Møteinnkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl NB! Formannskapet møter i forkant av kommunestyret, kl og fortsetter eventuelt etter kommunestyremøtet. Det vil komme egen innkalling til formannskapet. TIL BEHANDLING: KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE KST-101/06 FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER KST-102/06 STIFTELSEN KONTRA KST-103/06 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KST-104/06 MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL BOSTEDSLØSE KST-105/06 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE KST-106/06 AVGIFTSFRI PARKERING PÅ LØRDAGER I DESEMBER 2006 ØST FOR RÅDHUSET KST-107/06 NYE VAREMEDLEMMER TIL HHV. BRUKERUTVALG, PLANUTVALG OG DRIFTSUTVALG FOR AP, SV, KRF, SP, V OG PP

2 KST-108/06 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLOREN KST-109/06 FELLES BYGG SKOLE OG BARNEHAGE PÅ MØRK KST-110/06 MÅNEDSRAPPORTERING PER OKTOBER 2006 Ski, Amund Kjernli ordfører

3 Saksbehandler: Reidar Haugen Arknr.: K44 Arkivsak: 03/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 98/ Kommunestyret 98/ FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Forslag til forskrift om hundehold i Ski kommune datert vedtas. Saksopplysninger: Stortinget har vedtatt nye lovregler om hold av hund, Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Loven trådte i kraft 1. januar Tidligere har regler som omhandler hund og hundehold vært spredt på en lang rekke lover, og reguleringene har på visse områder vært ufullstendige. Loven avløser eller endrer en lang rekke lovparagrafer som gjelder bestemmelser om hundehold blant annet 52 i Lov om viltet og Politilovens 14 om politivedtekter. Følgende regler om hundehold i Forskrift om Politivedtekt for Ski, hjemlet i Politiloven, vil falle bort fra : 21 Kirkegård 3.ledd 23 Farlige hunder 24 Båndtvang 25 Løse hunder salg, avlivning o.a. Hundehold er utbredt og representerer noe svært positivt for mange mennesker. Den nye loven gir imidlertid politi og kommuner et bredere rettslig grunnlag til å motvirke problematisk hundehold. Samtidig er det lagt inn rettssikkerhetsgarantier som skal sikre hundeeiere og deres hunder mot eventuelle feilvurderinger. Det har bl.a. skjedd en innsnevring i den adgangen grunneier tidligere hadde til å avlive hund som løper løs i utvidet båndtvangstid. Politiet kan videre etter en forholdsmessighetsvurdering i ettertid, vedta å avlive hunder som har jaget eller skadet hjortevilt. Når hund avlives på stedet, skal melding straks gis til politiet. Hund som opptas, skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres politiet. Hundens eier eller besitter betaler påløpne utgifter og godtgjørelse for arbeidet. Forskrifter til Hundeloven Forskrift vedrørende farlige hunder med hjemmel i Hundelovens 19. første ledd ble fastsatt ved Kgl. Res. 20.august Hundeloven har også gitt kommunene myndighet til å gi forskrifter som regulerer deler av hundeholdet: Side 3

4 Lovens 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 2. ledd, bokstav a-e gir kommunen adgang til å innføre sikring av hund utenom ordinær båndtvangstid (1.april- 20.august) i boligområder, handleområder, friluftsområder, stier, løyper, badeplasser, områder for beitedyr 4. ledd gir adgang til å forby hund på kirkegårder, gravplasser, skoler og barnehager Lovens 11 Ro og orden mv. gir kommunen adgang til å gi forskrift om hund av hensyn til alminnelig ro og orden Lovens 12. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom kommunen kan i forskrift sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom Samarbeide mellom Oppegård, Ås, Enebakk og Ski kommuner om mest mulig like hundeforskrifter Kommunene Ås, Enebakk, Oppegård og Ski har i lengre tid samarbeidet om å utarbeide vedtektenes innhold, med det formål at bestemmelser om hundehold i vår region skal være mest mulig like. I dette samarbeidet har kommunene i innledningsfasen/forarbeidet også hatt bistand fra andre offentlige etater. Men kommunale forskrifter skal vedtas politisk i de respektive kommuner, og tilpasses lokale forhold, slik at ordlyden og en del bestemmelser kan variere en del fra kommune til kommune. Målsettingen er likevel at de viktigste prinsipielle bestemmelser vil være noen lunde like i alle kommunene. De samme samarbeidende kommunene har også tidligere samarbeidet om forskrift til hundeloven. Ski kommune vedtok i denne sammenheng i 2005 forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Årsaken til at denne forskriften ble vedtatt særskilt, var at ved innføring av hundeloven i 2003 falt mulighetene til å innføre ekstraordinær båndtvang ved mye snø og kulde bort. For å ha muligheten til benytte ekstraordinær båndtvang hastet det å innføre disse bestemmelsene. Høring Rådmannen sendte et høringsbrev med forslag til forskrift om hundehold i Ski. Høringsfrist var opprinnelig satt til 20. juni, men etter flere henvendelser ble fristen forlenget til 1. august 2006 for de som ba om mer tid. Høringsforslaget ble sendt ut til 16 felles høringsinstanser og 12 lokale (Ski) høringsinstanser (se vedlegg). I tillegg ble høringen annonsert i Østlandets Blad, høringsbrevet m/forslag ble lagt ut på Ski Bibliotek og Ski Rådhus samt at hele høringsbrevet med forslag ble lagt ut på Ski kommunes hjemmesider. Etter flere innspill i pressen føler administrasjonen at de som har interesse av høringen fikk god informasjon om saken. Merknader til forslaget Innen utløpet av høringsfristen har det kommet inn 15 merknader (se vedlegg). I tillegg har administrasjonen fått telefoniske råd fra bl.a. fra Justis- og politidepartementet. Norsk Kennel klub Reagerer spesielt på 5 i høringsutkastet. Det er ikke hjemmel for å gi en slik begrensing som foreslås. Bosted kan vanskelig påstås å være et vilkår som er oppfyllbart for lovens krav om en slik forskrift. Antall hunder kan vanskelig sies å være et automatisk problem. Det er feil hold og oppførsel av enkelte eiere som i tilfelle er problemet. Side 4

5 Rådmannens kommentar: Rådmannen innser at bestemmelsene høringsutkastets 5 ikke oppfyller lovens intensjoner og kommunens kompetanse. Rådmannen har derfor i sitt forslag til vedtak endret betingelsene for å ha mer enn 3 voksne hunder i en husholdning, slik at betingelsene retter seg mot de problemområder som kan oppstå i forbindelse med ro, orden og sikkerhet for omgivelsene til hundeholdet. Bakgrunnen for at rådmannen ønsker å bruke hjemmelen til en slik antallsbegrensing er at det er observert at hold av større antall hunder har gitt konflikter og problemer i nabolag som myndighetene har hatt vanskelig for å håndtere på en praktisk måte. Rådmannens forslag vil ikke gjøre hundehold med mange hunder vanskelig for de som innretter seg riktig, men forslaget stiller visse krav i forhold til omgivelsene. Bakgrunnen for at rådmannen har brukt antallet mer enn 3 voksne hunder er vurderinger gjort i Ot.prp. nr. 48 (forarbeider til hundeloven), der det bl.a. heter: Departementet legger til grunn at det alltid vil kreve atskillig mer å holde et større antall hunder enn å ha en hun eller to. Så vidt departementet forstår, er det naturlig og påregnelig at hunder i flokk i alle fall fra fire hunder og opp kan utvikle en atferd som skiller seg fra hunder som holdes enkeltvis i en familie. Odd Richter Har kommentar til høringsutkastets 5: Ønsker en avklaring av begrepene tettsted og tettbygd område. Hvordan vil endringer i boligfortetting gjenspeile seg i oppfølgingen av forskriftene? Rådmannens kommentar I forbindelse med nytt forslag til tekst i 5 er definisjon av tettsted ikke nødvendig for å tolke 5. I 2 er tettbygd strøk fortsatt med i teksten. Ski kommune bruker Statistisk Sentralbyråds (SSB) definisjon av begrepet: Som tettbygd område regnes alle husgrupper med minst 200 innbyggere, dersom avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 m. Men skjønnsmessig kan det tillates at avstanden er større når det gjelder husgrupper innen et større tettstedsinfluensområde. Likevel tillates naturlige gap i bebyggelsen i forbindelse med parker, veier, dyrket jord med mer. Husansamlinger som er en direkte fortsettelse av tettbebyggelsen i nabokommunen regnes sammen med dette i tettstedsavgrensningen. SSB bruker i dag en digital kartdefinisjon, slik at data fra folkeregistrert og eiendomsregister automatisk produserer kart over hva som defineres som tettsteder. Framtidige boligfortettinger vil derfor automatisk kunne endre status på området. Advokatfirmaet Hellerøy & Co Har merknader til mange punkter i høringsutkastet: 1: Ordet trygghetsfølelse bør erstattes med trygghet. 2: 1. Opplysninger om ordinær båndtvangtid tas ut av forskriften, da dette er hjemlet i hundeloven 6. Overflødig å ta det med i forskriften 2. a, b og c for strenge... Bruk av betegnelsen tettsted om for eksempel Skotbu lite veiledende ad. båndtvang. Mer nyansert vurdering av båndtvang etterlyses. Deler av forslaget er lovstridig. 3. Overdreven bruk av båndtvang 4. Ikke tillatt med forskriftsmessig båndtvang for alle turstier, turveier under ett, løypestrekninger må spesifiseres på strekning etc. 5. Unødvendig punkt, da dette er vedtatt ved sentral forskrift til gravferdsloven 4: Bombepunkter bør skiftes ut slik at punkter bli like i hele forskriften2. bombepunkt: Vil medføre forbud mot å holde hund utendørs i tettbygd strøk.. Punktet foreslås strøket. Side 5

6 5: Hele paragrafen anmodes tatt bort fra forskriften. Begrensningen er for generell og kommer i konflikt med lovens formål. Ikke behov for denne bestemmelsen. Hjemler til å gripe inn overfor hunder og hundeholdere for å ivareta enkeltpersoner eller allmennhetens sikkerhet og trygghet er hjemlet i politiloven 6. Stiller spørsmål om i hvilken grad kommunen vil avsette ressurser til håndheving av bestemmelsene Stiller også spørsmål om hundehold som tidligere er etablert ( overflødige hunder ) Rådmannens kommentar 1: Endres i tråd med forslag 2: Pkt. 2.1: Strykes fra forskriften i tråd med forslag Resten av forslag til forskrift opprettholdes av rådmannen da det vurderes å være et behov for tydelige regler på området. I rådmannens høringsforslag er preparerte lysløyper de eneste turveiene som er underlagt båndtvang i Ski. Dette er konkrete og vel definerte strekninger. 4: Bombepunkter er endret og erstattet med tallpunkt som i resten av forskriften 2. kulepunkt er knyttet til hunder med støyende atferd og disse pålegges i forskriften å ha aktivt tilsyn om natta for å hindre sjenanse for naboer. Hunder med normal fredelig atferd i forhold til støy blir ikke pålagt tilsyn om de er ute om natta. For hunder med støyende atferd finnes også hjelpemidler/metoder for å avvenne en slik atferd, når det er gjennomført trengs ikke aktivt tilsyn. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Nå er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Angående kommunens ressursbruk i forhold til håndheving av forskriften er å bemerke at alle forskrifter er forutsatt håndhevet av politiet. Overflødige hunder blir selvsagt ikke pålagt avlivet, men antallet forutsettes redusert ved naturlig avgang. De øvrige bestemmelser i forskriften og hundeloven forutsettes selvsagt etterlevd i overgangsperioden med for mange hunder. Foreningen for hundeomplassering Utkastets 2.3: Hevder at forslaget er i strid med gjeldende lov (utvidet båndtvang på offentlige badeplasser). Intensjonen med loven var å innføre lik båndtvangperiode for alle kommuner i landet Utkastets 5: Hevder at forslaget er lovstridig. Vilkår som eventuelt kan benyttes skal være saklige og knyttes til lovens formål, eksempelvis at vilkårene ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden, og at hundeeier skal vise aktsomhet for å unngå ulempe for folk og miljø. Viktig ikke å få utilsiktede virkninger. Frykter praksis der friske/ voksne hunder blir avlivet av oppdrettere etter noen få års forbruk som avlshunder. Rådmannens kommentar 2.3: Utvidet båndtvang på offentlige badeplasser er begrunnet med at kommunen har fått en del klager på hunder som boltrer seg fritt i og utenfor vannet. For å ivareta sikkerhet, ro og orden for den del av befolkningen som er redd hunder mener rådmannen at en slik båndtvangsbestemmelse er nødvendig og til å leve med for hunder og hundeiere. Det presiseres at bestemmelsene gjelder kun på offentlige badeplasser. 5: Denne paragrafen er etter flere høringsinstansers merknad endret. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. I rådmannens endelige forslag er vilkårene ikke så generelle og retter seg mot problematisk hundehold når det gjelder sikkerhet, ro og orden. Om overflødige hunder se rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Side 6

7 Caroline og Albert Aasbø Gir sin støtte til de foreslåtte forskrifter, spesielt utkastets 4 2. kulepunkt. Ber om at sledehundkjøring reguleres på Langen, dette med begrunnelse trygghet, ro og orden for andre brukere av Langen på vinterstid. Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med at det på Langen har oppstått konflikter mellom store hundespann og andre brukere på vinterstid. Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring totalt på Langen, men vil anmode hundekjørermiljøet og Skiforeningen/Ski kommune til å finne praktiske løsninger med egne separate traseer for hundespann og egne separate alminnelige skiløyper. I denne tilrettelegging ligger også informasjon/skilting og krav om samarbeidsvilje og forståelse for de ulike behov hos alle brukere av marka. Langen er en såpass stor innsjø at en ny praksis med kjøreregler for å unngå konflikter mellom brukerne burde la seg gjøre å gjennomføre allerede kommende vinter. Bente og Geir Oseth Ber om at utkastes 4 og 5 også blir gjort gjeldende utenfor regulerte /eller tettbygde strøk. Bemerker at det har vært en stor økning i kjøring med store hundespann på Langen de senere år, I forbindelse med denne virksomheten er det mye støy til alle døgnets tider. I tillegg uttrykkes utrygghet med ferdsel på Langen vinterstid pga. store hundespann bruker de oppkjørte løypetraseer. Viser også til erfaring med bjeffende hunder om natta i sitt nabolag. En hund er nok for til skape uutholdelig støy. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. I det nye forslaget er vilkåret om å bo utenfor regulert boligområde tatt bort, mens nye vilkår er satt inn. Paragrafen vil derfor gjelde for hele Ski kommune. I 4 har rådmannen opprettholdt bestemmelsene til å gjelde tettbygd strøk, dette for ikke å legge unødige restriksjoner på hundehold i Ski. Jfr. Definisjon av tettbygd strøk i rådmannens kommentar under innspill til Odd Richter. Problematisk støy som faller utenfor disse bestemmelser bør forsøkes løst ved andre lovhjemler. Ad. sledekjøring med mange hunder i spannet på Langen se rådmannens kommentar under innspill fra Caroline og Albert Aasbø. Kommunelege I i Ski, Bjørg Bjotveit Utkastets 2.3: Støttes av kommunelegen også ut fra hygieniske forhold Utkastets 3: Hevder at det i dag praktiseres forbud mot hunder og andre dyr på skoler pga. fare for allergi. Uheldig med 2 sett regler. Et alternativ er å kutte ut skoler i forskriften. Ønsker videre å ta med idrettshaller, der det i dag praktiseres forbud mot hunder. Utkastets 4: Uklart hva ikke ute omfatter. Betyr det at hunden skal holdes inne i huset hvor eierne bor, eller gjelder det hundehus som sjelden er lydisolerte? Ikke alle hunder egner seg til å være inne. Utkastets 5: Hunder og hundekjøring er viktig for mange folks livsinnhold, og 5 vil få betydelige konsekvenser for mange. Spesielt nå når hele Langenvassdraget blir regulert. Er spesielt bekymret om vedtektene får tilbakevirkende kraft. Rådmannens kommentar: Utkastets 2.3: Hundeforskriftene skal ikke regulere andre forhold en sikkerhet, ro og orden. Side 7

8 Utkastets 3: Rådmannens forslag er et forbud, men åpner mulighet for at hunder kan få adgang etter avtale med ansvarlige for barnehagen eller skolen. Idrettshaller blir omfattet av båndtvangsbestemmelser i utkastets 2 c. Totalforbud mot hund i idrettshaller ut fra helsehygieniske forhold hører ikke med i hundeforskriftens kompetanseområde. Utkastets 4 2. kulepunkt: Gjelder kun hunder med støyende atferd. Disse hundene skal ha aktivt tilsyn hvis de har støyende atferd ute eller i sitt hundehus. Dette med bakgrunn i at menneskers (eier/bruker eller personer som kjenner hundene) nærvær anses å kunne roe ned, dempe støyende atferd. Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen har ingen intensjoner om å redusere gleden/muligheten til å hunder i Ski kommune, men ønsker en regulering som sikrer sikkerhet, ro og orden. Det vises ellers til mulighet for å søke dispensasjon, en mulighet som er gjort noe enklere/lettere i rådmannens endelige forslag til forskrifter. Norsk hundekjørerforbund Fremhever at hunder og hundehold har stor betydning for mange menneskers fysiske og psykiske helse stor positiv betydning for det moderne mennesket. De fleste hundeeiere er ansvarlige. Utkastets 5: Det å legge en generell begrensning på antall hunder i store deler av kommunen vil ramme på feil grunnlag. Ikke alle står fritt i hvor de kan bosette seg. Forslaget grenser opp til et forbud mot å ha mer enn 3 voksne hunder. Eventuelle vilkår for en slik paragraf må fastsettes på en slik måte at når disse oppfylles så bidrar ikke hundeholdet til problemer for omgivelsene uavhengig av hvor man bor. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. Rådmannen mener at det endelige forslag til forskrifter/betingelser med unntak av at eiendommen må være over 1,5 da, er fullt ut oppnåbare for alle som ønsker det. Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus Utkastets 5: Vi er sterkt bekymret over at Ski kommune tolker hundelovens tekst på en slik måte at den går MOT stortingets behandling og vedtak ang. generell begrensning i antall hunder pr husstand, og mener at en slik tolkning av hundeloven faktisk er lovstridig Dersom Ski kommune skulle vedta en slik forskrift, bekymrer det oss sterkt at de ikke har en plan for hva som skal skje med hundene som blir til overs. Rådmannens kommentar: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub og om overflødige hunder under Hellerøy & co. Rådmannen mener nå at hensynet til sikkerhet ro og orden kan ivaretas og at bestemmelsene ligger innenfor hundelovens intensjoner. Ski Vilstellforening Utkastets 7: Ønsker å presisere Viltlovens bestemmelser om at trening med jakthund skal kun skje med grunneiers tillatelse. Side 8

9 Rådmannens kommentar: Bestemmelser gitt i annet lovverk (her Viltloven) gjelder uavhengig av bestemmelser i kommunale forskrifter. Det er vanlig praksis ikke å gjenta bestemmelser gitt i annen lov i kommunale forskrifter. Praksis på det område Vilstellforeningen tar opp blir som tidligere. Norske Redningshunder Mener at den foreslåtte forskriften virker vel fundert og støtter tilpasningene. Det er svært viktig at redningshundekvipasjer har mulighet til å trene på en reell måte året rundt. Foreningen har god kontakt med grunneiere om lokale regler. Utkastets 2 c: Grusbaner og lignende vil sporadisk være noe redningshundekvipasjer vil kunne ha behov for å trene med løs hund (under streng kontroll). Utkastets 5: 3 hunder holder for de fleste. Har merket seg bestemmelsen om dispensasjonsmuligheter. Overtallige hunder anbefales regulert ved naturlig avgang. Rådmannens kommentar Når det gjelder Norske redningshunders eventuelle bruk av grusbaner for trening, vises til dispensasjonsmuligheter i 9. Dispensasjonsbestemmelsen i 9 kan også brukes ved søknad om hold av flere enn 3 voksne hunder. Rådmannen legger til grunn at eventuelle overtallige hunder blir redusert ved naturlig avgang. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommenterer kun 5 i høringsutkastet og utover dette har Fylkesmannen ingen kommentar. I uttalelsen heter det: I praksis vil dette vilkåret sette et øvre tak for antall hunder for en rekke husholdninger og eiendommer i Ski kommune. Loven slår ettertrykkelig fast at dette ligger utenfor kommunens myndighet. Vilkårene skal rette seg mot selve hundeholdet, ikke til en eiendom/tomt slik kommunen foreslår. Rådmannens kommentar: Rådmannen har i sitt endelige forslag til forskrifter endret vilkårene i 5, og mener at vilkårene nå retter seg mot selve hundeholdet. Det at ett av vilkårene er knyttet til tomtestørrelse mener rådmannen også retter seg mot formålet med hundeforskriften se rådmannens kommentar Norsk kennel Klub. Hans-Petter Nyquist Mener at det foreliggende forslag til forskrift synes å være svært grundig. Høringsforslaget favner alle berørte områder, og dekker således behovet for regulering der dette er nødvendig Nyquist underbygger sine vurderinger i sitt høringssvar. Utkastets 9: Her er det gitt mulighet for dispensasjon fra de paragrafer som kan gi rom for skjønn og etterprøving. Nyquist legger til grunn at kommunen her vil vurdere evt. Søknader etter skjønn, og at avgjørelsene etter hvert vil danne presedens for framtidig praksis. Rådmannens kommentar: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 9

10 Skiforeningen Sørmarka Mener at hundespann (med mange hunder) med kjelke (Nome-stil) ødelegger skiløypene og representerer en fare for andre skiløpere. Det siste ut fra at løypetraseene i Sørmarka er trange. Slik hundekjøring i skiløyper burde vært forbudt. Rådmannens kommentar: Rådmannen ønsker ikke å forby hundekjøring med slede totalt i skiløyper. Rådmannen har forståelse for at slike konflikter som refereres av Skiforeningen kan oppstå. Rådmannen er også kjent med at hundekjørermiljøet har god kontakt/dialog med Ski kommune/skogbestyrer om tilrettelegging for egne hundekjøretraseer, der samkjøring med andre brukere minimaliseres. Rådmannen håper at også hundekjøremiljøet tar ansvar for å unngå konflikter, og aktivt vil bidra til at hundekjørere i samarbeide med grunneiere, Skiforeningen og kommunen finner fram til praktiske løsninger der de beskrevne konflikter blir minimale. Norsk Kennel Klub Avdeling Oslo og Akershus Påpeker verdien hundehold har for svært mange mennesker. Viktig at kommunen legger til rette for hundehold uten for mange restriksjoner. Utkastets 2 b (båndtvang i regulerte områder): Forslaget bør strykes i denne omgang, og at nødvendigheten av innføring av en slik bestemmelse vurderes når loven og forskriftene har fått fungere en stund. Utkastets 2, pkt. 3: For å unngå misforståelser foreslås å endre teksten (uten å endre innholdet) til: Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden 1. april til 15. september. Utkastets 3: Ønsker båndtvang i stedet for forbud mot hunder i skolegårder. Dette begrunnes med at det ofte er aktuelt å gå gjennom skolegårder for å gå tur med hunden. Utkastets 4: Funksjonshemmede med førerhund/servicehund må ikke bøtlegges dersom de ikke får plukket opp ekskrementer etter sine hunder! Utkastets 5: Forslaget for generelt. I strid med hundeloven. Problematisk hundehold må styres gjennom enkeltvedtak. Foreslår at hele 5 kuttes ut. Utkastets 7: Førerhund/servicehund bør komme tidligere i oppramsingen, for å understreke disse hundenes betydning for brukerne og samfunnet. Utkastets 9: Håper at kommunen vil være imøtekommende ved behandling av dispensasjonssøknader for avholdelse av organisert dressur og trening. Rådmannens kommentar: 2 b: Rådmannen mener at det er behov for båndtvang hele året på offentlige regulerte friområder i tettbygd strøk, da dette er nærfriluftlivsområde, lekeområde og rekreasjonsområde for både unge og eldre brukere. Det faktum at mange har angst for å møte løse hunder er bakgrunnen for at rådmannen ønsker st slikt forbud. 2, pkt. 3: Rådmannen ser poenget i uttalelsen, og har i sitt endelige forslag endret teksten. 3: Et forbud mot hunder på skoler og barnehager vil ikke hindre hundeluftere til å bruke gangveier/tilrettelagte turveier som er anlagt gjennom disse områdene. Slike veier er anlagt for bl.a. slik aktivitet 4: Rådmannen stoler på at bestemmelsen i 4 1. kulepunkt vil bli håndtert på en fornuftig måte av politiet. 5: Utkastets 5 er endret i rådmannens nye forslag. Jfr. Rådmannens kommentar under Norsk kennel Klub. 7: Førerhund/servicehund er etter kennelklubbens forslag flyttet øverst i oppramsingen i rådmannens endelige forslag til forskrifter. 9: Rådmannen vil fremheve at dispensasjonsmuligheten i 9 er tatt med for at den skal kunne brukes. I rådmannens endelig forslag til forskrifter er denne muligheten gjort enda lettere/mindre streng enn i høringsutkastet. Side 10

11 Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Ut fra høringsuttalelsene og samarbeidet med våre nabokommuner har rådmannen i sitt endelige forslag til vedtekter endret på en del bestemmelser i forhold til høringsforslaget. Rådmannens endringer går fram av vedlagte oversikt der både høringsforslaget og endringene går klart fram Rådmannen mener at endringene ikke er av en slik karakter at forskriftene må sendes ut på ny høring, selv om vilkårene som er foreslått i 5 er endret som følge av sterke og klargjørende høringsuttalelser, bl.a. fra Fylkesmannen. De øvrige endringer er mindre justeringer og presiseringer. Rådmannens begrunnelse for de øvrige forslag til bestemmelser kan leses i høringsbrevet av Rådmannens kommentar til endringene i forhold til høringsforslaget 1: Her er trygghetsfølelse byttet ut med trygghet. Begrunnelse er erkjennelse av at det vil bli feil og umulig å lovfeste en rett til slik følelse. 2: Opplysninger om ordinær båndtvangstid er en bestemmelse inntatt i hundeloven, og utelates derfor i den lokale forskriften. Nummereringen endres tilsvarende. 5: Her har rådmannen endret innledningen med en liten presisering om formålet med paragrafen som er av hensyn til sikkerhet, ro og orden. Paragrafens bruk av inntil tre voksne hunder og ikke for eksempel fem eller åtte, baseres på vurderinger gitt i Ot.prp. nr. 48 om hundeloven, og endres ikke. Men rådmannen innser at vilkåret som er satt i høringsforslaget ikke kan brukes. Forslaget om begrensning av hundeholdet er for generell og vil komme i konflikt med hundelovens formål. I rådmannens endringsforslag er vilkårene rettet mot selve hundeholdet der eiendommens reguleringsmessige status ikke lenger er et vilkår. Det første vilkåret retter seg mot å ha mange hunder på små tomter og her baserer rådmannen seg på den vurdering at små eiendommer er lite egnet i forhold til lovens formål til å ha mer enn 3 voksne hunder. Arealkrav på 1,5 dekar er vurdert som hensiktsmessig, og minimumsarealet er satt såpass lavt for ikke å ramme for mange eiendommer i Ski. Det andre vilkåret går på sikkerhet og ro i forhold til naboer, der både krav om gjerde og avstand forventes å bidra til mindre konflikter. Det tredje vilkåret går på å forebygge mot luktproblemer fra hundeekskrementer for naboer og andre. Rådmannen vil i forbindelse med denne paragrafen peke på muligheten til å søke dispensasjon. Skriftlige begrunnede søknader vil bli behandlet med fornuftighet i Ski kommune, og avgjørelsen vurderes opp mot formålet med hundeloven, nemlig hensynet til sikkerhet, ro og orden. 7: Her har rådmannen kun omstokket teksten slik at førerhund/servicehund kommer først i oppramsingen. Dette ut fra ønske i høringssvarene. 9: Her har rådmannen tatt bort kravet om at dispensasjon kun skal kunne brukes i særlige tilfeller. Dette må sees på som en lettelse i betingelsene for at dispensasjonssøknader kan bli etterkommet. Ordet begrunnet søknad er tatt inn i teksten for at det skal lette saksbehandlingen i slike saker. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vedtak om egen hundeforskrift vil ikke bety så mye for den økologiske bærekraft i Ski, men forventes å ha en positiv effekt på den sosiale delen av bærekraftbegrepet. Sosial bærekraft innebærer å opprettholde samfunnsorden og livskvalitet over tid. Vi lever i en verden der mange personer har angst for å møte løse hunder, andre får sin livskvalitet redusert på grunn av hunder med støyende atferd og vi opplever konfliktsituasjoner mellom naboer og spesielle hundehold. Side 11

12 Samtidig vet vi at hundehold/husdyr er en stor kilde til å oppnå økt livskvalitet (trivsel og helse) og for mange er hundene deres store interesse og livsinnhold og bl.a. hundekjøring med mange hunder fyller manges fritid. Normalt hundehold medfører sjelden konfliktsituasjoner, og de nye forskriftene vil ikke endre på hundeholdet for de fleste i kommunen. Rådmannen ønsker mitt sitt forslag til hundevedtekter ikke å redusere gleden med å ha hunder, men innføre noen kjøreregler om hundehold slik at hensynet til sikkerhet, ro og orden blir slik at flest mulig i Ski kommune kan føle det gode lokalsamfunn. Økonomiske konsekvenser: Innføring av hundevedtekter forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Merarbeid til administrasjonen vil ligge i eventuell behandling av dispensasjonssøknader etter 9. Håndhevelse av kommunale vedtekter er tillagt politiet. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann May Britt Christoffersen ass.rådmann Vedlegg som følger saken: a) Forslag til forskrift datert b) Høringsbrev av c) Høringsinstanser d) 15 innkomne merknader til høringsforslaget Kopi av alle e) Rådmannens endringer i forhold til høringsforslaget Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 12

13 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: C80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 99/ Kommunestyret 99/ HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Forslag til vedtak: Kommunestyret tiltrer arbeidsgruppas flertallsforslag i pkt som Ski kommunes høringsuttalelse til NOU: 2 Staten og Den norske kirke. Arbeidsgruppas flertallsforslag: 1 og 2. Statskirken Ski kommune tilrår at dagens statskirkeordning opprettholdes. Dagens statskirkeordning er en garanti for at Den norske kirke beholder sin posisjon som folkekirke. En forutsetning for dette er at medlemmene oppfatter kirken som åpen, romslig og inkluderende. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i grunnloven. 4. Finansiering Dagens finansiering av Den norske kirke opprettholdes. 5. Valg Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør økes. 6. Grunnlovstillegg ved avviklet statskirkeordning Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 7. Gravferdsforvaltningen Kommunen tillegges ansvaret for gravferd. Kommunen er en tros- og livssynsnøytral innstans, og skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle blir tydeligere. Det er derfor naturlig at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det må være en logisk konsekvens at begrepet kirkegård rettslig sett erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. 8. Kirkebyggene Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør eie og forvalte kirkebyggene og også ha det økonomiske ansvaret. 9. Verneverdige kirkebygg Verneverdige kirkebygg må vedlikeholdes etter godkjente planer og vedlikeholdet må finansieres av staten. Side 13

14 Verneverdige kirkebygg er av stor kulturhistorisk verdi for samfunnet. Ski kommune tiltrer utvalgets forslag om det opprettes en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen må automatisk tre i kraft når et kirkebygg er fredet eller vernet og det foreligger et vedlikeholdsbehov. 10. Opplysningsvesenets fond Hele Opplysningsvesenets fond tillegges kirken. Kultur- og kirkedepartementets spørreskjema utfylles i samsvar med kommunestyrets vedtak. Saksopplysninger: Ved skriv fra Kultur- og kirkedepartementet datert oversendes NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirken til et stort antall høringsinstanser blant den landets kommuner. Departementet skriver bl. a.: Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål. Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av utvalgets medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser. Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre hovedmodellene. Flertallet går likevel inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte eller som supplement til offentlige tilskudd. Kultur- og kirkeministeren skriver videre: Jeg er nå særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som utvalget har kommet med. Som utvalget selv påpeker, er det flere sentrale spørsmål/temaer som trenger nærmere utredning. Jeg har følgelig forståelse for at det kan være vanskelig å ta standpunkt både til spørsmålet om fortsatt statskirke og til mange av de enkeltspørsmålene som reises i kjølvannet av en eventuell endring i forholdet mellom stat og kirke. Til tross for det gjenstående utredningsarbeidet bør vi nå likevel søke å få avklart enkelte prinsipielle hovedspørsmål. Som det framgår av departementets høringsbrev er prinsippspørsmålet om dagens statskirkeordning skal videreføres, reformeres ved lovforankret folkekirke eller avvikles slik at Den norske kirke blir et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros og livsynssamfunn. Ski formannskap vedtok i møte å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til høringsuttalelse fra Ski kommune. Rapport fra arbeidsgruppen følger som trykt vedlegg. Arbeidsgruppas flertallforslag til uttalelse (2 medlemmer) anbefaler at statskirkeordningen videreføres. Mindretallet (1 medlem) ønsker at statskirkeordningen skal avvikles. Ingen har anbefalt at statskirken reformeres lovforankret folkekirke slik flertallet i Gjønnesutvalget anbefaler. Side 14

15 De øvrige forslagene er en oppfølging av spørsmål om finansiering, gravferdsforvaltningen, verneverdige kirker (Ski har 2 middelalderkirker) og eiendomsrettslige spørsmål. Noen av promblemstillingene vil trenge ytterligere utredning fra statlig hold dersom endringer skal gjennomføres. Rådmannen viser for øvrig til rapport fra arbeidsgruppa som følger som trykt vedlegg. I trykt vedlegg Sammendrag fra NOU 2006: 2 framkommer alle nødvendige opplysninger om Gjønnesutvalgets flertalls- og mindretallsforslag. Når det gjelder offentlige informasjonsmøter om NOU 2006:2, arrangerte Ski kirkelige fellesråd åpent folkemøte for hele Follo. Det møtte om lag 35 personer. Vurdering: Rådmannen viser til arbeidsgruppas forslag og har ikke særskilte merknader til de ulike punkt. Det ville vært ønskelig at staten påtok seg hele finansieringsansvaret da kommunene prinsipielt bare burde ha finansieringsansvar for virksomheter hvor kommunene er tillagt forvaltningsansvar. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: Rapport fra formannskapets arbeidsgruppe Kap.2 Sammendrag fra NOU 2006:2 Departementets spørsmål til høringsinstansene Brev datert m/vedlegg fra Human-Etisk Forbund Vedlegg som ligger i saksmappen: Departementets høringsbrev NOU 2006:2 Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet alt. forslag til pkt. 1, 2 og 3. 1 og 2. Overordnede prinsipper og konklusjon om lovforankret kirke. En landsdekkende kirke med bred kontaktflate er en forutsetning for at Den norske kirke kan opprettholde sin posisjon som en folkekirke. Samtidig er det viktig at kirken har egne styringsorganer som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Ski kommune tilrår at Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordning oppheves og at Den norske kirke blir et selvstendig rettssubjekt tilknyttet staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. Side 15

16 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Rannveig Andresen (SV) fremmet forslag til vedtak til pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10: 1 og 2. Dagens statskirkeordning oppheves. Selvstendig folkekirke etableres som selvstendig trossamfunn. 3. Den norske kirke bør være forankret i Lov om trossamfunn. 4. Hovedfinansiering gjennom medlemskontingent supplert med offentlige tilskudd til særskilte formål. 6. En ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig og henviser til fellesverdier eller menneskerettighetene. 8. Det foretas et samlet booppgjør. 10. Opplysningsvesenets fond anses som fellesskapets verdier. Eiendommer som er i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes. Innstilling: 1. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 2 stemmer (1FRP, 1KRF). 2. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 3. Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 4 stemmer (1SP, 3H). 4. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 1 stemme (1KRF) 5. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 6. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 4 stemmer (3H, 1SP). 7. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 8. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 5 stemmer (3H, 1SP, 1KRF). 9. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles enstemmig. 10. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 11. Forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 3H, 1SP). 12. Forslag til vedtak pkt. 7 innstilles med 10 mot 1 stemme (1SP). 13. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 14. Forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 1SP, 3H. 15. Forslag til vedtak pkt. 9 innstilles enstemmig. 16. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 17. Forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 5 stemmer (3H, 1KRF, 1SP). Side 16

17 Saksbehandler: Leif Kjørsvik Arknr.: L80 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 85/ Kommunestyret 81/ Driftsutvalget 29/ Formannskapet 101/ Kommunestyret 100/ BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. Saksopplysninger: Bakgrunn: Stortinget vedtok i april 2005 et tillegg til Plan- og bygningsloven (PBL) nytt kapittel XI - utbyggingsavtaler, med underparagrafene 64/64a 64f. De nye bestemmelsene fastsetter rammene for hva slike avtaler kan inneholde og har til hensikt å skape større forutsigbarhet for utbyggere, naboer m.fl. i en utbyggingssituasjon. I en egen forskrift utarbeidet med hjemmel i PBL er det nedfelt forbud mot at utbygger gjennom avtale skal bidra til, eller finansiere fullt ut, sosial infrastruktur slik som skoler, barnehager, sykehjem og lignende. Forbudet gjelder altså de sosiale infrastrukturtiltakene som kommunene gjennom annet lovverk har plikt til å framskaffe. Etter de nye bestemmelsene er det som nevnt ikke tillatt å inngå avtaler om sosial infrastruktur, og det presiseres at det kun er mulig å bruke utbyggingsavtaler i forhold til teknisk infrastruktur. Imidlertid må de kommunene som ønsker å benytte utbyggingsavtaler i slike sammenhenger, må gjøre et særskilt vedtak om dette. Side 17

18 Ski kommunestyre har sluttet seg til at et forslag om bruk av utbyggingsavtaler i Ski kommune skal legges ut til offentlig ettersyn. I samsvar med Kommunal- og regionaldepartementets veileder til utarbeiding av utbyggingsavtaler, la man opp til å behandle forslaget til bruk av slike avtaler i Ski, på følgende måte: - forslaget ble behandlet i formannskapet, som innstilte overfor kommunestyret om at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn. - etter utlegging legges forslaget fram for planutvalget, som sender saken videre med sin tilråding til formannskapet og kommunestyret. Denne måten å behandle spørsmålet på, sikrer på en fullgod måte departementets anbefaling om å legge til rette for at grunneiere, privatpersoner, næringsinteressene m.fl. så langt som mulig skal ha forutsigbare rammevilkår og påvirkningsmuligheter i aktuelle utbyggingstiltak. De nye bestemmelsene trådte i kraft og nye utbyggingsavtaler kan ikke framforhandles før kommunestyret har gjort vedtak om at slike avtaler skal benyttes. I tråd med opplegget for hvordan saken skulle behandles, gjorde Ski kommunestyre i møte , sak 81/06, vedtak om å legge forslag til bruk av utbyggingsavtaler i Ski ut til offentlig ettersyn. I sak 81/06 er for øvrig de nye bestemmelsene i PBL og departementets veileder drøftet og spesielt betydningsfulle bestemmelser spesielt kommenter. Rådmannen viser i den sammenheng til saksframlegget i denne saken. Forslaget ble avertert utlagt til offentlig ettersyn i Østlandets Blad og i tillegg sendt Ski Næringsråd til uttalelse. Fristen for å komme med merknader ble satt til Det har etter utleggingen ikke kommet merknader til forslaget. Heller ikke Ski Næringsråd har hatt merknader. Vurdering: Det er som nevnt ikke kommet merknader til forslaget. Rådmannen ser derfor for sin del ingen grunner til å drøfte saken ytterligere, og har heller ingen ytterligere tilføyelser. Konklusjon: Kommunene er etter endringene i plan- og bygningsloven pålagt å gjøre et særskilt vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, i tilfelle man vil inngå slike avtaler etter 1. juli Rådmannen viser til at slike avtaler også tidligere har vært brukt i Ski, og at dette har blitt oppfattet som en nyttig avklaring mellom utbygger og kommune. Ettersom verken den offentlige utleggingen av saken eller aktuelle næringsinteresser har kommentert forslaget, finner rådmannen å ville anbefale at forslaget til bruk av utbyggingsavtaler i Ski i samsvar med saksframlegget i K-sak 81/06. Økonomiske konsekvenser: Bruk av utbyggingsavtaler sikrer at et nytt utbyggingstiltak tar sin forholdsmessige del av kostnadene til teknisk infrastruktur som det nye tiltaket fører med seg. Hvis utbyggingsavtaler ikke benyttes, betyr det at det er kommunen som må ta alle disse kostnadene. Man sikrer på denne måten at nye tiltak gjennomføres innenfor økonomiske rammer som er avklart og forutsigbare for både utbygger og kommune. Side 18

19 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Bruk av utbyggingsavtaler har ingen negative konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, May Britt Christoffersen konst. rådmann Leif Kjørsvik teknisk sjef Vedlegg som følger saken: Driftsutvalgets behandling : Enstemmig uttalelse: Forslag til vedtak tiltres. Driftsutvalgets uttalelse til formannskapet: 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsatt løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til god-kjenning. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 19

20 Saksbehandler: Leif Kjørsvik/Knut Bjørnskau Arknr.: 223 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 31/ Formannskapet 102/ Kommunestyret 101/ FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER Rådmannens forslag til vedtak: Kommundelplanens delmål vedr. rene vassdrag og kommunedelplan for vannmiljø i Ski forutsetter regionalt samarbeide med nabokommuner for både å sikre lokal og regional vannkvalitet. Ski kommune forutsetter derfor videre samarbeide basert på vedtak i Vannområdeutvalget sitt vedtak i møte basert på følgende vilkår: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i Morsa-vassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en varighet på 6 år fra Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon av et tilskudd pr. innbygger i vannområdet, og et tilskudd pr da jordbruksareal i vannområdet Vansjø-Hobølvassdraget med kystområder. 4. For 2007 fastsettes tilskuddet pr. innbygger til kr 5, og tilskuddet pr da jordbruksareal til kr. 1. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstall pr året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for. 5. Ski kommunes årlige kostnad på kr ,- dekkes på teknisk etats budsjett; selvfinansierende virksomhet avløp. Saksopplysninger: Forslag til framtidig organisering og finansiering av arbeidet i Morsa Vannområde 003 Vansjø-Hobølvassdraget med tilgrensende kystområder Bakgrunn Vannområdeutvalget i Morsa behandlet saken i sitt møte og fattet enstemmig vedtak om å sende den til politisk behandling i medlemskommunene og fylkeskommunene. Det bes om at forslaget blir lagt fram for politisk behandling høsten 2006 slik at vedtakene kan rapporters tilbake til Vannområdeutvalget i første halvdel av desember. Side 20

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 29.11.2006 KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 EIENDOMSFORVALTNING Høringsinstansene Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD - HØRINGSBREV Oppegård kommune sender med dette ut

Detaljer

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke. ,,.., ENEBAKK KOMMUNE Enebakk kommune a 5/V Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 0030 Oslo a.aoøo.s«or?/lo6.:,. ;........,..,-._ Deres dato: Deres ref Vår ref.: 2006/495/SONO Arkivkode: Dato: C84

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til i L I HEMNE KOMMUNE Kultur- og Kirkedep. Kirkeavdelingen Postboks 8030 dep 0030 OSLO Saksnr. Arkivkode Avd/SeklSaksb Deres ref, 06/598-10 C84 &13 HK/RÅD/AMO Dato 23.11.2006 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 30.11.2006 040/06 BRAOLE Mappe JournalID ArkivlD Saksbehandler 06/1072 06/3421 029, &83 Ole Aastad Bråten Staten og Den

Detaljer

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11. Øa 06 tå. r.3 (16,6...; ; RIS MENIGHET Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Vedlagt følger høringsuttalelse vedtatt

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2 v DEN NORSKE KIRKE Kirke- og kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO,;._.._..._... -... : ' osgtl......_....,.. Fredrikstad 25.10.06 Høringsuttalelse fra, Borg bispedømme Om forholdet

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur

NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur v NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 2006/841 ODD - 32742754 Arkivkode: C84 Dato: 09.11.2006

Detaljer

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX"-v, Navn på høringsinstans :

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX-v, Navn på høringsinstans : Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Type høringsinstans Kommune Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd Q Prost/biskop Q Tros- eller livssynssamfunn

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen KULTUR t _. ; Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen P.b. 8030 Dep 0030 OSLO Arf. Rendalen, 24.11.2006 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/1050-5 8956/06 C84 &13 Toril Andreassen

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? I JEVNAKER KOMMUNE Vår ref.: 06/00598-3- MBJ Arkivnr.: C84 &13 Deres ref.: Kultur og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kirkeavdelingen Dato: 10.01.2007 MELDING OM VEDTAK Det vises til foreløpig

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Arkivkode Dato Saksnr. 06/ C Løpenr /06

Deres ref. Vår ref.: Arkivkode Dato Saksnr. 06/ C Løpenr /06 RAKKESTAD KOMMUNE Interne tienester og folkevalgt service -41 Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO r' r2cs./,o5qf! ( VV il/o.... O Deres ref. Vår ref.: Arkivkode

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Fornebulandet Vel Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/166660/BEPED 18.08.2015 Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu Natur og idrett i Bærum kommune sender

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til i3 I Staten og Den norske kirke - Spørsmål til Kode.k...V.b...Beh... Navn på høringsinstans:'u-r Type høringsinstans F] Kommune Ø Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd 0 Prost/ biskop Tros- eller

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke: HOLMESTRAND RÅDMANNEN KOMMUNE Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler : Tove Svendsen «.din: 33 06 41 05 Deres ref.: Vår ref.: 06/6448 Arkiv: K2-C84 Dato:

Detaljer

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE :qq Det kgl. Kultur- og Kirkedepartementet Pb 0830 Dep RÅDE KOMMUNE R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y..._,... 0030 OSLO.. Vår ref. 06/690-5/C84/ANGI Deres ref. "` dy,.jy..,.'... tioc'............

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:..

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo r..,.,,.,... s. F.,....._... _:..,i Dato'30.11.2006. Vår ref.: Journalnr.:414\2006

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

r----- Med vennlig hilsen `7 Z i 1-v4 Pål Corneliussen Kommuneadvokat Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep.

r----- Med vennlig hilsen `7 Z i 1-v4 Pål Corneliussen Kommuneadvokat Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. KOMMUNEADVOKATEN Dato: Arkivsak: 06.12.06 06/8250-8 Vår saksbehandler Deres ref. Arkivkode Pål Corneliussen tlf. 32866222 C80 &13 1L- -a., _ Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse KONGSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Hyttegt.24, 3616 Kongsberg- Telefon 32 86 60 22 og 32 86 60 26 Fax 32 86 6010 Bankgiro 6138 06 52748 Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030

Detaljer

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep.

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. TROMSØYSUND MENIGHETØRAp Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen : Øo.fobØ.IL Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR TIL NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune /3 Plan og økonomi :.,./Q.C Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. KodRM,,r0 I... T3eh... 0030 OSLO Vår ref.: DL/- 010399/06 Arkivnr.: 024 Deres ref.: Dato:

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor.,k l (,,.o 606(bja o zlod'6? xr.....

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk u DEN NORSKE KIRKE Larvikprosti Dato: 26. november 2006 J.nr/arkiv: Deres ref..: Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo.._5 0066yØ I l '... `.-... 3.,... 1 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq I i q Besøksadresse: Gradbenken 1 Tlf.: 55593200 Fax. 555932 99 Org.nr.: 976994434 Mva Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Kirkeavdelingen! Postboks 8030 Dep I

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

r r_ Grongkirkelige rås

r r_ Grongkirkelige rås r r_ Grongkirkelige rås Postboks 22 V 7871 Grong STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 9.9 r>u,..1..._},r'i...,...u_-..-...., Høringsuttalelse fra Grong kirkelige råd som fellesråd: 1. Staten må ha et lovbestemt

Detaljer

Den norske kirke HÆGELAND MENIGHETSRÅD

Den norske kirke HÆGELAND MENIGHETSRÅD Det kongelige kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO xr.... ML.IQ..cb Kodek......;.7... Vennesla, 16.oktober 2006 Sak: Stat/Kirke-Høringen Hægeland menighetsråd har behandlet saken

Detaljer

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene.

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene. DEN NORSKE KIØ iiibjugn prestegjeld _BoO Kultur - og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato : 29.11.06 Vår ref. Me 008/131.06 HØRINGSUTTALELSE NOU 2006: 2 Staten og Den norske

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET POSTBOKS 8030 DEP. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 06/00414-1020 C7 &13/ADM-ORD-AIS Øksfjord 15.11.2006 Særutskrift: NOU 2006

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C FREDRIKSTAD KOMMUN. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;i...,. Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/9835-3-105993/2006-ANSI C70 27.11.2006 Høringsuttalelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/ C70 & KNN

Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/ C70 & KNN LUNNER KOMMUNE Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Potboks 8030 dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/1758-9 C70 &13 29.11.2006 KNN HØRING AV NOU 2006:2 - UTTALELSE Vedlagt følger

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/ Ås kommune Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder Saksbehandler: Lillann

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND IL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND j Je;1/....... Q 3 1 i4........., f Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Hovedstyret

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:.

Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:. Det kongelige kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:. Vennesla, 19.oktober 2006 Krde4!.`.. 1... P eh... Sak: Stat/Kirke-Høringen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,...

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,... T Holmen DEN NORSKE KIRKE menighet.t ` DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Holmen, 12.10.06...k,..... 13c:'....,..,...a -,... NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme

Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme Kirkelig fellesråd i Oslo Kultur- og kirkedepartementet pb 8030 Dep 0030 Oslo.: 3..t.(... F t'av(d,...,:,....... Deres ref.: Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme Dato:29.11.2006 NOU 2006 :2 Staten

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd ly DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd 3. :... Kode.....-...Bdh... Kirke - og Kulturdepartementet Kirkeavdelingen, pb 8030 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkivkode NOU 2006:2 06/00296-19

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Særutskrift : NOU 2006 :2 Staten og Den Norske Kirke - høring. Utval ssaksnummer Utval Møtedato 06/83 Kommunestyret

Særutskrift : NOU 2006 :2 Staten og Den Norske Kirke - høring. Utval ssaksnummer Utval Møtedato 06/83 Kommunestyret I? Balsfjord kommune - Vår saksbehandler Vår dato Ordføreren 26. Gunda Johansen, tlf 77722010 10.2006 Deres dato Vår referanse 2006/1139-11550/2006 Arkivkode: 020/C84 Deres referanse Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Kultur og kirkedepartementet Postboks 8030, Dep. 0030 OSLO Dato Deres ref Sid Journal Arkiv Saksbehandler 22.11.2006 06/779-10 4411/ 06 001.2.1

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014 Arbeidsutvalget

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet Att.: Statsråden P.b Dep Oslo. Vår ref: lba/2006/1183/c84 Deres ref: Lier

Kultur- og kirkedepartementet Att.: Statsråden P.b Dep Oslo. Vår ref: lba/2006/1183/c84 Deres ref: Lier Lier kommune Rådmannen / gq Kultur- og kirkedepartementet Att.: Statsråden P.b. 8030 Dep. 0030 Oslo i I.:;... r w 2f?... 06 oszf41...c>... `f1.266! V -,baf....r.f.....:..... _.,.._,.,...:._,...a,......,...,._-...

Detaljer

Sør-Fron formannskap behandlet denne saken i møte den 11. desember 2006, som F-sak nr. 117/06.

Sør-Fron formannskap behandlet denne saken i møte den 11. desember 2006, som F-sak nr. 117/06. Kutlur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Sør-Fron kommune Sentraladministrasjonen Sekretariat,._. t. Vår ref. 06/1683 Deres ref. Arkiv Dato C84 13.12.2006 Høringssak -

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Arkiv: FA - P42, TI - &13 Arkivsak: 17/151-12 Saksbehandler: Torunn Årset Dato: 07.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 143/17 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3387 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Saksbehandler: Per S Rønningen Arkiv: C81 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2006/2706 Ki 06/ Tore Gullichsen, C

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2006/2706 Ki 06/ Tore Gullichsen, C -M MANDAL KOMMUNE Org.nr. 964 968 519 Sentraladministrasjonen Bankgiro : 3040 07 09900...#ø, b ;.. ille_ DET KGL KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT POSTBOKS 8030 DEP 0030 OSLO ±., oobu S`ygl 6 r..l.?0 6 ; Deres

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer