U T V I K L I N G S P L A N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T V I K L I N G S P L A N"

Transkript

1 12 U T V I K L I N G S P L A N

2 Etne vidaregåande skule er ein av dei mindre vidaregåande skulane i Sunnhordland. Skulen er lokalisert sentralt i Etne i nytt bygg frå I tillegg har skulen stort nyrenovert verkstad og klasserom på Tesdal. Etne vidaregåande skule tilbyr 3 yrkesfaglege utdanningsprogram: Design og handverk (VG1 og VG2), Medier og kommunikasjon (VG1 og VG2) og Teknikk og industriell produksjon (VG1 og VG2) Vidare tilbyr skulen Idrettsfag (Studieførebuande, VG1, VG2 og VG3) og Påbygg til generell studiekompetanse (Påbygg 30) og Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse (Påbygg 23) Utviklingsplanen vår syner skulen sin visjon. Vidare vert plattform, og status i utviklingsarbeidet vårt skildra i kva elevane kan forvente av oss. I tillegg vert den interne prosess med utviklingsplanen oppsummert. Avslutningsvis vert sentrale og lokale tiltaksområde presentert. Tiltaksområde Delområde Utviklingsområde HFK sitt hovudmål MÅL START/SLUTT DOKUMENTASJON RESSURSAR ANSVARLEG Samarbeid med næringslivet Inkludering, lærarsamarbeid, Tilpassa opplæring, Lærarkompetanse Lærarrolla, elevane si læring og læringsmiljø, Lærande organisasjon Auka læringsutbytte og fullføring Kvalitetssikre samarbeid mellom skule og næringsliv for å utvikle hospiteringsplassar i PFO og ev sikre nye læreplassar i samarbeid m. fagopplæringa og OT/PPT Prosjektrapport Standardar Matrisse, møtearena og samarbeidspartanar Kommunikasjonssystem OLG-web Ressurs Prosjekt FETA, Samarbeid mellom skule og næringsliv initiert av HFK v/ Svein Heggheim. Prosjektleiar i FETA prosjektleiar i skule(rektor) prosjektansvarleg i skule( faglærar på TIP) prosjektansvarleg PFO (ass.rektor) og faglærarar elles Gruppa-PFO-ansvarlege skal i starten av skuleåret utarbeide felles standardar for: Kontakt med næringslivet * Kompetansemål, dokumentasjon m.m. * Fråvær Vurderingskriteria Gjensidig besøk og ev opplæringsøkt. ETV kan medverke til å legge til rette for Næringslivskonferanse, utvikle utdanningsval (GS har opphavleg ansvar) og utvikle messebesøk. Utvikle møte mellom vgs/10 kl. elevar og førestte i samarbeid med lokale grunnskular. Utvikle generelle og lokale standardar for samarbeid m. næringslivet Utveksle fagkompetanse mellom skule og næringsliv Utvikle samarbeidsarena, der skule og næringsliv møter elev og føresette. Evaluere etter kvart samhandlingsprosjekt. Utvikle samarbeid med Etne næringsutvikling og ev Samarbeid med Medvind 24. Kartlegge og kvalitetssikre samarbeidsarena, der skule og næringsliv møter elevar og føresette 2 11

3 Visjon Etne vidaregåande skule Med nøkkelen til framtida! Elevar ved vår skule kan forvente: Eit positivt menneskesyn med respekt for ulikskap. Me jobbar aktivt for å skape eit utviklande, engasjert og trygt lærings-, skule- og arbeidsmiljø,. Me har 0-tolleranse for mobbing. Eit sterkt elevfokus, der kartlegging av ditt faglege nivå er sentral. Me vil tilpasse opplæringa til deg, og saman med deg sette realistiske mål. Me vurderer spesielt dine sterke sider. Vurdering for læring er sentral i læringa hjå oss, der du i dialog får systematisk framover og tilbakemelding på læringsarbeidet ditt. Du har reell medverknad i opplæringa di. Kompetente, kunnskapsrike og kreative lærarar. Praksisnær opplæring i samarbeid med næringslivet, der dette er relevant, og der me i størst mogleg grad jobbar på tvers av fag. Ein digital skule, der formell opplæring og bruk av digitale verktøy er vesentleg i alle fag, og den digitale kompetansen til ein kvar tid vert knytt opp mot etiske normer. Ei skuleleiing som følgjer opp arbeidet i klasserommet og som elles er til stade i skulemiljøet. 10 3

4 Prosess Utviklingsplanen syner vårt målretta arbeid både fagleg pedagogisk, organisatorisk og strategisk. Alle nivå i organisasjonen vår har vore involvert i prosessane gjennom workshops, samtalar og formelt i dei einskilde utviklingsgruppene, som skulen har etablert på tvers av utdanningsprogramma. Leiinga er ansvarleg for initiering, organisering, oppfylling og evaluering av skulebasert vurdering og det verksemdbaserte utviklingsarbeidet. Progresjon i utviklingsarbeidet vert dokumentert i skulen sitt årshjul. Planen og dei prioriterte tiltaksområda er revidert i høve eksisterande utviklingsplan Vurdering nye bileter 4 9

5 Tiltaksområde Delområde Utviklingsområde HFK sitt hovudmål MÅL START/SLUTT DOKUMENTASJON RESSURSAR ANSVARLEG Bruk av IKT i læringsarbeidet Lærarkompetanse, Tilpassa opplæring, organisering, Inkludering, Lærarsamarbeid Lærarrolla, Elevane si læring og læringsmiljø, Auka læringsutbytte og fullføring I tett dialog med E-koordinator skal alle faglærarar før haustferien ha valt eit IKT prosjekt knytt opp mot læringsarbeid i klasserommet. Styrke It`slearnig som viktigaste digitale lærings og kommunikasjonskanal i undervisninga. Faglærar gir opplæring i digitale verktøy som er relevant i faga. Kontaktlærar er ansvarleg for at alle elevar Målretta og variert bruk av IKT for å auke motivasjon og læringsutbytte Kvantitative us IKT ev. elev/undervisning Kvantitativ us for lærarar og elevar på it`s learning VBV møter på tvers av fag ang. dei gode dømer for bruk av IKT i undervisninga. Plan for opplæring elevar og lærarar E-pedagog, nettverksgruppe, E-koordinator og superbrukar. Leiing, E-koordinator, prosjektleiar, faglærarar, elevane Alle lærarar skal arbeide med kompetanseheving innafor eit sjølvvald IKT-prosjekt knytt opp mot læringsarbeidet. (t.d. ta i bruk Kahoot, omvendt undervisning, video opptak ved hjelp av lesebrett og anna. Alle elevar skal i relevante fag utarbeide samansett/multimedial tekst (skrift, bilete, video). Alle elevar skal kunne nytte digitale verktøy som er relevant for dei einskilde faga. Tiltaksområde Tiltaksområde Vurdering for læring Delområde Lærarkompetanse, Tilpassa opplæring, Lærarsamarbeid. Utviklingsområde HFK sitt hovudmål HOVUDMÅL START/ SLUTT DOKUMEN- TASJON RESSUR- SAR Lærarrolla, Elevane si læring og læringsmiljø, Lærande organisasjon. Auka læringsutbytte og fullføring. Kvalitetssikra vurderingspraksis gjennom vurdering for læring Teamrapportar, individuelle rapportar og felles oppsummering. Kvantitative undersøkingar (elev- / undervisning) PULS. Tidsressurs knytt opp mot VBV og teamarbeid (SFS 2213) ANSVAR- Leiinga, pedagogisk personale LEG Gjennom skuleåret skal faglærarar presenterer kompetansemåla for faga. Elevane skal få døme på vurderingskriteria på tre nivå: Lågt, middels og høgt nivå. Vurderingskriteria skal være tema i alle fagsamtalar. Alle faglærarar skal gjennomføre kriteriebasert vurdering med direkte elevinvolvering. Alle faglærarar skal i fagsamtalar gi elevane høve til å vurdere eiga faglege utvikling. Alle elevar skal ha kompetanse i kriteriebasert vurdering. Eleven skal vere involvert i læringsarbeidet ved mellom anna å vurdere eige arbeid og eiga fagleg utvikling. Kontaktlærar skal i samarbeid med faglærar syte for at klassen gjennomfører eit prosjekt med fokus på kjeldekritikk, der ein involverer bibliotekpersonalet. Vidareutvikle samarbeid med elevar frå Frankrike i relevante fag Opplæring i samskrivingsprogram for elevar. Alle elevar skal i alle fag arbeide med å søke informasjon digitalt og utføre kjeldekritikk på informasjonen dei finn. Alle elevar skal gjennomføre eit undervisningsopplegg der digital kommunikasjon med andre elevar inngår. I vurderingssituasjonar skal faglærar alltid gi konkrete, konstruktive framovermeldingar. Læraren skal instruere elevane i å bruke responsen i læringsarbeidet. Lærarar skal dele generelle VFL metodikk som går på tvers av faga. Delefag i sky / it`s learning Alle elevar skal gjennom tilbakemelding få kunnskap om korleis dei kan auke læringsutbyttet i fag. Auka kompetanse i høve VFL gjennom delingskultur. 8 5

6 Tiltaksområde Klasseleiing Delområde Lærarkompetanse, Klasseleiing, Tilpassa opplæring, Lærar samarbeid, Tydeleg og inkluderande leiing. Utviklingsområde Lærarrolla, Elevane si læring og læringsmiljø, Lærande organisasjon. HFK sitt hovudmål Auka læringsutbytte og fullføring MÅL Auke læringsutbytte gjennom tydeleg og profesjonell klasseleiing. START/SLUTT Skuleåra DOKUMENTASJON Referat fagteammøter. Lokal elev/lærarundersøking. Vurderingsskjema. Prosjektrapportar. Plakatar til oppslag. Kvantitative us (elev og undervisningsus.)puls RESSURSAR Tidsressurs knytt opp mot SFS 2213 ANSVARLEG Leiinga, elevinspektør, kontaktlærarar, faglærarar, elevar, skulemiljøutvalet, elevrådet. Gjennomgang og evaluering av felles reglar ved Læraren er leiar i læringsprosessen, der skulestart. Gjennomgåande fokus på klasseleiing i klasselærarråd. Ved opplevd behov skal kollegarettleiing skulen sine reglar vert vere eit tilbod. praktisert tydeleg og Elevane skal ved skulestart få innføring i kva elevmedverknad går ut på, og korleis dette vert gjennomført. Elevane skal lære, korleis dei kan påverke undervisinga i faga, korleis dei kan vere med i eigenvurdering,og korleis dei kan vere med i utarbeiding av vurderingskriteria. Gjennomføre ein undervisnings time (per klasse) ved skulestart, om elevdemokrati, og korleis ein kan nytte dette i klassesituasjon/skulesituasjon. Knyte fag som sosialkunnskap, samfunnsfag, norsk og historie konkret opp mot elevdemokrati konsekvent. Alle elevar skal få kunnskap om korleis få til reel elevmedverknad i undervisninga. Alle elevar skal ha moglegheit for å utvikle kompetanse innan elevdemokrati. To gonger i året skal kontaktlærar ha dialog om plakaten: Den gode lærar/elev og avklare med elevane om dei forstår kva som ligg i dei ulike utsegna, og om dei har nye innspel. Gjennomgangen bør finne stad start termin 1 og start termin 2. Den gode elev/lærar skal regelmessig vere tema til avklaring og forklaring. 6 7

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1 NYTT SKULEÅR 07-08 Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid

Detaljer