Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet Høring - Plan for videregående opplæring i Oppland som viser innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov. Bakgrunn Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune vedtok juni 2014 følgende mandat for å sikre gode videregående skoler for fremtidens behov for kompetanse. «Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere antall utdanningsprogram, samt gjøre forslag om endringer for å sikre gode skoler for fremtidens behov. Utdanningstilbudet skal ses i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov.» Fylkesrådmannen ber høringsinstansene om konkrete innspill til forslagene som det er redegjort for i høringen. Høringsdokumentet ligger på: Regionalt Kompetanseforum i Nord-Gudbrandsdal har uttalt seg om: Hvilke forhold må tillegges vekt ved fremtidig kompetansebehov og dimensjonering av videregående opplæring i regionen? Notat som senere ble presentert i pp-utgave for fylkesopplæringssjefen og Komite for opplæring og kompetanse er ikke vedlagt. Fylkesopplæringssjefens forslag til dimensjonering/endringer som har relevans for utdanningstilbudet i Nord-Gudbrandsdalen Bygg- og anleggsteknikk Vg1:Utdanningsprogrammet utlyses ved Nord-Gudbrandsdal vgs (NGvgs) avd Lom. Vg2:Programområdet byggteknikk utlyses ved avd i Lom. Ingen endringer fra dagens dimensjonering. 1

2 Design og håndverk Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet frisør legges ned ved avd Otta Begrunnelse: Frisørfaget legges ned på grunn av lav søking til tilbudet. Tilbudet har ikke vært igangsatt de to siste årene. Elever ved frisørfag ved Gjøvik vgs som ønsker læreplass i Nord- Gudbrandsdal skal gis mulighet gjennom å benytte vekslingsmodellen. Et formalisert samarbeid med lærebedrifter er en forutsetning for at dette kan gjennomføres. Elektrofag Ingen endringer foreslås ved Vinstra vidaregåande skule som er vårt nærmeste utdanningstilbud innen elektrofag. Helse- og oppvekst Vg 1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Otta og avd Dombås Vg 2: Programområdet helsefagarbeider utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet barne- og ungdomsarbeid utlyses ved avd Otta Endring fra dagens dimensjonering er at Vg 1 utlyses ved avd Dombås. Naturbruk Vg1: Utdanningsprogrammet naturbruk foreslås lagt ned ved Gausdal vgs. Naturbruksutdanning i Oppland vil etter dette kun være mulig på Lena/Valle. Restaurant- og matfag Vg1: Utdanningsprogrammet restaurant og matfag lyses ut ved avd Otta. Vg2: Programområdet kokk- og servitørfag utlyses ved avd Otta. Ingen endringer fra dagens dimensjonering. Service og samferdsel Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Otta og avd Dombås. Vg2: Programområdet IKT-servicefag utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet Salg, service og sikkerhet utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet Transport og logistikk utlyses ved avd Otta Endringen er at Vg1 tilbudet lyses ut ved avd Dombås, og at programområdet reiseliv på Vg2 avd Otta legges ned. 2

3 Teknikk og industriell produksjon Vg 1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet kjøretøy utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet industriteknologi utlyses ved avd Otta Endring: Vg2 Programområdet bilskade, lakk og karosseri foreslås lagt ned ved avd Otta. Begrunnelse: Årsaken er at tilbudet har lav søkning. Behovet ivaretas ved at en skole i fylket har tilbudet. Musikk dans og drama Ingen endringer ved Vinstra vgs som er nærmeste aktuelle skolested for elever fra Nord- Gudbrandsdal. Idrettsfag Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg2 Vg3: Idrettsfag utlyses ved avd Otta. Nasjonalt tilbud: NGvgs avd Otta tilbyr toppidrett badminton. Andre fylker viser interesse for dette tilbudet og kjøper skoleplasser i Oppland. Studiespesialisering Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Lom, avd Otta og avd Dombås Vg2 Vg3: Utlyses ved avd Lom og Otta. Utlyses ikke ved avd Dombås. Endring: - Utdanningsprogrammet på Vg1 flyttes fra Hjerleid til Dombås i egen lokaler i tilknytning til Dovre ungdomsskole på Dombås. - Alle skoler skal være kombinerte skoler; yrkesfaglig og studieforberedende løp. Påbygging til generell studiekompetanse Vg3: Påbygging til generell studiekompetanse i ved avd Otta Vg4: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse ettårig løp ved avd Otta Endring: Oppland fylkeskommune har for skoleåret 15/16 dimensjonert ned ordinær Vg3-påbygging, og dimensjonert opp Vg4 for søkere som har gjennomført fag/svenneprøve. Årsaken til dette er å få flere til å søke yrkesfag og opplæring i lærebedrift etter Vg2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Dombås Fylkesrådmannen ber særlig om innspill på forslaget om det ikke er aktuelt å etablere et treårig tilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering med programfag toppidrett. Fylkesrådmannen peker likevel på tre måter som kan gi et grunnlag for å etablere et treårig tilbud på Dombås.

4 Vurdering Regionrådet støtter intensjonene i fylkeskommunens arbeid med gjennomgang av utdanningsprogrammer med sikte på endringer som er tilpasset samfunnslivet- og næringslivets behov for kompetanse. Vi er av den oppfatning at denne gjennomgangen er nødvendig. Utdanningstilbudet innen videregående opplæring må kontinuerlig være gjenstand for endringer slik at tilbudet speiler samfunnets reelle behov for kompetanse. Som region må vi gjennom omstilling og endringer ha et utdanningstilbud tilpasset vårt samfunn. Tilbudet må balansere kravet mellom å utdanne for næringslivet i regionen og det nasjonale arbeidsmarkedet. Utdanningstilbudet må ta hensyn til utvikling i elevtall og balansen mellom dimensjonering av yrkesfagtilbud og studieforberedende tilbud. Regionrådet vil understreke at utdanningstilbudet i regionen i størst mulig grad skal være basert på faglige vurderinger. Dette er viktig både for at eleven skal kunne ta reelle yrkesvalg som sikrer en deltagelse i arbeidslivet, øker gjennomføringen og for at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. I ytterste konsekvens vil en feilaktig dimensjonering av utdanningstilbud kunne gi arbeidsledighet og fraflytting i regionen. Ved dimensjonering av utdanningstilbudene er det mange forhold som må vurderes. Et forhold som vår region må ha kontinuerlig fokus på er det faktum at 65 % av elevene ved vår videregående skole går på studieforberedende tilbud, mens 35 % går på yrkesfaglige tilbud(tall fra skoleåret 2014/2015). På landsbasis er fordelingen ca 50/50. Befolkningsutvikling I Nord-Gudbrandsdal er det en fram til 2024 en forventet befolkningsnedgang på 415 personer. Nedgangen ventes i samtlige aldersgrupper, med unntak av gruppa «67 år og eldre». Elevgrunnlaget vil gå relativt mye ned, 142 personer som utgjør 14,3 % i forhold til Tilsvarende tall for Midt-Gudbrandsdal er nedgang i elevgrunnlaget på 85 personer eller 13 % fram til Utviklingen i elevgrunnlaget er bekymringsfull og vil by på utfordringer i årene som kommer. På den ene siden er det viktig å drive en motkonjukturpolitikk gjennom å legge særlig godt til rette for et utdanningstilbud som er lett tilgjengelig, samtidig som vi ivaretar bredden i tilbudet til elevene og arbeidslivets behov. På tross av utviklingen i elevtallene er det viktig for regionen å opprettholde kjernetilbudene i den desentraliserte strukturen ved NGvgs, også ved varierende søkertall til utdanningstilbudene. Det vil sannsynligvis likevel være slik at dagens dimensjonering kan være under press framover, og at yrkesfagtilbudene som hovedregel må samles i regionen for å gi tilstrekkelig elevgrunnlag. Det er for øvrig tilnærmet slik situasjonen er i dag. Kompetansebehovet og læreplasser Regionalt Kompetanseforum for Nord-Gudbrandsdal har beskrevet kompetansebehovet slik: - Reiselivsfag - Kokk, institusjonskokker - Servitørfag - Flyktningetjenesten - Lønn og personalarbeid 4

5 - Saksbehandlere - Økonomi og regnskap - Helsefagarbeidere - Sykepleiere - Rusomsorg - Vernepleiere - Bioingeniører - Lærere og barnehagelærere - Ingeniører, sivilingeniører - Sivilarkitekter - Automatikere, elektriske montører og teknikere - Sjåfører Det er kommunene og NAV som i all hovedsak har beskrevet kompetansebehovet. I høringsdokumentet (s. 14) heter det bl.a.: «En av de aller største utfordringene for fag- og yrkesopplæringen i Norge i dag, er at offentlig sektor tar inn for få lærlinger. På landsbasis inngås i dag om lag 70 % av alle lærekontrakter i privat sektor, mens offentlig sektor står for 30 % av alle lærekontrakter.» Det er en stor utfordring at der hvor rekrutteringsbehovet av fagarbeidere er størst, er det samtidig en videregående opplæring som ikke greier å få nok elever igjennom med fullført fagbrev. Hovedårsaken ligger i at kommunesektoren ikke tar inn nok lærlinger. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har også forbedringspotensial, og regionsjefen vil som et ledd i forbedringsarbeidet anbefale kommune å bli medlem av det nyoppretta Lærlingekontor for Gudbrandsdal. Innen helsefag er kompetansebehovet stort. Bare 25 % av elevene går fra Vg2 til læreplass Mange av elevene tar påbygging. Det er særlig viktig med god kontakt mellom elever, opplæringskontor og bedrifter/kommunene. Denne kontakten kan blant annet forbedres gjennom et opplæringskontor. Det er viktig at fylkeskommunen som skoleeier er opptatt av hvilken kompetanse vårt fylke og våre ungdommer vil trenge i framtida. Det er en viktig dimensjon at utdanning også bygger opp under bransjer vi med stor sannsynlighet ser vil ha større arbeidskraftbehov enn i dag. Utdanningsprogram Regionsjefen støtter forslaget om at alle skoler skal være kombinerte skoler. (Høringsutkast s. 48). I høringsutkastet definerer en kombinerte skoler med at «de videregående skolene i Oppland er kombinerte og tilbyr opplæring både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.» Vi tolker det slik at Nord-Gudbrandsdal vgs i dag er kombinert videregående skole. Med dagens planlagte utdanningstilbud er også hver enkelt avdeling en kombinert skole fordi sluttkompetansen tilsier det. Slik sett vil dette prinsippet ikke innebære krav om endringer av skoletilbudene i regionen. Dimensjonering av utdanningstilbudet er en balanse mellom elevenes ønsker og samfunnets behov. Regionsjefen er enig i at fylkeskommunen i noe større grad enn tidligere vil vektlegge samfunnets og arbeidslivets behov i arbeidet med dimensjoneringen. 5

6 Regionsjefen er enig i formuleringen i høringsuttalen om at det er nødvendig med videregående skoler som tåler ulike svingninger i elevtallet. Det tolker vi også som at dimensjonering av de enkelte utdanningstilbud står fast, selv om det kan være svingninger i søkertall. Tilbakemeldinger fra regionalt kompetanseforum viser behovet for rekruttering til byggog anleggsteknikk. Det er sammenfallende med bedriftenes behov. Vi har viktige tradisjoner, kompetanse og det må være muligheter for at vi fortsatt skal ha et robust næringsliv basert på dette utdanningsprogrammet. Med fortsatt utbygging av E6 og kraftutbygginger er det et viktig utdanningsprogram for framtida. Regionsjefen er godt tilfreds med at tilbudene både ved NGvgs og Vinstra opprettholdes Design og håndverk har store valgmuligheter innenfor fag med rike håndverkstradisjoner. Det er derfor viktig at tilbudet finnes i nettopp vår region. Tilbakemeldinger fra regionalt kompetanseforum viser ikke forsterket og økt behov for rekruttering innen utdanningsprogrammet design og håndverk. På bakgrunn av det faktum at VG2 frisør ikke har vært igangsatt de to siste årene på grunn av få søkere har regionsjefen forståelse for at tilbudet legges ned ved avd Otta. Det er viktig at ordningen med at elever ved frisør på Gjøvik vgs som ønsker læreplass i Nord-Gudbrandsdal får mulighet til det gjennom å benytte vekslingsmodell for opplæringen. Elektrofag har tradisjonelt stor interesse hos ungdom fra norddalen. Vi har et arbeidsmarked og en fungerende lærlingeordning for fagområdet. Det er derfor betryggende at dimensjoneringen av utdanningstilbudet ved Vinstra vgs videreføres uten endringer. Befolkningsprognosen i norddalen viser at det kun er gruppen «67 år og eldre» som vil øke i årene framover. Det drives et kontinuerlig arbeid for å snu denne utviklingen, men det er likevel naturlig å planlegge for at prognosene kan slå til. Det vil bety et økt behov for ansatte innen sektoren helse og omsorg. Søkningen til utdanningsprogrammet helse- og oppvekst er tilfredsstillende, men mange velger å søke påbygg etter VG2. En av grunnene til denne utviklingen kan være mangel på læreplasser i kommunene. Men en forklaring kan også være at kommunene i større grad ønsker rekruttering av personer med høgskoleutdanning, spesielt sykepleiere, til helse- og omsorgsektoren. På bakgrunn av befolkningsprognosene for norddalen står det fram som fornuftig at utdanningstilbudet innen helse- og oppvekst utvides med ett VG1 kurs på avd Dombås. Men det er helt avgjørende at kommunene følger opp med økt tilbud om læreplasser dersom denne økningen i dimensjoneringen skal gi flere faglærte helsearbeidere i regionen, istedenfor flere elever til påbyggingskurs. Nyvinninger innen velferdsteknologi vil sette sitt preg på helse- og omsorgssektoren i årene framover. Det blir særlig viktig at skolene og kommunene kan samarbeide på en slik måte at de gjensidig kan bidra til at vi tar i bruk mulighetene og utdanner fagarbeidere som er oppdatert. Når det gjelder Naturbruk så vil utdanningen på Lena/Valle bli det eneste utdanningstilbudet for ungdom. Det vil derfor også være naturlig at skolen får ansvaret for naturbruksopplæringen for voksne, og at dette tilbudet blir organisert etter en fleksibel og gjerne desentralisert modell. Rekrutteringen til naturbruk beskrives som svak (s 34 i høringen) og det vil være viktig å få på plass et kompetansesenter på Valle som i tilknytning til naturbruk utdanningen også kan fokusere på fornybar energi og Biotek økonomi. Bioøkonomiens forankring i 6

7 primærproduksjon og tradisjonelle foredlingsnæringer skaper et stort potensial for videreutvikling av regionalt næringsliv og kompetansearbeidsplasser i distriktene. Oppland fylkeskommune har som uttalt målsetting at de skal gjennom en strategi jobbe aktivt for at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomi - region. Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien Regionrådet er opptatt av at man i naturbruksopplæringen har økt fokus på muligheten av utvikling av tilleggsnæringer knyttet til bl a reiselivsnæringen ved økt bruk bearbeiding og salg av lokal mat. På bakgrunn av at Gausdal vgs har hatt få søkere og få elever over flere år støtter regionsjefen forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena- Valle. Dagens tilbud innen restaurant og matfag videreføres. Vår region har markert seg når det gjelder arbeidet med rekruttering til denne utdanningen. Det er mye som tyder på at arbeidet har gitt en økning i søkningen til utdanningen. Utdanningen er særlig viktig for en region som profilerer at lokalprodusert mat og lokale mattradisjoner er et kjennetegn og et konkurransefortrinn. Regionen har opplæringskontor som arbeider godt både med rekruttering av lærebedrifter og lærlinger. Det er avgjørende for å opprettholde et ettertraktet utdanningstilbud og det arbeidet som gjøres her kan andre fagområder ta lærdom av. Utdanningsprogrammet service- og samferdsel har flere programområder som er særlig viktige for samfunnsutviklingen i norddalen. Flere kompetanseforum i Oppland viser at det er økt behov for rekruttering innen transport og logistikk. Andelen ufaglært utenlandsk arbeidskraft er økende. Det er betryggende at programområdet transport og logistikk ved NGvgs over tid har vist seg å være ettertraktet. En viktig forutsetning er at det også her drives et godt opplæringskontor. Programområdene IKT-servicefag og salg, service og sikkerhet er også trygt innenfor planen for dimensjonering av utdanningstilbudet ved NGvgs. Det er viktig at det arbeides godt med å rekruttere lærebedrifter både innen offentlig og privat sektor for at tilbudene skal være attraktive i årene framover. Det er betenkelig at det foreslås at programområdet reiseliv legges ned ved NGvgs. Utdanningen skulle egentlig passe svært godt inn i de næringspolitiske prioriteringer som gjøres i vår region. Faktum er likevel at det er svært utfordrende å skaffe læreplasser i faget, det er kun en lærling i faget i hele Oppland. Regionsjefen ser at det nye treårige tilbudet reiseliv med studiekompetanse som lyses ut ved Lillehammer vgs kunnet passet godt inn i vår utdanningsprofil i norddalen. Utfordringen vår er at vi har et synkende elevgrunnlag og nye tilbud vil svekke grunnlaget for eksisterende. Det er vanskelig å anbefale å opprettholde et tilbud som ikke er igangsatt de to siste årene på grunn av lave søkertall, når det i tillegg ikke er tilbud om læreplasser i faget. Det må likevel være slik at nettopp tilbudet om reiselivsutdanning fortløpende må vurderes som aktuelt utdanningstilbud. Regionsjefen ser gjerne at næringa er mer synlige i å beskrive kompetansebehovet. 7

8 Utdanningsprogrammet service- og samferdsel er foreslått utlyst ved avd på Dombås, i tillegg til avd Otta. For skoleåret 2015/2016 har avd Otta 22 primærsøkere, det betyr 8 ledige plasser. Det er ingen primærsøkere til dette tilbudet fra Lesja og Dovre. Når tilbudet blir utlyst på Dombås kan det bety at interessen øker i disse kommunene. På den andre siden vil det sannsynligvis gå utover rekrutteringen til andre studietilbud. Regionsjefen har forståelse for etableringen av tilbudet på Dombås i forhold til at det er ønskelig med et skolemiljø som inneholder både yrkesfag og studieforberedende tilbud. På bakgrunn av ledige plasser på tilsvarende tilbud i regionen og knapphet på elever som skal fylle opp andre studietilbud på Dombås, er det imidlertid grunn til å vurdere om dette over tid er en riktig beslutning. Tilbudene innen Teknikk og industriell produksjon blir i hovedsak videreført ved NGvgs, bortsett fra bilskade- lakk og karosseri som blir foreslått nedlagt ved avd Otta. Samme tilbudet blir for øvrig foreslått nedlagt også på Lillehammer. Når søkningen over tid uteblir og næringa ikke etterspør lærlinger mener regionsjefen at det er riktig å avvikle tilbudet og dermed prioritere andre tilbud. Det er svært viktig at programområdene kjøretøy og industriteknologi videreføres, både for å sikre næringslivet rekruttering og for å bevare et mangfold av yrkesfaglige tilbud i regionen ikke minst for gutter. Det er viktig for vår region at utdanningen innen musikk dans og drama har etablert seg som et robust miljø på Vinstra. Dersom dette utdanningstilbudet over tid skal slankes og samles i Oppland, må det ikke gå på bekostning av et etablert miljø i Gudbrandsdalen. Idrettsfag ved NGvgs har over tid befestet sin posisjon som en alternativ vei til studiekompetanse. Spesielt gledelig er det at NGvgs i tilknytning til idrettsfag har lykkes i å tilby toppidrett med badminton. Andre fylker kjøper skoleplasser av Oppland for å benytte tilbudet. Den desentraliserte modellen ved NGvgs har alltid inneholdt tilbud om studiespesialisering(tidligere allmennfag) ved alle tre skolestedene. Denne modellen videreføres. Dimensjoneringen bygger også på at tilbudet dimensjoneres for 30 elevplasser ved hver avdeling. Det betyr at tilbudet er stabilt både ved år med undersøkning og oversøkning. På avdeling Dombås beskrives tre ulike modeller for å sikre et treårig tilbud gjennom å etablere et landslinjetilbud for skiskyting og alpint. Dombås har særlige gode forutsetninger for slik tilbud, og tilsvarende satsinger i andre fylker/regioner viser det er grunnlag for denne type tilbud. Fylkesrådmannen skriver i høringsdokumentet: «Dersom det foreligger en tydelig forutsigbarhet om elevsøkning fra andre fylker, vil Oppland fylkeskommune vurdere etablering av et treårig studieforberedende opplæringsløp med programfag toppidrett på Nord-Gudbrandsdal vgs avd Dombås». Det krever at Oppland fylkeskommune, sammen med regionale krefter, arbeider målbevisst etter alle de tre modellene som er skissert for å realisere planene. Regionsjefen støtter forslaget om å opprette et landsdekkende tilbud innen skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8

9 Påbygging til generell studiekompetanse er for skoleåret 15/16 dimensjonert ned. Regionrådet har tidligere støttet en slik prioritering. Regionsjefen støtter prioriteringen som er foretatt gjennom at tilbudet om påbygging Vg3 reduseres for søkere fra Vg2 yrkesfag, men økes for de som har gjennomført fag/svenneprøve. Rekruttering voksne Fylkesrådmannen foreslår at ved ledig kapasitet bør det åpnes opp for at voksne med rett kan tildeles plass i videregående skoler. I perspektivet livslang læring er dette en viktig endring av praksis. Sammen med tilbud i Karrieresenteret gir dette forutsigbarhet for at utdanningstilbud er for alle. Inkludering Uten innvandring ville ingen av Opplands kommuner hatt befolkningstilvekst i Det er økende fokus på at kommunene skal bosette flere flyktninger. Både arbeidsgivere og innvandrere peker på at skolering fra NAV/kommuner er for dårlig og utruster ikke denne gruppen med norskkunnskap som er tilpasset det profesjonelle arbeidslivet. De videregående skolene er de mest profesjonelle kompetansetilbydere i regionene. Det må være rom for tettere samarbeid mellom fylkeskommunal skoleeier og kommunale kompetansetilbud. Det bør styrke både den formelle skoleringen og styrke innvandrernes inkludering i samfunnet. Finansiering av elevplasser - økonomi I høringsdokumentet (s. 6) heter det bl.a.: «Videregående skoler i Oppland skal organiseres slik at de blir gode, robuste og utviklende arbeidsplasser både for elevene og de ansatte. [ ] Ut fra framtidens behov for kompetanse, er det nødvendig med videregående skoler som tåler ulike svingninger i elevtallet» På grunn av stykkpris-modellen vil skolene fortsatt være sårbare når det gjelder elevsvingninger med den effekten dette vil ha på skolenes reelle handlingsrom knyttet til skolens fagtilbud og muligheter for igangsetting av fag og grupper. Stykkpris-modellen kan derfor være til hinder for langsiktig planlegging og igangsetting av tilbud som er etterspurt av næringslivet, men hvor det tar noe tid å gjøre tilbudet kjent og rekruttere elever. Fylkeskommunen bør derfor vurdere om stykkpris-modellen er forenlig for å nå målet om faglig kvalitet og tilpasning til framtidas arbeidsliv. En modell med basisfinansiering og stykkpris bør vurderes. På side 13 i høringsdokumentet heter det bl.a. «Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen bør utdanningsprogram med et lavere elevtall enn ti søkere samles og tilbys på skoler med et lokalt næringsliv som kan tilby praksis i prosjekt til fordypning både på Vg1 og Vg2» For NGvgs er det særlig viktig at en del yrkesfag av stor betydning for regionalt næringsliv ikke blir ofret fordi søkningen kan være under ti elever i enkelte år. Da må fylkeskommunen stå fast på ambisjonen om å prioritere arbeidslivets kompetansebehov, istedenfor å samle 9

10 utdanningstilbud så langt fra regionen at vi risikerer at elevene lar være å ta utdanning som næringslivet etterspør. Ungdommens regionråd Ungdommens regionråd har behandlet saken i møte den og vil komme med egen uttale i saken. Oppsummering av høringsuttalen fra regionrådet Regionrådet slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksframstillingen. Regionrådet vil særlig peke på: 1. Dimensjonering av videregående opplæring må være en balanse mellom elevenes ønsker og arbeidslivets kompetansebehov. 2. Alle videregående skoler skal være kombinerte skoler med både yrkesfaglig- og studieforberedende løp. 3. Kommuner og næringsliv må stimuleres til å tilby flere læreplasser. 4. Kommuner, fylkeskommune og næringsliv må støtte opp under arbeidet med å utvikle robuste opplæringskontor. 5. Det er viktig at regionen har et relevant og tilstrekkelig tilbud innen yrkesfaglige utdanninger, særlig på bakgrunn av regionalt arbeidsmarked og at vi ligger klart under landsgjennomsnittet når det gjelder elever som velger yrkesfaglige utdanninger. 6. Studiespesialisering dimensjoneres med en klasse (30 elever) på hvert av skolestedene ved NGvgs. 7. Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8. Regionrådet støtter forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena-Valle. 9. Det må åpnes for at voksne kan få tilbud om opplæring ved ledig kapasitet. 10. For å sikre tilstrekkelig språk- og fagkunnskap og god integrering må innvandrere få tilbud om videregående opplæring også etter fylte 23 år. Behandling i Regionrådet den Som medlem av Fylkestinget ønsket Reidun Gravdahl ikke å delta i behandlingen av saken. Forslag fra Dag Erik Pryhn til tillegg til pkt. 7, Landslinje for skiskyting: «basert på følgende forståelse: Regionrådet legger til grunn at fylkestingets tidligere vedtak om dimensjonering av utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved de 3 avdelingene i Nord-Gudbrandsdalen står ved lag. Det vil i årene framover ikke være nødvendig elevgrunnlag i Nord-Gudbrandsdalen for 3, parallelle 3-årige utdanningstilbud i Studiespesialisering. Det er i tillegg viktig å se antallet elevplasser på Studiespesialisering i sammenheng med nødvendigheten av et økt fokus på rekruttering til yrkesfaglige utdanningsprogram. En videre behandling av forslaget om landslinje må derfor bygge på følgende forutsetninger: at elevene ved ei landslinje i skiskyting på Dombås i all hovedsak rekrutteres fra andre regioner/fylker at tilbudet finansieres over statsbudsjettet eller ved at hjemstedsfylket til elevene betaler for elevplassen 10

11 at vi også i Nord-Gudbrandsdalen får et større sammenfall mellom utdanningstilbudet og behovet for kvalifiserte medarbeidere i det regionale arbeidsmarkedet» Forslaget fra Dag Erik Pryhn falt mot 3 stemmer. Bjarne Eiolf Holø fremmet forslag om omformulering/tillegg i pkt. 7 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje/landsdekkende tilbud for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås» Forslaget fra Bjarne Eiolf Holø ble enstemmig vedtatt. Dag Erik Pryhn fremmet forslag om nytt pkt 11 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Med bakgrunn i å være et definert satsingsområde, både i fylkeskommunen og i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, må «Reiseliv» under utdanningsprogrammet Service og samferdsel, opprettholdes som tilbud på Otta». Forslaget fra Dag Erik Pryhn ble enstemmig vedtatt. Dag Erik Pryhn fremmet forslag om nytt pkt 12 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Regionrådet ber Oppland fylkeskommune vurdere etableringen av en egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever som vil ta videregående utdanning». Forslaget fra Dag Erik Pryhn ble enstemmig vedtatt. Bjarne Eiolf Holø fremmet forslag om nytt pkt 13 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Ett landsdekkende utdanningstilbud innen natur- og nasjonalparkforvaltning -/formidling og informasjon bør legges til Nord-Gudbrandsdal vgs. Vår region har store forutsetninger for å legge til rette for et slikt tilbud, med flere sterke kompetansemiljø som for eksempel Skjåk Utmarksenter, Norsk Fjellmuseum og Villreinsenteret på Hjerkinn som viktige ressurser. Et slikt tilbud vil bygge opp under videre utdanningsløp innenfor naturbasert reiseliv, nasjonalparkforvaltning og annen reiselivsrettet utdanning. Dette kan og i tillegg motivere og revitalisere reiselivsfaget og framstå som attraktive utdanningstilbud». Forslaget fra Bjarne Eiolf Holø ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Regionrådet : Oppsummering av høringsuttalen fra regionrådet Regionrådet slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksframstillingen. Regionrådet vil særlig peke på: 1. Dimensjonering av videregående opplæring må være en balanse mellom elevenes ønsker og arbeidslivets kompetansebehov. 2. Alle videregående skoler skal være kombinerte skoler med både yrkesfaglig- og studieforberedende løp. 11

12 3. Kommuner og næringsliv må stimuleres til å tilby flere læreplasser. 4. Kommuner, fylkeskommune og næringsliv må støtte opp under arbeidet med å utvikle robuste opplæringskontor. 5. Det er viktig at regionen har et relevant og tilstrekkelig tilbud innen yrkesfaglige utdanninger, særlig på bakgrunn av regionalt arbeidsmarked og at vi ligger klart under landsgjennomsnittet når det gjelder elever som velger yrkesfaglige utdanninger. 6. Studiespesialisering dimensjoneres med en klasse (30 elever) på hvert av skolestedene ved NGvgs. 7. Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje/landsdekkende tilbud for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8. Regionrådet støtter forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena-Valle. 9. Det må åpnes for at voksne kan få tilbud om opplæring ved ledig kapasitet. 10. For å sikre tilstrekkelig språk- og fagkunnskap og god integrering må innvandrere få tilbud om videregående opplæring også etter fylte 23 år. 11. Med bakgrunn i å være et definert satsingsområde, både i fylkeskommunen og i Nordog Midt-Gudbrandsdalen, må «Reiseliv» under utdanningsprogrammet Service og samferdsel, opprettholdes som tilbud på Otta. 12. Regionrådet ber Oppland fylkeskommune vurdere etableringen av en egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever som vil ta videregående utdanning. 13. Ett landsdekkende utdanningstilbud innen natur- og nasjonalparkforvaltning -/formidling og informasjon bør legges til Nord-Gudbrandsdal vgs. Vår region har store forutsetninger for å legge til rette for et slikt tilbud, med flere sterke kompetansemiljø som for eksempel Skjåk Utmarksenter, Norsk Fjellmuseum og Villreinsenteret på Hjerkinn som viktige ressurser. Et slikt tilbud vil bygge opp under videre utdanningsløp innenfor naturbasert reiseliv, nasjonalparkforvaltning og annen reiselivsrettet utdanning. Dette kan og i tillegg motivere og revitalisere reiselivsfaget og framstå som attraktive utdanningstilbud. 12

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen Videregående opplæring Kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal Vinstra vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs Lærerorganisasjonene Regionrådene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Yrkesopplæringsnemnda Ungdommens

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 TIP Lena-Valle vgs. Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet behov i lokalt/regionalt arbeids- og næringsliv? Søkertall mars 2015 Vg1 TIP: NGD-avdeling

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Asgeir Skålholt The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Hva er problemet? 1. Få rekrutteres inn i næringen med fagkompetanse 2. Mange faller fra utdanningen av de som faktisk

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - "SKOLETILBUD 2020"

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - SKOLETILBUD 2020 't~ Kragerø kommune Enhet for Stab og støtte Administrasjonsavdelingen Telemark fylkeskommune post@t-fk.no _cp E ARt (s,fy! HEelk 'NE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/489-5/TURI 18.03.2013 HØRINGSUTTALELSE-

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Startpakke for Restaurant- og matfag

Startpakke for Restaurant- og matfag Startpakke for Restaurant- og matfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet Faglig råd for restaurant og matfag leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Mandat for Komite for opplæring og kompetanse 23. Januar 2015 Jane Haave Mandat for den politiske bestillingen Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for og tirsdag 10. mars 2009 kl 9:30 Møtested: Orkdal videregående skole Til behandling sak 1 7/2009 Møtet er åpent og elever

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Intensjonsavtaler Dimensjonering av antall utdanningsprogram, sett i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov i Hadelandsregionen.

Intensjonsavtaler Dimensjonering av antall utdanningsprogram, sett i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov i Hadelandsregionen. Intensjonsavtaler Dimensjonering av antall utdanningsprogram, sett i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov i Hadelandsregionen. Hadelandsregionens kompetansebehov i et langsiktig perspektiv

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte Mandag 12. november 2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen, Alta rådhus

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte Mandag 12. november 2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen, Alta rådhus SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte Mandag 12. november 2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen, Alta rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov. Ra nhild Nordnes W9S- 4ql Fra: Hallvard Kristian Ripegutu 1 7-fi-- r t'it-- Sendt: 12. september 2011 10:09,-) T Til: TFK-Post arkiv 1 /q ir i Emne: VS: Høringsuttalelse - Tilbudsst e-opptæring'------

Detaljer

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014 Klikk her for adresse. Deres dato sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Skolebruksplan Fase 2 - Høringssvar Næringslivets

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Service og Samferdsel

Service og Samferdsel SALG Service og Samferdsel SERVICE REISELIV SAMFERDSEL Hadeland videregående skole OFK ANSVAR LÆRING SAMHOLD UTVIKLING EKSTERN PRAKSIS UB ENTREPRENØRSKAP FAGBREV VS VIDERE STUDIER I et historisk perspektiv:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer