MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: mandag kl H: onsdag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det blir servert juletallerken for kommunestyrets frammøtte medlemmer, pressen og ledergruppa etter møtet. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 91/08 92/08 93/08 94/08 95/08 96/08 ORIENTERING KOMMUNEDELPLAN GRUNNSKOLE HØRING - SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG DOKKA FJERNVARME AS PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER FORDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL BYGGING AV IDRETTSANLEGG 2009 VEGFORRENINGEN SKIAKER - MYRBRÅTEN DRIFTSOVERVÅKNING AV VANN OG AVLØP

2 97/08 BUDSJETTVEDTAK FOR BUDSJETT 2009 NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. desember Liv Solveig Alfstad ordfører

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 91/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10699/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/3076 Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /08 Saksbehandler: JSN Utskrift til: ORIENTERING 1. Orientering om regionkontoret og regionrådets planarbeid v/tore-jan Killi 2. Finansforvaltning, avkastning og verditap. NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. desember Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 92/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10653/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/2552 Saksbeh.: Trond Jensen Arkivnøkkel.: 122 A2 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Hovedutvalg for levekår /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: TRJ Utskrift til: KOMMUNEDELPLAN GRUNNSKOLE - 2.GANGS BEHANDLING Sammendrag: Kommunedelplan for grunnskolen har ligget ute til høring. Innspillene som har kommet er kommentert i saken. Et innspill om å ansette en logoped foreslås innarbeidet i planen. I planen er det dessuten innarbeidet en statusdel gjennom en statistikkdel med kommentarer. Parallelt med arbeidet med kommunedelplanen, som gir mål og rammer, er det utviklet et system for å kunne vurdere grad av måloppnåelse samt rapportere til skoleeier på status og utvikling i skolen. Rådmannen foreslår at kommunedelplanen med endring som nevnt over vedtas. Vedlegg: Kommunedelplan for grunnskolen Høringsuttalelser fra: 1. Råd for funksjonshemmede 2. Ungdomsrådet i Nordre Land 3. FAU Dokka barneskole 4. Lærerne ved Dokka barneskole 5. Familie og Helse 6. Utdanningsforbundet klubb ved Torpa barne- og ungdomsskole. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen.

5 Saksopplysninger: Prosessen med å utarbeide en kommunedelplan for grunnskolen startet med vedtaket i kommunestyret i sak 34/06. Planarbeidet ble organisert etter en tilpasset PLP-metode, og alt arbeidet med planen ble offentliggjort fortløpende gjennom en blogg. Bloggadressen ble distribuert på kommunens hjemmesider og i skolenes læringsplattform Fronter. Alle interesserte hadde gjennom dette mulighet for innspill og kommentarer under hele planprosessen. Det kom inn et ti-talls kommentarer og spørsmål. Utkast til plan har flere ganger vært drøftet underveis i kommunestyret med gruppearbeid og plenumsbehandling, i formannskapet og hovedutvalg for levekår. Styringsgruppa for prosjektet har hatt planen til forløpende drøfting under hele prosessen. Formannskapet vedtok i sin siste behandling å legge planen ut til offentlig høring. Dette ble annonsert og planutkastet ble gjort tilgjengelig både på bibliotekene og på kommunens hjemmesider. Det har kommet inn 6 innspill til planen i høringsperioden. Parallelt med planarbeidet har det foregått et administrativt arbeid i regi av skoleansvarlig og skolekoordinator med videreutvikling av kommunens skolevurderingsplan. Dette har resultert i et systematisk oppbygget system med rapporteringsrutiner til skoleeier. Skolevurderingsplanen er nå digitalisert og ligger tilgjengelig for skolene på kommunens læringsplattform Fronter. Fronter kan også brukes for å samle inn og bearbeide data ved undersøkelser. Vurdering: Planprosessen har dratt noe ut i tid, og det kunne sannsynligvis vært organisert en bedre prosess med større grad av medvirkning fra aktuelle interessegrupper. Det bør likevel også sies at når omfattende planarbeid igangsettes, så må det sikres tilstrekkelig personalressurser til gjennomføringen. Mål og tiltak er godt gjennomarbeidet, og det er disse som blir viktige når rammer skal gis og planen settes ut i livet. Slikt sett vurderes planen som et tjenelig instrument i forhold til skolenes drift og utvikling og selvfølgelig som det aller viktigste; å gi våre elever et optimalt skoletilbud. Planutkastet kan betraktes som skoleeiers overordnede mål og føringer. Nasjonalt ligger det føringer i Opplæringsloven med forskrifter, herunder læreplanen samt andre nasjonale føringer for skolens utvikling bl.a. Kunnskapsdepartementets St. melding nr 31 ( ) Kvalitet i skolen. (vedtatt i statsråd ). Dette blir et svært viktig dokument i det videre kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. I denne stortingsmeldingen presiseres det at regjeringen vil endre i Opplæringsloven slik at skoleeier hvert år skal utarbeide en rapport som dokumenterer tilstanden i skolen. Like viktig som å ha lokale og nasjonale føringer på skolens drift og innhold er det å ha et system for å følge opp og rapportere på dette. Kommunedelplanen gir de lokale føringer fra skoleeiers side. Planen og systemet for skolevurdering og rapportering gir oppfølgingsmulighetene. Disse må derfor sees i sammenheng. Kommunedelplanen og Side 5

6 skolevurderingsplanen gir sammen grunnlaget for skolens utviklingsarbeid og rapportering til skoleeier både på lokale mål og tiltak og på nasjonale mål og tiltak. Dessuten grunnlaget for rapportering til statlig nivå (Fylkesmannen). Se for øvrig planens pkt. 1.2: Planens mål og pkt : Skolevurdering. Neste trinn i arbeidet vil være skolens virksomhetsplaner som bygger på disse føringene, og som i sin tur danner grunnlaget for skolens budsjettarbeid. De vedlagte høringsuttalelsene er i stor grad sammenfallende med planutkastet. I noen grad er det ulike vurderinger av nåsituasjonen, ønsker om at planen skal behandle fysiske forhold og strukturer knyttet til skoleanleggene (felles administrasjon Dokka barneskole/dokka ungdomsskole). Flere av høringsuttalelsene tar opp forhold som vil bli behandlet på hver enkelt skole i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan. 1. Rådet for funksjonshemmede tar planen til etterretning 2. Ungdomsrådets vedtak er dekket av planen, grunnskolens IKT-plan og grunnskolens kompetanseplan 3. FAU Dokka barneskole Vedtaket om inneklima og areal er ikke tatt inn Ønsket om skolekoordinator er dekket av planen 4. Lærerne Dokka barneskole Endringer i organisering og styringsstruktur er ikke tatt inn i planen. 5. Familie og helse Uttalelsens innhold er dekket av planen. Det forutsettes at samarbeidsrutinene mellom skole og PPT videreføres og utvikles. Forholdet mellom inkludering og Skole utenfor skolen forutsetter sakkyndig vurdering og IOP 6. Utdanningsforbundets klubb ved Torpa barne- og ungdomsskole Logopedstilling foreslås tatt inn i planen. De øvrige punktene fra klubben er dekket gjennom planen Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Den framlagte Kommunedelplanen for grunnskolen vedtas med følgende endringer: i a)planperioden endres til b)under planens punkt Rekruttere og beholde ansatte /kompetanseoppbygging, tas inn et nytt punkt: Det opprettes en logopedstilling innenfor Familie og Helse Kostnad Innarbeides i handlingsplan/økonomiplan fra Side 6

7 2. Planen følges opp gjennom den enkelte skoles virksomhetsplan og evalueres gjennom den kommunale skolevurderingsplanen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 4.desember 2008 Jarle Snekkestad rådmann Trond Jensen Formannskapets behandling ettersendes/legges fram i møtet. Side 7

8 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 93/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10490/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/824 Saksbeh.: Halvor Askvig Arkivnøkkel.: V70 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: HAA Utskrift til: HØRING - SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG, DOKKA FJERNVARME AS Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring konsesjonssøknad fra Dokka Fjernvarme AS for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Dokka sentrum. Dokka Fjernvarme ønsker å levere fjernvarme basert på flis til Dokka sentrum. Rådmannen vurderer søknaden å være i tråd med kommunens satsing på bioenergi og Varmeplan for Dokka. Rådmannen innstiller derfor på at kommunestyret anbefaler NVE å godkjenne Dokka Fjernvarmes konsesjonssøknad. Vedlegg: Høringsbrev fra Norges vassdrag og energidirektorat Søknad om fjernvarmekonsesjon Dokka Fjernvarme AS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Varmeplan for Dokka Saksopplysninger: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring konsesjonssøknad fra Dokka Fjernvarme AS for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Dokka sentrum. Fjernvarmeanlegget skal i hovedsak fyres med biobrensel - skogsflis som vil stå for

9 ca % energiforbruket. Det omsøkte fjernvarmeområdet dekker Dokka sentrum, øst og vest for Dokkaelva. Konsesjonsområdet avgrenses av Brovold i nord, Bergfoss i sør, brinken i øst og Vinjarmoen i vest. I konsesjonssøknaden fremgår det at fjernvarmeområdet øst for Dokkaelva vil bli bygget ut først. Det neste byggetrinnet vest for elva er ikke detaljplanlagt. Siden konsesjonssøknaden ble sendt har Dokka Fjernvarme AS jobbet videre med utviklingen av prosjektet og spesielt plassering av fyrsentralen øst for Dokkaelva har det vært jobbet med. De har nå to alternative plasseringer av anlegget : - Landmo : Posten : Side 9

10 Dokka Fjernvarme ønsker primært alternativet ved Landmo. Dette begrunnes ut fra nærhet til den største kunden og muligheten for å levere varme på sommerstid til Landmo. Tomta ved Landmo ligger i en skråning. Dette vil gi en bedre og billigere teknisk løsning enn å legge den i flatt terreng ved Posten. Ved å legge fyrsentral i flatt terreng nede på Dokkaflata vil en også kunne komme i konflikt med grunnvann. Dokka Fjernvarme AS planlegger å søke Nordre Land kommune om å vedta tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven 66a når en eventuell konsesjon foreligger. Dokka Fjernvarme AS er eid 51 % av VOKKS og 49% av Dokka Biovarme AS. Konsesjonssøknaden bygger på Varmeplan for Dokka som ble behandlet i kommunestyret i Nordre Land i april Investeringene øst for Dokkaelva er beregnet til mill. Det er planlagt en trinnvis utbygging i forhold til kundegrunnlaget. NVE ønsker kommunens syn på følgende spørsmål : - Hva mener kommunen om plasseringen av varmesentralene? - Hva mener kommunen om det omsøkte konsesjonsområdet og dets avgrensning? - Hvor stor del av den kommunale bygningsmasse kan være aktuell å tilknytte et eventuelt fjernvarmenett? Konsesjonssøknaden og høringsbrevet fra NVE er vedlagt i sin helhet. Side 10

11 Vurdering: - Generelt : Rådmannen vurderer saken slik at kommunens høringsuttalelse i denne omgang må ligge på det mer prinsipielle plan enn å gå inn i alle detaljer omkring gjennomføringen av et slikt prosjekt. Rådmannen ser det som svært positivt at Dokka Fjernvarme AS nå planlegger utbygging av et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel på Dokka. Dette er i tråd med vedtatte planer i Nordre Land og utbyggingen samsvarer med Varmeplan for Dokka. Fjernvarmenettet vil være et viktig bidrag til en mer klimavennlig energibruk i Nordre Land. - Kommunens vurdering av plasseringen av varmesentralene En god plasseringen av fyrsentralene er viktig i forhold til økonomien i prosjektet og miljømessige forhold. En fyrsentral ved Landmo vurderes av Dokka Fjernvarme å være den beste løsningen både teknisk og økonomisk. Det vil være mulig å plassere fyrsentralen uten at dette vil gi store uheldige konsekvenser for beboere og ansatte på Landmo. Bygget vil kunne passes inn i området gjennom en tilpasset utforming og valg av materialer. Bygget vil bli liggende godt skjult samtidig som flissiloen kan bygges inn i terrenget. Den største utfordringen er i forhold til inntransport av flis til anlegget. Vegadkomsten vil være felles med adkomsten til aldersboligene på Landmo, i tillegg vil det kreves en plass der lastebilen kan snu seg til i forhold til siloen Rådmannen vurderer at flistransporten er av et relativt beskjedent omfang og bør kunne løses på en tilfredsstillende måte. Transporten skal reguleres i forhold til tider på døgnet dette kan foregå. Alternativet ved Posten er også et brukbart alternativ. Plasseringsmessig i forhold til kundegrunnlaget lenger sør i Dokka er beliggenheten kanskje enda bedre. Ulempen med denne plasseringen er at terrenget er flatt og at flissiloen må graves ned i terrenget. Grunnvannet på Dokka ligger 1,5-2 meter under bakkenivå og vil kunne skape problemer både i byggefasen og i en driftsfase. Støy og lokal forurensing vurderes å være uproblematisk. Vi har gode erfaringer med dette gjennom varmesentralen i skoleområdet på Dokka. Anlegget skal fyres med ren skogsflis og vil derfor medføre små utslipp. Nordre Land kommune er innstilt på å innarbeide anlegget gjennom arbeidet med kommunedelplan for Dokka og det påfølgende reguleringsplanarbeidet. For konsesjonsområdet vest for Dokkaelva er det mange aktuelle plasseringer av fyrsentralen. Dette er et industriområde og en fyrsentral vil ikke være problematisk i dette området. I Varmeplan for Dokka er det pekt på et område ved Dokka Fastners og Kistefos Møbler som aktuelt for et fyranlegg. Side 11

12 - Kommunens vurdering av det omsøkte konsesjonsområdet og dets avgrensning. Avgrensningen av konsesjonsområdet er i henhold til den vedtatte Varmeplanen for Dokka. Det er viktig at det også prosjekteres et fjernvarmeanlegg i området vest for Dokkaelva. Det ble registrert et betydelig potensiale også på denne siden gjennom varmeplanarbeidet. Det var imidlertid vanskelig å få klare signaler fra bedriftene før prosjektet var mer konkret og energiprisen var klar. - Hvor stor del av den kommunale bygningsmasse kan være aktuell å tilknytte et eventuelt fjernvarmenett. Nordre Land kommune har uttrykt at de er positive til å knytte den kommunale bygningsmassen til fjernvarmen. Prisen på energien er regulert gjennom konsesjonsreglementet slik at en er garantert en lavere pris enn de konkurrerende energikildene. Den kommunale bygningsmassen vil være motoren i fjernvarmeutbyggingen i en tidlig fase. Landmo alders og sykehjem er sentral i første etappe. Kommunen vil konvertere den resterende delen av bygningsmassen her til vannbåren varme vinteren / sommeren 2010 slik at forbruket blir ca 1,5-2 GWh. Den andre store kunden vil være Sentrumsbygg. For utbygging av varmenettet sør i Dokka er det avgjørende at Sentrumsbygg konverteres til vannbåren varme. Intensjonen er at dette bør skje i Forbruket her kan dreie seg om ca 1GWh. Andre kommunale bygg som må vurderes inn i en tilknytnings og konverteringsplan er : - Gamlevegen aldresboliger har ikke vannbåren varme - Gamlevegen omsorgsboliger har vannbåren varme - Kommunale bygninger i stasjonsområdet noen av disse har vannbåren varme. - Parken har ikke vannbåren varme - PU boliger i Ruudsgata har ikke vannbåren varme - Snertinn omsorgsboliger har vannbåren varme - Weiberg Aurdal gården har vannbåren varme - Driftsstasjonen har ikke vannbåren varme Kommunen ønsker også å knytte disse til fjernvarmenettet hvis det kan forsvares økonomisk og vil tilpasse konvertering i forhold til utbyggingstakten på fjernvarmenettet. - Miljømessige forhold Søknaden fra Dokka Fjernvarme AS beskriver de fordeler og ulemper et slikt anlegg vil medføre og rådmannen legger til grunn at et fjernvarmenett rent driftsmessig ikke vil gi miljømessige ulemper. Tvert imot vil det gi fordeler i form av mer miljøvennlig energiforsyning med mindre lokale utslipp av bl.a svovel, nitrøse gasser og CO2. En bioenergisentral med forbrenningsanlegg vil, selv om det er basert på rene biobrensel, nødvendigvis måtte ha noen grad av forurensende utslipp, bl. a røykgasser til luft. Krav om rensetiltak for forbrenningsanlegg bidrar til at utslippene vil være av minimal karakter, selv helt lokalt. Side 12

13 I tillegg kommer det lokalt til å forekomme en del biltrafikk til og fra anlegget for transport av brensel og aske. Lokaliseringen av fyrsentralen er derfor viktig. Transporten av flis vil skje fra dagens flislager på Vinjarmoen. Det blir derfor korte transportavstander. Disse ulempene må imidlertid veies mot det overordnede målet om reduksjon av utslipp av fossilt CO2. Ved realisering av anlegget øst for Dokkaelva vil kommunens totale utslipp av CO2 reduseres med 5%. - Fjernvarmekonsesjon og tilknytningsplikt Dokka Fjernvarme AS har valgt å søke konsesjon slik at kommunen i neste omgang kan vedta en tilknytningsplikt etter plan og bygningslovens 66a. En slik vedtekt vil medføre at nye bygg innenfor konsesjonsområdet plikter å knytte seg til fjernvarmenettet. Dette kan også omfatte bygg som skal gjennom en tyngre renovering. En slik tilknytningsplikt må legges opp slik at det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle om det vil være økonomisk fornuftig å pålegge bygget å knytte seg til. Vurderingen må foretas opp mot kilowattforbruk og beliggenhet i forhold til fjernvarmenettet. Nordre Land Kommune er positive til å innføre tilknytningsplikt. På prinsipielt grunnlag kan det reises spørsmål om det er riktig å gi en konsesjonssøker en form for monopolstilling for levering av fjernvarme innenfor et område som er relativt omfattende sett i kommunal sammenheng. Rådmannen ser dette imidlertid slik at det er lite hensiktsmessig å bygge opp flere parallelle fjernvarmealternativer innenfor området. Gjennom å samle leveransen til en sentral enhet vil en redusere transportbehovet og gi en god arealutnyttelse. Vurdering av konsesjonssøker : Dokka Fjernvarme AS er eid av VOKKS og Dokka Biovarme AS. Nordre Land kommune er kjøper av biovarme fra Dokka Biovarme AS i dag gjennom et bioanlegg i skoleområdet på Dokka. Selskapet har derfor erfaring i drifting av bioanlegg og har vist at de har kompetansen som trengs. VOKKS er et solid interkommunalt energiselskap som har erfaring i administrative forhold som netteier og kraftleverandør. Dokka Fjernvarme AS har derfor nødvendig kompetanse og skulle ha alle forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet anbefaler Kommunestyret å avgi følgende høringsuttalelse : 1. Søknad om fjernvarmekonsesjon for Dokka sentrum i henhold til energilovens 5 1 fra Dokka Fjernvarme AS anbefales godkjent. Side 13

14 2. Nordre Land kommune har ingen innvendinger mot de alternative plasseringene av fyrsentralen som er fremlagt og vil innarbeide det alternativet som velges inn i kommunale arealplaner. 3. Nordre Land kommune har intensjoner om følgende tilknytning og utbyggingstakt på kommunale bygg : - Landmo alders og sykehjem og helsehuset tilknyttes og konverteres i sin helhet i Sentrumsbygg tilknyttes og konverteres i sin helhet i Tilknytning og utbyggingstakt på øvrige kommunale bygg tilpasses fjernvarmeutbyggingen. 4. Nordre Land kommune er innstilt på å utarbeide en vedtekt til PBL 66a etter at konsesjon er gitt. NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. desember Jarle Snekkestad rådmann Halvor Askvig Formannskapets behandling ettersendes/legges fram i møtet. Side 14

15 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 94/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10229/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2575 Saksbeh.: Svein Ladehaug Arkivnøkkel.: 243 D11 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Søkerne Oppland Fylkeskommune Økonomiavdelingen Revisjonen Administrasjonen for oppfølging PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER FORDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL BYGGING AV IDRETTSANLEGG 2009 Sammendrag: Det prioriterte handlingsprogrammet (PH) for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet er en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og rulleres årlig i forbindelse med kommunens prioritering av kommende års spillemiddelsøknader. PH gir en samlet oversikt over alle anlegg, inkl. rehabiliteringsprosjekter, som er under planlegging og/eller bygging i kommunen, og finansieringen av disse. Rådmannen foreslår at det prioriteres i alt 6 søknader om spillemidler fra Nordre Land i Samtlige er søknader om tilskudd til anlegg som bygges av frivillige lag. Rådmannen foreslår også at kr ,- fordeles som kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Vedlegg: 1. Forslag til prioritert handlingsprogram for perioden Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land uttale fra Nordre Land Idrettsråd. 3. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2009 uttale fra Nordre Land Idrettsråd.

16 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 6 søknader om spillemidler. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedtatt i desember Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i Kommunedelplanen inneholder bl.a. prioritert handlingsprogram med oversikt over planlagte anlegg, anlegg som er under bygging og anlegg som har utestående tilskudd (statlige spillemidler og kommunale tilskudd). Det prioriterte handlingsprogrammet må rulleres årlig, slik at dette er oppdatert og i samsvar med spillemiddelsøknadene for kommende år. Et vedtatt prioritert handlingsprogram, som er i samsvar med søknadene, er en absolutt nødvendighet for at spillemiddelsøknadene fra Nordre Land godkjennes av Fylkeskommunen. I det prioriterte handlingsprogrammet skal de aktuelle spillemiddelsøknadene prioriteres innenfor kategoriene A. Ordinære anlegg og B. Nærmiljøanlegg. Gjennom kommunestyrets vedtak av prioritert handlingsprogram garanterer kommunen for kommunens del av finansieringsplanen. Indirekte garanterer også kommunen for driften av anlegget, da en kan risikere at utbetalte spillemidler må tilbakebetales dersom anlegget legges ned eller driftes på en utilfredsstillende måte. Søknadsfristen inn til kommunen er 15. november. Kommunen har frist til 15. januar med å sende søknadene videre til Fylkeskommunen. Som en følge av dette må nødvendigvis saken legges fram for kommunestyret i desember. Det kommunale tilskuddet til bygging av idrettsanlegg (herunder nærmiljøanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg) for 2009 utgjør kr ,-. Dette er i tråd med tidligere vedtak (og budsjettforslaget), og rådmannen forutsetter at summen bekreftes gjennom behandlingen av budsjettet for Planleggingen av kommunale nærmiljøanlegg i tilknytning til skoleområdene på Dokka og i Torpa har ikke kommet så langt at det er aktuelt å søke spillemidler til disse i Aktuelle søknader 2009: Ordinære anlegg. 1. Fornyet søknad om spillemidler til rehabilitering av 100m skytebane i Djupådalen. Lokal kategori I. Søknaden ble godkjent i 2004, men avslått p.g.a. manglende midler. Anlegget er oppført med kommunalt tilskudd som utbetales fra 2008 og utover. 2. Fornyet søknad om spillemidler til idrettshus tilknyttet Nordre Land ILs anlegg på Gry. Lokal kategori III. Søknaden ble godkjent i 2004, men avslått p.g.a. manglende midler. Anlegget er et idrettsbygg og må derfor realiseres uten kommunalt tilskudd. 3. Fornyet søknad om spillemidler til aktivitetsanlegg i tilknytning til idrettshuset på Brovold. Lokal kategori I. Anlegget er fortrinnsvis tiltenkt funksjonshemmende, men vil også gi rom for annen innendørsaktivitet. Søknaden ble godkjent i 2004, men avslått p.g.a. manglende midler. Anlegget ligger i det nye klubbhuset, men fordi det Side 16

17 skal utøves aktiv idrett/fysisk aktivitet i det, defineres det som idrettsanlegg og kan derfor få kommunalt tilskudd. Med dagens tilskuddsnivå vil dette først kunne skje fra 2010 og utover. 4. Fornyet søknad om spillemidler til vant til ishockeybanen på Brovold. Lokal kategori I. Søknaden ble godkjent i 2004, men avslått p.g.a. manglende midler. Anlegget er oppført med kommunalt tilskudd som utbetales fra 2011 og utover. Anlegg nr. 5 til 12 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i Rehabiliteringen av lysløypa i Torpa har en kostnadsramme som er for liten til at det kan søkes om spillemidler. Anlegget er likevel ført opp med kommunalt tilskudd. De tre øvrige uprioriterte anleggene; Skytebane 200m i Djupådalen, Lysløype på Snauhaug og Grusbane på Brovold har fått spillemidler og står kun inne i prioritert handlingsprogram fordi de har kommunale tilskudd til gode. Nærmiljøanlegg. 1. Fornyet søknad om spillemidler til lysanlegg i Åvella. Søknaden ble godkjent i 2008, men avslått p.g.a. manglende midler. Kommunal kategori II. Kommunalt tilskudd fra Ny søknad om spillemidler til vanningsanlegg på ballsletta i Åvella. Kommunal kategori II. Kommunalt tilskudd fra Anlegg nr. 3 7 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i De seks uprioriterte anleggene; Lysløype i Dæhli, Flerbruksanlegg i Åvella, Ballslette grus i Smeby, Lys ballslette i Smeby, BMX-bane i Smeby og Slalombakke i Dæhli, har fått spillemidler og står kun inne i prioritert handlingsprogram fordi de har kommunale tilskudd til gode. Vurdering: Flere av idrettslagene i kommunen har etter hvert opparbeidet høy kompetanse når det gjelder bygging og drift av idrettsanlegg. Dette har ført til at det de siste årene har blitt fremmet flere spillemiddelsøknader enn normalt, noe som igjen fører til at den kommunale delen av finansieringen må fordeles over flere år. Den nye svømmehallen la beslag på alle spillemidler til ordinære anlegg i 4 år. Dette har ført til at mange søknader har blitt liggende på vent i flere år. Det er avgjørende for finansieringsplanen i hver enkelt søknad at et evt. kommunalt tilskudd vedtas, selv om dette utbetales først om flere år. Anleggsutbyggingen har nå kommet over toppen, dette synliggjøres både ved at antallet spillemiddelsøknader er lavere i år enn på lenge, og at summen av vedtatte, men ikke utbetalte kommunale tilskudd er redusert i forhold til forrige år. Forslaget til rullering av det prioriterte handlingsprogrammet bygger i hovedsak på kommunestyrets vedtak fra desember Side 17

18 Det er grunn til å understreke at forslaget til prioritert handlingsprogram er gjennomgått av Idrettsrådets styre, og at dette enstemmig stiller seg bak forslaget (vedlegg 2.). De foreslåtte endringene i det prioriterte handlingsprogrammet (vedlegg 1.) fører ikke til økte utgifter i form av tilskudd til lag og foreninger for kommunen i årene 2009, 2010 og 2011, sett i forhold til det vedtatte handlingsprogrammet fra Utgiftene til de kommunale anleggene kommer i tillegg til tilskuddene. Finansieringen av disse må behandles i egne saker når detaljerte planer og kostnadsoverslag foreligger. Rådmannen forutsetter at ordningen med kommunale tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg videreføres. Eventuelle tilskudd utover det som nå er oppført i planen, f.eks. til bygging av kunstgressbane, må finansieres med ekstraordinære tilskudd. De planlagte nærmiljøanleggene (anlegg 3 6 i kategorien nærmiljøanlegg i PH) som skal bygges på skoleområdene er ikke ferdig prosjektert. Dette skyldes delvis at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til hvilke anlegg som faktisk skal bygges. For Dokkas vedkommende er reguleringsplanen for skoleområdet nylig vedtatt, og flere tiltak, bl.a. flytting av vegen, må prosjekteres og finansieres før byggingen av for eksempel en ballbinge kan starte. Det at det ikke søkes om spillemidler til disse nærmiljøanleggene i 2009 behøver ikke forsnike byggingen, da denne kan starte umiddelbart etter at anleggene er forhåndsgodkjente. Det kan deretter søkes om spillemidler i etterkant. Kommunen må uansett vedta finansiering av anleggene, inkl. forskuddtering av fremtidige spillemidler, før nærmiljøanleggene kan realiseres. Rehabiliteringen av lysløypa i Torpa har en kostnadsramme som er for lav til at det kan søkes om spillemidler (nedre grense er kr ,-). I flg. kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal anlegget i utgangspunktet derfor heller ikke tilgodeses med kommunalt tilskudd. Rådmannen mener likevel at lysløypa er så viktig for innbyggerne i området at kommunen bør støtte rehabiliteringen. Rådmannen anser dette å være i tråd med tidligere politiske signaler, da kommunens lysløyper som kjent ble flyttet fra lokal kategori II til I. Anlegg i lokal kategori I genererer et kommunalt tilskudd på 1/3 av totalkostnaden. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for Levekår til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt forslag til vedtak: a. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land kommune i perioden , som vist i vedlegg nr. 1. b. Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene fra Nordre Land for 2009 på følgende måte: A. Ordinære anlegg. 1. Skytebane 100m, Djupådalen Skytebane (Nordre Land SKL) 2. Idrettshus, Gry (Nordre Land IL) 3. Aktivitetsanlegg for funksjonshemmede, Brovold (Nordre Land IL) 4. Ishockeyvant, Brovold (Nordre Land IL) Side 18

19 B. Nærmiljøanlegg. 1. Belysning flerbruksanlegg, Åvella (Nordre Land IL) 2. Vanningsanlegg, Åvella (Nordre Land IL) 3. Kommunestyret fordeler det kommunale tilskuddet til bygging av lagseide idrettsanlegg for 2009 på følgende måte: Skytebane 200m, Djupådalen (Nordre Land SKL) kr ,- Skytebane 100m, Djupådalen (Nordre Land SKL) kr ,- Grusbane, Brovold (Nordre Land IL) kr ,- Lysløype, Torpa (Torpa IL) kr ,- Lysløype, Snauhaug (Nordre Land IL) kr ,- Lysløype, Leikarvoll (Nordre Land IL) kr ,- Slalombakke, Dæhli (Nordre Land IL) kr ,- Totalt kr ,- 4. Kommunestyret forutsetter at alle anleggsutbyggere med spillemiddelsøknader i 2009 setter seg inn i, og etterlever Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. november Svein Ladehaug konst kommunalsjef Behandling i Hovedutvalg for levekår: Vedtak: 1. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land kommune i perioden , som vist i vedlegg nr Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene fra Nordre Land for 2009 på følgende måte: A. Ordinære anlegg. 1. Skytebane 100m, Djupådalen Skytebane (Nordre Land SKL) 2. Idrettshus, Gry (Nordre Land IL) 3. Aktivitetsanlegg for funksjonshemmede, Brovold (Nordre Land IL) 4. Ishockeyvant, Brovold (Nordre Land IL) Side 19

20 B. Nærmiljøanlegg. 1. Belysning flerbruksanlegg, Åvella (Nordre Land IL) 2. Vanningsanlegg, Åvella (Nordre Land IL) 3. Kommunestyret fordeler det kommunale tilskuddet til bygging av lagseide idrettsanlegg for 2009 på følgende måte: Skytebane 200m, Djupådalen (Nordre Land SKL) kr ,- Skytebane 100m, Djupådalen (Nordre Land SKL) kr ,- Grusbane, Brovold (Nordre Land IL) kr ,- Lysløype, Torpa (Torpa IL) kr ,- Lysløype, Snauhaug (Nordre Land IL) kr ,- Lysløype, Leikarvoll (Nordre Land IL) kr ,- Slalombakke, Dæhli (Nordre Land IL) kr ,- Totalt kr ,- 4. Kommunestyret forutsetter at alle anleggsutbyggere med spillemiddelsøknader i 2009 setter seg inn i, og etterlever Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Side 20

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.11.2008 kl. 09.00 STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR

Detaljer