Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5843 (kvinner: 2970, menn: 2872) Bustader: 1101 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 565 (kvinner: 314, menn: 251) Bustader i krinsen: 91 Krins: 001a Herred/by: Nøterø Folketeljinga a Agdenæs Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Oluf Herman Olsen m g b Hf Fisker 1852 Sverig, Bohusl. N S 002 Nikoline Olsen k g b Hm Husstel og Fiske 1840 Nøtterøy herred* N S 003 Ragnvald Seberg m ug b Hører til Folkeskoledisipel 1888 Nøtterøy herred* N S Fattigvæsen 004 Nils Nilsen m ug b Logerende Rentenist 1826 Sverige, Værmeland N S a Sørum Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Markus Hansen m g b Hf Ishavsskipper Botlenos, 1868 Arnadals Sogn JL N S Dampskib Merknad: E: Stokke skrevet med blå blyant. 002 Ingeborg Helene Hansen k g b Hm Husgjerning 1870 Nøtterøy herred* N S 003 Mimi Helene Hansen k ug b D Datter 1895 Nøtterøy herred* N S a Hella Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Næs Sørensen m e f Hf Stuert 1843 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Paa Hjemreisen Nordsøæn a Hella Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Martinsen m g b Hf Ishavsfarer, Baadsmand 1841 Sems Præstegjeld JL N S 002 Otilde Kristiane Martinsen k g b Hm Husstel og lidt Fiske 1839 Nøtterøy herred* N S 003 Emil Pedersen m g b Hf Baadsmand 1870 Nøtterøy herred* N S 004 Signe Marie Pedersen k g b Hm Husstel 1878 Nøtterøy herred* N S 005 Edit Solveig Pedersen k ug b D Datter 1897 Nøtterøy herred* N S 006 Borghild Kristiane Pedersen k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S 007 Alvhild Petra Pedersen k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S a Hella Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Olsen m g b Hf Skomager og Færgemand 1851 Stokke Sogn JL N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Josefine Olsen k g b Hm Husstel 1845 Stokke Sogn N S 003 Magnhild Olsen k ug b D Hjælper Moderen 1886 Nøtterøy herred* N S 004 Kristofer Olsen m ug b D!! Middelskoledisipel 1888 Nøtterøy herred* N S 005 Nora Katrin Olsen k ug b D Folkeskoledisipel 1890 Nøtterøy herred* N S 006 Kristian Nilsen m ug b Logerende Skomager 1876 Kjaplavik, Island Statsb.: Danmark Trusamf.: Lutheraner Merknad: Værkstedbygningen [felt 2] 007 Karl Syversen m ug b Logerende Skomager 1859 Aasgaardstrand JL N S Merknad: Værkstedbygningen [felt 2] 008 Artur Tobiasen m ug f Hørende til Skomagerdreng 1884 Nøtterøy herred* N S Familjen Sannsynleg opphaldstad: Sanne, Nøterø 009 Nils Jensen m ug f Hørende til Skomagerdreng 1882 Nøtterøy herred* N S Familjen Sannsynleg opphaldstad: Fykaas, Nøterø 010 Otto Evensen m g f Hf Styrmand, D.skib 1864 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Paa Xstianiafjorden til Drammen 011 Maren Evensen m g f Hm Er Husfrue 1873 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0722 Nøterø a Hella Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Trine Amundsen k e b Hm Lever af nogle Penge 1820 Nøtterøy herred* N S 002 Martina Jakobsen k e b D Tjener 1854 Nøtterøy herred* N S 003 Einar Hansen m ug b Sønnesøn Hos Bedstemoderen 1891 Nøtterøy herred* N S 004 Aagot Hansen k ug b Sønnedatter Hos Bedstemoderen 1894 Nøtterøy herred* N S a Hella Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Iver Andersen m g b Hf Ingen 1819 Svindal, Vaaler Sm N S 002 Pauline Andersen k g b Hm Husmodergjerning 1835 Nøtterøy herred* N S 003 Annete Marie Andersen k ug b D Sypige, Kjolesøm 1859 Nøtterøy herred* N S 004 Elise Mathilde Andersen k ug b D Sypige, Kjolesøm 1860 Nøtterøy herred* N S 005 Julie Andersen k ug b D Notlerske 1876 Nøtterøy herred* N S 006 Anna Andersen k ug b D Tjener 1878 Nøtterøy herred* N S 007 Petra Andersen k ug b D Sømmerske, Kjolesøm 1870 Nøtterøy herred* N S 008 Julius Iversen m ug mt S Skomager 1866 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Nordby, Nøterø a Nordby Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Julius Iversen m ug f Huseieren Skomagermester 1866 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hella, Nøterø 002 Vilhelm Anton Hansen m ug b SkomagersvendSkomagersvend 1872 Rygge Sm N S 003 Haakon Henry Hansen m ug f Skomagersvend 1879 Stokke Sogn JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 004 Herman Olsen m ug b Skomagersdreng 1884 Sem Jarlsberg JL N S 005 Nils Almar Nilsen m ug mt Skomagersvend 1877 Stokke, Jarlsbg N S Sedvanleg bustad: Stokke, Jarlsberg a Hella Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Svend Svendsen m e b Hf Opsynsmand ved Laksefiske 1833 Krokstad, Sverige N S og Skomager 002 Gerhard Dolfin Svendsen m ug f Søn Matros 1865 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Memel, Preussen 003 Valborg Gundigunde Marine k ug b Datter Husholderske 1873 Nøtterøy herred* N S Svendsen 004 Anne Marie Gundersen k ug b Inderst Dagarbeide 1838 Nøtterøy herred* N S a Hella Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bente Larsen k ug b Hm Sømmerske, Kjolesøm ogsaa 1845 Nøtterøy herred* N S for Smaagutte 002 Trine Henrikke Bülovsen k ug mt Smaaarbeide hos Fremmede 1886 Sem, Jarlsberg N S Sedvanleg bustad: Tønsberg 003 Katinka Magdalene Hansen k ug mt Datter Folkeskoledisipel 1886 Tønsberg JL N S Sedvanleg bustad: Tønsberg 004 Ruth Hansen k ug mt Datter Folkeskoledisipel 1893 Tønsberg N S Sedvanleg bustad: Tønsberg 005 Henny Marie Larsen k ug b Pleiedatter 1894 Tønsberg N S a Hella Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christen Hermansen m g b Hf Værksformand Harvey N Tjømø JL N S Amerika 002 Henrikke Hermansen k g b Hm Husgjerning 1844 Nøtterøy herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Kristine Hermansen k ug b Datter Tjener 1876 Nøtterøy herred* N S 004 Alfa Hermansen k ug b D Gjør Hjælp i Huset 1885 Nøtterøy herred* N S 005 Herman Sundene?? m ug mt S Tekniker 1877 Nøtterøy herred* N S Hermansen Sedvanleg bustad: Fredrikstad 006 Svend Artur Hermansen m ug b S Fyrbøder Dampskib 1882 Nøtterøy herred* N S 007 Kristen Nikolay Hermansen m ug b S 1892 Nøtterøy herred* N S Sjukdom: Aandssvag a Hellerydningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Ellevsen m g b Hf Jordarbeider 1845 Spydeberg Sm N S 002 Lovise Ellevsen k g b Hm Husgjerning og Dagarbeide 1859 Præsthøjsæter, Sverige N S 003 Marie Petersen k e mt B Spinding paa Rok 1828 Krokstad, Bohuslen Statsb.: Sverige Trusamf.: Lutherske Sedvanleg bustad: Jisæter, Dalsland Sverige 004 Lars Olsen m ug mt Logerende Dagarbeider især paa Jorden 1877 Torp, Dalsland, Sverige N Trusamf.: S Lutherske Sedvanleg bustad: Torp, Sverige a Nøterø vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christen Jacobsen m g f Hf Dskibsfører, Gaardbr og 1848 Nøtterøy herred* N S Skibsreder S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Dynekilen 002 Alvilde Sofie Jacobsen k g b Hm Alle en Husmoders Gjerning 1857 Nøtterøy herred* N S 003 Thora Magnhild Jacobsen k ug b D Middelskoleelev 1883 Nøtterøy herred* N S 004 Karen Jacobsen k ug b D Middelskoleelev 1885 Nøtterøy herred* N S 005 Elise Mathilde!! k ug b D Middelskoleelev 1888 Nøtterøy herred* N S 006 Jacob Jacobsen m ug b S Folkeskoledisipel 1890 Nøtterøy herred* N S 007 Alvilde Jacobsen k ug b D 1894 Nøtterøy herred* N S 008 Christiane!! k ug b D 1896 Nøtterøy herred* N S 009 Laura Gudmundsen k ug b Tj Budeie 1865 Berg, Smaalenene Sm N S 010 Olaf Johansen m g b Tj Gaardskarl 1860 Skredsvig, Sverige N S Merknad: Drengestuen [felt 2] a Nøterø vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christian Kaldager m g b Husfader Kirkesanger, Aksjeeier i 1831 Setskougen Aneks til N S Dskib og Gaardsbrug Høland Ak 002 Anna Kaldager k g b Husmoder 1838 Nøtterøy herred* N S 003 Olea Hovland k e b Husmoderens Føderaad 1807 Nykirke Jarlsberg N S Moder 004 Ingeborg Marie Augensen k ug b Gaar Husmoderen tilhaande Gaar Husmoderen tilhaande med Husstel 1879 Borre JL N S 005 Josefine Andrine Hansen k ug b Tjenestepige Kreaturstel 1881 Nøtterøy herred* N S a Nøterø vestre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunnerius Gundersen m g f Hf D.skibsfører, Aksjeeier i 1856 Nøtterøy herred* N S Dskibe Sannsynleg opphaldstad: Gøteborg, Sverig 002 Marie Gundersen k g b Hm Husstel 1861 Nøtterøy herred* N S 003 Hjalmar Gundersen m ug b S Middelskoleelev 1887 Nøtterøy herred* N S 004 Gunnerius Gundersen m ug b S Folkeskoledisipel 1891 Nøtterøy herred* N S 005 Fanny Gundersen k ug b D Folkeskoledisipel 1893 Nøtterøy herred* N S 006 Astri Gundersen k ug b D 1895 Nøtterøy herred* N S 007 Marie Gundersen k ug b D 1897 Nøtterøy herred* N S 008 Agnes Karlsen k ug b Tj Kokkepige 1872 Bohuslen, Sverige 009 Anna Tollevsen k ug b Tj Barnepige 1884 Tønsberg N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0722 Nøterø a Nyhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Nilsen m g b Hf Gaardsbrug og Kvægstel S 1850 Skjeberg, Smaalenene N S 002 Johanne Nilsen k g b Hm Husstel og Kvægrøgt 1858 Skjeberg, Smaalenene N S 003 Elias Nilsen m ug b S Hjælper til med Gaardsbruget 1886 Skjeberg, Smaalenene N S 004 Anna Nilsen k ug b D Folkeskoledisipel 1888 Skjeberg, Smaalenene N S 005 Nora Nilsen k ug b D Folkeskoledisipel 1890 Skjeberg, Smaalenene N S 006 Johan Arnt Nilsen m ug b S 1894 Skjeberg, Smaalenene N S 007 Lovise Jensen k e b Føderaad Hjelper til i Huset 1837 Skjeberg, Smaalenene N S 008 Amandus Johansen m g mt Hf Gaardskarl, Jordbrug 1872 Bohusl. Sverige N S Sedvanleg bustad: Nøterø Præstejel 009 Karoline Johansen k g b Hm Forskjelligt Arbeide 1881 Ullensaker Ak N S 010 Ole S Foyen m g f Hf Styrmand med Dampskib 1865 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hong kong 011 Inga Foyn k g f Hm Husmodergjerning 1873 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Foyen, Foyenland 012 Kjeld Foyen m ug f S Folkeskoledisipel 1893 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Foyen, Foyenland 013 Erling Foyn m ug f S 1895 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Foyen, Foyenland a Sande nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Martin Jakob m g b Hf Gaardsbrug og Fiskeri S 1833 Stokke Sogn JL N S Andreasen Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Berte Andreasen k g b Hm Hus= og Fjøsstel 1847 Nøtterøy herred* N S 003 Jakobine Marie Andreasen k ug b D Sømmerske, Kjolesøm 1873 Stokke Sogn N S 004 Evine Kristine Larsen k ug b Pleiedatter Tjeneste i Huset 1884 Nøtterøy herred* N S 005 Lili Kaspara Kristiansen k ug b Pleiebarn Paa Fattigvæsenet, Nøterø 1894 Skin Brb N S 006 Bjarne Torbjørn Kristiansen m ug b Pleiebarn Paa Fattigvæsenet, Nøterø 1896 Sarpsborg Sm 007 Lars Gundersen m f b Bortsat Paa Fattigvæsenet, Nøterø 1833 Foden, Ramnæs JL N S 008 Maren Larsen k e b Bortsat Paa Fattigvæsenet, Nøterø 1829 Nøtterøy herred* N S Merknad: Drengestuen [felt 2] a Sande nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Josefine Andrea Kristiane k e b Hm Gaardsbrug S 1849 Veier, Stokke JL N S Foyen 002 Anders Jakob Foyen m ug b S Skytter paa D. Hvalbaad 1873 Nøtterøy herred* N S 003 Bredine Andrea Foyn k ug mt D Tjeneste 1877 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Tønsberg 004 Jenny Alvilde Foyn k ug b D Tjeneste, hjelper med Fjøsstel 1879 Nøtterøy herred* N S 005 Brede Artur Foyn m ug b S 2den Maskinist 1882 Nøtterøy herred* N S 006 Sofie Amalie Foyn k ug b D Folkeskoledisipel 1891 Nøtterøy herred* N S 007 Anne Sofie Kamfjord k ug mt B Kjolesømmerske 1877 Ramnæs JL N S Sedvanleg bustad: Tønsberg 008 Alma Katinke Nilsen k ug mt B Tjenestepige 1878 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Tønsberg a Sande, nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Sanne m ug b Hf Gaardbruger S 1848 Nøtterøy herred* N S 002 Hans Chr. Sørensen m ug mt B Kok tilsøs 1882 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Elgestad Nøterø a Sande nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Oluf Olsen m g b Hf Gaardbruger og følger sin 1860 Bohusleh. Sverige N S Slaamaskine S 002 Kirsten Olsen k g b Hm Husstel og Kvægrøgt 1868 Nøtterøy herred* N S 003 Marie Olsen k ug b D 1895 Nøtterøy herred* N S 004 Olga Olsen k ug b D Nøtterøy herred* N S 005 Signora Larsen k ug b Tj Barnepige 1889 Nøtterøy herred* N S 006 Julius Karlsen m ug b Logerende Jordarbeider 1864 Bohusl. Sverige N S a Sande Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Thoralf Nilsen m ug f Hf Matros 1878 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Plymout England 002 Signy Emelie Nilsen k ug b Søster Steller Huset 1882 Nøtterøy herred* N S 003 Marta Kristine Nilsen k ug b Søster Kjolesøm 1865 Nøtterøy herred* N S 004 Thobias Nilsen m e b Familjens Jordarbeider 1829 Bohusl. Sverige N S Fader 005 Artur Sanne Nilsen m ug mt B Skomagerdreng 1884 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Hella, Nøterø a Sande søndre Jakob Jakobsen m e b Hf Skibsreder og Gaardbruger S 1816 Nøtterøy herred* N S 002 Marie Bredine Bjønness k ug b Husholderske Husholderske 1852 Nøtterøy herred* N S 003 Laura Johansen Jare k ug b Tj Budeie 1874 Ramnæs JL N S 004 Anders Nilsen m ug b Tj Gaardsarbeide 1860 Andebo JL N S Merknad: Drengstubygningen [felt 2] a Sande søndre Efraim Hansen m g f Hf Kystfart paa Amerika og 1854 Bohusl. Sverige N S Gaardsbrug Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Sanfransisko Amerika 002 Nora Notea Hansen k g b Hm Husgjering Tjømø JL N S 003 Ester Nanzy Hansen k ug b D 1896 Nøtterøy herred* N S 004 Nordal Nikolai!! m ug b S 1898 Nøtterøy herred* N S 005 Anna Karlsen k ug b Tj 1884 Tjømø N S 006 Matias Sanne m g f Hf Matros 1843 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hull 007 Lina Laurine Sanne k g b Hm Husstel 1864 Nøtterøy herred* N S 008 Morten Laurentius Sanne m ug b S Hjelper til med Husstel 1886 Nøtterøy herred* N S 009 Ester Sanne k ug b D Folkeskoledisipel 1888 Nøtterøy herred* N S 010 Gustav Sanne m ug b S Folkeskoledisipel 1890 Nøtterøy herred* N S 011 Anna Lovise Sanne k ug b D Folkeskoledisipel 1893 Nøtterøy herred* N S 012 Haldis Marie Sanne k ug b D 1895 Nøtterøy herred* N S 013 Julie Albertine Hansen k ug b Hm Forskjelligt Dagarbeide 1852 Bohusl. Sverige N S Merknad: Bryggerhusbygningen [felt 2] 014 Hans Anton Hansen m ug f S Letmatros 1882 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Fletvood, England 015 Inga Sofie Sørensen k ug mt D Dels Husgjerng, dels Søm 1871 Nøtterøy herred* N S Merknad: Endvidere i Hovedbygningen [felt 2] Sedvanleg bustad: Tjømø 016 Anna Sørensen k ug mt Tj Tjeneste og passer Telefon 1875 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Høimark, Nøterø a Berg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Jonasen m g b Hf Skomagermester 1858 Dalsland, Sverige N S 002 Martina Jonasen k g b Hm Husstel, mange Slags 1856 Arndal, Stokke JL N S 003 Hilma Karoline Jonasen k ug b D Hjælper Moderen 1883 Nøtterøy herred* N S 004 Lars Jonasen m ug f S Dæksgut 1885 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0722 Nøterø 005 Helene Jonasen k ug b D Folkeskoledisipel 1887 Nøtterøy herred* N S 006 Hans Jonasen m ug b S Folkeskoledisipel 1889 Nøtterøy herred* N S 007 Olaf Jonasen m ug b S Folkeskoledisipel 1890 Nøtterøy herred* N S 008 Margit Jonasen k ug b D Folkeskoledisipel 1892 Nøtterøy herred* N S 009 Asta Jonasen k ug b D 1894 Nøtterøy herred* N S 010 Laura Marense!! k ug b D 1896 Nøtterøy herred* N S 011 Anders Jonasen m ug b S 1898 Nøtterøy herred* N S 012 Karl Høginius Monsen m!! b SkomagersvendSkomager 1853 Bohusl. Sverige N S a Højmark Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Jørgen Gjertsen m g b Hf Styrmand med Dampskib 1843 Nøtterøy herred* N S 002 Andrea Gjertsen k g b Hm Jordemoder fast ansat 1847 Tjømø JL N S 003 Gjert Gjertsen m ug f S 2d Styrmand med Dampskib 1872 Tjømø N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Søren Gjertsen m ug b S Vognmand 1874 Tjømø N S 005 Nils Albert Gjertsen m ug f S Stuert 1876 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Grangemouth?? 006 Anna Sørensen k ug f Tj Passer Telefon 1875 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sande s. Nøterø 007 Beda Laurentse!! k ug b T Tjenestepige 1885 Nøtterøy herred* N S 008 Søren Kristensen m ug mt B Fyrbøder 1881 Tjømø N S Sedvanleg bustad: Maagerø Tjømø 009 Leganger Gjertsen m ug mt S Handelsbetjent 1882 Tønsberg N S Sedvanleg bustad: Wallø, Sem 010 Reidar Thiis Larsen m ug mt Dattersøn Skoledisipel, Folkeskolen 1893 Tønsberg N S Sedvanleg bustad: Tønsberg a Højerlund Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg Nilsen k e b Hm Sømmerske, Kjolesøm 1862 Nøtterøy herred* N S 002 Nils Engebretsen m g b Hf Snedkerarbeide og Revisor 1850 Nøtterøy herred* N S 003 Sesil Engebretsen k g b Hm Husmodergjerning 1851 Nøtterøy herred* N S 004 Viktor Engebretsen m ug b S Middelskoleelev 1885 Nøtterøy herred* N S 005 Ragnhild Knudsen k ug b Logerende Strikning 1829 Nøtterøy herred* N S 006 Kirsten Sørensen k e mt B Strykning 1850 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Elgestad, Nøterø 007 Olga Sørensen k ug mt D Hjælper Moderen 1877 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Elgestad, Nøterø 008 Margit Sørensen k ug mt D Sygelig 1885 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Elgestad, Nøterø 009 Samuel Sørensen m ug mt S Paa Folkeskolen 1891 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Elgestad, Nøterø a Lundeborg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Larsen m g b Hf Snedker og Revisor, 1850 Nøtterøy herred* N S Rentenist 002 Trine Larsen k g b Hm Husgjerning 1853 Nøtterøy herred* N S 003 Asta Eleonore!! k ug b Pleiedatter Folkeskole 1892 Nøtterøy herred* N S 004 Jens Jacobsen Jensen m g b Hf Personelkapelan 1863 Tromøen, Arendal Ned N 005 Hilleborg Jensen k g b Hm Husmor 1863 Tromøen N S 006 Hilleborg Omholt Jensen k ug b D Datter 1898 Nøtterøy herred* N S 007 Jacob Omholt Jensen m ug b S Søn Nøtterøy herred* N S 008 Martine Engebretsen k ug b Tj Barnepige 1862 Tysvær, Stavanger Sta N S a Bankvold Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaf Gundersen m g b Hf Sparebankkasserer og Skibsreder 1858 Nøtterøy herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Sigrid Gundersen k g b Hm Husmoder 1861 Nøtterøy herred* N S 003 Gundvor Gundersen k ug b D Middelskoleelev 1887 Nøtterøy herred* N S 004 Anna Gundersen k ug b D Folkeskolen 1890 Nøtterøy herred* N S 005 Olaf Gundersen m ug b S Folkeskolen 1891 Nøtterøy herred* N S 006 Sigrid Gundersen k ug b D Datter 1896 Nøtterøy herred* N S 007 Einar Gundersen m ug b S Søn 1897 Nøtterøy herred* N S 008 Sofie Gundersen k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S 009 Valborg Gundersen k ug b Tj Hjelper til paa Kontoret 1874 Nøtterøy herred* N S 010 Helda Hansen k ug b Tj Enepige 1880 Nøtterøy herred* N S a Nordheim Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olaf Bjønness m g b Hf handelsbestyrer 1862 Nøtterøy herred* N S 002 Barbra Marie Bjønness k g b Hm husmor 1867 Tjømø JL N S 003 Magnhild Bjønness k ug b D Datter 1898 Nøtterøy herred* N S 004 Sigrid Bjønness k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S 005 Henny Alvilde Andersen k ug b Tj barnepige 1884 Nøtterøy herred* N S 006 Hedvig Lavinia Holm k ug b Tj kokkepige 1881 Fredrikstad N S 007 Johan August Johansen m ug b Logerende bagermester 1862 Sverige N S 008 Helene Helgesen k ug mt Inderst Betjent i Bagerbutiken 1880 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad:!! a Borghejm Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mina Olsen k e b Hm En Spiseforretning 1833 Stokke JL N S 002 Karen Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1884 Nøtterøy herred* N S 003 Ludvig Eriksen m ug b Inderst Brødkjører 1867 Nøtterøy herred* N S 004 Helvig Helgesen k ug f Inderst Butikjomfru 1876 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sem, Nøterø 005 Maren Hansen k ug f Inderst Butikjomfru 1884 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tandstad, Nøterø 006 Ambjørn Ambjørnsen m ug b Inderst Bagerdreng 1884 Nøtterøy herred* N S 007 Anders Olsen m ug b Inderst Bagergut 1886 Nøtterøy herred* N S a Arnefred Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elise Karoline Høyer k ug!! Hm Postaabnerske 1833 Tønsberg N S 002 Karen Andrea Thorsen k ug!! Tj Kontorbetjent ved Postaabneriet 1863 Nøtterøy herred* N S a Enghagen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Olsen m ug b Hf Snedker, Møbler 1851 Bohusl. Sverige N Trusamf.: S Ikke Konfirmeret Sjukdom: Næsten Døvstum 002 Ole Johannesen m g b Faderen Underholdes af Sønnen 1821 Bohusl. Sverige N S 003 Johanna Johannesen k g b Moderen Underholdes af Sønnen 1821 Bohusl. Sverige N S 004 Sofie Johannesen k ug b D Tjeneste ogsaa Vævning 1851 Bohusl. Sverige N Trusamf.: S Ikke Konfirmeret Sjukdom: Næsten Døvstum 005 Justine Johannesen k ug b D Arbeider paa Værkstedet hos 1844 Bohusl. Sverige N S Broderen August Sjukdom: Døvstum i Skarlagens feber 3 Aar gamel. Været paa DSkolen i Sverige a Liholt Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Engebretsen m g f Hf Styrmand paa D.skib 1857 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Mobil, Amerika 002 Anne Marie Engebretsen k g b Hm Husstel samt Vævning 1858 Nøtterøy herred* N S 003 Anna Marie Engebretsen k ug b D Folkeskolen 1891 Nøtterøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0722 Nøterø 004 Erling Engebretsen m ug b S Søn 1897 Nøtterøy herred* N S a Lundhjem Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hanna Jacobsen k e b Hm D.skibs aksjer og Kapital 1859 Tønsberg N S 002 Oluf M. Bjønness m g b Fader Siddende Direktør i 1836 Nøtterøy herred* N S Sparebanken og underholdes mest af Datteren 003 Kristine Pauline Bjønness k g b Moder Husmoder 1841 Tønsberg N S 004 Kristine Bjønness k e b D Lever af Kapital 1869 Tønsberg N S 005 Olaf Bjønness m ug f Søn Styrmand med D.skib 1865 Tønsberg N S Sannsynleg opphaldstad: Mobil Amerika 006 Jenny Johannesen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Nøtterøy herred* N S a Fagerholt Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Asgerd Evensen k e b Hfruen Daksjer og Kapital 1851 Seljord, Telemark Brb N S 002 Jacob Enger m g f Hf D.skibsfører og har 1872 Østre Aker D.skibsaksjer Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Mexico Amerika 003 Sofie Ingeborg Enger k g b Hm Husmoder 1875 Nøtterøy herred* N S 004 Ester Enger k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S 005 Kristine Nilsen k!! b Tj Barnepige 1874 Stokke JL N S a Glitner Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jacob Gundersen m g b Hf D.skibsfører og Dskibsaksjer 1862 Nøtterøy herred* N S 002 Selma Olivia Gundersen k g b Hm Husmoder 1874 Sundsvall Sverg N S 003 Martine Johansen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Sverige N S a Nøterø østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunder Gundersen m e b Hf Gaardsbruger og Løn for 1823 Nøtterøy herred* N S Middelskole S 002 Marie Gulliksen k ug b Tj Husholderske 1860 Nøtterøy herred* N S 003 Peder Solberg m ug b Tj Tjenestedreng 1880 Nøtterøy herred* N S a Nøterø østre Anders Hansen m g b Hf Gaardbruger og D.skibsaksjer 1835 Ske Stokke JL N S og Kvægrøgter S 002 Andrine Hansen k g b Hm Husmoder, Røgter Kvæget, 1848 Stokke N S Melking 003 Hanna Kristine Hansen k ug b D Datter 1873 Sem JL N S 004 Inga Johannesen k ug f Tj Tjenestepige 1882 Andebo JL N S Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg a Nøterø østre Ole Gundersen m g f Hf D.skibsfører, Dskibsaksjer 1840 Nøtterøy herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Mos 002 Inga Otilie Gundersen k g f Hm Husmoder 1848 Nøtterøy herred* Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Mos 003 Herman Gundersen m ug b S Middelskoleelev 1886 Nøtterøy herred* N S 004 Elen Lovise Gundersen k e b Svigermoder Kapital og er hos 1826 Vaale, Jarlsberg N S Svigersønnen 005 Hanna Helene Pedersen k ug b Tj Indgangspige 1884 Nøtterøy herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Barbra Hansen k ug b Tj Indgangspige 1874 Tjømø JL N S 007 Ludvig Gundersen m ug mt B Ingeniør, Fabriktilsynet 1865 Nøtterøy herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Johanes Pedersen Hannestad m ug b Tj Gaardsbestyrer 1850 Rakkestad Sm N S Merknad: Drengestuen [felt 2] a Nøterø østre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Martin Jespersen m g b Hf Privat praktisenende Læge og 1867 Kristiania N S pr. løitnant i saniteten 002 Margrete Jespersen k g b Hm Husmoder 1876 Molde Rom N S 003 Anna Jespersen k ug b D Datter 1897 Nøtterøy herred* N S 004 Karen Jespersen k ug b D Datter 1897 Nøtterøy herred* N S 005 Rolf Jespersen m ug b S Søn 1898 Nøtterøy herred* N S 006 Gina Karoline Kjølnes k ug f Tj Kokke 1881 Ske, Stokke N S Sannsynleg opphaldstad: Otterbæk, Nøterø 007 Gunda Gundersen k ug b Tj Barnepige 1883 Nøtterøy herred* N S a Nøterø 124, 126 5, Karl Andersen m g b Hf Kirketjener og lidt Jordbrug 1828 Nøtterøy herred* N S 002 Maren Sofie Andersen k g b m Husmoder 1833 Nøtterøy herred* N S 003 Josefine Marie Andersen k ug b D Datter, Strikning 1853 Nøtterøy herred* N S Sjukdom: Blind 004 Toroline Nilsen k ug b Tj Hjælper til i Huset og 1872 Nøtterøy herred* N S Kjolesøm 005 Ragna Melsom k ug f Logerende Underholdes af hendes 1869 Tønsberg N S Familje, Selv strikke Sedvanleg bustad: Kolstad, Frogn, Aas pr Drøbak Sjukdom: Blind a Ekenæs østre Peder H. Egeness m g b Hf Gaardsbruger og 1834 Nøtterøy herred* N S D.skibsaksjer S 002 Mathilde Karoline Egeness k g b m Husmoder 1855 Nøtterøy herred* N S 003 Hilda Holmlind k b Tj Tjenestepige, røgter Kjørne 1872 Bohusl. Sverige a Sandbakken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Joel Pedersen m g b Hf Graastensmurer 1848 Tanum, Sverige N S 002 Karoline Pedersen k g b m Husmoder, Spinding 1844 Krogstad, Sverige N S 003 Andreas Joelsen m ug b S Fyrbøder med Dampskib 1879 Nøtterøy herred* N S 004 Hjalmar Emil Joelsen m ug b S Fyrbøder med Dampskib 1882 Nøtterøy herred* N S 005 Peder Kornelius Joelsen m ug b S Folkeskolen 1889 Nøtterøy herred* N S a Elvebakken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gustav Albin Josefsen m g b Hf Kok paa Ishavet 1870 Bohusl. Sverig N S 002 Andrea Josefine Josefsen k g b m Husmodergjerning, Spinding 1871 Tjømø N S og binder Fiskegarne 003 Audil Kristine Josefsen k ug b D Datter 1896 Nøtterøy herred* N S 004 Marie Signora Josefsen k ug b D 1898 Nøtterøy herred* N S 005 Gunda Josefine Josefsen k ug b D Nøtterøy herred* N S a Brua 23 1, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Oskar Johannesen m g b Hf Postbud og Fisker 1861 Bohusl. Sverige N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0722 Nøterø 002 Lovise Johannesen k g b m Husmoder og Kjolesøm 1859 Nøtterøy herred* N S 003 Georg Johannesen m ug b S Søn, Folkeskolen 1890 Nøtterøy herred* N S 004 Thomas Johannesen m ug b S Tvillinger Søn, Folkeskolen 1892 Nøtterøy herred* N S 005 Elfrida Johannesen k ug b D Tvillinger Datter Folkeskolen 1892 Nøtterøy herred* N S 006 Hans Kristian Vilhelm m ug b S Tvilling Søn 1893 Nøtterøy herred* N S Johannesen 007 Magda Johannesen k ug b D Datter 1896 Nøtterøy herred* N S 008 Hans Henrik Larsen m g b Husmoderens Bortsat for Nøterø 1829 Nøtterøy herred* N S Fader 009 Olava Larsen k g b Husmoderens Moder Fattigvæsens Regning Bortsat for Nøterø Fattigvæsens Regning 1831 Nøtterøy herred* N S a Brua 22 1, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Matisen m g b Hf Underholdes af Nøterø 1824 Nøtterøy herred* N S Fatigvæse 002 Sofie Karoline Matisen k g b m Underholdes af Nøterø Fatigvæse 1834 Tønsberg N S a Ekenæs, østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mikal Smith m g b Hf Pensjonist, Jordbrug og 1844 Fredriksværn JL N S Rentenist S 002 Camma Marie Smith k g b m Husfrue 1847 Askevold NB N S 003 Liv Andersen k ug b Tj Tjenestepige 1875 Gol, Hallingdal Bu N S 004 Thora Knudsen k ug b Tj Budeie 1877 Gol, Hallingd. N S 005 Johnnes Andersen m g b Tj Gaardskarl 1843 Bohusl. Sverige N S Merknad: Drengstubygningen [felt 2] a Ekenæs østre Jakob Hansen m g b Hf Smed og Gaardbruger S 1866 Ramnæs JL N 002 Josefine Elise Hansen k g b m Husmoder og Røgter Kvæget 1862 Ske, sogn Stokke N 003 Hans Kristian Hansen m ug b S Søn 1893 Nøtterøy herred* N 004 Herman Hansen m ug b S Søn 1895 Nøtterøy herred* N 005 Gunda Andrine Hansen k ug b D Datter 1897 Nøtterøy herred* N 006 Johan Einar Hansen m ug b S Søn Nøtterøy herred* N 007 Hans Matisen m ug b Lærling Smedlærling 1885 Ramnæs N S a Ekenæs østre Olaus Pedersen m g b Hf Skomager og Gaardbruger S 1857 Ramnæs JL N 002 Hella Karine Pedersen k g b m Husmoder, Røgter Kjørne 1857 Ramnæs N 003 Peder Pedersen m ug b S Frimenighedens Skole 1887 Ramnæs N 004 Gunnild Marie Pedersen k ug b D Frimenighedens Skole 1890 Nøtterøy herred* N 005 Hans Pedersen m ug b S Frimenighedens Skole 1892 Nøtterøy herred* N 006 Olga Karoline Pedersen k ug b D Datter 1894 Nøtterøy herred* N 007 Anton Pedersen m ug b S Søn 1897 Nøtterøy herred* N 008 Mina Andrine Pedersen k ug b D Datter Tvillinger Nøtterøy herred* N 009 Arnt Pedersen m ug b S Søn Tvillinger Nøtterøy herred* N 010 Severine Pedersen k ug b Tj Tjener 1866 Ramnæs N a Ekenæs vestre Emil Matisen m g b Hf Gaardbruger S 1863 Sem JL N S 002 Anna Sørine Matisen k g b Hm Husmoder, Steller i Fjøset 1867 Nøtterøy herred* N S 003 Signe Alvilde Matisen k ug b D Datter 1895 Sem N S 004 Magda Amalie Matisen k ug b D Datter 1897 Sem N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Inga Marie Andersen k ug b Tj Tjenestepige, hjælper i Fjøset 1885 Nøtterøy herred* N S a Ekenæs østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Hagerup m g b Hf Gaardbruger S 1852 Tromsø Tr N S 002 Johanne Hagerup k g b Hm Husfrue 1851 Karlsø pr Tromsø N S 003 Gunnar Winther m ug mt B Dattersøn Kristiania N S Sedvanleg bustad:!! 004 Fredrikke Olsen k ug b Tj Stupige 1874 Hadsel, Vesteraalen Nor N S 005 Elise Svendsen k ug b Tj Budeie 1875 Elfsborgs l. Sverige a Lahelle Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jakob Nilsen m g b Hf Bygningsnedker og 1837 Bohusl. Sverige N S Jordarbeide 002 Justine Nilsen k g b Hm Husmoder og Dagsarbeide 1854 Bohusl. Sverige N S 003 Klara Elise Nilsen k ug b D Kjolesøm 1880 Nøtterøy herred* N S 004 Olga Nilsen k ug b D Kjolesøm 1883 Nøtterøy herred* N S 005 Jenny Nilsen k ug b D Folkeskolen 1888 Nøtterøy herred* N S 006 Hilda Nilsen k ug b D Folkeskolen 1892 Nøtterøy herred* N S 007 Helene Nilsen k ug b D Datter 1895 Nøtterøy herred* N S 008 Ole Peter Andersen m g b Hf Maler 1842 Bohusl. Sverige N S 009 Anna Lena Andersen k g b Hm Husstel og Dagsarbeide 1847 Bohusl. Sverige N S 010 Karl Johan Andersen m ug b S Folkeskolen 1888 Nøtterøy herred* N S 011 Johannes Andersen m ug b S Folkeskolen Tvillinger 1891 Nøtterøy herred* N S 012 Peder Andersen m ug b S Folkeskolen Tvillinger 1891 Nøtterøy herred* N S a Lahelle Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Nikolai Nilsen m g f Hf Seilmager 1861 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 002 Anne Elise Nilsen k g b Hm Husmoder 1864 Nøtterøy herred* N S 003 Agnes Emilie Nilsen k ug b D Datter 1894 Sem N S 004 Asta Elvira Nilsen k ug b D Datter 1896 Nøtterøy herred* N S 005 Rut Margot Nilsen k ug b D Datter Nøtterøy herred* N S 006 Anders Sørensen m g b Hf Skudermand 1826 Nøtterøy herred* N S 007 Edel Sørensen k g b Hm Husstel, Spinding og Strikning 1832 Nøtterøy herred* N S a Ekenæs vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Pedersen m g b Hf Gaardbruger, Røgter Kvæget 1839 Dalsland Sverge N S S 002 Nikoline Pedersen k g b Hm Steller i Huset og i Fjøset 1858 Onsø, Smaalenene N S 003 Johan Nilsen m g mt B Gaardbruger 1856 Onsø Smaalenene N S Sedvanleg bustad: Bjørkø, Nøterø a Ekenæs vestre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Severin Hansen m g b Hf Styrmand med D.skib 1867 Nøtterøy herred* N S 002 Anna Tommine!! k g b Hm Husmoder 1864 Lyndals Præsteg LM N S 003 Johanne Hansen k ug b D Datter i Folkeskolen 1892 Nøtterøy herred* N S 004 Alfa Signora Hansen k ug b D Datter 1893 Nøtterøy herred* N S 005 Kjeld Hansen m ug b S Søn Nøtterøy herred* N S 006 Sofie Gundersen k e b Hm Kapital og Strikning 1814 Nøtterøy herred* N S 007 Marta Gundersen k ug b D Datter, udfører en Del 1848 Nøtterøy herred* N S Husgjerning 008 Sofie Gundersen k ug b D Datter Strikning 1856 Nøtterøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0722 Nøterø a Ekelid Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Marie Johannesen k e b Hm Har Flere for Betaling af 1848 Nøtterøy herred* N S Fattigvæsen og Hjælp af Sønnen 002 Alvilde Magdalene k ug b D Folkeskoledisipel 1887 Nøtterøy herred* N S Johannesen 003 Ole Kristian Johannesen m ug f S Skibsbyggeri ved Nyland, 1879 Nøtterøy herred* N S Xstiania Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Emmy Frank k ug b Pleiedatter Underholdes af Faderen i Kristiania N S Xstiania 005 Stefanus Torgersen m ug b Logerende Har Kapital 1821 Tjømø JL N S 006 Henrik Dahl m ug b Bortsat Betales for af Nøterø 1832 Nøtterøy herred* N S Fattigvæsen Sjukdom: D.S og Sindssyg a Løken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hedvig Lovise Andersen k e b Hm Ved Dagarbeide, Vævning og 1849 Bohusl. Sverige N S Spindin 002 Alma Othilie Andersen k ug b D Folkeskoledisipel 1888 Nøtterøy herred* N S a Gipø, nordre Martin Olsen m g b Hf Gaardbruger, røgter Kjørne S 1848 Askjem, Smaalen N S 002 Beate Olsen k g b Hm Husmoder og melker Kjørne 1850 Vardal pr Gjøvik Krs N S 003 Arnt Oskar Olsen m ug f S Hjælper Faderen med 1881 Nøtterøy herred* N S Gaardsbruget Sannsynleg opphaldstad: Kongsberg 004 Thorvald Olsen m ug b S Hjælper Faderen med 1885 Nøtterøy herred* N S Gaardsbruget 005 Maurits Bernhard Olsen m ug b S Folkeskoledisipel 1887 Nøtterøy herred* N S 006 Anna Oline Olsen k ug b D Folkeskoledisipel 1889 Nøtterøy herred* N S 007 Kristofer Olsen m ug b S Folkeskoledisipel 1891 Nøtterøy herred* N S 008 Magda Alida Olsen k ug b D Folkeskoledisipel 1893 Nøtterøy herred* N S 009 Otto Aleksander!! m ug b S Søn 1895 Nøtterøy herred* N S a Ekenæs Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Matias Olsen m g b Hf Matros 1830 Nøtterøy herred* N S 002 Elise Olsen k g b Hm Husmoder, noget Dagarbeide 1841 Sem, Jarlsberg N S 003 Otmar Olsen m ug b S Smedlærling 1882 Nøtterøy herred* N S 004 Vilhelm Olsen m ug f S Matros 1873 Nøtterøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania a Ekenæs Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Borger Berntsen m g b Hf Gaardskarl i Nøterø 1858 Nøtterøy herred* N S Forbrugsfor. 002 Anne Katrine Berntsen k g b Hm Husmoder 1857 Wallø, Sem JL N S 003 Betzy Marie Berntsen k ug b D Folkeskoledisipel 1890 Nøtterøy herred* N S 004 Bolly Annete!! k ug b D Folkeskoledisipel 1892 Nøtterøy herred* N S 005 Henny Kristiane Borgesen k ug b D Datter 1895 Nøtterøy herred* N S 006 Nils Marinius Borgesen m ug b S Søn Nøtterøy herred* N S 007 Anna Hansen k ug b Pleiedatter Folkeskolen, Paa Nøterø Fattigvæsen 1886 Tønsberg N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer