Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)"

Transkript

1 VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer og Norsk Bioenergi AS (heretter kalt Energileverandør) Organisasjonsnummer Kontrakten skal ha forsiden signert og samtlige øvrige sider parafert av begge parter for å være gyldig. Kontraktsdokumentene er utarbeidet i tre eksemplarer, hvorav ett beror hos hver av partene. Nesodden, den (dato) for Nesodden kommune for Energileverandør for Sunnaas sykehus HF Kontraktsbestemmelser 0

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Kontrakten Organisatoriske bestemmelser Partenes kontaktpersoner Varsling Samarbeid Energileverandørens plikter Oppdragets utførelse Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Leveransestart og krav til prøvedrift Energileveransen Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveringssikkerhet Generelt Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Drift Lønns- og arbeidsforhold Underleverandører og andre medhjelpere Identifikasjon Rett til overdragelse av avtalen Oppdragets organisering Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Rapporteringsplikt og varsel Finansiering, regnskap og forsikring Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Oppdragsgivernes plikter Oppdragsgivernes medvirkning Utløsingsrett- og plikt Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Pris og betaling Vederlag/prisregulering Fakturering og betaling Restverdi Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Sluttfaktura Betalingsmislighold Mislighold Reklamasjoner Tilbakehold av vederlag/bot Erstatning og prisavslag Heving Direkte krav mot underenergileverandør Lovvalg, tvister og verneting Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 1

3 1. Bakgrunn Energileverandøren ble i en konkurranse utlyst av Oppdragsgiverne valgt til prosjektering, oppføring og drift av Energisentral for vannbåren energileveranse til bygg med adresse: Nesoddtunet Bo- og servicesenter, Gbnr. 1/62 Sunnaas sykehus HF, Gbnr. 1/551 Se kravspesifikasjonen for beskrivelse av bygningsmassen. Det forutsettes at prosjektet utløser ENOVA-støtte, se pkt Kontrakten Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Kontraktsdokumentet b) Oppdragsgivernes kravspesifikasjon av (vedlegg til konkurransegrunnlaget) med eventuelle senere suppleringer c) protokoll fra forhandlingsmøte og d) Energileverandørens tilbud av med eventuelle senere endringer ved revidert tilbud Ved motstrid gjelder dokumentene med vedlegg i ovennevnte rekkefølge. Når det gjelder pkt. c) gjelder dokumentene i tidsmessig rekkefølge med det senest daterte først. 3. Organisatoriske bestemmelser 3.1. Partenes kontaktpersoner Hver av partene skal før oppstart av oppdraget oppnevne en representant som skal være ansvarlig for all kommunikasjon mellom partene vedrørende kontrakten. Partenes representant i denne kontrakten er: For Oppdragsgiverne Kjell Jonassen/Inge Skullerud E-post: mune.no Tlf: Bytte av kontaktpersoner skal varsles skriftlig. For Energileverandøren Jan Topstad E-post: Tlf: Oppgaven som kontaktperson innebærer ikke i seg selv at vedkommende er utstyrt med noen materielle fullmakter. Energileverandøren kan ikke forplikte Oppdragsgiverne overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 2

4 3.2. Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes kontaktpersoner ved e-post (med kopi til oppdragsgivernes postmottak). Alle varsler, krav og andre meldinger skal gis skriftlig. Unntak gjelder i tilfelle hvor det er uttrykkelig bestemt i kontrakten at varsler, krav og meldinger også kan gis på annen måte. Varsel, krav og andre meldinger som er innført i et referat eller protokoll fra møte mellom partene, regnes som gitt skriftlig. 4. Samarbeid Partene skal samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som kan få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referanser, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelse etter kontrakten. 5. Energileverandørens plikter 5.1. Oppdragets utførelse Oppdraget skal utføres med god faglig kvalitet i henhold til de krav som stilles, jf. kravspesifikasjonen vedlegg 1. Energileverandøren er å anse som byggherre for sine leveranser og har ansvar for å levere komplett byggesøknad til kommunen Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Energileverandørens arbeider skal tilpasses fremdriften til, og utførelsen av Sunnaas sykehus bygging av nytt Tverrbygg. For å sikre nødvendig koordinering skal Energileverandøren løpende rapportere til oppdragsgiverne om hvordan fremdriften er i forhold til det som er planlagt (endelig fremdriftsplan). Oppdragsgiverne har rett til innsyn i prosjekteringsmaterialet for Energileverandørens egne arbeider. Oppdragsgiverne skal varsles før det treffes beslutning om valg maskiner/teknisk utstyr, og ha rett til å uttale seg om spørsmålet. Energileverandør skal ha ansvar for støyberegning og sørge for at anlegget er innenfor myndighetenes krav Leveransestart og krav til prøvedrift Det et krav at backup-kjelen er klar til prøvedrift innen 1. juni 2015 (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Tidsfrist for ferdigstillelse er 1. oktober. Energianlegget skal da være klart til full kommersiell drift og skal ha gjennomført en prøvedriftsperiode på minimum seks uker (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Energileverandøren skal skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiverne dersom han mener at leveringsstart vil kunne bli forsinket som følge av forhold Oppdragsgiverne svarer for. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 3

5 Dersom Energileverandørens permanente installasjoner ikke er ferdigstilt til oppstartstidspunktet, og dette skyldes forhold Energileverandøren har risikoen for, skal Energileverandøren uten kostnader for Energimottakeren installere provisoriske energiforsyningsanlegg med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Energimottakeren fram til det permanente anlegget kan forestå leveringen på en sikker måte. Ved forsinkelse i oppstart av energileveransen ilegges konvensjonalbot på per døgn, men begrenset oppad til 15 % av kontraktssum, og 2 % per uke. Som kontraktssum regnes her de totale kostnader for energileveransen ved det årlige forbruk som spesifisert og den avtalte energiprisen Energileveransen Energileverandøren forplikter seg til å levere det nødvendige varme- og kjølebehovet til bygningsmassen. Dette gjelder også ved oppgraderinger og utvidelser av bygningsmassen som medfører økt energi- og effektbehov. Oppdragsgiverne har rett til å installere lokale anlegg for energiproduksjon, der det vil være uhensiktsmessig å benytte energi fra Energileverandøren, ut fra en teknisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren dersom det er aktuelt å installere slike lokale anlegg for å gi Energileverandøren anledning til å kommentere eller eventuelt tilby annen løsning basert på nærvarmeanlegget sitt. Leverandøren skal sikre at fornybarandelen for varmeenergi fra hele anlegget, grunnlast og spisslast er minimum 80 %, hvor alt av kondensatorvarme fra varmepumpe er medregnet som fornybar Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveransegrense og målepunkt for levert vannbåren varme- og kjøleenergi, er på flenser av leveringspunktets sekundærside. Se kravspesifikasjon for liste over leveringspunkter, vedlegg 1 pkt.2.3. Energisentralens og utstyr på primærsiden, inklusive varmeproduserende enheter, pumper, nærvarmeledninger, varmevekslere, målere og nødvendige filtre, ventiler og reguleringsutstyr driftes av Energileverandøren. Oppdragsgiverne stiller noe areal og annet relevant infrastruktur til bruk av Energileverandør. Energileverandør overtar driftsansvar for rom og energiinfrastruktur Leveringssikkerhet Generelt Nødvendig varme skal være tilgjengelig til enhver tid hele året. Varmeproduksjon skal være basert på minst to uavhengige energibærere. Ytterligere krav relevant for tilgjengelighet er beskrevet i vedlegg Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Nødvendige kontrolltiltak, vedlikehold, utbedring av feil og skader og andre tiltak som kan føre til redusert ytelse eller avbrudd skal gjennomføres slik at det sikrer forsvarlig drift av institusjonene. Om nødvendig skal Energileverandøren etablere midlertidig anlegg for forsyning av termisk energi. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 4

6 Energileverandøren skal planlegge tiltakene i god tid før gjennomføring og varsle Oppdragsgiverne med rimelig frist. I varselet skal angis forslag til tiltaksperiode og størrelse på gjenværende ytelse i tiltaksperioden. Tiltakene skal ikke iverksettes før Oppdragsgiverne har godkjent forslaget Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Dersom ytelsene bortfaller helt (avbrudd) eller blir redusert slik at gjenværende ytelse blir mindre enn leveringsforpliktelsen etter pkt. 5.4, betales en avtalt timebot. Timeboten avregnes per leveringspunkt. Boten betales fra det tidspunkt avbruddet inntrer, eller fra det tidspunkt ytelsen reduseres under grensen angitt i forrige ledd, frem til det tidspunkt avbruddet er opphørt eller ytelsen er over grensen angitt i forrige ledd. For de første to timer: Kr /time/per leveringspunkt. Ansvaret er begrenset til totalt kr pr kalenderår/per leveringspunkt. Dersom avbrudd eller redusert ytelse skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Energileverandøren eller hans kontraktsmedhjelpere, kan Oppdragsgiverne kreve erstatning for tap som følge av kontraktsbruddet. Energileverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller reduksjoner i leveransen som følge av forhold utenfor hans kontroll, så som avbrudd eller innskrenking i strøm eller brenselleveranser, streik eller lockout. Energileverandøren kan ikke påberope seg forhold som han burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, herunder ved å søke dispensasjoner eller tillatelser i forbindelse med streik, lockout eller knapphet på energi Drift Oppdragsgiverne besørger og bekoster vedlikehold av sekundæranlegget, definert som anlegg på energimottakende side av leveringspunktene beskrevet i vedlegg 1. Energileverandøren skal besørge og bekoste drift og vedlikehold av alt termisk energiproduserende- og annet utstyr i anleggets primærside inklusive nødvendige hjelpesystemer. Energileverandøren skal drifte energirør mellom nyttfyrhus og tilkoblingspunktene i undersentral i bygg G, teknisk rom i nytt Tverrbygg, og i Nesoddtunet. Energileverandøren besørger og bekoster bygningsmessig drift og vedlikehold av nytt fyrhus/energisentral, samt innvendig drift og vedlikehold av denne. Vedlikeholdsnivået må sikre nødvendig funksjonell sikkerhet og miljømessig ivaretagelse. Dersom Energileverandøren ikke gjennomfører nødvendig vedlikehold, kan Oppdragsgiverne gjennomføre arbeidene på Energileverandørens bekostning. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren før arbeidene settes bort til andre, med frist på 6 uker. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 5

7 Energileverandør skal utarbeide en årlig driftsredegjørelse og regnskapsrapportering for anlegget, evt. i form av et prosjektregnskap som omfatter drift og investeringer. Til dette hører et energi- og klimaregnskap med fordeling på energibærere og månedsoppløsning. Energileverandør skal fremlegge dette i møte med Oppdragsgiverne innen hvert år, og være til disposisjon for evt. redegjørelse for Oppdragsgivernes politiske organer. Oppdragsgiverne skal ha adgang til Energileverandørens anlegg Lønns- og arbeidsforhold For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: Energileverandøren og deres underenergileverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Energileverandørens forpliktelser under avtalen. Dersom Energileverandøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har Oppdragsgiverne rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at Energileverandøren har brakt forholdet i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Energileverandøren, eller den Energileverandøren bemyndiger, har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Oppdragsgiverne å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Energileverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underenergileverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underenergileverandører for å påse at plikten overholdes. Energileverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underenergileverandører. Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold Underleverandører og andre medhjelpere Bruk av underleverandører direkte til utførelse av tjenestene til bruker etter denne avtalen forutsetter skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Identifikasjon Energileverandøren svarer for sine ansatte, underleverandører og andre medhjelpere han benytter for å gjennomføre oppdraget. Oppdragsgiverne skal holdes skadesløs for ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå i forbindelse med Energileverandørens ansatte, underleverandører eller andre medhjelperes gjennomføring av oppdraget. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 6

8 5.10. Rett til overdragelse av avtalen Energileverandøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har rett til å tre inn i Kontrakten, på ellers like vilkår, i Energileverandørens sted. Erklæring om overdragelse skal dateres og undertegnes av Oppdragsgiverne og Energileverandøren Oppdragets organisering Energileverandøren skal til enhver tid ha en personalstyrke som er tilpasset oppdraget og som innehar de nødvendige formelle og faglige kvalifikasjoner Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Energileverandøren skal gjennomføre kvalitetskontroller i samsvar med eget system for kvalitetssikring, og har plikt til å varsle Oppdragsgiverne om resultater som han forstår eller burde forstå var av betydning for Oppdragsgiverne, uavhengig av om Oppdragsgiverne har kontrollert forholdet. Energileverandøren skal oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i forskrift i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v Rapporteringsplikt og varsel Energileverandøren skal for egen kostnad utarbeide og levere de rapporter/statistikker som Oppdragsgiverne krever for sin kontroll og oppfølgning. Energileverandøren skal umiddelbart varsle Oppdragsgiverne om ethvert forhold som kan svekke Energileverandørens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. Varselet skal redegjøre for de tiltak Energileverandøren vil iverksette for å avhjelpe forholdene. Energileverandøren skal i tillegg fortløpende informere Oppdragsgiverne om forhold i virksomheten som han bør forstå er viktige for Oppdragsgiverne Finansiering, regnskap og forsikring Energileverandøren skal innen 120 dager etter regnskapsårets avslutning oversende kopi av hans reviderte årsregnskap. Energileverandøren skal for øvrig på ethvert tidspunkt gi tilleggsinformasjon om sin økonomiske situasjon dersom Energimottakeren etterspør dette. Energileverandøren skal ha normal tingskadeforsikring av den del av anlegget som han har drift og vedlikeholdsansvar for, jf. pkt. 5.7, og ansvarforsikring for sin virksomhet. Kopi av forsikringsavtalene skal oversendes Oppdragsgiverne. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 7

9 6. Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Energileverandøren kan i avtaleperioden, dersom han finner det aktuelt, knytte til eksterne kunder, eller knytte de termiske produksjonsanleggene som omfattes av denne avtale sammen med annet nærvarmenett. Alle slike endringer må godkjennes av Oppdragsgiverne. Endringer kan ikke gjennomføres før skriftlig godkjennelse fra Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune foreligger. Ved fremføring av nye kjel-energiforsyning skal Energileverandøren utføre ROS-analyser, og dokumentere at sikkerhet i den termiske energiforsyningen opprettholdes og at alternativ energiforsyning ikke påfører Energimottakeren uakseptable risikoer som påvirker naboer, forsyningssystemer og transport. 7. Oppdragsgivernes plikter 7.1. Oppdragsgivernes medvirkning Oppdragsgiverne skal medvirke til Energileverandørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt og for øvrig slik god skikk tilsier. Oppdragsgiverne skal opplyse Energileverandøren om forhold han bør forstå er av betydning for gjennomføringen av oppdraget og fatte de beslutninger som er nødvendige for oppdragets gjennomføring Utløsingsrett- og plikt Dersom Kontrakten opphører: Har Oppdragsgiverne plikt til å kjøpe eiendomsretten til Energileverandørens anlegg til nedskrevet restverdi oppgitt i pkt For den del av anlegget som Energileverandøren eventuelt har leaset, skal Oppdragsgiverne tre inn i leasingavtalen eller kjøpe det leasede utstyr fra leasingselskapet. Etter 20 år skal Oppdragsgiverne overta vederlagsfritt. Merknad [EKD1]: Dette må tas opp! Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har pant i Kontrakten. Ved vesentlige endringer i Energileverandørens eierstruktur, eller ved overdragelse av anlegg, har Oppdragsgiverne forkjøpsrett. Ved gjentatte mislighold av ansvar og forpliktelser etter denne avtale, eller dersom Energileverandøren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandlinger av noe slag, innstiller sine betalinger eller erkjenner å være insolvent, har Oppdragsgiverne rett til å kjøpe energianlegget til nedskrevet restverdi. Energileverandørens panthaver skal informeres om, og skriftlig samtykke i denne avtaleklausul. Energileverandøren skal oversende kopi av panthavers samtykke til Energimottakeren. 8. Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Kontrakten skal gjelde fra avtalt ferdigstillelse, senest 1. oktober, og ha en varighet på 20 år. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 8

10 Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet ikke utløser ENOVA-støtte. I så tilfelle vil Energileverandøren kun godtgjøres for påløpte utgifter til prosjektering. Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet utløser vesentlig mindre ENOVA-støtte enn det beløp Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Oppdragsgiverne kan si opp kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Energileverandøren kan si opp kontrakten med 12 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Saklig grunn kan blant annet være en vesentlig endring i energibehovet. Ved oppsigelse har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til oppsigelsestidspunktet. Erstatning for påregnelige utgifter, tap eller tapt fortjeneste som følge av oppsigelsen tilkjennes ikke. 9. Pris og betaling Prisen som reguleres i nærværende kontrakt, skal utgjøre vederlaget som Oppdragsgiverne skal betale for de ytelser som Energileverandøren skal prestere i henhold til kontrakten Vederlag/prisregulering Endelig fradrag for fastleddet fastsettes når det er klart hvor mye ENOVA-støtte som er innvilget til prosjektet. Fastleddet vil likevel ikke justeres mer enn 5 % reduksjon fra den ENOVA-støtten som Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Fastleddprisene reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (total KPI), første gang med virkning fra Total energileveranse i form av varme og kjøling leveres kalorimetrisk målt, og vederlagsberegnes i henhold til følgende metode: Energikostnad = Fastledd + (Energipris x Energileveranse) Alle priser i metodebeskrivelsen i tabellen nede er eks. mva Beskrivelse Enhet Verdi Regulering eller beskrivelse Energikostnad Kr variabel Totalbeløp som skal faktureres månedlig Fastledd Kr Se regulering Energipris varme kr/kwh Se regulering Energipris kjøling kr/kwh Se regulering Fastleddprisen reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (Total KPI). Første gang Energiprisen reguleres månedlig etter utviklingen i pris for flis 50 % og konsumprisindeksen (Total KPI) 50 %. Energiprisen reguleres månedlig med utviklingen i elpris, hvor følgende beregningsmetode for elpris benyttes: Merknad [EKD2]: Må tas opp! Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 9

11 Elpris = kraftpris + nettleie + forbruksavgift : Kraftpris: månedlig vektet Nordpool områdepris NO3 : Nettleie: energiledd for prioritert kraft for næringskunder inkl. avgift til Energifondet Energileveranse kwh Variabel Summen av målt levert varme og kjøleenergi. Måles og avregnes separate ved leveringspunkt som definert i Bilag B1. Oppdragsgiverne har rett til å kreve at vederlaget justeres, ut over avtalt reguleringsmetode, dersom ny teknologi gjør det lønnsomt for Energileverandøren å satse på andre energikilder. Nytt vederlag skal fastsettes slik at kostnadsbesparelser deles likt mellom partene. Energileverandøren har rett til å kreve regulering av vederlaget dersom Oppdragsgiverne bestiller økt effektleveranse som medfører at Energileverandøren må foreta tilleggsinvesteringer i det termiske produksjonsanlegget, og som anlegget skal være konstruert og utført for å kunne tåle. Slik regulering av vederlaget skal kun omfatte de ledd som influeres av investeringskostnaden, og reguleringen skal beregnes ut fra dokumenterte tilleggsinvesteringer samt etter de samme økonomiske prinsipper og kriterier som det opprinnelige vederlaget, herunder restverdi knyttet til tilleggsinvesteringen. Behov for tilleggsinvestering begrunnet i økt effektbehov og dokumentert med tilbud fra relevante leverandører og entreprenører, skal fremlegges for Energimottakeren til godkjenning innen Energileverandøren forplikter seg. Oppdragsgiverne kan kreve energimåleren kontrollert ved grunngitt mistanke om feil. Energileverandøren bekoster slik ekstrakontroll, dersom kontrollen viser at måleren ikke har avtalt nøyaktighet. Dersom en energimåler ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller hvis måleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av installert effekt og Energimottakerens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Oppdragsgiverne blir belastet eller godskrevet differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan i alminnelighet ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- 4 % med de samme forutsetninger som nevnt, eller for et lengre tidsrom enn 1 år Fakturering og betaling Energileverandøren fakturerer hver av Oppdragsgiverne for faktisk levert energi hver måned samt med en forholdsmessig andel av fastleddet for varme. Nesodden kommune skal betale 37 % og Sunnaas sykehus HF 63 % av fastleddet. Energimottakerens betalingsfrist er en måned etter mottatt faktura Restverdi Beskrivelse Beløp i NOK Restverdi for energileverandørens anlegg etter 10 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 10

12 Restverdi for energileverandørens anlegg etter 15 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Restverdi for energileverandørens anlegg etter 20 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) 0 Nedskrevet restverdi vil baseres på lineær nedskrivning. Anleggets restverdi vil ikke indeksreguleres dersom Oppdragsgiverne benytter forkjøpseller innløsningsrett, se pkt Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Har Oppdragsgiverne krav som følge av Energileverandørens kontraktsmislighold, kan Oppdragsgiverne holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til dekning av et spesifisert og begrunnet krav Sluttfaktura Energileverandøren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest innen 3 måneder etter at kontrakten er opphørt. Sluttfakturaen skal omfatte alle Energileverandørens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttfakturaen kan ikke fremsettes senere. Energileverandøren kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide Betalingsmislighold Ved forsinket betaling kan Energileverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Mislighold Det regnes som mislighold dersom partene ikke utfører sine plikter i henhold til kontrakten eller det er klart at slikt mislighold vil skje (antesipert mislighold). Dette gjelder likevel ikke dersom grunnen til avviket fra riktig oppfyllelse av Kontrakten er forhold som kan tilskrives motparten, eller noen denne svarer for. De alminnelige regler om mislighold får anvendelse på denne kontrakt i den utstrekning forholdet ikke er særskilt i denne avtale Reklamasjoner Dersom en av partene vil påberope seg at kontrakten er misligholdt, skal han uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig til den annen part. Reklamasjonen skal rettes til den som er utpekt som partens kontaktperson. Den som vil påberope seg mislighold skal samtidig med reklamasjonen gi den annen part en frist til å rette, og melding om hvilke sanksjoner som vil bli iverksatt dersom fristen oversittes. Ved gjentatt mislighold kan sanksjonene iverksettes uten at det blir gitt noen frist for retting. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 11

13 Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet Tilbakehold av vederlag/bot Ved mislighold fra Energileverandøren kan Oppdragsgiverne helt eller delvis holde tilbake vederlagt for den perioden misligholdet refererer seg til, samt holde tilbake vederlag som står i forhold til mangelen inntil Energileverandøren har rettet forholdet. Det tilbakeholdte vederlaget må stå i rimelig forhold til betydningen av misligholdet Erstatning og prisavslag Partene kan kreve erstattet det eller de tap den enkelte måtte bli påført pga. mislighold fra den andre part. Uaktsomhet utøvet av Energileverandøren eller noen han svarer for legges til grunn som ansvarsgrunnlag for erstatningsansvar. Oppdragsgiverne eller Energileverandøren kan kreve erstatning for det økonomiske tap denne lider som følge av et eventuelt mislighold. Dette gjelder ikke om Energileverandøren eller Oppdragsgiverne kan godtgjøre at misligholdet skyldes forhold som ikke kan tilskrives ham Heving Hver av partene har rett til å heve kontrakten dersom den annen vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før heving skjer, skal parten gis en rimelig frist til å rette forholdet. Ved grovt mislighold kan Oppdragsgiverne heve kontrakten med umiddelbar virkning. Likeledes kan Oppdragsgiverne skriftlig heve kontrakten dersom Energileverandøren går konkurs eller hvis han blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Ved heving har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til hevingstidspunktet. Den part som hever kan kreve erstatning i henhold til gjeldende rett for tap han påføres som følge av misligholdet. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant Direkte krav mot underenergileverandør Oppdragsgiverne har rett til å benytte sine krav direkte mot Energileverandørens underenergileverandører i samme grad som kravet kan gjøres gjeldende av Energileverandøren. Underenergileverandøren har rett til å motregne kravet i den grad det er tillatt etter gjeldende rett. Oppdragsgiverne kan bare gjøre slik krav gjeldende såfremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot Energileverandøren eller er i høy grad vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 12

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE RØDBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KJØP AV STØRRE VARER Side 1 av 27 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Kontraktssum... 4 3.

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til Side 1 av 6 1 Utførelse av oppdraget 1.1 Underentreprenøren garanterer at Oppdraget vil bli fagmessig utført i samsvar med avtalen og i henhold til gjeldende bransjestandard.

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer