Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)"

Transkript

1 VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer og Norsk Bioenergi AS (heretter kalt Energileverandør) Organisasjonsnummer Kontrakten skal ha forsiden signert og samtlige øvrige sider parafert av begge parter for å være gyldig. Kontraktsdokumentene er utarbeidet i tre eksemplarer, hvorav ett beror hos hver av partene. Nesodden, den (dato) for Nesodden kommune for Energileverandør for Sunnaas sykehus HF Kontraktsbestemmelser 0

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Kontrakten Organisatoriske bestemmelser Partenes kontaktpersoner Varsling Samarbeid Energileverandørens plikter Oppdragets utførelse Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Leveransestart og krav til prøvedrift Energileveransen Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveringssikkerhet Generelt Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Drift Lønns- og arbeidsforhold Underleverandører og andre medhjelpere Identifikasjon Rett til overdragelse av avtalen Oppdragets organisering Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Rapporteringsplikt og varsel Finansiering, regnskap og forsikring Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Oppdragsgivernes plikter Oppdragsgivernes medvirkning Utløsingsrett- og plikt Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Pris og betaling Vederlag/prisregulering Fakturering og betaling Restverdi Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Sluttfaktura Betalingsmislighold Mislighold Reklamasjoner Tilbakehold av vederlag/bot Erstatning og prisavslag Heving Direkte krav mot underenergileverandør Lovvalg, tvister og verneting Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 1

3 1. Bakgrunn Energileverandøren ble i en konkurranse utlyst av Oppdragsgiverne valgt til prosjektering, oppføring og drift av Energisentral for vannbåren energileveranse til bygg med adresse: Nesoddtunet Bo- og servicesenter, Gbnr. 1/62 Sunnaas sykehus HF, Gbnr. 1/551 Se kravspesifikasjonen for beskrivelse av bygningsmassen. Det forutsettes at prosjektet utløser ENOVA-støtte, se pkt Kontrakten Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Kontraktsdokumentet b) Oppdragsgivernes kravspesifikasjon av (vedlegg til konkurransegrunnlaget) med eventuelle senere suppleringer c) protokoll fra forhandlingsmøte og d) Energileverandørens tilbud av med eventuelle senere endringer ved revidert tilbud Ved motstrid gjelder dokumentene med vedlegg i ovennevnte rekkefølge. Når det gjelder pkt. c) gjelder dokumentene i tidsmessig rekkefølge med det senest daterte først. 3. Organisatoriske bestemmelser 3.1. Partenes kontaktpersoner Hver av partene skal før oppstart av oppdraget oppnevne en representant som skal være ansvarlig for all kommunikasjon mellom partene vedrørende kontrakten. Partenes representant i denne kontrakten er: For Oppdragsgiverne Kjell Jonassen/Inge Skullerud E-post: mune.no Tlf: Bytte av kontaktpersoner skal varsles skriftlig. For Energileverandøren Jan Topstad E-post: Tlf: Oppgaven som kontaktperson innebærer ikke i seg selv at vedkommende er utstyrt med noen materielle fullmakter. Energileverandøren kan ikke forplikte Oppdragsgiverne overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 2

4 3.2. Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes kontaktpersoner ved e-post (med kopi til oppdragsgivernes postmottak). Alle varsler, krav og andre meldinger skal gis skriftlig. Unntak gjelder i tilfelle hvor det er uttrykkelig bestemt i kontrakten at varsler, krav og meldinger også kan gis på annen måte. Varsel, krav og andre meldinger som er innført i et referat eller protokoll fra møte mellom partene, regnes som gitt skriftlig. 4. Samarbeid Partene skal samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som kan få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referanser, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelse etter kontrakten. 5. Energileverandørens plikter 5.1. Oppdragets utførelse Oppdraget skal utføres med god faglig kvalitet i henhold til de krav som stilles, jf. kravspesifikasjonen vedlegg 1. Energileverandøren er å anse som byggherre for sine leveranser og har ansvar for å levere komplett byggesøknad til kommunen Fremdrift og koordinering i etableringsfasen Energileverandørens arbeider skal tilpasses fremdriften til, og utførelsen av Sunnaas sykehus bygging av nytt Tverrbygg. For å sikre nødvendig koordinering skal Energileverandøren løpende rapportere til oppdragsgiverne om hvordan fremdriften er i forhold til det som er planlagt (endelig fremdriftsplan). Oppdragsgiverne har rett til innsyn i prosjekteringsmaterialet for Energileverandørens egne arbeider. Oppdragsgiverne skal varsles før det treffes beslutning om valg maskiner/teknisk utstyr, og ha rett til å uttale seg om spørsmålet. Energileverandør skal ha ansvar for støyberegning og sørge for at anlegget er innenfor myndighetenes krav Leveransestart og krav til prøvedrift Det et krav at backup-kjelen er klar til prøvedrift innen 1. juni 2015 (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Tidsfrist for ferdigstillelse er 1. oktober. Energianlegget skal da være klart til full kommersiell drift og skal ha gjennomført en prøvedriftsperiode på minimum seks uker (alternativt ved nødvendige midlertidige løsninger). Energileverandøren skal skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiverne dersom han mener at leveringsstart vil kunne bli forsinket som følge av forhold Oppdragsgiverne svarer for. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 3

5 Dersom Energileverandørens permanente installasjoner ikke er ferdigstilt til oppstartstidspunktet, og dette skyldes forhold Energileverandøren har risikoen for, skal Energileverandøren uten kostnader for Energimottakeren installere provisoriske energiforsyningsanlegg med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Energimottakeren fram til det permanente anlegget kan forestå leveringen på en sikker måte. Ved forsinkelse i oppstart av energileveransen ilegges konvensjonalbot på per døgn, men begrenset oppad til 15 % av kontraktssum, og 2 % per uke. Som kontraktssum regnes her de totale kostnader for energileveransen ved det årlige forbruk som spesifisert og den avtalte energiprisen Energileveransen Energileverandøren forplikter seg til å levere det nødvendige varme- og kjølebehovet til bygningsmassen. Dette gjelder også ved oppgraderinger og utvidelser av bygningsmassen som medfører økt energi- og effektbehov. Oppdragsgiverne har rett til å installere lokale anlegg for energiproduksjon, der det vil være uhensiktsmessig å benytte energi fra Energileverandøren, ut fra en teknisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren dersom det er aktuelt å installere slike lokale anlegg for å gi Energileverandøren anledning til å kommentere eller eventuelt tilby annen løsning basert på nærvarmeanlegget sitt. Leverandøren skal sikre at fornybarandelen for varmeenergi fra hele anlegget, grunnlast og spisslast er minimum 80 %, hvor alt av kondensatorvarme fra varmepumpe er medregnet som fornybar Grensen mellom energileverandørens og oppdragsgivernes anlegg Leveransegrense og målepunkt for levert vannbåren varme- og kjøleenergi, er på flenser av leveringspunktets sekundærside. Se kravspesifikasjon for liste over leveringspunkter, vedlegg 1 pkt.2.3. Energisentralens og utstyr på primærsiden, inklusive varmeproduserende enheter, pumper, nærvarmeledninger, varmevekslere, målere og nødvendige filtre, ventiler og reguleringsutstyr driftes av Energileverandøren. Oppdragsgiverne stiller noe areal og annet relevant infrastruktur til bruk av Energileverandør. Energileverandør overtar driftsansvar for rom og energiinfrastruktur Leveringssikkerhet Generelt Nødvendig varme skal være tilgjengelig til enhver tid hele året. Varmeproduksjon skal være basert på minst to uavhengige energibærere. Ytterligere krav relevant for tilgjengelighet er beskrevet i vedlegg Retningslinjer for planlagte avbrudd eller redusert ytelse Nødvendige kontrolltiltak, vedlikehold, utbedring av feil og skader og andre tiltak som kan føre til redusert ytelse eller avbrudd skal gjennomføres slik at det sikrer forsvarlig drift av institusjonene. Om nødvendig skal Energileverandøren etablere midlertidig anlegg for forsyning av termisk energi. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 4

6 Energileverandøren skal planlegge tiltakene i god tid før gjennomføring og varsle Oppdragsgiverne med rimelig frist. I varselet skal angis forslag til tiltaksperiode og størrelse på gjenværende ytelse i tiltaksperioden. Tiltakene skal ikke iverksettes før Oppdragsgiverne har godkjent forslaget Sanksjoner ved avbrudd eller redusert ytelse Dersom ytelsene bortfaller helt (avbrudd) eller blir redusert slik at gjenværende ytelse blir mindre enn leveringsforpliktelsen etter pkt. 5.4, betales en avtalt timebot. Timeboten avregnes per leveringspunkt. Boten betales fra det tidspunkt avbruddet inntrer, eller fra det tidspunkt ytelsen reduseres under grensen angitt i forrige ledd, frem til det tidspunkt avbruddet er opphørt eller ytelsen er over grensen angitt i forrige ledd. For de første to timer: Kr /time/per leveringspunkt. Ansvaret er begrenset til totalt kr pr kalenderår/per leveringspunkt. Dersom avbrudd eller redusert ytelse skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Energileverandøren eller hans kontraktsmedhjelpere, kan Oppdragsgiverne kreve erstatning for tap som følge av kontraktsbruddet. Energileverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller reduksjoner i leveransen som følge av forhold utenfor hans kontroll, så som avbrudd eller innskrenking i strøm eller brenselleveranser, streik eller lockout. Energileverandøren kan ikke påberope seg forhold som han burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, herunder ved å søke dispensasjoner eller tillatelser i forbindelse med streik, lockout eller knapphet på energi Drift Oppdragsgiverne besørger og bekoster vedlikehold av sekundæranlegget, definert som anlegg på energimottakende side av leveringspunktene beskrevet i vedlegg 1. Energileverandøren skal besørge og bekoste drift og vedlikehold av alt termisk energiproduserende- og annet utstyr i anleggets primærside inklusive nødvendige hjelpesystemer. Energileverandøren skal drifte energirør mellom nyttfyrhus og tilkoblingspunktene i undersentral i bygg G, teknisk rom i nytt Tverrbygg, og i Nesoddtunet. Energileverandøren besørger og bekoster bygningsmessig drift og vedlikehold av nytt fyrhus/energisentral, samt innvendig drift og vedlikehold av denne. Vedlikeholdsnivået må sikre nødvendig funksjonell sikkerhet og miljømessig ivaretagelse. Dersom Energileverandøren ikke gjennomfører nødvendig vedlikehold, kan Oppdragsgiverne gjennomføre arbeidene på Energileverandørens bekostning. Oppdragsgiverne skal varsle Energileverandøren før arbeidene settes bort til andre, med frist på 6 uker. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 5

7 Energileverandør skal utarbeide en årlig driftsredegjørelse og regnskapsrapportering for anlegget, evt. i form av et prosjektregnskap som omfatter drift og investeringer. Til dette hører et energi- og klimaregnskap med fordeling på energibærere og månedsoppløsning. Energileverandør skal fremlegge dette i møte med Oppdragsgiverne innen hvert år, og være til disposisjon for evt. redegjørelse for Oppdragsgivernes politiske organer. Oppdragsgiverne skal ha adgang til Energileverandørens anlegg Lønns- og arbeidsforhold For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: Energileverandøren og deres underenergileverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Energileverandørens forpliktelser under avtalen. Dersom Energileverandøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har Oppdragsgiverne rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at Energileverandøren har brakt forholdet i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Energileverandøren, eller den Energileverandøren bemyndiger, har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Oppdragsgiverne å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Energileverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underenergileverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underenergileverandører for å påse at plikten overholdes. Energileverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underenergileverandører. Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold Underleverandører og andre medhjelpere Bruk av underleverandører direkte til utførelse av tjenestene til bruker etter denne avtalen forutsetter skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Identifikasjon Energileverandøren svarer for sine ansatte, underleverandører og andre medhjelpere han benytter for å gjennomføre oppdraget. Oppdragsgiverne skal holdes skadesløs for ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå i forbindelse med Energileverandørens ansatte, underleverandører eller andre medhjelperes gjennomføring av oppdraget. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 6

8 5.10. Rett til overdragelse av avtalen Energileverandøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten skriftlig forhåndssamtykke fra Oppdragsgiverne. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har rett til å tre inn i Kontrakten, på ellers like vilkår, i Energileverandørens sted. Erklæring om overdragelse skal dateres og undertegnes av Oppdragsgiverne og Energileverandøren Oppdragets organisering Energileverandøren skal til enhver tid ha en personalstyrke som er tilpasset oppdraget og som innehar de nødvendige formelle og faglige kvalifikasjoner Kvalitetskontroller, kvalitetssystem og rutiner Energileverandøren skal gjennomføre kvalitetskontroller i samsvar med eget system for kvalitetssikring, og har plikt til å varsle Oppdragsgiverne om resultater som han forstår eller burde forstå var av betydning for Oppdragsgiverne, uavhengig av om Oppdragsgiverne har kontrollert forholdet. Energileverandøren skal oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i forskrift i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v Rapporteringsplikt og varsel Energileverandøren skal for egen kostnad utarbeide og levere de rapporter/statistikker som Oppdragsgiverne krever for sin kontroll og oppfølgning. Energileverandøren skal umiddelbart varsle Oppdragsgiverne om ethvert forhold som kan svekke Energileverandørens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. Varselet skal redegjøre for de tiltak Energileverandøren vil iverksette for å avhjelpe forholdene. Energileverandøren skal i tillegg fortløpende informere Oppdragsgiverne om forhold i virksomheten som han bør forstå er viktige for Oppdragsgiverne Finansiering, regnskap og forsikring Energileverandøren skal innen 120 dager etter regnskapsårets avslutning oversende kopi av hans reviderte årsregnskap. Energileverandøren skal for øvrig på ethvert tidspunkt gi tilleggsinformasjon om sin økonomiske situasjon dersom Energimottakeren etterspør dette. Energileverandøren skal ha normal tingskadeforsikring av den del av anlegget som han har drift og vedlikeholdsansvar for, jf. pkt. 5.7, og ansvarforsikring for sin virksomhet. Kopi av forsikringsavtalene skal oversendes Oppdragsgiverne. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 7

9 6. Videreutvikling av Energileverandørens anlegg Energileverandøren kan i avtaleperioden, dersom han finner det aktuelt, knytte til eksterne kunder, eller knytte de termiske produksjonsanleggene som omfattes av denne avtale sammen med annet nærvarmenett. Alle slike endringer må godkjennes av Oppdragsgiverne. Endringer kan ikke gjennomføres før skriftlig godkjennelse fra Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune foreligger. Ved fremføring av nye kjel-energiforsyning skal Energileverandøren utføre ROS-analyser, og dokumentere at sikkerhet i den termiske energiforsyningen opprettholdes og at alternativ energiforsyning ikke påfører Energimottakeren uakseptable risikoer som påvirker naboer, forsyningssystemer og transport. 7. Oppdragsgivernes plikter 7.1. Oppdragsgivernes medvirkning Oppdragsgiverne skal medvirke til Energileverandørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt og for øvrig slik god skikk tilsier. Oppdragsgiverne skal opplyse Energileverandøren om forhold han bør forstå er av betydning for gjennomføringen av oppdraget og fatte de beslutninger som er nødvendige for oppdragets gjennomføring Utløsingsrett- og plikt Dersom Kontrakten opphører: Har Oppdragsgiverne plikt til å kjøpe eiendomsretten til Energileverandørens anlegg til nedskrevet restverdi oppgitt i pkt For den del av anlegget som Energileverandøren eventuelt har leaset, skal Oppdragsgiverne tre inn i leasingavtalen eller kjøpe det leasede utstyr fra leasingselskapet. Etter 20 år skal Oppdragsgiverne overta vederlagsfritt. Merknad [EKD1]: Dette må tas opp! Energileverandørens långiver og/eller leasingselskap har pant i Kontrakten. Ved vesentlige endringer i Energileverandørens eierstruktur, eller ved overdragelse av anlegg, har Oppdragsgiverne forkjøpsrett. Ved gjentatte mislighold av ansvar og forpliktelser etter denne avtale, eller dersom Energileverandøren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandlinger av noe slag, innstiller sine betalinger eller erkjenner å være insolvent, har Oppdragsgiverne rett til å kjøpe energianlegget til nedskrevet restverdi. Energileverandørens panthaver skal informeres om, og skriftlig samtykke i denne avtaleklausul. Energileverandøren skal oversende kopi av panthavers samtykke til Energimottakeren. 8. Kontraktsperiode og oppsigelsesadgang Kontrakten skal gjelde fra avtalt ferdigstillelse, senest 1. oktober, og ha en varighet på 20 år. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 8

10 Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet ikke utløser ENOVA-støtte. I så tilfelle vil Energileverandøren kun godtgjøres for påløpte utgifter til prosjektering. Kontrakten kan sies opp av Oppdragsgiverne med umiddelbar virkning dersom prosjektet utløser vesentlig mindre ENOVA-støtte enn det beløp Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Oppdragsgiverne kan si opp kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Energileverandøren kan si opp kontrakten med 12 måneders skriftlig varsel (regnet fra den første i hver måned). Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Saklig grunn kan blant annet være en vesentlig endring i energibehovet. Ved oppsigelse har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til oppsigelsestidspunktet. Erstatning for påregnelige utgifter, tap eller tapt fortjeneste som følge av oppsigelsen tilkjennes ikke. 9. Pris og betaling Prisen som reguleres i nærværende kontrakt, skal utgjøre vederlaget som Oppdragsgiverne skal betale for de ytelser som Energileverandøren skal prestere i henhold til kontrakten Vederlag/prisregulering Endelig fradrag for fastleddet fastsettes når det er klart hvor mye ENOVA-støtte som er innvilget til prosjektet. Fastleddet vil likevel ikke justeres mer enn 5 % reduksjon fra den ENOVA-støtten som Leverandøren la til grunn i sitt tilbud. Fastleddprisene reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (total KPI), første gang med virkning fra Total energileveranse i form av varme og kjøling leveres kalorimetrisk målt, og vederlagsberegnes i henhold til følgende metode: Energikostnad = Fastledd + (Energipris x Energileveranse) Alle priser i metodebeskrivelsen i tabellen nede er eks. mva Beskrivelse Enhet Verdi Regulering eller beskrivelse Energikostnad Kr variabel Totalbeløp som skal faktureres månedlig Fastledd Kr Se regulering Energipris varme kr/kwh Se regulering Energipris kjøling kr/kwh Se regulering Fastleddprisen reguleres årlig med utviklingen i konsumprisindeksen (Total KPI). Første gang Energiprisen reguleres månedlig etter utviklingen i pris for flis 50 % og konsumprisindeksen (Total KPI) 50 %. Energiprisen reguleres månedlig med utviklingen i elpris, hvor følgende beregningsmetode for elpris benyttes: Merknad [EKD2]: Må tas opp! Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 9

11 Elpris = kraftpris + nettleie + forbruksavgift : Kraftpris: månedlig vektet Nordpool områdepris NO3 : Nettleie: energiledd for prioritert kraft for næringskunder inkl. avgift til Energifondet Energileveranse kwh Variabel Summen av målt levert varme og kjøleenergi. Måles og avregnes separate ved leveringspunkt som definert i Bilag B1. Oppdragsgiverne har rett til å kreve at vederlaget justeres, ut over avtalt reguleringsmetode, dersom ny teknologi gjør det lønnsomt for Energileverandøren å satse på andre energikilder. Nytt vederlag skal fastsettes slik at kostnadsbesparelser deles likt mellom partene. Energileverandøren har rett til å kreve regulering av vederlaget dersom Oppdragsgiverne bestiller økt effektleveranse som medfører at Energileverandøren må foreta tilleggsinvesteringer i det termiske produksjonsanlegget, og som anlegget skal være konstruert og utført for å kunne tåle. Slik regulering av vederlaget skal kun omfatte de ledd som influeres av investeringskostnaden, og reguleringen skal beregnes ut fra dokumenterte tilleggsinvesteringer samt etter de samme økonomiske prinsipper og kriterier som det opprinnelige vederlaget, herunder restverdi knyttet til tilleggsinvesteringen. Behov for tilleggsinvestering begrunnet i økt effektbehov og dokumentert med tilbud fra relevante leverandører og entreprenører, skal fremlegges for Energimottakeren til godkjenning innen Energileverandøren forplikter seg. Oppdragsgiverne kan kreve energimåleren kontrollert ved grunngitt mistanke om feil. Energileverandøren bekoster slik ekstrakontroll, dersom kontrollen viser at måleren ikke har avtalt nøyaktighet. Dersom en energimåler ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller hvis måleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av installert effekt og Energimottakerens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Oppdragsgiverne blir belastet eller godskrevet differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan i alminnelighet ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- 4 % med de samme forutsetninger som nevnt, eller for et lengre tidsrom enn 1 år Fakturering og betaling Energileverandøren fakturerer hver av Oppdragsgiverne for faktisk levert energi hver måned samt med en forholdsmessig andel av fastleddet for varme. Nesodden kommune skal betale 37 % og Sunnaas sykehus HF 63 % av fastleddet. Energimottakerens betalingsfrist er en måned etter mottatt faktura Restverdi Beskrivelse Beløp i NOK Restverdi for energileverandørens anlegg etter 10 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 10

12 Restverdi for energileverandørens anlegg etter 15 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) ,- Restverdi for energileverandørens anlegg etter 20 år (fra leveransestart, jf. pkt. 5.3.) 0 Nedskrevet restverdi vil baseres på lineær nedskrivning. Anleggets restverdi vil ikke indeksreguleres dersom Oppdragsgiverne benytter forkjøpseller innløsningsrett, se pkt Oppdragsgivernes tilbakeholdsrett Har Oppdragsgiverne krav som følge av Energileverandørens kontraktsmislighold, kan Oppdragsgiverne holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til dekning av et spesifisert og begrunnet krav Sluttfaktura Energileverandøren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest innen 3 måneder etter at kontrakten er opphørt. Sluttfakturaen skal omfatte alle Energileverandørens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttfakturaen kan ikke fremsettes senere. Energileverandøren kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide Betalingsmislighold Ved forsinket betaling kan Energileverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Mislighold Det regnes som mislighold dersom partene ikke utfører sine plikter i henhold til kontrakten eller det er klart at slikt mislighold vil skje (antesipert mislighold). Dette gjelder likevel ikke dersom grunnen til avviket fra riktig oppfyllelse av Kontrakten er forhold som kan tilskrives motparten, eller noen denne svarer for. De alminnelige regler om mislighold får anvendelse på denne kontrakt i den utstrekning forholdet ikke er særskilt i denne avtale Reklamasjoner Dersom en av partene vil påberope seg at kontrakten er misligholdt, skal han uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig til den annen part. Reklamasjonen skal rettes til den som er utpekt som partens kontaktperson. Den som vil påberope seg mislighold skal samtidig med reklamasjonen gi den annen part en frist til å rette, og melding om hvilke sanksjoner som vil bli iverksatt dersom fristen oversittes. Ved gjentatt mislighold kan sanksjonene iverksettes uten at det blir gitt noen frist for retting. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 11

13 Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet Tilbakehold av vederlag/bot Ved mislighold fra Energileverandøren kan Oppdragsgiverne helt eller delvis holde tilbake vederlagt for den perioden misligholdet refererer seg til, samt holde tilbake vederlag som står i forhold til mangelen inntil Energileverandøren har rettet forholdet. Det tilbakeholdte vederlaget må stå i rimelig forhold til betydningen av misligholdet Erstatning og prisavslag Partene kan kreve erstattet det eller de tap den enkelte måtte bli påført pga. mislighold fra den andre part. Uaktsomhet utøvet av Energileverandøren eller noen han svarer for legges til grunn som ansvarsgrunnlag for erstatningsansvar. Oppdragsgiverne eller Energileverandøren kan kreve erstatning for det økonomiske tap denne lider som følge av et eventuelt mislighold. Dette gjelder ikke om Energileverandøren eller Oppdragsgiverne kan godtgjøre at misligholdet skyldes forhold som ikke kan tilskrives ham Heving Hver av partene har rett til å heve kontrakten dersom den annen vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før heving skjer, skal parten gis en rimelig frist til å rette forholdet. Ved grovt mislighold kan Oppdragsgiverne heve kontrakten med umiddelbar virkning. Likeledes kan Oppdragsgiverne skriftlig heve kontrakten dersom Energileverandøren går konkurs eller hvis han blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Ved heving har Energileverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til hevingstidspunktet. Den part som hever kan kreve erstatning i henhold til gjeldende rett for tap han påføres som følge av misligholdet. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant Direkte krav mot underenergileverandør Oppdragsgiverne har rett til å benytte sine krav direkte mot Energileverandørens underenergileverandører i samme grad som kravet kan gjøres gjeldende av Energileverandøren. Underenergileverandøren har rett til å motregne kravet i den grad det er tillatt etter gjeldende rett. Oppdragsgiverne kan bare gjøre slik krav gjeldende såfremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot Energileverandøren eller er i høy grad vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 12

14 Oppdragsgivernes krav mot Energileverandøren faller bort i den grad oppgjør fra underenergileverandøren gir dekning for kravet. Energileverandøren skal innta bestemmelser i sine kontrakter med underenergileverandører om Oppdragsgivernes rett etter denne bestemmelsen. 11. Lovvalg, tvister og verneting Kontrakten er i sin helhet underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett. Dersom det oppstår tvist om fortolkning eller rettsvirkninger av kontrakten, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. I tilfelle søksmål er Oslo verneting. Kontraktsbestemmelser: Vannbåren energi til Nesoddtunet sykehjem og Sunnaas sykehus HF 13

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER OG

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om rammeavtale elektroarbeid

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER VEDLEGG 5 AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER Avtale om reisebyråtjenester i forbindelse med pasientreiser mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Bodø,

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer