9/15 15/ Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling /15 11/ Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl Orientering om tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest-Agder skoleåret 2015/2016 v/ Arly Hauge og Reidar Kyllesdal. Deretter behandling av saker. Kl Kl Kl Kl Lunsj Omvisning på Høgtun v/ museumsrådgiver Stein C. Midling-Jenssen Orientering v/ husflidskonsulent Kathrine Bringsdal: "Hvorfor er det viktig med husflidskonsulentstilling i fylket" Orientering v/ Karin Hodne om Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Det vil bli en diskusjonsrunde i hovedutvalget i siste del av møtet. Tema: Psykisk helse og psykiske vansker blant elever i videregående skole. Mulige forfall meldes snarest til Representanter som mener seg inhabile i en sak, bes også melde fra på forhånd. Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 22/15 14/ Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest- Agder skoleåret 2015/ /15 15/ Høring om vurdering og fraværsgrenser 32 24/15 12/ Kompetanseplan /15 14/ Fagforum /15 15/ Setesdalsbanen - tilskudd til vedlikehold 43

2 Referatsaker 9/15 15/ Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling /15 15/ Innspill til planprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Sirdal kommune 46 11/15 11/ Årsrapport Eventuelt Kristiansand, Olav Haavorstad utvalgsleder 2

3 Godkjenning av protokoll 3

4 Behandling av utvalgssak 22/15 Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest-Agder skoleåret 2015/2016 Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Karen Helene Halvorsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning /15 2 Yrkesopplæringsnemnda /15 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalget for kultur og utdanning slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud ved de enkelte skolene skoleåret 2015/2016. Tilbudsstruktur og antall klasser settes i gang i samsvar med vedlagte tabeller og kommentarer gitt i saksfremstillingen. 2. Forslaget medfører ingen økning i inneværende års budsjettramme. Beløpene i tabellene er kun veiledende. 3. Skolene planlegger undervisningen i samsvar med vedtak fattet i møtet 5. mai 2015 inntil eventuelle nye vedtak er fattet. 4. Ledige plasser på program der samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått plass tilbys andre i henhold til rangering i lokal inntaksforskrift 5. Utdanningssjefen og leder av hovedutvalget får fullmakt til å foreta endringer i programtilbud i løpet av sommeren. Vedlegg Høringssvar: 14/ Vennesla vgs 14/ Vågsbygd vgs 14/ Fagorganisasjonene ved Søgne vgs 14/ Lister videregående skole 14/ Mandal vgs 14/ Kvadraturen vgs 14/ Elevorganisasjonen i Vest-Agder 14/ Opplæringskontoret for anleggs og bergfag 14/ OTEK Agder 4

5 14/ Bilbransjens opplæringskontor Sør AS 14/ Søgne vgs 14/ NELFO Sørlandet 14/ Kristiansand Katedralskole Gimle 5

6 Bakgrunn for saken Tilbudsstrukturen ved de videregående skoler i Vest-Agder for skoleåret ble vedtatt på møte i hovedutvalg for kultur og utdanning i november Endringsforslaget som nå sendes på høring er basert på antall primærsøkere i april Videre er det på bakgrunn av søkermassen og terminkarakterer gjennomført prøveinntak som viser at den foreslåtte tilbudsstrukturen er tilpasset søkernes ønsker. Her er også i stor grad tatt hensyn til tidligere erfaringer fra elevenes valg/ bortvalg, næringslivets behov for læreplasser, skolebygg, økonomi, utstyr og personalsituasjonen ved skolene. Det er på det nåværende tidspunkt ikke en totaloversikt over søkermassen siden det vil komme bevegelser i søkerlistene frem mot inntaket for eksempel pga. av tilflyttende ungdom, søkere innmeldt av Oppfølgingstjenesten og elever i utlandet. Utkastet sendes ut til skolene og samarbeidspartnere. Høringsfrist er satt til tirsdag 20. april og skal sendes skriftlig (også e-post) til Utdanningsavdelingen. Resultatet av hovedinntak bekjentgjøres senest 15. juli 2015 og resultatet av suppleringsinntak bekjentgjøres den 6. august Inntaket avsluttes den 1. september 2015 når skolene overtar inntaket. Det er lagt vekt på: At alle søkere med ungdomsrett skal tilbys plass i henhold til lov og forskrift I størst mulig grad å innfri elevenes første programønsker. Å oppfylle næringslivets behov til det forventede antall læreplasser. At flest mulig av de 12 Vg1-tilbudene gis i alle inntaksregioner. Programområder på vg2 og vg3 må tilpasses søkertallene, og enkelte tilbud blir ikke tilbudt i alle regioner. Det kan være aktuelt å kjøpe plass i andre fylker for programområder som ikke tilbys i Vest- Agder. At de økonomiske rammer ikke overskrides. 6

7 Søkere Tidligere SSB prognoser om nedgang i elevtall viser seg foreløpig å bli mindre enn tidligere antatt i Kristiansandsområde. Søkertallene i tabellene avviker noe fra tidligere publiserte tall for innsøking til Vg1. Dette skyldes nye rettsberegninger i inntaksprogrammet, og gjennomførte kontroller. Dette gjør seg størst utslag på studier som hadde flest voksne søkere. Mange av søkere som er oppgitt som ikke-rettssøkere vil få innvilget voksenrett. Søkere som har søkt seg ut av fylket vil heller ikke fremkomme i tabellene. Søkere med ungdomsrett som ikke har søkt skoleplass innen søknadsfristens utløp gis anledning til å søke skoleplass. Oppfølgingstjenesten kan også melde inn søkere som står uten et opplæringstilbud. Elever som flytter til fylket vil også normalt inngå i tallene for ikke-rett og vil få innvilget ungdomsrett når flytting er dokumentert. Søkertallene viser kun primærsøkere. Det vil si at søkere som har en private skole på sitt førsteønske ikke vil fremkomme her. Inntaket 2015 er andre år med den nye inntaksforskriften som kom høsten Fjoråret bød på utprøving av nye retningslinjer og nye rutiner. Årets inntaksarbeid startet langt tidligere enn før. En konsekvens er at fortrinnsinntaket for elever som har søkt, og fått innvilget, søknad om fortrinn etter bestemmelsene i forskriftens kapittel 6, er gjennomført innen ordinær søknadsfrist 1. mars. Søkere til de tilrettelagte gruppene er derfor i stor grad avklart tidligere. Søkere som har søkt individuell behandling blir også fulgt opp tidligere enn før av deres førsteønskeskole. En av intensjonene med endringene i inntaksforskriften er at alle søkere skal konkurrere seg inn til skoleplass på bakgrunn av sine karakterpoeng. Siden langt færre elever med svakt karaktergrunnlag enn tidligere skal sikres inntak før hovedinntaket, gir det et noe mindre forutsigbart bilde for planlegging av tilbudsstruktur og inntak. 7

8 Vurdering Endringene i søkertall medfører at de fleste foreslåtte økninger er lagt til Kristiansandsskolene hvor økning i søkertall er størst, mens de fleste reduksjoner er lagt til skolene vest i fylket hvor søkergrunnlaget er mindre. Høringsforslaget inneholder en foreløpig nedgang på 0,5 ordinære klasse for skoleåret 2015/2016, men en økning på 59 elevplasser. Dette skyldes at vi ser en fortsatt overkapasitet på yrkesfagtilbud på Vg2 nivå samtidig som det er noe større søking til studieforberedende. Dette er da inkludert forslaget om å øke med 3 grupper på påbygg til generell studiekompetanse og påbygg etter yrkeskompetanse. Ved inntaket i juli 2014 oppstod det kapasitetsutfordringer på Vg3 studiespesialisering og på påbygg til generell studiekompetanse. Enkelte elever opplevde å få tilbud vest i fylket og ikke få fortsette på samme skole som på Vg2. Dette er en konsekvens av at det politiske vedtaket som er vedtatt i den lokale inntaksforskriften og som garanterer elever i Vg2 å få fortsette på samme skole dersom alle fag er bestått. Det betyr at elever som ikke har bestått alle fag, samt utvekslingselever, ikke har noen garanti for å fortsette ved samme skole. Flere skoler melder at de ønsker en garanti for alle elver på Vg2 som kan forhindre at svake elever må bytte skole siste året. Skal dette oppnås må det etableres en romsligere struktur på Vg3 Studiespesialisering, spesielt i Kristiansandsområdet. Også i år er det en økning i innsøking til påbygg til studiekompetanse dersom man ser samlet på primærsøkere og søkere som har dette som sitt andrevalg. I år opplever vi at flere elever søker seg til påbygg etter Vg2. Andelen er størst i helsefagene, og kan ha sammenheng med en utilstrekkelig tilgang på læreplasser. Det er en uheldig utvikling da det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren i fremtiden, spesielt utenfor de største byene. Fylkestinget vedtok i 2013 å etablere et tilbud om påbygg til generell studiekompetanse for elever som har gjennomført og bestått yrkesfaglig utdanning. For skoleåret 2014/2015 ble tilbudet etablert ved Kvadraturen skolesenter, ved Mandal vgs og ved Lister vgs studiested Flekkefjord. Det var ikke høye søkertall til tilbudet, og noen av plassene ble omdisponert til ordinært påbygg hvor det var et stort behov for flere skoleplasser som blant annet skyltes nedgang i inngåtte lærekontrakter. I 2014 ble dette en nasjonal rettighet hjemlet i Opplæringsloven 3-1, 11. ledd. Tilbudet er nå langt mer kjent enn tidligere, og innsøking til 8

9 påbygg etter yrkeskompetanse er som forventet økt kraftig i Kristiansandsområdet, mens søkertallet er vesentlig lavere i Mandal og Flekkefjord. Fylkeskommunen må, i likhet med andre søkergrupper, kunne tilby skoleplass til alle kvalifiserte søkere, som kun har rett på dette spesifikke tilbudet. Utdanningsavdelingen vil oppfordre skolene til å vurdere fleksible løsninger med mulighet for å tilby undervisning som lar seg kombinere med arbeid. Utdanningsavdelingen har derfor valgt å omdisponere en klasseressurs til påbygg etter yrkeskompetanse fra Mandal og Lister studiested Flekkefjord til Kvadraturen i tillegg til å opprette et nytt tilbud ved Tangen videregående skole. Det foreslås en økning i kapasitet på ordinær påbygg til studiekompetanse i alle inntaksregioner for å imøtekomme antall kvalifiserte søkere og ha kapasitet til søkere til læreplass som også søker påbygg. Utdanningsavdelingen mener det er ønskelig å ha en romslig struktur for påbygg til generell studiekompetanse. Dersom vedtatt struktur skulle vise seg å være noe overdimensjonert i forhold til søkeres behov er dette et tilbud som er svært tilsøkt og hvor det vil kunnes fylle opp med søkere med voksenrett og eventuelle ikke-rettssøkere. Man kan se for seg at skolene da anbefales å prioritere ikke-rettselever under 25 år som vil få en voksenrett ved fylte 25år. Det vil også gi en nødvendig forutsigbarhet for skolenes bemanning, og redusere sannsynligheten for at Utdanningssjefen må benytte sommerfullmakten i forkant av inntaket. Generelt Det foreslåtte klassetallet skal dekke fylkeskommunens behov for utdanningsplasser skoleåret Det kan bli behov for justeringer i løpet av sommeren. Elevene har rett til inntak på ett av tre programønsker i Vg1, og til å fullføre på vg2 /vg3 innen påbegynt utdanningsprogram. Dette gjelder også elever som etter å ha gått private videregående skoler søker seg til de fylkeskommunale skolene. Hvorvidt foreslått tilbudsstruktur dekker dette, vil vise seg etter at elevene har svart på tilbudet de får om plass. Søkeranalyser og prøveinntak har som mål at den foreslåtte tilbudsstruktur vil sikre at over 90 prosent av ungdomssøkere får plass ved hovedinntaket i juli, og at samtlige søkere med ungdomsrett får tilbud innen skolestart 9

10 Elevplasser har forskjellig kostnad innen for de ulike programtilbudene. Beregningen er basert på full oppfylling av klassene. Dersom klassene ikke blir fulle, vil kostnaden per elev øke. Ved inntak fordeles plassene slik: Ledige plasser på programområder der samtlige rettighetssøkere har fått plass, tilbys andre søkere etter følgende rangering: voksne søkere med opplæringsrett/voksne søkere med rett etter 4A i Opplæringsloven (fullføringsrett), deretter andre søkere uten opplæringsrett. Søkere uten rett tas inn i henhold til Opplæringsloven 3.1 i og kan ikke påregne og få fortsette i tilbudet neste skoleår. Det har for studiespesialisering i stor grad vært nødvendig å gjøre en prioritering mellom elevens første ønske om skolested og føringen om at vi i Vest-Agder fylkeskommune ønsker å ha kombinerte yrkesfaglige og studiespesialiserende skoler. Vi har da valgt å la den politiske føringen om kombinerte videregående skoler veie tyngre enn den politiske føringen om et friere skolevalg innen den geografiske inntaksregion. Fleksibelt inntak benyttes for å sikre at flest mulig elever får plass i inntaket. Etter avtale med skolene åpnes det opp for å tilby plass til flere enn 15 elever pr klasse i yrkesfag, og flere enn 30 elever pr. klasse i studiespesialiserende utdanningsprogram. Erfaringsmessig er det en del søkere som får tilbud om plass i første eller andre inntaket som takker nei til tilbudet om skoleplass. Ved å legge ut flere plasser enn det som er planlagt vil det være flere som får tilbud om plass tidlig i inntaksprosessen. Dette bedrer muligheten for tidlig oppfylling av klassen, søkerne får tidligere beskjed om plass. Dersom det ved elevtellingen den 1. oktober 2015 fortsatt er flere elever enn 15/30 i klassene vil det bli utbetalt ekstra midler til skolene. Midlene blir utbetalt på årsbasis. Yrkesfaglige studieretninger. Kr per elev Studiespesialiserende og idrettsfag: Kr per elev Naturbruk, Musikk dans og drama Kr per elev Disse satsene benyttes der elevtallet økes med 1-3 elever. I de klassene der det foreslås en økning over 3 elever vil en vurdere kompensasjon i hvert enkelt tilfelle. 10

11 Klasser med mindre enn 2/3 oppfylling i prøveinntakene vurderes nedlagt. Det gjøres her oppmerksom på at antall inntatte oftest er høyere enn søkertallet, da det i inntaket blir tatt inn elever også til andre- og tredjevalg, mens søkertallene kun viser førstevalg. Høringsuttalelser: Utdanningsavdelingen har mottatt færre høringssvar enn tidligere. Under oppsummeres de viktigste punktene fra høringssvarene. NELFO: Ønsker en reduksjon av tilbudet innen elektrofagene i fylkeskommunen. Vi har svært mye høyere innsøking enn vi har tilbud til, og mener derfor vi allerede har skåret ned tilbudet så langt at det ikke er rom for ytterligere reduksjoner. Fagforeningene ved Søgne vgs: Disse ønsker å opprettholde tilbudet på dagens nivå, og viser til andre skoler som har fått opprettholdt tilbud med lav oppfyllingsgrad. Tilbud kan kun opprettholdes ved lavt antall primærsøkere dersom det er sekundære søkere som ikke synes på søkerlistene, men fyller opp ledige plasser ved våre prøveinntak. For Søgne vgs er det ikke tilstrekkelig antall sekundære søkere til å kunne anbefale opprettholdelse av tilbudet innen TIP-fagene. Et annet moment er at tilbudet om industriteknologi er tilgjengelig ved en annen skole i samme inntaksregion. Vi anbefaler imidlertid å øke ressursene til naturbruk Vg2 ut over det opprinnelige forslaget, for slik å motvirke en reduksjon i det faglige miljøet innen fagfeltet på Søgne vgs. Elevorgansisasjonen: Her kommer det fram interessante synspunkter på videregående opplæring, men det er ingen tilbakemeldinger som har direkte tilknytning til tilbudsstrukturen. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene: Her ønskes det at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette plasser ved Sam Eyde vgs innen anleggsteknikk Vg2. Hvert år finansierer Vest-Agder fylkeskommune et betydelig antall skoleplasser på dette tilbudet i Aust-Agder, og dette vil også bli gjort i skoleåret 2015/

12 OTEK: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Søgne vgs: Skolen ønsker å opprettholde tilbudet innen industriteknologi Vg2, samt å øke rammene innen Vg2 naturbruk. Her vises til tidligere kommentar knyttet til høringsuttalelsen til fagforeningene ved Søgne vgs. Lister vgs: Skolen ønsker en økning innen Vg1 studiespesialisering på studiested Flekkefjord. Samtidig er søkningen til det samme tilbudet på studiested Eilert Sundt så lavt at prøveinntak gir mange ledige plasser selv etter at de som ikke får plass i Flekkefjord har kommet inn på Eilert Sundt. Utdanningsavdelingen kan derfor ikke støtte dette ønsket. For øvrig er det ikke innspill til endringer av forslaget til tilbudsstruktur i denne høringsuttalelsen. Mandal vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Byremo vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Vennesla vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Vågsbygd vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. KKG: Skolen ønsker å tilby påbygging til generell studiekompetanse. Administrasjonen sitt forslag er å konsentrere dette tilbudet i Kristiansand om Kvadraturen skolesenter og Tangen vgs. KKG ønsker også å jobbe for et tilbud innen studiespesialisering med toppidrett, samt et tilbud om "påbygging til yrkesfag Vg2" for elever som har gått Vg1 studieforberedende. Disse ønskene bør fremmes som egne politiske saker, og eventuelt kan tilbudene tidligst tas inn i tilbudsstrukturen for skoleåret 2016/-17. Skolen ønsker å opprettholde full klasseressurs 12

13 innen Vg3 studiespesialisering for minoritetsspråklige. Utdanningsavdelingen støtter skolen i dette ønsket. Utvidet tilbud på private skoler: Det har blitt innvilget konsesjon til Noroff innen studiespesialisering med toppidrett, samt til Vennesla musikkgymnas innen både studiespesialisering og påbygg til generell studiekompetanse. Godkjenning for studiespesialisering til Vennesla musikk gymnas ble klar nylig, og var derfor ikke søkbart elektronisk i Vigo. Det har ikke vært sterk søking til de nye tilbudene for skoleåret 2015/-16. Dersom enkelte av tilbudene ikke blir opprettet vil søkerne i stor grad måtte tas inn på offentlige skoler i stedet. Dette bør det være kapasitet til med den foreslåtte tilbudsstruktur. Det er imidlertid verdt å merke seg at ved økt innsøking i årene som kommer, vil det i kombinasjon med elevtallsnedgangen i Kristiansandsregionen være grunn til å anta at tilbudet i de offentlige skoler må reduseres. Omfanget vil også medføre mindre forutsigbarhet i planlegging av det offentlige tilbudet i videregående skole i Vest-Agder. Gjesteelever og solgte plasser Den største delen av gjesteelever fra andre fylker, og gjesteelevsgarantier til andre fylker, er nå registrert. I slutten av april er det innvilget gjesteelevsgaranti til 135 søkere fra Vest-Agder som søker et tilbud i et annet fylke, over halvparten til Vg2. Det er registrert 59 elever fra andre fylker som har fått gjesteelevsgaranti for sin søknad om skoleplass i eget fylke. De fleste er fra Aust-Agder fylkeskommune, og 8 av disse søker TAFløp ved Kvadraturen skolesenter. Det er varslet at det kommer ytterligere 80 søkere, og det forventes at antallet øker frem mot sommerens inntak. Dette kan gjøre det nødvendig med oppjustering av enkelte tilbud. Rogaland fylkeskommune har fått bekreftelse på kjøp av 96 skoleplasser, hovedsakelig ved Sirdal vgs og Lister vgs. Til sammen er det solgt 102 skoleplasser. 13

14 Tilrettelagte grupper Inntak til tilrettelagte grupper (Arbeidslivstrening/ Hverdagslivstrening) baseres på individuell saksbehandling av innsendte søknader med sakkyndig vurdering. Skole 2015/2016 Elever Forslag antall Forslag Inntatte pr elevplasser antall Pr grupper Vennesla (H) Vennesla (A) KKG (H) ,5 17 KKG ( A) Kvadraturen(H) Kvadraturen(A) Kvadraturen(G) 14 Tangen (G) 7 Tangen (A) Søgne (H) Søgne (A) Søgne forsterket gruppe Mandal (H) Mandal (A) Mandal (G) 3 Flekkefjord (H) Flekkefjord (A) Kvinesdal (H) Kvinesdal (A) Byremo (A) 3 4 0,5 2 Byremo (H) Vest-Agder totalt De videregående skolene og PPT for Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører avklaringssamtaler og utreder nærmere neste års søkeres behov for tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Antall elever og antall grupper kan derfor bli noe endret frem mot skolestart. Eventuelle endringer gjennomføres ved bruk av sommerfullmakten. 14

15 Vennesla videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdo Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser msrett rett Salg Sum Kostnad 1 Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Helsearbeiderfag Helseservicefag Medier og kommunikasjon Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Industriteknologi Apotekteknikk Studieforbered. medier og kom Påbygg. gen. studiekompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagopplæring i skole Sum skole

16 Kristiansand katedralskole Gimle Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Salg Sum 2014 Kostnad 1 Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Service og samferdsel Studiespesialisering Studiespes,internasj Studiespes,min.spr Barne- og ungdomsarbeiderfag Idrettsfag Salg, service og sikkerhet Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering,min.spr 0, , International baccalaureate Idrettsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering,min.spr ,5 15 0, International baccalaureate Sum skole 53, ,

17 Tangen videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Salg Sum 2014 Kostnad 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Studiespesialisering formgiv. 1, , Studiespesialisering Byggteknikk Klima-, energi- og miljøtek. 1, , Overflateteknikk Treteknikk 0, , Frisør Interiør og utstillingsdesign Medier og kommunikasjon Kokk- og servitørfag 1, , Matfag 1, , Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagopplæring i skole Interiør Studieforbered. medier og kom Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Formgivingsfag Språk, samfunnsfag og økonomi Sum skole 52, , Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever 17

18 Kvadraturen videregående skole Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser Ungdomsrett Voksenrett Salg Sum 014 Kostnad 1 Elektrofag Elektrofag,YSK 4år 0,5 8 0, Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Tekn/ind prod,ysk 4år 0,5 8 0, Automatisering Data og elektronikk Elenergi Elenergi,YSK 4år 0,5 9 0, Helsearbeiderfag Helseservicefag IKT-servicefag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi Tekn/ind prod,ysk 4år 0,5 8 0, Automatiseringsfaget Elektrikerfaget,YSK 4år 0,5 4 0, Tekn/ ind. prod,ysk 4år 0,5 9 0, Helsesekretær 0,5 8 0,

19 3 Tannhelsesekretær 0,5 8 0, Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Elenergi YSK 4.år Tekn/ind prod,ysk 4år Sum skole

20 Vågsbygd videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Niva Kursnavn Ungdom Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser srett Voksen rett Ikkerett Salg Sum Kostnad 1 Mus/dans/drama,musikk 1, , Mus/dans/drama,dans 0,5 15 0, Mus/dans/drama,drama 0,5 15 0, Studiespesialisering Studiespes,forskerlinje Dans 0,5 15 0, Drama 0,5 15 0, Musikk 1,5 45 1, Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Dans 0,5 15 0, Drama 0,5 15 0, Musikk 1,5 45 1, Realfag 2, , Språk, samfunnsfag og økonomi Sum skole

21 Søgne videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Ikke-rett Salg Sum Kostnad 1 Naturbruk Teknikk og ind. produksjon Anleggsgartner- og idrettsanl Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Industriteknologi Studieforberedende naturbruk Påbygg. gen. studiekompetanse Sum skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever 21

22 Mandal videregående skole Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser Ungdom srett Voksen rett Ikke-rett Salg Sum Kostnad 1 Bygg- og anleggsteknikk 1,5 23 1, Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Byggteknikk Design og tekstil 0,5 8 0, Frisør 0,5 8 0, Automatisering Elenergi Barne- og 2 ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Idrettsfag Kokk- og servitørfag 0,5 8 0, Salg, service og sikkerhet Realfag Språk, samfunnsfag og 2 økonomi Industriteknologi Fagopplæring i skole Automatiseringsfaget Idrettsfag Påbygg. gen. 3 studiekompetanse 1, , Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, ,

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer