Tekniske Forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske Forskrifter"

Transkript

1 1 Vesterålskraft Produksjon AS TELEFON VAKT : FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra

2 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg på Sortland. Se kart over konsesjonsområdet i vedlegg 1. Sortland kommune har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget for nybygg og hovedombygginger innenfor konsesjonsområdet. Dette i.h.t. Plan- og bygningsloven 66A. VKP skal dekke energibehovet til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og evt. prosessvann for kunder med eksisterende sentralvarmeanlegg samt kunder som omfattes av tilknytningsplikt. Tilknytningsplikten er vedtatt med bakgrunn i at fjernvarme er et betydelig miljøtiltak som vil komme Sortland-samfunnet til gode. Fjernvarme er både et lokalt, nasjonalt og globalt satsningsområde for å oppnå energi- og miljøeffektiv energiproduksjon og -distribusjon. Fjernvarmen vil erstatte eksisterende anlegg med olje-/elfyrte kjeler og tilhørende tekniske produksjonsanlegg installert hos den enkelte kunde. Disse anleggene med lokal brenning av olje i mange mindre anlegg er uønsket ut fra miljømessige forhold. Det er også aktuelt å konvertere eksisterende bygg med direkte el til oppvarming og ventilasjon over til fjernvarme. I all vesentlighet produseres fjernvarmen ved hjelp av en sjøvannsbasert varmepumpe. Det er en forutsetning at kunden kopler sitt varmeanlegg til varmeveksler(e) mot VKP sitt primærnett. VKP har utarbeidet systemskjemaer for hvordan kunden sitt anlegg normalt skal tilkoples fjernvarmeanlegget. Det er viktig at VVS-rådgiver og/eller VVS-entreprenør blir orientert om dette av byggeier. VVS installasjonene skal utføres i samsvar med de spesifikasjoner som er gitt i disse forskrifter. Disse tekniske forskrifter er i stor grad basert på bestemmelser utarbeidet av den Svenske Fjernvarmeforeningen. De svenske bestemmelsene er samordnet med alle aktører i fjernvarmebransjen i Sverige, og er av oss tilpasset våre lokale forhold. Mange av kravene det henvises til baserer seg også på lover og forskrifter fra norske myndigheter. Videre har vi innarbeidet den erfaring vi har hatt i perioden fra oppstart i 2002 og frem til Forskriftene beskriver hvordan fjernvarme skal prosjekteres og monteres. Det fremgår også hvordan kundens varme- og tappevannsinstallasjoner tilpasses for å oppnå best mulig funksjon. Forskriftene skal altså bidra til at man oppnår høy leveringssikkerhet, god systemfunksjon og kostnadseffektive løsninger for både byggeier/kunde og VKP. Vesterålskraft Produksjon AS, april 2010.

3 3 Innholdsfortegnelse Forord Grunnleggende regler og informasjon Generelt Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget Kundesentraler Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Endringer og utskifting i kundens anlegg Eiendomsgrenser Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde Innføring av fjernvarmerør i bygget Kundesentraler Generelt Varmt tappevann System for varmt tappevann Varmtvannssirkulasjon, vvc Temperaturforhold Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann Varme og ventilasjon Temperaturforhold Systemløsninger Trykkforhold Regulering Koplingsprinsipper Slik utstyres kundesentralen Omfang av utrustning Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Belysning Romtemperatur Strømtilførsel og automatikk... 18

4 Sluk Spylemulighet Tilgang for VKP Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral Kundens anlegg, sekundærsiden Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc Temperatursikring Gulvvarme Gatevarme-/snøsmelteanlegg Idriftsettelse Kvalitetssikring Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering Valg av rørmateriale og montasje Valg av komponenter og rørdeler Valg av varmevekslere Databeregning/dimensjoneringskontroll Under installasjon Sveising og lodding Plassprøving Besiktning og kontroll Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Innjustering Funksjonskontroll Ferdigrapport Gjentagende tilsyn av kundesentralen Drift og vedlikehold Endring av forskriftene Referanser Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland Vedlegg 2 Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt Vedlegg 3 Retningslinjer forvaltning av tilknytningsplikten... 25

5 5 Vedlegg 4 Melding om installasjon av fjernvarme Vedlegg 5 Generelt systemskjema for kundesentral... 27

6 6 1. Grunnleggende regler og informasjon 1.1. Generelt Et fjernvarmesystem er et sammenhengende oppvarmingssystem der kundesentraler er sammenkoblet til et produksjonsanlegg med et distribusjonsnett av fjernvarmeledninger. Det transporteres oppvarmet vann, som overfører varme til kundene via kundesentraler. Se figur nedenfor. Anlegg for produksjon og distribusjon av varme frem til kundesentral kalles primærsiden, mens anlegget internt i bygget på andre siden av kundesentral kalles sekundærsiden. 1 1 Varmesentral 2 Fjernvarmenett Tilkobling inn/ut av kundesentral 3 Kundesentral Varmeveksling og energimåling 4 Varmeanlegg Byggets rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr 5 Forbruksvann Kaldt forbruksvann inn i bygg 6 Forbruksvann Forbruk av varmt vann 5 2 v Disse tekniske forskriftene gjelder ved prosjektering a av nyinstallasjon samt ved ombygging og n utskifting av installasjoner som er tilknyttet fjernvarme. n De inneholder både råd og krav, samt - k henvisning til myndighetsforskrifter. Kravene er regler a som skal følges for å få et driftssikkert og l d energieffektivt system. For å få god økonomi både tfor kunde og Vesterålskraft Produksjon AS (VKP), f stilles det krav på korrekt dimensjonering og funksjon o på alle deler i systemet. Forskriftene omfatter r b altså både bransjekrav og henvisninger til myndighetskrav, r standarder og direktiver. Forskriftene u k gjelder fra Det er kundens ansvar å innhente s godkjenning av VKP på de systemløsninger v a som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt n dimensjoneringsunderlag og systemn /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god i tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen n n med effektbestillingen. VKP beregner, leverer og står som eier av kundesentraler med effekt over i b 100kW. Disse styres også av VKP. For kundesentraler y med effekt under 100kW, til for eksempel g g eneboliger, eies og styres disse av kunden. VKP skal 2 godkjenne sentraler under 100kW. 3 4 Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske F forskriftene overholdes. Dersom det j planlegges endringer hos eksisterende kunder, som e innebærer behov for andre mengder av vann i r fjernvarmesystemet, skal endringene meddeles VKP n innen tiltak utføres av kunden. Disse forskriftene v gjelder for de aktuelle endringer. Tekniske, økonomiske a og administrative spørsmål for r m fjernvarmetilknytning reguleres i egen kontrakt med kunden og i allmenne leveringsvilkår. Disse e n tekniske forskrifter er et vedlegg til og en del av kontraktsdokumentet e for levering av fjernvarme. t Eventuelle avvik fra forskriftene skal kun forekomme t etter skriftlig samtykke fra VKP. Avvik som ikke - er skriftlig avtalt kan kreves endret på kundes/byggherres t bekostning. 6 1 F o r b r u k s i l k o b l i n g i n n / u t a v k u n d e s e 3 4

7 Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget Sortland kommune har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget for nybygg og hovedombygginger over 500 m 2 innenfor konsesjonsområdet. Vedtaket er gjort i henhold til Plan- og bygningsloven 66A. Sortland kommunes vedtekt er gjengitt i vedlegg 2. Retningslinjer for forvaltning av tilknytningsplikten fremgår av vedlegg 3. VKP skal dekke energibehovet til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og evt. prosessvann for kunder med eksisterende sentralvarmeanlegg samt kunder som omfattes av tilknytningsplikt. Ordet Tilknytningsplikt kan for noen være et negativt ladet ord. I den sammenheng er det verdt å nevne at tilknytningsplikten er vedtatt med bakgrunn i at fjernvarme er et betydelig miljøtiltak som vil komme Sortland-samfunnet til gode. Fjernvarme er både et lokalt, nasjonalt og globalt satsningsområde i klimaarbeidet for å oppnå energi- og miljøeffektiv energiproduksjon og -distribusjon Kundesentraler Kundesentralen er et komplett anlegg som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom kalt fjernvarmesentralen. For større næringsbygg/enkeltkunder, bygges det én fjernvarmesentral pr. bygg. For borettslag/sameier lik borettslagmodellen kan det bygges én felles fjernvarmesentral for hele borettslaget/sameiet. Avtaleforholdet og fjernvarmeavregningen gjøres da mot dette fellespunktet via fellesmåling av forbruket. Se figuren nedenfor. Kundesentralen vil her kunne være et helt eget bygg, eller som en del av et teknisk rom som skal etableres for borettslaget/sameiet. Sekundærsystem Fjernvarme tur/retur Her kan kunden selv velge om han vil ha et direkte system uten varmevekslere i hver boenhet/hvert bygg. Kunden velger selv og bekoster individuell måling av forbruk. For kunder som omfattes av tilknytningsplikt stiller forskriftene også krav til kunden sitt varmeanlegg og tappevannsanlegg. Kundesentraler produseres og leveres hovedsakelig som komplette prefabrikkerte anlegg der regulerings- og sikkerhetsutrustning inngår. Myndighetsforskrifter og direktiver regulerer hvordan produksjon og kontroll av produkter utføres. Plassbygde kundesentraler

8 8 skal oppfylle tilsvarende krav som gjelder for prefabrikkerte anlegg. VKP er ansvarlig for konstruksjon, installasjon og vedlikehold av kundesentralen større enn 100kW frem til og med avtalt grensesnitt. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Kundens tilknytningsavgift dekker kostnaden for kundesentralen og stikkledningen inn i bygget. 1.4 Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Kontakt VKP så snart De har planer om nybygg eller ombygginger. Dette uavhengig av om det planlagte prosjektet omfattes av tilknytningsplikt eller ikke. Fjernvarmetilknytning kan være aktuelt uansett. For øvrig vises det til vedlegg vedr. tilknytningsplikt og rutiner knyttet til tilknytningsplikten (vedlegg 2 og 3). Det er viktig at ledningstraséer, kundesentralens utførelse og plassering i bygningen besluttes så tidlig som mulig. Fjernvarmeledninger inne i kundens bygning skal være tilgjengelige for kontroll og inspeksjon for VKP Fremdriftsplan kundens/byggherres anlegg Vær ute i god tid for å få fjernvarmetilknytning. Gjerne så snart planene om nybygg/endringer er i gang. Dette mener VKP vil styrke prosjektet for begge parter. Det er viktig at VKP får rimelig tid på seg til å bygge fjernvarmeledninger frem til bygningen, alternativt sørge for midlertidig varmeforsyning. Fjernvarmeanlegg krever omfattende arbeider i forhold til valg av trasé og dimensjonering/prosjektering, samt i anleggsfasen. Derfor må retningslinjene nedenfor følges. Avklaringer med VKP før innsendelse av rammesøknader til Sortland kommune/byggesaksavdeling vil dessuten kunne gjøre at behandlingen av søknaden går hurtigere/enklere. Ved prosjekteringsstart skal byggherren skriftlig orientere om fremdriftsplan vedrørende sine byggearbeider. Fremdriftsplanene skal oversendes VKP senest ved oppstart av detaljprosjektering og minimum 4 mnd. før ønsket varmelevering fra fjernvarmenettet. I fremdriftsplanen skal planleggingstid, byggestart, byggeperiode, montasje av varmeanlegg med rørnett innendørs og evt. utendørs, presenteres med en ukes nøyaktighet. Det anbefales at VKP innkalles til prosjekt- /prosjekteringsmøter. Endringer i forhold til fremdriftplan må skriftlig meddeles VKP Dimensjonerende data Byggherre/kunde er ansvarlig for å fremskaffe oppgave over alle dimensjonerende behov for det anlegg som skal tilknyttes fjernvarmesystemet. Opplysningene skal gis på skjema i vedlegg 4. Skjema med dimensjonerende data skal oversendes VKP senest 4 måneder før ønsket varmelevering fra fjernvarmesystemet. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Dette vil bidra til at både VKP og kunde får energioptimal drift. Det er meget viktig for kundens driftskostnader at effekten som bestilles er i henhold til reelt behov Endringer og utskifting i kundens anlegg Ved endringer som gjør det nødvendig å vurdere komplett utskifting av kundesentral eller deler av denne, må kunden ta kontakt med VKP. Dette skal bidra til å sikre optimal drift av både kundens anlegg og kundesentralen. Alle krav i denne forskrift gjelder også for anlegg som opprinnelig ikke var tilknytningspliktige.

9 Eiendomsgrenser VKP installerer alle fjernvarmeledninger og alt utstyr til og med kundesentral i fjernvarmesentralen frem til utgående stusser på sekundærsiden av kundesentral. Dette dekkes av tilknytningsavgiften. Normalt skal det være én kundesentral pr. avtale med kunde. VKP sin eiendomsgrense for kundesentraler med effekt over 100kW er ved utgående stusser på kundens side av kundesentral. For kundesentraler med effekt under 100kW er grensesnittet ved stengeventil på innside av byggets vegg. Kundesentralen skal kunne stenges av fra kundens anlegg. Avstengningsventiler bekostes av kunde. Kunden sørger selv for og bekoster forskriftsmessig tilkopling av sine egne installasjoner til nevnte tilknytningspunkt. Se flytskjemaet nedenfor samt systemskjemaer i kap I skjemaene i kap. 2.4 fremgår hva som er definert som primær- og sekundærside, samt hva kunden må sørge for selv på sekundærsiden (i sitt anlegg) Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde VKP legger fjernvarmeledningene fra hovedledninger i fjernvarmesystemet og frem til kunden. Dette dekkes av anleggsbidrag. Innen leggingen av fjernvarmeledningene påbegynnes, innhentes tilgjengelige kart over andre lednings-/kabeleiere for det aktuelle området. Deretter lager VKP en tegning med samtlige kjente ledninger/kabler, og oversender denne til kunden. Kunden må gi VKP opplysninger om ledninger, kabler og andre gjenstander som finnes innenfor sin tomtegrense, som evt. ikke er tegnet inn på ovennevnte tegning, og som kan påvirke leggingen av fjernvarmerørene. Dersom kunden utelater dette, svarer kunden for de kostnader dette kan medføre. VKP fyller igjen grøft for fjernvarmeledningene og setter de oppgravde markområder, veier, plasser etc. tilbake til opprinnelig stand. Dette gjelder for eksempel at heller, gatesten og kantstein legges tilbake, asfalterte områder reasfalteres, oppgravde busker plantes, gressplener sås med nytt gress Innføring av fjernvarmerør i bygget VKP forbeholder seg retten til å bestemme hvor fjernvarmerørene skal føres inn i bygget. Dette må avtales med VKP i planleggingsfasen. VKP må få tilgang til å legge sine rør før betongarbeider påbegynnes ved installasjoner i nybygg. Ved nybygg utfører kunden veggjennomføringer for fjernvarmeledninger og trekkerør for kabler samt tetting av disse etter innføring av fjernvarmeledningene. Ved innføring av fjernvarmeledninger i eksisterende bygg, besørges det

10 10 samme av VKP. Plassering, størrelse og type tettingsringer bestemmes i samråd mellom kunde og VKP. Plassering av kundesentral i byggets fjernvarmesentral/fyrrom, må avtales med VKP, og fyrrommet skal fortrinnsvis ligge mot yttervegg ved nybygg. 2. Kundesentraler 2.1. Generelt Kundesentralen er en enhet som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom. Basert på bestilt effekt som kunden oversender til VKP (vedlegg 4), sørger VKP for prosjektering og bestilling av kundesentralen og måler Varmt tappevann System for varmt tappevann Tappevannssystemet omfatter ledninger fra varmeveksler til tappestedet og sirkulasjonsledninger for varmtvann (vvc). Det er kundens ansvar å prosjektere, montere og drifte sekundærsiden slik at offentlige lover, forskrifter og normer overholdes. Vær spesielt oppmerksom på Legionellaproblematikken Varmtvannssirkulasjon, vvc Det er viktig at vvc-kretsen er innregulerbar, slik at riktig temperatur opprettholdes ved tappestedet og i vvc-ledningen til varmeveksleren. Som et minimum skal det installeres vvc-system i teknisk rom. Dette for å sikre leveringskvalitet på varmtvannet Temperaturforhold Varmeveksleren dimensjoneres i henhold til de temperaturer som fremgår i tabell 4. Avhengig av i hvilket system varmeveksleren installeres velges aktuell turtemperatur. Temperaturene gjelder ved varmevekslere med rene varmeoverførende flater. Tabell 4: Boligblokker/ næringsbygg Småhus/ leilighetssentraler Laveste turtemperatur fjernvarme Retur-temperatur fjernvarme Innkommende kaldtvann Utgående varmtvann 65 C <25 C 10 C C 65 C <25 C 10 C C Ved behov for høyere temperatur på utgående varmtvann, f.eks. ved restaurant- /storkjøkkendrift etc., må kunden selv sørge for og bekoste ettervarme til korrekt temperatur. Forvarming skal skje via fjernvarme.

11 Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Diagrammet gjelder for boligblokker med normal beboersammensetning. Se også tabell 5 nedenfor. For boliger/boligblokker/boligsammenslutninger med ekstra stort behov for varmt tappevann, som for eksempel studentleiligheter eller for annen type bebyggelse enn boliger, bør behovet beregnes spesifikt. For eldre bebyggelse kan det eksistere tappevannsutrustning som medfører høyere mengder. Slike forhold må sjekkes ut ved beslutning om dimensjonerende vannmengder for varmeveksleren. Tabell 5. Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] 1 0,2 80 0, ,24 5 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

12 Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og tappevannskomfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov Varme og ventilasjon Temperaturforhold Varmevekslere skal dimensjoneres slik at bygningens energi- og effektbehov tilfredsstilles ved dimensjonerende utetemperatur. Iblant kan andre driftssituasjoner enn laveste utetemperatur være dimensjonerende. Det er kundens ansvar å utføre beregninger og bestille effekt som tilfredsstiller ovennevnte. Bygninger som tilknyttes fjernvarmeanlegget, eller som planlegges tilknyttet, skal dimensjonere tekniske anlegg i henhold til følgende tabell 6. Det presiseres at kravet til maksimal returtemperatur er absolutt og gjelder ved alle driftsforhold. Tabell 6: Fjernvarme, turledning v/dut (dimensjonerende) Fjernvarme, returledning v/dut Radiatorsystemets turtemperatur v/dut Varmesystem i nye 70 C < 43 C 70 C 1) 40 C bygg Ventilasjonssystem i 70 C < 33 C 70 C 1) 30 C nye bygg Varmesystem i eldre 80 C <63 C 80 C 60 C bygg Eldre bygg, etter 65 C < 53 C 70 C 50 C energieffektivisering Snøsmelteanlegg 50 C < 25 C 35 C 20 C Radiatorsystemets returtemperatur, til enhver tid 1) Ved dimensjonering av anleggene vil det være en avveiing vedr. temperaturdifferense/ reguleringsproblematikk i forhold til størrelse på varmelegemene/radiatorene. Jo større temperaturdifferense jo større utfordring ift. innregulering (mindre vannmengder). Derfor anbefales det å benytte 60 C som turtemperatur der størrelsen på varmelegemer/radiatorer ikke er avgjørende Systemløsninger. Man skal etterstrebe å opprettholde så lav returtemperatur som mulig på sekundærsiden. Det er derfor viktig å sirkulere minst mulig vann som ikke er avkjølt. Ovennevnte gjøres ved å: Dimensjonere tilstrekkelige flater på varmeavgivere. Benytte shuntgrupper med variable vannmengder på shuntens primærside. Utelate bypasser, eller minimere vannmengder dersom bypass er strengt nødvendig. Benytte mengderegulerte anlegg.

13 13 Eksempel på mengderegulert varmekrets ved bruk av differansetrykkventiler: Mengderegulering Tur varme Retur varme Det er kundens ansvar å innhente godkjenning av VKP på de systemløsninger som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt dimensjoneringsunderlag og system- /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen med effektbestillingen. Ut i fra oversendt underlag velger VKP bl.a. egnet kundesentral og varmemåler. Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske forskriftene overholdes Trykkforhold Varmeveksler for oppvarming og ventilasjon dimensjoneres for maksimalt 20 kpa trykkfall. Ved endelig valg av kundesentral kan trykkfallet dog bli vesentlig lavere. Ta derfor kontakt ved dimensjonering av anlegg på sekundærsiden dersom dette kan være av avgjørende betydning for valg av pumper etc.. På primærsiden er anlegget dimensjonert for trykklasse PN25 (25 bar).

14 Regulering. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og komfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov. Kundesentralen er utstyrt med regulator som styrer pådrag av varme avhenging av utetemperatur. Kurven er anleggsspesifikk og velges i samråd med kunden. Se figur nedenfor. Eksempler: Et nybygg med ventilasjonsanlegg vil typisk få programmert kurve nr. 17,5. Denne gir 70 C ved dimensjonerende utetemperatur (DUT) som er - 11 C på Sortland. Et anlegg kun bestående av gulvvarme, vil kunne ha kurve nr. 7,5 med en maksimalbegrensning på for eksempel 40 C. Om det er vannbåren varme i bad, kan det programmeres en minimumstemperatur på for eksempel 28 C for å sikre komfort også sommerstid Koplingsprinsipper Ulike koplingsprinsipper for kundesentralene velges avhengig av om bygget skal ha dekket varmtvannsbehovet eller ikke. Eksempel på koplingsprinsipp er vist på generelt systemskjema i vedlegg 5. All bestykning som leveres som en del av prefabrikkert kundesentral, men som inngår på sekundærside, er kundens ansvar i forhold til drift- og vedlikehold.

15 Slik utstyres kundesentralen Gjelder for kundesentraler med effekt over 100kW. For mindre sentraler (under 100kW) går grensesnitt mellom VKP og kunde ved stengeventiler på innsiden av byggets vegg. Det finnes flere forskjellige prefabrikkerte kundesentraler i denne størrelsesordenen. VKP skal godkjenne løsningen kunden velger for slike kundesentraler, og installasjon skal utføres av godkjent firma Omfang av utrustning Omfang av utrustning: K = Krav, skal inngå. A = Anbefales inngå. I = Installeres av VKP. B = Installeres/bekostes av byggherre/kunde BT = Bekostes av byggherre/kunde via tilknytningsavgift/anleggsbidrag Effekten beregnes som maksimalt utagbar effekt. Armatur Fjernvarmesentral = Fyrrom/teknisk rom for kundesentral Belysning Strømforsyning fra hovedtavle til skap i fyrrom Plass til fjernvarmemåling Sluk Spylemulighet Fjernvarmens primærside Serviceventiler Filter Trykkmåler Temperaturvisning Radiator-/ventilasjonsveksler Veksler for varmtvann Regulator Reguleringsventil rad./ventilasjon Kabling fra kundesentral til utetemperaturføler Reguleringsventil varmtvann Målerutrustning Lufteventil-/ledninger Avtappingsventil-/ledninger Trekkerør for signalkabler Varmekrets kundens anlegg Serviceventiler Sirkulasjonspumpe Ekspansjonskar Temperaturvisning Trykkmåler Sikkerhetsventil Påfyllingsventil Avtappingsventil Temperatursikring (gulvvarme) Filter Varmtvannskrets kundens anlegg Serviceventiler Sikkerhetsventil Omfang og ansvar for utrustning K, I, BT K, I, BT I K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I, BT K, I K, I, BT K, I, BT K, I, BT A, B

16 16 VVC-pumpe Temperaturvisning Avtappingsventil Forbigang Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Varmevekslere for varme og ventilasjon Materialet i varmevekslerne skal tåle begge systemenes væskemedie. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmevekslerne rådføres Varmeveksler for varmt tappevann På tappevannssiden (sekundærsiden) skal varmeveksleren tåle oksygenriket vann. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmeveksleren rådføres. Det skal finnes mulighet for tetthetsprøving av veksleren når den er installert Plass for målerutrustning Målerplassen har i turledningen et filter, temperaturgiver og termometer. I returledningen finnes en mengdemåler/-giver, temperaturgiver og et termometer. Videre skal det være plass til et integreringsverk, og strømforsyning må ordnes. Installasjonen skal gjøres i henhold til VKP sine retningslinjer slik at høy målenøyaktighet oppnås. Målerutrustningen skal installeres slik at de er lette å lese av og bytte. Målerplassering og avstander fremgår av følgende figur. Integreringsverk skal monteres innenfor 2 meters kabellengde fra mengdegiveren. For småhus/boliger forekommer det at varmemåler strømforsynes med batteri.

17 17 Forklaringer: 1. Plomberbar gruppesentral med sikring 2. Integreringsverk 3. Innkommende ledning fra gruppesentral, tverrsnitt 1,5 mm2. 4. Ledninger mellom varmemålerens deler, tverrsnitt 0,75 mm2. For lengre ledning enn 7,5 m anvendes 1,5 mm2. Nærmere anvisninger se NS EN Mengdegiver, DN = mengdegiverens anslutningsdimensjon. 6. Sikkerhetsbryter (arbeidsbryter) lås-/plomberingsbar. Installeres når måleplassen og sikring (1) ikke er plassert i samme rom. 7. Måletavle Det skal leveres passtykke tilpasset måler som monteres på brakett på vegg. Hele arrangementet for fjernvarmemåling skal utføres i henhold til Norsk Standard, NS EN Energimåler Energimåleren leveres av og er VKP sin eiendom. Utrustningen består av en mengdemåler/- giver, to temperaturgivere og integreringsverk. Utforming og funksjon skal følge NS EN VKP skal ha mulighet til å tilkople målerutrustningen til et kommunikasjonssystem for måleverdioverføring. Kabellengder mellom integrasjonsverk og de to temperaturfølerne skal pga. målenøyaktighet, ha samme lengde. Energidata er tilgjengelig for kunde på Vesterålskraft`s hjemmeside Lufteventil Ventil med ledninger for avleding av luft/vann, monteres på det høyeste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne avlede luft fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp. Lufting kan evt. plasseres utenfor fjernvarmesentralen etter avtale med kunde Avtappingsventil Ventil med ledninger for avleding av vann, monteres på det laveste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne tappe vann fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp Effekt- og mengdebegrensende utstyr VKP har rett til å installere effekt- og mengdebegrensende utstyr til et nivå som tilsvarer byggets/kundens varmebehov. Slikt utstyr monteres, bekostes og eies i tilfelle av VKP Trekkerør for signalkabler og signalkabler VKP har rett til å installere/føre inn i bygget trekkerør for signa- og fiberkabler, samt skjøte/videreføre kabler til andre fjernvarmekunder. Omfanget av fremføring av signalkabler vurderes av VKP. Kabler skal evt. benyttes til styring, energiavlesning samt avlesning av regulator(er) montert i forbindelse med kundesentralen.

18 Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Det skal avsettes plass til rørføringer, kundesentral (varmevekslere med utstyr), energimåler, ventiler m.m. Det må dessuten avsettes plass slik at deler/utstyr lett kan vedlikeholdes og skiftes ut om nødvendig. For kundesentralen kreves normalt 3 meter fri veggplass helt opp til tak og 2 meter ut i fyrrommet/fjernvarmesentralen. Totalt altså 6 m2. Jo tidligere kunden bestiller effekt og involverer VKP i sitt byggeprosjekt, desto større mulighet er det å tilpasse VKP sine installasjoner for på den måten kunne optimalisere arealbehovet Belysning Det er spesielt viktig med tilstrekkelig gode belysningsforhold i rommet - spesielt ved målerutstyret Romtemperatur Rørisolering og avtrekksventilasjon skal utføres så temperaturen i fjernvarmesentralen ikke overstiger 35 ºC. Rørisolering på primærsiden av kundesentral er VKP sitt ansvar Strømtilførsel og automatikk Kunde/byggherre skal fremskaffe strøm for forsyning av integreringsverk og regulator. Det skal fremlegges en egen stigerkabel, med tverrsnitt 2,5 mm2 + j, fra hovedtavle til kundesentralen i teknisk rom. Stigerkabelen avsikres i hovedtavle med en 2-polet 16A automatsikring. Sammen med stigerkabel legges det en hovedjord på 16 mm2. Stigerkabel og hovedjord avsluttes med kveil ved siden av kundesentralen i teknisk rom. Alle installasjoner frem til teknisk rom der kundesentralen står skal utføres av kundes/byggherres installatør, og bekostes av byggherre/kunde. VKP monterer nødvendig fordelingsskap med automatsikringer til sitt eget utstyr. Installasjoner i skapet og frem til kundesentralens regulator, integreringsverk samt temperaturfølere utføres av VKP sin installatør og dekkes inn via anleggsbidraget. VKP monterer følere der det er nødvendig. Se også foregående kapittel Sluk Avløp via sluk skal finnes for tømming av vann ved servicearbeider Spylemulighet Det skal finnes muligheter for rengjøring av gulv ved spyling ved for eksempel servicearbeider Tilgang for VKP VKP skal ha tilgang til fjernvarmesentralen for nødvendig service og vedlikehold etc. For nybygg gjøres dette enklest ved at fjernvarmesentralen legges til yttervegg og med dør ut. Alternativt må tilgang sørges for ved at det etableres en nøkkelboks som sikrer VKP den samme tilgang eller at ansvarlig for bygget er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kunde er ansvarlig for at tilgang sikres uavhengig av alarmsystemer og adgangskontroller. VKP forlanger minst en ansvarlig kontaktperson for anlegg over 100 kw, det må være tilgjengelig kontaktinformasjon slik at driftsavvik/ meldinger kan sendes på SMS og/ eller e-post. VKP har døgnkontinuerlig vakt som nås på telefon

19 19 3. Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral I slike prosjekter skal el-installasjonen utføres på følgende vis: Effekter tilsvarende inntil 125 A: Det etableres en egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. Dette anlegget skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. Effekter tilsvarende over 125 A: Det etableres vanligvis èn egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. VKP skal imidlertid i disse tilfellene være med å avgjøre om anlegget skal deles opp for å unngå effektavregning på nettleie. Anlegget/anleggene skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. 4. Kundens anlegg, sekundærsiden 4.1. Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc. Det er meget viktig at det under montasje og i det ferdige anlegget er nødvendige og håndverksmessig godt utførte opplagringssystemer som sikrer at det ikke blir for stor belastning mot anslutningen til kundesentralens varmevekslere. Dersom dette ikke utføres godt nok, er utbygger/kunde ansvarlig for evt. følgeskader og følgekostnader av dette Temperatursikring Kunden må selv sørge for nødvendig sikringsutrustning mot overtemperatur til sine egne anlegg. Dette kan være sikring av plastrør, parkett, pakninger m.v Gulvvarme På store gulvvarmeanlegg kan det med fordel monteres en egen varmeveksler. Små gulvvarmeanlegg kan kobles direkte i serie med radiator- og ventilasjonskretsen på returledningen med egen pumpekrets og termostatstyrt blandeventil Gatevarme-/snøsmelteanlegg. Store gatevarme-/snøsmelteanlegg skal normalt tas ut fra en egen varmeveksler som forsynes via returledningen på primærsiden av kundesentral. Mindre gatevarme-/snøsmelteanlegg tas ut av separat varmeveksler på kundesentralens sekundærside. Mediet i gatevarmekurs på sekundærsiden må frostsikres. Gatevarmekursen skal ha en maksimalbegrensning på turtemperatur på inntil 40 C. Normalt dimensjoneres gatevarme for 35/20 C (tur/retur). Systemløsninger for ovennevnte systemer avklares med VKP. 5. Idriftsettelse VKP setter normalt IKKE sine anlegg i drift før permanent strømtilførsel til anlegget er etablert.

20 20 6. Kvalitetssikring 6.1. Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering VKP er ansvarlig for prosjektering/dimensjonering av alle installasjoner frem til avtalt grensesnitt mot kunde (serviceventiler på sekundærside). Dette gjelder også dimensjonering av varmevekslere og valg av reguleringsutrustning knyttet til kundesentralen. Se grunnleggende regler i kap. 1. Prosjektering av kundens anlegg/sekundærsiden er kundens rådgiver/entreprenør sitt ansvar. Det er viktig å ta hensyn til trykkfall over kundesentralens varmeveksler, filter etc. i tillegg til anleggets tradisjonelle utrustning Valg av rørmateriale og montasje Rørmaterialer og montasje skal tilfredsstille de aktuelle forskrifter som gjelder for de fastsatte konstruksjons-/dimensjoneringsdata Valg av komponenter og rørdeler Komponenter og rørdeler skal være av materiale og ha minst den trykklasse som kreves i det aktuelle system. Komponentene skal monteres på en slik måte at service og utskifting lett kan skje Valg av varmevekslere Varmevekslere skal oppfylle og være prøvet i henhold til standarden NS-EN Produsent av varmevekslere skal kunne bekrefte dette. Kontrollen omfatter også at produsentens datadimensjoneringsprogram overensstemmer med de tilvirkede produkters ytelser. Dimensjoneringsprogrammene oppdateres, og har derfor angitt en oppdateringsdato. Produksjonskontrollen skal utføres i henhold til den svenske fjernvarmeforeningen sine krav Databeregning/dimensjoneringskontroll En databeregning/simulering av en kundesentral skal omfatte all utrustning i installasjonen, som: varmevekslere og reguleringsutstyr. Det skal også tas hensyn til ulike belastningsforhold Under installasjon Sveising og lodding Myndighetenes krav til sveiseprøver/prosedyrer og sveiselisenser gjelder. I utrustningen som monteres i anlegget kan det inngå materialer som kan ta skade av for høye temperaturer. Dette skal tas hensyn til ved valg av sveisemetode Plassprøving Når installasjonen er ferdigstilt, skal kvaliteten kontrolleres gjennom tetthetsprøving i henhold til gjeldende normer/forskrifter for dette. Der krav til røntgen gjelder skal disse kontroller gjennomføres Besiktning og kontroll Anlegget skal besiktiges, enten som egenkontroll eller av akkreditert organ. Forskrifter for trykkpåkjent utstyr gjelder. VKP utfører alltid kontroll i forhold til at installasjonen oppfyller kravene i denne forskrift. I kontrollen inngår også prøvetrykking av kundesentralen primærside og ledninger som anslutter mot fjernvarmesystemet.

21 Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Etter fullført installasjon skal rørnett renspyles og filtere rengjøres Innjustering En installasjon er ikke å anse som sluttført før anlegget er innjustert for de driftsforhold som er aktuelle for bygget. Både varme-, ventilasjons- og system for varmt tappevann med vvc skal omfattes av innjusteringen. Justeringen skal dokumenteres. Kundesentraler som er sertifisert i henhold til den svenske fjernvarmeforeningens FVF F:103 har i sin testprotokoll anbefalte innstillingsverdier for tappevannsreguleringen. Innjustering skal omfatte: 1. Kontroll og evt. justering av P-bånd og I-tid for reguleringsutrustningen. 2. Innjustering av byggets varmesystem slik at forutsatt temperaturfall i varmesystemet oppnås. 3. Innjustering av vvc-mengde med hensyn til temperatur ved tappestedet og i vvc-ledning fra tappestedet til varmeveksler. Pkt. 1 besørges og bekostes av VKP. Pkt 2 og 3 bekostes av kunde og kan evt. besørges av VKP Funksjonskontroll Når installasjonen er ferdigstilt og innjustert, bør kunde/byggherre sørge for en funksjonskontroll og temperaturmåling for å bedømme at de lovede ytelser overholdes. Følgende bør kontrolleres: 1. Data for inngående komponenter. 2. Plassering av givere. 3. Temperatur på varmt tappevann. 4. Kontroll av varmtvannets innsvingning etter belastningsforandring. 5. Varmevekslerens ytelse ved aktuell varmelast. Produsenten av varmevekslere bør fremskaffe underlag for bedømming ved aktuell driftssituasjon. 6. Kontroll av merking i henhold til byggets standard for merking. 7. Kontroll av anleggdokumentasjon og drifts- og vedlikeholdsinstrukser Ferdigrapport VKP skal sammen med byggherre/kunde befare og kontrollere installasjonen. VKP utsteder ferdigrapport som sendes Sortland kommune som grunnlag for ferdigattest for bygget. Konstaterte avvik rettes opp etter nærmere vurdering og avtale mellom VKP og kunde/byggherre Gjentagende tilsyn av kundesentralen VKP skal utarbeide et drift-, vedlikeholds- og tilsynsprogram for kundesentralen og stikkledninger til denne (primærsiden). Tilsvarende bør kunden sørge for med hensyn til sine anlegg.

22 Drift og vedlikehold For å opprettholde en bra funksjon av kundesentralen og byggets interne systemer, må en drifts- og vedlikeholdsinstruks lages. VKP lager og bekoster instruks for primærside og reguleringsutstyr av kundesentralen, mens kunden lager og bekoster instruks for sine anlegg. Ved rengjøring av varmevekslere og tilhørende system, skal produsenten av varmevekslere rådføres om aktuelt rengjøringsmiddel og arbeidsmetode. 7. Endring av forskriftene VKP kan endre disse forskriftene. Endringene vil foregå ved at reviderte forskrifter legges ut på og at forskriftene sendes ut til de som omfattes av tilknytningsplikten. Dette i forbindelse med avtaleinngåelse. 8. Referanser Fredrikstad fjernvarme: Tekniske forskrifter Trondheim Energi Fjernvarme: Fjernvarme i Trondheim Tekniske forskrifter for TEV`s fjernvarmenett Sydkraft AB: Tekniska Bestämmelser - Fjärrvärme i Malmö & Burlöv Svenska Fjärrvärmeföreningen: Tekniska Bestämmelser Fjärrvärmecentralen, utförande och installation. FVF F-101 Statsbygg: Vannbåren energi Vannfordeling og regulering NTNU/Scandiaconsult: EEU-kurset Energifleksible varmesystemer vannbåren varme.

23 23 Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland

24 24 Vedlegg 2 Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt

25 25 Vedlegg 3 Retningslinjer forvaltning av tilknytningsplikten

26 26 Vedlegg 4 Melding om installasjon av fjernvarme

27 27 Vedlegg 5 Generelt systemskjema for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer