Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer i Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, edlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag kl i Nordstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder B)Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A)Årsberetning og regnskap for 2011 B)Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A)Endring av enkelte punkter i husordensreglene. Styret ser det nødvendig å foreslå enkelte endringer i våre husordensregler. Noen punkter er tatt med på grunn av nødvendigheten for å tilpasse disse til offentlige regler, mens andre er presisering og forbedring. Forslag til endringer er tatt inn bakerst i årsberetningen. B)Honorar for ekstra arbeide i anledning overgang fra Get til NextGentel i april Styret har brukt mange hundre timer, tatt feridager fra jobb samt jobbet mange netter for å få beboerne opp på Nextgentels nett med TV/internett/telefoni tjenestene på kortest mulig tid. Denne kostnaden er allerede dekket inn av et prisavslag borettslaget fikk av Multinett sommeren Styret ber om generalforsamlingens godkjennelse til å få dekket tapt arbeidsfortjeneste og det ekstreme trykket styret hadde i perioden mars-juni VALG AV TILLITSVALGTE A)Valg av styreleder for 2 år B)Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C)Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D)Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Kaj Egil Hanssen /s/ Jarle T Bjerkholt /s/ Laszlo Szabo /s/ Mette Løseth /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Kaj Egil Hanssen Lusetjernveien 88 Nestleder Jarle T Bjerkholt Lusetjernveien 86 Sekretær Laszlo Szabo Lusetjernveien 50 Styremedlem Mette Løseth Lusetjernveien 76 B Styremedlem Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 Varamedlem Ragna Matea Bull Lusetjernveien 74 A Varamedlem Shahzad Gul Lusetjernveien 52 Varamedlem Rolf Odenmark Lusetjernveien 80 Varamedlem Torfinn Sæbø Lusetjernveien 100 C Delegert OBOS generalforsamling Kaj Egil Hanssen Lusetjernveien 88 Varadelegert OBOS generalforsamling Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 Valgkomiteen Valgkomitè Kjellfrid Andersen Lusetjernveien 98 A Valgkomitè Bente Aune Lusetjernveien 92 A Valgkomitè Anne Gråbak Lusetjernveien 112 B Valgkomitè Mohammad Munir Ifzal Holmlia Senter Vei 26 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 231 andelsleiligheter fordelt på 27 bygninger. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Lusetjernvn Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte.

4 Side 4 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret har kontor i Lusetjernveien 56 U med kontortid første mandag i måneden mellom kl og kl Styrets beboerkontakt har telefon: , og e-post Styreleder nås på eller telefon: Se borettslagets hjemmeside på: for ytterligere informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Christiania Forvaltning & Eiendom som kan kontaktes på telefon: Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne og måtte betale for tjenesten selv. Vektertjeneste Borettslaget har avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand om vakthold. Dersom andelseier har behov for assistanse, ta kontakt på telefon: Renhold Borettslaget har avtale med TBB Drifttjenester AS om renhold av borettslagets fellesarealer. Parkering Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Lambertseter på telefon: Skiltede regler må overholdes, ellers kan man bli ilagt kontrollavgift. A1Security utfører kontroll. Disse kan nås på telefon: Nøkler/skilt Nøkkelrekvisisjon kan kjøpes ved henvendelse til OBOS Lambertseter. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret, telefon: eller Beboere plikter å ha standard skilt på postkasse og ringeklokke.

5 Side 5 Kabel-TV Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Multinett har, på vegne av Nordskrenten borettslag, inngått avtale med NextGenTel på leveranse av TV, internett og telefoni. HD-PVR og trådløs ruter er inkludert i prisen. I tillegg til kollektiv grunnpakke på TV, kan kunder på individuell basis kjøpe flere kanaler, bredbåndet og telefoni som er like enkel i bruk. For nærmere informasjon om NextGenTels tilbud, se Kundeservice hos NextGenTel er: Kabelnettet tjenestene leveres gjennom er svært avansert. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se: Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på blant annet for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale.

6 Side 6 Fjernvarme Alle borettslag med blokkbebyggelse har en tariff (VB2) som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Prisgarantien til Hafslund Fjernvarme AS sikrer at fjernvarmeprisen alltid er billigere enn alternativene elektrisk strøm og fyringsolje. For 2012 er kraftprisen forventet å ligge noe lavere enn for 2011, men prognosene er fortsatt svært usikre. Forventet gjennomsnittpris for fjernvarmen i 2012 er estimert til 78,5 øre/kwh, mens tilsvarende gjennomsnittpris i fjor var ca. 82,5 øre/kwh grunnet relativt høye kraftpriser. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Det forventes ingen vesentlig økning av nettleien eller forbruksavgiften. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2012 som i 2011 regner Hafslund Fjernvarme med en reduksjon i fjernvarmekostnaden i år 2012 på ca. 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon:

7 Side 7 Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer: Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon: 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr ,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr.

8 Side 8 Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Det ble kun gjennomført mindre vedlikehold i En del ytterdører, balkongdører og vinduer ble skiftet. 9 garasjeporter ble skiftet samt noen nymonteringer. Nye søppelkasser til rekkehusene i nr og nye søppelhus til nr Utskifting av enkelte lekeapparater. Nye samlestativ for postkasser til rekkehusene. Nye postkasser i enkelte oppganger i blokkene Nye ventilasjonsanlegg ble ferdigstilt i blokkene. Loft på rekkehus ble soppbehandlet. En del defekte garasjeporter er skiftet. En del dører og vinduer er skiftet. ¼ av radiatortermosstatene er skiftet Nytt ventilasjonsanlegg i alle blokker, nytt styringssystem. Skiftet ca.1/4 av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Nytt porttelefonanlegg i blokkene. Utskiftning av lysarmaturer i flere oppganger / etter behov. Malt gavlvegg blokk 5. Nye postkasser til 3 oppganger. Nye postkasser og stativer til ca. 30 rekkehusleiligheter. En del defekte terrassedører / vinduer skiftet etter behov. Oppgradering av utearealet ved ballplassen Maling av alle rekkehus og rekkehusboder. Kontrollert og skiftet dårlig trepanel på rekkehusene. Skiftet 15 ytterdører og 15 vinduer til rekkehus/blokkleiligheter. Skiftet wire og gassdempere til røyklukene i oppgangene. Ny trapp til Nordstua. Skiftet ca. ¼ av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Ny armatur i garasjen i blokk 5, med bevegelsesdetektor. Nye armaturer i 5 oppganger. Nye bommer til gangveiene. Felling av 120 skadede trær på borettslagets område Forbedret drenering rundt rekkehus på østre felt. Trinnfri adkomst til Nordstua. Installasjon av varmtvannsmålere og varmemålere på radiatorer. Rehabilitering av lekeplassene. Malt gavl på blokk gamle garasjeporter er skiftet.

9 Side Tak på blokkene 3-5 (nr , 80-90) tekket ny. Med dette er alle blokktak rehabilitert. Forbedret belysning i garasjene. Forbedret drenering av enkelte rekkehus. Fellesgjerdene og søppelbodene malt. Soilstammene i nr spylt, fra 1. etasje til kommunal kum. Kummene på veiene renset. 18 nye porter satt inn i garasjene. Himling i garasjetak er byttet Tak på blokken 1-2 (nr ) tekket ny. Himlingsplater er skiftet i 4 garasjer. Alle sikringsskap er skiftet. Vannmengder i radiatorkurser er innregulert på nytt. Gangveibelysning er byttet, med støtte fra OBOS Miljøfond. Fotballbanen er rehabilitert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Det er opparbeidet ny plass til papircontainer. Trefellingsprosjekt er gjennomført. Det er utført en del asfaltarbeider. Arbeid med å trekke om ledninger i oppganger og garasjer er startet Byttet radiatorratt med termostat i alle leiligheter. Skiftet sikringsskap i alle rekkehus og 3 av blokkene. Malt alle trevegger. Viken har byttet varmevekslere i varmesentral. Avsluttet betongrehabilitering. Fullført brannsikringstiltak, inkludert montering av nødlys i oppgangene. Rekkehustakene er fullført Rekkehusene, nr er beiset. Blokk 4 og 5 har fått nytt terrassebelegg foran og bak. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Alle blokkene er malt, men det gjenstår ca. 90 leiligheter. Det er lagt nytt Decratak på en del rekkehus, arbeidet vil bli ferdigstilt i Prosjektering av el-rehabilitering for alle leiligheter. Prosjektering av brannsikringsutstyr Det er utført malingsarbeider på baksiden av blokk 4 og 5, terrasser og fasader er ferdigstilte. Rekkehusene, nr er beiset. Det er montert vannbordbeslag over bodene på alle blokkene. Det er lagt nytt Decratak på en del av rekkehusene, 58, 60, 74, 92, 94 og 96. Flislegging av oppganger er fullført Ferdigstillelse / rehabilitering av terrasser, blokk 1,2 og 3. Diverse asfaltering. Flislegging av gulv i inngangspartiene. Nye dørlister i 1. etasje. Maling av garasjeanlegg utvendig. Rehabilitering av utbygg, tak over Nordstua.

10 Side Det er satt opp nye søppelhus. Blokkterrasser er rehabilitert og bodtak og tak over inngangspartier på rekkehus er utbedret, med unntak av 3 tak over inngangspartier som blir utbedret i år. Sittegrupper i Nordstua, samt styrerom er rehabilitert og tidligere år. Se årsmelding fra 2009 og tidligere. Styrets arbeid Siden forrige generalforsamling er det avholdt 16 ordinære og 3 ekstraordinære styremøter. I tillegg til styremøtene har styremedlemmer eller hele styret deltatt på arbeidsmøter både internt og ekstern om økonomi, rehabilitering, VVS, elektro, utearealer, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett GET Nextgentel, Hafslund Fjernvarme, OBOS og vektertjenester. Styremedlemmer har også deltatt i diverse kurs for tillitsvalgte. Siden januar 2008 har Nordskrenten hatt avtale med Christiania Drift og Vedlikehold AS (CDV) for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene. Med denne avtalen har vi samlet vaktmestertjenester, snøbrøyting/strøing, feiing, gressklipping og mindre håndverkerarbeid til et firma. Det har også i år vært tett dialog mellom driftsleder i CDV og styret. CDV har også vært engasjert til å foreta trefelling og skifte av ytterdører, terrassedører og vinduer, samt diverse snekkerarbeid i forbindelse med vannlekkasjen i Nordstua ( hull i taket). Samarbeidet med CDV blir tatt opp som sak i møter 2 ganger pr år, fortrinnsvis i april (etter snøsesongen), samt på høsten (etter sesongen med gressklipping). I tillegg til CDV har vi engasjert noen lokale ungdommer til mindre male- og vedlikeholdsjobber, skifte av termostater til radiatorene, utdeling av rundskriv, flaggheising og rydding. Som tidligere år, har det også i år vært høy aktivitet i borettslaget. I et såpass stort borettslag som Nordskrenten er det viktig at styremedlemmene har nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at det velges engasjerte og aktive folk som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle medlemmene i styret, både faste og vara, blir invitert til alle styremøtene. Styret har sett dette som viktig for å sikre kontinuitet i saksbehandlingen. All innkommet informasjon, forespørsler og søknader blir distribuert elektronisk i styret, for å få raskere avgjørelser og tilbakemeldinger. Saker som ikke krever styrebehandling blir besvart fortløpende av styreleder og sekretær. Styret bruker mye tid på sine møter til å diskutere og vurdere innkomne forslag til endringer, ombygginger og påbygg til leiligheter. Det er tydelig at det er et stort ønske om fornyelse og/eller utvidelse av bo-arealet. På grunn av endring av enkelte offentlige regler, ikke minst for VVS saker så ble det brukt mye tid på å oppdatere seg fortløpende om disse. Antall forsikringsskader har vært på et stabilt nivå. Noen få skader er selvforskyldte.

11 Side 11 Styret har de siste årene informert beboerne om at før utbyggingsplaner settes i verk for kjelleretasjer, må det innhentes tillatelse for arbeidet samt at arbeidet må utføres av kvalifiserte håndverkere. Dette for å unngå råte og andre skader som følge av feil bruk av isolasjonsmateriale og feil utførsel av konstruksjonen forøvrig. For å redusere faren for problemer vil styret fortsatt ha en restriktiv holdning til utbygging og setter strenge krav til utbedring og utvidelser. 1. juli 2010 ble det innført ny Plan- og bygningslov som blant annet har fått konsekvenser for rehabilitering av våtrom. Dette er noe som påvirker styrets behandling av innkomne søknader. Det har vært flere endringer av denne loven, senest 1. januar De viktigste endringene er som følger: Fra 1. januar 2012 er følgende byggearbeider ikke lenger søknadspliktige til kommunen så lenge brannskille ikke brytes: Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. Det vil fortsatt være krav om søknad til styret etter husordensreglene og det vil fortsatt kreves at arbeidet utføres av fagfolk. Økonomi Borettslagets økonomi er et tema som angår alle beboerne i Nordskrenten. Som de fleste kjenner til, er husleien to-delt: grunnleie + a konto energiutgifter (varmtvann/fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen til ekstra garasjeplass, garasjeporter, trappevask, feieravgift og tillegg for utbygging av egen leilighet. Grunnleien har vært holdt uforandret i mange år inntil årsskiftet 2008/09 da den ble økt med 10 %. Økningen var begrunnet i et behov for å sikre borettslagets økonomi i en situasjon med stigende rentenivå og med behov for flere tunge vedlikeholdsprosjekter. I ettertid har renten gått ned, men styret har allikevel valgt å holde husleien uendret i Borettslaget har derfor også i 2011 spart opp noen midler som skal brukes til rehabiliteringsoppgaver fra 2012 og utover, slik at behovet for å ta opp lån blir minst mulig. På grunn av rehabiliteringsplanene for , så er det behov for å øke inntektene i borettslaget. Dette gjøres ved å øke husleiens faste del med 5 % fra 1. januar Styret gjennomfører vedlikehold i henhold til en langsiktig vedlikeholdsplan, som står i forhold til økonomien. Borettslaget likviditet er god og holdes under løpende kontroll av styret.

12 Side 12 Energimåling Styret i Nordskrenten har siden 2005 registrert all energiforbruk i laget. Vi kan konstatere at de siste årenes innsats i forhold til utbedring av varmeanlegget, forbedringer i isolasjonen, innføring av individuell energimåling med mer har gitt uttelling i forhold til redusert energiforbruk. Det er imidlertid viktig at vi også framover ser på muligheter for å effektivisere energibruken. Korrigert for utetemperatur viser resultatene at vi i 2011 (i forhold til 2006) har hatt en reduksjon i energiforbruk til oppvarming på ca. 15 %. Forbruket av varmt tappevann er også redusert med 15 %. Styret antar at hele denne reduksjonen har sin årsak i at vi i løpet av 2007 innførte et system for individuell måling og avregning av varmeforbruk, da det ikke er gjennomført andre tiltak i denne perioden. Dette har gitt den enkelte ansvar for eget forbruk av varme og varmt vann, i likhet med andre varer og tjenester den enkelte forbruker. Mens det de to foregående år har blitt brukt energi for mindre enn innbetalt viser avregning for 2011 at det ble brukt energi for ca. 2,5 millioner kroner, med en forhåndsinnbetaling fra beboerne på ca. 2,65 millioner. Dette betyr at forbruket er omtrent på nivå med det forventede var et relativt normalt år med hensyn til energibruk. Prisen på energi har holdt seg relativt stabil på et middels nivå. Det ble en betydelig reduksjon i kostnadene sammenlignet med Av de totalt 231 leiligheter i Nordskrenten, vil ca. 75 måtte betale en ekstra regning for å dekke merforbruket i Styret vil igjen presisere at hver og en selv har ansvar for å holde sine egne kostnader nede når det gjelder varmtvann og fyringsutgifter. For at fyringskostnadene skal være mer forutsigbare for beboerne, ble husleiens del for varmtvann/fyring justert opp med 5 %, gjeldende fra 1. juli VVS og ventilasjon Styret følger nøye med i utviklingen av forbruket av energi og varmt vann, samt at man følger opp de beboere som klager på enten for kald eller varm leilighet. Styret har løpende kontroll over forbruk, og kan raskt avdekke eventuelle lekkasjer ved å sammenligne vannforbruket fra uke til uke. I 2011 er det avdekket og utbedret to større lekkasjer på varmtvannsnettet. De nye avtrekksventilasjonsanleggene som ble montert i blokkene har i 2009/10 har fungert tilfredsstillende. Anleggene er moderne med fuktstyrte ventiler i hver leilighet og turtallsregulerte vifter som sørger for godt inneklima med lavest mulig energibruk. Fjernvarme Søndre Nordstrand ENØK Styret har engasjert seg sterkt i fjernvarmeproblematikken. Nordskrentens styre var med på å stifte Søndre Nordstrand ENØK (SNE) i januar Det var 8 borettslag som var med på å stifte SNE, i tillegg hadde man i 2009 fått med ytterligere 2 lag som medlemmer. Formålet er å bidra til energiøkonomisering i medlemslagene og å påvirke leverandørene til bedre fremtidige avtaler, det vil si bedre priser og betingelser, ikke minst med tanke på vedlikeholdsbehovet på rørnettet. SNE representerer Nordskrenten i arbeidet med å få på plass en ny rammeavtale for leveranse av fjernvarme til Søndre-Nordstrand innen utgangen av Se også egen informasjon i årsmeldingen.

13 Side 13 Elektro-rehabilitering I 2011 fortsatte den kontinuerlige oppgraderingen og utskiftning av gamle armaturer i oppganger og garasjer. Det er avdekket mange brudd på varmekablene, noe som mest sannsynlig skyldes at renovasjonsbilene er blitt tyngre, og vrir i stykker varmekablene på enkelte steder. Dette vil bli utbedret i forbindelse med det store rehabiliteringsprosjektet i Radio / TV / internett / telefoni Multinett er den lokale leverandøren vår på radio/tv, internet og telefoni, men har kun koordinerende/administrative oppgaver. Leverandørene til Multinett er blant annet Smartcall, Get og NextGentel. Smartcall ble imidlertid kjøpt opp av Get i Våren 2010 bestemte Multinett seg for å invitere til konkurranse på coaxnettet vårt (antennenettet). Dette resulterte i at det ble brudd i samarbeidet mellom Get og Multinett, og to andre underleverandører ble invitert inn Homebase og NextGenTel. Etter flere presentasjonsrunder og gjennomganger av de ulike alternativer, bestemte styret seg for å velge NextGenTel som leverandør til Nordskrenten. Det samme valget gjorde også 8-9 større borettslag på Holmlia. Det har i ettertid vist seg at Nextgentels signalleveranse ikke har den kvalitet som ble forespeilet. Avtalen med Multinett / Nextgentel ble dermed sagt opp pr. 31.desember Forhandlinger med potensielle leverandører ble innledet på tampen av året, og det forventes at ny leverandør er på plass fra ca. mai/juni Trafikkutvalget / parkering / gangveier Trafikkutvalget hadde kun én klage til behandling i Nordskrenten har avtale med A1 Security som tjenesteleverandør. Avtalen med A1 Security er kostnadsfri for borettslaget. Det er god dialog mellom styret og kontaktpersonen vår hos A1 Security. Dispensasjon kan innhentes fra styret eller fra A1 Security direkte telefon: Brøyting er utført av firmaet Christiania Drift (CDV), som har gjort en tilfresstillende jobb. På grunn av lite nedbør i vinter har vi ikke hatt noen ekstra utfordringer her. Ekstraordinær bortkjøring og snøfresing blir bestilt etter behov. Dessverre har noen av gjerdene fått skade, men disse repareres så raskt som mulig av CDV. Velferdsutvalget / Rusken Velferdsutvalget hadde begrenset aktivitet 2011, dette på grunn av manglende ressurser og ildsjeler. Juletrefesten ble avholdt i januar og her var også Vestskrenten beboerne invitert. Det deltok ca. 60 barn og voksne på festen. I desember ble det arrangert juletretenning hvor Holmlia skolenes korps spilte til glede for store og små. Her serverte velferdsutvalget gløgg og pepperkaker. Tradisjonen med juleverksted måtte dessverre utgå i 2011 på grunn av vannlekkasje i Nordstua. Styret ønsker å understreke at vi er avhengig av en dugnadsinnsats og ildsjeler for at tradisjonene skal kunne holdes ved like.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Elvefaret Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer