9/15 15/ Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling /15 11/ Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl Orientering om tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest-Agder skoleåret 2015/2016 v/ Arly Hauge og Reidar Kyllesdal. Deretter behandling av saker. Kl Kl Kl Kl Lunsj Omvisning på Høgtun v/ museumsrådgiver Stein C. Midling-Jenssen Orientering v/ husflidskonsulent Kathrine Bringsdal: "Hvorfor er det viktig med husflidskonsulentstilling i fylket" Orientering v/ Karin Hodne om Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Det vil bli en diskusjonsrunde i hovedutvalget i siste del av møtet. Tema: Psykisk helse og psykiske vansker blant elever i videregående skole. Mulige forfall meldes snarest til Representanter som mener seg inhabile i en sak, bes også melde fra på forhånd. Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 22/15 14/ Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest- Agder skoleåret 2015/ /15 15/ Høring om vurdering og fraværsgrenser 32 24/15 12/ Kompetanseplan /15 14/ Fagforum /15 15/ Setesdalsbanen - tilskudd til vedlikehold 43

2 Referatsaker 9/15 15/ Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling /15 15/ Innspill til planprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Sirdal kommune 46 11/15 11/ Årsrapport Eventuelt Kristiansand, Olav Haavorstad utvalgsleder 2

3 Godkjenning av protokoll 3

4 Behandling av utvalgssak 22/15 Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vest-Agder skoleåret 2015/2016 Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Karen Helene Halvorsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning /15 2 Yrkesopplæringsnemnda /15 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalget for kultur og utdanning slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud ved de enkelte skolene skoleåret 2015/2016. Tilbudsstruktur og antall klasser settes i gang i samsvar med vedlagte tabeller og kommentarer gitt i saksfremstillingen. 2. Forslaget medfører ingen økning i inneværende års budsjettramme. Beløpene i tabellene er kun veiledende. 3. Skolene planlegger undervisningen i samsvar med vedtak fattet i møtet 5. mai 2015 inntil eventuelle nye vedtak er fattet. 4. Ledige plasser på program der samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått plass tilbys andre i henhold til rangering i lokal inntaksforskrift 5. Utdanningssjefen og leder av hovedutvalget får fullmakt til å foreta endringer i programtilbud i løpet av sommeren. Vedlegg Høringssvar: 14/ Vennesla vgs 14/ Vågsbygd vgs 14/ Fagorganisasjonene ved Søgne vgs 14/ Lister videregående skole 14/ Mandal vgs 14/ Kvadraturen vgs 14/ Elevorganisasjonen i Vest-Agder 14/ Opplæringskontoret for anleggs og bergfag 14/ OTEK Agder 4

5 14/ Bilbransjens opplæringskontor Sør AS 14/ Søgne vgs 14/ NELFO Sørlandet 14/ Kristiansand Katedralskole Gimle 5

6 Bakgrunn for saken Tilbudsstrukturen ved de videregående skoler i Vest-Agder for skoleåret ble vedtatt på møte i hovedutvalg for kultur og utdanning i november Endringsforslaget som nå sendes på høring er basert på antall primærsøkere i april Videre er det på bakgrunn av søkermassen og terminkarakterer gjennomført prøveinntak som viser at den foreslåtte tilbudsstrukturen er tilpasset søkernes ønsker. Her er også i stor grad tatt hensyn til tidligere erfaringer fra elevenes valg/ bortvalg, næringslivets behov for læreplasser, skolebygg, økonomi, utstyr og personalsituasjonen ved skolene. Det er på det nåværende tidspunkt ikke en totaloversikt over søkermassen siden det vil komme bevegelser i søkerlistene frem mot inntaket for eksempel pga. av tilflyttende ungdom, søkere innmeldt av Oppfølgingstjenesten og elever i utlandet. Utkastet sendes ut til skolene og samarbeidspartnere. Høringsfrist er satt til tirsdag 20. april og skal sendes skriftlig (også e-post) til Utdanningsavdelingen. Resultatet av hovedinntak bekjentgjøres senest 15. juli 2015 og resultatet av suppleringsinntak bekjentgjøres den 6. august Inntaket avsluttes den 1. september 2015 når skolene overtar inntaket. Det er lagt vekt på: At alle søkere med ungdomsrett skal tilbys plass i henhold til lov og forskrift I størst mulig grad å innfri elevenes første programønsker. Å oppfylle næringslivets behov til det forventede antall læreplasser. At flest mulig av de 12 Vg1-tilbudene gis i alle inntaksregioner. Programområder på vg2 og vg3 må tilpasses søkertallene, og enkelte tilbud blir ikke tilbudt i alle regioner. Det kan være aktuelt å kjøpe plass i andre fylker for programområder som ikke tilbys i Vest- Agder. At de økonomiske rammer ikke overskrides. 6

7 Søkere Tidligere SSB prognoser om nedgang i elevtall viser seg foreløpig å bli mindre enn tidligere antatt i Kristiansandsområde. Søkertallene i tabellene avviker noe fra tidligere publiserte tall for innsøking til Vg1. Dette skyldes nye rettsberegninger i inntaksprogrammet, og gjennomførte kontroller. Dette gjør seg størst utslag på studier som hadde flest voksne søkere. Mange av søkere som er oppgitt som ikke-rettssøkere vil få innvilget voksenrett. Søkere som har søkt seg ut av fylket vil heller ikke fremkomme i tabellene. Søkere med ungdomsrett som ikke har søkt skoleplass innen søknadsfristens utløp gis anledning til å søke skoleplass. Oppfølgingstjenesten kan også melde inn søkere som står uten et opplæringstilbud. Elever som flytter til fylket vil også normalt inngå i tallene for ikke-rett og vil få innvilget ungdomsrett når flytting er dokumentert. Søkertallene viser kun primærsøkere. Det vil si at søkere som har en private skole på sitt førsteønske ikke vil fremkomme her. Inntaket 2015 er andre år med den nye inntaksforskriften som kom høsten Fjoråret bød på utprøving av nye retningslinjer og nye rutiner. Årets inntaksarbeid startet langt tidligere enn før. En konsekvens er at fortrinnsinntaket for elever som har søkt, og fått innvilget, søknad om fortrinn etter bestemmelsene i forskriftens kapittel 6, er gjennomført innen ordinær søknadsfrist 1. mars. Søkere til de tilrettelagte gruppene er derfor i stor grad avklart tidligere. Søkere som har søkt individuell behandling blir også fulgt opp tidligere enn før av deres førsteønskeskole. En av intensjonene med endringene i inntaksforskriften er at alle søkere skal konkurrere seg inn til skoleplass på bakgrunn av sine karakterpoeng. Siden langt færre elever med svakt karaktergrunnlag enn tidligere skal sikres inntak før hovedinntaket, gir det et noe mindre forutsigbart bilde for planlegging av tilbudsstruktur og inntak. 7

8 Vurdering Endringene i søkertall medfører at de fleste foreslåtte økninger er lagt til Kristiansandsskolene hvor økning i søkertall er størst, mens de fleste reduksjoner er lagt til skolene vest i fylket hvor søkergrunnlaget er mindre. Høringsforslaget inneholder en foreløpig nedgang på 0,5 ordinære klasse for skoleåret 2015/2016, men en økning på 59 elevplasser. Dette skyldes at vi ser en fortsatt overkapasitet på yrkesfagtilbud på Vg2 nivå samtidig som det er noe større søking til studieforberedende. Dette er da inkludert forslaget om å øke med 3 grupper på påbygg til generell studiekompetanse og påbygg etter yrkeskompetanse. Ved inntaket i juli 2014 oppstod det kapasitetsutfordringer på Vg3 studiespesialisering og på påbygg til generell studiekompetanse. Enkelte elever opplevde å få tilbud vest i fylket og ikke få fortsette på samme skole som på Vg2. Dette er en konsekvens av at det politiske vedtaket som er vedtatt i den lokale inntaksforskriften og som garanterer elever i Vg2 å få fortsette på samme skole dersom alle fag er bestått. Det betyr at elever som ikke har bestått alle fag, samt utvekslingselever, ikke har noen garanti for å fortsette ved samme skole. Flere skoler melder at de ønsker en garanti for alle elver på Vg2 som kan forhindre at svake elever må bytte skole siste året. Skal dette oppnås må det etableres en romsligere struktur på Vg3 Studiespesialisering, spesielt i Kristiansandsområdet. Også i år er det en økning i innsøking til påbygg til studiekompetanse dersom man ser samlet på primærsøkere og søkere som har dette som sitt andrevalg. I år opplever vi at flere elever søker seg til påbygg etter Vg2. Andelen er størst i helsefagene, og kan ha sammenheng med en utilstrekkelig tilgang på læreplasser. Det er en uheldig utvikling da det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren i fremtiden, spesielt utenfor de største byene. Fylkestinget vedtok i 2013 å etablere et tilbud om påbygg til generell studiekompetanse for elever som har gjennomført og bestått yrkesfaglig utdanning. For skoleåret 2014/2015 ble tilbudet etablert ved Kvadraturen skolesenter, ved Mandal vgs og ved Lister vgs studiested Flekkefjord. Det var ikke høye søkertall til tilbudet, og noen av plassene ble omdisponert til ordinært påbygg hvor det var et stort behov for flere skoleplasser som blant annet skyltes nedgang i inngåtte lærekontrakter. I 2014 ble dette en nasjonal rettighet hjemlet i Opplæringsloven 3-1, 11. ledd. Tilbudet er nå langt mer kjent enn tidligere, og innsøking til 8

9 påbygg etter yrkeskompetanse er som forventet økt kraftig i Kristiansandsområdet, mens søkertallet er vesentlig lavere i Mandal og Flekkefjord. Fylkeskommunen må, i likhet med andre søkergrupper, kunne tilby skoleplass til alle kvalifiserte søkere, som kun har rett på dette spesifikke tilbudet. Utdanningsavdelingen vil oppfordre skolene til å vurdere fleksible løsninger med mulighet for å tilby undervisning som lar seg kombinere med arbeid. Utdanningsavdelingen har derfor valgt å omdisponere en klasseressurs til påbygg etter yrkeskompetanse fra Mandal og Lister studiested Flekkefjord til Kvadraturen i tillegg til å opprette et nytt tilbud ved Tangen videregående skole. Det foreslås en økning i kapasitet på ordinær påbygg til studiekompetanse i alle inntaksregioner for å imøtekomme antall kvalifiserte søkere og ha kapasitet til søkere til læreplass som også søker påbygg. Utdanningsavdelingen mener det er ønskelig å ha en romslig struktur for påbygg til generell studiekompetanse. Dersom vedtatt struktur skulle vise seg å være noe overdimensjonert i forhold til søkeres behov er dette et tilbud som er svært tilsøkt og hvor det vil kunnes fylle opp med søkere med voksenrett og eventuelle ikke-rettssøkere. Man kan se for seg at skolene da anbefales å prioritere ikke-rettselever under 25 år som vil få en voksenrett ved fylte 25år. Det vil også gi en nødvendig forutsigbarhet for skolenes bemanning, og redusere sannsynligheten for at Utdanningssjefen må benytte sommerfullmakten i forkant av inntaket. Generelt Det foreslåtte klassetallet skal dekke fylkeskommunens behov for utdanningsplasser skoleåret Det kan bli behov for justeringer i løpet av sommeren. Elevene har rett til inntak på ett av tre programønsker i Vg1, og til å fullføre på vg2 /vg3 innen påbegynt utdanningsprogram. Dette gjelder også elever som etter å ha gått private videregående skoler søker seg til de fylkeskommunale skolene. Hvorvidt foreslått tilbudsstruktur dekker dette, vil vise seg etter at elevene har svart på tilbudet de får om plass. Søkeranalyser og prøveinntak har som mål at den foreslåtte tilbudsstruktur vil sikre at over 90 prosent av ungdomssøkere får plass ved hovedinntaket i juli, og at samtlige søkere med ungdomsrett får tilbud innen skolestart 9

10 Elevplasser har forskjellig kostnad innen for de ulike programtilbudene. Beregningen er basert på full oppfylling av klassene. Dersom klassene ikke blir fulle, vil kostnaden per elev øke. Ved inntak fordeles plassene slik: Ledige plasser på programområder der samtlige rettighetssøkere har fått plass, tilbys andre søkere etter følgende rangering: voksne søkere med opplæringsrett/voksne søkere med rett etter 4A i Opplæringsloven (fullføringsrett), deretter andre søkere uten opplæringsrett. Søkere uten rett tas inn i henhold til Opplæringsloven 3.1 i og kan ikke påregne og få fortsette i tilbudet neste skoleår. Det har for studiespesialisering i stor grad vært nødvendig å gjøre en prioritering mellom elevens første ønske om skolested og føringen om at vi i Vest-Agder fylkeskommune ønsker å ha kombinerte yrkesfaglige og studiespesialiserende skoler. Vi har da valgt å la den politiske føringen om kombinerte videregående skoler veie tyngre enn den politiske føringen om et friere skolevalg innen den geografiske inntaksregion. Fleksibelt inntak benyttes for å sikre at flest mulig elever får plass i inntaket. Etter avtale med skolene åpnes det opp for å tilby plass til flere enn 15 elever pr klasse i yrkesfag, og flere enn 30 elever pr. klasse i studiespesialiserende utdanningsprogram. Erfaringsmessig er det en del søkere som får tilbud om plass i første eller andre inntaket som takker nei til tilbudet om skoleplass. Ved å legge ut flere plasser enn det som er planlagt vil det være flere som får tilbud om plass tidlig i inntaksprosessen. Dette bedrer muligheten for tidlig oppfylling av klassen, søkerne får tidligere beskjed om plass. Dersom det ved elevtellingen den 1. oktober 2015 fortsatt er flere elever enn 15/30 i klassene vil det bli utbetalt ekstra midler til skolene. Midlene blir utbetalt på årsbasis. Yrkesfaglige studieretninger. Kr per elev Studiespesialiserende og idrettsfag: Kr per elev Naturbruk, Musikk dans og drama Kr per elev Disse satsene benyttes der elevtallet økes med 1-3 elever. I de klassene der det foreslås en økning over 3 elever vil en vurdere kompensasjon i hvert enkelt tilfelle. 10

11 Klasser med mindre enn 2/3 oppfylling i prøveinntakene vurderes nedlagt. Det gjøres her oppmerksom på at antall inntatte oftest er høyere enn søkertallet, da det i inntaket blir tatt inn elever også til andre- og tredjevalg, mens søkertallene kun viser førstevalg. Høringsuttalelser: Utdanningsavdelingen har mottatt færre høringssvar enn tidligere. Under oppsummeres de viktigste punktene fra høringssvarene. NELFO: Ønsker en reduksjon av tilbudet innen elektrofagene i fylkeskommunen. Vi har svært mye høyere innsøking enn vi har tilbud til, og mener derfor vi allerede har skåret ned tilbudet så langt at det ikke er rom for ytterligere reduksjoner. Fagforeningene ved Søgne vgs: Disse ønsker å opprettholde tilbudet på dagens nivå, og viser til andre skoler som har fått opprettholdt tilbud med lav oppfyllingsgrad. Tilbud kan kun opprettholdes ved lavt antall primærsøkere dersom det er sekundære søkere som ikke synes på søkerlistene, men fyller opp ledige plasser ved våre prøveinntak. For Søgne vgs er det ikke tilstrekkelig antall sekundære søkere til å kunne anbefale opprettholdelse av tilbudet innen TIP-fagene. Et annet moment er at tilbudet om industriteknologi er tilgjengelig ved en annen skole i samme inntaksregion. Vi anbefaler imidlertid å øke ressursene til naturbruk Vg2 ut over det opprinnelige forslaget, for slik å motvirke en reduksjon i det faglige miljøet innen fagfeltet på Søgne vgs. Elevorgansisasjonen: Her kommer det fram interessante synspunkter på videregående opplæring, men det er ingen tilbakemeldinger som har direkte tilknytning til tilbudsstrukturen. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene: Her ønskes det at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette plasser ved Sam Eyde vgs innen anleggsteknikk Vg2. Hvert år finansierer Vest-Agder fylkeskommune et betydelig antall skoleplasser på dette tilbudet i Aust-Agder, og dette vil også bli gjort i skoleåret 2015/

12 OTEK: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Søgne vgs: Skolen ønsker å opprettholde tilbudet innen industriteknologi Vg2, samt å øke rammene innen Vg2 naturbruk. Her vises til tidligere kommentar knyttet til høringsuttalelsen til fagforeningene ved Søgne vgs. Lister vgs: Skolen ønsker en økning innen Vg1 studiespesialisering på studiested Flekkefjord. Samtidig er søkningen til det samme tilbudet på studiested Eilert Sundt så lavt at prøveinntak gir mange ledige plasser selv etter at de som ikke får plass i Flekkefjord har kommet inn på Eilert Sundt. Utdanningsavdelingen kan derfor ikke støtte dette ønsket. For øvrig er det ikke innspill til endringer av forslaget til tilbudsstruktur i denne høringsuttalelsen. Mandal vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Byremo vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Vennesla vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. Vågsbygd vgs: Her kommer det ingen forslag til endringer av administrasjonen sitt forslag. KKG: Skolen ønsker å tilby påbygging til generell studiekompetanse. Administrasjonen sitt forslag er å konsentrere dette tilbudet i Kristiansand om Kvadraturen skolesenter og Tangen vgs. KKG ønsker også å jobbe for et tilbud innen studiespesialisering med toppidrett, samt et tilbud om "påbygging til yrkesfag Vg2" for elever som har gått Vg1 studieforberedende. Disse ønskene bør fremmes som egne politiske saker, og eventuelt kan tilbudene tidligst tas inn i tilbudsstrukturen for skoleåret 2016/-17. Skolen ønsker å opprettholde full klasseressurs 12

13 innen Vg3 studiespesialisering for minoritetsspråklige. Utdanningsavdelingen støtter skolen i dette ønsket. Utvidet tilbud på private skoler: Det har blitt innvilget konsesjon til Noroff innen studiespesialisering med toppidrett, samt til Vennesla musikkgymnas innen både studiespesialisering og påbygg til generell studiekompetanse. Godkjenning for studiespesialisering til Vennesla musikk gymnas ble klar nylig, og var derfor ikke søkbart elektronisk i Vigo. Det har ikke vært sterk søking til de nye tilbudene for skoleåret 2015/-16. Dersom enkelte av tilbudene ikke blir opprettet vil søkerne i stor grad måtte tas inn på offentlige skoler i stedet. Dette bør det være kapasitet til med den foreslåtte tilbudsstruktur. Det er imidlertid verdt å merke seg at ved økt innsøking i årene som kommer, vil det i kombinasjon med elevtallsnedgangen i Kristiansandsregionen være grunn til å anta at tilbudet i de offentlige skoler må reduseres. Omfanget vil også medføre mindre forutsigbarhet i planlegging av det offentlige tilbudet i videregående skole i Vest-Agder. Gjesteelever og solgte plasser Den største delen av gjesteelever fra andre fylker, og gjesteelevsgarantier til andre fylker, er nå registrert. I slutten av april er det innvilget gjesteelevsgaranti til 135 søkere fra Vest-Agder som søker et tilbud i et annet fylke, over halvparten til Vg2. Det er registrert 59 elever fra andre fylker som har fått gjesteelevsgaranti for sin søknad om skoleplass i eget fylke. De fleste er fra Aust-Agder fylkeskommune, og 8 av disse søker TAFløp ved Kvadraturen skolesenter. Det er varslet at det kommer ytterligere 80 søkere, og det forventes at antallet øker frem mot sommerens inntak. Dette kan gjøre det nødvendig med oppjustering av enkelte tilbud. Rogaland fylkeskommune har fått bekreftelse på kjøp av 96 skoleplasser, hovedsakelig ved Sirdal vgs og Lister vgs. Til sammen er det solgt 102 skoleplasser. 13

14 Tilrettelagte grupper Inntak til tilrettelagte grupper (Arbeidslivstrening/ Hverdagslivstrening) baseres på individuell saksbehandling av innsendte søknader med sakkyndig vurdering. Skole 2015/2016 Elever Forslag antall Forslag Inntatte pr elevplasser antall Pr grupper Vennesla (H) Vennesla (A) KKG (H) ,5 17 KKG ( A) Kvadraturen(H) Kvadraturen(A) Kvadraturen(G) 14 Tangen (G) 7 Tangen (A) Søgne (H) Søgne (A) Søgne forsterket gruppe Mandal (H) Mandal (A) Mandal (G) 3 Flekkefjord (H) Flekkefjord (A) Kvinesdal (H) Kvinesdal (A) Byremo (A) 3 4 0,5 2 Byremo (H) Vest-Agder totalt De videregående skolene og PPT for Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører avklaringssamtaler og utreder nærmere neste års søkeres behov for tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Antall elever og antall grupper kan derfor bli noe endret frem mot skolestart. Eventuelle endringer gjennomføres ved bruk av sommerfullmakten. 14

15 Vennesla videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdo Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser msrett rett Salg Sum Kostnad 1 Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Helsearbeiderfag Helseservicefag Medier og kommunikasjon Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Industriteknologi Apotekteknikk Studieforbered. medier og kom Påbygg. gen. studiekompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagopplæring i skole Sum skole

16 Kristiansand katedralskole Gimle Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Salg Sum 2014 Kostnad 1 Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Service og samferdsel Studiespesialisering Studiespes,internasj Studiespes,min.spr Barne- og ungdomsarbeiderfag Idrettsfag Salg, service og sikkerhet Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering,min.spr 0, , International baccalaureate Idrettsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering,min.spr ,5 15 0, International baccalaureate Sum skole 53, ,

17 Tangen videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Salg Sum 2014 Kostnad 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Studiespesialisering formgiv. 1, , Studiespesialisering Byggteknikk Klima-, energi- og miljøtek. 1, , Overflateteknikk Treteknikk 0, , Frisør Interiør og utstillingsdesign Medier og kommunikasjon Kokk- og servitørfag 1, , Matfag 1, , Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagopplæring i skole Interiør Studieforbered. medier og kom Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Formgivingsfag Språk, samfunnsfag og økonomi Sum skole 52, , Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever 17

18 Kvadraturen videregående skole Ikkerett Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser Ungdomsrett Voksenrett Salg Sum 014 Kostnad 1 Elektrofag Elektrofag,YSK 4år 0,5 8 0, Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Tekn/ind prod,ysk 4år 0,5 8 0, Automatisering Data og elektronikk Elenergi Elenergi,YSK 4år 0,5 9 0, Helsearbeiderfag Helseservicefag IKT-servicefag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi Tekn/ind prod,ysk 4år 0,5 8 0, Automatiseringsfaget Elektrikerfaget,YSK 4år 0,5 4 0, Tekn/ ind. prod,ysk 4år 0,5 9 0, Helsesekretær 0,5 8 0,

19 3 Tannhelsesekretær 0,5 8 0, Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Elenergi YSK 4.år Tekn/ind prod,ysk 4år Sum skole

20 Vågsbygd videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Niva Kursnavn Ungdom Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser srett Voksen rett Ikkerett Salg Sum Kostnad 1 Mus/dans/drama,musikk 1, , Mus/dans/drama,dans 0,5 15 0, Mus/dans/drama,drama 0,5 15 0, Studiespesialisering Studiespes,forskerlinje Dans 0,5 15 0, Drama 0,5 15 0, Musikk 1,5 45 1, Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Dans 0,5 15 0, Drama 0,5 15 0, Musikk 1,5 45 1, Realfag 2, , Språk, samfunnsfag og økonomi Sum skole

21 Søgne videregående skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever Ungdoms Voksen Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser rett rett Ikke-rett Salg Sum Kostnad 1 Naturbruk Teknikk og ind. produksjon Anleggsgartner- og idrettsanl Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Industriteknologi Studieforberedende naturbruk Påbygg. gen. studiekompetanse Sum skole Forslag 2015 Vedtak 2014 Endring Søkere 2015 Elever 21

22 Mandal videregående skole Niva Kursnavn Klasser Plasser Klasser Plasser Klasser Plasser Ungdom srett Voksen rett Ikke-rett Salg Sum Kostnad 1 Bygg- og anleggsteknikk 1,5 23 1, Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Byggteknikk Design og tekstil 0,5 8 0, Frisør 0,5 8 0, Automatisering Elenergi Barne- og 2 ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Idrettsfag Kokk- og servitørfag 0,5 8 0, Salg, service og sikkerhet Realfag Språk, samfunnsfag og 2 økonomi Industriteknologi Fagopplæring i skole Automatiseringsfaget Idrettsfag Påbygg. gen. 3 studiekompetanse 1, , Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, ,

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Innledning Vest-Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 26.4.

Forfall meldes snarest mulig til Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 26.4. Møteinnkalling Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 03.05.2016 Tid: 10:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Tellef Inge Mørland Fylkesordfører AP Jon-Olav Strand

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Saknr. 17/2894-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Innstilling til vedtak: 1. Følgende programområder

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkesutvalget

Møteinnkalling. Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Dato: 07.11.2017 Tid: 11:00 Sted: Fylkeshuset - Vegår 1615 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Det vil i tillegg bli ettersendt

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer