Møteinnkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl NB! Formannskapet møter i forkant av kommunestyret, kl og fortsetter eventuelt etter kommunestyremøtet. Det vil komme egen innkalling til formannskapet. TIL BEHANDLING: KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE KST-101/06 FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER KST-102/06 STIFTELSEN KONTRA KST-103/06 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KST-104/06 MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL BOSTEDSLØSE KST-105/06 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE KST-106/06 AVGIFTSFRI PARKERING PÅ LØRDAGER I DESEMBER 2006 ØST FOR RÅDHUSET KST-107/06 NYE VAREMEDLEMMER TIL HHV. BRUKERUTVALG, PLANUTVALG OG DRIFTSUTVALG FOR AP, SV, KRF, SP, V OG PP

2 KST-108/06 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLOREN KST-109/06 FELLES BYGG SKOLE OG BARNEHAGE PÅ MØRK KST-110/06 MÅNEDSRAPPORTERING PER OKTOBER 2006 Ski, Amund Kjernli ordfører

3 Saksbehandler: Reidar Haugen Arknr.: K44 Arkivsak: 03/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 98/ Kommunestyret 98/ FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Forslag til forskrift om hundehold i Ski kommune datert vedtas. Saksopplysninger: Stortinget har vedtatt nye lovregler om hold av hund, Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Loven trådte i kraft 1. januar Tidligere har regler som omhandler hund og hundehold vært spredt på en lang rekke lover, og reguleringene har på visse områder vært ufullstendige. Loven avløser eller endrer en lang rekke lovparagrafer som gjelder bestemmelser om hundehold blant annet 52 i Lov om viltet og Politilovens 14 om politivedtekter. Følgende regler om hundehold i Forskrift om Politivedtekt for Ski, hjemlet i Politiloven, vil falle bort fra : 21 Kirkegård 3.ledd 23 Farlige hunder 24 Båndtvang 25 Løse hunder salg, avlivning o.a. Hundehold er utbredt og representerer noe svært positivt for mange mennesker. Den nye loven gir imidlertid politi og kommuner et bredere rettslig grunnlag til å motvirke problematisk hundehold. Samtidig er det lagt inn rettssikkerhetsgarantier som skal sikre hundeeiere og deres hunder mot eventuelle feilvurderinger. Det har bl.a. skjedd en innsnevring i den adgangen grunneier tidligere hadde til å avlive hund som løper løs i utvidet båndtvangstid. Politiet kan videre etter en forholdsmessighetsvurdering i ettertid, vedta å avlive hunder som har jaget eller skadet hjortevilt. Når hund avlives på stedet, skal melding straks gis til politiet. Hund som opptas, skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres politiet. Hundens eier eller besitter betaler påløpne utgifter og godtgjørelse for arbeidet. Forskrifter til Hundeloven Forskrift vedrørende farlige hunder med hjemmel i Hundelovens 19. første ledd ble fastsatt ved Kgl. Res. 20.august Hundeloven har også gitt kommunene myndighet til å gi forskrifter som regulerer deler av hundeholdet: Side 3

4 Lovens 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 2. ledd, bokstav a-e gir kommunen adgang til å innføre sikring av hund utenom ordinær båndtvangstid (1.april- 20.august) i boligområder, handleområder, friluftsområder, stier, løyper, badeplasser, områder for beitedyr 4. ledd gir adgang til å forby hund på kirkegårder, gravplasser, skoler og barnehager Lovens 11 Ro og orden mv. gir kommunen adgang til å gi forskrift om hund av hensyn til alminnelig ro og orden Lovens 12. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom kommunen kan i forskrift sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom Samarbeide mellom Oppegård, Ås, Enebakk og Ski kommuner om mest mulig like hundeforskrifter Kommunene Ås, Enebakk, Oppegård og Ski har i lengre tid samarbeidet om å utarbeide vedtektenes innhold, med det formål at bestemmelser om hundehold i vår region skal være mest mulig like. I dette samarbeidet har kommunene i innledningsfasen/forarbeidet også hatt bistand fra andre offentlige etater. Men kommunale forskrifter skal vedtas politisk i de respektive kommuner, og tilpasses lokale forhold, slik at ordlyden og en del bestemmelser kan variere en del fra kommune til kommune. Målsettingen er likevel at de viktigste prinsipielle bestemmelser vil være noen lunde like i alle kommunene. De samme samarbeidende kommunene har også tidligere samarbeidet om forskrift til hundeloven. Ski kommune vedtok i denne sammenheng i 2005 forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Årsaken til at denne forskriften ble vedtatt særskilt, var at ved innføring av hundeloven i 2003 falt mulighetene til å innføre ekstraordinær båndtvang ved mye snø og kulde bort. For å ha muligheten til benytte ekstraordinær båndtvang hastet det å innføre disse bestemmelsene. Høring Rådmannen sendte et høringsbrev med forslag til forskrift om hundehold i Ski. Høringsfrist var opprinnelig satt til 20. juni, men etter flere henvendelser ble fristen forlenget til 1. august 2006 for de som ba om mer tid. Høringsforslaget ble sendt ut til 16 felles høringsinstanser og 12 lokale (Ski) høringsinstanser (se vedlegg). I tillegg ble høringen annonsert i Østlandets Blad, høringsbrevet m/forslag ble lagt ut på Ski Bibliotek og Ski Rådhus samt at hele høringsbrevet med forslag ble lagt ut på Ski kommunes hjemmesider. Etter flere innspill i pressen føler administrasjonen at de som har interesse av høringen fikk god informasjon om saken. Merknader til forslaget Innen utløpet av høringsfristen har det kommet inn 15 merknader (se vedlegg). I tillegg har administrasjonen fått telefoniske råd fra bl.a. fra Justis- og politidepartementet. Norsk Kennel klub Reagerer spesielt på 5 i høringsutkastet. Det er ikke hjemmel for å gi en slik begrensing som foreslås. Bosted kan vanskelig påstås å være et vilkår som er oppfyllbart for lovens krav om en slik forskrift. Antall hunder kan vanskelig sies å være et automatisk problem. Det er feil hold og oppførsel av enkelte eiere som i tilfelle er problemet. Side 4

5 Rådmannens kommentar: Rådmannen innser at bestemmelsene høringsutkastets 5 ikke oppfyller lovens intensjoner og kommunens kompetanse. Rådmannen har derfor i sitt forslag til vedtak endret betingelsene for å ha mer enn 3 voksne hunder i en husholdning, slik at betingelsene retter seg mot de problemområder som kan oppstå i forbindelse med ro, orden og sikkerhet for omgivelsene til hundeholdet. Bakgrunnen for at rådmannen ønsker å bruke hjemmelen til en slik antallsbegrensing er at det er observert at hold av større antall hunder har gitt konflikter og problemer i nabolag som myndighetene har hatt vanskelig for å håndtere på en praktisk måte. Rådmannens forslag vil ikke gjøre hundehold med mange hunder vanskelig for de som innretter seg riktig, men forslaget stiller visse krav i forhold til omgivelsene. Bakgrunnen for at rådmannen har brukt antallet mer enn 3 voksne hunder er vurderinger gjort i Ot.prp. nr. 48 (forarbeider til hundeloven), der det bl.a. heter: Departementet legger til grunn at det alltid vil kreve atskillig mer å holde et større antall hunder enn å ha en hun eller to. Så vidt departementet forstår, er det naturlig og påregnelig at hunder i flokk i alle fall fra fire hunder og opp kan utvikle en atferd som skiller seg fra hunder som holdes enkeltvis i en familie. Odd Richter Har kommentar til høringsutkastets 5: Ønsker en avklaring av begrepene tettsted og tettbygd område. Hvordan vil endringer i boligfortetting gjenspeile seg i oppfølgingen av forskriftene? Rådmannens kommentar I forbindelse med nytt forslag til tekst i 5 er definisjon av tettsted ikke nødvendig for å tolke 5. I 2 er tettbygd strøk fortsatt med i teksten. Ski kommune bruker Statistisk Sentralbyråds (SSB) definisjon av begrepet: Som tettbygd område regnes alle husgrupper med minst 200 innbyggere, dersom avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 m. Men skjønnsmessig kan det tillates at avstanden er større når det gjelder husgrupper innen et større tettstedsinfluensområde. Likevel tillates naturlige gap i bebyggelsen i forbindelse med parker, veier, dyrket jord med mer. Husansamlinger som er en direkte fortsettelse av tettbebyggelsen i nabokommunen regnes sammen med dette i tettstedsavgrensningen. SSB bruker i dag en digital kartdefinisjon, slik at data fra folkeregistrert og eiendomsregister automatisk produserer kart over hva som defineres som tettsteder. Framtidige boligfortettinger vil derfor automatisk kunne endre status på området. Advokatfirmaet Hellerøy & Co Har merknader til mange punkter i høringsutkastet: 1: Ordet trygghetsfølelse bør erstattes med trygghet. 2: 1. Opplysninger om ordinær båndtvangtid tas ut av forskriften, da dette er hjemlet i hundeloven 6. Overflødig å ta det med i forskriften 2. a, b og c for strenge... Bruk av betegnelsen tettsted om for eksempel Skotbu lite veiledende ad. båndtvang. Mer nyansert vurdering av båndtvang etterlyses. Deler av forslaget er lovstridig. 3. Overdreven bruk av båndtvang 4. Ikke tillatt med forskriftsmessig båndtvang for alle turstier, turveier under ett, løypestrekninger må spesifiseres på strekning etc. 5. Unødvendig punkt, da dette er vedtatt ved sentral forskrift til gravferdsloven 4: Bombepunkter bør skiftes ut slik at punkter bli like i hele forskriften2. bombepunkt: Vil medføre forbud mot å holde hund utendørs i tettbygd strøk.. Punktet foreslås strøket. Side 5

6 5: Hele paragrafen anmodes tatt bort fra forskriften. Begrensningen er for generell og kommer i konflikt med lovens formål. Ikke behov for denne bestemmelsen. Hjemler til å gripe inn overfor hunder og hundeholdere for å ivareta enkeltpersoner eller allmennhetens sikkerhet og trygghet er hjemlet i politiloven 6. Stiller spørsmål om i hvilken grad kommunen vil avsette ressurser til håndheving av bestemmelsene Stiller også spørsmål om hundehold som tidligere er etablert ( overflødige hunder ) Rådmannens kommentar 1: Endres i tråd med forslag 2: Pkt. 2.1: Strykes fra forskriften i tråd med forslag Resten av forslag til forskrift opprettholdes av rådmannen da det vurderes å være et behov for tydelige regler på området. I rådmannens høringsforslag er preparerte lysløyper de eneste turveiene som er underlagt båndtvang i Ski. Dette er konkrete og vel definerte strekninger. 4: Bombepunkter er endret og erstattet med tallpunkt som i resten av forskriften 2. kulepunkt er knyttet til hunder med støyende atferd og disse pålegges i forskriften å ha aktivt tilsyn om natta for å hindre sjenanse for naboer. Hunder med normal fredelig atferd i forhold til støy blir ikke pålagt tilsyn om de er ute om natta. For hunder med støyende atferd finnes også hjelpemidler/metoder for å avvenne en slik atferd, når det er gjennomført trengs ikke aktivt tilsyn. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Nå er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Angående kommunens ressursbruk i forhold til håndheving av forskriften er å bemerke at alle forskrifter er forutsatt håndhevet av politiet. Overflødige hunder blir selvsagt ikke pålagt avlivet, men antallet forutsettes redusert ved naturlig avgang. De øvrige bestemmelser i forskriften og hundeloven forutsettes selvsagt etterlevd i overgangsperioden med for mange hunder. Foreningen for hundeomplassering Utkastets 2.3: Hevder at forslaget er i strid med gjeldende lov (utvidet båndtvang på offentlige badeplasser). Intensjonen med loven var å innføre lik båndtvangperiode for alle kommuner i landet Utkastets 5: Hevder at forslaget er lovstridig. Vilkår som eventuelt kan benyttes skal være saklige og knyttes til lovens formål, eksempelvis at vilkårene ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden, og at hundeeier skal vise aktsomhet for å unngå ulempe for folk og miljø. Viktig ikke å få utilsiktede virkninger. Frykter praksis der friske/ voksne hunder blir avlivet av oppdrettere etter noen få års forbruk som avlshunder. Rådmannens kommentar 2.3: Utvidet båndtvang på offentlige badeplasser er begrunnet med at kommunen har fått en del klager på hunder som boltrer seg fritt i og utenfor vannet. For å ivareta sikkerhet, ro og orden for den del av befolkningen som er redd hunder mener rådmannen at en slik båndtvangsbestemmelse er nødvendig og til å leve med for hunder og hundeiere. Det presiseres at bestemmelsene gjelder kun på offentlige badeplasser. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. I rådmannens endelige forslag er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Om overflødige hunder se rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Side 6

7 Caroline og Albert Aasbø Gir sin støtte til de foreslåtte forskrifter, spesielt utkastets 4 2. kulepunkt. Ber om at sledehundkjøring reguleres på Langen, dette med begrunnelse trygghet, ro og orden for andre brukere av Langen på vinterstid. Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med at det på Langen har oppstått konflikter mellom store hundespann og andre brukere på vinterstid. Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring totalt på Langen, men vil anmode hundekjørermiljøet og Skiforeningen/Ski kommune til å finne praktiske løsninger med egne separate traseer for hundespann og egne separate alminnelige skiløyper. I denne tilrettelegging ligger også informasjon/skilting og krav om samarbeidsvilje og forståelse for de ulike behov hos alle brukere av marka. Langen er en såpass stor innsjø at en ny praksis med kjøreregler for å unngå konflikter mellom brukerne burde la seg gjøre å gjennomføre allerede kommende vinter. Bente og Geir Oseth Ber om at utkastes 4 og 5 også blir gjort gjeldende utenfor regulerte /eller tettbygde strøk. Bemerker at det har vært en stor økning i kjøring med store hundespann på Langen de senere år, I forbindelse med denne virksomheten er det mye støy til alle døgnets tider. I tillegg uttrykkes utrygghet med ferdsel på Langen vinterstid pga. store hundespann bruker de oppkjørte løypetraseer. Viser også til erfaring med bjeffende hunder om natta i sitt nabolag. En hund er nok for til skape uutholdelig støy. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. I det nye forslaget er vilkåret om å bo utenfor regulert boligområde tatt bort, mens nye vilkår er satt inn. Paragrafen vil derfor gjelde for hele Ski kommune. I 4 har rådmannen opprettholdt bestemmelsene til å gjelde tettbygd strøk, dette for ikke å legge unødige restriksjoner på hundehold i Ski. Jfr. Definisjon av tettbygd strøk i rådmannens kommentar under innspill til Odd Richter. Problematisk støy som faller utenfor disse bestemmelser bør forsøkes løst ved andre lovhjemler. Ad. sledekjøring med mange hunder i spannet på Langen se rådmannens kommentar under innspill fra Caroline og Albert Aasbø. Kommunelege I i Ski, Bjørg Bjotveit Utkastets 2.3: Støttes av kommunelegen også ut fra hygieniske forhold Utkastets 3: Hevder at det i dag praktiseres forbud mot hunder og andre dyr på skoler pga. fare for allergi. Uheldig med 2 sett regler. Et alternativ er å kutte ut skoler i forskriften. Ønsker videre å ta med idrettshaller, der det i dag praktiseres forbud mot hunder. Utkastets 4: Uklart hva ikke ute omfatter. Betyr det at hunden skal holdes inne i huset hvor eierne bor, eller gjelder det hundehus som sjelden er lydisolerte? Ikke alle hunder egner seg til å være inne. Utkastets 5: Hunder og hundekjøring er viktig for mange folks livsinnhold, og 5 vil få betydelige konsekvenser for mange. Spesielt nå når hele Langenvassdraget blir regulert. Er spesielt bekymret om vedtektene får tilbakevirkende kraft. Rådmannens kommentar: Utkastets 2.3: Hundeforskriftene skal ikke regulere andre forhold en sikkerhet, ro og orden. Side 7

8 Utkastets 3: Rådmannens forslag er et forbud, men åpner mulighet for at hunder kan få adgang etter avtale med ansvarlige for barnehagen eller skolen. Idrettshaller blir omfattet av båndtvangsbestemmelser i utkastets 2 c. Totalforbud mot hund i idrettshaller ut fra helsehygieniske forhold hører ikke med i hundeforskriftens kompetanseområde. Utkastets 4 2. kulepunkt: Gjelder kun hunder med støyende atferd. Disse hundene skal ha aktivt tilsyn hvis de har støyende atferd ute eller i sitt hundehus. Dette med bakgrunn i at menneskers (eier/bruker eller personer som kjenner hundene) nærvær anses å kunne roe ned, dempe støyende atferd. Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen har ingen intensjoner om å redusere gleden/muligheten til å hunder i Ski kommune, men ønsker en regulering som sikrer sikkerhet, ro og orden. Det vises ellers til mulighet for å søke dispensasjon, en mulighet som er gjort noe enklere/lettere i rådmannens endelige forslag til forskrifter. Norsk hundekjørerforbund Fremhever at hunder og hundehold har stor betydning for mange menneskers fysiske og psykiske helse stor positiv betydning for det moderne mennesket. De fleste hundeeiere er ansvarlige. Utkastets 5: Det å legge en generell begrensning på antall hunder i store deler av kommunen vil ramme på feil grunnlag. Ikke alle står fritt i hvor de kan bosette seg. Forslaget grenser opp til et forbud mot å ha mer enn 3 voksne hunder. Eventuelle vilkår for en slik paragraf må fastsettes på en slik måte at når disse oppfylles så bidrar ikke hundeholdet til problemer for omgivelsene uavhengig av hvor man bor. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Rådmannen mener at det endelige forslag til forskrifter/betingelser med unntak av at eiendommen må være over 1,5 da, er fullt ut oppnåbare for alle som ønsker det. Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus Utkastets 5: Vi er sterkt bekymret over at Ski kommune tolker hundelovens tekst på en slik måte at den går MOT stortingets behandling og vedtak ang. generell begrensning i antall hunder pr husstand, og mener at en slik tolkning av hundeloven faktisk er lovstridig Dersom Ski kommune skulle vedta en slik forskrift, bekymrer det oss sterkt at de ikke har en plan for hva som skal skje med hundene som blir til overs. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen mener nå at hensynet til sikkerhet ro og orden kan ivaretas og at bestemmelsene ligger innenfor hundelovens intensjoner. Ski Vilstellforening Utkastets 7: Ønsker å presisere Viltlovens bestemmelser om at trening med jakthund skal kun skje med grunneiers tillatelse. Side 8

9 Rådmannens kommentar: Bestemmelser gitt i annet lovverk (her Viltloven) gjelder uavhengig av bestemmelser i kommunale forskrifter. Det er vanlig praksis ikke å gjenta bestemmelser gitt i annen lov i kommunale forskrifter. Praksis på det område Vilstellforeningen tar opp blir som tidligere. Norske Redningshunder Mener at den foreslåtte forskriften virker vel fundert og støtter tilpasningene. Det er svært viktig at redningshundekvipasjer har mulighet til å trene på en reell måte året rundt. Foreningen har god kontakt med grunneiere om lokale regler. Utkastets 2 c: Grusbaner og lignende vil sporadisk være noe redningshundekvipasjer vil kunne ha behov for å trene med løs hund (under streng kontroll). Utkastets 5: 3 hunder holder for de fleste. Har merket seg bestemmelsen om dispensasjonsmuligheter. Overtallige hunder anbefales regulert ved naturlig avgang. Rådmannens kommentar Når det gjelder Norske redningshunders eventuelle bruk av grusbaner for trening, vises til dispensasjonsmuligheter i 9. Dispensasjonsbestemmelsen i 9 kan også brukes ved søknad om hold av flere enn 3 voksne hunder. Rådmannen legger til grunn at eventuelle overtallige hunder blir redusert ved naturlig avgang. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommenterer kun 5 i høringsutkastet og utover dette har Fylkesmannen ingen kommentar. I uttalelsen heter det: I praksis vil dette vilkåret sette et øvre tak for antall hunder for en rekke husholdninger og eiendommer i Ski kommune. Loven slår ettertrykkelig fast at dette ligger utenfor kommunens myndighet. Vilkårene skal rette seg mot selve hundeholdet, ikke til en eiendom/tomt slik kommunen foreslår. Rådmannens kommentar: Rådmannen har i sitt endelige forslag til forskrifter endret vilkårene i 5, og mener at vilkårene nå retter seg mot selve hundeholdet. Det at ett av vilkårene er knyttet til tomtestørrelse mener rådmannen også retter seg mot formålet med hundeforskriften se rådmannens kommentar Norsk kennel Klub. Hans-Petter Nyquist Mener at det foreliggende forslag til forskrift synes å være svært grundig. Høringsforslaget favner alle berørte områder, og dekker således behovet for regulering der dette er nødvendig Nyquist underbygger sine vurderinger i sitt høringssvar. Utkastets 9: Her er det gitt mulighet for dispensasjon fra de paragrafer som kan gi rom for skjønn og etterprøving. Nyquist legger til grunn at kommunen her vil vurdere evt. Søknader etter skjønn, og at avgjørelsene etter hvert vil danne presedens for framtidig praksis. Rådmannens kommentar: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 9

10 Skiforeningen Sørmarka Mener at hundespann (med mange hunder) med kjelke (Nome-stil) ødelegger skiløypene og representerer en fare for andre skiløpere. Det siste ut fra at løypetraseene i Sørmarka er trange. Slik hundekjøring i skiløyper burde vært forbudt. Rådmannens kommentar: Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring med slede totalt i skiløyper. Rådmannen har forståelse for at slike konflikter som refereres av Skiforeningen kan oppstå. Rådmannen er også kjent med at hundekjørermiljøet har god kontakt/dialog med Ski kommune/skogbestyrer om tilrettelegging for egne hundekjøretraseer, der samkjøring med andre brukere minimaliseres. Rådmannen håper at også hundekjøremiljøet tar ansvar for å unngå konflikter, og aktivt vil bidra til at hundekjørere i samarbeide med grunneiere, Skiforeningen og kommunen finner fram til praktiske løsninger der de beskrevne konflikter blir minimale. Norsk Kennel Klub Avdeling Oslo og Akershus Påpeker verdien hundehold har for svært mange mennesker. Viktig at kommunen legger til rette for hundehold uten for mange restriksjoner. Utkastets 2 b (båndtvang i regulerte områder): Forslaget bør strykes i denne omgang, og at nødvendigheten av innføring av en slik bestemmelse vurderes når loven og forskriftene har fått fungere en stund. Utkastets 2, pkt. 3: For å unngå misforståelser foreslås å endre teksten (uten å endre innholdet) til: Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden 1. april til 15. september. Utkastets 3: Ønsker båndtvang i stedet for forbud mot hunder i skolegårder. Dette begrunnes med at det ofte er aktuelt å gå gjennom skolegårder for å gå tur med hunden. Utkastets 4: Funksjonshemmede med førerhund/servicehund må ikke bøtlegges dersom de ikke får plukket opp ekskrementer etter sine hunder! Utkastets 5: Forslaget for generelt. I strid med hundeloven. Problematisk hundehold må styres gjennom enkeltvedtak. Foreslår at hele 5 kuttes ut. Utkastets 7: Førerhund/servicehund bør komme tidligere i oppramsingen, for å understreke disse hundenes betydning for brukerne og samfunnet. Utkastets 9: Håper at kommunen vil være imøtekommende ved behandling av dispensasjonssøknader for avholdelse av organisert dressur og trening. Rådmannens kommentar: 2 b: Rådmannen mener at det er behov for båndtvang hele året på offentlige regulerte friområder i tettbygd strøk, da dette er nærfriluftlivsområde, lekeområde og rekreasjonsområde for både unge og eldre brukere. Det faktum at mange har angst for å møte løse hunder er bakgrunnen for at rådmannen ønsker st slikt forbud. 2, pkt. 3: Rådmannen ser poenget i uttalelsen, og har i sitt endelige forslag endret teksten. 3: Et forbud mot hunder på skoler og barnehager vil ikke hindre hundeluftere til å bruke gangveier/tilrettelagte turveier som er anlagt gjennom disse områdene. Slike veier er anlagt for bl.a. slik aktivitet 4: Rådmannen stoler på at bestemmelsen i 4 1. kulepunkt vil bli håndtert på en fornuftig måte av politiet. 5: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. 7: Førerhund/servicehund er etter kennelklubbens forslag flyttet øverst i oppramsingen i rådmannens endelige forslag til forskrifter. 9: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 10

11 Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Ut fra høringsuttalelsene og samarbeidet med våre nabokommuner har rådmannen i sitt endelige forslag til vedtekter endret på en del bestemmelser i forhold til høringsforslaget. Rådmannens endringer går fram av vedlagte oversikt der både høringsforslaget og endringene går klart fram Rådmannen mener at endringene ikke er av en slik karakter at forskriftene må sendes ut på ny høring, selv om vilkårene som er foreslått i 5 er endret som følge av sterke og klargjørende høringsuttalelser, bl.a. fra Fylkesmannen. De øvrige endringer er mindre justeringer og presiseringer. Rådmannens begrunnelse for de øvrige forslag til bestemmelser kan leses i høringsbrevet av Rådmannens kommentar til endringene i forhold til høringsforslaget 1: Her er trygghetsfølelse byttet ut med trygghet. Begrunnelse er erkjennelse av at det vil bli feil og umulig å lovfeste en rett til slik følelse. 2: Opplysninger om ordinær båndtvangstid er en bestemmelse inntatt i hundeloven, og utelates derfor i den lokale forskriften. Nummereringen endres tilsvarende. 5: Her har rådmannen endret innledningen med en liten presisering om formålet med paragrafen som er av hensyn til sikkerhet, ro og orden. Paragrafens bruk av inntil tre voksne hunder og ikke for eksempel fem eller åtte, baseres på vurderinger gitt i Ot.prp. nr. 48 om hundeloven, og endres ikke. Men rådmannen innser at vilkåret som er satt i høringsforslaget ikke kan brukes. Forslaget om begrensning av hundeholdet er for generell og vil komme i konflikt med hundelovens formål. I rådmannens endringsforslag er vilkårene rettet mot selve hundeholdet der eiendommens reguleringsmessige status ikke lenger er et vilkår. Det første vilkåret retter seg mot å ha mange hunder på små tomter og her baserer rådmannen seg på den vurdering at små eiendommer er lite egnet i forhold til lovens formål til å ha mer enn 3 voksne hunder. Arealkrav på 1,5 dekar er vurdert som hensiktsmessig, og minimumsarealet er satt såpass lavt for ikke å ramme for mange eiendommer i Ski. Det andre vilkåret går på sikkerhet og ro i forhold til naboer, der både krav om gjerde og avstand forventes å bidra til mindre konflikter. Det tredje vilkåret går på å forebygge mot luktproblemer fra hundeekskrementer for naboer og andre. Rådmannen vil i forbindelse med denne paragrafen peke på muligheten til å søke dispensasjon. Skriftlige begrunnede søknader vil bli behandlet med fornuftighet i Ski kommune, og avgjørelsen vurderes opp mot formålet med hundeloven, nemlig hensynet til sikkerhet, ro og orden. 7: Her har rådmannen kun omstokket teksten slik at førerhund/servicehund kommer først i oppramsingen. Dette ut fra ønske i høringssvarene. 9: Her har rådmannen tatt bort kravet om at dispensasjon kun skal kunne brukes i særlige tilfeller. Dette må sees på som en lettelse i betingelsene for at dispensasjonssøknader kan bli etterkommet. Ordet begrunnet søknad er tatt inn i teksten for at det skal lette saksbehandlingen i slike saker. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vedtak om egen hundeforskrift vil ikke bety så mye for den økologiske bærekraft i Ski, men forventes å ha en positiv effekt på den sosiale delen av bærekraftbegrepet. Sosial bærekraft innebærer å opprettholde samfunnsorden og livskvalitet over tid. Vi lever i en verden der mange personer har angst for å møte løse hunder, andre får sin livskvalitet redusert på grunn av hunder med støyende atferd og vi opplever konfliktsituasjoner mellom naboer og spesielle hundehold. Side 11

12 Samtidig vet vi at hundehold/husdyr er en stor kilde til å oppnå økt livskvalitet (trivsel og helse) og for mange er hundene deres store interesse og livsinnhold og bl.a. hundekjøring med mange hunder fyller manges fritid. Normalt hundehold medfører sjelden konfliktsituasjoner, og de nye forskriftene vil ikke endre på hundeholdet for de fleste i kommunen. Rådmannen ønsker mitt sitt forslag til hundevedtekter ikke å redusere gleden med å ha hunder, men innføre noen kjøreregler om hundehold slik at hensynet til sikkerhet, ro og orden blir slik at flest mulig i Ski kommune kan føle det gode lokalsamfunn. Økonomiske konsekvenser: Innføring av hundevedtekter forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Merarbeid til administrasjonen vil ligge i eventuell behandling av dispensasjonssøknader etter 9. Håndhevelse av kommunale vedtekter er tillagt politiet. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann May Britt Christoffersen ass.rådmann Vedlegg som følger saken: a) Forslag til forskrift datert b) Høringsbrev av c) Høringsinstanser d) 15 innkomne merknader til høringsforslaget Kopi av alle e) Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 12

13 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: C80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 99/ Kommunestyret 99/ HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Forslag til vedtak: Kommunestyret tiltrer arbeidsgruppas flertallsforslag i pkt som Ski kommunes høringsuttalelse til NOU: 2 Staten og Den norske kirke. Arbeidsgruppas flertallsforslag: 1 og 2. Statskirken Ski kommune tilrår at dagens statskirkeordning opprettholdes. Dagens statskirkeordning er en garanti for at Den norske kirke beholder sin posisjon som folkekirke. En forutsetning for dette er at medlemmene oppfatter kirken som åpen, romslig og inkluderende. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i grunnloven. 4. Finansiering Dagens finansiering av Den norske kirke opprettholdes. 5. Valg Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør økes. 6. Grunnlovstillegg ved avviklet statskirkeordning Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 7. Gravferdsforvaltningen Kommunen tillegges ansvaret for gravferd. Kommunen er en tros- og livssynsnøytral innstans, og skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle blir tydeligere. Det er derfor naturlig at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det må være en logisk konsekvens at begrepet kirkegård rettslig sett erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. 8. Kirkebyggene Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør eie og forvalte kirkebyggene og også ha det økonomiske ansvaret. 9. Verneverdige kirkebygg Verneverdige kirkebygg må vedlikeholdes etter godkjente planer og vedlikeholdet må finansieres av staten. Side 13

14 Verneverdige kirkebygg er av stor kulturhistorisk verdi for samfunnet. Ski kommune tiltrer utvalgets forslag om det opprettes en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen må automatisk tre i kraft når et kirkebygg er fredet eller vernet og det foreligger et vedlikeholdsbehov. 10. Opplysningsvesenets fond Hele Opplysningsvesenets fond tillegges kirken. Kultur- og kirkedepartementets spørreskjema utfylles i samsvar med kommunestyrets vedtak. Saksopplysninger: Ved skriv fra Kultur- og kirkedepartementet datert oversendes NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirken til et stort antall høringsinstanser blant den landets kommuner. Departementet skriver bl. a.: Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål. Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av utvalgets medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser. Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre hovedmodellene. Flertallet går likevel inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte eller som supplement til offentlige tilskudd. Kultur- og kirkeministeren skriver videre: Jeg er nå særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som utvalget har kommet med. Som utvalget selv påpeker, er det flere sentrale spørsmål/temaer som trenger nærmere utredning. Jeg har følgelig forståelse for at det kan være vanskelig å ta standpunkt både til spørsmålet om fortsatt statskirke og til mange av de enkeltspørsmålene som reises i kjølvannet av en eventuell endring i forholdet mellom stat og kirke. Til tross for det gjenstående utredningsarbeidet bør vi nå likevel søke å få avklart enkelte prinsipielle hovedspørsmål. Som det framgår av departementets høringsbrev er prinsippspørsmålet om dagens statskirkeordning skal videreføres, reformeres ved lovforankret folkekirke eller avvikles slik at Den norske kirke blir et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros og livsynssamfunn. Ski formannskap vedtok i møte å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til høringsuttalelse fra Ski kommune. Rapport fra arbeidsgruppen følger som trykt vedlegg. Arbeidsgruppas flertallforslag til uttalelse (2 medlemmer) anbefaler at statskirkeordningen videreføres. Mindretallet (1 medlem) ønsker at statskirkeordningen skal avvikles. Ingen har anbefalt at statskirken reformeres lovforankret folkekirke slik flertallet i Gjønnesutvalget anbefaler. Side 14

15 De øvrige forslagene er en oppfølging av spørsmål om finansiering, gravferdsforvaltningen, verneverdige kirker (Ski har 2 middelalderkirker) og eiendomsrettslige spørsmål. Noen av promblemstillingene vil trenge ytterligere utredning fra statlig hold dersom endringer skal gjennomføres. Rådmannen viser for øvrig til rapport fra arbeidsgruppa som følger som trykt vedlegg. I trykt vedlegg Sammendrag fra NOU 2006: 2 framkommer alle nødvendige opplysninger om Gjønnesutvalgets flertalls- og mindretallsforslag. Når det gjelder offentlige informasjonsmøter om NOU 2006:2, arrangerte Ski kirkelige fellesråd åpent folkemøte for hele Follo. Det møtte om lag 35 personer. Vurdering: Rådmannen viser til arbeidsgruppas forslag og har ikke særskilte merknader til de ulike punkt. Det ville vært ønskelig at staten påtok seg hele finansieringsansvaret da kommunene prinsipielt bare burde ha finansieringsansvar for virksomheter hvor kommunene er tillagt forvaltningsansvar. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: Rapport fra formannskapets arbeidsgruppe Kap.2 Sammendrag fra NOU 2006:2 Departementets spørsmål til høringsinstansene Brev datert m/vedlegg fra Human-Etisk Forbund Vedlegg som ligger i saksmappen: Departementets høringsbrev NOU 2006:2 Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet alt. forslag til pkt. 1, 2 og 3. 1 og 2. Overordnede prinsipper og konklusjon om lovforankret kirke. En landsdekkende kirke med bred kontaktflate er en forutsetning for at Den norske kirke kan opprettholde sin posisjon som en folkekirke. Samtidig er det viktig at kirken har egne styringsorganer som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Ski kommune tilrår at Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordning oppheves og at Den norske kirke blir et selvstendig rettssubjekt tilknyttet staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. Side 15

16 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Rannveig Andresen (SV) fremmet forslag til vedtak til pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10: 1 og 2. Dagens statskirkeordning oppheves. Selvstendig folkekirke etableres som selvstendig trossamfunn. 3. Den norske kirke bør være forankret i Lov om trossamfunn. 4. Hovedfinansiering gjennom medlemskontingent supplert med offentlige tilskudd til særskilte formål. 6. En ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig og henviser til fellesverdier eller menneskerettighetene. 8. Det foretas et samlet booppgjør. 10. Opplysningsvesenets fond anses som fellesskapets verdier. Eiendommer som er i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes. Innstilling: 1. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 2 stemmer (1FRP, 1KRF). 2. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 3. Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 4 stemmer (1SP, 3H). 4. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 1 stemme (1KRF) 5. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 6. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 4 stemmer (3H, 1SP). 7. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 8. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 5 stemmer (3H, 1SP, 1KRF). 9. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles enstemmig. 10. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 11. Forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 3H, 1SP). 12. Forslag til vedtak pkt. 7 innstilles med 10 mot 1 stemme (1SP). 13. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 14. Forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 1SP, 3H. 15. Forslag til vedtak pkt. 9 innstilles enstemmig. 16. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 17. Forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 5 stemmer (3H, 1KRF, 1SP). Side 16

17 Saksbehandler: Leif Kjørsvik Arknr.: L80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 85/ Kommunestyret 81/ Driftsutvalget 29/ Formannskapet 101/ Kommunestyret 100/ BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. Saksopplysninger: Bakgrunn: Stortinget vedtok i april 2005 et tillegg til Plan- og bygningsloven (PBL) nytt kapittel XI - utbyggingsavtaler, med underparagrafene 64/64a 64f. De nye bestemmelsene fastsetter rammene for hva slike avtaler kan inneholde og har til hensikt å skape større forutsigbarhet for utbyggere, naboer m.fl. i en utbyggingssituasjon. I en egen forskrift utarbeidet med hjemmel i PBL er det nedfelt forbud mot at utbygger gjennom avtale skal bidra til, eller finansiere fullt ut, sosial infrastruktur slik som skoler, barnehager, sykehjem og lignende. Forbudet gjelder altså de sosiale infrastrukturtiltakene som kommunene gjennom annet lovverk har plikt til å framskaffe. Etter de nye bestemmelsene er det som nevnt ikke tillatt å inngå avtaler om sosial infrastruktur, og det presiseres at det kun er mulig å bruke utbyggingsavtaler i forhold til teknisk infrastruktur. Imidlertid må de kommunene som ønsker å benytte utbyggingsavtaler i slike sammenhenger, må gjøre et særskilt vedtak om dette. Side 17

18 Ski kommunestyre har sluttet seg til at et forslag om bruk av utbyggingsavtaler i Ski kommune skal legges ut til offentlig ettersyn. I samsvar med Kommunal- og regionaldepartementets veileder til utarbeiding av utbyggingsavtaler, la man opp til å behandle forslaget til bruk av slike avtaler i Ski, på følgende måte: - forslaget ble behandlet i formannskapet, som innstilte overfor kommunestyret om at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn. - etter utlegging legges forslaget fram for planutvalget, som sender saken videre med sin tilråding til formannskapet og kommunestyret. Denne måten å behandle spørsmålet på, sikrer på en fullgod måte departementets anbefaling om å legge til rette for at grunneiere, privatpersoner, næringsinteressene m.fl. så langt som mulig skal ha forutsigbare rammevilkår og påvirkningsmuligheter i aktuelle utbyggingstiltak. De nye bestemmelsene trådte i kraft og nye utbyggingsavtaler kan ikke framforhandles før kommunestyret har gjort vedtak om at slike avtaler skal benyttes. I tråd med opplegget for hvordan saken skulle behandles, gjorde Ski kommunestyre i møte , sak 81/06, vedtak om å legge forslag til bruk av utbyggingsavtaler i Ski ut til offentlig ettersyn. I sak 81/06 er for øvrig de nye bestemmelsene i PBL og departementets veileder drøftet og spesielt betydningsfulle bestemmelser spesielt kommenter. Rådmannen viser i den sammenheng til saksframlegget i denne saken. Forslaget ble avertert utlagt til offentlig ettersyn i Østlandets Blad og i tillegg sendt Ski Næringsråd til uttalelse. Fristen for å komme med merknader ble satt til Det har etter utleggingen ikke kommet merknader til forslaget. Heller ikke Ski Næringsråd har hatt merknader. Vurdering: Det er som nevnt ikke kommet merknader til forslaget. Rådmannen ser derfor for sin del ingen grunner til å drøfte saken ytterligere, og har heller ingen ytterligere tilføyelser. Konklusjon: Kommunene er etter endringene i plan- og bygningsloven pålagt å gjøre et særskilt vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, i tilfelle man vil inngå slike avtaler etter 1. juli Rådmannen viser til at slike avtaler også tidligere har vært brukt i Ski, og at dette har blitt oppfattet som en nyttig avklaring mellom utbygger og kommune. Ettersom verken den offentlige utleggingen av saken eller aktuelle næringsinteresser har kommentert forslaget, finner rådmannen å ville anbefale at forslaget til bruk av utbyggingsavtaler i Ski i samsvar med saksframlegget i K-sak 81/06. Økonomiske konsekvenser: Bruk av utbyggingsavtaler sikrer at et nytt utbyggingstiltak tar sin forholdsmessige del av kostnadene til teknisk infrastruktur som det nye tiltaket fører med seg. Hvis utbyggingsavtaler ikke benyttes, betyr det at det er kommunen som må ta alle disse kostnadene. Man sikrer på denne måten at nye tiltak gjennomføres innenfor økonomiske rammer som er avklart og forutsigbare for både utbygger og kommune. Side 18

19 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Bruk av utbyggingsavtaler har ingen negative konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, May Britt Christoffersen konst. rådmann Leif Kjørsvik teknisk sjef Vedlegg som følger saken: Driftsutvalgets behandling : Enstemmig uttalelse: Forslag til vedtak tiltres. Driftsutvalgets uttalelse til formannskapet: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsatt løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til god-kjenning. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 19

20 Saksbehandler: Leif Kjørsvik/Knut Bjørnskau Arknr.: 223 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 31/ Formannskapet 102/ Kommunestyret 101/ FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER Rådmannens forslag til vedtak: Kommundelplanens delmål vedr. rene vassdrag og kommunedelplan for vannmiljø i Ski forutsetter regionalt samarbeide med nabokommuner for både å sikre lokal og regional vannkvalitet. Ski kommune forutsetter derfor videre samarbeide basert på vedtak i Vannområdeutvalget sitt vedtak i møte basert på følgende vilkår: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i Morsa-vassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en varighet på 6 år fra Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon av et tilskudd pr. innbygger i vannområdet, og et tilskudd pr da jordbruksareal i vannområdet Vansjø-Hobølvassdraget med kystområder. 4. For 2007 fastsettes tilskuddet pr. innbygger til kr 5, og tilskuddet pr da jordbruksareal til kr. 1. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstall pr året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for. 5. Ski kommunes årlige kostnad på kr ,- dekkes på teknisk etats budsjett; selvfinansierende virksomhet avløp. Saksopplysninger: Forslag til framtidig organisering og finansiering av arbeidet i Morsa Vannområde 003 Vansjø-Hobølvassdraget med tilgrensende kystområder Bakgrunn Vannområdeutvalget i Morsa behandlet saken i sitt møte og fattet enstemmig vedtak om å sende den til politisk behandling i medlemskommunene og fylkeskommunene. Det bes om at forslaget blir lagt fram for politisk behandling høsten 2006 slik at vedtakene kan rapporters tilbake til Vannområdeutvalget i første halvdel av desember. Side 20

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer