System for oppfølging av risikoabonnenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for oppfølging av risikoabonnenter"

Transkript

1 System for oppfølging av risikoabonnenter Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune Juletreff Norsk Vannforening

2 Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune Visjon: «Rent vann til folk og fjord». 82 ansatte. Aktuelle mht. tilbakeslagssikring: Avd. Teknisk fagansvar for off. vannforsyning, vannkvalitet og ROS. Avd. Myndighet følger opp privat tilknytning og forurensing. Avd. Økonomi følger opp vannmålere og gebyr. Avd. Marked ansvar for IT-fagsystem, ledningskart og informasjon.

3 Hva er en risikoabonnent? Risikoabonnent = en abonnent med risiko for å trykke forurenset vann inn på offentlig vannledningsnett. Også kalt risikokunde. Tiltak: Installasjon av tilbakeslagssikring. NS-EN 1717 og VA Miljø-blad nr. 61 Ønsket klarere definisjon på hva som skal anses som risikoabonnenter. Kommunene ulik praksis. Dermed ikke utviklet felles bransjestandard og heller ikke gode nok fagsystem som fanger opp temaet tilstrekkelig. Norsk Vann skal starte et prosjekt vedrørende tilbakeslagssikring som skal være ferdig høsten Vi forventer at dette vil gi noen klarere anbefalinger. Mange kommuner venter nå på hva som skjer og hvilke anbefalinger som kommer. Dette vil også påvirke system.

4 Pressemelding , Norsk Vann hilser Mattilsynet velkommen ned i grøfta! Sentrale spørsmål: Hvilke abonnenter må installere tilbakeslagssikring for å hindre uhell? Skal det pålegges alle bygninger i Norge eller bare utvalgte risikovirksomheter? Hvilke risikovurderinger skal ligge bak? Svarene vil gi økonomiske konsekvenser for innbyggere og næringslivet. Og det vil påvirke oss i kommunene. Og våre fagsystemer!

5 Hvem er risikoabonnenter? Tilbakeslagssikring er regulert av Sanitærreglementet og TEK. NS-EN 1717 og VA Miljø-blad nr. 61 angir typer tilbakeslagssikring Omtaler også virksomhetstyper og sikringsnivå. Kommer det endringer? Hovedkategorier risikoabonnenter: Gartneri og gårdsbruk: Slange/kran i/utenfor driftsbygning, automatisk drikkevannsanlegg dyr, i grisehus, egen vannforsyning til vanning, uttynning av gjødsel/plantevernmidler, vanningsanlegg i drivhus). Industri: Prosessutstyr/vaskeanlegg, giftig, kjemikalier, bensinstasjoner, vaskehaller, sirkulasjonsanlegg for vannbåren varme, kjølevannsanlegg m/uten tilsetningsstoffer, anlegg med muligheter for å veksle mellom off. og privat vannkilde, inkl. sjøvann. Helseinstitusjoner: Sykehus, sykehuslaboratorier, sykehjem. Laboratorier: mikrobiologiske, kjemiske. Næringsmiddelvirksomheter: fiskeforedling, (veksler mellom off. vfs. og sjøvann), kjøttforedling, bryggerier, barer, restauranter. Hotell og svømmehaller: m/sjøvannsbasseng, m/off. vannforsyning Sprinkleranlegg: m/uten kjemikalier Havnerelatert virksomhet

6 I tillegg «korttidsabonnenter» via brannventiler Brannvesenet Entreprenører med vannbehov til spylebiler, kombinert spyle/-slamsugebiler, feiemaskiner etc. Nye biler sikret mot tilbakeslag. Provisorisk vannledning under anleggsarbeid Borerigger som brukes av entreprenører Rivningsarbeider og vann til støvdemping Saltlake på tank ifm. salting av vei Trykksatte installasjoner som høytrykkspylere (villatyper <100 bar) Muligheter for feilkobling av trykkstussen til vanninntaket (såpevann). Ejektorpumper. Uttak av vann til islegging av skøytebaner velforeninger Flere? Å favne alle disse kategoriene er en stor utfordring mht. fagsystem. Hvordan lage koder og kategorier som gjør det lett å registrere og følge opp risikoabonnenter?

7 Hvilke krav stiller Bergen Kommune i dag? Krever tilbakeslagssikring for noen tiltak ved søknad om tilknytning til offentlig va-nett, f.eks. risikobygg, svømmebasseng, vaskeplasser, etc. Pr i dag ikke krav om tilbakeslagssikring for vanlige boligbygg i Bergen. Man har diskutert om dagens praksis er hensiktsmessig eller bør endres. Enighet om at dagens praksis fungerer i fht. å fange opp ny-bygg. Ikke ønskelig å kreve tilbakeslagssikring på alle bygg, dvs. inklusive boligbygg. Utfordring: fange opp alle de eksisterende eldre «risikobygg» som ikke er sikret.

8 Eks. på krav om tilbakestrømssikring i forhåndsuttalelse :

9 Eks. på krav til sluttdokumentasjon i dag Tiltak som sikrer kontroll: Sluttdokumentasjon må inn før ferdigattest gis Innmåling skal inn Vannmåler påvises

10 Mulig økt oppfølging/kontroll fremover i BK: Vi vurderer krav om: Innsendt bilde/dokumentasjon på at tilbakeslagssikring faktisk er montert ved sluttdokumentasjon, (gjelder søknad der krav om slik er stilt). Tilbakeslagssikring vurderes også ved midlertidige tiltak. Serviceavtale/eller tilsyn med tilbakeslagssikring. En ventil er bra kun så lenge den fungerer, (levetid, hva den utsettes for). Det er meldt forbedringsprosjekt i vårt KS-system for å sikre videre arbeid med problemstillingen. Et bedre register med de nødvendige data må på plass. Vi må også passe på at det er tilbakeslagssikring på egne anlegg. Register over disse. Ulike typer sikringsnivå vurderes. Ulike kategorier bør kunne registreres. Vi er i gang, men har ikke «landet». Vil se til avklaringer i Norsk Vanns prosjekt. Økt oppfølging vil kreve bedre IT-fagsystem.

11 Hva sier VA-etaten i Bergen Kommune: Vi ønsker å ha bedre oversikt over risikoabonnenter og hvilke av disse som har/ikke har installert tilbakeslagssikring. Oversikt er spesielt ønskelig i forbindelse med ROS-vannforsyning. Vi ønsker å få på plass 1 (et) bedre velegnet system for å følge opp/ kontrollere alle risikoabonnenter. Aller helst ønskes dette presentert i et kartsystem med egenskapsdata. Det vil gi: Synlighet/visuelt hvor de er. Bedre muligheter for sporing/analyser opp mot andre data. Bedre muligheter for kontroll og oppfølging. Bedre muligheter for kontakt og informasjon med risikoabonnenter.

12 Så, hva har Bergen registrert i system i dag? Vi har register over risikoabonnenter, men data fra flere ulike Gemini moduler. I dag ikke fullgod registrering. Mangler mye opplysninger/hull Data også registrert dobbelt. Medfører mye rydding. Følgende register finnes: Gemini sanitær: Ved forhåndsuttalelse på nybygg, føres tilbakeslagssikring opp som en egenskap (ja/nei) på saken i saksoppfølgingssystemet Gemini Sanitær. Gemini VA: Der sluttdokumentasjon angir opplysninger om det, blir tilbakeslagssikring registrert som utstyr på ledning. Gemini Vannmåler: Ved tilsyn av vannmåler, har man påvist montert tilbakeslagssikring. Dette har blitt registrert som egen dagbokskode i Gemini Vannmåler. Registrert ca. 370 stk. Data tilbake til Gemini Indsys: I Gemini Indsys er det registrert en mengde virksomheter med olje-/fett- eller annen utskiller. Disse kan indikere behov for tilbakeslagssikring.

13 En del registrert i Gemini-Sanitær: Saksoppfølgingssystem for søknadspliktige og ikke-søknadspliktige tiltak. Brukes av avd. Myndighet. Bergen bidro mye til utvikling av systemet. Det overtok i 2005 for det gamle Access-systemet RIS (Rørlegger- Informasjonssystem). Data tilbake til 1988 ble dumpet over i Gemini Sanitær. Flere ulike egenskaper ved tiltak har vært registrert i RIS og Gemini Sanitær. Eks. sprinkleranlegg, brakkerigg, tilbakeslagssikring osv. Tilbakeslagssikring registreres på aktuelle tiltak som egenskap kun som ja/nei. Vi kan ta ut liste over hvilke tiltak som har fått krav om tilbakeslagssikring.

14 Eks. på tilbakeslagssikring registrert som egenskap på tiltak i Gemini Sanitær Positivt: Registrering gir søkbarhet oversikt/liste kan matches med andre lister. Saksnr. gir link til saken. Gnr/bnr gir link til eiendom, kan vises i kart. Og de fleste system bruker Gnr/bnr. Utfordring: Å hanke inn historiske risikoabonnenter. Ikke konsekvent registrering. Hull! Kun ja/nei. Type sikring/grad osv. ikke registrert. Ei heller om den er montert. Bør registrere ytterligere egenskaper ved sikringen/type/grad av sikring.

15 Søk i Gemini Sanitær Man kan søke opp egenskap som vist under:

16 Viser liste over tiltak som har fått krav: Liste kan sorteres etter Snr, Gnr/bnr, alfabetisk, alder, status, osv. Gir muligheter!

17 Flere andre aktuelle egenskaper er også registrert på tiltak i Gemini Sanitær: Positivt: Flere av disse egenskapene kan indikere en risikoabonnent, dvs. at tilbakeslagssikring bør installeres eller er det, f.eks: Svømmebasseng 28 stk Boligsprinkler 91 stk Vann til industri 20 Sprinkleranlegg sprinkler ny (fra gamle RIS) Vann til teknisk bruk (fra gamle RIS) 371 midlertidig vann (brakkerigg) 356 vannmåler ny 112 ny fettutskiller Utfordring: Noen tiltak er både og. Dvs. de kan ha flere egenskaper registrert. Ulike registreringer og «navn på egenskap» fra perioden før 2005 og etter Registreringsrutinene har variert. Bør koordinere alle disse dataene ved total gjennomgang.

18 Gemini-VA her registreres tilbakeslagssikring som utstyr på ledning Tilbakeslagsventil vann (EVA) egen kode. Registreres ut fra sluttdokumentasjon. Får opplysning på kumskjema eller vedlagt plantegning for kum med tilhørende ledninger. Utfordring: Positivt: Vi har slitt med å få inn sluttdokumentasjon. Mange sender ikke inn. Dermed lite registrert. Tilbakeslagssikring ofte ikke nevnt i det som kommer inn. Ikke alltid fulgt opp. Avd. Myndighet avtale med byggesak. Ferdigattest gis ikke uten sluttdokumentasjon. Saksbehandlere mer bevisst på å følge opp at tilbakeslagssikring er med i sluttdokumentasjon

19 Opplysninger om tilbakestrømssikring registrert i G-VA Figuren viser utstyr på vannledning Positivt: når registrert, kan man: Søke opp alle, dvs. få oversikt/liste Visualisere de i kart lage karttyper Mulig å legge på mer info. Ledninger kan merkes med saksnr. Utfordring: Bør få alle kjente registrert i G-VA. Bør registrere flere opplysninger om de. Hvilke? Bør gjennomgås. Bør kunne administrere de bedre. Hvordan? Kanskje i Gemini Indsys. Blir lettere i «nye Gemini». Mål: en database, og objekter ajourføres bare en plass.

20 Bruk av Gemini-Vannmåler: I Bergen kommune skal alle næringsbygg ha installert vannmåler. Private kan velge. Avd. Økonomi har eget vannmålerteam. Gemini vannmåler brukes til å forvalte vannmålere i fht. vannmålerstand, avlesing og kontroll. Er integrert med vårt økonomisystem VAKO. Gir grunnlag for fakturering og kontaktadresse. Søk og rapportfunksjonalitet gir muligheter: Eks. søkte man opp alle storforbrukerne og informerte de spesielt om sparetiltak under den tørre vinteren Har også sett sammenhenger mellom vannmålere i fht. lekkasjer og vannforbruk i visse områder.

21 Hva er registrert i Gemini Vannmåler: Ved tilsyn av vannmålere, har våre folk også påvist monterte tilbakeslagssikringer. Dette har de valgt å registrere som egen dagbokskode UTM i Gemini Vannmåler. I noen tilfeller har de også bedt tiltakshaver om å installere slik. Dette har i en del tilfeller skjedd! Flott initiativ! Siden 2002 er det registrert 376 slike dagboksposter. Et godt utgangspunkt for kartlegging. Gjelder både på private hus og næringsbygg. Stasjonsnr. gir link til bilder i Fotostation. God dokumentasjon!

22 Søk i Gemini vannmåler: Listen viser alle med dagbokskode tilbakeslagssikring montert samt kommentar. Positivt: Kan sorteres etter Gnr/bnr, adresse osv. Kan vises i kart. Kan også matches med andre lister. Saksnr. registrert. Gir info. Ofte registrert opplysninger om type sikring i kommentar. Utfordring: Type sikring er registrert i kommentar-feltet i dagbok. Dermed ikke lett tilgjengelig. I noen tilfeller er det reduksjonsventil. Ikke skilt.

23 Bruk av Gemini-Indsys: Brukes av avd. Myndighet til forvaltning og oppfølging av olje- og fettutskillere samt påslipp fra privat nett. Søkefunksjonalitet gir gode muligheter for oppfølging. Har benyttet data fra Indys til GISanalyser. Spore påslipp. Har jobbet mye med kvalitetsheving av databasen. Ulik registrering opp gjennom. Ser også på oppfølgingsfunksjonalitet i fht. tømmerapporter. Jobber med integrasjon med Gurusoft vannkvalitetsdatabase. Vi vil koble data for påslipp og vannkvalitetsdata. Ønskelig også med integrasjon med Gemini-VA og Sanitær.

24 Aktuelle virksomheter registrert i Gemini Indsys I Gemini Indsys er de virksomheter registrert som skal følges opp i fht. påslipp m/utskiller. Registrert på Gnr, bnr, adresse. Kan søkes opp. Eksempel viser «annen utskiller» Mange er aktuelle risikoabonnenter! Bør ha/har tilbakeslagssikring.

25 De er registrert i Gemini Indsys med org.nr og bransjekode og på Gnr/bnr Gir mulighet til å luke ut potensielle «risikoabonnenter» og matche de med andre lister. Gir også mulighet til oppdatering i fht. Brønnøysundregisteret og bransjekoder her. Gir mulighet for oppfølging i fht. kontaktinfo, info, serviceavtaler osv.

26 Hva ser vi i Bergen for oss? Vi er i gang med å forberede et bedre fagsystem i fht. oppfølging av risikoabonnenter med behov for tilbakeslagssikring. Ved å sammenstille data fra dagens 4 kilder vil vi få en total oversikt over alt vi har registrert vedrørende risikoabonnenter og sikring. Men må gjøre dette riktig! Må ikke miste viktige opplysninger ved «dumping» av data over i felles system. Vi ønsker å følge det opp i et felles system. Her vil vi bruke Gemini-VA og utnytte den tekniske beskrivelsen der. Vi har ønsker om å visualisere det i kartet, og da knyttet til aktuell vannledning. Her må vi heller ikke glemme våre egne kommunale tilbakeslagssikringer. Og vi må også se til de anbefalinger Norsk Vann og Mattilsynet kommer med. Eks. mulige nye kategorier.

27 Hvordan tenker vi å løse dette? Vi har en lokal kopi av Brønnøysundregistrene. Næringskoder indikerer potensielle risikoabonnenter. Må «matche» disse mot de vi har kodet som risikoabonnenter i eget system. Dette blir en støtte for vår ajourføring. Når datakvaliteten bedres kan vi gå lenger. Ønsker å automatisk kunne hente inn alle aktuelle risikoabonnenter ut fra næringskoder. Ved å definere hvilke næringstyper disse er kan man lage system for å fange opp disse jevnlig. Må kunne holdes ved like, jevnlig oppdatering/sjekk. Eks. hver 3 mnd. Deteksjon av ny virksomhet, konkurs, kontaktopplysninger til ansvarlig i forb. med tilsyn osv. Foreløpig ikke automatisk oppdatering av nye/avviklede virksomheter.

28 Med organisasjonsnummer kan vi sende info til abonnenter via Altinn Kan nå de med informasjon og be de korrigere sine kontaktopplysninger Kan følge de opp i fht. serviceavtaler/tilsyn etc. Vi har allerede elektronisk svar ut via org.nr. i vår saksbehandling. Utfordring: Samme bedrift kan være registrert med flere enheter (foretak, styreleder osv. Vi ønsker å nå riktig kontaktperson, og en lokal, ikke Shell Oslo). Tilsvarende kan samme bedrift tilhøre flere ulike typer næringskoder. (Må ordne dette, f.eks. finne en rangordning i fht. hvilken er mest kritisk).

29 Hva tenker vi oss i fht. system for oppfølging? Vi ser for oss en tettere oppfølging av risikoabonnenter. Må kunne følge opp at de har sikring eller serviceavtale på plass. Vi må lett kunne sende informasjon og registrerte opplysninger til disse. De skal rapportere og vi må kunne ta i mot serviceavtaler og andre opplysninger. Dette bør være minst mulig arbeidskrevende, i typen avsjekk, korreksjon. Man ser for seg at autorisert person i bedrift med pålogging vil kunne sjekke av hva som er registrert og korrigere data samt melde inn utført tilsyn. Hvordan: Funksjonalitet i både Gemini vannmåler og Indsys er i dag nærliggende. Gemini vannmåler har allerede en web-innrapportering. Vi jobber med å få på plass tilsvarende løsning via Gemini Indsys for olje- og fettutskillere, (tømmerapport/årsrapport). Tilsvarende løsning bør være mulig å få på plass i fht. tilbakeslagssikring og risikoabonnenter.

30 Man ser også for seg noe lignende i fht. oppfølging av sårbare abonnenter. Selv om det er en helt annen type abonnent, er mye likt. Også disse kan «spores» ved hjelp av Brønnøysundregisteret og næringskoder. Også disse vil trenges å være registrert i et system slik at de kan: Vises i kart Følges opp i fht. infoskriv, varsling, kontaktopplysninger og korreksjon. Også her bør det være like lett funksjonalitet i fht. avsjekk, innrapportering for autorisert person med pålogging. Vi ser for oss en nokså tilsvarende registrering og oppfølging av disse to helt ulike abonnenttypene. Det vil ta tid å få på plass et fullgodt nytt system som kan forvalte begge godt nok! Enn så lenge har vi mye registrert som hjelper oss til å ha oversikt over disse!

31 Informasjons- og registrering-kampanjer kan være aktuelt i fht. oppfølging Eksempel på kampanje fra Tromsø kommune. Mål: bevisstgjøre + få tilbakemelding fra virksomheter + få mer oversikt.

32 Eksempel på tilbakemeldings-skjema fra Tromsø kommune Her kan de selv melde inn: Om de har/ikke har tilbakeslagssikring. Angi type virksomhet. Angi kontaktinfo. Godt mulig vi vil gjøre noe tilsvarende i fht. å fange opp de vi er usikre på etter at vi har gjennomgått våre registre opp mot næringskoder i Brønnøysundregisteret.

33 Og til slutt i fht. informasjon utad husk klart språk! For å bevisstgjøre abonnentene må vi ha et klart entydig språk Unngå forvirring og bruke presise entydige uttrykk. Eksempel på forvirrende ordbruk: Tilbakeslagssikring Tilbakeslagsventil Tilbakestrømssikring Tilbakestrømsventil Tilbakestrømningssikring Ulike ord for det samme utstyret skaper forvirring! Folk flest vil lure - samme type utstyr? Skal vi informere og bevisstgjøre, må det være klart og tydelig hva vi ønsker, krever!

34 Takk for meg!

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet 10.09.14 Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Litt om oss! Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Persondatautveksling i Norge

Persondatautveksling i Norge Deres ref. Vår ref. Dato 200306508-23/ELO 29.09.2004 Persondatautveksling i Norge Høringsuttalelse fra Norsk Regnesentral Om avsender Norsk Regnesentral (NR) ble etablert i 1952 og er et uavhengig institutt

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer