Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring avtoxocara canis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring avtoxocara canis."

Transkript

1 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi Fordypningsoppgave 2015, 15 stp Differensieringsretning: Produksjonsdyr og mattrygghet Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring avtoxocara canis. Zoonotic enteric parasites in fecal samples from dogs in public parks in Chandigarh, India, with focus on possible transmission of Toxocara canis. Forfattere: Marie Myklatun Krosness og Silje Nordås Kull 2009 Veileder: Lucy Robertson

2 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Sammendrag... 5 Innledning... 6 Materiale og metoder Materiale: Metoder: Resultater Diskusjon Konklusjon Takk til bidragsytere Summary Referanser

3 Forord I løpet av vårt siste år på NMBU Veterinærhøgskolen skal vi skrive en fordypningsoppgave som omhandler et selvvalgt tema. Toksocariasis er et utbredt, globalt problem, og særlig utviklingsland er sterkt affisert. Tall fra tidligere undersøkelser viser at det finnes over 25 millioner hunder i India, og en stor andel av disse er løshunder (1). Kun i Chandigarh ble det i en census fra høsten 2014 talt opp totalt ca hunder, og ca av disse ble kategorisert som hjemløse (2). Svært mange mennesker i India lever i fattigdom, og skolegang samt akademisk utdanning er for mange ikke et alternativ. Kunnskap rundt zoonoser og viktigheten knyttet til hygiene med tanke på sykdomsutvikling, er gjerne forbeholdt et fåtall i samfunnet. Mangelfull infrastruktur gjør at de sanitære forholdene er begrenset. Det er oftest ikke allmenn praksis å fjerne hundeavføring fra bakken når dyret gjør fra seg, og den høye forekomsten av løshunder gjør det i tillegg ekstra utfordrende å holde offentlige steder som parker og lekeplasser fri for hundefeces. Det zoonotiske aspektet ved Toxocara canis gjør at vi syns det er svært interessant og viktig å heve kunnskapen rundt denne parasitten. Det er også interessant å få et innblikk i hvordan T. canis potensielt kan påvirke helsestatusen til barn og andre mennesker i land som India. NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo og The Postgraduate Institute og Medical Education and Research i Chandigarh (PGIMER) har et samarbeidsprosjekt som kalles «ZooPa: Zoonotic Food and water-borne parasites a combined focus for research and education on One Health and One planet, som vi var så heldige at vi fikk lov til å ta del i. Dette ga oss muligheten til å reise til Chandigarh i India hvor vi samlet inn fecesprøver fra hunder i tillegg til jordprøver fra ulike parker rundtomkring i byen, for så å analysere disse for T. canis egg på den lokale laben på PGIMER. I vår studie valgte vi å ha hovedfokus på T. canis, men også andre zoonotiske parasitter kan utgjøre en reell smittefare for mennesker i dette området. Da vi først gjorde et - 3 -

4 grundig arbeid med innsamling av prøver, valgte vi også å analysere fecesprøvene for Giardia duodenalis og Cryptosporidium spp. da genotyper av begge disse parasittene kan ha zoonotisk potensiale (3). Vi satte stor pris på å få muligheten til å besøke et land hvor kulturen skiller seg i så stor grad fra hva vi er vant med her hjemme i Norge, i tillegg til å få et innblikk i det akademiske miljøet ved PGIMER i Chandigarh. Denne turen ga oss muligheten til å oppleve på nært hold hvordan hunder og andre dyr blir behandlet og håndtert i India. I tillegg fikk vi et lite innblikk i de lokales bevissthet rundt zoonotisk risiko assosiert med kontakt med hundefeces. Vi hadde fra starten av fokus på å velge en oppgave som innebar en del praktisk arbeid, da dette fremsto som mer lærerikt og givende å arbeide med enn en ren litteraturoppgave. Å lære sentrale analysemetoder for diagnostisering av ulike parasitter i tillegg til å få mengdetrening i bruk av mikroskop, var en stor fordel ved å velge denne oppgaven. Slik kunnskap kan komme godt med senere i vår karriere som praktiserende veterinærer og eventuell annen jobb vi kan komme over

5 Sammendrag Tittel: Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring av Toxocara canis. Forfattere: Veileder: Marie Myklatun Krosness og Silje Nordås Lucy Robertson, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi I denne studien gir vi en oversikt over forekomsten av T. canis, G. duodenalis og Cryptosporidium spp. i feces fra løshunder i Chandigarh, India. Vi har i tillegg undersøkt forekomsten av Toxocara egg i jord fra offentlige parker og lekeplasser for å vurdere risikoen for smitte med T. canis egg til mennesker. Chandigarh er delt inn i 47 sektorer, og vi valgte ut ti sektorer spredt over hele byen som vi samlet inn prøver fra. Fecesprøvene ble plukket fra bakken i offentlige parker og lekeplasser. Til sammen ble 108 fecesprøver og 50 jordprøver analysert. Prevalensen av T. canis, G. duodenalis og Cryptosporidium spp. i fecesprøvene var henholdsvis 1,9 %, 28,7 % og 3,7 %. Det ble ikke gjort funn av Toxocara egg i jordprøvene, og prevalensen i disse var da 0 %. Sett i forhold til det store antallet løshunder i Chandigarh, kan vi anta at mellom 265 og 328 skiller ut T. canis egg. På bakgrunn av dette kan vi ikke utelukke smitte av T. canis fra jord til menneske på tross for den lave prevalensen funnet i jord. Ettersom det ikke er gjort genotyping av G. duodenalis og Cryptosporidium spp. påvist i de positive fecesprøvene, kan vi ikke konkludere med tanke på zoonotisk potensiale av disse parasittene

6 Innledning One Health er et begrep som begynner å bli godt integrert i moderne sykdomskontroll. Det innebærer annerkjennelsen av at menneskets helse og dyrs helse henger sammen og at det trengs et tverrfaglig fokus og samarbeid for å møte utfordringene som dette innebærer. Faktisk er det slik at over 60 % av patogener hos menneske er zoonoser (WHO). Generelt får zoonotiske parasittære infeksjonssykdommer lite oppmerksomhet i forhold til bakterieinfeksjoner og virusinfeksjoner. Dette kan det være mange årsaker til. Blant annet er mange zoonotiske parasittære infeksjoner spesielt et problem der mennesker lever i fattigdom (4). En annen grunn kan være at mange av disse infeksjonssykdommene er endemiske i enkelte områder og har vært det over lang tid, og dermed på et vis er blitt litt glemt. Verdens helseorganisasjon har hatt et klart fokus på såkalte «emerging infectious diseases» der mesteparten er virus og bakterieinfeksjoner. Nå begynner man å se at enkelte infeksjonssykdommer er blitt prioritert i for liten grad og ønsker å sette mer fokus på disse. Blant de såkalte «neglected zoonotic diseases» er flere parasittære zoonoser som cysticercose, echinococcose og afrikansk sovesyke. Verdens helseorganisasjon ønsker nå å gjøre mer for å forebygge og kontrollere slike sykdommer i fattige og ressurssvake samfunn. Også parasittære zoonoser hos hund er en utfordring for folkehelsen, spesielt i utviklingsland som India. Vi har valgt å fokusere på tre agens hos hund som potensielt kan smitte til menneske: T. canis, Cryptosporidium spp. og G. duodenalis. Toxocara canis T. canis er en vanlig forekommende nematode i orden Ascaridida hos hund. Parasitten finnes over hele verden, men er spesielt en utfordring i tropiske og subtropiske områder der kontroll med løshunder og antiparasittær behandling er mindre utbredt (5). Chandigarh har en stor populasjon løshunder som beveger seg fritt, også i parker og på lekeplasser. Dette impliserer - 6 -

7 at mennesker og spesielt barn kan være utsatt for smitte med zoonotiske sykdommer fra hunder. Offentlige parker og lekeplasser kan være steder der mennesker kommer i kontakt med løshunder, og avføring fra disse. At hunder beveger seg fritt og gjør fra seg i parker og på lekeplasser øker smittepresset. En studie fra Uttar Pradesh i India der fecesprøver fra 278 løshunder ble analysert, viste en prevalens av T. canis på 31,3 %. Hos valper under seks måneder ble det vist en enda høyere forekomst, og blant disse var prevalensen 62,8 % (6). I Uttar Pradesh ble det også gjort en studie på forekomsten av T. canis egg i jord, sand og på dørmatter. Av 327 jordprøver som ble analysert ble det i 12,5 % påvist T. canis. Av jordprøver kun fra offentlige parker var 17,0 % positive (7). T. canis har en kompleks livssyklus (figur 1). Figur 1. Livssyklus for Toxocara canis (8). T. canis hos hund: Hunder kan bli smittet på ulike måter: Ved inntak av embryonerte egg med L2, ved inntak av L2 gjennom vev fra en paratenisk vert, med infektive L2 fra morsmelk eller - 7 -

8 intrauterin infeksjon med L2 (9). Etter opptak havner eggene i tarmen hvor de klekker og larven frigjøres. Hos unge hunder vandrer larvene gjennom lymfevev og venøse kapillærer til leveren og derfra med blodet til hjertet. Larvene følger blodstrømmen til lungene, hvor de utvikler seg til L3 (10). Fra lungene vandrer de fleste larvene opp trachea til svelget og deretter via esophagus tilbake til tynntarmen. Dette er en såkalt hepatotracheal vandring. Mellom trachea og tynntarmen utvikler L3 seg til L4 (9). Deretter blir de først juvenile larver (L5) før de blir kjønnsmodne og hunnene skiller ut egg. Prepatenstiden er ca 4-5 uker (10). Eggene skilles ut uembryonerte og ved optimale forhold utvikler den infektive larven seg inne i egget i løpet av et par uker (9). Noen av larvene (L2) vil passere gjennom kapillærnettet i lungene og føres med blodet ut i hele kroppen der de danne cyster som hypobiotiske larver (9). Dette er en såkalt hepatosomatisk vandring og det er ofte slik larvene oppfører seg i eldre hunder. Hos eldre hunder vil larvene som regel danne cyster med hypobiotiske larver i vevet, spesielt tverrstripet muskulatur, nyrer, lever og CNS (9). Sannsynligheten for at larvene foretar en somatisk vandring i hunden øker fra tre måneders alder. Ved drektighet og laktasjon vil larvene reaktiveres og valpene blir infisert transplacentalt og gjennom morsmelk. Voksen orm vil deretter finnes i tarmen til valpene etter hepatotracheal vandring. Dette samlet er årsaken til at valper skiller ut større mengder egg av T. canis enn eldre hunder (9). Dersom embryonerte egg inntas av menneske vil larvene (L2) frigjøres i tarmen og deretter vandre rundt i kroppen og forårsake skade i det organ de måtte bevege seg i (11). T. canis hos menneske: Menneske er en paratenisk vert for T. canis, og det skjer ikke noen videre utvikling av larver til voksen orm ved inntak av embryonerte egg. Det er larvevandringen som forårsaker visceral larva migrans og okular larva migrans hos mennesker (12). Visceral larva migrans oppstår når larven forårsaker skade i et visceralt organ. Symptomer og alvorlighetsgrad vil variere med hvilket organ som er affisert. Barn - 8 -

9 opptil ti år blir oftest rammet, og da som regel ved at de spiser sand eller jord med infektive egg (11). Okular larva migrans skyldes larvens vandring i øyet og kan forårsake skade på netthinne og synsnerve. Ofte manifesterer sykdommen seg som unilateral blindhet (11). Seroprevalens hos menneske varierer med ulike land i verden og regioner i disse. Eksempelvis viste en undersøkelse fra Tyrkia en seroprevalens på 13 % mens en studie blant barn i Manado, Indonesia viste en seroprevalens på 84,6 % (13,14). I studien fra Manado, Indonesia ble det også vist at svært få av barna med antistoffer mot T. canis hadde kliniske symptomer på sykdom. En studie er gjort i Chandigarh og nærliggende områder for å undersøke seroprevalens hos mennesker. I en landsby ble 94 mennesker som oppsøkte medisinsk hjelp undersøkt og 6,4 % var seropositive for antistoffer mot T. canis. Det ble også gjort serologisk undersøkelse av 30 pasienter der man mistenkte toxocariasis, og 23,3 % av disse var seropositive for antistoffer mot T. canis (15). Ettersom egget bruker noen uker på å embryonere i miljøet og bli infektivt, er jord en større smittekilde enn hunder eller fersk feces. Det er vist en positiv sammenheng mellom tilstedeværelse av antistoffer mot T. canis og pica/geofagi, fattigdom, landlige omgivelser og lavt utdanningsnivå (16). Giardia duodenalis Parasitter i genus Giardia er flagellater som finnes hos alle klasser av vertebrater. G. duodenalis er den eneste arten som er funnet hos menneske og hund. G. duodenalis deles inn i ulike grupper etter genotype, A til G. Assemblage/gruppe A og B finnes både hos hund og menneske, mens assemblage C og D kun finnes hos hund (3). Forekomsten av G. duodenalis hos hund er vist å være høy i mange land. En studie foretatt i Sao Paulo, Brasil viste en forekomst på 24,8 % blant prøvetatte løshunder (17). En annen studie fra et Aborginer-samfunn i Kimberley, Australia viste en forekomst på 17,0 % hos - 9 -

10 hunder. Barn i samme område ble også undersøkt og G. duodenalis ble funnet hos 32,1 % (18). G. duodenalis har en enkel, direkte livssyklus med to stadier (figur 2) (19). Figur 2. Livssyklus for Giardia duodenalis (20). Cysten er det infektive stadiet av G. duodenalis og er infektiv i det den skilles ut. Dette muliggjør en fekal-oral smittevei. Når cysten utsettes for det sure miljøet i magesekken frigjøres trophozoiter som fester seg i mucosaepitelet i duodenum. Her replikerer de ved binær deling (19). Etter en oppformering i duodenum skilles infektive cyster ut med feces. Cysteveggen er beskyttende og gjør at organismen kan overleve lenge i miljøet (19). Det zoonotiske aspektet rundt G. duodenalis er omdiskutert ettersom det er stor grad av heterogenitet mellom isolater fra mennesker og dyr. Enkelte studier er gjort for å se på sammenhengen mellom G. duodenalis hos mennesker og hund. En studie utført i Nordøst- India viste en sammenheng mellom forekomsten av G. duodenalis hos mennesker og hunder i samme husholdning (21). Enkelte studier har også vist en stor genetisk likhet mellom isolater fra hund og menneske (22). G. duodenalis er en viktig årsak til diaré på verdensbasis. Ifølge

11 verdens helseorganisasjon vil mellom 250 og 300 millioner mennesker utvikle giardiasis årlig. Symptomene kan være varierte, men persisterende eller intermitterende diaré med magesmerter er typisk (23). Infeksjon kan også føre til kroniske mageproblemer, mens enkelte kun er asymptomatiske bærere (24). G. duodenalis er spesielt et problem i utviklingsland og blir ofte assosiert med kontaminert drikkevann (25). Cryptosporidium spp. Cryptosporidium er en protozo som forekommer hos svært mange arter. Cryptosporidium canis er artsspesifikk for hund, men Cryptosporidium parvum kan forekomme hos en rekke arter, deriblant hund og menneske (26). Samtidig er det vist at Cryptosporidium hos hund oftest er vertsspesifikk, altså C. canis. C. canis er også isolert fra barn med diaré (27), men dette er sjeldent. Forekomsten av Cryptosporidium spp. hos løshunder er vist å være relativt lav i flere undersøkelser blant annet fra Brasil (6,8 %) og Kolkata i India (0 %) (17,28). Det kan tenkes at denne parasitten i liten grad utgjør smitterisiko for mennesker, ettersom Cryptosporidum hos hund som regel er vertsspesifikk (29). Cryptosporidium spp. har en direkte livssyklus som begynner med at verten får i seg oocyster fra miljøet. I tarmen excysterer oocysten og det frigjøres fire sporozoiter som infiserer epitelceller. I epitelcellen foregår både seksuell og aseksuell formering og resultatet er dannelsen av en hardfør oocyste som inneholder fire sporozoiter. Infektive oocyster skilles som regel ut i stort antall i feces (30). Cryptosporidum spp. har en fecal-oral smittevei og smitte skjer enten direkte eller indirekte via vann eller matvarer vasket i forurenset vann (31). Infeksjon med Cryptosporidium parvum gir diaré hos menneske, ofte med kvalme, magesmerter og oppkast (29). Formål med oppgaven:

12 Formålet med denne studien var å gi en oversikt over forekomsten av T. canis i feces hovedsakelig fra løshunder i offentlige parker i Chandigarh, India; i tillegg ønsket vi å se på forekomsten av Toxocara egg i jord fra offentlige parker og lekeplasser. Dette ble gjort for å vurdere risikoen for smitte med T. canis egg til mennesker i Chandigarh, India. Vi ville også undersøke prevalensen av G. duodenalis og Cryptosporidium spp. i feces fra hovedsakelig løshunder i offentlige parker i Chandigarh, India. Materiale og metoder Materiale: Innsamling av prøver: Byen Chandigarh er delt inn i 47 sektorer, hvor hver sektor inneholder minst en offentlig park. Ti ulike sektorer ble valgt ut for prøveinnsamling. Utvelgelsen av hvilke sektorer vi skulle ta prøver fra ble gjort tilfeldig, men vi forsøkte å innhente prøvemateriale fra sektorer spredt slik at alle deler av byen ble representert. I hver av de utvalgte sektorene ble det tatt fem jordprøver og minst ti fecesprøver. I syv av ti sektorer ble det tatt ti fecesprøver, mens i sektor 30 og 46 ble det tatt henholdsvis 11 og 12 prøver. Dette ble gjort med grunnlag i observasjon av flere valper i disse to sektorene. Fra sektor 37 ble det til sammen tatt femten prøver. Fem av disse ble samlet inn på et tidligere tidspunkt og oppbevart ved -18 C frem til analysering. Totalt ble altså 108 fecesprøver samlet inn og analysert. Disse ble plukket fra bakken ved hjelp av engangsspatler, og overført til små plastbeger med skrulokk. Det ble lagt vekt på å samle inn så ferske prøver som mulig og med minimal kontaminering fra underlaget. Hver prøve skulle ha en vekt på minimum fem gram. I alle parkene var forekomsten av feces såpass stor at det var uproblematisk å få samlet inn ønsket antall prøver. Fecesprøvene ble analysert fortløpende, enten samme dag eller dagen etter, og oppbevart på kjølerom (4 C). De 50 jordprøvene ble tatt fra områder inne i parkene hvor barn lekte og hvor

13 hunder og folk ble observert på samme sted, som for eksempel lekeplasser, ved benker og trær, samt fra gangstier. Kun det øverste jordlaget ble samlet inn, ned til tre centimeter dybde. Så godt det lot seg gjøre, prøvde vi å unngå å få med annet materiale enn jord/sand. Ved hjelp av en metallspade ble jordprøvene overført til 50 ml plastrør med skrulokk. Jordtypen varierte noe fra prøve til prøve, og ble kategorisert som sand, leire eller jord. Også jordprøvene ble oppbevart på kjølerom (4 C) frem til de ble sendt til parasittologisk laboratorium ved NMBU, Veterinærhøgskolen i Norge hvor de senere ble analysert. Metoder: Analysering av fecesprøver for Toxocara canis, Giardia duodenalis og Cryptosporidium spp. Oppkonsentrering av både T. canis egg og G. duodenalis cyster og Cryptosporidium spp. oocyster, i tillegg til videre påvising av T. canis egg ble utført på parasittologisk laboratorium ved PGIMER i Chandigarh, India. Den endelige påvisingen av G. duodenalis og Cryptosporidium spp. ble utført på parasittologisk laboratorium ved NMBU, Veterinærhøgskolen i Norge. Analysemetode for oppkonsentrering av egg og cyster, samt videre påvising av T. canis egg i feces er hentet fra Bjørn Gjerdes kompendium «Uttak og undersøking av fecesprøvar for parasittære strukturar» (32). - 3 g feces blandes med 57 ml destillert vann i en plastboks. - Blandingen filtreres gjennom en sil med 250 µm porer for å fjerne store, uønskede partikler

14 - Den filtrerte væsken overføres så til to 15 ml reagensrør før sentrifugering ved 3000 rpm i tre minutter. - Supernatanten helles av, og bunnfallet brukes til videre analyser. - Reagensrør 1 (Analyseres for T. canis): o Bunnfallet løses i 15 ml ZnCl2 ved hjelp av en pipette. o Blandingen overføres til et McMaster tellekammer som så undersøkes for T. canis ved hjelp av mikroskop. o Det ble i tillegg til McMaster laget et objektglass for ekstra kontrollundersøkelse av T. canis fra samme reagensrør. En dråpe fra overflaten av flotasjonsvæsken ble etter to minutt overført til et objektglass. Et dekkglass ble lagt over før mikroskopering. Dette for å dobbeltsjekke alle prøvene for eventuell forekomst av egg. Vi veide riktig mengde NaCl og ZnCl i Norge og tok med til India og blandet med vann der for å lage flotasjonsvæske. Ettersom vi ikke hadde instrument for å måle spesifikk vekt på flotasjonsvæsken testet vi den med egg fra Ascaris lumbricoides, som tilhører samme familie som T. Canis, Ascarididae (33). Eggene var lette å identifisere i McMaster tellekammer og vi konkluderte med at flotasjonsvæsken fungerte. - Reagensrør 2 (Analyseres for G. duodenalis og Cryptosporidium spp.): o Bunnfallet røres opp før en dråpe overføres til et objektglass ved hjelp av en 10 µl podeøse. o Prøven lufttørkes før en dråpe metanol påføres for fiksering. Objektglassene med de fikserte prøvene ble så fraktet til parasittologisk laboratorium ved NMBU, Veterinærhøgskolen i Norge hvor de ble ferdiganalysert på følgende måte:

15 o Et våtkammer forberedes og objektglassene med prøvene legges i dette. o 15 µl MAB working solution (fra Waterborne inc, New Orleans) dryppes på hver prøve før våtkammeret settes i varmeskap på 37 C i minimum 30 minutter. MAB inneholder fluorescein isothiocyanate (FITC) som er konjugert med antistoff som binder til antigen i celleveggen på G. duodenalis og Cryptosporidium spp. Når fluorescerende lys treffer FITC sees det som tydelig lysende grønnfarge i mikroskopet. o Hver prøve vaskes deretter forsiktig med destillert vann. o En dråpe «mounting medium» dryppes på hver prøve før dekkglass legges over. o Identifisering av G. duodenalis and Cryptosporidium spp. ved bruk av fluorescence mikroskop. Analyser av jordprøver for Toxocara canis Metodetesting: Da det ikke er etablert en standardisert metode for analysering av jordprøver for parasittegg, gikk vi til tidligere publisert litteratur for å finne informasjon. I en artikkel fra 1984 ble en analysemetode for påvising av T. canis egg fra jordprøver beskrevet (34). Denne metoden er i nyere litteratur blitt noe modifisert, med eksempel fra en publikasjon utgitt i 2010 som vi brukte som utgangspunkt for vår metodetesting (35). På bakgrunn av denne litteraturen, bestemte vi oss for å bruke 30g jord fra hver prøve som vi vasket i 50mL væske før videre analysering. Spiking av rene jordprøver med et kjent antall T. canis egg (107 epg) ble brukt for å undersøke gjenvinningsgrad ved ulike analysemetoder. Variablene vi prøvde ut var forskjellige vaskeløsninger, silingsmetoder, flotasjonsvæsker og teknikker for mikroskopering

16 Vasking: Her ble vasking med 40mL destillert vann tilsatt 10 ml membranbuffer prøvd opp mot vasking med 50 ml destillert vann tilsatt tre dråper Tween-80, hvor første alternativ ga best resultat. Membranbufferen består av detergent og buffersalter løst i destillert vann. Siling: Før sentrifugering ble en prøve silt gjennom en metallsil med ca 1mm åpninger, mens den andre prøven ikke ble silt. Den silte prøven ga dårligere resultat enn den usilte. Den usilte prøven ga heller ikke større mengde bunnfall etter sentrifugering, noe som var gunstig med tanke på de videre analysene. Mikroskopering: Det viste seg at den store mengden bunnfall fra jordprøvene etter sentrifugering vanskeliggjorde bruk av McMaster tellekammer, da det i mikroskopet ikke slapp gjennom nok lys til å kunne identifisere eventuelle T. canis egg. Vi valgte derfor å nytte oss av flotasjonsmetode med dekkglass for jordprøveanalysene. Bunnfallet ble ristet opp og blandet godt med flotasjonsvæske. Mer flotasjonsvæske ble så tømt på slik at det ble dannet en konveks overflate på toppen før dekkglass ble lagt oppå. Etter minimum 30 min ble dekkglasset overført til et objektglass for mikroskopering. Dette ble utført med ulike flotasjonsvæsker for å sammenligne resultatene. Flotasjonsvæsker: ZnCl₂ viste seg å gi et dårlig resultat med denne metoden. Noe bedre resultat fikk vi ved bruk av og ZnSO₄, mens sukrose som flotasjonsvæske fungerte best

17 Sammenfattede observasjoner etter utprøving av de ulike variablene viste at vask med destillert vann og membranbuffer, ingen bruk av sil, sukrose som flotasjonsvæske og mikroskopering av objektglass istedenfor McMaster ga den beste utvinningsgraden av T. canis egg. Etter mikroskopering av to objektglass, fant vi igjen 8,5 % av de tilsatte eggene da disse variablene ble valgt. På grunnlag av tidligere publisert litteratur, samt utprøving av ulike metoder, bestemte vi oss for å bruke følgende analysemetode for jordprøvene: - 30 g jord blandes med 40 ml destillert vann og 10mL membranbuffer i en plastboks med lokk. La dette stå til bløtgjøring minimum en time. - Blandingen røres opp før den settes på risteplate i ti minutter. - Tas av risteplaten og la stå på benken i to minutter før væsken på overflaten helles over i et reagensrør på 15 ml - Reagensrøret sentrifugeres ved 3000rpm i tre minutter. - Supernatanten helles av og bunnfallet brukes til videre analyse. - Bunnfallet ristes opp ved bruk av vortex, og blandes ut i sukrose ved hjelp av en pipette. - Sukrose helles på til reagensrøret er fullt og det dannes en konveks overflate på toppen. Dekkglass legges over, og la stå i minst 30 minutter. - Dekkglasset overføres til et objektglass, og undersøkes for T. canis under mikroskop. - Reagensglasset toppes på nytt med sukrose, og nytt dekkglass legges på. Vent nye 30 minutt før også dette undersøkes under mikroskop. Statistiske metoder:

18 Vi brukte Fisher s exact test for å vurdere forskjeller mellom sektorer med svært høy prevalens av G. duodenalis og de resterende sektorene. For å vurdere resultatene våre opp mot hundepopulasjonen i Chandigarh ville vi anslå hvor mange hunder som potensielt er parasittbærere. Dette ble gjort med tilnærming til normalfordeling av binomisk fordeling og med et konfidensintervall på 95 %. Resultater Fecesprøver Vi analyserte til sammen 108 fecesprøver fra ti ulike parker i Chandigarh, India. Alle prøvene ble analysert for T. canis, G. duodenalis og Cryptosporidium spp. Vi analyserte minst ti prøver fra hver sektor, i noen sektorer flere. Det ble påvist T. canis egg i 2 av 108 prøver (1,9 %) (Figur 6). Egg fra T. canis er nesten helt runde og har en størrelse på 75-90µm. Eggene har et tykt skall med ujevn overflate og er lette å identifisere i mikroskopet (Figur 3). En av de positive prøvene var fra sektor 10, og her ble kun ett egg identifisert på objektglass, og ingen egg identifisert i McMaster. Vi kan derfor ikke si noe om antall egg per gram i denne prøven. Den andre prøven hvor T. canis ble påvist, var fra sektor 37. Her ble det funnet 133 egg per gram feces

19 Figur 3. T. canis egg Det ble påvist G. duodenalis cyster i 31 av 108 prøver (28,7 %) (Figur 7). Disse er ovale og ca 8-13µm lange og 7-10µm brede. I fluoriserende lys fra mikroskopet vil de lyse opp med en klar grønnfarge (Figur 4). I de analyserte prøvene varierte antallet cyster mye. Det var en jevn fordeling mellom prøver med få cyster (+) og prøver med svært mange cyster (+++) (se eksempel figur 5). En del av cystene var blitt deformerte og hadde ikke lenger en jevn avgrensing, og dette gjorde at det i enkelte prøver kunne være noe problematisk å skille G. duodenalis cyster fra plantemateriale og annen forurensing. Det ble ikke gjort en nøyaktig kvantifisering av antall G. duodenalis cyster i prøvene. Figur 4. G. duodenalis i fecesprøve (100x) Figur 5. Prøve positiv for G. duodenalis. Gradert til +++ (20x)

20 Det ble påvist Cryptosporidium spp. oocyster i 4 av 108 prøver (3,7 %) (Figur 7). Cryptosporidium spp. oocyster er runde med en diameter på ca 3-5µm. I fluoriserende lys fra mikroskopet vil disse i likhet med G. duodenalis cyster lyse opp med en klar grønnfarge (Figur 6). Figur 6. Cryptosporidium spp. i fecesprøve. De fire prøvene som var positive for Cryptosporidium spp. inneholdt alle et lavt antall oocyster, og kun 2-7 oocyster ble identifisert i hver av de positive prøvene. De identifiserte oocystene var jevne og fine, og lite deformerte. Figur 7. Forekomst av de ulike parasittene i fecesprøvene

21 Det viste seg å være forskjeller mellom sektorer i forhold til antall positive prøver. 7 av 10 sektorer hadde positive prøver for G. duodenalis, og særlig sektor 37 skiller seg ut med en stor andel positiv prøver (Figur 8). Ved bruk av Fisher s exact test for å sammenligne funn av G. duodenalis i sektor 37 mot de resterende sektorene, ble det funnet en P-verdi < Det vil si at det her er en tydelig statistisk signifikant sammenheng mellom sektor og forekomst av G. duodenalis. Kun prøver fra sektor 43 var positive for Cryptosporidium spp., og parasitten ble her påvist i 4 av 10 prøver. I denne sektoren ble det ikke funnet T. canis eller G. duodenalis. Prøvene som var positive for T. canis var fra sektor 10 og sektor 37. Figur 8. Forekomst av G. duodenalis i ulike sektorer. Figur 9 viser i hvilke sektorer vi fant de ulike parasittene. Kartet viser også sektorinndelingen i byen

22 Figur 9. Kart over Chandigarh og sektorer der det ble funnet positive prøver. Jordprøver Metodeutvikling Når vi testet den valgte metoden for analyse av jordprøver for T. canis var det en gjenvinningsgrad på 8,5 %. Analyseresultat Da det ikke er mulig å skille mellom T. canis og T. cati kun ved mikroskopering, kan vi kun uttale oss om funn av Toxocara generelt ved analysering av jordprøvene. Vi analyserte 50 jordprøver fra ti ulike sektorer for Toxocara. Det ble tatt fem prøver fra hver sektor. Ingen av jordprøvene var positive, altså var prevalensen 0 %

23 Diskusjon Fecesprøver: Vår studie viser en prevalens av T. canis, G. duodenalis og Cryptosporidium spp. på henholdsvis 1,9 %, 28,7 % og 3,7 %. Da tilsvarende resultater fra ulike deler av verden ser ut til å variere en god del, ser vi ikke på dette som overraskende funn, selv om vi kanskje hadde forventet en høyere prevalens av T. canis. En studie publisert i 2012 fra Bareilly, Uttar Pradesh, nord i India viser en prevalens av T. canis på 24,3 % hos hunder i dette området. Her ble 558 fecesprøver undersøkt, hvorav 278 av disse var fra løshunder. Prevalensen av T. canis sett hos løshundene alene, var som nevnt i innledningen på 31,3 %, og særlig valpene hadde en høy prevalens, da denne lå på 62,8 % (6). En annen studie fra India, publisert i 2014, viser imidlertid en svært lav prevalens av T. canis. Her ble feces fra til sammen 411 løshunder undersøkt i fire ulike byer, og prevalensen i tre av byene var på 0 %, mens den i siste byen lå på 3,2 % (36). Også annen publisert litteratur hvor tilsvarende undersøkelser har blitt utført viser at prevalensen av T. canis hos hunder ser ut til å variere en god del, med eksempler fra Italia, Brasil og Spania med prevalenser på henholdsvis 1,7 %, 13,9 % og 17,7 % (17,37,38) (Tabell 1). Prevalensen av G. duodenalis ble i en studie utført i et område nord i India i 2003, vist å være på 20,0 % (21). Annen publisert litteratur fra andre steder i verden viser en prevalens av G. duodenalis som ligger mellom 9,0 og 25,0 % (17,37,39). Når det kommer til Cryptosporidium spp., viser litteraturen en relativt lav forekomst de fleste steder, og denne ser ut til å ligge mellom 0 og 7,4 % (17,28,37,40). Tabell 1: Forekomst av T. canis hos hund i ulike deler av verden. Sted Prevalens av T. canis Uttar Pradesh, India 31,3 %

Tritrichomonas fo. - erfaringer fra et katte. 4 www.nrr.no

Tritrichomonas fo. - erfaringer fra et katte. 4 www.nrr.no Tritrichomonas fo - erfaringer fra et katte Gjennom erfaring med Tritrichomonas foetus i eget oppdrett har jeg blitt oppmerksom på at det finnes mange feiloppfatninger om denne parasitten i det norske

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 22.05.12 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-057-0

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Institutt for klinisk odontologi Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Katrine Gullhav Hansen, Sandra Marie Jakobsen, Lisa Søreide Johansen, Werner Johansen Masteroppgave, integrert

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen En bedriftsøkonomisk analyse av en etablering av et sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Av Kandidatnummer 5, Robert Yttri Kandidatnummer 9, Rune Blom Kandidatnummer

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER BACHELOROPPGAVE: EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER FORFATTERE/ STUDENTNUMMER: Atle Grov 110695 Willy Brodin Gabrielsen 110713 Einar Bernhard Tveit 110804 Dato:19.05.2014

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer 2012/41 Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie 211 Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie I melkeproduksjon er det vanlig å ta kalven vekk fra mora kort tid etter fødselen. Dette kan være fordelaktig

Detaljer

Utrygghet for flom -En betinget verdsettingsstudie Anxiety for floods - A contingent valuation study Siv Linette Grann Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Masteroppgave 30 stp. 2011 1 Forord Bakgrunnen

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Forord Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Overordnet tema for oppgaven er aksjefondsforvaltning.

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer