Møteinnkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl NB! Formannskapet møter i forkant av kommunestyret, kl og fortsetter eventuelt etter kommunestyremøtet. Det vil komme egen innkalling til formannskapet. TIL BEHANDLING: KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE KST-101/06 FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER KST-102/06 STIFTELSEN KONTRA KST-103/06 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KST-104/06 MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL BOSTEDSLØSE KST-105/06 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE KST-106/06 AVGIFTSFRI PARKERING PÅ LØRDAGER I DESEMBER 2006 ØST FOR RÅDHUSET KST-107/06 NYE VAREMEDLEMMER TIL HHV. BRUKERUTVALG, PLANUTVALG OG DRIFTSUTVALG FOR AP, SV, KRF, SP, V OG PP

2 KST-108/06 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLOREN KST-109/06 FELLES BYGG SKOLE OG BARNEHAGE PÅ MØRK KST-110/06 MÅNEDSRAPPORTERING PER OKTOBER 2006 Ski, Amund Kjernli ordfører

3 Saksbehandler: Reidar Haugen Arknr.: K44 Arkivsak: 03/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 98/ Kommunestyret 98/ FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Forslag til forskrift om hundehold i Ski kommune datert vedtas. Saksopplysninger: Stortinget har vedtatt nye lovregler om hold av hund, Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Loven trådte i kraft 1. januar Tidligere har regler som omhandler hund og hundehold vært spredt på en lang rekke lover, og reguleringene har på visse områder vært ufullstendige. Loven avløser eller endrer en lang rekke lovparagrafer som gjelder bestemmelser om hundehold blant annet 52 i Lov om viltet og Politilovens 14 om politivedtekter. Følgende regler om hundehold i Forskrift om Politivedtekt for Ski, hjemlet i Politiloven, vil falle bort fra : 21 Kirkegård 3.ledd 23 Farlige hunder 24 Båndtvang 25 Løse hunder salg, avlivning o.a. Hundehold er utbredt og representerer noe svært positivt for mange mennesker. Den nye loven gir imidlertid politi og kommuner et bredere rettslig grunnlag til å motvirke problematisk hundehold. Samtidig er det lagt inn rettssikkerhetsgarantier som skal sikre hundeeiere og deres hunder mot eventuelle feilvurderinger. Det har bl.a. skjedd en innsnevring i den adgangen grunneier tidligere hadde til å avlive hund som løper løs i utvidet båndtvangstid. Politiet kan videre etter en forholdsmessighetsvurdering i ettertid, vedta å avlive hunder som har jaget eller skadet hjortevilt. Når hund avlives på stedet, skal melding straks gis til politiet. Hund som opptas, skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres politiet. Hundens eier eller besitter betaler påløpne utgifter og godtgjørelse for arbeidet. Forskrifter til Hundeloven Forskrift vedrørende farlige hunder med hjemmel i Hundelovens 19. første ledd ble fastsatt ved Kgl. Res. 20.august Hundeloven har også gitt kommunene myndighet til å gi forskrifter som regulerer deler av hundeholdet: Side 3

4 Lovens 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 2. ledd, bokstav a-e gir kommunen adgang til å innføre sikring av hund utenom ordinær båndtvangstid (1.april- 20.august) i boligområder, handleområder, friluftsområder, stier, løyper, badeplasser, områder for beitedyr 4. ledd gir adgang til å forby hund på kirkegårder, gravplasser, skoler og barnehager Lovens 11 Ro og orden mv. gir kommunen adgang til å gi forskrift om hund av hensyn til alminnelig ro og orden Lovens 12. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom kommunen kan i forskrift sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom Samarbeide mellom Oppegård, Ås, Enebakk og Ski kommuner om mest mulig like hundeforskrifter Kommunene Ås, Enebakk, Oppegård og Ski har i lengre tid samarbeidet om å utarbeide vedtektenes innhold, med det formål at bestemmelser om hundehold i vår region skal være mest mulig like. I dette samarbeidet har kommunene i innledningsfasen/forarbeidet også hatt bistand fra andre offentlige etater. Men kommunale forskrifter skal vedtas politisk i de respektive kommuner, og tilpasses lokale forhold, slik at ordlyden og en del bestemmelser kan variere en del fra kommune til kommune. Målsettingen er likevel at de viktigste prinsipielle bestemmelser vil være noen lunde like i alle kommunene. De samme samarbeidende kommunene har også tidligere samarbeidet om forskrift til hundeloven. Ski kommune vedtok i denne sammenheng i 2005 forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Årsaken til at denne forskriften ble vedtatt særskilt, var at ved innføring av hundeloven i 2003 falt mulighetene til å innføre ekstraordinær båndtvang ved mye snø og kulde bort. For å ha muligheten til benytte ekstraordinær båndtvang hastet det å innføre disse bestemmelsene. Høring Rådmannen sendte et høringsbrev med forslag til forskrift om hundehold i Ski. Høringsfrist var opprinnelig satt til 20. juni, men etter flere henvendelser ble fristen forlenget til 1. august 2006 for de som ba om mer tid. Høringsforslaget ble sendt ut til 16 felles høringsinstanser og 12 lokale (Ski) høringsinstanser (se vedlegg). I tillegg ble høringen annonsert i Østlandets Blad, høringsbrevet m/forslag ble lagt ut på Ski Bibliotek og Ski Rådhus samt at hele høringsbrevet med forslag ble lagt ut på Ski kommunes hjemmesider. Etter flere innspill i pressen føler administrasjonen at de som har interesse av høringen fikk god informasjon om saken. Merknader til forslaget Innen utløpet av høringsfristen har det kommet inn 15 merknader (se vedlegg). I tillegg har administrasjonen fått telefoniske råd fra bl.a. fra Justis- og politidepartementet. Norsk Kennel klub Reagerer spesielt på 5 i høringsutkastet. Det er ikke hjemmel for å gi en slik begrensing som foreslås. Bosted kan vanskelig påstås å være et vilkår som er oppfyllbart for lovens krav om en slik forskrift. Antall hunder kan vanskelig sies å være et automatisk problem. Det er feil hold og oppførsel av enkelte eiere som i tilfelle er problemet. Side 4

5 Rådmannens kommentar: Rådmannen innser at bestemmelsene høringsutkastets 5 ikke oppfyller lovens intensjoner og kommunens kompetanse. Rådmannen har derfor i sitt forslag til vedtak endret betingelsene for å ha mer enn 3 voksne hunder i en husholdning, slik at betingelsene retter seg mot de problemområder som kan oppstå i forbindelse med ro, orden og sikkerhet for omgivelsene til hundeholdet. Bakgrunnen for at rådmannen ønsker å bruke hjemmelen til en slik antallsbegrensing er at det er observert at hold av større antall hunder har gitt konflikter og problemer i nabolag som myndighetene har hatt vanskelig for å håndtere på en praktisk måte. Rådmannens forslag vil ikke gjøre hundehold med mange hunder vanskelig for de som innretter seg riktig, men forslaget stiller visse krav i forhold til omgivelsene. Bakgrunnen for at rådmannen har brukt antallet mer enn 3 voksne hunder er vurderinger gjort i Ot.prp. nr. 48 (forarbeider til hundeloven), der det bl.a. heter: Departementet legger til grunn at det alltid vil kreve atskillig mer å holde et større antall hunder enn å ha en hun eller to. Så vidt departementet forstår, er det naturlig og påregnelig at hunder i flokk i alle fall fra fire hunder og opp kan utvikle en atferd som skiller seg fra hunder som holdes enkeltvis i en familie. Odd Richter Har kommentar til høringsutkastets 5: Ønsker en avklaring av begrepene tettsted og tettbygd område. Hvordan vil endringer i boligfortetting gjenspeile seg i oppfølgingen av forskriftene? Rådmannens kommentar I forbindelse med nytt forslag til tekst i 5 er definisjon av tettsted ikke nødvendig for å tolke 5. I 2 er tettbygd strøk fortsatt med i teksten. Ski kommune bruker Statistisk Sentralbyråds (SSB) definisjon av begrepet: Som tettbygd område regnes alle husgrupper med minst 200 innbyggere, dersom avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 m. Men skjønnsmessig kan det tillates at avstanden er større når det gjelder husgrupper innen et større tettstedsinfluensområde. Likevel tillates naturlige gap i bebyggelsen i forbindelse med parker, veier, dyrket jord med mer. Husansamlinger som er en direkte fortsettelse av tettbebyggelsen i nabokommunen regnes sammen med dette i tettstedsavgrensningen. SSB bruker i dag en digital kartdefinisjon, slik at data fra folkeregistrert og eiendomsregister automatisk produserer kart over hva som defineres som tettsteder. Framtidige boligfortettinger vil derfor automatisk kunne endre status på området. Advokatfirmaet Hellerøy & Co Har merknader til mange punkter i høringsutkastet: 1: Ordet trygghetsfølelse bør erstattes med trygghet. 2: 1. Opplysninger om ordinær båndtvangtid tas ut av forskriften, da dette er hjemlet i hundeloven 6. Overflødig å ta det med i forskriften 2. a, b og c for strenge... Bruk av betegnelsen tettsted om for eksempel Skotbu lite veiledende ad. båndtvang. Mer nyansert vurdering av båndtvang etterlyses. Deler av forslaget er lovstridig. 3. Overdreven bruk av båndtvang 4. Ikke tillatt med forskriftsmessig båndtvang for alle turstier, turveier under ett, løypestrekninger må spesifiseres på strekning etc. 5. Unødvendig punkt, da dette er vedtatt ved sentral forskrift til gravferdsloven 4: Bombepunkter bør skiftes ut slik at punkter bli like i hele forskriften2. bombepunkt: Vil medføre forbud mot å holde hund utendørs i tettbygd strøk.. Punktet foreslås strøket. Side 5

6 5: Hele paragrafen anmodes tatt bort fra forskriften. Begrensningen er for generell og kommer i konflikt med lovens formål. Ikke behov for denne bestemmelsen. Hjemler til å gripe inn overfor hunder og hundeholdere for å ivareta enkeltpersoner eller allmennhetens sikkerhet og trygghet er hjemlet i politiloven 6. Stiller spørsmål om i hvilken grad kommunen vil avsette ressurser til håndheving av bestemmelsene Stiller også spørsmål om hundehold som tidligere er etablert ( overflødige hunder ) Rådmannens kommentar 1: Endres i tråd med forslag 2: Pkt. 2.1: Strykes fra forskriften i tråd med forslag Resten av forslag til forskrift opprettholdes av rådmannen da det vurderes å være et behov for tydelige regler på området. I rådmannens høringsforslag er preparerte lysløyper de eneste turveiene som er underlagt båndtvang i Ski. Dette er konkrete og vel definerte strekninger. 4: Bombepunkter er endret og erstattet med tallpunkt som i resten av forskriften 2. kulepunkt er knyttet til hunder med støyende atferd og disse pålegges i forskriften å ha aktivt tilsyn om natta for å hindre sjenanse for naboer. Hunder med normal fredelig atferd i forhold til støy blir ikke pålagt tilsyn om de er ute om natta. For hunder med støyende atferd finnes også hjelpemidler/metoder for å avvenne en slik atferd, når det er gjennomført trengs ikke aktivt tilsyn. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Nå er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Angående kommunens ressursbruk i forhold til håndheving av forskriften er å bemerke at alle forskrifter er forutsatt håndhevet av politiet. Overflødige hunder blir selvsagt ikke pålagt avlivet, men antallet forutsettes redusert ved naturlig avgang. De øvrige bestemmelser i forskriften og hundeloven forutsettes selvsagt etterlevd i overgangsperioden med for mange hunder. Foreningen for hundeomplassering Utkastets 2.3: Hevder at forslaget er i strid med gjeldende lov (utvidet båndtvang på offentlige badeplasser). Intensjonen med loven var å innføre lik båndtvangperiode for alle kommuner i landet Utkastets 5: Hevder at forslaget er lovstridig. Vilkår som eventuelt kan benyttes skal være saklige og knyttes til lovens formål, eksempelvis at vilkårene ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden, og at hundeeier skal vise aktsomhet for å unngå ulempe for folk og miljø. Viktig ikke å få utilsiktede virkninger. Frykter praksis der friske/ voksne hunder blir avlivet av oppdrettere etter noen få års forbruk som avlshunder. Rådmannens kommentar 2.3: Utvidet båndtvang på offentlige badeplasser er begrunnet med at kommunen har fått en del klager på hunder som boltrer seg fritt i og utenfor vannet. For å ivareta sikkerhet, ro og orden for den del av befolkningen som er redd hunder mener rådmannen at en slik båndtvangsbestemmelse er nødvendig og til å leve med for hunder og hundeiere. Det presiseres at bestemmelsene gjelder kun på offentlige badeplasser. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. I rådmannens endelige forslag er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Om overflødige hunder se rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Side 6

7 Caroline og Albert Aasbø Gir sin støtte til de foreslåtte forskrifter, spesielt utkastets 4 2. kulepunkt. Ber om at sledehundkjøring reguleres på Langen, dette med begrunnelse trygghet, ro og orden for andre brukere av Langen på vinterstid. Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med at det på Langen har oppstått konflikter mellom store hundespann og andre brukere på vinterstid. Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring totalt på Langen, men vil anmode hundekjørermiljøet og Skiforeningen/Ski kommune til å finne praktiske løsninger med egne separate traseer for hundespann og egne separate alminnelige skiløyper. I denne tilrettelegging ligger også informasjon/skilting og krav om samarbeidsvilje og forståelse for de ulike behov hos alle brukere av marka. Langen er en såpass stor innsjø at en ny praksis med kjøreregler for å unngå konflikter mellom brukerne burde la seg gjøre å gjennomføre allerede kommende vinter. Bente og Geir Oseth Ber om at utkastes 4 og 5 også blir gjort gjeldende utenfor regulerte /eller tettbygde strøk. Bemerker at det har vært en stor økning i kjøring med store hundespann på Langen de senere år, I forbindelse med denne virksomheten er det mye støy til alle døgnets tider. I tillegg uttrykkes utrygghet med ferdsel på Langen vinterstid pga. store hundespann bruker de oppkjørte løypetraseer. Viser også til erfaring med bjeffende hunder om natta i sitt nabolag. En hund er nok for til skape uutholdelig støy. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. I det nye forslaget er vilkåret om å bo utenfor regulert boligområde tatt bort, mens nye vilkår er satt inn. Paragrafen vil derfor gjelde for hele Ski kommune. I 4 har rådmannen opprettholdt bestemmelsene til å gjelde tettbygd strøk, dette for ikke å legge unødige restriksjoner på hundehold i Ski. Jfr. Definisjon av tettbygd strøk i rådmannens kommentar under innspill til Odd Richter. Problematisk støy som faller utenfor disse bestemmelser bør forsøkes løst ved andre lovhjemler. Ad. sledekjøring med mange hunder i spannet på Langen se rådmannens kommentar under innspill fra Caroline og Albert Aasbø. Kommunelege I i Ski, Bjørg Bjotveit Utkastets 2.3: Støttes av kommunelegen også ut fra hygieniske forhold Utkastets 3: Hevder at det i dag praktiseres forbud mot hunder og andre dyr på skoler pga. fare for allergi. Uheldig med 2 sett regler. Et alternativ er å kutte ut skoler i forskriften. Ønsker videre å ta med idrettshaller, der det i dag praktiseres forbud mot hunder. Utkastets 4: Uklart hva ikke ute omfatter. Betyr det at hunden skal holdes inne i huset hvor eierne bor, eller gjelder det hundehus som sjelden er lydisolerte? Ikke alle hunder egner seg til å være inne. Utkastets 5: Hunder og hundekjøring er viktig for mange folks livsinnhold, og 5 vil få betydelige konsekvenser for mange. Spesielt nå når hele Langenvassdraget blir regulert. Er spesielt bekymret om vedtektene får tilbakevirkende kraft. Rådmannens kommentar: Utkastets 2.3: Hundeforskriftene skal ikke regulere andre forhold en sikkerhet, ro og orden. Side 7

8 Utkastets 3: Rådmannens forslag er et forbud, men åpner mulighet for at hunder kan få adgang etter avtale med ansvarlige for barnehagen eller skolen. Idrettshaller blir omfattet av båndtvangsbestemmelser i utkastets 2 c. Totalforbud mot hund i idrettshaller ut fra helsehygieniske forhold hører ikke med i hundeforskriftens kompetanseområde. Utkastets 4 2. kulepunkt: Gjelder kun hunder med støyende atferd. Disse hundene skal ha aktivt tilsyn hvis de har støyende atferd ute eller i sitt hundehus. Dette med bakgrunn i at menneskers (eier/bruker eller personer som kjenner hundene) nærvær anses å kunne roe ned, dempe støyende atferd. Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen har ingen intensjoner om å redusere gleden/muligheten til å hunder i Ski kommune, men ønsker en regulering som sikrer sikkerhet, ro og orden. Det vises ellers til mulighet for å søke dispensasjon, en mulighet som er gjort noe enklere/lettere i rådmannens endelige forslag til forskrifter. Norsk hundekjørerforbund Fremhever at hunder og hundehold har stor betydning for mange menneskers fysiske og psykiske helse stor positiv betydning for det moderne mennesket. De fleste hundeeiere er ansvarlige. Utkastets 5: Det å legge en generell begrensning på antall hunder i store deler av kommunen vil ramme på feil grunnlag. Ikke alle står fritt i hvor de kan bosette seg. Forslaget grenser opp til et forbud mot å ha mer enn 3 voksne hunder. Eventuelle vilkår for en slik paragraf må fastsettes på en slik måte at når disse oppfylles så bidrar ikke hundeholdet til problemer for omgivelsene uavhengig av hvor man bor. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Rådmannen mener at det endelige forslag til forskrifter/betingelser med unntak av at eiendommen må være over 1,5 da, er fullt ut oppnåbare for alle som ønsker det. Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus Utkastets 5: Vi er sterkt bekymret over at Ski kommune tolker hundelovens tekst på en slik måte at den går MOT stortingets behandling og vedtak ang. generell begrensning i antall hunder pr husstand, og mener at en slik tolkning av hundeloven faktisk er lovstridig Dersom Ski kommune skulle vedta en slik forskrift, bekymrer det oss sterkt at de ikke har en plan for hva som skal skje med hundene som blir til overs. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen mener nå at hensynet til sikkerhet ro og orden kan ivaretas og at bestemmelsene ligger innenfor hundelovens intensjoner. Ski Vilstellforening Utkastets 7: Ønsker å presisere Viltlovens bestemmelser om at trening med jakthund skal kun skje med grunneiers tillatelse. Side 8

9 Rådmannens kommentar: Bestemmelser gitt i annet lovverk (her Viltloven) gjelder uavhengig av bestemmelser i kommunale forskrifter. Det er vanlig praksis ikke å gjenta bestemmelser gitt i annen lov i kommunale forskrifter. Praksis på det område Vilstellforeningen tar opp blir som tidligere. Norske Redningshunder Mener at den foreslåtte forskriften virker vel fundert og støtter tilpasningene. Det er svært viktig at redningshundekvipasjer har mulighet til å trene på en reell måte året rundt. Foreningen har god kontakt med grunneiere om lokale regler. Utkastets 2 c: Grusbaner og lignende vil sporadisk være noe redningshundekvipasjer vil kunne ha behov for å trene med løs hund (under streng kontroll). Utkastets 5: 3 hunder holder for de fleste. Har merket seg bestemmelsen om dispensasjonsmuligheter. Overtallige hunder anbefales regulert ved naturlig avgang. Rådmannens kommentar Når det gjelder Norske redningshunders eventuelle bruk av grusbaner for trening, vises til dispensasjonsmuligheter i 9. Dispensasjonsbestemmelsen i 9 kan også brukes ved søknad om hold av flere enn 3 voksne hunder. Rådmannen legger til grunn at eventuelle overtallige hunder blir redusert ved naturlig avgang. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommenterer kun 5 i høringsutkastet og utover dette har Fylkesmannen ingen kommentar. I uttalelsen heter det: I praksis vil dette vilkåret sette et øvre tak for antall hunder for en rekke husholdninger og eiendommer i Ski kommune. Loven slår ettertrykkelig fast at dette ligger utenfor kommunens myndighet. Vilkårene skal rette seg mot selve hundeholdet, ikke til en eiendom/tomt slik kommunen foreslår. Rådmannens kommentar: Rådmannen har i sitt endelige forslag til forskrifter endret vilkårene i 5, og mener at vilkårene nå retter seg mot selve hundeholdet. Det at ett av vilkårene er knyttet til tomtestørrelse mener rådmannen også retter seg mot formålet med hundeforskriften se rådmannens kommentar Norsk kennel Klub. Hans-Petter Nyquist Mener at det foreliggende forslag til forskrift synes å være svært grundig. Høringsforslaget favner alle berørte områder, og dekker således behovet for regulering der dette er nødvendig Nyquist underbygger sine vurderinger i sitt høringssvar. Utkastets 9: Her er det gitt mulighet for dispensasjon fra de paragrafer som kan gi rom for skjønn og etterprøving. Nyquist legger til grunn at kommunen her vil vurdere evt. Søknader etter skjønn, og at avgjørelsene etter hvert vil danne presedens for framtidig praksis. Rådmannens kommentar: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 9

10 Skiforeningen Sørmarka Mener at hundespann (med mange hunder) med kjelke (Nome-stil) ødelegger skiløypene og representerer en fare for andre skiløpere. Det siste ut fra at løypetraseene i Sørmarka er trange. Slik hundekjøring i skiløyper burde vært forbudt. Rådmannens kommentar: Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring med slede totalt i skiløyper. Rådmannen har forståelse for at slike konflikter som refereres av Skiforeningen kan oppstå. Rådmannen er også kjent med at hundekjørermiljøet har god kontakt/dialog med Ski kommune/skogbestyrer om tilrettelegging for egne hundekjøretraseer, der samkjøring med andre brukere minimaliseres. Rådmannen håper at også hundekjøremiljøet tar ansvar for å unngå konflikter, og aktivt vil bidra til at hundekjørere i samarbeide med grunneiere, Skiforeningen og kommunen finner fram til praktiske løsninger der de beskrevne konflikter blir minimale. Norsk Kennel Klub Avdeling Oslo og Akershus Påpeker verdien hundehold har for svært mange mennesker. Viktig at kommunen legger til rette for hundehold uten for mange restriksjoner. Utkastets 2 b (båndtvang i regulerte områder): Forslaget bør strykes i denne omgang, og at nødvendigheten av innføring av en slik bestemmelse vurderes når loven og forskriftene har fått fungere en stund. Utkastets 2, pkt. 3: For å unngå misforståelser foreslås å endre teksten (uten å endre innholdet) til: Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden 1. april til 15. september. Utkastets 3: Ønsker båndtvang i stedet for forbud mot hunder i skolegårder. Dette begrunnes med at det ofte er aktuelt å gå gjennom skolegårder for å gå tur med hunden. Utkastets 4: Funksjonshemmede med førerhund/servicehund må ikke bøtlegges dersom de ikke får plukket opp ekskrementer etter sine hunder! Utkastets 5: Forslaget for generelt. I strid med hundeloven. Problematisk hundehold må styres gjennom enkeltvedtak. Foreslår at hele 5 kuttes ut. Utkastets 7: Førerhund/servicehund bør komme tidligere i oppramsingen, for å understreke disse hundenes betydning for brukerne og samfunnet. Utkastets 9: Håper at kommunen vil være imøtekommende ved behandling av dispensasjonssøknader for avholdelse av organisert dressur og trening. Rådmannens kommentar: 2 b: Rådmannen mener at det er behov for båndtvang hele året på offentlige regulerte friområder i tettbygd strøk, da dette er nærfriluftlivsområde, lekeområde og rekreasjonsområde for både unge og eldre brukere. Det faktum at mange har angst for å møte løse hunder er bakgrunnen for at rådmannen ønsker st slikt forbud. 2, pkt. 3: Rådmannen ser poenget i uttalelsen, og har i sitt endelige forslag endret teksten. 3: Et forbud mot hunder på skoler og barnehager vil ikke hindre hundeluftere til å bruke gangveier/tilrettelagte turveier som er anlagt gjennom disse områdene. Slike veier er anlagt for bl.a. slik aktivitet 4: Rådmannen stoler på at bestemmelsen i 4 1. kulepunkt vil bli håndtert på en fornuftig måte av politiet. 5: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. 7: Førerhund/servicehund er etter kennelklubbens forslag flyttet øverst i oppramsingen i rådmannens endelige forslag til forskrifter. 9: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 10

11 Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Ut fra høringsuttalelsene og samarbeidet med våre nabokommuner har rådmannen i sitt endelige forslag til vedtekter endret på en del bestemmelser i forhold til høringsforslaget. Rådmannens endringer går fram av vedlagte oversikt der både høringsforslaget og endringene går klart fram Rådmannen mener at endringene ikke er av en slik karakter at forskriftene må sendes ut på ny høring, selv om vilkårene som er foreslått i 5 er endret som følge av sterke og klargjørende høringsuttalelser, bl.a. fra Fylkesmannen. De øvrige endringer er mindre justeringer og presiseringer. Rådmannens begrunnelse for de øvrige forslag til bestemmelser kan leses i høringsbrevet av Rådmannens kommentar til endringene i forhold til høringsforslaget 1: Her er trygghetsfølelse byttet ut med trygghet. Begrunnelse er erkjennelse av at det vil bli feil og umulig å lovfeste en rett til slik følelse. 2: Opplysninger om ordinær båndtvangstid er en bestemmelse inntatt i hundeloven, og utelates derfor i den lokale forskriften. Nummereringen endres tilsvarende. 5: Her har rådmannen endret innledningen med en liten presisering om formålet med paragrafen som er av hensyn til sikkerhet, ro og orden. Paragrafens bruk av inntil tre voksne hunder og ikke for eksempel fem eller åtte, baseres på vurderinger gitt i Ot.prp. nr. 48 om hundeloven, og endres ikke. Men rådmannen innser at vilkåret som er satt i høringsforslaget ikke kan brukes. Forslaget om begrensning av hundeholdet er for generell og vil komme i konflikt med hundelovens formål. I rådmannens endringsforslag er vilkårene rettet mot selve hundeholdet der eiendommens reguleringsmessige status ikke lenger er et vilkår. Det første vilkåret retter seg mot å ha mange hunder på små tomter og her baserer rådmannen seg på den vurdering at små eiendommer er lite egnet i forhold til lovens formål til å ha mer enn 3 voksne hunder. Arealkrav på 1,5 dekar er vurdert som hensiktsmessig, og minimumsarealet er satt såpass lavt for ikke å ramme for mange eiendommer i Ski. Det andre vilkåret går på sikkerhet og ro i forhold til naboer, der både krav om gjerde og avstand forventes å bidra til mindre konflikter. Det tredje vilkåret går på å forebygge mot luktproblemer fra hundeekskrementer for naboer og andre. Rådmannen vil i forbindelse med denne paragrafen peke på muligheten til å søke dispensasjon. Skriftlige begrunnede søknader vil bli behandlet med fornuftighet i Ski kommune, og avgjørelsen vurderes opp mot formålet med hundeloven, nemlig hensynet til sikkerhet, ro og orden. 7: Her har rådmannen kun omstokket teksten slik at førerhund/servicehund kommer først i oppramsingen. Dette ut fra ønske i høringssvarene. 9: Her har rådmannen tatt bort kravet om at dispensasjon kun skal kunne brukes i særlige tilfeller. Dette må sees på som en lettelse i betingelsene for at dispensasjonssøknader kan bli etterkommet. Ordet begrunnet søknad er tatt inn i teksten for at det skal lette saksbehandlingen i slike saker. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vedtak om egen hundeforskrift vil ikke bety så mye for den økologiske bærekraft i Ski, men forventes å ha en positiv effekt på den sosiale delen av bærekraftbegrepet. Sosial bærekraft innebærer å opprettholde samfunnsorden og livskvalitet over tid. Vi lever i en verden der mange personer har angst for å møte løse hunder, andre får sin livskvalitet redusert på grunn av hunder med støyende atferd og vi opplever konfliktsituasjoner mellom naboer og spesielle hundehold. Side 11

12 Samtidig vet vi at hundehold/husdyr er en stor kilde til å oppnå økt livskvalitet (trivsel og helse) og for mange er hundene deres store interesse og livsinnhold og bl.a. hundekjøring med mange hunder fyller manges fritid. Normalt hundehold medfører sjelden konfliktsituasjoner, og de nye forskriftene vil ikke endre på hundeholdet for de fleste i kommunen. Rådmannen ønsker mitt sitt forslag til hundevedtekter ikke å redusere gleden med å ha hunder, men innføre noen kjøreregler om hundehold slik at hensynet til sikkerhet, ro og orden blir slik at flest mulig i Ski kommune kan føle det gode lokalsamfunn. Økonomiske konsekvenser: Innføring av hundevedtekter forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Merarbeid til administrasjonen vil ligge i eventuell behandling av dispensasjonssøknader etter 9. Håndhevelse av kommunale vedtekter er tillagt politiet. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann May Britt Christoffersen ass.rådmann Vedlegg som følger saken: a) Forslag til forskrift datert b) Høringsbrev av c) Høringsinstanser d) 15 innkomne merknader til høringsforslaget Kopi av alle e) Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 12

13 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: C80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 99/ Kommunestyret 99/ HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Forslag til vedtak: Kommunestyret tiltrer arbeidsgruppas flertallsforslag i pkt som Ski kommunes høringsuttalelse til NOU: 2 Staten og Den norske kirke. Arbeidsgruppas flertallsforslag: 1 og 2. Statskirken Ski kommune tilrår at dagens statskirkeordning opprettholdes. Dagens statskirkeordning er en garanti for at Den norske kirke beholder sin posisjon som folkekirke. En forutsetning for dette er at medlemmene oppfatter kirken som åpen, romslig og inkluderende. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i grunnloven. 4. Finansiering Dagens finansiering av Den norske kirke opprettholdes. 5. Valg Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør økes. 6. Grunnlovstillegg ved avviklet statskirkeordning Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 7. Gravferdsforvaltningen Kommunen tillegges ansvaret for gravferd. Kommunen er en tros- og livssynsnøytral innstans, og skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle blir tydeligere. Det er derfor naturlig at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det må være en logisk konsekvens at begrepet kirkegård rettslig sett erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. 8. Kirkebyggene Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør eie og forvalte kirkebyggene og også ha det økonomiske ansvaret. 9. Verneverdige kirkebygg Verneverdige kirkebygg må vedlikeholdes etter godkjente planer og vedlikeholdet må finansieres av staten. Side 13

14 Verneverdige kirkebygg er av stor kulturhistorisk verdi for samfunnet. Ski kommune tiltrer utvalgets forslag om det opprettes en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen må automatisk tre i kraft når et kirkebygg er fredet eller vernet og det foreligger et vedlikeholdsbehov. 10. Opplysningsvesenets fond Hele Opplysningsvesenets fond tillegges kirken. Kultur- og kirkedepartementets spørreskjema utfylles i samsvar med kommunestyrets vedtak. Saksopplysninger: Ved skriv fra Kultur- og kirkedepartementet datert oversendes NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirken til et stort antall høringsinstanser blant den landets kommuner. Departementet skriver bl. a.: Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål. Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av utvalgets medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser. Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre hovedmodellene. Flertallet går likevel inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte eller som supplement til offentlige tilskudd. Kultur- og kirkeministeren skriver videre: Jeg er nå særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som utvalget har kommet med. Som utvalget selv påpeker, er det flere sentrale spørsmål/temaer som trenger nærmere utredning. Jeg har følgelig forståelse for at det kan være vanskelig å ta standpunkt både til spørsmålet om fortsatt statskirke og til mange av de enkeltspørsmålene som reises i kjølvannet av en eventuell endring i forholdet mellom stat og kirke. Til tross for det gjenstående utredningsarbeidet bør vi nå likevel søke å få avklart enkelte prinsipielle hovedspørsmål. Som det framgår av departementets høringsbrev er prinsippspørsmålet om dagens statskirkeordning skal videreføres, reformeres ved lovforankret folkekirke eller avvikles slik at Den norske kirke blir et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros og livsynssamfunn. Ski formannskap vedtok i møte å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til høringsuttalelse fra Ski kommune. Rapport fra arbeidsgruppen følger som trykt vedlegg. Arbeidsgruppas flertallforslag til uttalelse (2 medlemmer) anbefaler at statskirkeordningen videreføres. Mindretallet (1 medlem) ønsker at statskirkeordningen skal avvikles. Ingen har anbefalt at statskirken reformeres lovforankret folkekirke slik flertallet i Gjønnesutvalget anbefaler. Side 14

15 De øvrige forslagene er en oppfølging av spørsmål om finansiering, gravferdsforvaltningen, verneverdige kirker (Ski har 2 middelalderkirker) og eiendomsrettslige spørsmål. Noen av promblemstillingene vil trenge ytterligere utredning fra statlig hold dersom endringer skal gjennomføres. Rådmannen viser for øvrig til rapport fra arbeidsgruppa som følger som trykt vedlegg. I trykt vedlegg Sammendrag fra NOU 2006: 2 framkommer alle nødvendige opplysninger om Gjønnesutvalgets flertalls- og mindretallsforslag. Når det gjelder offentlige informasjonsmøter om NOU 2006:2, arrangerte Ski kirkelige fellesråd åpent folkemøte for hele Follo. Det møtte om lag 35 personer. Vurdering: Rådmannen viser til arbeidsgruppas forslag og har ikke særskilte merknader til de ulike punkt. Det ville vært ønskelig at staten påtok seg hele finansieringsansvaret da kommunene prinsipielt bare burde ha finansieringsansvar for virksomheter hvor kommunene er tillagt forvaltningsansvar. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: Rapport fra formannskapets arbeidsgruppe Kap.2 Sammendrag fra NOU 2006:2 Departementets spørsmål til høringsinstansene Brev datert m/vedlegg fra Human-Etisk Forbund Vedlegg som ligger i saksmappen: Departementets høringsbrev NOU 2006:2 Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet alt. forslag til pkt. 1, 2 og 3. 1 og 2. Overordnede prinsipper og konklusjon om lovforankret kirke. En landsdekkende kirke med bred kontaktflate er en forutsetning for at Den norske kirke kan opprettholde sin posisjon som en folkekirke. Samtidig er det viktig at kirken har egne styringsorganer som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Ski kommune tilrår at Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordning oppheves og at Den norske kirke blir et selvstendig rettssubjekt tilknyttet staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. Side 15

16 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Rannveig Andresen (SV) fremmet forslag til vedtak til pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10: 1 og 2. Dagens statskirkeordning oppheves. Selvstendig folkekirke etableres som selvstendig trossamfunn. 3. Den norske kirke bør være forankret i Lov om trossamfunn. 4. Hovedfinansiering gjennom medlemskontingent supplert med offentlige tilskudd til særskilte formål. 6. En ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig og henviser til fellesverdier eller menneskerettighetene. 8. Det foretas et samlet booppgjør. 10. Opplysningsvesenets fond anses som fellesskapets verdier. Eiendommer som er i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes. Innstilling: 1. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 2 stemmer (1FRP, 1KRF). 2. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 3. Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 4 stemmer (1SP, 3H). 4. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 1 stemme (1KRF) 5. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 6. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 4 stemmer (3H, 1SP). 7. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 8. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 5 stemmer (3H, 1SP, 1KRF). 9. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles enstemmig. 10. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 11. Forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 3H, 1SP). 12. Forslag til vedtak pkt. 7 innstilles med 10 mot 1 stemme (1SP). 13. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 14. Forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 1SP, 3H. 15. Forslag til vedtak pkt. 9 innstilles enstemmig. 16. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 17. Forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 5 stemmer (3H, 1KRF, 1SP). Side 16

17 Saksbehandler: Leif Kjørsvik Arknr.: L80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 85/ Kommunestyret 81/ Driftsutvalget 29/ Formannskapet 101/ Kommunestyret 100/ BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. Saksopplysninger: Bakgrunn: Stortinget vedtok i april 2005 et tillegg til Plan- og bygningsloven (PBL) nytt kapittel XI - utbyggingsavtaler, med underparagrafene 64/64a 64f. De nye bestemmelsene fastsetter rammene for hva slike avtaler kan inneholde og har til hensikt å skape større forutsigbarhet for utbyggere, naboer m.fl. i en utbyggingssituasjon. I en egen forskrift utarbeidet med hjemmel i PBL er det nedfelt forbud mot at utbygger gjennom avtale skal bidra til, eller finansiere fullt ut, sosial infrastruktur slik som skoler, barnehager, sykehjem og lignende. Forbudet gjelder altså de sosiale infrastrukturtiltakene som kommunene gjennom annet lovverk har plikt til å framskaffe. Etter de nye bestemmelsene er det som nevnt ikke tillatt å inngå avtaler om sosial infrastruktur, og det presiseres at det kun er mulig å bruke utbyggingsavtaler i forhold til teknisk infrastruktur. Imidlertid må de kommunene som ønsker å benytte utbyggingsavtaler i slike sammenhenger, må gjøre et særskilt vedtak om dette. Side 17

18 Ski kommunestyre har sluttet seg til at et forslag om bruk av utbyggingsavtaler i Ski kommune skal legges ut til offentlig ettersyn. I samsvar med Kommunal- og regionaldepartementets veileder til utarbeiding av utbyggingsavtaler, la man opp til å behandle forslaget til bruk av slike avtaler i Ski, på følgende måte: - forslaget ble behandlet i formannskapet, som innstilte overfor kommunestyret om at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn. - etter utlegging legges forslaget fram for planutvalget, som sender saken videre med sin tilråding til formannskapet og kommunestyret. Denne måten å behandle spørsmålet på, sikrer på en fullgod måte departementets anbefaling om å legge til rette for at grunneiere, privatpersoner, næringsinteressene m.fl. så langt som mulig skal ha forutsigbare rammevilkår og påvirkningsmuligheter i aktuelle utbyggingstiltak. De nye bestemmelsene trådte i kraft og nye utbyggingsavtaler kan ikke framforhandles før kommunestyret har gjort vedtak om at slike avtaler skal benyttes. I tråd med opplegget for hvordan saken skulle behandles, gjorde Ski kommunestyre i møte , sak 81/06, vedtak om å legge forslag til bruk av utbyggingsavtaler i Ski ut til offentlig ettersyn. I sak 81/06 er for øvrig de nye bestemmelsene i PBL og departementets veileder drøftet og spesielt betydningsfulle bestemmelser spesielt kommenter. Rådmannen viser i den sammenheng til saksframlegget i denne saken. Forslaget ble avertert utlagt til offentlig ettersyn i Østlandets Blad og i tillegg sendt Ski Næringsråd til uttalelse. Fristen for å komme med merknader ble satt til Det har etter utleggingen ikke kommet merknader til forslaget. Heller ikke Ski Næringsråd har hatt merknader. Vurdering: Det er som nevnt ikke kommet merknader til forslaget. Rådmannen ser derfor for sin del ingen grunner til å drøfte saken ytterligere, og har heller ingen ytterligere tilføyelser. Konklusjon: Kommunene er etter endringene i plan- og bygningsloven pålagt å gjøre et særskilt vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, i tilfelle man vil inngå slike avtaler etter 1. juli Rådmannen viser til at slike avtaler også tidligere har vært brukt i Ski, og at dette har blitt oppfattet som en nyttig avklaring mellom utbygger og kommune. Ettersom verken den offentlige utleggingen av saken eller aktuelle næringsinteresser har kommentert forslaget, finner rådmannen å ville anbefale at forslaget til bruk av utbyggingsavtaler i Ski i samsvar med saksframlegget i K-sak 81/06. Økonomiske konsekvenser: Bruk av utbyggingsavtaler sikrer at et nytt utbyggingstiltak tar sin forholdsmessige del av kostnadene til teknisk infrastruktur som det nye tiltaket fører med seg. Hvis utbyggingsavtaler ikke benyttes, betyr det at det er kommunen som må ta alle disse kostnadene. Man sikrer på denne måten at nye tiltak gjennomføres innenfor økonomiske rammer som er avklart og forutsigbare for både utbygger og kommune. Side 18

19 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Bruk av utbyggingsavtaler har ingen negative konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, May Britt Christoffersen konst. rådmann Leif Kjørsvik teknisk sjef Vedlegg som følger saken: Driftsutvalgets behandling : Enstemmig uttalelse: Forslag til vedtak tiltres. Driftsutvalgets uttalelse til formannskapet: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsatt løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til god-kjenning. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 19

20 Saksbehandler: Leif Kjørsvik/Knut Bjørnskau Arknr.: 223 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 31/ Formannskapet 102/ Kommunestyret 101/ FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER Rådmannens forslag til vedtak: Kommundelplanens delmål vedr. rene vassdrag og kommunedelplan for vannmiljø i Ski forutsetter regionalt samarbeide med nabokommuner for både å sikre lokal og regional vannkvalitet. Ski kommune forutsetter derfor videre samarbeide basert på vedtak i Vannområdeutvalget sitt vedtak i møte basert på følgende vilkår: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i Morsa-vassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en varighet på 6 år fra Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon av et tilskudd pr. innbygger i vannområdet, og et tilskudd pr da jordbruksareal i vannområdet Vansjø-Hobølvassdraget med kystområder. 4. For 2007 fastsettes tilskuddet pr. innbygger til kr 5, og tilskuddet pr da jordbruksareal til kr. 1. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstall pr året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for. 5. Ski kommunes årlige kostnad på kr ,- dekkes på teknisk etats budsjett; selvfinansierende virksomhet avløp. Saksopplysninger: Forslag til framtidig organisering og finansiering av arbeidet i Morsa Vannområde 003 Vansjø-Hobølvassdraget med tilgrensende kystområder Bakgrunn Vannområdeutvalget i Morsa behandlet saken i sitt møte og fattet enstemmig vedtak om å sende den til politisk behandling i medlemskommunene og fylkeskommunene. Det bes om at forslaget blir lagt fram for politisk behandling høsten 2006 slik at vedtakene kan rapporters tilbake til Vannområdeutvalget i første halvdel av desember. Side 20

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 29.11.2006 KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 EIENDOMSFORVALTNING Høringsinstansene Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD - HØRINGSBREV Oppegård kommune sender med dette ut

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Fornebulandet Vel Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/166660/BEPED 18.08.2015 Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu Natur og idrett i Bærum kommune sender

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.09.2006 Tid: 16:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011.

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011. Arkivsaksnr.: 06/2719-9 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag.

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2013 22614/2013 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/30 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Kommunal forskrift om hundehold

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Arkivsak-dok. 11/01866-5 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.05.2013 FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 FRA SAKSNR: 79/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 88/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen ih!r^herred SnP^1!(OPJ1!',-11dP,iF tl si, +G'^ 200h Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref.: Vår dato: 14.11.2008 Vår ref.:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.03.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Arkivsaksnr.: 06/2719-11 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I LUNNER KOMMEUNE Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Rådmannens

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer