System for oppfølging av risikoabonnenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for oppfølging av risikoabonnenter"

Transkript

1 System for oppfølging av risikoabonnenter Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune Juletreff Norsk Vannforening

2 Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune Visjon: «Rent vann til folk og fjord». 82 ansatte. Aktuelle mht. tilbakeslagssikring: Avd. Teknisk fagansvar for off. vannforsyning, vannkvalitet og ROS. Avd. Myndighet følger opp privat tilknytning og forurensing. Avd. Økonomi følger opp vannmålere og gebyr. Avd. Marked ansvar for IT-fagsystem, ledningskart og informasjon.

3 Hva er en risikoabonnent? Risikoabonnent = en abonnent med risiko for å trykke forurenset vann inn på offentlig vannledningsnett. Også kalt risikokunde. Tiltak: Installasjon av tilbakeslagssikring. NS-EN 1717 og VA Miljø-blad nr. 61 Ønsket klarere definisjon på hva som skal anses som risikoabonnenter. Kommunene ulik praksis. Dermed ikke utviklet felles bransjestandard og heller ikke gode nok fagsystem som fanger opp temaet tilstrekkelig. Norsk Vann skal starte et prosjekt vedrørende tilbakeslagssikring som skal være ferdig høsten Vi forventer at dette vil gi noen klarere anbefalinger. Mange kommuner venter nå på hva som skjer og hvilke anbefalinger som kommer. Dette vil også påvirke system.

4 Pressemelding , Norsk Vann hilser Mattilsynet velkommen ned i grøfta! Sentrale spørsmål: Hvilke abonnenter må installere tilbakeslagssikring for å hindre uhell? Skal det pålegges alle bygninger i Norge eller bare utvalgte risikovirksomheter? Hvilke risikovurderinger skal ligge bak? Svarene vil gi økonomiske konsekvenser for innbyggere og næringslivet. Og det vil påvirke oss i kommunene. Og våre fagsystemer!

5 Hvem er risikoabonnenter? Tilbakeslagssikring er regulert av Sanitærreglementet og TEK. NS-EN 1717 og VA Miljø-blad nr. 61 angir typer tilbakeslagssikring Omtaler også virksomhetstyper og sikringsnivå. Kommer det endringer? Hovedkategorier risikoabonnenter: Gartneri og gårdsbruk: Slange/kran i/utenfor driftsbygning, automatisk drikkevannsanlegg dyr, i grisehus, egen vannforsyning til vanning, uttynning av gjødsel/plantevernmidler, vanningsanlegg i drivhus). Industri: Prosessutstyr/vaskeanlegg, giftig, kjemikalier, bensinstasjoner, vaskehaller, sirkulasjonsanlegg for vannbåren varme, kjølevannsanlegg m/uten tilsetningsstoffer, anlegg med muligheter for å veksle mellom off. og privat vannkilde, inkl. sjøvann. Helseinstitusjoner: Sykehus, sykehuslaboratorier, sykehjem. Laboratorier: mikrobiologiske, kjemiske. Næringsmiddelvirksomheter: fiskeforedling, (veksler mellom off. vfs. og sjøvann), kjøttforedling, bryggerier, barer, restauranter. Hotell og svømmehaller: m/sjøvannsbasseng, m/off. vannforsyning Sprinkleranlegg: m/uten kjemikalier Havnerelatert virksomhet

6 I tillegg «korttidsabonnenter» via brannventiler Brannvesenet Entreprenører med vannbehov til spylebiler, kombinert spyle/-slamsugebiler, feiemaskiner etc. Nye biler sikret mot tilbakeslag. Provisorisk vannledning under anleggsarbeid Borerigger som brukes av entreprenører Rivningsarbeider og vann til støvdemping Saltlake på tank ifm. salting av vei Trykksatte installasjoner som høytrykkspylere (villatyper <100 bar) Muligheter for feilkobling av trykkstussen til vanninntaket (såpevann). Ejektorpumper. Uttak av vann til islegging av skøytebaner velforeninger Flere? Å favne alle disse kategoriene er en stor utfordring mht. fagsystem. Hvordan lage koder og kategorier som gjør det lett å registrere og følge opp risikoabonnenter?

7 Hvilke krav stiller Bergen Kommune i dag? Krever tilbakeslagssikring for noen tiltak ved søknad om tilknytning til offentlig va-nett, f.eks. risikobygg, svømmebasseng, vaskeplasser, etc. Pr i dag ikke krav om tilbakeslagssikring for vanlige boligbygg i Bergen. Man har diskutert om dagens praksis er hensiktsmessig eller bør endres. Enighet om at dagens praksis fungerer i fht. å fange opp ny-bygg. Ikke ønskelig å kreve tilbakeslagssikring på alle bygg, dvs. inklusive boligbygg. Utfordring: fange opp alle de eksisterende eldre «risikobygg» som ikke er sikret.

8 Eks. på krav om tilbakestrømssikring i forhåndsuttalelse :

9 Eks. på krav til sluttdokumentasjon i dag Tiltak som sikrer kontroll: Sluttdokumentasjon må inn før ferdigattest gis Innmåling skal inn Vannmåler påvises

10 Mulig økt oppfølging/kontroll fremover i BK: Vi vurderer krav om: Innsendt bilde/dokumentasjon på at tilbakeslagssikring faktisk er montert ved sluttdokumentasjon, (gjelder søknad der krav om slik er stilt). Tilbakeslagssikring vurderes også ved midlertidige tiltak. Serviceavtale/eller tilsyn med tilbakeslagssikring. En ventil er bra kun så lenge den fungerer, (levetid, hva den utsettes for). Det er meldt forbedringsprosjekt i vårt KS-system for å sikre videre arbeid med problemstillingen. Et bedre register med de nødvendige data må på plass. Vi må også passe på at det er tilbakeslagssikring på egne anlegg. Register over disse. Ulike typer sikringsnivå vurderes. Ulike kategorier bør kunne registreres. Vi er i gang, men har ikke «landet». Vil se til avklaringer i Norsk Vanns prosjekt. Økt oppfølging vil kreve bedre IT-fagsystem.

11 Hva sier VA-etaten i Bergen Kommune: Vi ønsker å ha bedre oversikt over risikoabonnenter og hvilke av disse som har/ikke har installert tilbakeslagssikring. Oversikt er spesielt ønskelig i forbindelse med ROS-vannforsyning. Vi ønsker å få på plass 1 (et) bedre velegnet system for å følge opp/ kontrollere alle risikoabonnenter. Aller helst ønskes dette presentert i et kartsystem med egenskapsdata. Det vil gi: Synlighet/visuelt hvor de er. Bedre muligheter for sporing/analyser opp mot andre data. Bedre muligheter for kontroll og oppfølging. Bedre muligheter for kontakt og informasjon med risikoabonnenter.

12 Så, hva har Bergen registrert i system i dag? Vi har register over risikoabonnenter, men data fra flere ulike Gemini moduler. I dag ikke fullgod registrering. Mangler mye opplysninger/hull Data også registrert dobbelt. Medfører mye rydding. Følgende register finnes: Gemini sanitær: Ved forhåndsuttalelse på nybygg, føres tilbakeslagssikring opp som en egenskap (ja/nei) på saken i saksoppfølgingssystemet Gemini Sanitær. Gemini VA: Der sluttdokumentasjon angir opplysninger om det, blir tilbakeslagssikring registrert som utstyr på ledning. Gemini Vannmåler: Ved tilsyn av vannmåler, har man påvist montert tilbakeslagssikring. Dette har blitt registrert som egen dagbokskode i Gemini Vannmåler. Registrert ca. 370 stk. Data tilbake til Gemini Indsys: I Gemini Indsys er det registrert en mengde virksomheter med olje-/fett- eller annen utskiller. Disse kan indikere behov for tilbakeslagssikring.

13 En del registrert i Gemini-Sanitær: Saksoppfølgingssystem for søknadspliktige og ikke-søknadspliktige tiltak. Brukes av avd. Myndighet. Bergen bidro mye til utvikling av systemet. Det overtok i 2005 for det gamle Access-systemet RIS (Rørlegger- Informasjonssystem). Data tilbake til 1988 ble dumpet over i Gemini Sanitær. Flere ulike egenskaper ved tiltak har vært registrert i RIS og Gemini Sanitær. Eks. sprinkleranlegg, brakkerigg, tilbakeslagssikring osv. Tilbakeslagssikring registreres på aktuelle tiltak som egenskap kun som ja/nei. Vi kan ta ut liste over hvilke tiltak som har fått krav om tilbakeslagssikring.

14 Eks. på tilbakeslagssikring registrert som egenskap på tiltak i Gemini Sanitær Positivt: Registrering gir søkbarhet oversikt/liste kan matches med andre lister. Saksnr. gir link til saken. Gnr/bnr gir link til eiendom, kan vises i kart. Og de fleste system bruker Gnr/bnr. Utfordring: Å hanke inn historiske risikoabonnenter. Ikke konsekvent registrering. Hull! Kun ja/nei. Type sikring/grad osv. ikke registrert. Ei heller om den er montert. Bør registrere ytterligere egenskaper ved sikringen/type/grad av sikring.

15 Søk i Gemini Sanitær Man kan søke opp egenskap som vist under:

16 Viser liste over tiltak som har fått krav: Liste kan sorteres etter Snr, Gnr/bnr, alfabetisk, alder, status, osv. Gir muligheter!

17 Flere andre aktuelle egenskaper er også registrert på tiltak i Gemini Sanitær: Positivt: Flere av disse egenskapene kan indikere en risikoabonnent, dvs. at tilbakeslagssikring bør installeres eller er det, f.eks: Svømmebasseng 28 stk Boligsprinkler 91 stk Vann til industri 20 Sprinkleranlegg sprinkler ny (fra gamle RIS) Vann til teknisk bruk (fra gamle RIS) 371 midlertidig vann (brakkerigg) 356 vannmåler ny 112 ny fettutskiller Utfordring: Noen tiltak er både og. Dvs. de kan ha flere egenskaper registrert. Ulike registreringer og «navn på egenskap» fra perioden før 2005 og etter Registreringsrutinene har variert. Bør koordinere alle disse dataene ved total gjennomgang.

18 Gemini-VA her registreres tilbakeslagssikring som utstyr på ledning Tilbakeslagsventil vann (EVA) egen kode. Registreres ut fra sluttdokumentasjon. Får opplysning på kumskjema eller vedlagt plantegning for kum med tilhørende ledninger. Utfordring: Positivt: Vi har slitt med å få inn sluttdokumentasjon. Mange sender ikke inn. Dermed lite registrert. Tilbakeslagssikring ofte ikke nevnt i det som kommer inn. Ikke alltid fulgt opp. Avd. Myndighet avtale med byggesak. Ferdigattest gis ikke uten sluttdokumentasjon. Saksbehandlere mer bevisst på å følge opp at tilbakeslagssikring er med i sluttdokumentasjon

19 Opplysninger om tilbakestrømssikring registrert i G-VA Figuren viser utstyr på vannledning Positivt: når registrert, kan man: Søke opp alle, dvs. få oversikt/liste Visualisere de i kart lage karttyper Mulig å legge på mer info. Ledninger kan merkes med saksnr. Utfordring: Bør få alle kjente registrert i G-VA. Bør registrere flere opplysninger om de. Hvilke? Bør gjennomgås. Bør kunne administrere de bedre. Hvordan? Kanskje i Gemini Indsys. Blir lettere i «nye Gemini». Mål: en database, og objekter ajourføres bare en plass.

20 Bruk av Gemini-Vannmåler: I Bergen kommune skal alle næringsbygg ha installert vannmåler. Private kan velge. Avd. Økonomi har eget vannmålerteam. Gemini vannmåler brukes til å forvalte vannmålere i fht. vannmålerstand, avlesing og kontroll. Er integrert med vårt økonomisystem VAKO. Gir grunnlag for fakturering og kontaktadresse. Søk og rapportfunksjonalitet gir muligheter: Eks. søkte man opp alle storforbrukerne og informerte de spesielt om sparetiltak under den tørre vinteren Har også sett sammenhenger mellom vannmålere i fht. lekkasjer og vannforbruk i visse områder.

21 Hva er registrert i Gemini Vannmåler: Ved tilsyn av vannmålere, har våre folk også påvist monterte tilbakeslagssikringer. Dette har de valgt å registrere som egen dagbokskode UTM i Gemini Vannmåler. I noen tilfeller har de også bedt tiltakshaver om å installere slik. Dette har i en del tilfeller skjedd! Flott initiativ! Siden 2002 er det registrert 376 slike dagboksposter. Et godt utgangspunkt for kartlegging. Gjelder både på private hus og næringsbygg. Stasjonsnr. gir link til bilder i Fotostation. God dokumentasjon!

22 Søk i Gemini vannmåler: Listen viser alle med dagbokskode tilbakeslagssikring montert samt kommentar. Positivt: Kan sorteres etter Gnr/bnr, adresse osv. Kan vises i kart. Kan også matches med andre lister. Saksnr. registrert. Gir info. Ofte registrert opplysninger om type sikring i kommentar. Utfordring: Type sikring er registrert i kommentar-feltet i dagbok. Dermed ikke lett tilgjengelig. I noen tilfeller er det reduksjonsventil. Ikke skilt.

23 Bruk av Gemini-Indsys: Brukes av avd. Myndighet til forvaltning og oppfølging av olje- og fettutskillere samt påslipp fra privat nett. Søkefunksjonalitet gir gode muligheter for oppfølging. Har benyttet data fra Indys til GISanalyser. Spore påslipp. Har jobbet mye med kvalitetsheving av databasen. Ulik registrering opp gjennom. Ser også på oppfølgingsfunksjonalitet i fht. tømmerapporter. Jobber med integrasjon med Gurusoft vannkvalitetsdatabase. Vi vil koble data for påslipp og vannkvalitetsdata. Ønskelig også med integrasjon med Gemini-VA og Sanitær.

24 Aktuelle virksomheter registrert i Gemini Indsys I Gemini Indsys er de virksomheter registrert som skal følges opp i fht. påslipp m/utskiller. Registrert på Gnr, bnr, adresse. Kan søkes opp. Eksempel viser «annen utskiller» Mange er aktuelle risikoabonnenter! Bør ha/har tilbakeslagssikring.

25 De er registrert i Gemini Indsys med org.nr og bransjekode og på Gnr/bnr Gir mulighet til å luke ut potensielle «risikoabonnenter» og matche de med andre lister. Gir også mulighet til oppdatering i fht. Brønnøysundregisteret og bransjekoder her. Gir mulighet for oppfølging i fht. kontaktinfo, info, serviceavtaler osv.

26 Hva ser vi i Bergen for oss? Vi er i gang med å forberede et bedre fagsystem i fht. oppfølging av risikoabonnenter med behov for tilbakeslagssikring. Ved å sammenstille data fra dagens 4 kilder vil vi få en total oversikt over alt vi har registrert vedrørende risikoabonnenter og sikring. Men må gjøre dette riktig! Må ikke miste viktige opplysninger ved «dumping» av data over i felles system. Vi ønsker å følge det opp i et felles system. Her vil vi bruke Gemini-VA og utnytte den tekniske beskrivelsen der. Vi har ønsker om å visualisere det i kartet, og da knyttet til aktuell vannledning. Her må vi heller ikke glemme våre egne kommunale tilbakeslagssikringer. Og vi må også se til de anbefalinger Norsk Vann og Mattilsynet kommer med. Eks. mulige nye kategorier.

27 Hvordan tenker vi å løse dette? Vi har en lokal kopi av Brønnøysundregistrene. Næringskoder indikerer potensielle risikoabonnenter. Må «matche» disse mot de vi har kodet som risikoabonnenter i eget system. Dette blir en støtte for vår ajourføring. Når datakvaliteten bedres kan vi gå lenger. Ønsker å automatisk kunne hente inn alle aktuelle risikoabonnenter ut fra næringskoder. Ved å definere hvilke næringstyper disse er kan man lage system for å fange opp disse jevnlig. Må kunne holdes ved like, jevnlig oppdatering/sjekk. Eks. hver 3 mnd. Deteksjon av ny virksomhet, konkurs, kontaktopplysninger til ansvarlig i forb. med tilsyn osv. Foreløpig ikke automatisk oppdatering av nye/avviklede virksomheter.

28 Med organisasjonsnummer kan vi sende info til abonnenter via Altinn Kan nå de med informasjon og be de korrigere sine kontaktopplysninger Kan følge de opp i fht. serviceavtaler/tilsyn etc. Vi har allerede elektronisk svar ut via org.nr. i vår saksbehandling. Utfordring: Samme bedrift kan være registrert med flere enheter (foretak, styreleder osv. Vi ønsker å nå riktig kontaktperson, og en lokal, ikke Shell Oslo). Tilsvarende kan samme bedrift tilhøre flere ulike typer næringskoder. (Må ordne dette, f.eks. finne en rangordning i fht. hvilken er mest kritisk).

29 Hva tenker vi oss i fht. system for oppfølging? Vi ser for oss en tettere oppfølging av risikoabonnenter. Må kunne følge opp at de har sikring eller serviceavtale på plass. Vi må lett kunne sende informasjon og registrerte opplysninger til disse. De skal rapportere og vi må kunne ta i mot serviceavtaler og andre opplysninger. Dette bør være minst mulig arbeidskrevende, i typen avsjekk, korreksjon. Man ser for seg at autorisert person i bedrift med pålogging vil kunne sjekke av hva som er registrert og korrigere data samt melde inn utført tilsyn. Hvordan: Funksjonalitet i både Gemini vannmåler og Indsys er i dag nærliggende. Gemini vannmåler har allerede en web-innrapportering. Vi jobber med å få på plass tilsvarende løsning via Gemini Indsys for olje- og fettutskillere, (tømmerapport/årsrapport). Tilsvarende løsning bør være mulig å få på plass i fht. tilbakeslagssikring og risikoabonnenter.

30 Man ser også for seg noe lignende i fht. oppfølging av sårbare abonnenter. Selv om det er en helt annen type abonnent, er mye likt. Også disse kan «spores» ved hjelp av Brønnøysundregisteret og næringskoder. Også disse vil trenges å være registrert i et system slik at de kan: Vises i kart Følges opp i fht. infoskriv, varsling, kontaktopplysninger og korreksjon. Også her bør det være like lett funksjonalitet i fht. avsjekk, innrapportering for autorisert person med pålogging. Vi ser for oss en nokså tilsvarende registrering og oppfølging av disse to helt ulike abonnenttypene. Det vil ta tid å få på plass et fullgodt nytt system som kan forvalte begge godt nok! Enn så lenge har vi mye registrert som hjelper oss til å ha oversikt over disse!

31 Informasjons- og registrering-kampanjer kan være aktuelt i fht. oppfølging Eksempel på kampanje fra Tromsø kommune. Mål: bevisstgjøre + få tilbakemelding fra virksomheter + få mer oversikt.

32 Eksempel på tilbakemeldings-skjema fra Tromsø kommune Her kan de selv melde inn: Om de har/ikke har tilbakeslagssikring. Angi type virksomhet. Angi kontaktinfo. Godt mulig vi vil gjøre noe tilsvarende i fht. å fange opp de vi er usikre på etter at vi har gjennomgått våre registre opp mot næringskoder i Brønnøysundregisteret.

33 Og til slutt i fht. informasjon utad husk klart språk! For å bevisstgjøre abonnentene må vi ha et klart entydig språk Unngå forvirring og bruke presise entydige uttrykk. Eksempel på forvirrende ordbruk: Tilbakeslagssikring Tilbakeslagsventil Tilbakestrømssikring Tilbakestrømsventil Tilbakestrømningssikring Ulike ord for det samme utstyret skaper forvirring! Folk flest vil lure - samme type utstyr? Skal vi informere og bevisstgjøre, må det være klart og tydelig hva vi ønsker, krever!

34 Takk for meg!

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift Krav til hygieniske barrierer Prøvetaking/dokumentasjon av vannkvalitet Tilbakestrømmingssikring Rammevilkår for vannbransjen 21. 22. mars 2017 Anna Walde, Vann- og avløpsetaten,

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 30.okt. Randi Erdal, VA-etaten

Info fra VA etaten. Svartediket 30.okt. Randi Erdal, VA-etaten Velkommen Program 09.00-09.40 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.40-10.00 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.00-10.15 Pause 10.15-10.45 Forankring av vannledninger, Tom Monstad,

Detaljer

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Pdel 2: praksis og tvilstilfeller, og spørsmål fra deltakerne 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Går vi «inn i bygningen»? Mange vil

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal Velkommen Program 09.00-09.15 Velkommen 09.15-09.45 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.45-10.15 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.15-10.30 Pause 10.30-11.00 Forankring av vannledninger,

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?».

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». «Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter Informasjonskampanjer

Detaljer

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer?

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Magnar Katla, Asplan Viak AS magnar.katla@asplanviak.no Tilbakestrømming Forurenset vann fra abonnent strømmer inn på drikkevannsnettet eller internt

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje.

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje. Gemini Programmer Gemini Programmer Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister Matrikkel GAB Melding Vannmåler IndSys Slam Oppfølging Olje Varsling Renovasjon Feiing & tilsyn Eiendomsskatt Gebyr Kunde Hendelse Vann

Detaljer

Velkommen til VA-fagdag!

Velkommen til VA-fagdag! Velkommen til VA-fagdag! Prosjektering, bygging og dokumentasjon av gode VA anlegg. Nye rutiner og gjennomgang av regeverk ved Randi Erdal, Vann- og avløpsetaten Nye elektroniske søknadsskjema ved Sigrid

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt?

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt? Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt? Magnar Katla, Asplan Viak AS magnar.katla@asplanviak.no Tilbakestrømming Forurenset vann fra abonnent strømmer inn på drikkevannsnettet

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Fra søknad til ferdig VA anlegg

Fra søknad til ferdig VA anlegg Fra søknad til ferdig VA anlegg VA-etaten Bergen kommune v/randi Erdal Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og regler, 19.-20. mars 2014 Milepæler Søknad Utførelse Sluttdokumentasjon Overtakelse

Detaljer

Bruk av kommunaltekniske VA normer, regelverk og lovverk for å sikre god kvalitet på VA anlegga

Bruk av kommunaltekniske VA normer, regelverk og lovverk for å sikre god kvalitet på VA anlegga Bruk av kommunaltekniske VA normer, regelverk og lovverk for å sikre god kvalitet på VA anlegga VA-etaten Bergen kommune v/randi Erdal Fagsamling, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, 8.april 2014 Agenda

Detaljer

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og 25.10.12 Elektroniske skjema en utvikling i tråd med Bergen kommunes

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Namsos bydrift revisjon vannverk 2012

Namsos bydrift revisjon vannverk 2012 Det må foretas en bedre kartlegging av farer og kritiske punkter på ledningsnettet vedr. kummer m.m. og kartlegging av sikring/manglende sikring mot tilbakestrømming av væsker på nettet, samt foreta planlegging/utføre

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Gol kommune 3550 Gol Telefon: 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-post: postmottak@gol.kommune.no Hjemmeside: http://www.gol.kommune.no Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden/meldingen

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere

Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere Fagdag 29-30 oktober 2015 VA-etaten Bergen kommune - Yvonne Hetlevik Delegert myndighet Forurensningsforskriften o kapittel 15 - Krav til

Detaljer

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn.

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tina Trydal Prifti, Vann- og avløpsetaten Bakgrunn Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter

Detaljer

Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg

Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg VA-etaten Bergen kommune v/randi Erdal X,Y,Z konferansen 13.jan 2015 Innhold VA i Bergen Prosess og regelverk ved bygging av VA anlegg Krav og utfordringer

Detaljer

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Seminar, kommunalteknikkmessen, Lillestrøm 29.10.2008 Skal snakke om Bakgrunn

Detaljer

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Endagskurs, Norsk Vann 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Uønsket sammenkobling +3 bar 28.11.2016 Fredrik Ording 21. april 2009

Detaljer

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket 11.05.11 Vann- og avløpsetaten arbeider mot en mer elektronisk fremtid VA-bransjen har lite

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Tilbakestrømssikring hos abonnenter Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Uønsket sammenkobling +3 bar Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger for logo og bunntekst. Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

Miniseminar i olje- og fettutskillere

Miniseminar i olje- og fettutskillere Miniseminar i olje- og fettutskillere VA-etaten: Lokal forskrift Promitek: Gjennomgang/ vurdering av ulike typer utskillere Tømming Montering Prøvetaking Diverse eksempler Program 0900 Velkommen ved Anette

Detaljer

GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017

GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017 GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017 Retningslinjer for slokkevann Drammensregionen 2011 / 2017 Samarbeid brannvesen-byggesak-va Reviderte retningslinjer for slokkevann og sprinkleranlegg Sivilingeniør Christen

Detaljer

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune Foredragsholder: Åge Christiansen Innhold Bakgrunn for valg av selvavleste målere Avveininger tekniske løsninger Kostnader Haugesund kommune mekaniske vannmålere

Detaljer

Søknadsprosess, status, krav og endringer. Randi Erdal, VA- etaten

Søknadsprosess, status, krav og endringer. Randi Erdal, VA- etaten Søknadsprosess, status, krav og endringer Randi Erdal, VA- etaten Fagdag entreprenør/konsulent, Svartediket 29.okt. 2015 Program 09.00-09.05 Velkommen v/ Magnar Sekse 09.05-09.30 Overvann, Klima og utfordringer

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Avtalevilkår for tilknytning til Lier kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for

Detaljer

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Hva ønsker kundene? Randi Erdal og Sigrid Teige Øye Fagdager oktober 2013 Store forventninger! VA-etaten ønsker å ha et godt forhold til kundene!

Detaljer

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune 18.10.2016 VA-dagene 2016, Stryn kommune Ingrid Marie Sekse Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Innhold 1. Delegert myndighet I. Lokal

Detaljer

Innmelding av farlig stoff. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Innmelding av farlig stoff. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Innmelding av farlig stoff 1 Innmelding av farlig stoff 1. Hvor vi finner informasjon om innmelding www.dsb.no 2. Eksempel på innmelding 3. Veiledning for innmelding av farlig stoff 4. Hvordan hente ut

Detaljer

Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015. Velkommen

Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015. Velkommen Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015 Velkommen AGENDA Søknad om sanitærabonnement Ferdigmeldinger Frakobling av stikkledninger Søknadsplikt ihht Pbl Retningslinjer for vann og avløp i spredt bebyggelse

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER SORTLAND KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Sortland xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. 1. GEBYRPLIKT

Detaljer

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE TRYSIL KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE TRYSIL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE I TRYSIL KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2013. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 23.10.2012 1 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i Trondheim kommune

Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i Trondheim kommune Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i Trondheim kommune Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i Trondheim kommune Slik vil vi ikke ha det! Olje- og fettutskillere, regelverk

Detaljer

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato:

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato: Rev nr: side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold:

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold: Rev nr: s side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Tønsberg Kommune beredskap i vannforsyningen

Tønsberg Kommune beredskap i vannforsyningen Litt info rundt Tønsbergs vannforsyning: Forsyner ca 15000 husstander med vann Kommunalt vannledningsnett 353 km Vannforbruk 6,2 millioner m3 pr år 35 % av forsyning går til industri og næring (Esso, Findus,

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

Brannvann i planlegging, tillatelser og saksbehandling

Brannvann i planlegging, tillatelser og saksbehandling Norsk Vann fagtreff 21. oktober 2014 Brannvann i planlegging, tillatelser og saksbehandling 1 Einar Melheim Norsk Vann Dagens tekst 2 Historikk Kommunens og vannverkets oppgaver og ansvar VA / Miljøblad

Detaljer

Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner

Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner God helse, gjennom kunnskap, informasjon og kundeservice Gjertrud Eid Fagdager privat v/a 2012, Scandic Hotell Hamar, 23. og 24. februar Kort om situasjonen

Detaljer

Velkommen Randi Erdal Yvonne Hetlevik

Velkommen Randi Erdal Yvonne Hetlevik Velkommen Randi Erdal avdelingsleder Myndighet Yvonne Hetlevik ansvarlig olje- og fett utskillere Program: 0830 0900 0900 0930 0930 0940 0940 1025 1025 1035 1035 1130 1130 1200 1200 1245 1245 1330 Velkommen,

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det skal gis beskjed til Vann- og avløpsetaten (VAV) v/ gebyrseksjonen når vannmåleren er ferdig installert. Vannmålere skal

Detaljer

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Bjørg Slotta, tlf 37013713 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Referanse: 2010/3093 / 9 Ordningsverdi: M00 Forslag til

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER. Revidert mai 2011

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER. Revidert mai 2011 NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER Revidert mai 2011 1. BRUK AV VANNMÅLER 1.1 Generelt Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av måler Husholdningsabonnenter kan velge om de vil betale forbruksgebyr

Detaljer

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Sigrun S. Krumsvik Prosjektleder IKT-Agder Aust-Agder fylkeskommune, sammen med kommunene Arendal, Froland og Grimstad, har tatt i bruk nye innbyggerportaler

Detaljer

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell 2. november 2011 Tor-Albert Oveland Aprova AS tao@aprova.no Gemini VA Norsk dataprogram for ledningskart vann og avløp Ca 230 kunder i Norge 90%

Detaljer

Norsk Vann INFORMASJON. Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE

Norsk Vann INFORMASJON. Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE Norsk Vann INFORMASJON Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE INNHOLD 1 Formål 3 2 Hva er tilbakestrømming? 3 3 Forpliktelser 4 4 Løsninger 4 4.1

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann VA-dagene i Midt-Norge 28. oktober 2015 Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann 1 Einar Melheim Norsk Vann Dagens tekst 2 Kommunens ansvar og oppgaver Utfordringer ved brannvannforsyning fra kommunalt

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Bjørn Solberg, Markedskonsulent Geomatikk Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 18.09.2015 Geomatikk AS 2015 1 Tjenester og

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Postboks 513, 3412 Lierstranda postmottak@viva-iks.no www.viva-iks.no I Telefon: 32 22 58 00 Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden gjelder Søknaden gjelder o Søknad om tilkopling og abonnement

Detaljer

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE SLOKKEVANN UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE VANNFORSYNINGENS BIDRAG OG UTFORDRINGER VIKTIGHETEN AV OVERTRYKK MOT INNSUGINGSFAREN/TILBAKESTRØMSIKRING

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Spredt avløp i Tromsø. Avd.ing Rune Dreyer Olsen Tromsø kommune, vann og avløp

Spredt avløp i Tromsø. Avd.ing Rune Dreyer Olsen Tromsø kommune, vann og avløp Spredt avløp i Tromsø Avd.ing Rune Dreyer Olsen Tromsø kommune, vann og avløp Slamavskiller prosjektet i Tromsø kommune(2557 km2) 2008-2020 City area compared with other norwegian municiplities Private

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet white paper MARS 2017 Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet Vann- og avløpsnettet representerer store verdier, og det moderne samfunn har gjort seg fullstendig avhengig av at dette fungerer

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Innhold Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune Kap.1 Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrer 5 Tilkoblingsgebyr 6 Årsgebyr 7

Detaljer

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. 7410--rb 1 AMLI KOMMUNE AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Gata 5 4865 AMLI Deres ref: Vår ref: 2013/119064 Dato: 21.10.2013 Org.nr: 985399077 ttrns tilsyn tri inte, tisk, (it_p Mattilsynet VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Årskonferanse i HEVA, 18.4.2013 18.04.2013 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Koordinering av gravearbeider Koordinering

Detaljer

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen.

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Informasjonsflyt - mangler og muligheter Krav til entreprenør og rådgivende ingeniør Mulighet for å levere ut informasjon Forhåpninger til ny Ledningsmodell-standard

Detaljer

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse RENT VANN TIL FOLK OG FJORD Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten Press på økt digitalisering og elektronisk

Detaljer

Norm for installasjon for vannmålere i

Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune Drift- og utbyggingstjenesten Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune 2 Norm for installasjon av vannmålere i Harstad kommune Innhold 1. Generelt.15 1.1. Søknads- og meldeplikt...15

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Nes koune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kounehuset 3540 Nesbyen Telefon: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-post: postmottak@nes-bu.koune.no Hjeeside: http://www.nes-bu.koune.no Sanitærabonnement - søknad/melding

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014.

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. Tilknytning til kommunale VA-anlegg. Søknadsrutiner Dokumentasjon Innmålinger Kjell Løyning Kristiansand Ingeniørvesen VA Kjetil Breistein Songdalen kommune VA Nye

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Fredrikstad koune E-post: postmottak@fredrikstad.koune.no Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden gjelder Søknaden gjelder o Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Lauvik-Bersagel. Sandnes Rådhus 17.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

Tinglyste erklæringer

Tinglyste erklæringer Tinglyste erklæringer Hanne Torgilstveit Tema: Når må jeg tenke på at erklæringen skal leveres inn til kommunen? Hvorfor er erklæring viktig? Tinglyste erklæringer Hvorfor tinglyst erklæring Plan- og bygningslov

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG?

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? Av adm. dir. Peter Batta Huseiernes Landsforbund Interesseorganisasjon for alle som eier bolig HVILKE KRAV BØR ABONNENTENE

Detaljer