Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai 2009 1"

Transkript

1

2 Luster kommune Rådhuset 6868 Gaupne Årdalstangen, 15. mai 2009 ARKITEKTEN SIN OMTALE GRUNNLAG aktivitetsrom frå 5 avdelingar og hovudinngang, må ha gangareal som ein ikkje finn i barnehagar med 1-3 avdelingar. I tillegg utgjer tjukkare yttervegger (frå 15 til 25 cm) åleine ca. 25 m2. I prosessen har det vist seg stor semje om ein del val som har vore styrande for totalløysinga: Felles inngang og mogleg annan "samhandling" mellom to og to avdelingar Redusert baseareal til fordel for ein del spesielt tilrettelagte felles aktivitetsrom Tydeleg hovudinngang til adm/ fellesareal Bygget som klimaskjerm mot nordvest GAUPNE BARNEHAGE FORPROSJEKT INNLEIING Arkitektkontoret Erling Haugen as vart tildelt oppdraget med Gaupne barnehage etter konkurranse med forhandling, gjennomført april Oppdraget omfattar programmering, forprosjekt med kostnadsoverslag, detaljprosjektering, kontrahering og oppfølging etter gjevne spesifiaksjonar og avtale. I ytingane inngår også interiør (arkitekten v/ interiørdesignar Hanne Øren), utomhusanlegg, brannrådgjeving, HMS-ansvar i prosjekteringsfasen, SØK-funksjon og Husbanksøknad. Følgjande firma er underrådgjevarar av arkitekten; SOS Brannconsult as v/ Atle Strandos brannrådgjeving (RIBR) VEST landskap as v/ Hilde Ruud landskapsarkitekt (LA) Etter at programmeringsfasen var avslutta, vart det i februar 2009 engasjert ei rådgjevargruppe etter tilsvarande konkurranse med forhandling. Rådgjevarane har kvar for seg kontrakt med Luster kommune og er samansett av følgjande firma: DBC bygg as v/ Alf Erik Eidsgård byggteknisk rådgjeving (RIB) Fasit as v/ Mette Kringen VVS-rådgjeving (RIV) NK Arnestad as v/ Nils Kristian Arnestad EL-rådgjeving (RIE) Arkitekten er prosjekteringsgruppeleiar. INNHALD I det følgjande materialet vert prosjektet presentert i form av teikning, tekst og kostnadsoppstilling. Beskrivande tekst for kvart fag er utført av respektive fagrådgjevar og kostnadsoverslag er utarbeida tilsvarande og redigert til ei samla oppstilling av arkitekten. Teikningsmaterialet som vert presentert er v/ arkitekten, medan skisser som er underlag for rådgjevarane sine produkt ikkje vert presenterte. Innhaldet er redigert slik: Arkitekten sin omtale RIBR sin omtale LA sin omtale RIB sin omtale RIV sin omtale RIE sin omtale Kostnadsoverslag Rom- og funksjonsprogram Utomhus/ situasjonsplan 1:500 Planar/ snitt/ fasadar 1:200 Til grunn for arbeidet med prosjektet ligg bl.a. følgjande; Konkurransegrunnlaget for dei respektive fag Rapport vedr. barnehagestrukturen i Gaupne Reguleringsplan for Bukti barnehage og bustadfelt Rammeplan av 2006 Barnehagelova Prosjektmandatet Retningsliner for Luster kommune SINTEF-rapport og NBI-blad om utforming av barnehagar PBL og TEK Ulike notat frå brukarar og arbeidet i prosjektgruppa ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM Første fase av prosjektet var arbeidet med eit tenleg rom- og funskjonsprogram som grunnlag for dei konkrete løysingane. Arkitekt og prosjektgruppe hadde i denne fasen 5 definerte programmeringsmøte, i tillegg til andre. Ved utrekning av areal, er det i Barnehagelova fastsett 4 m2 netto leike- og opphaldsareal (L/O) pr. barn som eit minimum, som også Luster kommune legg opp til som norm. Byggeforskriftene set krav til at opphaldsareal skal ha dagslys. Samla leike- og opphaldsareal for 108 plassar skal såleis vere minimum 432 m2. I programmet sin definisjon av L/O-areal er det no rekna med at alle leike- og aktivitetsrom, ca. 50 % av gangareal, fingarderobe ekskl benker og tilgjengeleg del av kjøken inngår. Utover dette har andre rom og funksjonar fått storleikar etter vurderingar av bruk og behov i kvart rom. I høve til arealoppstillingar i grunnlagsmaterialet frå kommunen, viser det endelege programmet og prosjektet eit vesentleg avvik i høve til dette. L/O-arealet i prosjektet utgjer 442 m2, mot nemnde minsteareal som er 10 m2 mindre. Bruttoarealet viser derimot ein differanse på ca. 100 m2, noko som dels skuldast underestimering i grunnlagsmaterialet, men også det faktum at ein så stor institusjon med krav til tilkomst til felles Prosjektgruppa har valt å legge til rette for 5 avdelingar, 2 med 18 plassar og 3 med 24, til saman 108. STUDIETUR Arkitekten har saman med 4 medlemer av prosjektgruppa vore på vitjing til 4 barnehagar i Sørumsand, Lillestrøm og Bærum. Turen er oppsummert i eit eige notat. Utbytet av turen ligg på å saman ha sett og drøfta ulike måtar å organisere bygning, avdelingar og drift på, samt å ha fanga opp interessante detaljar. Det var spesielt løysingar i Kunnskapsbyen barnehage i Lillestrøm som fanga interessa til gruppa, og turen gav også god tid til å einast om vesentlege prinsipp i planorganiseringa for vår barnehage. HUSBANKEN Arkitekten hadde 26.mars eit møte med sakshandsamar og arkitekt i Husbanken i Bergen. Husbanken hadde berre positive kommentarar til prosjektet, som tilfredsstiller deira krav til lån og tilskot. Det er oppretta sak på prosjektet i Husbanken. MATTILSYNET OG ARBEIDSTILSYNET Arkitekten har hatt kontakt med Mattilsynet vedr. kjøkenløysing, med tanke på korleis ein finn akseptable løysingar på kjøken både som arbeids-/ produksjonsplass for mat og som leikearena for born. Den viste innreiinga gjenspeglar dette. Det vil bli ein meir konkretisert dialog i neste fase, med sikte på å ta vare på dei fysiske føresetnadene for mattryggleik og hygiene på ein best muleg måte. HMS i prosjekteringsfasen i samsvar med Byggherreforskriften vert ivareteke av arkitekten. Søknad om samtykke vert sendt inn i samband med søknad om byggjeløyve. Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

3 UNIVERSELL UTFORMING LØYSING Det er lagt opp til universell utforming av barnehagen, både ute og inne. Sprang, tersklar og stigningar er unngått så langt tekniske og forskriftmessige krav tillet det. Dører har plassering og storleik som tillet lett bruk for rullestol, og det er teke med heis mellom etasjane. 2 wc har fullt rullestoltilgjenge. Fargesetting skal medverke til gode tilhøve for svaksynte NYE BYGGEFORSKRIFTER Det er føresett at Gaupne barnehage skal prosjekterast etter dei nye byggeforskriftene. Dette betyr i praksis oppfylling av auka krav til varmeisolasjon og tetting av bygningsskalet; 25 cm isolering i yttervegger, 30 cm i golv på grunn og 40 cm i tak, samt 3-lags glas i vindauge. Auka isolering medfører også auka krav til kvalitet i utføring av desse konstruksjonane, fordi risikoen for skade ved luftlekkasjar/ fukt er vesentleg større. TOMT/ SITUASJONSPLAN Tomta ligg i eit roleg område, med gode soltilhøve, men med vind som er naudsynt å skjerme for. Storleiken er ca m2, den største delen flat, men hellar ned 2-3 m på sørsida. Med L/O-areal på 442 m2 er normert uteareal (ekskl. parkering) 6x442= 2652 m2. Bygget si grunnflate er på 828 m2. Medrekna arealet til parkering for av-/ påstiging, er tomta sitt potensiale fullt utnytta. Det er også eit tilgjengeleg areal på nordsida av Gardavegen på ca. 950 m2, som er vist nytta til parkering for tilsette.. For beskrivelse av utomhusanlegget, viser vi til landskapsarkitekten sin omtale. Med utgangspunkt i dei overordna grep som låg føre etter programmeringsfasen, ein analyse av tomtetilhøva og tankar om oppvekstmiljø for born, har det utvikla seg eit prosjekt med fire retningar plassert diagonalt på tomta. Dette definerer fire uteområde med ulike kvalitetar både i høve til klima og bruk. Hovudinngang med forplass ligg nordvendt i det nord-vestre hjørne, medan barnehagen sitt felles terrasseareal ut frå det store fellesrommet ligg skjerma for vind frå dalen og solvendt mot sør. Eit anna felles uteareal mot bygget, er lagt vestvendt utanfor kjøkenet. 2 og 2 avdelingar med 18 og 24 plassar vert lokalisert saman, den siste med 24 plassar vert "åleine". Bygget er 3-delt i forma, både for å bryte ned dimensjonar og for å tydeleggjere bygget sine hovuddeler: Midtbygget har hovudinngang, rom for administrasjon og personale (2. etasje), samt alle fellesareal ned i 1. etasje. Den einslege avdelinga med 24 plassar heng på enden av midtbygget. På kvar side er lagt til ein fløy som inneheld baseareal for 2 avdelingar (kvar med plassar). Desse har felles inngang, sambruk av bad og høve til å opne på tvers av avdelingane. Grupperinga for småbarn vert lagt mot nord/ hovudinngang og 3-5 årsavdelingane sørover. L/O-real frå kvar avdeling er teke for å bidra til felles aktivitetsrom, slik at arealet som vert att ute i basane, er mindre enn i tradisjonelle/ eldre løysingar. Istaden oppnår ein fleire fellesrom som kan gå på omgang i bruk, og som er spesielt tilrettelagt og utstyrt for aktivitetar som elles har trange kår på kvar avdeling. Det store fellesrommet midt i bygget, vil vere hjartet for all aktivitet. Dette har stor takhøgde, kan opnast mot med foldevegger mot korridorande på to sider og har utgang til terrasse. Rommet er tilgjengelg frå hovudinngang utan å gå gjennom avdelingane. Av dei fire mindre aktivitetsromma, vender det eine mot det store og kan opnast og fungere som scene. Rommet er tenkt til musikk, dans og drama. Dei andre romma er tenkt til teikning/ forming, stille-/ leserom og spesped. Det vil ikkje vere vanskeleg å endre bruken av romma. Felleskjøken er hovudsakleg tenkt for matproduksjon til avdelingane, men forma slik at ein stor arbeidsbenk er tilrettelagt i høgde som gjer det mogleg for born å vere med. Produksjonssida av kjøken skal ikkje vere tilgjengeleg for borna, og ha sikre og effektive soner for varmmat, kjøl/ lager og oppvask. Kostnader er teke med, men detaljutforming vil skje i neste fase. Kvar base har grovgarderobe med plass for yttertøy og utesko. Fingarderobe har benk og hylle til kvar plass, men golvarealet er også tenkt for leik. Det store rommet i basen har plass til alle borna i basen og stort glasfelt med direkte utgang til terrasse/ leik, medan det vesle har mindre dimensjonar, også i romhøgde, og er meir innadvendt. Bad/ stellerom har wc, vaskerenne og hev/senkstellebord. Sambruk gjev betre utnytting av areal og utstyr. Kvar base er utstyrt med ei enkel kjøkenløysing med vask, kjøleskåp og mikro. Skap erstattar lager. Grovgarderobe og bad/ stellerom inngår ikkje i L/O-areal. Personalgarderobar ligg i 1. etasje og rett inn frå hovudingang. I andre etasje ligg kontor, arbeidsrom for personale, 2 samtalerom, samt møterom og personalrom som kan slåast saman. Frå personalrommet er det utgang til balkong. Tekniske rom er lagt til eksisterande tilfluktsrom, som ligg delvis inn under nybygget. Om lag halvparten av rommet vil vere disponibelt til lager. MATERIALVAL OG KONSTRUKSJONAR Bygget vert utført som rein trekonstruksjon. Berande system er beskrive hjå RIB. Yttervegger vert utført i bindingsverk med 25 isolasjon, utvendig kledd med ståande lektepanel på hovudbygg og liggjande dobbelfalsa panel på sidefløyar. Dei viste illustrasjonane viser ikkje eit endeleg forslag til materialbruk og fargar, men det er tenkt lyse fargar på hovudkroppar for å få fram spel i lys/ skugge, mørke fargar på mellombygg/ gjerde for å tone desse ned, og kanskje fargeklattar som ein identitetskapar på dei små utbygga på kvar avdeling. Tak vert isolert med 40 cm i sperr av I-profilar, krysslufta og tekka med asfalt- eller pvctakbelegg. Konstruksjon er drøfta og tilrådd av SINTEF. Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

4 Innvendig vert vegger kledd med gipsplater av robust type, panel eller trebaserte plater. Det er rekna med kryssfiner/ OSB som underkledning for oppheng av utstyr, bord etc. Golvbelegg er rekna med vinyl av to ulike typar avhengig av bruk. Himlingar er anten systemhimlingar eller perforerte gipsplater. Val av overflater skal gjerast endeleg med utgangspunkt i krav til akustikk, komfort og bruk. INVENTAR OG UTSTYR Det er rekna med fast inventar som går fram av teikningar. I tillegg er det teke med laust inventar med antal og tilpassa bruk i alle rom. Det er rekna med ein liten grad av gjenbruk av laust inventar/ møblar frå dei to eksisterande barnehagane. Leiker, utstyr og liknande er ikkje rekna med. DISPENSASJONSSØKNAD Prosjektet gjer avvik frå reguleringsplanen på 2 punkt; fortausløysing på nordsida av tomta og takvinkel på bygget. Fortausløysinga vart ikkje detaljbeslutta i arbeidet med reguleringsplanen, og har fått ei anna utforming i våre planar for å gje ei tryggare av-/ påstiging og ei betre arealutnytting. Vi har hatt eit sterkt ønskje om å lage ein barnehage som har form og dimensjonar som avspeglar funksjonen tydeleg, og som i den grad det er mogleg, er tilpassa borna sin storleik både i høgder og etablering av rom mellom bygningskroppar ute. Retningslinene for takform/- vinkel som er lagt inn i planen, vil fungere fint for bustadene i feltet. Store takvinklar over planar som er mange gonger større enn ein einebustad, bidreg berre til store unytta loftsvolum og store, høge former som snakkar dårleg med naboskapet. Søknad om dispensasjonar/ tilpassing av føresegner vil bli iverksett ettaer at forprosjektet er politisk handsama. ENTREPRISEFORM Ulike entrepriseformer har vore drøfta, og prosjektgruppa si tilråding går på ei løysing der arkitekt og rådgjevargruppe vert ståande i eit kontraktstilhøve til kommunen i heile prosessen, for å sikre kvalitet og tiltakshavar sine interesser i utføringa. Det betyr at teikningar og beskrivelsar gjev grundigare spesifikasjonar før prosjektet vert sendt ut og prisa av entreprenørane. KOSTNADSOVERSLAG Kostnadsoverslaget er samansett av arkitekten og rådgjevarane sine respektive delvurderingar. Desse er alle basert på statistisk materiale og eigne erfaringstal frå marknaden. Prosjektkostnad viser ein totalsum på ca. 28,4 mill kr. Dette ligg vesentleg over budsjettavsetninga det er vist til i prosjektmandatet, men er etter vårt skjøn i tråd med kva eit slikt anlegg kostar i marknaden i dag. Huskostnad (postar 1-6 med frådrag for kostnader knytt til utomhusarbeid som er med hjå arkitekt og RIB i postar under 2) utgjer i dette prosjektet ca. kr / m2. I statistikk for landsgjennomsnitt for barnehage/ småskule (Byggfakta og Holte) varierer dette mellom 12 og kr/m2 for normalstandard. Dette statistikkmaterialet tek ikkje høgde for meirkostnader knytt til nye forskrifter/ meir isolering. BRANNTEKNISK STRATEGI samsvar med gjeldande regelverk. Detaljprosjektering vert frå vår side gjennomført når vår oppdragsgjevar gjev oss melding om det. Tekniske forskrifter (TEK) vil vere gjeldande for bygningen. Vi går ut i frå at brannteknisk prosjektering skal ta utgangspunkt i preaksepterte løysingar som går fram av vegleiinga til TEK. Mindre avvik kan vere naudsynt. Grunnlag: Plan-, snitt- og fasadeteikningar datert Tekniske forskrifter (TEK) Vegleiinga til TEK (REN) Samandrag: Endeleg brannteknisk prosjektering skal gjennomførast i samsvar med TEK. Det er her tatt utgangspunkt i preaksepterte løysingar i REN, men med eitt avvik. Bygningen skal oppførast i BKL 1. Bæresystemet skal ha brannmotstand R30. For barnehagar er største areal pr. etasje utan seksjonering 600 m. Arealet i dette bygget er større enn 600 m i 1. Etasje, og dette avviket vert kompensert med sprinkling av heile bygget. Det skal installerast eit brannalarmanlegg minst i kategori 1. Behovet for adresserbart anlegg og direktevarsling til alarmsentral/vakt bør vurderast i det vidare arbeidet. Generelt Luster kommune skal byggje ny 5 avdelings barnehage på ca m2. Dei 5 barnehageavdelingane og tilhøyrande fellesareal ligg i 1. etasje. 2. etasje skal nyttast til diverse personalrom, møterom m.m. Brannbelastninga er vurdert til å vere mellom MJ/m Risikoklassar og brannklassar Barnehage er i risikoklasse 3. Kontor (personalavd. I 2. etasje) er i risikoklasse 2. Bygning i 2 etasjar i risikoklasse 2 og 3 kan oppførast i brannklasse 1. Bakgrunn: SOS Brannconsult er engasjert som underleverandør av Arkitektkontoret Erling Haugen AS for å utføre brannteknisk prosjektering i samband med oppføring av ny barnehage i Gaupne. Tiltakshavar er Luster kommune. Dette dokumentet viser ein brannstrategi som er utarbeidd på grunnlag av dei teikningane som er framlagt, og skal gje ein oversikt over dei overordna branntekniske forholda i bygget. Dette dokumentet kan ikkje reknast som dokumentasjon på at tiltaket er prosjektert i 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann Hovudbæresystemet skal vere i R30 Sekundært bæresystem R Antenning, utvikling og spreiing av brann og røyk Branncelleinndeling: Akse E Q eiga branncelle (2 avdelingar). Akse AF AQ eiga branncelle (2 avdelingar). Barnehageavd. I midtfløy eiga branncelle. Trapperom 1. og 2. etasje eiga branncelle (Tr1). Yttervegg med dører ved hovudinngang og trapperom må vere utført i EI30 fordi det her Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

5 er 2 rømningsvegar som må vere skjerma frå kvarandre. Heissjakt i 1. etasje eiga branncelle (heissjakta kan høyre til branncella i 2. etasje). Resterande del av 1. etasje eiga branncelle. 2. etasje eiga branncelle. Branncellevegg også i endevegg av aktivitetsrom mot høgt fellesrom i 1. etasje. Teknisk rom eiga branncelle. Kanal-, rør- og kabelsjakter eigne brannceller. Sjølvlukkar på dører til trapperom Krav til overflater og kledningar går fram av 7-24 tabell 1A, Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5 NY KLASSIFISERING INNVENDIG Overflater D-s2,d0 In2 Kledning K10/D-s2,d0 K2 Overflater i B-s1,d0 In1 sjakter og hulrom Overflater på B-s1,d0 In1 vegger og tak i rømningsveg Overflater på Dfl-s1 G golv i rømningsveg Kledning i K210 B-s1,d0 K1 branncelle som er rømningsveg UTVENDIG Overflater Taktekking D-s3,d0 Ut 2 B ROOF (BW) ELDRE KLASSIFISERING Brannseksjonering: Største bruttoareal pr. etasje for barnehagar utan seksjonering er 600 m. Avvik: Arealet i dette bygget er større enn 600 m i 1. etasje. Avviket vert kompensert med sprinkling av heile bygget. Dette i tillegg til brannalarmanlegg. Fullstendig avviksvurdering vert dokumentert ved utarbeiding av brannteknisk prosjektering Tilrettelegging for slokking av brann Brannslangar som dekkjer alt areal. Supplert med eigna sløkkeapparat ved kjøkken og teknisk rom. Ta 7-26 Brannspreiing mellom byggverk Avstand til andre bygningar er over 8 m. Brannalarmanlegg minst i kategori 1. Evt. krav/ynskje frå tiltakshavar om adresserbart anlegg og direkte varsling til alarmsentral/vakt bør avklarast. Ledesystem med markeringsskilt. Frå kvar branncelle skal det vere minst 2 rømningsvegar. Fri breidde til rømningsveg minst 90 cm. Fri breidde i rømningsveg (barnehage i risikoklasse 3) er minst 120 cm. (Slik dette bygget no er teikna har alle barnehageavdelingane direkte utgang til terrengnivå/sikker stad, og der er ingen stad krav om fri breidde 120 cm). Fri breidde til og i rømningsveg frå personaldel (kontor i risikoklasse 2) minst 90 cm. Rømningsvindu inntil 1,5m over terreng (5m i kontoravd. 2. etasje) kan vere ein av rømningsvegane. Der rømningsvindu vert nytta som ein av rømningsvegane, skal det vere 1 rømningsvindu pr. 100 m bruttoareal. Dører til og i rømningsveg skal slå ut i rømningsretning. Dører skal kunne opnast med eitt grep utan bruk av nøkkel Tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskap Det skal vere tilkomst for brannbilar fram til bygget. Brannvesenet skal ha tilgang til loft og andre holrom i bygget. Utandørs sløkkevatn bør ha kapasitet på minimum 50 l/s fordelt på minst to uttak. OMTALE AV UTOMHUSANLEGGET TRAFIKK Parkering for tilsette er lagt på oversida av vegen i forhold til barnehagen, det er lagt til rette for 18 parkeringsplassar. I bakkant av parkeringsarealet er det lagt ein støttemur for å utnytte flata fullt ut. Utanfor barnehagen er det planlagt 9 parkeringsplassar for av- og påstigning, samt 1 HC parkeringsplass rekna for langtidsparkering. Frå dei parkerte bilane kan ein gå rett over på eit fortau og vidare til hovudporten utan å krysse køyreareal. Utanom hovudporten er det skissert to biportar, ein biport i nord og ein i sør. Ved hovudporten er det sykkelparkering på utsida av gjerdet, både sykkelparkeringa og hovudporten ligg under tak. Bossbil og varebil vil kunne stoppe rett utanfor bossbod /hovudport. GANGAREAL / SYKKELSTI Rundt heile barnehagen er det etablert asfalterte gangvegar med ulik bredde og funksjon. På hovudganglinene er det planlagt kantstein medan det på dei mindre sløyfene ikkje er skissert kantstein. Gangvegane fungerar som tilkomstvegar samt at dei innbyr til bruk som sykkelløyper med fleire moglege ruter. HOVUDINNGANG I inngangspartiet er det planlagt 3 frukttre som står slik i forhold til kvarandre at det blir naturlege ganglinjer frå porten til dei ulike avdelingane. Rundt stammene på trea er det tenkt sittebenkar i tre. Benkane og trea vil fungere som romdannande element, som sitteplassar, samlingsplass og dei kan nyttast til leik. Utanfor snikkarboden er det lagt opp til ein arbeidsbenk for aktivitetar relatert til snikkarverkstaden, men kan også nyttast i samband med kjøkkenhagen. GRØNTSTRUKTUR OG GJERDE På grunn av vind og trekk frå dalen er det generelt trong for levegetasjon i ytterkantane av barnehagen, men også inne på tomta for å skape lune plassar og krokar. Plantefelt vert også brukt for å danne rom, skilje dei ulike avdelingane og i skråningar for å ta opp terreng. Plantefelta kan samstundes vera med å legge til rette for at ein fysisk kan stenge av eit område. I alle hjørna av tomta er det lagt opp til eit større volum med trevegetasjon. Trea vil heve hjørna, famne om barnehagen og verke samlande. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på så langt råd er. Når det gjeld val av beplantning er det lagt hovudfokus på lefunksjon, men samstundes skal det vera beplantning for alle årstider og legge til rette for leik. Det er viktig at det vert vegetasjon i alle nivå; både gras, buskar og tre. På denne måten blir det eit frodig anlegg. Langs grensa er det lagt opp til ein kombinasjon av støydempande gjerde og vanleg nettinggjerde. FOR DEI MINSTE I det nordaustre hjørnet er det lagt til rette for dei minste. Her er det tenkt flatt med fast dekke i nærleiken av inngangen. Utanfor dekket er det gras med både flate og meir småkupperte områder. Her er skissert litt buskas og nokre større steinar. Området er også tenkt å innehalde ei sandkasse, lita huske, små sklier og liknande. Ved hekken / romdelaren er det satt opp ei dobbel huske og ei fugleredehuske. Desse vil fungere for alle aldersgrupper. DET STORE ROMMET Sør for hekken som avgrensar området for dei minste, dannar det seg eit rom som ligg til rette for ein større grusplass. Som avgrensing av plassen mot aust er det ynskjeleg med ein utstyrsbod. Langsida av boden vil fungere som ein ballvegg og på kortsida mot sør kan ein etablere klatrevegg. Sør for utstyrsboden er det tenkt eit større sandbasseng med vassleik, bord, gravemaskin og liknande. Delar av sandbassenget vil ligge under tak. I samband med sandbassenget er det plassert ei leikehytte. Denne hytta skal spele i lag med dei to mindre hyttene som ligg rett sør for terrassen utanfor fellesrommet. Ved desse hyttene er det tenkt eit større vegetasjonsfelt som kan fungere som leikeplass / gøymeplass Rømming av personar Terrenget på tomta er relativt flatt, men nedre del av tomta skrår ned mot friområdet. For å halde på arealet og hindre at bakken går rett i gjerdet, ynskjer me å trekke ut terrenget i søraustre del. På Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

6 denne måten får me ei rørsle langs gjerdet i staden for mot gjerdet. Terrengforma vil kunne fungere som ein akebakke eller kongen på haugen. TERRASSAR I den sørvendte kroken utanfor fellesrommet samt utanfor kjøkkenet er det tenkt treterrassar. I dekke utanfor fellesrommet er det lagt inn ei sandkasse. Denne kan ein ha lemmar på, slik at ein kan dekke over og få ein større plass ved arrangement. Ein utegrill og eit tuntre vil vera med å skape ein god atmosfære og eit naturleg midtpunkt i uteanlegget. Eit lite amfi ved tuntreet kan fungere som sene eller tribune ved arrangement. Ved terrassen framfor kjøkkenet er det trong for god skjerming, elles er det planlagt ein utegrill og kjøkkenhagen ligg like ved. FRIOMRÅDET Utforminga av friarealet knyter seg til barnehagen sitt uteareal, men ligg utanfor gjerdet som eit eige anlegg. Det vert lagt opp ein terrengform med sklie, ei sandkasse og ei huske. Vassrenna som kjem frå barnehagen endar opp her. Terrengforma og vegetasjonen vil vera med på å dempe inntrykket av barnehagen i og med at denne ligg høgare enn bustadfeltet i sør. Det går ein gangveg gjennom friområdet og nokre benkar er tenkt i samband med gangvegen og leikeapparata. OMTALE BYGGETEKNIKK (RIB) Grunn og fundamentering: Det er ikke utført grunnundersøkelser, men grunnen antas å bestå av morenemasser av sand og grus. Massene antas å være elveavsetninger som er løst lagret og skaper slake graveskråninger. Massene kan regnes å være selvdrenerende og kan brukes til tilbakefylling. Det antas ikke å være fjell som må sprenges ut. Grunnen antas telefarlig og må isoleres mot frost iht gjeldende regelverk. Bygget legges ned i terrenget slik at ok. golv blir liggende ca 200mm over eksist. terreng. Det er forutsatt lite behov for tilkjørte masser, da det antas å kunne benytte stedlige masser som komprimeres. Det legges ut et bærelag av 150mm pukk under fundamenter. Ifm med fundamentering av bygget rundt eksisterende tilfluktsrom må det graves opp eksisterende tilbakefylling isolere og ny tilbakefylling med drenerende masser. Parkeringsplasser opparbeides ved å fjerne øverste lag med masser legge på et 300mm forsterkningslag av kult og 100mm bærelag av pukk før avretting og asfaltering. Dette gjelder også på asfalterte områder inne på barnehageområdet. Betongkanter i alle overganger og mellom gangveg og p-plasser. Søylefundamenter med pilastre for bæring av søyler. Ringmur av isolert ringmurselement for å tilfredstille energikravene.. Utvendige fundamenter med pilastre for bæring av takutstikk. Hull i bakken og fundamenter for gjerdestolp både for flettverksgjede og tregjerde. Det bygges opp støttemurer som tørrsteinsmur med egnede steinblokker på sørsiden av bh for å utnytte tomten best mulig. Høyden på denne antaes ca 1,0m. Det lages også en tørrsteinsmur ved parkeringsplass i nordenden. Denne antaes en h ca 2,0m. Bæresystem: Det er tenkt primærbærekonstruksjonen utført som søyle bjelke konstruksjon av limtre. Ringmurer utføres i plass-støpt betong med nødvendig isolasjon for telesikring og varmegjennomgang. Golv på grunn utføres med avretting, isolasjon, radonduk og armert betongplate på 80mm. Det skal legges varmerør i betongen. Nødvendige fuger er lagt inn. Taket bygges opp med sperrer/åser av Ranti eller tilsvarende. Bæring på innvendig bærende limtrekonstruksjon og spenner tvers over hovedgygg. Utføres med nødvendig brannmotstand. Dekke bygges opp med bjelkelag av Ranti eller tilsvarende. Bæring på innvendig bærende vegger og limtre utføres med nødvendig brannmotstand. Balkong som er opphengt i nordvestlige hjørne utføres i stålkonstruksjon evt. limtre. Ny vegg av betong og ny trapp til tilfluktsrom. Eksisterende trapp fjernes og åpning mures igjen. Ny åpning lages. Det er også lagt inn hulltaking for rør og kanaler. Vindavstiving blir tatt opp i vegger av tre. OMTALE VVS-ANLEGG (vannbåren varme, ventilasjon, sanitær) Grunnlag Forprosjektet er utarbeidet for å finne hovedprinsippene for VVS-tekniske anlegg, med tilhørende kostnadsoverslag, for ny Barnehage i Gaupne. Grunnlag og forutsetninger for planlegging av VVS tekniske anlegg er : Forprosjekt-tegninger fra Arkitektkontoret Erling Haugen AS, Prosjekteringsmøter/referater og notater Arbeidstilsynets veiledning bestilling nr.444. Offentlige lover og regler bla byggeforskrifter i Teknisk Plan og bygningslov Normalreglementet for Sanitæranlegg NS EN Standard for Automatiske sprinklersystemer Forprosjektet omfatter følgende tekniske anlegg : 31 -Sanitæranlegg, innvendig og utvendig 32 -Varmeanlegg, vannbåren varme, m/energisentral 33 -Brannslokking 36 -Luftbehandlingsanlegg Sentralstøvsugeranlegg 38 -Hjelpearbeider for VVS-anlegg 56 -Automasjon for VVS-anlegg og SD-anlegg Funksjonskrav Anlegget skal gi gode løsninger for godt innemiljø og lavest mulige energi- og driftskostnader. Anleggene skal tilrettelegges for enkelt og hensiktsmessig drift- og vedlikehold. Krav til romklima Krav til romklima for de ulike romkategorier er utarbeidet på grunnlag av Arbeidstilsynets krav, Plan- og bygningsloven og RIV`s anbefalinger. Tabell 1 Romklimakrav Romtype operativ Temp. Luftmengde Maks lydnivå Vinter Sommer l/s - m2 og db(a) pers Kontorer Oppholdsrom / akt.rom Garderobe Møte /pauserom Korridor/lager Toaletter m3/t p.r. wc 40 Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

7 Tabell 2 - Indre belastninger Belastning Lys Personer Datautstyr Annet utstyr Varmeavgivelse 10 W/m2 80 W/pers 50 W/stk. oppgis for hvert utstyr Miljø og Helse INNEMILJØ. For å oppnå godt innemiljø i bygget er det viktig at inneluften er tilfredsstillende fri for biologiske, fysiske og kjemiske forurensninger, slik at en unngår uheldige helseskader og trivselsproblemer. For å oppnå dette er det viktig å sikre tilstrekkelig luftskifte. Det er medtatt en økning i luftmengder i forhold til Arbeidstilsynets minimumskrav. Dette vil gi øket luftkvalitet hele året. Friskluftsinntak plasseres med omhu i forhold til sol belastning osv. Solutsatte fasader vil få utvendig solavskjerming i form av persienner. Dette er medtatt under ARK. Ved valg av ev. VP løsning vil en kunne få kjøling via ventilasjonsluft om ønskelig. Anlegget er ikke øket luftmessig med tanke på luftkjøling, men friskluftstemperatur kan kjøles ned til et visst nivå og tilluftskanaler kan om ønskelig kondensisoleres. Det er ikke medtatt kostnader for klimakjøling i bygget. FDV Drift, og forebyggende vedlikehold skal tilpasses bygget. Renholdsmessig skal det planlegges med tanke på enklest mulige forhold for renhold i bygget. Skjulte rør og kanalanlegg, vegg-hengte klosetter, sentralstøvsuger mm. I byggefasen vil det settes strenge krav til daglig renhold på byggeplass, forsegling av ventilasjons kanaler osv. Komplette FDV mapper med dokumentasjon av levert materiell, driftsinstrukser, funksjonskontroller osv. utarbeides. RADON er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m er Strålevernets tiltaksgrense. Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og i Gaupne er det målt høye konsentrasjoner i ulike områder. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. Radon bør derfor måles i alle hus! Å oppholde seg lenge i høye radonkonsentrasjoner medfører økt risiko for lungekreft. Vurderinger av helserisiko ved radoneksponering er utført av en rekke internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP). Det skal utføres bygningsmessige og tekniske tiltak for å redusere inntregning av radon i barnehagen. ENERGI. Barnehagen skal støtte krav i revidert plan og bygningslov med blant annet fokus på energieffektivitet, energitilførsel og energibærer. Energiberegninger vil bli utført Ihht NS3431, vha SIMIEN programvare. Ihht. tabell 8-21 i VTEK, er årlig beregnet netto energibehov til barnehager på 150 kwh/m2, oppvarmet BRA. 31 SANITÆRANLEGG Innvendig sanitæranlegg LEDNINGSNETT. Spillvann bunnledninger, av PVC, i grunn under det meste av bygget. Over grunn legges Asto rør eller stålrør - MA. Rister i inngangspartier, dreneres. Forbruksvann, hovedvanninnlegg inn i teknisk rom (tilfluktsrom, i u. etasje). Hovedstammene for fordeling av kaldt og varmt forbruksvann føres i himling i rørgathttp://www.imperialengros.no/page/products /115607/e felles med sprinkler, vannbåren varme osv, og legges med isolerte kobberrør. Varmtvannsrør legges med sirkulasjonsledning (og pumpe), for rask tilgang til varmt tappevann også i soner med litt avstand til bereder. Ut til soner med sanitærutstyr legges fordeler for rør-i-rør plast ledninger, fordelingskap plasseres i aktuelle våtrom, for fordeling ut til hvert utstyr. Forbruksvannsledninger legges skjult med et system for rør-i-rør. VARMTVANNSBEREDER (VVB) ca 1x600 l. for oppvarming av varmt forbruksvann, plasseres i nytt teknisk rom. Bereder har elektrisk varmekolbe for sommerdrift samt veksler mot varmtvann fra energisentral. UTSTYR Alt utstyr skal leveres i anerkjent fabrikat og kjente merker med lett tilgjengelig servicemateriell og reserve deler, tilpasset bruk i barnehage. Det regnes med følgende nytt utstyr (antall er omtrentlig): SANITÆR UTSTYR Toaletter, vegghengte m/fikstur 9 Servanter 4 HC, servant, klosett på gulv, armlene, dusj m/sluk 2 Ford.skap vann 5 Kjøkkenbenk m/opplegg og armatur 5 Utslagsvasker m/sluk (BK) 1 Vaskekum i vaskerom m/armatur / løst dusjhode 5 Slange og spylekraner, ute 4 Vaskerenner 6 Tilkobling Oppvaskmaskin i kjk. 1 Brannskap, innfelt i vegg 1 ANTALL Kjøl / fryseanlegg Det medtas et stk prefabrikert kjølerom i tilknytting til kjøkken. Kjøle-enhet med luftkjølt kondensator som monteres ute på vegg/tak. Dette er eneste rom med kjøling. RADON For å hindre radon i å komme inn i bygget, skal legges perforerte rør for ventilering av grunnen, under barnehagen. Lufte ledninger fra grunnledning føres opp innvendig, med rør og takhatt over tak. Ventilasjonsanlegg blir prosjekterte med svake overtrykk i oppholdssoner slik at det ikke trekkes luft opp fra grunn. Det blir og planlagt en radonmembran, som medtas av RIB. Radon i vann, - tiltak for radon i vann er ikke aktuelt, da det blir tilkobling til offentlig drikkevann. Utvendig VA anlegg Det legges felles rørtrase (vannledning, spillvann og el.) mellom tilfuktsrom og tilkoblingspunkt for ny VA. Rørtrase for VA legges frostfritt, min. overdekking 1,5 m. Ev. nærvarmerør mellom teknisk rom og p-plass kan legges i et høyere sjikt med min. overdekning ca 0,8m. (I kalkyle er det ikke medtatt kostnad for fjernvarmerør). Spillvann. Nye bunnledninger for spillvann legges og tilkobles offentlig nett (ø110). 5 stk ø425 prefabrikerte plast stake/spyle/sandfangs kummer for SPV/OV er medtatt. Overflatevann. Takvann føres ut fra bygget, og vurderes lagt ut i vannrenner/trapper og dammer for lek, - videre ut til OV ledning. Det er medtatt kr ,- i post for teknikk til vannlek (vannpumpe?). Det legges sluk for overflatevann i spesielle områder. Ved p-plass og hovedinngangsparti benyttes infiltrasjons-sandfang. Ute v/inngangspartier legges elektriske varmekabler. Drensledninger. Det legges stive drensledning rundt bygget, føres til ny OV-kum og tilkobles nytt off. ledningsnett. Vannledninger : Forbruksvann / brannvann, ny hovedvannledning føres fra nytt tilkoblingspunkt i vannkum. Eksisterende brannhydrant i punkt D. må legges om som følge av gangvei. Ny hydrant og tilkobling i kum er medtatt. Vannledning (forbruksvann og sprinkleranlegg) føres inn i bygget til nytt hovedvanninnlegg /- sprinklersentral i nytt teknisk rom i u.etg. 32 VANNBÅREN VARME System Bygget planlegges med vannbåren varme. Varmeanlegget internt i bygget planlegges ut i fra hettvanns temperatur ca 70-40/30 C, slik at en er tilpasset anlegget for både høy og lav temperatur. Gulv varme er ideelt for et typisk lavtemperaturanlegg basert på C (VP). Vannbåren varme skal dekke romoppvarming, luftoppvarming (ventilasjonsbatterier) og tappevannsoppvarming Rør og utstyr Varmekilde planlegges med vannbåren gulvvarme, sonedelt i de fleste rom i plan 1. (I inngangspartier vurderes elektriske varmekabler). I plan 2 ser vi for oss radiatorer langs Fasader sentrisk under vinduer. Radiatorer leveres tilpasset byggets bruk. Gulvvarme leveres i et system for rør-i-rør med prefabrikerte fordelere og aktuatorer. Det legges et to-rørs system med rasjonelt røropplegg og soner. Røranlegget legges skjult i himling. Utilgjengelig rør legges med rør-i-rør. For innvendige varmeledninger skal det benyttes svarte stålrør, gjengerør (NS 5587) under 50, sveist (NS 5585) over 50. Synlige rør for mindre Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved: Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg 2011-12 Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK 57782000, 57782099 (fax) Epost: Kjell.reigstad@gulen.kommune.no

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer