PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013."

Transkript

1 1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune OPPSTARTSPROSESS. Tiltakshaver. Nordbohus Romerike AS, v/bjørn Martin Akre. Adr.: Balder alle Gardermoen. Ansvarlig søker. Planen utarbeides av : Romerike Arkitekter AS, v/sivark mnal/daglig leder Ole Bj. Folmo. Adr.: Boks 166, 2151 Årnes Plangrunnlag. Områdereguleringsplan for Drognesjordet, vedtatt i Nes kommunestyre Planområdet er det samme som delfelt BB1 i Områdereguleringsplanen. Gjeldende formål er Boligbebyggelse - blokkbebyggelse. Hensikten med reguleringen. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere delområdet BB1, og senere delområdet BB2, med egne reguleringsbestemmelser for lavblokkbebyggelse. Detaljreguleringsplan for BB2 vil fremmes som selvstendig planforslag i et senere trinn 2. Denne planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter gjelder derfor bare for delområdet BB1. Eiendomsforhold og areal. Detaljreguleringsplanen er del av gnr.169 bnr.270, hjemmelshaver Dag Drognes, 2150 Årnes. Delfelt BB1 vil bli overskjøtet til tiltakshaver ved start for utbygging av området. BB1-arealet innenfor formålsgrensen i Områdereguleringsplanen for Drognesjordet, er m2. Formålsgrensen for BB1 beholdes uendret. Området ligger syd for Årnes i fortsettelsen av den eksisterende sentrumsbebyggelsen, og på østsiden av Fv 478, jmf. oversiktskart.

2 2 Oppstartsmøte og videre oppfølging. Oppstartsmøte med Nes kommune, Samfunnsutvikling og kultur, v/planrådgiver Thor Albertsen ble avholdt , kopi av referatet er vedlagt som del av planmaterialet. Det er også avhold et undervegsmøte med planrådgiver Albertsen og saksbehandler Tiril Wormdal. Det har vært en god og avklarende dialog med administrasjonen under utarbeidelse av planen. VARSLINGSPROSESS. Varsling. Varsling om oppstart av arbeider med detaljreguleringsplan ble annonsert i avisa Raumnes Nes kommune har oversendt nabolister og adresselister for overordnede myndigheter o.a. for varsling av oppstart av planprosessen. Kartutsnitt med plangrense er avklart med planrådgiver før annonsering. Varsel om oppstart av planarbeid er også lagt inn på Nes kommunes hjemmeside. Kopi av annonse og varslingsbrev m/kartutsnitt er vedlagt som del av planmaterialet. Innspill etter varslingen. Det er mottatt følgende innspill : Offentlig myndigheter mv.: - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen - Statens vegvesen, Region Øst - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Øst Grunneiere og naboer : - ingen innspill på varslingen Innspillene er kommentert av tiltakshaver i det følgende avsnitt. Kopi av alle innspill er vedlagt som del av planmaterialet. Kommentarer til innspill. Vedlegg 1. Navn : Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dato : Planfaglig innspill som peker på at bruk av sentrumsnære og kollektivnære jordbruksarealer avsatt til boligbygging, stiller krav til høy boligtetthet og konsentrert boligutbygging. Det bes om redegjørelse for føringer ved behandlingen av kommunedelplan Årnes og områdereguleringen, samt nye nasjonale og regionale føringer for boligbygging og jordvern.

3 3 Kommentar : Tiltakshaver anser at hensynet til jordvern slik det er forankret i nasjonale og regionale føringer, er tilstrekkelig vurdert under planbehandlingen av Områdereguleringsplanen for Drognesjordet vedtatt Dette plandokumentet presiserer at formålet med reguleringsprosessen er å tilrettelegge for etablering av bl.a. blokkbebyggelse. Detaljreguleringsplanens delfelt, BB1, tillates med BYA=80% i områdereguleringen. Fylkesmannen peker på eksempelsamlingen God boligfortetting i Oslo der det henvises til områder med BRA fra %, og anmoder om at utnyttelsesgraden på området økes. I arbeidet med planforslaget er det benyttet BYA=80% som retningsgivende for utnyttelsen. Det viser seg imidlertid at et slikt nivå på BYA er vanskelig å oppnå innenfor en bebyggelsesstruktur som samtidig skal tilpasse seg målestokken innenfor et mindre bygdesenter. I slike sammenhenger kan utnyttelse uttrykt i %-BYA også bli en dårlig indikator på hva som er den reelle utnyttelsen. Planforslaget har en beregnet utnyttelse på BYA=55,9% Basert på innspill fra Fylkesmannen vedr. ønske om økt grad av utnyttelse, og med fokus på BRA som uttrykk for beregning av U-grad, er planforslaget følgelig omregnet til %-BRA. Omregningen legger til grunn at maks gesims tillater 4 etasjer, dette anses også som en naturlig makshøyde for hele området sett under ett. Dette gir følgende : 4 blokker a 4 etasjer, beregnet BRA m2 Tomteareal for bebyggelsen m2 Utnyttelsesgrad %-BRA=178% Ut fra dette anser tiltakshaver at planforslaget også tilfredsstiller Fylkesmannens ønske om en tilstrekkelig høy utnyttelsesgrad. Det vises for øvrig til avsnittet PLANPROSESS med underpunktet Utnyttelsesgrad, hvor dette er utdypet nærmere. Vedlegg 2. Navn : Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen Dato : Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer. Det pekes imidlertid på at eventuelle kulturminner skal avmerkes i plankartet, og at Riksantikvarens tekst til områdereguleringsplanen også skal tas inn som del av detaljreguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen viser også til ønske om høy utnyttelse, og at krav i områdereguleringsplanen vedr. universell utforming, lekearealer og grøntstruktur mv. blir videreført i detaljplanen. Kommentar : Under arbeidet med Områdereguleringsplanen ble det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor delfelt BB1som denne planen omhandler. Det bør således ikke være behov for å ta inn krav i bestemmelsene til arkeologiske utgravinger i planområdet.

4 4 Vedr. ønske om høy utnyttelse, vises det til kommentarer om dette under Vedlegg 1. Forøvrig vil hensynet til universell utforming, lekearealer og grøntstruktur mv. bli vektlagt i detaljreguleringsplan og bestemmelser. Prosjektet vil bli tilknyttet fjernvarmeanlegg. Vedlegg 3. Navn : Statens vegvesen, Region Øst Dato : SVV fokuserer på trafikkstøy langs Fv 478, og peker på at deler av området ligger i gul sone. Utredning av støy i henhold til retningslinje T-442/2012 forventes som vedlegg til planforsalget, samt at støyskjermingstiltak skal være dokumentert utført før det gis ferdigattest for boliger i gul sone. SVV skal gjennom bestemmelsene sikres rett til godkjenning av byggeplaner for tiltak som berører Fv 478. Kommentar : Det er utarbeidet rapport Beregning av trafikkstøy, denne vil være retningsgivende for utforming av boligprosjektet. Rapporten er vedlagt som del av plandokumentene. Vedr. krav til godkjenning av byggeplaner for tiltak som berører Fv 478, så vil det bli tatt inn i planbestemmelsene. Vedlegg 4. Navn : Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst Dato : NVE anbefaler at geotekniker kontaktes for kontroll av stabilitet når prosjektet blir uttegnet. Kommentar : Krav til geoteknisk kontroll av stabilitet vil bli innarbeidet i planbestemmelsene. Geoteknisk rapport er vedlagt som del av plandokumentene. PLANPROSESS. Beskrivelse av planforslaget. Hoveddisposisjon. Området tenkes utbygget med 4 bygningsvolumer gruppert i en kvartalsformasjon med et sentralt gårdsrom i midten. Hver av de fire bygningskroppene framstår som selvstendige volumer med frie passasjer imellom. Byggene plasseres langs delfeltets yttergrenser og det vil dannes ulike vinkler i møtepunktene mellom byggene. Dette medfører etablering av ulike utvendige romsoner som er med på å skape spenning og variasjon i uterommene. Under bebyggelsen etableres det et eget garasjeanlegg med parkeringsareal og sportsboder til leilighetene. Nedkjøringsrampe til kjellerparkeringen etableres i delfeltets østre grense. Det er trapp og heis fra kjellerparkeringen og opp gjennom alle etasjeplan.

5 5 Gjesteparkering etableres på marknivå under boligbygget mot øst. Her vil første boligetasje da starte på 2.-etasjes nivå. Adkomsten til gjesteparkeringen legges inn fra Kjøreveg 2 (Drognestoppen). Denne adkomsten vil også bli benyttet for økonomitransport til innerområdet mellom byggene. De 4 bygningsvolumene består av to forskjellige blokktyper med ulik størrelse. Den største enheten har 9 leiligheter pr. etasjeplan, og den minste har 6 leiligheter pr. etasje. Tre av blokkene har 4 fulle leilighetsplan, mens den siste blokka har 3 leilighetsplan pluss et delvis åpent markareal for gjesteparkering nederst. Totalt utgjør dette 111 leiligheter. Leilighetsmixen er basert på en omfattende markedsundersøkelse for prosjektet, og kommer ut med : 14 stk 2-roms a ca. 50 m2 83 stk 3-roms a ca. 75 m2 14 stk 4-roms a ca. 90 m2 Lavblokkene har korridorløsning med trappe- og heishuset plassert i en midtposisjon. Dette gir leilighetsrekker gruppert i blokkenes lengderetning. Endeleilighetene kan ha vindus- og balkongløsninger både på langvegg og gavlvegg, dette varierer litt i h.h. til plasseringen av det aktuelle bygget. Alle byggene har felles takterrasser. Dette arealet inngår som en del av uteoppholdsarealet, jmf. eget punkt. Både i konstruktivt system og i materialbruk for øvrig, er det tenkt trebaserte konstruksjoner. Trappe- og heishus er av støpte materialer, og ivaretar statikken i bygningskroppene. Adkomst. BB1 har hovedadkomst fra Kjøreveg 4 (felles for BB1 og BK9) med direkte tilknytning til nedkjøringsrampe til parkeringskjeller. Dette vil være beboernes separate kjøreadkomst. Reguleringsmessig er nedkjøringsrampen regulert som del av bebyggelsen BB1.3 BB1 har også adkomst fra Kjøreveg 2. Dette vil være en fellesadkomst for gjesteparkering og for økonomitransport til BB1 s innerområde, og er markert med KV1 i planen. Gjesteparkeringen er lagt på markplan under blokk BB1.4, og vil være et areal delvis skjermet mot innerområdet av enkle spileveggsløsninger. Deler av innerområdet er kjørtbart areal regulert som Gatetun (GT1) i planen. Dette gir mulighet for adkomst også for utrykningskjøretøy, snøryddeutstyr etc. Tanken med dette er at kjøretrafikken må underordne seg de myke trafikantene, dvs. beboerne i området. Dette medvirker til senket hastighet, og en tryggere trafikksituasjon, samtidig som arealene får en multifunksjonell bruk, og blir en integrert del av området. Sykkelparkeringen (PS1-4) er også lagt til det felles adkomstområdet. Det er også vist en mindre sykkelparkering (PS2) ved adkomsten via Kjøreveg 4, denne tenkes avsatt til sykkelparkering for gjester.

6 6 Parkering og garasjeanlegg. Det er lagt opp til en egen parkeringsnorm for BB1. Denne avviker noe fra kommunens gjeldende parkeringsvedtekter. Dette er imidlertid i samsvar med intensjoner i overordnede retningslinjer vedr. transportbehov knyttet til boligbygging vær knutepunkter for kolletivtrafikk. Det vises her til merknader fra Fylkesmannen i saken. Det er lagt opp til 1,3 P-plasser pr leilighet i snitt. Med 111 leiligheter gir dette totalt 145 parkeringsplasser. 28 av disse plassene, hvorav 2 stk HC-plasser, er avsatt til gjesteparkering på markplan. De øvrige 117 P-plassene ligger i parkeringskjeller, og er avsatt til leilighetene. Dette gir i tillegg til 1 P-plass pr. leilighet, også mulighet for å ha en mindre buffer med P- plasser som kan leies/kjøpes som ekstraplasser for leilighetene. Parkeringsdekningen beregnet etter de gjeldende kommunale vedtektene vil med den aktuelle leilighetsmixen utgjøre ca. 1,5 plasser pr. leilighet. Foreslått justert parkeringsdekning for BB1 gir 1,3 plasser pr. leilighet, og anses å være mer i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Sykkelparkeringen er basert på kommunale parkeringsvedtekter, det vil si 205 sykkelplasser i h.h. til leilighetsmixen. Disse er fordelt langs ytterkantene av gjesteparkeringsarealet på markplan. På det nærmeste feltet ved adkomstområdet KV1, markeres det ut sykkelparkering forbehold gjester. Et parkeringsareal for 205 sykler vil gi en sammenhengende rekke på 123 meter med tverrstilte sykler, dvs. ca. 30 meter lengre enn BB1-områdets gjennomsnittelige lengde. Til sammenlikning kan opplyses at Årnes stasjon har en oppstillingsrekke for 57 sykler, altså ca. ¼-del av det teoretiske behovet for BB1 ifølge kommunal vedtekt. Dagens sykkelkultur er i sterk grad er rettet mot kostbare terreng- og hybridtyper ofte til ett titalls tusen kroner. Disse syklene parkeres ikke i åpne ukontrollerte sykkelstativer, men blir gjerne tatt med innomhus. Det burde derfor i større grad legges opp til mulighet for litt romsligere sportsboder tilknyttet leilighetene, dette vil bli vurdert i prosjektet. På illustrasjonsplanen er det vist en sykkelparkering på markplan som er antas å være rikelig i forhold til antall leiligheter. Der er det vist et areal som tillater 80 sykkeloppstillinger. I tillegg er det også vist et mindre areal avsatt til gjestesykler. I reguleringsplanen er det medtatt arealer som tilfredsstiller oppstilling for 205 sykler (PS1-4). I reguleringsbestemmelsene anses det imidlertid rimelig å kunne si at sykkelparkering skal opparbeides fortløpende innenfor PS1-4 i h.h. til aktuelt behov. Uteoppholdsarealer. Det er avsatt 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette er arealer som dekkes inn av balkonger, lekeplasser og felles uteoppholdsarealer samt takterrassearealer. Gatetunarealene er ikke medtatt i beregningen. Oversikt på arealene finnes i vedlagte MUA-beregning. Uteoppholdsarealene (FA1-4) ligger plassert i ulike sammenhenger mellom byggene, og skal tjene som sosiale møtepunkter for beboerne. Det er fordelt tre separate nærlekområder mellom byggene (LEK1-3). Disse er plassert i forskjellig posisjoner i forhold til solas gang gjennom dagen.

7 7 Nærlekområdene er også med på å definere de ulike rommene mellom byggene, og vil tjene som sosiale møteplasser både for barn og voksne. Det vises til vedlagte Illustrasjonsplan og 3D-illustrasjonene. Det er også foreslått en enkel broforbindelse (B1) fra innerområdets østre del og over til Lekeplass 1 som ligger utenfor plangrensen. Dette vil kunne bli et spennende arkitektonisk element som binder BB1-feltet direkte sammen med det felles lekearealet. Fellesarealer mellom byggene (FA1-4) behandles parkmessig, og vil binde bebyggelsen og uteoppholdsarealene sammen, det vises til vedlagte 3D-illustrasjoner. Møblering av disse arealene vil være gjenstand for ytterligere detaljering, og vil bli bearbeidet sammen med byggemeldingen for prosjektet. Byggehøyder. Områdereguleringsplanen legger til grunn gesimshøyde på inntil 15 meter og mønehøyde på inntil 17,5 meter, og inntrukket 4.etasje. Områdeplanen tillater både flate og skrå tak. Bebyggelsen innenfor BB1 er utformet med full 4.etasje. Dette er vurdert som fornuftig både ut fra estetiske hensyn og ut fra praktiske bygningstekniske forhold. Høydemessig vil 4 etasjer ligge med god margin innenfor maks gesims på 15 meter. Med en flatt-taksløsning som benyttes for bebyggelsen, vil inntrukket toppetasje være uten betydning høydemessig ut fra at en selv med 4 fulle etasjer likevel vil ligge under maks gesims på 15 meter. Det er aktuelt å etablere takterrassearealer på byggene. Disse terrassene vil ha en rekkverkshøyde som også vil ligge under maksgrensen på 15 meter fra gjennomsnittelig planert terreng. Takterrassene er imidlertid tilbaketrukket i forhold til veggliv og ordinær gesims. Dette gjør at en vil bevare en lavere gjennomsnittshøyde ved yttervegg, og terrassene vil ikke fremstå som et ruvende bygningselement oppe på takflatene. En slik løsninge vil i stor oppleves som en tilbaketrukket og skjermet situasjon. Takterrassearealene er gitt en bakvegg i form av en pergolaløsning. Denne konstruksjonen er en åpen trekonstruksjon, og knytter seg til heis- og trappehuset som gir tilgang til taknivået. Både pergola og trappehusene vil overstige høyden for maksimal gesims på 15 meter, men de vil fortsatt ligge under den maksimale mønehøyden på 17,5 meter. Det vises til vedlagte snitttegning som angir de maksimale byggehøydene. I reguleringsbestemmelsene til detaljreguleringsplanen er det angitt generell gesimshøye inntil 15 meter, og det tillates trappe-/heishus med tilhørende skjermveggløsninger inntil 17,5 meter over gjennomsnittelig planert terreng. Byggegrenser. Områdereguleringsplanen har satt en byggegrense med avstand 4 meter fra formålsgrensen for blokkbebyggelsen for BB1. I detaljreguleringsplanene er denne byggelinja opprettholdt for bebyggelsens hovedvolumer, og angir således vegglivets posisjon i byggelinjen.

8 8 Det tillates at balkongarealer og letak over innganger kan overskride byggegrensen med inntil 2,0 meter. For nedkjøringsrampen til parkeringsetasjen er byggegrensen lagt i avstand 1,5 meter fra formålsgrensen. Disse to situasjonene anses ikke å gi negative konsekvenser for øvrig fremtidig bebyggelse innenfor områdereguleringsplanen. Dette fordi bygningsvolumene med tilhørende balkonger, og selve nedkjøringsrampen, ikke vender direkte mot annet boligformål. Det vil alltid være annet formål i en mellomsone. Det anses derfor ikke at den valgte løsningen vil ha negative konsekvenser for de øvrige arealene. Utnyttelsesgrad. Det er gjort en beregningsskisse på BYA, jmf. vedlegg BYA-beregning. Som grunnlag for BYA-arealet er det benyttet de samlede arealene for bygningskroppene inklusive balkonger og trappe-/heishus samt arealer som opptas av parkering på markplan. I dette tilfelle vil det si arealet for sykkelparkeringen som strekker seg utenfor BB1.4 s ytterlinjer. Dette er markert og synliggjort på vedlegget. Dette gir en BYA=55,9%. Som anført under kommentarene til Vedlegg 1, innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er det også gjort en U-gradsvurdering basert på %-BRA. Denne beregningen gir BRA=178% for prosjektet. I denne beregningen er arealet for kjellerparkeringen ikke medtatt. I h.h. til Veileder Grad av utnytting, pkt. 2, tabell 2-2 vedr. beregning av areal helt eller delvis under terreng, vises det til at en i planbestemmelsene kan fastlegge om dette arealet skal medregnes til bruksarealet eller ikke. Hvis en da velger å ta med arealet for kjellerparkeringen i beregningen, vil utnyttelsen for BB1 bli ca. BRA=235%. Dette viser at prosjektet har en utnyttelsesgrad som er helt i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. Tiltakshaver anser imidlertid at for den praktiske detaljreguleringen av BB1, vil det være enklest å benytte %-BYA som uttrykk for U-graden. Det er derfor i reguleringsbestemmelsene videreført den maksimalt tillatte BYA en fra områdereguleringsplanen, det vil si maksimalt %-BYA=80%. Estetikk og utforming. Prosjektet bygges opp rundt prefabrikkerte bygningsvolumer. Disse er typiske trekonstruksjoner basert på bindingsverk og bjelke/sperreløsninger i gulv og tak. Modulene leveres med ferdige gulv/himlingskonstruksjoner, og får et dobbelt etasjeskille bestående av isolert himlingsbjelkelag fra underliggende modul og isolert gulvbjelkelag i overliggende modul. Dette skaper stabile konstruksjoner med særlig god lydisolasjon mellom leilighetene. Bygningsvolumenes formuttrykk er basert på panelarkitektur. Fasadematerialene vil veksle mellom planelte og platekledde flater med et helhetlig farge- og materialmessig uttrykk. På heis- og trappehus benyttes en teglforblending i kontrasterende farge. Det legges stor vekt på et enhetlig arkitektonisk formuttrykk. Det er foretatt en rytmisk oppdeling av bygningsvolumene i mindre enheter som størrelsesmessig gir god tilpassing til eksisterende

9 9 bebyggelse, og til bygningsvolumer i de senere byggetrinn på Drognesjordet, (eneboliger, rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse). Bebyggelsen er illustrert med fasadeoppriss og diverse 3D-illustrasjoner. Dette materialet må vurderes som et veiledende uttrykk for bebyggelsens detaljeringsnivå. Under den videre detaljprosjekteringen vil det kunne fremkomme mindre praktiske justeringer, men det vedlagte illustrasjonsmaterialet er retningsgivende og førende for bebyggelsens utforming og materialbruk. Forhold for barn. Det er vektlagt en trafikksikker plassering av leke- og oppholdsarealer i planområdet. Arealene er delt i ulike soner for å kunne skille på ulike bruksmåter og på ulike brukergrupper. Dette spenner fra sandlek i et beskyttet nærområde mellom byggene, og til mulighet for utfordrende aktiviteter med rullebrett og streetbasket på gatetunarealene. I ytterkant av planområdet mot øst finnes det et større areal definert som Lekeplass 1 i Områdereguleringsplanen. Det er foreslått etablert en enkel gangbru over nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren. Denne vil gi direkte adkomst fra BB1 og til Lekeplass 1. Samhandlingssoner for barn, ungdom og voksne tenkes etablert rundt og tilknyttet gatetunarealene der hvor disse tangerer trappehus og kommunikasjonspunktene i anlegget. Her skapes det lett naturlige treffpunkter for alle aldersgrupper. Solforhold. Ut fra at bebyggelsen er samlet i en kvartalsformasjon, vil det naturlig oppstå variasjon mellom sol og skygge i løpet av dagen. Midtkorridorløsningen for blokkene medfører at alle leiligheter ikke vil få optimale solforhold til enhver tid på dagen. Det er imidlertid lagt vekt på å plassere leiligheter i galvområdene med vinduer og balkonger på to vegger. Disse vil få sola med seg rundt hjørne, og vil komme svært gunstig ut. En visst andel leiligheter vil imidlertid få hovedsakelig morgen- og formiddagssol, mens en større gruppe vil få mest ettermiddagssol. Dette er imidlertid noe av prisen en må betale for å oppnå den høye utnyttelsen på området som er ønskelig. Byggene er lagt slik i forhold til hverandre at det oppstår åpninger inn i området på ulike steder. Dette gjør at en vil oppleve solinnfall på ulike steder, og til ulike tider på dagen. Dette vil medvirke til at området både lys- og solmessig vil oppleves som variert og skiftende gjennom dagen. Det er laget soldiagram for bebyggelsen for ulike årstider, mars/september og juni. Diagrammene viser sol/skyggesituasjoner på ulike tider av dagen for området. Soldiagrammene viser at situasjonen sommerstid er god store deler av dagen for innerområdet mellom byggene. Vår og høst står sola lavt og vil gi skygge på ettermiddagstid. Det er imidlertid viktig å merke seg at store deler av balkongarealene vil være solbelyst selv om gårdsrommet kan ha skygge på gulvet. Og det er også viktig å merke seg at alle byggene har takterrassearealer. Disse vil ligge i sol og med en flott utsikt utover elvelandskapet gjennom hele året.

10 10 Universell utforming. Alle leiligheter har tilgjengelighet via heisløsning. Dette gjelder også fra parkeringskjeller. Dette gir full tilgjengelighet over hele området, og til alle uteoppholdsarealene. Leilighetene utformes ut fra Husbankens krav til livsløpsstandard. Kommunaltekniske forhold mv. Det er avsatt ett felles område for renovasjon (R1). På illustrasjonsplanen er dette benevnt som Miljøstasjon. Miljøstasjonen er plassert i en skjermet situasjon i forhold til områdets fellesarealer, og med lett tilgang for tømming fra Kjøreveg 2. Miljøstasjonen er tenkt som et nedsenkbart containersystem, f.eks. Sub-Vil eller tilsv. Risiko og sårbarhet. Det er utført ROS-analyse basert på en standard sjekkliste, jmf. avsnittet ROS-analyse. ROS-analysen avdekker ikke forhold som er til hinder for gjennomføring av tiltaket. Det er knyttet kommentarer til tre forhold i analysen. Dette gjelder geotekniske forhold, usikkerhet rundt radonforekomst og støy fra Fv 478. Disse temaene vil bli underlagt ytterligere vurderinger i forbindelse med byggesaken, og blir ivaretatt under prosjekteringen. Energikilder. Det vil bli benyttet vannbårent system med gulvvarme som hovedoppvarming. Boliganlegget vil bli tilknyttet et fjernvarmesystem. PLANDOKUMENTER. Oversikt over leverte plandokumenter. VARSLING : - varslingstekst i avis - varslingsbrev - kart med planavgrensning - varslingslister - varsling på kommunens hjemmesider INNSPILL PÅ VARSLING : - orientering om innspill - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Akershus Fylkeskommune - Statens vegvesen, Region Øst - Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst

11 11 PLANPROSESS : - referat fra oppstartsmøte - oversiktskart - planbeskrivelse, datert PLANKART : - detaljreguleringsplan, datert bare digitalt (SOSI-fil) BESTEMMELSER: - reguleringsbestemmelser, datert ROS-analyse : - natur- og miljøforhold - virksomhetsbasert sårbarhet - infrastruktur UTNYTTELSESGRAD : - BYA-beregning UTEOPPHOLDSAREALER : - MUA-beregning SOLDIAGRAM : - sol/skygge juni - sol/skygge mars/september TEGNINGER : - illustrasjonsplan 1:500 - snitt og fasadeoppriss - 3D-illustrasjoner

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer