsette med samme språket på nivå 2, og ha dette i to år. eller begynne med ett nytt språk, og ha dette i to år. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta spansk 1+2 over tre år. Morsmål: Elever kan velge å ta morsmål som fremmedspråk ved siden av, men må likevel følge et fremmedspråk ved Akademiet vgs, for å bli regnet som fulltidselev. Før utstedelse av vitnemålet kan eleven velge om den vil ha både morsmåleksamen og sitt fremmedspråk på vitnemålet, eller kun en av dem. Med unntak av dersom eleven har kommet opp i eksamen i fremmedspråk på vgs. Da kan ikke morsmålskarakteren ersattes med ditt fremmedspråk. Morsmålseksamen arrangeres i november eller i mai. Dette må du sjekke på Nedenfor følger reglene for de som skal ta morsmålseksamen: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan du ta morsmål på nivå 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta morsmål på minimum nivå 2. Elever som velger morsmål er selv ansvarlige for å lære seg pensum, samt melde seg opp til privatisteksamen. Elever som tar morsmål bør avlegge eksamen innen utgangen av VG2. Dette fordi eksamen i VG3 kan kollidere med sentralgitt eksamen. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 15.september for eksamen i november. Oppmeldingen skal gjøres på 2013/

22 Entrepenørskap - ungdomsbedrift «Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.» (Regjeringens strategiplan; «Se mulighetene og gjør noe med dem») Vi følger opp myndighetenes visjon Entreprenørskap i utdanningen er forankret i Regjeringens strategiplan: «Fra idé til verdi» der følgende visjon slås fast: «Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet». Ved Akademiet Oslo har vi tatt tak i visjonen, og vi jobber for å realiserer denne. Skolens mål er å utvikle elevens kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Vi har årsplanfestet entreprenørskap Akademiet Oslo har nedfelt entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrift i sin årsplan. I den sammenheng samarbeider vi med Ungt entreprenørskap Oslo. Vi har også en partnerskapsavtale med Det Norske Mentorprogram (DNM) som administreres av Junior Chamber Oslo (JCI Oslo). Vi har innledet et nordisk samarbeid Skoleåret vil vi følge opp det nordiske samarbeidet vi i Akademiet Oslo innledet forrige skoleår med Jensen Gymnasium, Gøteborg og Fredrikshavn Handelsskole, Fredrikshavn. Hensikten med samarbeidet er å la elevene erfare entreprenørskap og arbeidet med ungdomsbedrift på tvers av de nordiske landegrenser. Samarbeidet innebærer såvel felles nordiske konkurranser som elevutveksling og felles erfaringsutveksling mellom skolenes lærere. 22

23 Vi har mange elever som deltar Skoleåret starter opp med kickoff og Gründercamp for de elever som har valgt ungdomsbedrift som metode. Også i år vil vi engasjere et stort antall elever i arbeidet. Elevene hører i utgangspunktet til på utdanningsprogrammene studiespesialisering og medier og kommunikasjon. Vi har tro på arbeidet med ungdomsbedrift og støtter våre elever Det å drive med Ungdomsbedrift (UB) innebærer å gi våre elever kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. 2013/

24 Vurdering, standpunkt og eksamen Vurdering i fag Du har rett til å få din kompetanse i faget vurdert. Retten til vurdering omfatter både rett til vurdering underveis og rett til sluttvurdering. Du kan lese mer om din rett til å bli vurdert i forskrift til privatskolelova kapittel 3. Det er kompetansemålene i læreplanene for det enkelte fag som beskriver hva du skal vurderes i. Det er ikke lov å legge vekt på andre ting enn det som står beskrevet i kompetansemålene. Underveisvurdering Underveisvurderingen skal gi deg informasjon om den kompetansen du har oppnådd i faget og det videre læringsbehovet ditt. Underveisvurderingen skal gis løpende og være en veiledning for deg. Dette betyr blant annet at læreren skal gjøre det klart for deg hva slags kompetanse som kreves for å få de ulike standpunktkarakterene. Egenvurdering Du har rett til å være med i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. De fleste elever får bedre utbytte av undervisningen av å delta i vurderingen av egen kompetanse. Halvårsvurdering Du har rett til å få en halvårsvurdering midt i opplæringsperioden. Sluttvurdering Sluttvurdering gis som standpunktkarakter eller eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av de prøvene du har hatt gjennom året. Standpunktkarakteren skal bygge på et bredt vurderingsgrunnlag og er en skjønnsmessig vurdering av elevens sluttkompetanse i faget. Opplæringen organiseres ofte slik at det jobbes med forskjellige kompetansemål gjennom året. Hvis et kompetansemål er avsluttet i løpet av året skal faglærer avklare med deg hvordan dette skal virke inn ved fastsettelsen av standpunkt. En standpunktvurdering er et enkeltvedtak som elevene eller foreldrene kan klage på. Reglene for klage står i forskrift til privatskolelova kapittel 5. Stort fravær eller manglende deltakelse i vurderingssituasjoner kan føre 24

25 til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens kompetanse. Dersom det er fare for at læreren ikke har godt nok grunnlag til å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter skal eleven bli varslet av læreren slik at han/hun har mulighet til å skaffe grunnlag for en karakter. Har en elev fått varsel før halvårsvurderingen gjelder ikke dette varselet for standpunktkarakteren, da skal det gis nytt varsel. Vurdering i orden og atferd Du skal også vurderes i orden og atferd og det skal gis en sluttvurdering av begge. Du har krav på varsel dersom du står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Hva det skal legges vekt på i vurderingen framgår av forskrift til privatskolelova 3-5. Momenter i vurderingen av orden er om eleven er: punktlig, forberedt til undervisning, har gode arbeidsvaner og arbeidsinnsats, følger opp lekser og har med læremidler. Momenter i vurderingen av oppførsel er hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte herunder om eleven viser respekt for andre. Høyt fravær eller manglende dokumentasjon av fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel. I begge vurderingene skal det legges vekt på de forutsetningene elevene har. Det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser, med mindre enkelthendelsen er spesielt klanderverdig eller grov. Hvilke karakterer kommer på vitnemålet? Skolen utsteder kompetansebevis med dine karakterer etter hvert skoleår. Når du er ferdig med 3-årig studieløp får du vitnemål. Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått utdanningsløp som gir studie og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. OBS! Du er selv ansvarlig for at du får den fagkombinasjonen og det timetallet som gir deg avgangsvitnemål og generell studiekompetanse! 2013/

26 Oversikt over hvilke standpunktkarakterer du får, hvilke eksamener du skal ha og eksamensformen til de enkelte fag TRINN STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN ST VG1 Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Engelsk Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Geografi Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Matte 1T eller 1P Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Fremmedspråk Nei Ikke eksamen ST VG2 Matte - 2P - 1S - 1R Fremmedspråk - nivå 1 - nivå 2 Programfag 15 timer Fellesfag - Norsk - Eldre historie - Kroppsøving Ja Ja Ja Nei Elevene skal trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Ikke eksamen 26

27 TRINN ST VG3 STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN Alle elever skal ha eksamen i norsk hovedmål eller norsk som 2. Språk. I tillegg skal elevene trekkes ut til to skriftlige eksamener og en muntlig eksamen. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Elever med fritak skal trekkes ut i andre fag. Norsk skriftlig Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk muntlig Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk sidemål Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Nyere historie Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Religion Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Spansk 1+2 Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Kroppsøving Ja Ikke eksamen Programfag Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. MK VG1 Ca 20 % av elevene (over en to-års periode) på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Norsk Nei Ikke eksamen Engelsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Matte Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Programfag: - Medie kommunikasjon - design og medieuttrykk - Medieproduksjon Prosjekt til fordypning Ja Ja Ikke eksamen Standpunktkarakter i hvert av programfagene Ikke eksamen 2013/

28 TRINN MK Vg2 Norsk STANDPUNKT KARAKTER Ja, to karakter: en i skriftlig og en i muntlig* / Nei EKSAMEN Elevene skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % (over en to-års periode) av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer). Engelsk Ja, en Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkest ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kroppsøving Ja* /Nei Ikke eksamen Prosjekt til fordypning Programfag: - Medie kommunikasjon, - Mediedesign og medieuttrykk, - Medie produksjon Ja Ja, en karakter i hvert programfag Ikke eksamen Elevene skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen, hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. * Hvis du begynner som lærling 28

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2007 2008 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon 35 98 52 00 Telefax 35 98 02 55 Velkommen til Kragerø

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer