Driftskonferansen september, Color Fantasy. Energimåling i vannbårne anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftskonferansen 2011. 27. - 29. september, Color Fantasy. Energimåling i vannbårne anlegg"

Transkript

1 Driftskonferansen september, Color Fantasy Energimåling i vannbårne anlegg

2 Agenda Siemens i Norge og Energisituasjonen. Hva er energimåling i vannbårne anlegg? Hvorfor? Hva skal til? Hva ønsker vi å oppnå? Hva sier myndighetene? Page 2

3 Siemens i Norge Våre innovasjoner bidrar til å redusere verdens miljøavtrykk Siemens globale miljøportefølje Siemens miljøportefølje omfatter produkter og løsninger innen områdene fornybar energi, energieffektivisering og miljøteknologi som reduserer utslipp av drivhusgasser Fossil Power Generation Renewable Power Generation Power Transmission Power Distribution I 2008 reduserte kunder verden over sine CO2- utslipp med 148 millioner tonn ved hjelp av produkter og løsinger fra vår miljøportefølje (tilsvarer CO2-utslippet fra New York, London og Hong Kong) Water Technologies Building Technologies Mobility Solutions for Industry Siemens tar egen medisin og reduserer selskapets utslipp av CO2-utslipp med 20 prosent i perioden En fjerdedel av inntektene kommer fra produkter og løsninger som gir direkte, målbare bidrag for å redusere påvirkningen på miljø og klima Innen 2011 skal inntektene fra miljøporteføljen øke til 25 milliarder euro (19 mrd i 2008) Lighting (OSRAM) Healthcare Page 3

4 Hva oppnås ved å ta kontroll på tekniske systemer i bygg, og energieffektivisering? Teknisk og funksjonell Systemintegrasjon. Systemenes og applikasjonenes interne samspill Page 4

5 Synliggjort energieffektiviserings potensial og barrierer Rapport 1: Viser at Norge kan frigjøre 20 prosent energi ved å benytte moderne, eksisterende teknologi Studie 2: Viser hvilke investeringsbarrierer det er innen næringsbygg, stat og kommune Page 5

6 2007- Norges første energi effektiviseringsrapport Rapporten viser at Norge kan frigjøre energi tilsvarende ca. 21 TWh Det tilsvarer ca 7 gasskraftverk som det vi har på Kårstø eller absolutt alt energiforbruk til ca 1 million hustander Page 6

7 Bygningsmassen er mest lønnsom Vannkraft 8-10 TWh Industri 3,6 TWh Bygninger 8,4 TWh Vannkraft står for 98,9% av produksjonen 50 prosent av maskineri eldre enn 40 år Betydelig potensial for modernisering Transmisjon stort potensial Page 7 Opprusting - utskiftning av turbiner/generatorer Utvidelse - merutnyttelse av vannressursene Typisk nedbetalingstid: 1-10 år Bedriftsøkonomisk lønnsomt 10% av energien går tapt i nettet, tilsvarte 12 TWh i 2005 Betydelig potensial for modernisering av overføringsnettet gjennom større opprustningsaktivitet 60% av industriens kraftforbruk kommer fra elektriske motorer Bruk av avanserte styringssystemer for elektriske motorer gir 30% reduksjon i energiforbruket tilsvarende 2,6 TWh Typisk nedbetalingstid 1-2 år Bedriftsøkonomisk lønnsomt Bruk av energimålere og automatisering i industrien kan effektivisere prosesser med 1 TWh Typisk nedbetalingstid 1-2 år Bedriftsøkonomisk lønnsomt Bygninger står for 40% av verdens energiforbruk Gjennomsnittlig forbruk på 82 TWh siste 10 år i Norge Betydelig effektiviseringspotensial for husholdninger og tjenesteytende sektor Typisk nedbetalingstid 1-9 år. Eksempel: Alle bygninger i kommunene Oslo kan spare 1,5 TWh på effektivisering av bygningsmassen, tilsvarende 1,2 milliarder kroner

8 Energimåling i vannbårne anlegg Kan benyttes både i næringsbygg og borettslag/sameier Kan benyttes i både nybygg og rehabilitering NÆRING BORETTSLAG/SAMEIER Page 8

9 Energimåling vannbårne anlegg Bruksområder: Enhetsmåling (fordelingsmåling). Fjernvarmemåling. Nærvarmemåling. Kostnadsfordeling. Dagens energisituasjon gjør at det blir stadig mer interessant å kontrollere sitt private energiforbruk. Vannbåren varme har gjennom de siste årene blitt mer og mer populært og dette har ført til et behov for energimåler spesielt beregnet på vannbåren varme. Samtidig har behovet for avregnig av leiligheter blitt et fokus område.

10 Trender og føringer i markedet Innen 2020 skal Norge: Nå « målet» 20% økt effektivitet 20% lavere utslipp 20% fornybar energi Oppfylle «Klimaforliket» med reduksjon på millioner tonn CO2 Virkemidler og tiltak Page 10 Energimerkeordningen - tiltaksliste Energitjenester (Energivurdering/ Energioppfølging Systemer (EOS) AMS (80% av alle hushold innen 2015) Grønne sertifikater TEK-byggeforskrifter (ny TEK10,15 og 20) Lovpålagt energimåling av alle energikilder innen 2015 (Navarsete-utvalget) Hvite sertifikater

11 Energimåling på den politiske dagsorden Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg innen 1 juli Overleveringen ble senere utsatt til 23 aug En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen er å få på plass et nasjonalt måleverktøy for å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet. Det ble også konkludert med at alle leiligheter og andre leietagere i nybygg og eksisterende bygg skal avregnes etter individuell energimåling fra og med Kilde: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg Page 11

12 Er det målbart er det kontrollerbart Page 12

13 Energimåling Enhetsmåling (fordelingsmåling) Med enhetsmåling (måling av forbruk pr. leilighet eller pr. bygg) kan man spare energitilførsel til bygget med inntil 30 %. Det handler om bevisstgjøring av energiforbruket. Måleprinsipper Det finnes primært to typer måleprinsipper (mekanisk og ultralyd) og de kan måle energien i både varme- og eller kjøleanlegg. Alle målere viser totalt forbruk oppgitt i kw/t eller MW/t og kan avleses på enheten. Alle målere med elektronisk display lager månedsverdier inntil mnd Page 13

14 Energimåling Montering Alle energimålere skal monterers i returledningen. Se eksempel på montering. Dimensjonering Måleren skal dimensjoneres etter vannmengden og ikke rørdimensjon. For stor måler kan gi unøyaktighet ved lav mengde. For liten måler kan gi for høyt trykkfall. Se trykkfalls diagram for aktuell måler. Page 14

15 Energimåling, Typer og godkjenninger Varme, kjølemålere og kombinasjons målere Anlegget må defineres før valg av måler. Varmemålere er kalibrert kun for varmeanlegg. Kjølemålere er kalibrert kun for kjøleanlegg. Avvik: Kombi målere Godkjenninger Målerne er godkjent ihht MID (European Measuring Instruments Directive) og forslag til forskrift om krav til varmemålere (av ) og OIML R75. Fjernvarme målere har i tillegg måleprotokoller, mens enhetsmålere har typegodkjenning Page 15

16 Energimåling, avlesning og innsamling Manuell avlesning På alle målerne kan mann avlese kw/t eller MW/t direkte. Ved å bla i menyen kan mann enkelt også avlese aktuell kw, m3/t, tur temperatur, retur temperatur og t C. Sentral avlesning Sentral avlesning kan gjøres på flere forskjellige måter. Direkte avlesning av alle leiligheter i teknisk rom Rapport via lokal PC EMC (Web basert datalogger for internett med rapport direkte på ) SD-anlegg Page 16

17 Hvorfor installere energimåler? Spare energi Spare penger Spare miljøet Rettferdig fordelig av kostnader Hvordan er det mulig at vi kan spare (redusere forbruket) med en energimåler? Bevisstgjøring Page 17

18 Hva er poenget med fordelingsmåling? Den største andelen av energiforbruket i en bolig går til Oppvarming og tappevann, normalt 50-60%. Energi til varmtvann utgjør normalt 15-20%. Fordelingsmåling med individuell avregning av forbrukt varme og varmtvann reduserer energiforbruket med 15 20%. Det handler om bevisstgjøring, er det målbart er det kontrollerbart. I Danmark ble det i 1999 påbudt med individuell måling av all energi til leiligheter. Resultatet ble en reduksjon på mellom 15 og 20 % i energiforbruket. Page 18

19 Energibesparelse i Steinsvikhagen sameie temp. korr temp. korr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Besparelse i energibruk til oppvarming og varmt tappevann fra 2008 til 2010 er på hele 22% Page 19

20 Rettferdig fordeling av energikostnader Eksemplet viser: Lik fordeling av energikostnadene Noen sløser, mens andre sparer Med enhetsmåling kan kunden selv bestemme om han vil spare eller sløse. 18 C 24 C Page 20

21 Energimåling BKK Energitjenester har installert fellesmåling og fordelingsmåling til mer enn 400 større bygg, ca målepunkt NÆRING BORETTSLAG/SAMEIER Landsdekkende leverandør Første anlegg installert i 1999 Page 21

22 Prinsipp fordelingsmåling Page 22

23 Siemeca AMR - the wireless remote meter reading system Siemeca AMR in small plants One data collector stores all consumption data Local manual readout (direct readout via cable or radio) Page 23

24 Siemeca AMR - the wireless remote meter reading system Siemeca AMR in medium-size plants Several data collectors communicate with each other One data collector equipped with a gateway Readout via GSM, broadband cable Page 24

25 Siemeca AMR - the wireless remote meter reading system Siemeca AMR in large plants Several data collectors communicate with each other Several networks are interconnected via M-bus One data collector equipped with a gateway Page 25 Readout via GSM, PSTN, broadband cable

26 Siemeca AMR - the wireless remote meter reading system Sample plants Ulanen - Kaserne Collini - Center Page 26 Silberhöhe / Halle Schloß Laubach

27 Avvik og feilsøking Energimåling kan også brukes til: Å dokumentere avvik. Detektere feilkilden, (uten å måtte feilsøke hele bygningsmassen). Page 27

28 Avviksmåling og energitap Leilighetsmålere lere Summen av forbruket for alle sluttbrukere bør kontrolleres mot hovedmålere for alle energikilder. Vannbåren varme Varmt tappevann Kaldt tappevann Kjøling Hovedmåler Page 28

29 Energitap i varmeanlegg Page 29

30 Energitap i varmeanlegg Hovedmåler Fjernvarme nett Energimåler + VV & VT Hovedmåler Energimåler + VV & VT Energitap i privat spredenett mellom bygg Energitap i spredenett i bygg Kundesentral Energimåler+ Hovedmåler VV & VT Page 30

31 Øvrige tiltak for energibesparelse Termofotografering og isolasjon Vannbehandling Energi effektivisering - Behovstyring av varme og kjøle anlegg. Page 31

32 Termisk fotografering og etterisolering av varmeanlegg Energitapet verifiseres og beregnes ved hjelp av termofotografering Page 32

33 Eksempel besparelse Investering isolasjon: kr ,- Årlig besparelse: kr ,- Nedbetalingstid: 2,1 år Årlig forrentning: 46,7% Varmeledningstall: Varmetap W 1 år 2 år 3 år 0, W/m-K Overflatetemperatur: 34 C Med isolering 1660 Kr Kr Kr Uten isolering Kr Kr Kr Page 33

34 VANNBEHANDLING FOR VANNBÅRNE VARME- OG KJØLEANLEGG I nye, lukkede anlegg vil vi finne et partikkel innhold på 3-7 kg/m³ i snitt. 3 kg rustslam / m³ øker energiforbruket med minst 6 % Effektivt slam- og luftutskilling er god ENØK Sikrer optimal energioverføring Forlenger anleggets levetid Reduserer service og vedlikeholdsutgifter Eksempel på besparelse 6 12 % årlig reduksjon i energiforbruket Nedbetalingstid besparelse VS investering = 0,5 2 år Page 34

35 Energieffektivisering i ht EN 15232: Målområde; integrert romautomasjon Rom automatisering Behovsstyring Arbeidsområde med maskiner Konferanserom Kontor Energi distribusjon Styring av energitilførsel basert på behov i rommet dette for å oppnå topp energieffektivitet!! Energi distribusjon Page 35 Energi produksjon

36 Referanse prosjekt: Hospital Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Belgium, polyclinic: m 2 Tiltak Resultat Justert innstillingsverdier og tidsprogrammer Styring og regulering av varmeproduksjonen, Inntjeningstid: optimalisering 6 måneder av distribusjon av luft og vann Installert optimal start/stopp program Forbedret reguleringsstrategy for kjøleproduksjon og distribusjon Energi reduksjon for varme: kwh tilsvarer minus 35.7% (HDD-balanse) Reduksjon av elektrisk energiforbruk: kwh tilsvarer minus 15.8% CO 2 utslipp: minus 22% Page 36

37 Referanse projsjekt: Offentlig bygg Erikslund skole i Boras, Sverige; bygninger for ca studenter på m 2 oppvarmet areal Tiltak Resultat Optimalisering av regulerings- parametre og Inntjeningstid < 1 år innstillingsverdier Behovsstyring av energi forbruket; tilknytning til fjærnvarme deaktivert i sommerhalvåret Erstattet defekte spjeld, reduksjon av for stor uteluftstilførsel Energi reduksjon for varme: kwh tilsvarer minus 32% (HDD-balansert) Reduksjon av elektrisk energiforbruk: kwh tilsvarer minus 14% CO 2 utslipp: minus 824t Page 37

38 Referanse prosjekt: Kommuner Lier kommune, Buskerud fylke Prosjektet omfatter 24 bygg på totalt ca m 2 Page 38 Tiltak Optimalisering av regulerings- parametre og innstillingsverdier Inntjeningstid < 3 år Fokus på motivering og opplæring av driftspersonell med aktiv bruk av ET-kurve Fysiske tiltak som ventilisolering, frekvensomformere, termostatiske radiatorventiler etc. Resultat Energi reduksjon for varme og elektrisitet: kwh tilsvarer: minus ca 13% (GDD-korrigert) CO 2 utslipp: minus 312t

39 Reduser energiforbruket Husk En kilowatt spart er mye renere enn en kilowatt produsert Takk for oppmerksomheten Page 39

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens Energieffektiviseringsrapporten Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens s 1 Energieffektiviseringsrapporten Stort potensial ved energieffektivisering Vi oppnår ikke våre klimaforpliktelser

Detaljer

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering s Konklusjoner Stort potensial ved energieffektivisering Norge kan frigjøre energi tilsvarende forbruket til 1 million husstander Vi oppnår ikke våre

Detaljer

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt?

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Norges helhetlige klimaplan 60 2005 50 40 30 20 10 2050 0 Norges utslipp Norges egne

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Potensialet ved spillvarmeutnyttelse på Akutten og Hjerte-lunge-senteret, St Olavs Hospital Renate Ekehaug Aasen Master i energibruk

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer