Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)"

Transkript

1 VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer og Norsk Bioenergi AS (heretter kalt Energileverandør) Organisasjonsnummer Kontrakten skal ha forsiden signert og samtlige øvrige sider parafert av begge parter for å være gyldig. Kontraktsdokumentene er utarbeidet i tre eksemplarer, hvorav ett beror hos hver av partene. Nesodden, den (dato) for Nesodden kommune for Energileverandør for Sunnaas sykehus HF Kontraktsbestemmelser 0

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Kontrakten Organisatoriske bestemmelser Partenes kontaktpersoner Varsling Samarbeid Energileverandørens plikter Oppdragets utførelse Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Leveransestart og krav til prøvedrift Energileveransen Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveringssikkerhet Generelt Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Drift Lønns- og arbeidsforhold Underleverandører og andre medhjelpere Identifikasjon Rett til overdragelse av avtalen Oppdragets organisering Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Rapporteringsplikt og varsel Finansiering, regnskap og forsikring Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Oppdragsgivernes plikter Oppdragsgivernes medvirkning Utløsingsrett- og plikt Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Pris og betaling Vederlag/prisregulering Fakturering og betaling Restverdi Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Sluttfaktura Betalingsmislighold Mislighold Reklamasjoner Tilbakehold av vederlag/bot Erstatning og prisavslag Heving Direkte krav mot underenergileverandør Lovvalg, tvister og verneting Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 1

3 1. Bakgrunn Energileverandøren ble i en konkurranse utlyst av Oppdragsgiverne valgt til prosjektering, oppføring og drift av Energisentral for vannbåren energileveranse til bygg med adresse: Nesoddtunet Bo- og servicesenter, Gbnr. 1/62 Sunnaas sykehus HF, Gbnr. 1/551 Se kravspesifikasjonen for beskrivelse av bygningsmassen. Det forutsettes at prosjektet utløser ENOVA-støtte, se pkt Kontrakten Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Kontraktsdokumentet b) Oppdragsgivernes kravspesifikasjon av (vedlegg til konkurransegrunnlaget) med eventuelle senere suppleringer c) protokoll fra forhandlingsmøte og d) Energileverandørens tilbud av med eventuelle senere endringer ved revidert tilbud Ved motstrid gjelder dokumentene med vedlegg i ovennevnte rekkefølge. Når det gjelder pkt. c) gjelder dokumentene i tidsmessig rekkefølge med det senest daterte først. 3. Organisatoriske bestemmelser 3.1. Partenes kontaktpersoner Hver av partene skal før oppstart av oppdraget oppnevne en representant som skal være ansvarlig for all kommunikasjon mellom partene vedrørende kontrakten. Partenes representant i denne kontrakten er: For Oppdragsgiverne Kjell Jonassen/Inge Skullerud E-post: mune.no Tlf: Bytte av kontaktpersoner skal varsles skriftlig. For Energileverandøren Jan Topstad E-post: Tlf: Oppgaven som kontaktperson innebærer ikke i seg selv at vedkommende er utstyrt med noen materielle fullmakter. Energileverandøren kan ikke forplikte Oppdragsgiverne overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 2

4 3.2. Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes kontaktpersoner ved e-post (med kopi til oppdragsgivernes postmottak). Alle varsler, krav og andre meldinger skal gis skriftlig. Unntak gjelder i tilfelle hvor det er uttrykkelig bestemt i kontrakten at varsler, krav og meldinger også kan gis på annen måte. Varsel, krav og andre meldinger som er innført i et referat eller protokoll fra møte mellom partene, regnes som gitt skriftlig. 4. Samarbeid Partene skal samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som kan få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referanser, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelse etter kontrakten. 5. Energileverandørens plikter 5.1. Oppdragets utførelse Oppdraget skal utføres med god faglig kvalitet i henhold til de krav som stilles, jf. kravspesifikasjonen vedlegg 1. Energileverandøren er å anse som byggherre for sine leveranser og har ansvar for å levere komplett byggesøknad til kommunen Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Energileverandørens arbeider skal tilpasses fremdriften til, og utførelsen av Sunnaas sykehus bygging av nytt Tverrbygg. For å sikre nødvendig koordinering skal Energileverandøren løpende rapportere til oppdragsgiverne om hvordan fremdriften er i forhold til det som er planlagt (endelig fremdriftsplan). Oppdragsgiverne har rett til innsyn i prosjekteringsmaterialet for Energileverandørens egne arbeider. Oppdragsgiverne skal varsles før det treffes beslutning om valg maskiner/teknisk utstyr, og ha rett til å uttale seg om spørsmålet. Energileverandør skal ha ansvar for støyberegning og sørge for at anlegget er innenfor myndighetenes krav Leveransestart og krav til prøvedrift Det et krav at backup-kjelen er klar til prøvedrift innen 1. juni 2015 (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Tidsfrist for ferdigstillelse er 1. oktober. Energianlegget skal da være klart til full kommersiell drift og skal ha gjennomført en prøvedriftsperiode på minimum seks uker (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Energileverandøren skal skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiverne dersom han mener at leveringsstart vil kunne bli forsinket som følge av forhold Oppdragsgiverne svarer for. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 3

5 Dersom Energileverandørens permanente installasjoner ikke er ferdigstilt til oppstartstidspunktet, og dette skyldes forhold Energileverandøren har risikoen for, skal Energileverandøren uten kostnader for Energimottakeren installere provisoriske energiforsyningsanlegg med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Energimottakeren fram til det permanente anlegget kan forestå leveringen på en sikker måte. Ved forsinkelse i oppstart av energileveransen ilegges konvensjonalbot på per døgn, men begrenset oppad til 15 % av kontraktssum, og 2 % per uke. Som kontraktssum regnes her de totale kostnader for energileveransen ved det årlige forbruk som spesifisert og den avtalte energiprisen Energileveransen Energileverandøren forplikter seg til å levere det nødvendige varme- og kjølebehovet til bygningsmassen. Dette gjelder også ved oppgraderinger og utvidelser av bygningsmassen som medfører økt energi- og effektbehov. Oppdragsgiverne har rett til å installere lokale anlegg for energiproduksjon, der det vil være uhensiktsmessig å benytte energi fra Energileverandøren, ut fra en teknisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren dersom det er aktuelt å installere slike lokale anlegg for å gi Energileverandøren anledning til å kommentere eller eventuelt tilby annen løsning basert på nærvarmeanlegget sitt. Leverandøren skal sikre at fornybarandelen for varmeenergi fra hele anlegget, grunnlast og spisslast er minimum 80 %, hvor alt av kondensatorvarme fra varmepumpe er medregnet som fornybar Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveransegrense og målepunkt for levert vannbåren varme- og kjøleenergi, er på flenser av leveringspunktets sekundærside. Se kravspesifikasjon for liste over leveringspunkter, vedlegg 1 pkt.2.3. Energisentralens og utstyr på primærsiden, inklusive varmeproduserende enheter, pumper, nærvarmeledninger, varmevekslere, målere og nødvendige filtre, ventiler og reguleringsutstyr driftes av Energileverandøren. Oppdragsgiverne stiller noe areal og annet relevant infrastruktur til bruk av Energileverandør. Energileverandør overtar driftsansvar for rom og energiinfrastruktur Leveringssikkerhet Generelt Nødvendig varme skal være tilgjengelig til enhver tid hele året. Varmeproduksjon skal være basert på minst to uavhengige energibærere. Ytterligere krav relevant for tilgjengelighet er beskrevet i vedlegg Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Nødvendige kontrolltiltak, vedlikehold, utbedring av feil og skader og andre tiltak som kan føre til redusert ytelse eller avbrudd skal gjennomføres slik at det sikrer forsvarlig drift av institusjonene. Om nødvendig skal Energileverandøren etablere midlertidig anlegg for forsyning av termisk energi. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 4

6 Energileverandøren skal planlegge tiltakene i god tid før gjennomføring og varsle Oppdragsgiverne med rimelig frist. I varselet skal angis forslag til tiltaksperiode og størrelse på gjenværende ytelse i tiltaksperioden. Tiltakene skal ikke iverksettes før Oppdragsgiverne har godkjent forslaget Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Dersom ytelsene bortfaller helt (avbrudd) eller blir redusert slik at gjenværende ytelse blir mindre enn leveringsforpliktelsen etter pkt. 5.4, betales en avtalt timebot. Timeboten avregnes per leveringspunkt. Boten betales fra det tidspunkt avbruddet inntrer, eller fra det tidspunkt ytelsen reduseres under grensen angitt i forrige ledd, frem til det tidspunkt avbruddet er opphørt eller ytelsen er over grensen angitt i forrige ledd. For de første to timer: Kr /time/per leveringspunkt. Ansvaret er begrenset til totalt kr pr kalenderår/per leveringspunkt. Dersom avbrudd eller redusert ytelse skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Energileverandøren eller hans kontraktsmedhjelpere, kan Oppdragsgiverne kreve erstatning for tap som følge av kontraktsbruddet. Energileverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller reduksjoner i leveransen som følge av forhold utenfor hans kontroll, så som avbrudd eller innskrenking i strøm eller brenselleveranser, streik eller lockout. Energileverandøren kan ikke påberope seg forhold som han burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, herunder ved å søke dispensasjoner eller tillatelser i forbindelse med streik, lockout eller knapphet på energi Drift Oppdragsgiverne besørger og bekoster vedlikehold av sekundæranlegget, definert som anlegg på energimottakende side av leveringspunktene beskrevet i vedlegg 1. Energileverandøren skal besørge og bekoste drift og vedlikehold av alt termisk energiproduserende- og annet utstyr i anleggets primærside inklusive nødvendige hjelpesystemer. Energileverandøren skal drifte energirør mellom nyttfyrhus og tilkoblingspunktene i undersentral i bygg G, teknisk rom i nytt Tverrbygg, og i Nesoddtunet. Energileverandøren besørger og bekoster bygningsmessig drift og vedlikehold av nytt fyrhus/energisentral, samt innvendig drift og vedlikehold av denne. Vedlikeholdsnivået må sikre nødvendig funksjonell sikkerhet og miljømessig ivaretagelse. Dersom Energileverandøren ikke gjennomfører nødvendig vedlikehold, kan Oppdragsgiverne gjennomføre arbeidene på Energileverandørens bekostning. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren før arbeidene settes bort til andre, med frist på 6 uker. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 5

7 Energileverandør skal utarbeide en årlig driftsredegjørelse og regnskapsrapportering for anlegget, evt. i form av et prosjektregnskap som omfatter drift og investeringer. Til dette hører et energi- og klimaregnskap med fordeling på energibærere og månedsoppløsning. Energileverandør skal fremlegge dette i møte med Oppdragsgiverne innen hvert år, og være til disposisjon for evt. redegjørelse for Oppdragsgivernes politiske organer. Oppdragsgiverne skal ha adgang til Energileverandørens anlegg Lønns- og arbeidsforhold For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: Energileverandøren og deres underenergileverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Energileverandørens forpliktelser under avtalen. Dersom Energileverandøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har Oppdragsgiverne rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at Energileverandøren har brakt forholdet i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Energileverandøren, eller den Energileverandøren bemyndiger, har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Oppdragsgiverne å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Energileverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underenergileverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underenergileverandører for å påse at plikten overholdes. Energileverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underenergileverandører. Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold Underleverandører og andre medhjelpere Bruk av underleverandører direkte til utførelse av tjenestene til bruker etter denne avtalen forutsetter skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Identifikasjon Energileverandøren svarer for sine ansatte, underleverandører og andre medhjelpere han benytter for å gjennomføre oppdraget. Oppdragsgiverne skal holdes skadesløs for ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå i forbindelse med Energileverandørens ansatte, underleverandører eller andre medhjelperes gjennomføring av oppdraget. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 6

8 5.10. Rett til overdragelse av avtalen Energileverandøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har rett til å tre inn i Kontrakten, på ellers like vilkår, i Energileverandørens sted. Erklæring om overdragelse skal dateres og undertegnes av Oppdragsgiverne og Energileverandøren Oppdragets organisering Energileverandøren skal til enhver tid ha en personalstyrke som er tilpasset oppdraget og som innehar de nødvendige formelle og faglige kvalifikasjoner Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Energileverandøren skal gjennomføre kvalitetskontroller i samsvar med eget system for kvalitetssikring, og har plikt til å varsle Oppdragsgiverne om resultater som han forstår eller burde forstå var av betydning for Oppdragsgiverne, uavhengig av om Oppdragsgiverne har kontrollert forholdet. Energileverandøren skal oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i forskrift i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v Rapporteringsplikt og varsel Energileverandøren skal for egen kostnad utarbeide og levere de rapporter/statistikker som Oppdragsgiverne krever for sin kontroll og oppfølgning. Energileverandøren skal umiddelbart varsle Oppdragsgiverne om ethvert forhold som kan svekke Energileverandørens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. Varselet skal redegjøre for de tiltak Energileverandøren vil iverksette for å avhjelpe forholdene. Energileverandøren skal i tillegg fortløpende informere Oppdragsgiverne om forhold i virksomheten som han bør forstå er viktige for Oppdragsgiverne Finansiering, regnskap og forsikring Energileverandøren skal innen 120 dager etter regnskapsårets avslutning oversende kopi av hans reviderte årsregnskap. Energileverandøren skal for øvrig på ethvert tidspunkt gi tilleggsinformasjon om sin økonomiske situasjon dersom Energimottakeren etterspør dette. Energileverandøren skal ha normal tingskadeforsikring av den del av anlegget som han har drift og vedlikeholdsansvar for, jf. pkt. 5.7, og ansvarforsikring for sin virksomhet. Kopi av forsikringsavtalene skal oversendes Oppdragsgiverne. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 7

9 6. Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Energileverandøren kan i avtaleperioden, dersom han finner det aktuelt, knytte til eksterne kunder, eller knytte de termiske produksjonsanleggene som omfattes av denne avtale sammen med annet nærvarmenett. Alle slike endringer må godkjennes av Oppdragsgiverne. Endringer kan ikke gjennomføres før skriftlig godkjennelse fra Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune foreligger. Ved fremføring av nye kjel-energiforsyning skal Energileverandøren utføre ROS-analyser, og dokumentere at sikkerhet i den termiske energiforsyningen opprettholdes og at alternativ energiforsyning ikke påfører Energimottakeren uakseptable risikoer som påvirker naboer, forsyningssystemer og transport. 7. Oppdragsgivernes plikter 7.1. Oppdragsgivernes medvirkning Oppdragsgiverne skal medvirke til Energileverandørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt og for øvrig slik god skikk tilsier. Oppdragsgiverne skal opplyse Energileverandøren om forhold han bør forstå er av betydning for gjennomføringen av oppdraget og fatte de beslutninger som er nødvendige for oppdragets gjennomføring Utløsingsrett- og plikt Dersom Kontrakten opphører: Har Oppdragsgiverne plikt til å kjøpe eiendomsretten til Energileverandørens anlegg til nedskrevet restverdi oppgitt i pkt For den del av anlegget som Energileverandøren eventuelt har leaset, skal Oppdragsgiverne tre inn i leasingavtalen eller kjøpe det leasede utstyr fra leasingselskapet. Etter 20 år skal Oppdragsgiverne overta vederlagsfritt. Merknad [EKD1]: Dette må tas opp! Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har pant i Kontrakten. Ved vesentlige endringer i Energileverandørens eierstruktur, eller ved overdragelse av anlegg, har Oppdragsgiverne forkjøpsrett. Ved gjentatte mislighold av ansvar og forpliktelser etter denne avtale, eller dersom Energileverandøren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandlinger av noe slag, innstiller sine betalinger eller erkjenner å være insolvent, har Oppdragsgiverne rett til å kjøpe energianlegget til nedskrevet restverdi. Energileverandørens panthaver skal informeres om, og skriftlig samtykke i denne avtaleklausul. Energileverandøren skal oversende kopi av panthavers samtykke til Energimottakeren. 8. Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Kontrakten skal gjelde fra avtalt ferdigstillelse, senest 1. oktober, og ha en varighet på 20 år. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 8

10 Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet ikke utløser ENOVA-støtte. I så tilfelle vil Energileverandøren kun godtgjøres for påløpte utgifter til prosjektering. Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet utløser vesentlig mindre ENOVA-støtte enn det beløp Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Oppdragsgiverne kan si opp kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Energileverandøren kan si opp kontrakten med 12 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Saklig grunn kan blant annet være en vesentlig endring i energibehovet. Ved oppsigelse har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til oppsigelsestidspunktet. Erstatning for påregnelige utgifter, tap eller tapt fortjeneste som følge av oppsigelsen tilkjennes ikke. 9. Pris og betaling Prisen som reguleres i nærværende kontrakt, skal utgjøre vederlaget som Oppdragsgiverne skal betale for de ytelser som Energileverandøren skal prestere i henhold til kontrakten Vederlag/prisregulering Endelig fradrag for fastleddet fastsettes når det er klart hvor mye ENOVA-støtte som er innvilget til prosjektet. Fastleddet vil likevel ikke justeres mer enn 5 % reduksjon fra den ENOVA-støtten som Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Fastleddprisene reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (total KPI), første gang med virkning fra Total energileveranse i form av varme og kjøling leveres kalorimetrisk målt, og vederlagsberegnes i henhold til følgende metode: Energikostnad = Fastledd + (Energipris x Energileveranse) Alle priser i metodebeskrivelsen i tabellen nede er eks. mva Beskrivelse Enhet Verdi Regulering eller beskrivelse Energikostnad Kr variabel Totalbeløp som skal faktureres månedlig Fastledd Kr Se regulering Energipris varme kr/kwh Se regulering Energipris kjøling kr/kwh Se regulering Fastleddprisen reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (Total KPI). Første gang Energiprisen reguleres månedlig etter utviklingen i pris for flis 50 % og konsumprisindeksen (Total KPI) 50 %. Energiprisen reguleres månedlig med utviklingen i elpris, hvor følgende beregningsmetode for elpris benyttes: Merknad [EKD2]: Må tas opp! Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 9

11 Elpris = kraftpris + nettleie + forbruksavgift : Kraftpris: månedlig vektet Nordpool områdepris NO3 : Nettleie: energiledd for prioritert kraft for næringskunder inkl. avgift til Energifondet Energileveranse kwh Variabel Summen av målt levert varme og kjøleenergi. Måles og avregnes separate ved leveringspunkt som definert i Bilag B1. Oppdragsgiverne har rett til å kreve at vederlaget justeres, ut over avtalt reguleringsmetode, dersom ny teknologi gjør det lønnsomt for Energileverandøren å satse på andre energikilder. Nytt vederlag skal fastsettes slik at kostnadsbesparelser deles likt mellom partene. Energileverandøren har rett til å kreve regulering av vederlaget dersom Oppdragsgiverne bestiller økt effektleveranse som medfører at Energileverandøren må foreta tilleggsinvesteringer i det termiske produksjonsanlegget, og som anlegget skal være konstruert og utført for å kunne tåle. Slik regulering av vederlaget skal kun omfatte de ledd som influeres av investeringskostnaden, og reguleringen skal beregnes ut fra dokumenterte tilleggsinvesteringer samt etter de samme økonomiske prinsipper og kriterier som det opprinnelige vederlaget, herunder restverdi knyttet til tilleggsinvesteringen. Behov for tilleggsinvestering begrunnet i økt effektbehov og dokumentert med tilbud fra relevante leverandører og entreprenører, skal fremlegges for Energimottakeren til godkjenning innen Energileverandøren forplikter seg. Oppdragsgiverne kan kreve energimåleren kontrollert ved grunngitt mistanke om feil. Energileverandøren bekoster slik ekstrakontroll, dersom kontrollen viser at måleren ikke har avtalt nøyaktighet. Dersom en energimåler ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller hvis måleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av installert effekt og Energimottakerens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Oppdragsgiverne blir belastet eller godskrevet differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan i alminnelighet ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- 4 % med de samme forutsetninger som nevnt, eller for et lengre tidsrom enn 1 år Fakturering og betaling Energileverandøren fakturerer hver av Oppdragsgiverne for faktisk levert energi hver måned samt med en forholdsmessig andel av fastleddet for varme. Nesodden kommune skal betale 37 % og Sunnaas sykehus HF 63 % av fastleddet. Energimottakerens betalingsfrist er en måned etter mottatt faktura Restverdi Beskrivelse Beløp i NOK Restverdi for energileverandørens anlegg etter 10 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 10

12 Restverdi for energileverandørens anlegg etter 15 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Restverdi for energileverandørens anlegg etter 20 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) 0 Nedskrevet restverdi vil baseres på lineær nedskrivning. Anleggets restverdi vil ikke indeksreguleres dersom Oppdragsgiverne benytter forkjøpseller innløsningsrett, se pkt Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Har Oppdragsgiverne krav som følge av Energileverandørens kontraktsmislighold, kan Oppdragsgiverne holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til dekning av et spesifisert og begrunnet krav Sluttfaktura Energileverandøren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest innen 3 måneder etter at kontrakten er opphørt. Sluttfakturaen skal omfatte alle Energileverandørens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttfakturaen kan ikke fremsettes senere. Energileverandøren kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide Betalingsmislighold Ved forsinket betaling kan Energileverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Mislighold Det regnes som mislighold dersom partene ikke utfører sine plikter i henhold til kontrakten eller det er klart at slikt mislighold vil skje (antesipert mislighold). Dette gjelder likevel ikke dersom grunnen til avviket fra riktig oppfyllelse av Kontrakten er forhold som kan tilskrives motparten, eller noen denne svarer for. De alminnelige regler om mislighold får anvendelse på denne kontrakt i den utstrekning forholdet ikke er særskilt i denne avtale Reklamasjoner Dersom en av partene vil påberope seg at kontrakten er misligholdt, skal han uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig til den annen part. Reklamasjonen skal rettes til den som er utpekt som partens kontaktperson. Den som vil påberope seg mislighold skal samtidig med reklamasjonen gi den annen part en frist til å rette, og melding om hvilke sanksjoner som vil bli iverksatt dersom fristen oversittes. Ved gjentatt mislighold kan sanksjonene iverksettes uten at det blir gitt noen frist for retting. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 11

13 Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet Tilbakehold av vederlag/bot Ved mislighold fra Energileverandøren kan Oppdragsgiverne helt eller delvis holde tilbake vederlagt for den perioden misligholdet refererer seg til, samt holde tilbake vederlag som står i forhold til mangelen inntil Energileverandøren har rettet forholdet. Det tilbakeholdte vederlaget må stå i rimelig forhold til betydningen av misligholdet Erstatning og prisavslag Partene kan kreve erstattet det eller de tap den enkelte måtte bli påført pga. mislighold fra den andre part. Uaktsomhet utøvet av Energileverandøren eller noen han svarer for legges til grunn som ansvarsgrunnlag for erstatningsansvar. Oppdragsgiverne eller Energileverandøren kan kreve erstatning for det økonomiske tap denne lider som følge av et eventuelt mislighold. Dette gjelder ikke om Energileverandøren eller Oppdragsgiverne kan godtgjøre at misligholdet skyldes forhold som ikke kan tilskrives ham Heving Hver av partene har rett til å heve kontrakten dersom den annen vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før heving skjer, skal parten gis en rimelig frist til å rette forholdet. Ved grovt mislighold kan Oppdragsgiverne heve kontrakten med umiddelbar virkning. Likeledes kan Oppdragsgiverne skriftlig heve kontrakten dersom Energileverandøren går konkurs eller hvis han blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Ved heving har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til hevingstidspunktet. Den part som hever kan kreve erstatning i henhold til gjeldende rett for tap han påføres som følge av misligholdet. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant Direkte krav mot underenergileverandør Oppdragsgiverne har rett til å benytte sine krav direkte mot Energileverandørens underenergileverandører i samme grad som kravet kan gjøres gjeldende av Energileverandøren. Underenergileverandøren har rett til å motregne kravet i den grad det er tillatt etter gjeldende rett. Oppdragsgiverne kan bare gjøre slik krav gjeldende såfremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot Energileverandøren eller er i høy grad vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 12

14 Oppdragsgivernes krav mot Energileverandøren faller bort i den grad oppgjør fra underenergileverandøren gir dekning for kravet. Energileverandøren skal innta bestemmelser i sine kontrakter med underenergileverandører om Oppdragsgivernes rett etter denne bestemmelsen. 11. Lovvalg, tvister og verneting Kontrakten er i sin helhet underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett. Dersom det oppstår tvist om fortolkning eller rettsvirkninger av kontrakten, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. I tilfelle søksmål er Oslo verneting. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 13

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Kontrakt mellom. Departementenes servicesenter (DSS) (Leverandør)

Kontrakt mellom. Departementenes servicesenter (DSS) (Leverandør) Saksnr.: 12/522 Nytt saksnr: Kontraktsnr: Kontrakt mellom (DSS) og (Leverandør) Rammeavtale for konvolutter til Statsministerens kontor (SMK), departementene og (DSS) Kontrakten består av denne underskrevne

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal Vedlegg 1 AVTALE om Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal For perioden xxxxxx xxxxxx Utgave 1.0 Side 1 av 6 Innhold 1. AVTALEN... 3 1.2 Avtalen...

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

<>

<<Leietaker hos Entra Eiendom>> Innhold Avtaledokument Blankett 8431 Renhold m/vedlegg Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger Renholdstjenester Parafer Oppdragsgiver

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Side 1 av 5. Standardvilkår tjenestekjøp. Vedlegg til Avtale for tjenestekjøp

Side 1 av 5. Standardvilkår tjenestekjøp. Vedlegg til Avtale for tjenestekjøp Side 1 av 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) regulerer avtale om kjøp av Tjenester ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. 2. Samarbeid, møter og prioritet Partene

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter Kontrakt mellom Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsprodukter for perioden 01. september

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER Avtalen er inngått mellom: Leverandøren (heretter kalt Leverandøren) adresse Org.nr: Og Nasjonalbiblioteket (heretter kalt Kjøper) Henrik Ibsens

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer