PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013."

Transkript

1 1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune OPPSTARTSPROSESS. Tiltakshaver. Nordbohus Romerike AS, v/bjørn Martin Akre. Adr.: Balder alle Gardermoen. Ansvarlig søker. Planen utarbeides av : Romerike Arkitekter AS, v/sivark mnal/daglig leder Ole Bj. Folmo. Adr.: Boks 166, 2151 Årnes Plangrunnlag. Områdereguleringsplan for Drognesjordet, vedtatt i Nes kommunestyre Planområdet er det samme som delfelt BB1 i Områdereguleringsplanen. Gjeldende formål er Boligbebyggelse - blokkbebyggelse. Hensikten med reguleringen. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere delområdet BB1, og senere delområdet BB2, med egne reguleringsbestemmelser for lavblokkbebyggelse. Detaljreguleringsplan for BB2 vil fremmes som selvstendig planforslag i et senere trinn 2. Denne planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter gjelder derfor bare for delområdet BB1. Eiendomsforhold og areal. Detaljreguleringsplanen er del av gnr.169 bnr.270, hjemmelshaver Dag Drognes, 2150 Årnes. Delfelt BB1 vil bli overskjøtet til tiltakshaver ved start for utbygging av området. BB1-arealet innenfor formålsgrensen i Områdereguleringsplanen for Drognesjordet, er m2. Formålsgrensen for BB1 beholdes uendret. Området ligger syd for Årnes i fortsettelsen av den eksisterende sentrumsbebyggelsen, og på østsiden av Fv 478, jmf. oversiktskart.

2 2 Oppstartsmøte og videre oppfølging. Oppstartsmøte med Nes kommune, Samfunnsutvikling og kultur, v/planrådgiver Thor Albertsen ble avholdt , kopi av referatet er vedlagt som del av planmaterialet. Det er også avhold et undervegsmøte med planrådgiver Albertsen og saksbehandler Tiril Wormdal. Det har vært en god og avklarende dialog med administrasjonen under utarbeidelse av planen. VARSLINGSPROSESS. Varsling. Varsling om oppstart av arbeider med detaljreguleringsplan ble annonsert i avisa Raumnes Nes kommune har oversendt nabolister og adresselister for overordnede myndigheter o.a. for varsling av oppstart av planprosessen. Kartutsnitt med plangrense er avklart med planrådgiver før annonsering. Varsel om oppstart av planarbeid er også lagt inn på Nes kommunes hjemmeside. Kopi av annonse og varslingsbrev m/kartutsnitt er vedlagt som del av planmaterialet. Innspill etter varslingen. Det er mottatt følgende innspill : Offentlig myndigheter mv.: - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen - Statens vegvesen, Region Øst - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Øst Grunneiere og naboer : - ingen innspill på varslingen Innspillene er kommentert av tiltakshaver i det følgende avsnitt. Kopi av alle innspill er vedlagt som del av planmaterialet. Kommentarer til innspill. Vedlegg 1. Navn : Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dato : Planfaglig innspill som peker på at bruk av sentrumsnære og kollektivnære jordbruksarealer avsatt til boligbygging, stiller krav til høy boligtetthet og konsentrert boligutbygging. Det bes om redegjørelse for føringer ved behandlingen av kommunedelplan Årnes og områdereguleringen, samt nye nasjonale og regionale føringer for boligbygging og jordvern.

3 3 Kommentar : Tiltakshaver anser at hensynet til jordvern slik det er forankret i nasjonale og regionale føringer, er tilstrekkelig vurdert under planbehandlingen av Områdereguleringsplanen for Drognesjordet vedtatt Dette plandokumentet presiserer at formålet med reguleringsprosessen er å tilrettelegge for etablering av bl.a. blokkbebyggelse. Detaljreguleringsplanens delfelt, BB1, tillates med BYA=80% i områdereguleringen. Fylkesmannen peker på eksempelsamlingen God boligfortetting i Oslo der det henvises til områder med BRA fra %, og anmoder om at utnyttelsesgraden på området økes. I arbeidet med planforslaget er det benyttet BYA=80% som retningsgivende for utnyttelsen. Det viser seg imidlertid at et slikt nivå på BYA er vanskelig å oppnå innenfor en bebyggelsesstruktur som samtidig skal tilpasse seg målestokken innenfor et mindre bygdesenter. I slike sammenhenger kan utnyttelse uttrykt i %-BYA også bli en dårlig indikator på hva som er den reelle utnyttelsen. Planforslaget har en beregnet utnyttelse på BYA=55,9% Basert på innspill fra Fylkesmannen vedr. ønske om økt grad av utnyttelse, og med fokus på BRA som uttrykk for beregning av U-grad, er planforslaget følgelig omregnet til %-BRA. Omregningen legger til grunn at maks gesims tillater 4 etasjer, dette anses også som en naturlig makshøyde for hele området sett under ett. Dette gir følgende : 4 blokker a 4 etasjer, beregnet BRA m2 Tomteareal for bebyggelsen m2 Utnyttelsesgrad %-BRA=178% Ut fra dette anser tiltakshaver at planforslaget også tilfredsstiller Fylkesmannens ønske om en tilstrekkelig høy utnyttelsesgrad. Det vises for øvrig til avsnittet PLANPROSESS med underpunktet Utnyttelsesgrad, hvor dette er utdypet nærmere. Vedlegg 2. Navn : Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen Dato : Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer. Det pekes imidlertid på at eventuelle kulturminner skal avmerkes i plankartet, og at Riksantikvarens tekst til områdereguleringsplanen også skal tas inn som del av detaljreguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen viser også til ønske om høy utnyttelse, og at krav i områdereguleringsplanen vedr. universell utforming, lekearealer og grøntstruktur mv. blir videreført i detaljplanen. Kommentar : Under arbeidet med Områdereguleringsplanen ble det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor delfelt BB1som denne planen omhandler. Det bør således ikke være behov for å ta inn krav i bestemmelsene til arkeologiske utgravinger i planområdet.

4 4 Vedr. ønske om høy utnyttelse, vises det til kommentarer om dette under Vedlegg 1. Forøvrig vil hensynet til universell utforming, lekearealer og grøntstruktur mv. bli vektlagt i detaljreguleringsplan og bestemmelser. Prosjektet vil bli tilknyttet fjernvarmeanlegg. Vedlegg 3. Navn : Statens vegvesen, Region Øst Dato : SVV fokuserer på trafikkstøy langs Fv 478, og peker på at deler av området ligger i gul sone. Utredning av støy i henhold til retningslinje T-442/2012 forventes som vedlegg til planforsalget, samt at støyskjermingstiltak skal være dokumentert utført før det gis ferdigattest for boliger i gul sone. SVV skal gjennom bestemmelsene sikres rett til godkjenning av byggeplaner for tiltak som berører Fv 478. Kommentar : Det er utarbeidet rapport Beregning av trafikkstøy, denne vil være retningsgivende for utforming av boligprosjektet. Rapporten er vedlagt som del av plandokumentene. Vedr. krav til godkjenning av byggeplaner for tiltak som berører Fv 478, så vil det bli tatt inn i planbestemmelsene. Vedlegg 4. Navn : Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst Dato : NVE anbefaler at geotekniker kontaktes for kontroll av stabilitet når prosjektet blir uttegnet. Kommentar : Krav til geoteknisk kontroll av stabilitet vil bli innarbeidet i planbestemmelsene. Geoteknisk rapport er vedlagt som del av plandokumentene. PLANPROSESS. Beskrivelse av planforslaget. Hoveddisposisjon. Området tenkes utbygget med 4 bygningsvolumer gruppert i en kvartalsformasjon med et sentralt gårdsrom i midten. Hver av de fire bygningskroppene framstår som selvstendige volumer med frie passasjer imellom. Byggene plasseres langs delfeltets yttergrenser og det vil dannes ulike vinkler i møtepunktene mellom byggene. Dette medfører etablering av ulike utvendige romsoner som er med på å skape spenning og variasjon i uterommene. Under bebyggelsen etableres det et eget garasjeanlegg med parkeringsareal og sportsboder til leilighetene. Nedkjøringsrampe til kjellerparkeringen etableres i delfeltets østre grense. Det er trapp og heis fra kjellerparkeringen og opp gjennom alle etasjeplan.

5 5 Gjesteparkering etableres på marknivå under boligbygget mot øst. Her vil første boligetasje da starte på 2.-etasjes nivå. Adkomsten til gjesteparkeringen legges inn fra Kjøreveg 2 (Drognestoppen). Denne adkomsten vil også bli benyttet for økonomitransport til innerområdet mellom byggene. De 4 bygningsvolumene består av to forskjellige blokktyper med ulik størrelse. Den største enheten har 9 leiligheter pr. etasjeplan, og den minste har 6 leiligheter pr. etasje. Tre av blokkene har 4 fulle leilighetsplan, mens den siste blokka har 3 leilighetsplan pluss et delvis åpent markareal for gjesteparkering nederst. Totalt utgjør dette 111 leiligheter. Leilighetsmixen er basert på en omfattende markedsundersøkelse for prosjektet, og kommer ut med : 14 stk 2-roms a ca. 50 m2 83 stk 3-roms a ca. 75 m2 14 stk 4-roms a ca. 90 m2 Lavblokkene har korridorløsning med trappe- og heishuset plassert i en midtposisjon. Dette gir leilighetsrekker gruppert i blokkenes lengderetning. Endeleilighetene kan ha vindus- og balkongløsninger både på langvegg og gavlvegg, dette varierer litt i h.h. til plasseringen av det aktuelle bygget. Alle byggene har felles takterrasser. Dette arealet inngår som en del av uteoppholdsarealet, jmf. eget punkt. Både i konstruktivt system og i materialbruk for øvrig, er det tenkt trebaserte konstruksjoner. Trappe- og heishus er av støpte materialer, og ivaretar statikken i bygningskroppene. Adkomst. BB1 har hovedadkomst fra Kjøreveg 4 (felles for BB1 og BK9) med direkte tilknytning til nedkjøringsrampe til parkeringskjeller. Dette vil være beboernes separate kjøreadkomst. Reguleringsmessig er nedkjøringsrampen regulert som del av bebyggelsen BB1.3 BB1 har også adkomst fra Kjøreveg 2. Dette vil være en fellesadkomst for gjesteparkering og for økonomitransport til BB1 s innerområde, og er markert med KV1 i planen. Gjesteparkeringen er lagt på markplan under blokk BB1.4, og vil være et areal delvis skjermet mot innerområdet av enkle spileveggsløsninger. Deler av innerområdet er kjørtbart areal regulert som Gatetun (GT1) i planen. Dette gir mulighet for adkomst også for utrykningskjøretøy, snøryddeutstyr etc. Tanken med dette er at kjøretrafikken må underordne seg de myke trafikantene, dvs. beboerne i området. Dette medvirker til senket hastighet, og en tryggere trafikksituasjon, samtidig som arealene får en multifunksjonell bruk, og blir en integrert del av området. Sykkelparkeringen (PS1-4) er også lagt til det felles adkomstområdet. Det er også vist en mindre sykkelparkering (PS2) ved adkomsten via Kjøreveg 4, denne tenkes avsatt til sykkelparkering for gjester.

6 6 Parkering og garasjeanlegg. Det er lagt opp til en egen parkeringsnorm for BB1. Denne avviker noe fra kommunens gjeldende parkeringsvedtekter. Dette er imidlertid i samsvar med intensjoner i overordnede retningslinjer vedr. transportbehov knyttet til boligbygging vær knutepunkter for kolletivtrafikk. Det vises her til merknader fra Fylkesmannen i saken. Det er lagt opp til 1,3 P-plasser pr leilighet i snitt. Med 111 leiligheter gir dette totalt 145 parkeringsplasser. 28 av disse plassene, hvorav 2 stk HC-plasser, er avsatt til gjesteparkering på markplan. De øvrige 117 P-plassene ligger i parkeringskjeller, og er avsatt til leilighetene. Dette gir i tillegg til 1 P-plass pr. leilighet, også mulighet for å ha en mindre buffer med P- plasser som kan leies/kjøpes som ekstraplasser for leilighetene. Parkeringsdekningen beregnet etter de gjeldende kommunale vedtektene vil med den aktuelle leilighetsmixen utgjøre ca. 1,5 plasser pr. leilighet. Foreslått justert parkeringsdekning for BB1 gir 1,3 plasser pr. leilighet, og anses å være mer i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Sykkelparkeringen er basert på kommunale parkeringsvedtekter, det vil si 205 sykkelplasser i h.h. til leilighetsmixen. Disse er fordelt langs ytterkantene av gjesteparkeringsarealet på markplan. På det nærmeste feltet ved adkomstområdet KV1, markeres det ut sykkelparkering forbehold gjester. Et parkeringsareal for 205 sykler vil gi en sammenhengende rekke på 123 meter med tverrstilte sykler, dvs. ca. 30 meter lengre enn BB1-områdets gjennomsnittelige lengde. Til sammenlikning kan opplyses at Årnes stasjon har en oppstillingsrekke for 57 sykler, altså ca. ¼-del av det teoretiske behovet for BB1 ifølge kommunal vedtekt. Dagens sykkelkultur er i sterk grad er rettet mot kostbare terreng- og hybridtyper ofte til ett titalls tusen kroner. Disse syklene parkeres ikke i åpne ukontrollerte sykkelstativer, men blir gjerne tatt med innomhus. Det burde derfor i større grad legges opp til mulighet for litt romsligere sportsboder tilknyttet leilighetene, dette vil bli vurdert i prosjektet. På illustrasjonsplanen er det vist en sykkelparkering på markplan som er antas å være rikelig i forhold til antall leiligheter. Der er det vist et areal som tillater 80 sykkeloppstillinger. I tillegg er det også vist et mindre areal avsatt til gjestesykler. I reguleringsplanen er det medtatt arealer som tilfredsstiller oppstilling for 205 sykler (PS1-4). I reguleringsbestemmelsene anses det imidlertid rimelig å kunne si at sykkelparkering skal opparbeides fortløpende innenfor PS1-4 i h.h. til aktuelt behov. Uteoppholdsarealer. Det er avsatt 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette er arealer som dekkes inn av balkonger, lekeplasser og felles uteoppholdsarealer samt takterrassearealer. Gatetunarealene er ikke medtatt i beregningen. Oversikt på arealene finnes i vedlagte MUA-beregning. Uteoppholdsarealene (FA1-4) ligger plassert i ulike sammenhenger mellom byggene, og skal tjene som sosiale møtepunkter for beboerne. Det er fordelt tre separate nærlekområder mellom byggene (LEK1-3). Disse er plassert i forskjellig posisjoner i forhold til solas gang gjennom dagen.

7 7 Nærlekområdene er også med på å definere de ulike rommene mellom byggene, og vil tjene som sosiale møteplasser både for barn og voksne. Det vises til vedlagte Illustrasjonsplan og 3D-illustrasjonene. Det er også foreslått en enkel broforbindelse (B1) fra innerområdets østre del og over til Lekeplass 1 som ligger utenfor plangrensen. Dette vil kunne bli et spennende arkitektonisk element som binder BB1-feltet direkte sammen med det felles lekearealet. Fellesarealer mellom byggene (FA1-4) behandles parkmessig, og vil binde bebyggelsen og uteoppholdsarealene sammen, det vises til vedlagte 3D-illustrasjoner. Møblering av disse arealene vil være gjenstand for ytterligere detaljering, og vil bli bearbeidet sammen med byggemeldingen for prosjektet. Byggehøyder. Områdereguleringsplanen legger til grunn gesimshøyde på inntil 15 meter og mønehøyde på inntil 17,5 meter, og inntrukket 4.etasje. Områdeplanen tillater både flate og skrå tak. Bebyggelsen innenfor BB1 er utformet med full 4.etasje. Dette er vurdert som fornuftig både ut fra estetiske hensyn og ut fra praktiske bygningstekniske forhold. Høydemessig vil 4 etasjer ligge med god margin innenfor maks gesims på 15 meter. Med en flatt-taksløsning som benyttes for bebyggelsen, vil inntrukket toppetasje være uten betydning høydemessig ut fra at en selv med 4 fulle etasjer likevel vil ligge under maks gesims på 15 meter. Det er aktuelt å etablere takterrassearealer på byggene. Disse terrassene vil ha en rekkverkshøyde som også vil ligge under maksgrensen på 15 meter fra gjennomsnittelig planert terreng. Takterrassene er imidlertid tilbaketrukket i forhold til veggliv og ordinær gesims. Dette gjør at en vil bevare en lavere gjennomsnittshøyde ved yttervegg, og terrassene vil ikke fremstå som et ruvende bygningselement oppe på takflatene. En slik løsninge vil i stor oppleves som en tilbaketrukket og skjermet situasjon. Takterrassearealene er gitt en bakvegg i form av en pergolaløsning. Denne konstruksjonen er en åpen trekonstruksjon, og knytter seg til heis- og trappehuset som gir tilgang til taknivået. Både pergola og trappehusene vil overstige høyden for maksimal gesims på 15 meter, men de vil fortsatt ligge under den maksimale mønehøyden på 17,5 meter. Det vises til vedlagte snitttegning som angir de maksimale byggehøydene. I reguleringsbestemmelsene til detaljreguleringsplanen er det angitt generell gesimshøye inntil 15 meter, og det tillates trappe-/heishus med tilhørende skjermveggløsninger inntil 17,5 meter over gjennomsnittelig planert terreng. Byggegrenser. Områdereguleringsplanen har satt en byggegrense med avstand 4 meter fra formålsgrensen for blokkbebyggelsen for BB1. I detaljreguleringsplanene er denne byggelinja opprettholdt for bebyggelsens hovedvolumer, og angir således vegglivets posisjon i byggelinjen.

8 8 Det tillates at balkongarealer og letak over innganger kan overskride byggegrensen med inntil 2,0 meter. For nedkjøringsrampen til parkeringsetasjen er byggegrensen lagt i avstand 1,5 meter fra formålsgrensen. Disse to situasjonene anses ikke å gi negative konsekvenser for øvrig fremtidig bebyggelse innenfor områdereguleringsplanen. Dette fordi bygningsvolumene med tilhørende balkonger, og selve nedkjøringsrampen, ikke vender direkte mot annet boligformål. Det vil alltid være annet formål i en mellomsone. Det anses derfor ikke at den valgte løsningen vil ha negative konsekvenser for de øvrige arealene. Utnyttelsesgrad. Det er gjort en beregningsskisse på BYA, jmf. vedlegg BYA-beregning. Som grunnlag for BYA-arealet er det benyttet de samlede arealene for bygningskroppene inklusive balkonger og trappe-/heishus samt arealer som opptas av parkering på markplan. I dette tilfelle vil det si arealet for sykkelparkeringen som strekker seg utenfor BB1.4 s ytterlinjer. Dette er markert og synliggjort på vedlegget. Dette gir en BYA=55,9%. Som anført under kommentarene til Vedlegg 1, innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er det også gjort en U-gradsvurdering basert på %-BRA. Denne beregningen gir BRA=178% for prosjektet. I denne beregningen er arealet for kjellerparkeringen ikke medtatt. I h.h. til Veileder Grad av utnytting, pkt. 2, tabell 2-2 vedr. beregning av areal helt eller delvis under terreng, vises det til at en i planbestemmelsene kan fastlegge om dette arealet skal medregnes til bruksarealet eller ikke. Hvis en da velger å ta med arealet for kjellerparkeringen i beregningen, vil utnyttelsen for BB1 bli ca. BRA=235%. Dette viser at prosjektet har en utnyttelsesgrad som er helt i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. Tiltakshaver anser imidlertid at for den praktiske detaljreguleringen av BB1, vil det være enklest å benytte %-BYA som uttrykk for U-graden. Det er derfor i reguleringsbestemmelsene videreført den maksimalt tillatte BYA en fra områdereguleringsplanen, det vil si maksimalt %-BYA=80%. Estetikk og utforming. Prosjektet bygges opp rundt prefabrikkerte bygningsvolumer. Disse er typiske trekonstruksjoner basert på bindingsverk og bjelke/sperreløsninger i gulv og tak. Modulene leveres med ferdige gulv/himlingskonstruksjoner, og får et dobbelt etasjeskille bestående av isolert himlingsbjelkelag fra underliggende modul og isolert gulvbjelkelag i overliggende modul. Dette skaper stabile konstruksjoner med særlig god lydisolasjon mellom leilighetene. Bygningsvolumenes formuttrykk er basert på panelarkitektur. Fasadematerialene vil veksle mellom planelte og platekledde flater med et helhetlig farge- og materialmessig uttrykk. På heis- og trappehus benyttes en teglforblending i kontrasterende farge. Det legges stor vekt på et enhetlig arkitektonisk formuttrykk. Det er foretatt en rytmisk oppdeling av bygningsvolumene i mindre enheter som størrelsesmessig gir god tilpassing til eksisterende

9 9 bebyggelse, og til bygningsvolumer i de senere byggetrinn på Drognesjordet, (eneboliger, rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse). Bebyggelsen er illustrert med fasadeoppriss og diverse 3D-illustrasjoner. Dette materialet må vurderes som et veiledende uttrykk for bebyggelsens detaljeringsnivå. Under den videre detaljprosjekteringen vil det kunne fremkomme mindre praktiske justeringer, men det vedlagte illustrasjonsmaterialet er retningsgivende og førende for bebyggelsens utforming og materialbruk. Forhold for barn. Det er vektlagt en trafikksikker plassering av leke- og oppholdsarealer i planområdet. Arealene er delt i ulike soner for å kunne skille på ulike bruksmåter og på ulike brukergrupper. Dette spenner fra sandlek i et beskyttet nærområde mellom byggene, og til mulighet for utfordrende aktiviteter med rullebrett og streetbasket på gatetunarealene. I ytterkant av planområdet mot øst finnes det et større areal definert som Lekeplass 1 i Områdereguleringsplanen. Det er foreslått etablert en enkel gangbru over nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren. Denne vil gi direkte adkomst fra BB1 og til Lekeplass 1. Samhandlingssoner for barn, ungdom og voksne tenkes etablert rundt og tilknyttet gatetunarealene der hvor disse tangerer trappehus og kommunikasjonspunktene i anlegget. Her skapes det lett naturlige treffpunkter for alle aldersgrupper. Solforhold. Ut fra at bebyggelsen er samlet i en kvartalsformasjon, vil det naturlig oppstå variasjon mellom sol og skygge i løpet av dagen. Midtkorridorløsningen for blokkene medfører at alle leiligheter ikke vil få optimale solforhold til enhver tid på dagen. Det er imidlertid lagt vekt på å plassere leiligheter i galvområdene med vinduer og balkonger på to vegger. Disse vil få sola med seg rundt hjørne, og vil komme svært gunstig ut. En visst andel leiligheter vil imidlertid få hovedsakelig morgen- og formiddagssol, mens en større gruppe vil få mest ettermiddagssol. Dette er imidlertid noe av prisen en må betale for å oppnå den høye utnyttelsen på området som er ønskelig. Byggene er lagt slik i forhold til hverandre at det oppstår åpninger inn i området på ulike steder. Dette gjør at en vil oppleve solinnfall på ulike steder, og til ulike tider på dagen. Dette vil medvirke til at området både lys- og solmessig vil oppleves som variert og skiftende gjennom dagen. Det er laget soldiagram for bebyggelsen for ulike årstider, mars/september og juni. Diagrammene viser sol/skyggesituasjoner på ulike tider av dagen for området. Soldiagrammene viser at situasjonen sommerstid er god store deler av dagen for innerområdet mellom byggene. Vår og høst står sola lavt og vil gi skygge på ettermiddagstid. Det er imidlertid viktig å merke seg at store deler av balkongarealene vil være solbelyst selv om gårdsrommet kan ha skygge på gulvet. Og det er også viktig å merke seg at alle byggene har takterrassearealer. Disse vil ligge i sol og med en flott utsikt utover elvelandskapet gjennom hele året.

10 10 Universell utforming. Alle leiligheter har tilgjengelighet via heisløsning. Dette gjelder også fra parkeringskjeller. Dette gir full tilgjengelighet over hele området, og til alle uteoppholdsarealene. Leilighetene utformes ut fra Husbankens krav til livsløpsstandard. Kommunaltekniske forhold mv. Det er avsatt ett felles område for renovasjon (R1). På illustrasjonsplanen er dette benevnt som Miljøstasjon. Miljøstasjonen er plassert i en skjermet situasjon i forhold til områdets fellesarealer, og med lett tilgang for tømming fra Kjøreveg 2. Miljøstasjonen er tenkt som et nedsenkbart containersystem, f.eks. Sub-Vil eller tilsv. Risiko og sårbarhet. Det er utført ROS-analyse basert på en standard sjekkliste, jmf. avsnittet ROS-analyse. ROS-analysen avdekker ikke forhold som er til hinder for gjennomføring av tiltaket. Det er knyttet kommentarer til tre forhold i analysen. Dette gjelder geotekniske forhold, usikkerhet rundt radonforekomst og støy fra Fv 478. Disse temaene vil bli underlagt ytterligere vurderinger i forbindelse med byggesaken, og blir ivaretatt under prosjekteringen. Energikilder. Det vil bli benyttet vannbårent system med gulvvarme som hovedoppvarming. Boliganlegget vil bli tilknyttet et fjernvarmesystem. PLANDOKUMENTER. Oversikt over leverte plandokumenter. VARSLING : - varslingstekst i avis - varslingsbrev - kart med planavgrensning - varslingslister - varsling på kommunens hjemmesider INNSPILL PÅ VARSLING : - orientering om innspill - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Akershus Fylkeskommune - Statens vegvesen, Region Øst - Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst

11 11 PLANPROSESS : - referat fra oppstartsmøte - oversiktskart - planbeskrivelse, datert PLANKART : - detaljreguleringsplan, datert bare digitalt (SOSI-fil) BESTEMMELSER: - reguleringsbestemmelser, datert ROS-analyse : - natur- og miljøforhold - virksomhetsbasert sårbarhet - infrastruktur UTNYTTELSESGRAD : - BYA-beregning UTEOPPHOLDSAREALER : - MUA-beregning SOLDIAGRAM : - sol/skygge juni - sol/skygge mars/september TEGNINGER : - illustrasjonsplan 1:500 - snitt og fasadeoppriss - 3D-illustrasjoner

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for delområde Støver Øst B3.2, Bodø kommune. Dato : 07.03.2012

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for delområde Støver Øst B3.2, Bodø kommune. Dato : 07.03.2012 1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for delområde Støver Øst B3.2, Bodø kommune. Dato : 07.03.2012 OPPSTARTSPROSESS. Tiltakshaver. Støver Utleie AS, v/hans Marius Brekke, Paal Anderson og Tom Ringberg.

Detaljer

2.gangs behandling - Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB1

2.gangs behandling - Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB1 Arkivsak: 2013/730-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 10.12.2013 2.gangs behandling - Detaljregulering - Drognesjordet,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsendring Raumnes Brygge

Reguleringsendring Raumnes Brygge Detaljreguleringsplan Raumnes Brygge. PlanID : 023608021 PLANBESKRIVELSE. Bakgrunn. Forslagstiller : Plankonsulent : Glomma Boligpark AS Romerike Arkitekter AS Hensikten med planarbeidet er å utføre en

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELOMRÅDE STØVER ØST B3.2. Dato for siste behandling i PNM komiteen den..

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELOMRÅDE STØVER ØST B3.2. Dato for siste behandling i PNM komiteen den.. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELOMRÅDE STØVER ØST B3.2 Dato for siste behandling i PNM komiteen den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695.

Planbestemmelser DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695. Planbestemmelser 2023 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - del av gnr. 15/137, 695. Arkivsak: 05/2148 Arkivkode: PLANR 2023 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - ÅKRA - DEL AV 15/137,695 Godkjent i Karmøy

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201318 Arkivsaksnr: 2013/1183-14 Sakshandsamar: Mona Rustad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 130/2013 28.10.2013

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Planbestemmelser 4012 PERESTRANDA

Planbestemmelser 4012 PERESTRANDA Planbestemmelser 4012 PERESTRANDA Arkivsak: 08/342 Arkivkode: PLANR 4012 Sakstittel: PLAN NR. 4012 - REGULERINGSPLAN FOR PERESTRANDA STORESUND Egengodkjent i Karmøy Kommunestyre 09.02.10 Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B ENDRING AV REGULERINGSPLANEN FOR LILLEHAMMER SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Forslag (Lillehammer Taarn as ved Code Arkitektur AS, GS): 27.5.2015 Revidert (Lillehammer

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/ Eiendommen 102/125 tas ut av plankartet før annengangsbehandling.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/ Eiendommen 102/125 tas ut av plankartet før annengangsbehandling. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-18 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/15 09.09.2015 244 A Detaljplan B26 Dregsethvegen (gnr

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer