Tekniske Forskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske Forskrifter"

Transkript

1 1 Vesterålskraft Produksjon AS TELEFON VAKT : FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra

2 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg på Sortland. Se kart over konsesjonsområdet i vedlegg 1. Sortland kommune har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget for nybygg og hovedombygginger innenfor konsesjonsområdet. Dette i.h.t. Plan- og bygningsloven 66A. VKP skal dekke energibehovet til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og evt. prosessvann for kunder med eksisterende sentralvarmeanlegg samt kunder som omfattes av tilknytningsplikt. Tilknytningsplikten er vedtatt med bakgrunn i at fjernvarme er et betydelig miljøtiltak som vil komme Sortland-samfunnet til gode. Fjernvarme er både et lokalt, nasjonalt og globalt satsningsområde for å oppnå energi- og miljøeffektiv energiproduksjon og -distribusjon. Fjernvarmen vil erstatte eksisterende anlegg med olje-/elfyrte kjeler og tilhørende tekniske produksjonsanlegg installert hos den enkelte kunde. Disse anleggene med lokal brenning av olje i mange mindre anlegg er uønsket ut fra miljømessige forhold. Det er også aktuelt å konvertere eksisterende bygg med direkte el til oppvarming og ventilasjon over til fjernvarme. I all vesentlighet produseres fjernvarmen ved hjelp av en sjøvannsbasert varmepumpe. Det er en forutsetning at kunden kopler sitt varmeanlegg til varmeveksler(e) mot VKP sitt primærnett. VKP har utarbeidet systemskjemaer for hvordan kunden sitt anlegg normalt skal tilkoples fjernvarmeanlegget. Det er viktig at VVS-rådgiver og/eller VVS-entreprenør blir orientert om dette av byggeier. VVS installasjonene skal utføres i samsvar med de spesifikasjoner som er gitt i disse forskrifter. Disse tekniske forskrifter er i stor grad basert på bestemmelser utarbeidet av den Svenske Fjernvarmeforeningen. De svenske bestemmelsene er samordnet med alle aktører i fjernvarmebransjen i Sverige, og er av oss tilpasset våre lokale forhold. Mange av kravene det henvises til baserer seg også på lover og forskrifter fra norske myndigheter. Videre har vi innarbeidet den erfaring vi har hatt i perioden fra oppstart i 2002 og frem til Forskriftene beskriver hvordan fjernvarme skal prosjekteres og monteres. Det fremgår også hvordan kundens varme- og tappevannsinstallasjoner tilpasses for å oppnå best mulig funksjon. Forskriftene skal altså bidra til at man oppnår høy leveringssikkerhet, god systemfunksjon og kostnadseffektive løsninger for både byggeier/kunde og VKP. Vesterålskraft Produksjon AS, april 2010.

3 3 Innholdsfortegnelse Forord Grunnleggende regler og informasjon Generelt Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget Kundesentraler Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Endringer og utskifting i kundens anlegg Eiendomsgrenser Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde Innføring av fjernvarmerør i bygget Kundesentraler Generelt Varmt tappevann System for varmt tappevann Varmtvannssirkulasjon, vvc Temperaturforhold Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann Varme og ventilasjon Temperaturforhold Systemløsninger Trykkforhold Regulering Koplingsprinsipper Slik utstyres kundesentralen Omfang av utrustning Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Belysning Romtemperatur Strømtilførsel og automatikk... 18

4 Sluk Spylemulighet Tilgang for VKP Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral Kundens anlegg, sekundærsiden Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc Temperatursikring Gulvvarme Gatevarme-/snøsmelteanlegg Idriftsettelse Kvalitetssikring Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering Valg av rørmateriale og montasje Valg av komponenter og rørdeler Valg av varmevekslere Databeregning/dimensjoneringskontroll Under installasjon Sveising og lodding Plassprøving Besiktning og kontroll Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Innjustering Funksjonskontroll Ferdigrapport Gjentagende tilsyn av kundesentralen Drift og vedlikehold Endring av forskriftene Referanser Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland Vedlegg 2 Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt Vedlegg 3 Retningslinjer forvaltning av tilknytningsplikten... 25

5 5 Vedlegg 4 Melding om installasjon av fjernvarme Vedlegg 5 Generelt systemskjema for kundesentral... 27

6 6 1. Grunnleggende regler og informasjon 1.1. Generelt Et fjernvarmesystem er et sammenhengende oppvarmingssystem der kundesentraler er sammenkoblet til et produksjonsanlegg med et distribusjonsnett av fjernvarmeledninger. Det transporteres oppvarmet vann, som overfører varme til kundene via kundesentraler. Se figur nedenfor. Anlegg for produksjon og distribusjon av varme frem til kundesentral kalles primærsiden, mens anlegget internt i bygget på andre siden av kundesentral kalles sekundærsiden. 1 1 Varmesentral 2 Fjernvarmenett Tilkobling inn/ut av kundesentral 3 Kundesentral Varmeveksling og energimåling 4 Varmeanlegg Byggets rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr 5 Forbruksvann Kaldt forbruksvann inn i bygg 6 Forbruksvann Forbruk av varmt vann 5 2 v Disse tekniske forskriftene gjelder ved prosjektering a av nyinstallasjon samt ved ombygging og n utskifting av installasjoner som er tilknyttet fjernvarme. n De inneholder både råd og krav, samt - k henvisning til myndighetsforskrifter. Kravene er regler a som skal følges for å få et driftssikkert og l d energieffektivt system. For å få god økonomi både tfor kunde og Vesterålskraft Produksjon AS (VKP), f stilles det krav på korrekt dimensjonering og funksjon o på alle deler i systemet. Forskriftene omfatter r b altså både bransjekrav og henvisninger til myndighetskrav, r standarder og direktiver. Forskriftene u k gjelder fra Det er kundens ansvar å innhente s godkjenning av VKP på de systemløsninger v a som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt n dimensjoneringsunderlag og systemn /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god i tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen n n med effektbestillingen. VKP beregner, leverer og står som eier av kundesentraler med effekt over i b 100kW. Disse styres også av VKP. For kundesentraler y med effekt under 100kW, til for eksempel g g eneboliger, eies og styres disse av kunden. VKP skal 2 godkjenne sentraler under 100kW. 3 4 Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske F forskriftene overholdes. Dersom det j planlegges endringer hos eksisterende kunder, som e innebærer behov for andre mengder av vann i r fjernvarmesystemet, skal endringene meddeles VKP n innen tiltak utføres av kunden. Disse forskriftene v gjelder for de aktuelle endringer. Tekniske, økonomiske a og administrative spørsmål for r m fjernvarmetilknytning reguleres i egen kontrakt med kunden og i allmenne leveringsvilkår. Disse e n tekniske forskrifter er et vedlegg til og en del av kontraktsdokumentet e for levering av fjernvarme. t Eventuelle avvik fra forskriftene skal kun forekomme t etter skriftlig samtykke fra VKP. Avvik som ikke - er skriftlig avtalt kan kreves endret på kundes/byggherres t bekostning. 6 1 F o r b r u k s i l k o b l i n g i n n / u t a v k u n d e s e 3 4

7 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget Sortland kommune har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget for nybygg og hovedombygginger over 500 m 2 innenfor konsesjonsområdet. Vedtaket er gjort i henhold til Plan- og bygningsloven 66A. Sortland kommunes vedtekt er gjengitt i vedlegg 2. Retningslinjer for forvaltning av tilknytningsplikten fremgår av vedlegg 3. VKP skal dekke energibehovet til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og evt. prosessvann for kunder med eksisterende sentralvarmeanlegg samt kunder som omfattes av tilknytningsplikt. Ordet Tilknytningsplikt kan for noen være et negativt ladet ord. I den sammenheng er det verdt å nevne at tilknytningsplikten er vedtatt med bakgrunn i at fjernvarme er et betydelig miljøtiltak som vil komme Sortland-samfunnet til gode. Fjernvarme er både et lokalt, nasjonalt og globalt satsningsområde i klimaarbeidet for å oppnå energi- og miljøeffektiv energiproduksjon og -distribusjon Kundesentraler Kundesentralen er et komplett anlegg som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom kalt fjernvarmesentralen. For større næringsbygg/enkeltkunder, bygges det én fjernvarmesentral pr. bygg. For borettslag/sameier lik borettslagmodellen kan det bygges én felles fjernvarmesentral for hele borettslaget/sameiet. Avtaleforholdet og fjernvarmeavregningen gjøres da mot dette fellespunktet via fellesmåling av forbruket. Se figuren nedenfor. Kundesentralen vil her kunne være et helt eget bygg, eller som en del av et teknisk rom som skal etableres for borettslaget/sameiet. Sekundærsystem Fjernvarme tur/retur Her kan kunden selv velge om han vil ha et direkte system uten varmevekslere i hver boenhet/hvert bygg. Kunden velger selv og bekoster individuell måling av forbruk. For kunder som omfattes av tilknytningsplikt stiller forskriftene også krav til kunden sitt varmeanlegg og tappevannsanlegg. Kundesentraler produseres og leveres hovedsakelig som komplette prefabrikkerte anlegg der regulerings- og sikkerhetsutrustning inngår. Myndighetsforskrifter og direktiver regulerer hvordan produksjon og kontroll av produkter utføres. Plassbygde kundesentraler

8 8 skal oppfylle tilsvarende krav som gjelder for prefabrikkerte anlegg. VKP er ansvarlig for konstruksjon, installasjon og vedlikehold av kundesentralen større enn 100kW frem til og med avtalt grensesnitt. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Kundens tilknytningsavgift dekker kostnaden for kundesentralen og stikkledningen inn i bygget. 1.4 Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Kontakt VKP så snart De har planer om nybygg eller ombygginger. Dette uavhengig av om det planlagte prosjektet omfattes av tilknytningsplikt eller ikke. Fjernvarmetilknytning kan være aktuelt uansett. For øvrig vises det til vedlegg vedr. tilknytningsplikt og rutiner knyttet til tilknytningsplikten (vedlegg 2 og 3). Det er viktig at ledningstraséer, kundesentralens utførelse og plassering i bygningen besluttes så tidlig som mulig. Fjernvarmeledninger inne i kundens bygning skal være tilgjengelige for kontroll og inspeksjon for VKP Fremdriftsplan kundens/byggherres anlegg Vær ute i god tid for å få fjernvarmetilknytning. Gjerne så snart planene om nybygg/endringer er i gang. Dette mener VKP vil styrke prosjektet for begge parter. Det er viktig at VKP får rimelig tid på seg til å bygge fjernvarmeledninger frem til bygningen, alternativt sørge for midlertidig varmeforsyning. Fjernvarmeanlegg krever omfattende arbeider i forhold til valg av trasé og dimensjonering/prosjektering, samt i anleggsfasen. Derfor må retningslinjene nedenfor følges. Avklaringer med VKP før innsendelse av rammesøknader til Sortland kommune/byggesaksavdeling vil dessuten kunne gjøre at behandlingen av søknaden går hurtigere/enklere. Ved prosjekteringsstart skal byggherren skriftlig orientere om fremdriftsplan vedrørende sine byggearbeider. Fremdriftsplanene skal oversendes VKP senest ved oppstart av detaljprosjektering og minimum 4 mnd. før ønsket varmelevering fra fjernvarmenettet. I fremdriftsplanen skal planleggingstid, byggestart, byggeperiode, montasje av varmeanlegg med rørnett innendørs og evt. utendørs, presenteres med en ukes nøyaktighet. Det anbefales at VKP innkalles til prosjekt- /prosjekteringsmøter. Endringer i forhold til fremdriftplan må skriftlig meddeles VKP Dimensjonerende data Byggherre/kunde er ansvarlig for å fremskaffe oppgave over alle dimensjonerende behov for det anlegg som skal tilknyttes fjernvarmesystemet. Opplysningene skal gis på skjema i vedlegg 4. Skjema med dimensjonerende data skal oversendes VKP senest 4 måneder før ønsket varmelevering fra fjernvarmesystemet. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Dette vil bidra til at både VKP og kunde får energioptimal drift. Det er meget viktig for kundens driftskostnader at effekten som bestilles er i henhold til reelt behov Endringer og utskifting i kundens anlegg Ved endringer som gjør det nødvendig å vurdere komplett utskifting av kundesentral eller deler av denne, må kunden ta kontakt med VKP. Dette skal bidra til å sikre optimal drift av både kundens anlegg og kundesentralen. Alle krav i denne forskrift gjelder også for anlegg som opprinnelig ikke var tilknytningspliktige.

9 Eiendomsgrenser VKP installerer alle fjernvarmeledninger og alt utstyr til og med kundesentral i fjernvarmesentralen frem til utgående stusser på sekundærsiden av kundesentral. Dette dekkes av tilknytningsavgiften. Normalt skal det være én kundesentral pr. avtale med kunde. VKP sin eiendomsgrense for kundesentraler med effekt over 100kW er ved utgående stusser på kundens side av kundesentral. For kundesentraler med effekt under 100kW er grensesnittet ved stengeventil på innside av byggets vegg. Kundesentralen skal kunne stenges av fra kundens anlegg. Avstengningsventiler bekostes av kunde. Kunden sørger selv for og bekoster forskriftsmessig tilkopling av sine egne installasjoner til nevnte tilknytningspunkt. Se flytskjemaet nedenfor samt systemskjemaer i kap I skjemaene i kap. 2.4 fremgår hva som er definert som primær- og sekundærside, samt hva kunden må sørge for selv på sekundærsiden (i sitt anlegg) Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde VKP legger fjernvarmeledningene fra hovedledninger i fjernvarmesystemet og frem til kunden. Dette dekkes av anleggsbidrag. Innen leggingen av fjernvarmeledningene påbegynnes, innhentes tilgjengelige kart over andre lednings-/kabeleiere for det aktuelle området. Deretter lager VKP en tegning med samtlige kjente ledninger/kabler, og oversender denne til kunden. Kunden må gi VKP opplysninger om ledninger, kabler og andre gjenstander som finnes innenfor sin tomtegrense, som evt. ikke er tegnet inn på ovennevnte tegning, og som kan påvirke leggingen av fjernvarmerørene. Dersom kunden utelater dette, svarer kunden for de kostnader dette kan medføre. VKP fyller igjen grøft for fjernvarmeledningene og setter de oppgravde markområder, veier, plasser etc. tilbake til opprinnelig stand. Dette gjelder for eksempel at heller, gatesten og kantstein legges tilbake, asfalterte områder reasfalteres, oppgravde busker plantes, gressplener sås med nytt gress Innføring av fjernvarmerør i bygget VKP forbeholder seg retten til å bestemme hvor fjernvarmerørene skal føres inn i bygget. Dette må avtales med VKP i planleggingsfasen. VKP må få tilgang til å legge sine rør før betongarbeider påbegynnes ved installasjoner i nybygg. Ved nybygg utfører kunden veggjennomføringer for fjernvarmeledninger og trekkerør for kabler samt tetting av disse etter innføring av fjernvarmeledningene. Ved innføring av fjernvarmeledninger i eksisterende bygg, besørges det

10 10 samme av VKP. Plassering, størrelse og type tettingsringer bestemmes i samråd mellom kunde og VKP. Plassering av kundesentral i byggets fjernvarmesentral/fyrrom, må avtales med VKP, og fyrrommet skal fortrinnsvis ligge mot yttervegg ved nybygg. 2. Kundesentraler 2.1. Generelt Kundesentralen er en enhet som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom. Basert på bestilt effekt som kunden oversender til VKP (vedlegg 4), sørger VKP for prosjektering og bestilling av kundesentralen og måler Varmt tappevann System for varmt tappevann Tappevannssystemet omfatter ledninger fra varmeveksler til tappestedet og sirkulasjonsledninger for varmtvann (vvc). Det er kundens ansvar å prosjektere, montere og drifte sekundærsiden slik at offentlige lover, forskrifter og normer overholdes. Vær spesielt oppmerksom på Legionellaproblematikken Varmtvannssirkulasjon, vvc Det er viktig at vvc-kretsen er innregulerbar, slik at riktig temperatur opprettholdes ved tappestedet og i vvc-ledningen til varmeveksleren. Som et minimum skal det installeres vvc-system i teknisk rom. Dette for å sikre leveringskvalitet på varmtvannet Temperaturforhold Varmeveksleren dimensjoneres i henhold til de temperaturer som fremgår i tabell 4. Avhengig av i hvilket system varmeveksleren installeres velges aktuell turtemperatur. Temperaturene gjelder ved varmevekslere med rene varmeoverførende flater. Tabell 4: Boligblokker/ næringsbygg Småhus/ leilighetssentraler Laveste turtemperatur fjernvarme Retur-temperatur fjernvarme Innkommende kaldtvann Utgående varmtvann 65 C <25 C 10 C C 65 C <25 C 10 C C Ved behov for høyere temperatur på utgående varmtvann, f.eks. ved restaurant- /storkjøkkendrift etc., må kunden selv sørge for og bekoste ettervarme til korrekt temperatur. Forvarming skal skje via fjernvarme.

11 Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Diagrammet gjelder for boligblokker med normal beboersammensetning. Se også tabell 5 nedenfor. For boliger/boligblokker/boligsammenslutninger med ekstra stort behov for varmt tappevann, som for eksempel studentleiligheter eller for annen type bebyggelse enn boliger, bør behovet beregnes spesifikt. For eldre bebyggelse kan det eksistere tappevannsutrustning som medfører høyere mengder. Slike forhold må sjekkes ut ved beslutning om dimensjonerende vannmengder for varmeveksleren. Tabell 5. Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] 1 0,2 80 0, ,24 5 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

12 Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og tappevannskomfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov Varme og ventilasjon Temperaturforhold Varmevekslere skal dimensjoneres slik at bygningens energi- og effektbehov tilfredsstilles ved dimensjonerende utetemperatur. Iblant kan andre driftssituasjoner enn laveste utetemperatur være dimensjonerende. Det er kundens ansvar å utføre beregninger og bestille effekt som tilfredsstiller ovennevnte. Bygninger som tilknyttes fjernvarmeanlegget, eller som planlegges tilknyttet, skal dimensjonere tekniske anlegg i henhold til følgende tabell 6. Det presiseres at kravet til maksimal returtemperatur er absolutt og gjelder ved alle driftsforhold. Tabell 6: Fjernvarme, turledning v/dut (dimensjonerende) Fjernvarme, returledning v/dut Radiatorsystemets turtemperatur v/dut Varmesystem i nye 70 C < 43 C 70 C 1) 40 C bygg Ventilasjonssystem i 70 C < 33 C 70 C 1) 30 C nye bygg Varmesystem i eldre 80 C <63 C 80 C 60 C bygg Eldre bygg, etter 65 C < 53 C 70 C 50 C energieffektivisering Snøsmelteanlegg 50 C < 25 C 35 C 20 C Radiatorsystemets returtemperatur, til enhver tid 1) Ved dimensjonering av anleggene vil det være en avveiing vedr. temperaturdifferense/ reguleringsproblematikk i forhold til størrelse på varmelegemene/radiatorene. Jo større temperaturdifferense jo større utfordring ift. innregulering (mindre vannmengder). Derfor anbefales det å benytte 60 C som turtemperatur der størrelsen på varmelegemer/radiatorer ikke er avgjørende Systemløsninger. Man skal etterstrebe å opprettholde så lav returtemperatur som mulig på sekundærsiden. Det er derfor viktig å sirkulere minst mulig vann som ikke er avkjølt. Ovennevnte gjøres ved å: Dimensjonere tilstrekkelige flater på varmeavgivere. Benytte shuntgrupper med variable vannmengder på shuntens primærside. Utelate bypasser, eller minimere vannmengder dersom bypass er strengt nødvendig. Benytte mengderegulerte anlegg.

13 13 Eksempel på mengderegulert varmekrets ved bruk av differansetrykkventiler: Mengderegulering Tur varme Retur varme Det er kundens ansvar å innhente godkjenning av VKP på de systemløsninger som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt dimensjoneringsunderlag og system- /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen med effektbestillingen. Ut i fra oversendt underlag velger VKP bl.a. egnet kundesentral og varmemåler. Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske forskriftene overholdes Trykkforhold Varmeveksler for oppvarming og ventilasjon dimensjoneres for maksimalt 20 kpa trykkfall. Ved endelig valg av kundesentral kan trykkfallet dog bli vesentlig lavere. Ta derfor kontakt ved dimensjonering av anlegg på sekundærsiden dersom dette kan være av avgjørende betydning for valg av pumper etc.. På primærsiden er anlegget dimensjonert for trykklasse PN25 (25 bar).

14 Regulering. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og komfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov. Kundesentralen er utstyrt med regulator som styrer pådrag av varme avhenging av utetemperatur. Kurven er anleggsspesifikk og velges i samråd med kunden. Se figur nedenfor. Eksempler: Et nybygg med ventilasjonsanlegg vil typisk få programmert kurve nr. 17,5. Denne gir 70 C ved dimensjonerende utetemperatur (DUT) som er - 11 C på Sortland. Et anlegg kun bestående av gulvvarme, vil kunne ha kurve nr. 7,5 med en maksimalbegrensning på for eksempel 40 C. Om det er vannbåren varme i bad, kan det programmeres en minimumstemperatur på for eksempel 28 C for å sikre komfort også sommerstid Koplingsprinsipper Ulike koplingsprinsipper for kundesentralene velges avhengig av om bygget skal ha dekket varmtvannsbehovet eller ikke. Eksempel på koplingsprinsipp er vist på generelt systemskjema i vedlegg 5. All bestykning som leveres som en del av prefabrikkert kundesentral, men som inngår på sekundærside, er kundens ansvar i forhold til drift- og vedlikehold.

15 Slik utstyres kundesentralen Gjelder for kundesentraler med effekt over 100kW. For mindre sentraler (under 100kW) går grensesnitt mellom VKP og kunde ved stengeventiler på innsiden av byggets vegg. Det finnes flere forskjellige prefabrikkerte kundesentraler i denne størrelsesordenen. VKP skal godkjenne løsningen kunden velger for slike kundesentraler, og installasjon skal utføres av godkjent firma Omfang av utrustning Omfang av utrustning: K = Krav, skal inngå. A = Anbefales inngå. I = Installeres av VKP. B = Installeres/bekostes av byggherre/kunde BT = Bekostes av byggherre/kunde via tilknytningsavgift/anleggsbidrag Effekten beregnes som maksimalt utagbar effekt. Armatur Fjernvarmesentral = Fyrrom/teknisk rom for kundesentral Belysning Strømforsyning fra hovedtavle til skap i fyrrom Plass til fjernvarmemåling Sluk Spylemulighet Fjernvarmens primærside Serviceventiler Filter Trykkmåler Temperaturvisning Radiator-/ventilasjonsveksler Veksler for varmtvann Regulator Reguleringsventil rad./ventilasjon Kabling fra kundesentral til utetemperaturføler Reguleringsventil varmtvann Målerutrustning Lufteventil-/ledninger Avtappingsventil-/ledninger Trekkerør for signalkabler Varmekrets kundens anlegg Serviceventiler Sirkulasjonspumpe Ekspansjonskar Temperaturvisning Trykkmåler Sikkerhetsventil Påfyllingsventil Avtappingsventil Temperatursikring (gulvvarme) Filter Varmtvannskrets kundens anlegg Serviceventiler Sikkerhetsventil Omfang og ansvar for utrustning K, I, BT K, I, BT I K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I K, I, BT K, I, BT K, I, BT A, B

16 16 VVC-pumpe Temperaturvisning Avtappingsventil Forbigang Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Varmevekslere for varme og ventilasjon Materialet i varmevekslerne skal tåle begge systemenes væskemedie. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmevekslerne rådføres Varmeveksler for varmt tappevann På tappevannssiden (sekundærsiden) skal varmeveksleren tåle oksygenriket vann. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmeveksleren rådføres. Det skal finnes mulighet for tetthetsprøving av veksleren når den er installert Plass for målerutrustning Målerplassen har i turledningen et filter, temperaturgiver og termometer. I returledningen finnes en mengdemåler/-giver, temperaturgiver og et termometer. Videre skal det være plass til et integreringsverk, og strømforsyning må ordnes. Installasjonen skal gjøres i henhold til VKP sine retningslinjer slik at høy målenøyaktighet oppnås. Målerutrustningen skal installeres slik at de er lette å lese av og bytte. Målerplassering og avstander fremgår av følgende figur. Integreringsverk skal monteres innenfor 2 meters kabellengde fra mengdegiveren. For småhus/boliger forekommer det at varmemåler strømforsynes med batteri.

17 17 Forklaringer: 1. Plomberbar gruppesentral med sikring 2. Integreringsverk 3. Innkommende ledning fra gruppesentral, tverrsnitt 1,5 mm2. 4. Ledninger mellom varmemålerens deler, tverrsnitt 0,75 mm2. For lengre ledning enn 7,5 m anvendes 1,5 mm2. Nærmere anvisninger se NS EN Mengdegiver, DN = mengdegiverens anslutningsdimensjon. 6. Sikkerhetsbryter (arbeidsbryter) lås-/plomberingsbar. Installeres når måleplassen og sikring (1) ikke er plassert i samme rom. 7. Måletavle Det skal leveres passtykke tilpasset måler som monteres på brakett på vegg. Hele arrangementet for fjernvarmemåling skal utføres i henhold til Norsk Standard, NS EN Energimåler Energimåleren leveres av og er VKP sin eiendom. Utrustningen består av en mengdemåler/- giver, to temperaturgivere og integreringsverk. Utforming og funksjon skal følge NS EN VKP skal ha mulighet til å tilkople målerutrustningen til et kommunikasjonssystem for måleverdioverføring. Kabellengder mellom integrasjonsverk og de to temperaturfølerne skal pga. målenøyaktighet, ha samme lengde. Energidata er tilgjengelig for kunde på Vesterålskraft`s hjemmeside Lufteventil Ventil med ledninger for avleding av luft/vann, monteres på det høyeste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne avlede luft fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp. Lufting kan evt. plasseres utenfor fjernvarmesentralen etter avtale med kunde Avtappingsventil Ventil med ledninger for avleding av vann, monteres på det laveste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne tappe vann fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp Effekt- og mengdebegrensende utstyr VKP har rett til å installere effekt- og mengdebegrensende utstyr til et nivå som tilsvarer byggets/kundens varmebehov. Slikt utstyr monteres, bekostes og eies i tilfelle av VKP Trekkerør for signalkabler og signalkabler VKP har rett til å installere/føre inn i bygget trekkerør for signa- og fiberkabler, samt skjøte/videreføre kabler til andre fjernvarmekunder. Omfanget av fremføring av signalkabler vurderes av VKP. Kabler skal evt. benyttes til styring, energiavlesning samt avlesning av regulator(er) montert i forbindelse med kundesentralen.

18 Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Det skal avsettes plass til rørføringer, kundesentral (varmevekslere med utstyr), energimåler, ventiler m.m. Det må dessuten avsettes plass slik at deler/utstyr lett kan vedlikeholdes og skiftes ut om nødvendig. For kundesentralen kreves normalt 3 meter fri veggplass helt opp til tak og 2 meter ut i fyrrommet/fjernvarmesentralen. Totalt altså 6 m2. Jo tidligere kunden bestiller effekt og involverer VKP i sitt byggeprosjekt, desto større mulighet er det å tilpasse VKP sine installasjoner for på den måten kunne optimalisere arealbehovet Belysning Det er spesielt viktig med tilstrekkelig gode belysningsforhold i rommet - spesielt ved målerutstyret Romtemperatur Rørisolering og avtrekksventilasjon skal utføres så temperaturen i fjernvarmesentralen ikke overstiger 35 ºC. Rørisolering på primærsiden av kundesentral er VKP sitt ansvar Strømtilførsel og automatikk Kunde/byggherre skal fremskaffe strøm for forsyning av integreringsverk og regulator. Det skal fremlegges en egen stigerkabel, med tverrsnitt 2,5 mm2 + j, fra hovedtavle til kundesentralen i teknisk rom. Stigerkabelen avsikres i hovedtavle med en 2-polet 16A automatsikring. Sammen med stigerkabel legges det en hovedjord på 16 mm2. Stigerkabel og hovedjord avsluttes med kveil ved siden av kundesentralen i teknisk rom. Alle installasjoner frem til teknisk rom der kundesentralen står skal utføres av kundes/byggherres installatør, og bekostes av byggherre/kunde. VKP monterer nødvendig fordelingsskap med automatsikringer til sitt eget utstyr. Installasjoner i skapet og frem til kundesentralens regulator, integreringsverk samt temperaturfølere utføres av VKP sin installatør og dekkes inn via anleggsbidraget. VKP monterer følere der det er nødvendig. Se også foregående kapittel Sluk Avløp via sluk skal finnes for tømming av vann ved servicearbeider Spylemulighet Det skal finnes muligheter for rengjøring av gulv ved spyling ved for eksempel servicearbeider Tilgang for VKP VKP skal ha tilgang til fjernvarmesentralen for nødvendig service og vedlikehold etc. For nybygg gjøres dette enklest ved at fjernvarmesentralen legges til yttervegg og med dør ut. Alternativt må tilgang sørges for ved at det etableres en nøkkelboks som sikrer VKP den samme tilgang eller at ansvarlig for bygget er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kunde er ansvarlig for at tilgang sikres uavhengig av alarmsystemer og adgangskontroller. VKP forlanger minst en ansvarlig kontaktperson for anlegg over 100 kw, det må være tilgjengelig kontaktinformasjon slik at driftsavvik/ meldinger kan sendes på SMS og/ eller e-post. VKP har døgnkontinuerlig vakt som nås på telefon

19 19 3. Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral I slike prosjekter skal el-installasjonen utføres på følgende vis: Effekter tilsvarende inntil 125 A: Det etableres en egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. Dette anlegget skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. Effekter tilsvarende over 125 A: Det etableres vanligvis èn egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. VKP skal imidlertid i disse tilfellene være med å avgjøre om anlegget skal deles opp for å unngå effektavregning på nettleie. Anlegget/anleggene skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. 4. Kundens anlegg, sekundærsiden 4.1. Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc. Det er meget viktig at det under montasje og i det ferdige anlegget er nødvendige og håndverksmessig godt utførte opplagringssystemer som sikrer at det ikke blir for stor belastning mot anslutningen til kundesentralens varmevekslere. Dersom dette ikke utføres godt nok, er utbygger/kunde ansvarlig for evt. følgeskader og følgekostnader av dette Temperatursikring Kunden må selv sørge for nødvendig sikringsutrustning mot overtemperatur til sine egne anlegg. Dette kan være sikring av plastrør, parkett, pakninger m.v Gulvvarme På store gulvvarmeanlegg kan det med fordel monteres en egen varmeveksler. Små gulvvarmeanlegg kan kobles direkte i serie med radiator- og ventilasjonskretsen på returledningen med egen pumpekrets og termostatstyrt blandeventil Gatevarme-/snøsmelteanlegg. Store gatevarme-/snøsmelteanlegg skal normalt tas ut fra en egen varmeveksler som forsynes via returledningen på primærsiden av kundesentral. Mindre gatevarme-/snøsmelteanlegg tas ut av separat varmeveksler på kundesentralens sekundærside. Mediet i gatevarmekurs på sekundærsiden må frostsikres. Gatevarmekursen skal ha en maksimalbegrensning på turtemperatur på inntil 40 C. Normalt dimensjoneres gatevarme for 35/20 C (tur/retur). Systemløsninger for ovennevnte systemer avklares med VKP. 5. Idriftsettelse VKP setter normalt IKKE sine anlegg i drift før permanent strømtilførsel til anlegget er etablert.

20 20 6. Kvalitetssikring 6.1. Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering VKP er ansvarlig for prosjektering/dimensjonering av alle installasjoner frem til avtalt grensesnitt mot kunde (serviceventiler på sekundærside). Dette gjelder også dimensjonering av varmevekslere og valg av reguleringsutrustning knyttet til kundesentralen. Se grunnleggende regler i kap. 1. Prosjektering av kundens anlegg/sekundærsiden er kundens rådgiver/entreprenør sitt ansvar. Det er viktig å ta hensyn til trykkfall over kundesentralens varmeveksler, filter etc. i tillegg til anleggets tradisjonelle utrustning Valg av rørmateriale og montasje Rørmaterialer og montasje skal tilfredsstille de aktuelle forskrifter som gjelder for de fastsatte konstruksjons-/dimensjoneringsdata Valg av komponenter og rørdeler Komponenter og rørdeler skal være av materiale og ha minst den trykklasse som kreves i det aktuelle system. Komponentene skal monteres på en slik måte at service og utskifting lett kan skje Valg av varmevekslere Varmevekslere skal oppfylle og være prøvet i henhold til standarden NS-EN Produsent av varmevekslere skal kunne bekrefte dette. Kontrollen omfatter også at produsentens datadimensjoneringsprogram overensstemmer med de tilvirkede produkters ytelser. Dimensjoneringsprogrammene oppdateres, og har derfor angitt en oppdateringsdato. Produksjonskontrollen skal utføres i henhold til den svenske fjernvarmeforeningen sine krav Databeregning/dimensjoneringskontroll En databeregning/simulering av en kundesentral skal omfatte all utrustning i installasjonen, som: varmevekslere og reguleringsutstyr. Det skal også tas hensyn til ulike belastningsforhold Under installasjon Sveising og lodding Myndighetenes krav til sveiseprøver/prosedyrer og sveiselisenser gjelder. I utrustningen som monteres i anlegget kan det inngå materialer som kan ta skade av for høye temperaturer. Dette skal tas hensyn til ved valg av sveisemetode Plassprøving Når installasjonen er ferdigstilt, skal kvaliteten kontrolleres gjennom tetthetsprøving i henhold til gjeldende normer/forskrifter for dette. Der krav til røntgen gjelder skal disse kontroller gjennomføres Besiktning og kontroll Anlegget skal besiktiges, enten som egenkontroll eller av akkreditert organ. Forskrifter for trykkpåkjent utstyr gjelder. VKP utfører alltid kontroll i forhold til at installasjonen oppfyller kravene i denne forskrift. I kontrollen inngår også prøvetrykking av kundesentralen primærside og ledninger som anslutter mot fjernvarmesystemet.

21 Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Etter fullført installasjon skal rørnett renspyles og filtere rengjøres Innjustering En installasjon er ikke å anse som sluttført før anlegget er innjustert for de driftsforhold som er aktuelle for bygget. Både varme-, ventilasjons- og system for varmt tappevann med vvc skal omfattes av innjusteringen. Justeringen skal dokumenteres. Kundesentraler som er sertifisert i henhold til den svenske fjernvarmeforeningens FVF F:103 har i sin testprotokoll anbefalte innstillingsverdier for tappevannsreguleringen. Innjustering skal omfatte: 1. Kontroll og evt. justering av P-bånd og I-tid for reguleringsutrustningen. 2. Innjustering av byggets varmesystem slik at forutsatt temperaturfall i varmesystemet oppnås. 3. Innjustering av vvc-mengde med hensyn til temperatur ved tappestedet og i vvc-ledning fra tappestedet til varmeveksler. Pkt. 1 besørges og bekostes av VKP. Pkt 2 og 3 bekostes av kunde og kan evt. besørges av VKP Funksjonskontroll Når installasjonen er ferdigstilt og innjustert, bør kunde/byggherre sørge for en funksjonskontroll og temperaturmåling for å bedømme at de lovede ytelser overholdes. Følgende bør kontrolleres: 1. Data for inngående komponenter. 2. Plassering av givere. 3. Temperatur på varmt tappevann. 4. Kontroll av varmtvannets innsvingning etter belastningsforandring. 5. Varmevekslerens ytelse ved aktuell varmelast. Produsenten av varmevekslere bør fremskaffe underlag for bedømming ved aktuell driftssituasjon. 6. Kontroll av merking i henhold til byggets standard for merking. 7. Kontroll av anleggdokumentasjon og drifts- og vedlikeholdsinstrukser Ferdigrapport VKP skal sammen med byggherre/kunde befare og kontrollere installasjonen. VKP utsteder ferdigrapport som sendes Sortland kommune som grunnlag for ferdigattest for bygget. Konstaterte avvik rettes opp etter nærmere vurdering og avtale mellom VKP og kunde/byggherre Gjentagende tilsyn av kundesentralen VKP skal utarbeide et drift-, vedlikeholds- og tilsynsprogram for kundesentralen og stikkledninger til denne (primærsiden). Tilsvarende bør kunden sørge for med hensyn til sine anlegg.

22 Drift og vedlikehold For å opprettholde en bra funksjon av kundesentralen og byggets interne systemer, må en drifts- og vedlikeholdsinstruks lages. VKP lager og bekoster instruks for primærside og reguleringsutstyr av kundesentralen, mens kunden lager og bekoster instruks for sine anlegg. Ved rengjøring av varmevekslere og tilhørende system, skal produsenten av varmevekslere rådføres om aktuelt rengjøringsmiddel og arbeidsmetode. 7. Endring av forskriftene VKP kan endre disse forskriftene. Endringene vil foregå ved at reviderte forskrifter legges ut på og at forskriftene sendes ut til de som omfattes av tilknytningsplikten. Dette i forbindelse med avtaleinngåelse. 8. Referanser Fredrikstad fjernvarme: Tekniske forskrifter Trondheim Energi Fjernvarme: Fjernvarme i Trondheim Tekniske forskrifter for TEV`s fjernvarmenett Sydkraft AB: Tekniska Bestämmelser - Fjärrvärme i Malmö & Burlöv Svenska Fjärrvärmeföreningen: Tekniska Bestämmelser Fjärrvärmecentralen, utförande och installation. FVF F-101 Statsbygg: Vannbåren energi Vannfordeling og regulering NTNU/Scandiaconsult: EEU-kurset Energifleksible varmesystemer vannbåren varme.

23 23 Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland

24 24 Vedlegg 2 Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt

25 25 Vedlegg 3 Retningslinjer forvaltning av tilknytningsplikten

26 26 Vedlegg 4 Melding om installasjon av fjernvarme

27 27 Vedlegg 5 Generelt systemskjema for kundesentral

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 1 av 24 Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 2 av 24 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad.

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling Tekniske Forskrifter Fjernkjøling Revidert mai 2010 1 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad. Konsesjonsområdet

Detaljer

Tekniske forskrifter, mars 2006 side 1 av 23

Tekniske forskrifter, mars 2006 side 1 av 23 Tekniske forskrifter, mars 2006 side 1 av 23 Innhold Tekniske forskrifter... 4 1. Fjernvarme fjernvarmeproduksjon leveringsområde.... 4 2. Tilknytningsplikt til fjernvarmenettet.... 4 3. Frivillig tilknytning

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS Vedlegg 4 Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME For kunder som skal tilknyttes UTGAVE: 5/2015 Revidert: 01.06.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET 4 2 OPPLYSNINGER OM

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Dato : 30.01.2004. Tekniske forskrifter for fjernvarme

Dato : 30.01.2004. Tekniske forskrifter for fjernvarme Dato : 30.01.2004 Tekniske forskrifter for fjernvarme ORIENTERING Mo Fjernvarme AS eier og driver anlegg for distribusjon av energi i form av varmt vann i Mo i Rana. Fjernvarme skal være et miljømessig

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent SE Sign 25572 - SV - 0003 - E03 1 av 19 KNE O.nr Dok type Løpenr Rev Side

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 Teknisk informasjon Om teknisk informasjon REVIDERT: 2008-1-21 Knut Arve Tafjord Dette er en konsentrert versjon av "Tekniske forskrifter

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG Sunndal Energi KF Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HENSIKT... 4 2.0 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 4 3.0 ANSVARSFORHOLD... 4 4.0 FORKORTELSER

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet Oslofjord Varme AS HEFTE 3 Tekniske bestemmelser for tilkobling til fjernvarmenettet UTGAVE 3.62 Oktober 2015 Oslofjord Varme AS HEFTE 3 INHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHET 1 2. FJERNVARME 1 2.1 Bestilling

Detaljer

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Utgave: 1/2009 #554 Side 2 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 DEFINISJONER 5 2 HENSIKT 5 ANSVAR 5 4 GYLDIGHET OG OMFANG 5 5 SAKSGANG

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016 BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 22 Utgave januar 2016 Side 2 av 22 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent OFAS Sign 25572 - SV - 0001 - E02 1 av 13 KNE O.nr Dok

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling 2 ORIENTERING bygger ut energisentraler og infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling i større byer Agder. Det tas sikte på full dekning av energibehovet

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE 2.1 KONTAKT

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5.

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5. BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 20 Utgave april 2015 Side 2 av 20 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Fjernvarmedagene 2012

Fjernvarmedagene 2012 Fjernvarmedagene 2012 Norsk fjernvarme Gardermoen 2012-10-25 Lavenergibygninger med lavtemperaturvarme av Rolf Ulseth SINTEF / NTNU 4. generasjons fjernvarmesystemer! Hva er det? Det er fjernvarmesystemer

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 12 Revisjon 26-02-13 Dokument 12/01018-5. Utgave februar 2013

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 12 Revisjon 26-02-13 Dokument 12/01018-5. Utgave februar 2013 BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 12 Utgave februar 2013 Side 2 av 12 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER FDV-320 Varmeanlegg 1 Generell informasjon 32 - Varmeanlegg Varmeanlegg for aerotempere, radiatorer, ventilasjon og snøsmelteanlegg. Energikilden til bygget er en Varmepumpe og en EL-kjele som tar spisslasten,

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Fjernvarme - tilknytningsplikt - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Hvordan fungerer fjernvarme? 1. Fjernvarme, full tilknytning

Detaljer

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30.

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. januar 2010 Oversikt Hva er fjernvarmekonsesjon? Om tilknytningsplikt til fjernvarme

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Teknisk håndbok Arjonmelt

Teknisk håndbok Arjonmelt Teknisk håndbok Arjonmelt Innhold Generelt om snøsmelting side 4 Dimensjonerende temperaturer side 4 Systemkonstruksjon side 4 Leggeanvisning side 5 Tungt belastede arealer side 7 Avrenning side 7 Markisolering

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

2 TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON STRAND VG SKOLE. Ferdig varmeleveranse til Strand videregående skole Rogaland Fylkeskommune

2 TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON STRAND VG SKOLE. Ferdig varmeleveranse til Strand videregående skole Rogaland Fylkeskommune Vedlegg 2 Teknisk kravspesifikasjon Ferdig varmeleveranse til Strand videregående skole Rogaland Fylkeskommune 2 TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON STRAND VG SKOLE 2015 09 16 1. Om anskaffelsen 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer