Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet Høring - Plan for videregående opplæring i Oppland som viser innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov. Bakgrunn Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune vedtok juni 2014 følgende mandat for å sikre gode videregående skoler for fremtidens behov for kompetanse. «Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere antall utdanningsprogram, samt gjøre forslag om endringer for å sikre gode skoler for fremtidens behov. Utdanningstilbudet skal ses i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov.» Fylkesrådmannen ber høringsinstansene om konkrete innspill til forslagene som det er redegjort for i høringen. Høringsdokumentet ligger på: Regionalt Kompetanseforum i Nord-Gudbrandsdal har uttalt seg om: Hvilke forhold må tillegges vekt ved fremtidig kompetansebehov og dimensjonering av videregående opplæring i regionen? Notat som senere ble presentert i pp-utgave for fylkesopplæringssjefen og Komite for opplæring og kompetanse er ikke vedlagt. Fylkesopplæringssjefens forslag til dimensjonering/endringer som har relevans for utdanningstilbudet i Nord-Gudbrandsdalen Bygg- og anleggsteknikk Vg1:Utdanningsprogrammet utlyses ved Nord-Gudbrandsdal vgs (NGvgs) avd Lom. Vg2:Programområdet byggteknikk utlyses ved avd i Lom. Ingen endringer fra dagens dimensjonering. 1

2 Design og håndverk Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet frisør legges ned ved avd Otta Begrunnelse: Frisørfaget legges ned på grunn av lav søking til tilbudet. Tilbudet har ikke vært igangsatt de to siste årene. Elever ved frisørfag ved Gjøvik vgs som ønsker læreplass i Nord- Gudbrandsdal skal gis mulighet gjennom å benytte vekslingsmodellen. Et formalisert samarbeid med lærebedrifter er en forutsetning for at dette kan gjennomføres. Elektrofag Ingen endringer foreslås ved Vinstra vidaregåande skule som er vårt nærmeste utdanningstilbud innen elektrofag. Helse- og oppvekst Vg 1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Otta og avd Dombås Vg 2: Programområdet helsefagarbeider utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet barne- og ungdomsarbeid utlyses ved avd Otta Endring fra dagens dimensjonering er at Vg 1 utlyses ved avd Dombås. Naturbruk Vg1: Utdanningsprogrammet naturbruk foreslås lagt ned ved Gausdal vgs. Naturbruksutdanning i Oppland vil etter dette kun være mulig på Lena/Valle. Restaurant- og matfag Vg1: Utdanningsprogrammet restaurant og matfag lyses ut ved avd Otta. Vg2: Programområdet kokk- og servitørfag utlyses ved avd Otta. Ingen endringer fra dagens dimensjonering. Service og samferdsel Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Otta og avd Dombås. Vg2: Programområdet IKT-servicefag utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet Salg, service og sikkerhet utlyses ved avd Otta Vg2: Programområdet Transport og logistikk utlyses ved avd Otta Endringen er at Vg1 tilbudet lyses ut ved avd Dombås, og at programområdet reiseliv på Vg2 avd Otta legges ned. 2

3 Teknikk og industriell produksjon Vg 1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet kjøretøy utlyses ved avd Otta Vg 2: Programområdet industriteknologi utlyses ved avd Otta Endring: Vg2 Programområdet bilskade, lakk og karosseri foreslås lagt ned ved avd Otta. Begrunnelse: Årsaken er at tilbudet har lav søkning. Behovet ivaretas ved at en skole i fylket har tilbudet. Musikk dans og drama Ingen endringer ved Vinstra vgs som er nærmeste aktuelle skolested for elever fra Nord- Gudbrandsdal. Idrettsfag Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved avd Otta Vg2 Vg3: Idrettsfag utlyses ved avd Otta. Nasjonalt tilbud: NGvgs avd Otta tilbyr toppidrett badminton. Andre fylker viser interesse for dette tilbudet og kjøper skoleplasser i Oppland. Studiespesialisering Vg1: Utdanningsprogrammet utlyses ved NGvgs avd Lom, avd Otta og avd Dombås Vg2 Vg3: Utlyses ved avd Lom og Otta. Utlyses ikke ved avd Dombås. Endring: - Utdanningsprogrammet på Vg1 flyttes fra Hjerleid til Dombås i egen lokaler i tilknytning til Dovre ungdomsskole på Dombås. - Alle skoler skal være kombinerte skoler; yrkesfaglig og studieforberedende løp. Påbygging til generell studiekompetanse Vg3: Påbygging til generell studiekompetanse i ved avd Otta Vg4: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse ettårig løp ved avd Otta Endring: Oppland fylkeskommune har for skoleåret 15/16 dimensjonert ned ordinær Vg3-påbygging, og dimensjonert opp Vg4 for søkere som har gjennomført fag/svenneprøve. Årsaken til dette er å få flere til å søke yrkesfag og opplæring i lærebedrift etter Vg2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Dombås Fylkesrådmannen ber særlig om innspill på forslaget om det ikke er aktuelt å etablere et treårig tilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering med programfag toppidrett. Fylkesrådmannen peker likevel på tre måter som kan gi et grunnlag for å etablere et treårig tilbud på Dombås.

4 Vurdering Regionrådet støtter intensjonene i fylkeskommunens arbeid med gjennomgang av utdanningsprogrammer med sikte på endringer som er tilpasset samfunnslivet- og næringslivets behov for kompetanse. Vi er av den oppfatning at denne gjennomgangen er nødvendig. Utdanningstilbudet innen videregående opplæring må kontinuerlig være gjenstand for endringer slik at tilbudet speiler samfunnets reelle behov for kompetanse. Som region må vi gjennom omstilling og endringer ha et utdanningstilbud tilpasset vårt samfunn. Tilbudet må balansere kravet mellom å utdanne for næringslivet i regionen og det nasjonale arbeidsmarkedet. Utdanningstilbudet må ta hensyn til utvikling i elevtall og balansen mellom dimensjonering av yrkesfagtilbud og studieforberedende tilbud. Regionrådet vil understreke at utdanningstilbudet i regionen i størst mulig grad skal være basert på faglige vurderinger. Dette er viktig både for at eleven skal kunne ta reelle yrkesvalg som sikrer en deltagelse i arbeidslivet, øker gjennomføringen og for at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. I ytterste konsekvens vil en feilaktig dimensjonering av utdanningstilbud kunne gi arbeidsledighet og fraflytting i regionen. Ved dimensjonering av utdanningstilbudene er det mange forhold som må vurderes. Et forhold som vår region må ha kontinuerlig fokus på er det faktum at 65 % av elevene ved vår videregående skole går på studieforberedende tilbud, mens 35 % går på yrkesfaglige tilbud(tall fra skoleåret 2014/2015). På landsbasis er fordelingen ca 50/50. Befolkningsutvikling I Nord-Gudbrandsdal er det en fram til 2024 en forventet befolkningsnedgang på 415 personer. Nedgangen ventes i samtlige aldersgrupper, med unntak av gruppa «67 år og eldre». Elevgrunnlaget vil gå relativt mye ned, 142 personer som utgjør 14,3 % i forhold til Tilsvarende tall for Midt-Gudbrandsdal er nedgang i elevgrunnlaget på 85 personer eller 13 % fram til Utviklingen i elevgrunnlaget er bekymringsfull og vil by på utfordringer i årene som kommer. På den ene siden er det viktig å drive en motkonjukturpolitikk gjennom å legge særlig godt til rette for et utdanningstilbud som er lett tilgjengelig, samtidig som vi ivaretar bredden i tilbudet til elevene og arbeidslivets behov. På tross av utviklingen i elevtallene er det viktig for regionen å opprettholde kjernetilbudene i den desentraliserte strukturen ved NGvgs, også ved varierende søkertall til utdanningstilbudene. Det vil sannsynligvis likevel være slik at dagens dimensjonering kan være under press framover, og at yrkesfagtilbudene som hovedregel må samles i regionen for å gi tilstrekkelig elevgrunnlag. Det er for øvrig tilnærmet slik situasjonen er i dag. Kompetansebehovet og læreplasser Regionalt Kompetanseforum for Nord-Gudbrandsdal har beskrevet kompetansebehovet slik: - Reiselivsfag - Kokk, institusjonskokker - Servitørfag - Flyktningetjenesten - Lønn og personalarbeid 4

5 - Saksbehandlere - Økonomi og regnskap - Helsefagarbeidere - Sykepleiere - Rusomsorg - Vernepleiere - Bioingeniører - Lærere og barnehagelærere - Ingeniører, sivilingeniører - Sivilarkitekter - Automatikere, elektriske montører og teknikere - Sjåfører Det er kommunene og NAV som i all hovedsak har beskrevet kompetansebehovet. I høringsdokumentet (s. 14) heter det bl.a.: «En av de aller største utfordringene for fag- og yrkesopplæringen i Norge i dag, er at offentlig sektor tar inn for få lærlinger. På landsbasis inngås i dag om lag 70 % av alle lærekontrakter i privat sektor, mens offentlig sektor står for 30 % av alle lærekontrakter.» Det er en stor utfordring at der hvor rekrutteringsbehovet av fagarbeidere er størst, er det samtidig en videregående opplæring som ikke greier å få nok elever igjennom med fullført fagbrev. Hovedårsaken ligger i at kommunesektoren ikke tar inn nok lærlinger. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har også forbedringspotensial, og regionsjefen vil som et ledd i forbedringsarbeidet anbefale kommune å bli medlem av det nyoppretta Lærlingekontor for Gudbrandsdal. Innen helsefag er kompetansebehovet stort. Bare 25 % av elevene går fra Vg2 til læreplass Mange av elevene tar påbygging. Det er særlig viktig med god kontakt mellom elever, opplæringskontor og bedrifter/kommunene. Denne kontakten kan blant annet forbedres gjennom et opplæringskontor. Det er viktig at fylkeskommunen som skoleeier er opptatt av hvilken kompetanse vårt fylke og våre ungdommer vil trenge i framtida. Det er en viktig dimensjon at utdanning også bygger opp under bransjer vi med stor sannsynlighet ser vil ha større arbeidskraftbehov enn i dag. Utdanningsprogram Regionsjefen støtter forslaget om at alle skoler skal være kombinerte skoler. (Høringsutkast s. 48). I høringsutkastet definerer en kombinerte skoler med at «de videregående skolene i Oppland er kombinerte og tilbyr opplæring både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.» Vi tolker det slik at Nord-Gudbrandsdal vgs i dag er kombinert videregående skole. Med dagens planlagte utdanningstilbud er også hver enkelt avdeling en kombinert skole fordi sluttkompetansen tilsier det. Slik sett vil dette prinsippet ikke innebære krav om endringer av skoletilbudene i regionen. Dimensjonering av utdanningstilbudet er en balanse mellom elevenes ønsker og samfunnets behov. Regionsjefen er enig i at fylkeskommunen i noe større grad enn tidligere vil vektlegge samfunnets og arbeidslivets behov i arbeidet med dimensjoneringen. 5

6 Regionsjefen er enig i formuleringen i høringsuttalen om at det er nødvendig med videregående skoler som tåler ulike svingninger i elevtallet. Det tolker vi også som at dimensjonering av de enkelte utdanningstilbud står fast, selv om det kan være svingninger i søkertall. Tilbakemeldinger fra regionalt kompetanseforum viser behovet for rekruttering til byggog anleggsteknikk. Det er sammenfallende med bedriftenes behov. Vi har viktige tradisjoner, kompetanse og det må være muligheter for at vi fortsatt skal ha et robust næringsliv basert på dette utdanningsprogrammet. Med fortsatt utbygging av E6 og kraftutbygginger er det et viktig utdanningsprogram for framtida. Regionsjefen er godt tilfreds med at tilbudene både ved NGvgs og Vinstra opprettholdes Design og håndverk har store valgmuligheter innenfor fag med rike håndverkstradisjoner. Det er derfor viktig at tilbudet finnes i nettopp vår region. Tilbakemeldinger fra regionalt kompetanseforum viser ikke forsterket og økt behov for rekruttering innen utdanningsprogrammet design og håndverk. På bakgrunn av det faktum at VG2 frisør ikke har vært igangsatt de to siste årene på grunn av få søkere har regionsjefen forståelse for at tilbudet legges ned ved avd Otta. Det er viktig at ordningen med at elever ved frisør på Gjøvik vgs som ønsker læreplass i Nord-Gudbrandsdal får mulighet til det gjennom å benytte vekslingsmodell for opplæringen. Elektrofag har tradisjonelt stor interesse hos ungdom fra norddalen. Vi har et arbeidsmarked og en fungerende lærlingeordning for fagområdet. Det er derfor betryggende at dimensjoneringen av utdanningstilbudet ved Vinstra vgs videreføres uten endringer. Befolkningsprognosen i norddalen viser at det kun er gruppen «67 år og eldre» som vil øke i årene framover. Det drives et kontinuerlig arbeid for å snu denne utviklingen, men det er likevel naturlig å planlegge for at prognosene kan slå til. Det vil bety et økt behov for ansatte innen sektoren helse og omsorg. Søkningen til utdanningsprogrammet helse- og oppvekst er tilfredsstillende, men mange velger å søke påbygg etter VG2. En av grunnene til denne utviklingen kan være mangel på læreplasser i kommunene. Men en forklaring kan også være at kommunene i større grad ønsker rekruttering av personer med høgskoleutdanning, spesielt sykepleiere, til helse- og omsorgsektoren. På bakgrunn av befolkningsprognosene for norddalen står det fram som fornuftig at utdanningstilbudet innen helse- og oppvekst utvides med ett VG1 kurs på avd Dombås. Men det er helt avgjørende at kommunene følger opp med økt tilbud om læreplasser dersom denne økningen i dimensjoneringen skal gi flere faglærte helsearbeidere i regionen, istedenfor flere elever til påbyggingskurs. Nyvinninger innen velferdsteknologi vil sette sitt preg på helse- og omsorgssektoren i årene framover. Det blir særlig viktig at skolene og kommunene kan samarbeide på en slik måte at de gjensidig kan bidra til at vi tar i bruk mulighetene og utdanner fagarbeidere som er oppdatert. Når det gjelder Naturbruk så vil utdanningen på Lena/Valle bli det eneste utdanningstilbudet for ungdom. Det vil derfor også være naturlig at skolen får ansvaret for naturbruksopplæringen for voksne, og at dette tilbudet blir organisert etter en fleksibel og gjerne desentralisert modell. Rekrutteringen til naturbruk beskrives som svak (s 34 i høringen) og det vil være viktig å få på plass et kompetansesenter på Valle som i tilknytning til naturbruk utdanningen også kan fokusere på fornybar energi og Biotek økonomi. Bioøkonomiens forankring i 6

7 primærproduksjon og tradisjonelle foredlingsnæringer skaper et stort potensial for videreutvikling av regionalt næringsliv og kompetansearbeidsplasser i distriktene. Oppland fylkeskommune har som uttalt målsetting at de skal gjennom en strategi jobbe aktivt for at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomi - region. Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien Regionrådet er opptatt av at man i naturbruksopplæringen har økt fokus på muligheten av utvikling av tilleggsnæringer knyttet til bl a reiselivsnæringen ved økt bruk bearbeiding og salg av lokal mat. På bakgrunn av at Gausdal vgs har hatt få søkere og få elever over flere år støtter regionsjefen forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena- Valle. Dagens tilbud innen restaurant og matfag videreføres. Vår region har markert seg når det gjelder arbeidet med rekruttering til denne utdanningen. Det er mye som tyder på at arbeidet har gitt en økning i søkningen til utdanningen. Utdanningen er særlig viktig for en region som profilerer at lokalprodusert mat og lokale mattradisjoner er et kjennetegn og et konkurransefortrinn. Regionen har opplæringskontor som arbeider godt både med rekruttering av lærebedrifter og lærlinger. Det er avgjørende for å opprettholde et ettertraktet utdanningstilbud og det arbeidet som gjøres her kan andre fagområder ta lærdom av. Utdanningsprogrammet service- og samferdsel har flere programområder som er særlig viktige for samfunnsutviklingen i norddalen. Flere kompetanseforum i Oppland viser at det er økt behov for rekruttering innen transport og logistikk. Andelen ufaglært utenlandsk arbeidskraft er økende. Det er betryggende at programområdet transport og logistikk ved NGvgs over tid har vist seg å være ettertraktet. En viktig forutsetning er at det også her drives et godt opplæringskontor. Programområdene IKT-servicefag og salg, service og sikkerhet er også trygt innenfor planen for dimensjonering av utdanningstilbudet ved NGvgs. Det er viktig at det arbeides godt med å rekruttere lærebedrifter både innen offentlig og privat sektor for at tilbudene skal være attraktive i årene framover. Det er betenkelig at det foreslås at programområdet reiseliv legges ned ved NGvgs. Utdanningen skulle egentlig passe svært godt inn i de næringspolitiske prioriteringer som gjøres i vår region. Faktum er likevel at det er svært utfordrende å skaffe læreplasser i faget, det er kun en lærling i faget i hele Oppland. Regionsjefen ser at det nye treårige tilbudet reiseliv med studiekompetanse som lyses ut ved Lillehammer vgs kunnet passet godt inn i vår utdanningsprofil i norddalen. Utfordringen vår er at vi har et synkende elevgrunnlag og nye tilbud vil svekke grunnlaget for eksisterende. Det er vanskelig å anbefale å opprettholde et tilbud som ikke er igangsatt de to siste årene på grunn av lave søkertall, når det i tillegg ikke er tilbud om læreplasser i faget. Det må likevel være slik at nettopp tilbudet om reiselivsutdanning fortløpende må vurderes som aktuelt utdanningstilbud. Regionsjefen ser gjerne at næringa er mer synlige i å beskrive kompetansebehovet. 7

8 Utdanningsprogrammet service- og samferdsel er foreslått utlyst ved avd på Dombås, i tillegg til avd Otta. For skoleåret 2015/2016 har avd Otta 22 primærsøkere, det betyr 8 ledige plasser. Det er ingen primærsøkere til dette tilbudet fra Lesja og Dovre. Når tilbudet blir utlyst på Dombås kan det bety at interessen øker i disse kommunene. På den andre siden vil det sannsynligvis gå utover rekrutteringen til andre studietilbud. Regionsjefen har forståelse for etableringen av tilbudet på Dombås i forhold til at det er ønskelig med et skolemiljø som inneholder både yrkesfag og studieforberedende tilbud. På bakgrunn av ledige plasser på tilsvarende tilbud i regionen og knapphet på elever som skal fylle opp andre studietilbud på Dombås, er det imidlertid grunn til å vurdere om dette over tid er en riktig beslutning. Tilbudene innen Teknikk og industriell produksjon blir i hovedsak videreført ved NGvgs, bortsett fra bilskade- lakk og karosseri som blir foreslått nedlagt ved avd Otta. Samme tilbudet blir for øvrig foreslått nedlagt også på Lillehammer. Når søkningen over tid uteblir og næringa ikke etterspør lærlinger mener regionsjefen at det er riktig å avvikle tilbudet og dermed prioritere andre tilbud. Det er svært viktig at programområdene kjøretøy og industriteknologi videreføres, både for å sikre næringslivet rekruttering og for å bevare et mangfold av yrkesfaglige tilbud i regionen ikke minst for gutter. Det er viktig for vår region at utdanningen innen musikk dans og drama har etablert seg som et robust miljø på Vinstra. Dersom dette utdanningstilbudet over tid skal slankes og samles i Oppland, må det ikke gå på bekostning av et etablert miljø i Gudbrandsdalen. Idrettsfag ved NGvgs har over tid befestet sin posisjon som en alternativ vei til studiekompetanse. Spesielt gledelig er det at NGvgs i tilknytning til idrettsfag har lykkes i å tilby toppidrett med badminton. Andre fylker kjøper skoleplasser av Oppland for å benytte tilbudet. Den desentraliserte modellen ved NGvgs har alltid inneholdt tilbud om studiespesialisering(tidligere allmennfag) ved alle tre skolestedene. Denne modellen videreføres. Dimensjoneringen bygger også på at tilbudet dimensjoneres for 30 elevplasser ved hver avdeling. Det betyr at tilbudet er stabilt både ved år med undersøkning og oversøkning. På avdeling Dombås beskrives tre ulike modeller for å sikre et treårig tilbud gjennom å etablere et landslinjetilbud for skiskyting og alpint. Dombås har særlige gode forutsetninger for slik tilbud, og tilsvarende satsinger i andre fylker/regioner viser det er grunnlag for denne type tilbud. Fylkesrådmannen skriver i høringsdokumentet: «Dersom det foreligger en tydelig forutsigbarhet om elevsøkning fra andre fylker, vil Oppland fylkeskommune vurdere etablering av et treårig studieforberedende opplæringsløp med programfag toppidrett på Nord-Gudbrandsdal vgs avd Dombås». Det krever at Oppland fylkeskommune, sammen med regionale krefter, arbeider målbevisst etter alle de tre modellene som er skissert for å realisere planene. Regionsjefen støtter forslaget om å opprette et landsdekkende tilbud innen skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8

9 Påbygging til generell studiekompetanse er for skoleåret 15/16 dimensjonert ned. Regionrådet har tidligere støttet en slik prioritering. Regionsjefen støtter prioriteringen som er foretatt gjennom at tilbudet om påbygging Vg3 reduseres for søkere fra Vg2 yrkesfag, men økes for de som har gjennomført fag/svenneprøve. Rekruttering voksne Fylkesrådmannen foreslår at ved ledig kapasitet bør det åpnes opp for at voksne med rett kan tildeles plass i videregående skoler. I perspektivet livslang læring er dette en viktig endring av praksis. Sammen med tilbud i Karrieresenteret gir dette forutsigbarhet for at utdanningstilbud er for alle. Inkludering Uten innvandring ville ingen av Opplands kommuner hatt befolkningstilvekst i Det er økende fokus på at kommunene skal bosette flere flyktninger. Både arbeidsgivere og innvandrere peker på at skolering fra NAV/kommuner er for dårlig og utruster ikke denne gruppen med norskkunnskap som er tilpasset det profesjonelle arbeidslivet. De videregående skolene er de mest profesjonelle kompetansetilbydere i regionene. Det må være rom for tettere samarbeid mellom fylkeskommunal skoleeier og kommunale kompetansetilbud. Det bør styrke både den formelle skoleringen og styrke innvandrernes inkludering i samfunnet. Finansiering av elevplasser - økonomi I høringsdokumentet (s. 6) heter det bl.a.: «Videregående skoler i Oppland skal organiseres slik at de blir gode, robuste og utviklende arbeidsplasser både for elevene og de ansatte. [ ] Ut fra framtidens behov for kompetanse, er det nødvendig med videregående skoler som tåler ulike svingninger i elevtallet» På grunn av stykkpris-modellen vil skolene fortsatt være sårbare når det gjelder elevsvingninger med den effekten dette vil ha på skolenes reelle handlingsrom knyttet til skolens fagtilbud og muligheter for igangsetting av fag og grupper. Stykkpris-modellen kan derfor være til hinder for langsiktig planlegging og igangsetting av tilbud som er etterspurt av næringslivet, men hvor det tar noe tid å gjøre tilbudet kjent og rekruttere elever. Fylkeskommunen bør derfor vurdere om stykkpris-modellen er forenlig for å nå målet om faglig kvalitet og tilpasning til framtidas arbeidsliv. En modell med basisfinansiering og stykkpris bør vurderes. På side 13 i høringsdokumentet heter det bl.a. «Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen bør utdanningsprogram med et lavere elevtall enn ti søkere samles og tilbys på skoler med et lokalt næringsliv som kan tilby praksis i prosjekt til fordypning både på Vg1 og Vg2» For NGvgs er det særlig viktig at en del yrkesfag av stor betydning for regionalt næringsliv ikke blir ofret fordi søkningen kan være under ti elever i enkelte år. Da må fylkeskommunen stå fast på ambisjonen om å prioritere arbeidslivets kompetansebehov, istedenfor å samle 9

10 utdanningstilbud så langt fra regionen at vi risikerer at elevene lar være å ta utdanning som næringslivet etterspør. Ungdommens regionråd Ungdommens regionråd har behandlet saken i møte den og vil komme med egen uttale i saken. Oppsummering av høringsuttalen fra regionrådet Regionrådet slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksframstillingen. Regionrådet vil særlig peke på: 1. Dimensjonering av videregående opplæring må være en balanse mellom elevenes ønsker og arbeidslivets kompetansebehov. 2. Alle videregående skoler skal være kombinerte skoler med både yrkesfaglig- og studieforberedende løp. 3. Kommuner og næringsliv må stimuleres til å tilby flere læreplasser. 4. Kommuner, fylkeskommune og næringsliv må støtte opp under arbeidet med å utvikle robuste opplæringskontor. 5. Det er viktig at regionen har et relevant og tilstrekkelig tilbud innen yrkesfaglige utdanninger, særlig på bakgrunn av regionalt arbeidsmarked og at vi ligger klart under landsgjennomsnittet når det gjelder elever som velger yrkesfaglige utdanninger. 6. Studiespesialisering dimensjoneres med en klasse (30 elever) på hvert av skolestedene ved NGvgs. 7. Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8. Regionrådet støtter forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena-Valle. 9. Det må åpnes for at voksne kan få tilbud om opplæring ved ledig kapasitet. 10. For å sikre tilstrekkelig språk- og fagkunnskap og god integrering må innvandrere få tilbud om videregående opplæring også etter fylte 23 år. Behandling i Regionrådet den Som medlem av Fylkestinget ønsket Reidun Gravdahl ikke å delta i behandlingen av saken. Forslag fra Dag Erik Pryhn til tillegg til pkt. 7, Landslinje for skiskyting: «basert på følgende forståelse: Regionrådet legger til grunn at fylkestingets tidligere vedtak om dimensjonering av utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved de 3 avdelingene i Nord-Gudbrandsdalen står ved lag. Det vil i årene framover ikke være nødvendig elevgrunnlag i Nord-Gudbrandsdalen for 3, parallelle 3-årige utdanningstilbud i Studiespesialisering. Det er i tillegg viktig å se antallet elevplasser på Studiespesialisering i sammenheng med nødvendigheten av et økt fokus på rekruttering til yrkesfaglige utdanningsprogram. En videre behandling av forslaget om landslinje må derfor bygge på følgende forutsetninger: at elevene ved ei landslinje i skiskyting på Dombås i all hovedsak rekrutteres fra andre regioner/fylker at tilbudet finansieres over statsbudsjettet eller ved at hjemstedsfylket til elevene betaler for elevplassen 10

11 at vi også i Nord-Gudbrandsdalen får et større sammenfall mellom utdanningstilbudet og behovet for kvalifiserte medarbeidere i det regionale arbeidsmarkedet» Forslaget fra Dag Erik Pryhn falt mot 3 stemmer. Bjarne Eiolf Holø fremmet forslag om omformulering/tillegg i pkt. 7 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje/landsdekkende tilbud for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås» Forslaget fra Bjarne Eiolf Holø ble enstemmig vedtatt. Dag Erik Pryhn fremmet forslag om nytt pkt 11 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Med bakgrunn i å være et definert satsingsområde, både i fylkeskommunen og i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, må «Reiseliv» under utdanningsprogrammet Service og samferdsel, opprettholdes som tilbud på Otta». Forslaget fra Dag Erik Pryhn ble enstemmig vedtatt. Dag Erik Pryhn fremmet forslag om nytt pkt 12 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Regionrådet ber Oppland fylkeskommune vurdere etableringen av en egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever som vil ta videregående utdanning». Forslaget fra Dag Erik Pryhn ble enstemmig vedtatt. Bjarne Eiolf Holø fremmet forslag om nytt pkt 13 i oppsummeringen av høringsuttalen: «Ett landsdekkende utdanningstilbud innen natur- og nasjonalparkforvaltning -/formidling og informasjon bør legges til Nord-Gudbrandsdal vgs. Vår region har store forutsetninger for å legge til rette for et slikt tilbud, med flere sterke kompetansemiljø som for eksempel Skjåk Utmarksenter, Norsk Fjellmuseum og Villreinsenteret på Hjerkinn som viktige ressurser. Et slikt tilbud vil bygge opp under videre utdanningsløp innenfor naturbasert reiseliv, nasjonalparkforvaltning og annen reiselivsrettet utdanning. Dette kan og i tillegg motivere og revitalisere reiselivsfaget og framstå som attraktive utdanningstilbud». Forslaget fra Bjarne Eiolf Holø ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Regionrådet : Oppsummering av høringsuttalen fra regionrådet Regionrådet slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksframstillingen. Regionrådet vil særlig peke på: 1. Dimensjonering av videregående opplæring må være en balanse mellom elevenes ønsker og arbeidslivets kompetansebehov. 2. Alle videregående skoler skal være kombinerte skoler med både yrkesfaglig- og studieforberedende løp. 11

12 3. Kommuner og næringsliv må stimuleres til å tilby flere læreplasser. 4. Kommuner, fylkeskommune og næringsliv må støtte opp under arbeidet med å utvikle robuste opplæringskontor. 5. Det er viktig at regionen har et relevant og tilstrekkelig tilbud innen yrkesfaglige utdanninger, særlig på bakgrunn av regionalt arbeidsmarked og at vi ligger klart under landsgjennomsnittet når det gjelder elever som velger yrkesfaglige utdanninger. 6. Studiespesialisering dimensjoneres med en klasse (30 elever) på hvert av skolestedene ved NGvgs. 7. Regionrådet støtter forslaget om etablering av landslinje/landsdekkende tilbud for skiskyting og beslekta idrettsgrener på Dombås. 8. Regionrådet støtter forslaget om å samle utdanningstilbudet innen naturbruk i Oppland på Lena-Valle. 9. Det må åpnes for at voksne kan få tilbud om opplæring ved ledig kapasitet. 10. For å sikre tilstrekkelig språk- og fagkunnskap og god integrering må innvandrere få tilbud om videregående opplæring også etter fylte 23 år. 11. Med bakgrunn i å være et definert satsingsområde, både i fylkeskommunen og i Nordog Midt-Gudbrandsdalen, må «Reiseliv» under utdanningsprogrammet Service og samferdsel, opprettholdes som tilbud på Otta. 12. Regionrådet ber Oppland fylkeskommune vurdere etableringen av en egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever som vil ta videregående utdanning. 13. Ett landsdekkende utdanningstilbud innen natur- og nasjonalparkforvaltning -/formidling og informasjon bør legges til Nord-Gudbrandsdal vgs. Vår region har store forutsetninger for å legge til rette for et slikt tilbud, med flere sterke kompetansemiljø som for eksempel Skjåk Utmarksenter, Norsk Fjellmuseum og Villreinsenteret på Hjerkinn som viktige ressurser. Et slikt tilbud vil bygge opp under videre utdanningsløp innenfor naturbasert reiseliv, nasjonalparkforvaltning og annen reiselivsrettet utdanning. Dette kan og i tillegg motivere og revitalisere reiselivsfaget og framstå som attraktive utdanningstilbud. 12

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus MØTE NR. 5 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land rådhus SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK

UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Datagrunnlag for utviklingsredegjørelsen... 3 Kilder for videre oppfølging i FRNA... 5 Nøkkeltall og beskrivelse av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer