Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF"

Transkript

1 Høring 24. juli 2006 Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte sak på høring fra LO. Høringen er i regi av Olje og Energidepartementet (OED) som ønsker innspill på EU-direktiv 2006/32/EF On energy end-use effiency and energy services and repealing. Dette direktivet har som målsetting å redusere medlemslandenes energiforbruk med 9 prosent fram til 2015 og skal fremme etterspørsel og tilbud om energieffektiviserende tiltak og ordninger spesielt for offentlig sektor og privat forbruk. EL & IT Forbundet vil innledningsvis peke på at en liberalisert energisektor er det dårligste utgangspunktet for å innføre energieffektiviserende tiltak og ordninger. Liberaliseringens natur er å opprettholde (og øke) et høyt forbruk hos sluttbrukeren som grunnlag for å øke etterspørselen og dermed prisen. Det er kun sterkere regulering og offentlige pålegg som på en effektiv måte kan sikre at energieffektiviserende tiltak blir implementert. Vi finner det også noe kunstig å skape et skille mellom offentlig sektor og privat sektor slik dette direktivet er utformet. Privat sektor har et betydelig ansvar for energiforbruket, og bør likestilles med offentlig sektor i den grad man skal innføre forordninger eller tiltak. Sist, men ikke minst, vil vårt høringssvar ta utgangspunkt i at noen må være villig til å ta risiko og ansvar for å for eksempel innføre ny teknologi eller lignende for å fremme energieffektiviserende tiltak. EL & IT Forbundet finner det naturlig at de nasjonale myndighetene tar slik risiko og stiller kapital til rådighet for å dekke merkostnader ved forsøksordninger, utvikling av ny teknologi eller investeringer i ny teknologi. Dette understreker vårt åpningspoeng med at det kun er en regulert sektor som er i stand til å ta et slikt ansvar. Innhold: Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Norsk energisektor kontra den europeiske Energieffektiviseringstiltak Elektrisk energi Vind bioenergi gass Kombinasjoner / annet Myndighetspålegg / støtteordninger Gjennomgang og kommentarer til direktivets artikler Kap. 1 Norsk energisektor kontra den europeiske Det er betydningsfulle forskjeller mellom Norge og øvrige europeiske land hva angår bruken av elektrisk energi. Gjennomsnittsforbruket i en norsk husholdning er på om lag KWh* sammenlignet med for eksempel Danmark som ligger på KWh. Årsaken er at vi bruker store deler elektrisk energi til oppvarming (nær 70 Kontoradresse: Telefon: Bankgiro: E post: Internett: EL & IT Forbundet Youngsgt. 11c Telefaks: Organisasjonsnr.: E post til saksbehandler: Tlf. saksbehandler: 0181 Oslo MVA

2 prosent - kilde Norsk Bioenergiforening), mens andre land bruker vannbåren varme basert på termalvarme, fossilt brensel eller biovarme. I dette ligger et miljømessig skisma. Hvilket forbruk er best? Ønsker vi å erstatte oppvarming ved elektrisk energi produsert ved vannkraft med vannbåren varme fyrt opp av for eksempel kull eller gass? Dette tar vi ikke stilling til her. Vi går ut fra at et av målene Norge bør sette seg for å gjøres i stand til å oppfylle en reduksjon i forbruket er å gjøre forbruket mer fleksibelt, dvs. å kunne benytte flere forskjellige energibærere. Som nevnt i innledningen er den norske energibransjen liberalisert dvs. at produksjon og omsetning foregår i et marked. Anførselstegnene er bevisst plassert for å illustrere at dette markedet bare fungerer for leverandør. Kjøper har så langt ikke oppnådd noen positive effekter ut av dette. Markedet er en kunstig form basert på å opprettholde en høy pris, og en høy etterspørsel. Det er naivt å tro at disse aktørene som i dag leverer kraft til markedet skal tilby andre energiformer på en slik måte at kunder har reelle valgmuligheter. Bukken er satt til havresekken, og der blir den stående til den fjernes ved makt. Dette markedet vil ikke; og er ikke; i stand til å tilføre ny energi, eller alternative energibærere for å få til et mer fleksibelt forbruk. Vår påstand er at det er myndighetene som må legge til rette for at det oppstår en industri med sikte på å tilby alternativ energi til priser som er konkurransedyktige slik at forbrukerne har reelle valgmuligheter. Først da kan man planlegge en energiøkonomisering. I dagens liberaliserte tilstand er vår påstand videre at en slik industri ikke nødvendigvis må bygges på den eksisterende strukturen av energiselskap og nettselskap. Denne bransjen har ikke vist seg denne oppgaven voksen. Myndighetene må videre vurdere å deregulere reguleringen. M.a.o. bør myndighetene ta sterkere grep for å redusere skadevirkningene av liberaliseringen. Dette gjelder spesielt prissikring og magasinsikring. Det lar seg ikke gjøre å forstå at selskapene kan eksportere kraft til kontinentet samtidig som kraftmangel gjør prisene ekstremt høye her hjemme. I et globalt perspektiv er det selvfølgelig miljømessige fordeler ved at norsk vannkraft erstatter tysk kullkraft, men regningen betales av norske forbrukere som ikke har andre muligheter. Dette går igjen utover evnen forbrukerne har til å vurdere energiøkonomisering (heretter ENØK). KWh Kilowatt/time = et forbruk på 1000 watt/timen 1000 KWh = 1 GWh (Gigawatt) 1000 GWh = 1 TWh (Terawatt) Norsk gjennomsnittsforbruk er på ca 120 TWh elektrisk energi. Kap. 2 ENØK tiltak A) Vannkraft: Produksjon/distribusjon måling og forbruksmønster produkter B) Alternativ energi: Vindkraft Bioenergi Gass

3 C) Kombinasjoner/annet A) Vannkraft (elektrisk energi) Det er store effektivitetsgevinster i eksisterende produksjons og distribusjonsanlegg. Olje og Energidepartementet (OED) og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at en opprusting av norske vannkraftverk (turbiner/rørgater og magasiner) vil kunne gi en gevinst på 11 TWh. Produksjonsselskapene er lunkne til å gjennomføre en slik oppgradering og det må vurderes statlige finansieringsordninger for å få dette til. Problemet er at slike investeringer er ekstremt langsiktige. For eksempel har magasiner (dammer) en beregnet levetid på langt over 100 år. Ny vannkraft kan være ENØK-tiltak i den grad den erstatter kraft som overføres over lange avstander med tap i nettet, eller der det er manglende nettkapasitet (for eksempel i Midt-Norge). NVE anslår at mulig utbyggbar vannkraft er i størrelsesorden 48 TWh, mens om lag 37 TWh er underlagt varig vern. Nett-tap er også en faktor når det gjelder elektrisk energi. Transport over lange avstander, dårlig dimensjonering og manglende vedlikehold eller investeringsvilje/evne gjør sitt til at NVE har beregnet nett-tap til om lag 9 TWh/årlig. Vi kan til en viss grad påstå at markedsøkonomien og liberaliseringen har skylda også for at dette monopolet ikke klarer å ivareta sin kjernefunksjon; nemlig å ha et kvalitativt godt nett. Tall fra NVE og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser med all tydelighet at investeringer og vedlikehold av nettet er redusert betraktelig siden energiloven ble innført i Måling og forbruksmønster berøres også i direktivet. For å kunne initiere og siden utnytte et endret forbruksmønster kreves det et prissystem som belønner forbruk når lasten (effektforbruket i nettet) er minst. Kundene på sluttbrukernivå vil måtte kunne lese dette direkte når de starter vaskemaskinen klokka framfor klokka Ulempen er at for å få dette til må det innføres toveismåling med kommunikasjon. Dette er en stor investering som myndighetene for det første må pålegge nettselskapene, men som de også må støtte, slik at regningen ikke ender opp hos kunden. Det er en stadig utvikling mot mer ENØK-vennlige produkter. Lys- og varmekilder sammen med ventilasjonssystem, bygningsmaterialer, arkitektoniske løsninger m.v. burde bidratt til å redusere energiforbruket. På tross av dette viser tall fra Enova at forbruket i bygningsmasse (næringsbygg) bare øker. Årsakene kan være at de ovenfor nevnte produktene er dyrere enn standard materiell. Enova viser til at de har støttet 132 ENØK-prosjekt i næringsbygg i 2005 med en gevinst på 0,5 TWh. Forbruket i bygningsmasse antas å være om lag 80 TWh. EL & IT Forbundet ser helt klart at det trengs kraftigere virkemidler/støtteordninger for å oppfylle ENØK-mål.

4 B) Alternativ energi: Vindkraft bioenergi gass Vindkraft De siste årene har vindkraft blitt fremholdt som den nye energiformen. Årsaken er at det er nok av den i dette landet, samtidig som at vind kan fungere greit i balanse med magasinert vannkraft. Ulempene er beliggenheten (som fører til miljøinngrep gjennom både møller og nett), investeringskostnadene, samt det faktum at vind ikke er en konstant faktor. Tar man også med at vindkraft fortsatt er i teknologiutviklingsfasen så ser man fort at prisen for denne typen kraft i forhold til nytteverdien er rimelig høy. På tross av all hype rundt vindkraft er det i dag bare 0.3 TWh i produksjon. Blir alle konsesjonssøkte prosjekt realisert (til enorme kostnader) snakker vi om 1,5 TWh - eller et kvart gasskraftverk med full CO2-rensing. Produsenter og miljøbevegelse mener at vindkraft skal bli så attraktivt at forbruker vil finne seg i å betale mer for denne kraften enn vannkraft og at dette derfor vil bli lønnsomt. Sammen med støtteordninger og et mulig grønt sertifikatmarked ser en derfor for seg at vindkraft skal vokse. EL & IT Forbundet tror ikke noe på at forbrukerne er villig til å betale mer for vindkraft av idealistiske åsaker. Vi tror heller ikke at vindkraft på noen måte vil gi noen særlig tilfang til ny produksjon, eller vil erstatte billigere energiformer. Bioenergi Noe av det mest spennende på energifronten er mulighetene for å utnytte bioenergi (planter, virke og avfall) til en effektiv forbrenning for vannbåren varme. Sammen med søppelforbrenning og spillvarme fra industrien, kloakkanlegg m.v. kan dette erstatte oppvarming fra elektrisk energi på mange områder. Investeringskostnadene er høye og utbyggingstakten tilsvarende lav. Støtteordningene er også får dårlige til at dette har blitt utbygd i noen stor skala. EL & IT Forbundet mener at vi bør satse på å komme på linje med nabolandet Sverige hvor bioenergi nå utgjør 25 prosent av deres totale energiforbruk (kilde Nobio). Vi tror at myndighetene må monopolisere infrastrukturen (rørgater m.v.) og iverksette støtteordninger for en leverandørindustri for produksjon av biomasse egnet til forbrenning samt til forbrenningsanlegg. Utbyggere av bolig og næringsarealer og kommuner må pålegges å planlegge for bruk av fjernvarme/biovarme i sine planer. En hel industri må reises, og ikke minst gjelder dette produksjon og leveranse av pellets og pelletskaminer til den enkelte forbruker. Pelletskaminer vil være en stor ENØK-forbedring fremfor elektriske ovner og vanlige vedovner og peiser. Sluttbruker må i tillegg kunne føle og oppleve at dette er reelle alternativ som også er konkurransedyktige i innkjøpsøyeblikket. I dag må kunden vurdere om han kjøper en vedovn til eller en pelletskamin til kroner. Da er valget for de fleste ganske enkelt. Gass Naturgass og kraftvarmeverk er omstridte faktorer i norsk miljøpolitikk, men i energipolitikken er det et absolutt behov for å utnytte disse mulighetene denne energiformen gir. EL & IT Forbundet mener at kraftvarmeverk bør settes i produksjon

5 med best tilgjengelig renseteknologi. Denne teknologien må videre utvikles på stedet under myndighetskontroll og støtte. Ikke bare finner vi det ulogisk at vi eksporterer naturgass til avbrenning på kontinentet (en avbrenning utenfor vår mulighet til å påvirke de miljømessige konsekvensene) men vi tror også på at det vil gi store positive effekter å ha en slik avtaker av naturgass på land som vil kunne utløse en industri for bruk av naturgass til andre formål. Spillvarmen fra et kraftvarmeverk vil være en betydelig faktor til erstatning for elektrisk energi som varmekilde. C Kombinasjoner/annet I et land med vårt bosettingsmønster vil det ikke være slik at man endrer forbruksmønster fra en dag til en annen. Vi vil sterkt advare mot å tro at prismekanismer skal være det maktmiddelet som får forbrukeren til å se etter andre løsninger. Dette vil slå feil og urettferdig ut. I overskuelig framtid vil det være slik at ENØK vil oppstå som en kombinasjon av flere faktorer: produktforbedringer, alternative energibærere, bolig/arealplanlegging, pris og støtteordninger. Det enkleste vil være å erstatte produkter som allerede er i bruk, som lyskilder, varmeovner og vedovner. I tillegg ligger det fortsatt et potensial i å redusere varmtvannsforbruk gjennom varmestyringer og sparedusjer. Kap. 3 Myndighetspålegg/støtteordningar EL & IT Forbundet er for at myndighetene kan pålegge ENØK-tiltak i hele verdikjeden. Denne omfatter produsenter, leverandører, storskalaforbrukere både i privat og offentlig sektor, og sluttbrukere. Ett grep vi er villig til å vurdere er å lovfeste endringer i bygningsstandarder for nye boliger/boenheter og næringsbygg som pålegger en mulighet til fleksibel utnyttelse av flere energibærere; i første rekke vannbåren varme. I tillegg til at ENØK innarbeides i alle deler av byggets funksjonalitet. I dagligtale betyr dette vannbåren varme/ jernvarme i kombinasjon med ventilasjonsanlegg/varmegjenvinner, lyskilder med spesialoptikk/lavvolt og/eller fyringskjeler med mulighet for flis/pellets. Bygnings isolasjonsmaterialer og andre arkitektoniske løsninger må også kunne vurderes. I private boliger bør de samme kravene gjelde for oppvarming. Kombinert med moderne styringssystemer vil dette redusere energiforbruket. For eksisterende næringsbygg og boliger med videre må myndighetene etablere støtteordninger som gir eiere/brukere reelle muligheter til å vurdere ENØK-tiltak. Myndighetene må videre initiere en storstilt utbygging av fjernvarme og legge grunnlaget for en industri basert på bioenergi og distribusjon.

6 Vi ønsker også en grundig gjennomgang av energiloven og det nordiske markedet for elektrisk energi med sikte på å regulere dereguleringen slik at norsk vannkraft ikke ender opp som en eksportartikkel men forbrukes, foredles og forvaltes innenlands. Enova Enova er faginstansen for ENØK. En faginstans vi mener gjør en utmerket jobb. Enovas utfordring er økonomiske midler til å kunne hjelpe den enkelte sluttbruker. EL & IT Forbundet savner de tidligere ENØK-sentrene som ble oppløst da Enova ble etablert. Vi ser gjerne at disse blir gjenopprettet på en eller annen måte. Vi mener at Enova må styrkes betydelig hva angår økonomiske midler. I dag drives Enova av en avgift som er lagt på forbrukerne av elektrisk energi. Vi mener at produsentene og leverandørene sammen med myndighetene må ta et mye større ansvar for Enovas drift uten å velte kostnadene over på sluttbruker. Andre former for støtte I noen tilfeller har vi registrert at energiselskap har tilbudt sine kunder lån for å investere i for eksempel varmepumper. Lånet betales deretter inn over strømregningen. Ordningen senker terskelen for den enkelte sluttbruker til å investere i ellers kostbart utstyr. Vi ser positivt på slike ordninger, selv om de i dag er stanset av konkurranselovgivningen og nettreguleringsregimet. Ut over dette mener vi at Husbanken kan utstyres til å foreta tilsvarende lån, eller eventuelt andre former for statlige lån med lave kostnader/gunstige vilkår for forbruker, og med innebygde støtteordninger. Kap. 4 Gjennomgang av direktivets artikler EL & IT Forbundet støtter direktivets intensjoner og kommenterer de enkelte artiklene som følger: 1 Purpose Formålet støttes 2 Scope Omfanget støttes med nasjonale tilpasninger 3 Definitions Ingen bemerkninger 4 General target Det generelle målet støttes 5 Energy end-use in the public sector Vi finner det ulogisk å skille mellom offentlig og privat sektor 6 Energy distributors, distribution system operators and retail energy sales companies Intensjonen støttes. Vedr. punkt 2 (ii) så er vi ikke sikre på om det er riktig å satse på at de eksisterende energiprodusentene og leverandørene kan ta/skal ta/bør ta ansvaret for ENØK-mål all den tid de er underlagt et marked. 7 Availibility of information Intensjonen om tilgjengelig (og riktig) informasjon støttes.

7 8 Availability of qualification, accreditation and certification schemes Intensjonen om en godkjennings- / kvalifikasjonsordning / sertifisering av godkjente ENØK-selskaper støttes. 9 Financial instruments for energy savings Intensjonen støttes. 10 Energy efficient tariffs and other regulations for net-bound energy Intensjonen støttes. 11 Funds and funding mechanism Vi støtter opprettelsen av fond og støtteordninger men mener helt åpenbart at dette må styres og utføres av ansvarlige politiske myndigheter underlagt folkevalgt kontroll. Målet må være å stimulere sluttbruker til å foreta en forbruksendring og ikke en straffeordning. 12 Energy audits Intensjonen om kvalitetsmessige rapporteringssystemer for å kvalitetssikre effektiviseringens virkninger støttes. 13 Metering and informative billing of energy consumption Vi støtter et forslag som innebærer toveis måling, men ikke at sluttbruker skal bære kostnadene. Artiklene 14 20: Ingen bemerkninger.

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer