20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm"

Transkript

1 1 av :25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas, 1865 og senere Kjæraas, Kjærås. Det må iflg. Rygh NG komme av et opprinnelig Tjoruàss, sammensatt med tjara «tjære», og altså bety «en ås hvor det brennes tjære». Bålag. For bnr. 1, 2 og 4: Kjæråsgårdene, Gulli, Nedre Gjermundrød, Åsen og Nesengen. For bnr. 3 og 5: De samme, men Moen istedenfor Nesengen. Skylden. Selve Kjærås hadde i gammel skyld 6 bpd. smør og 2 høns og var fullgård. Øde-Kjærås (se ndfr.) var underbruk helt til fram på 1800-tallet; det hadde i skyld 1 bpd. smør (i 1625 oppgitt 2 skinn). Tils. gammel skyld 7 bpd. smør og 2 høns. I 1667-matrikkelen ble de 2 høns omgjort til 1 lispd. tunge; ellers ingen forandring. Sag- og kvernefossen hadde i særskilt skyld 4 lispd. tunge. 1838: 12 daler, 2 ort 8 skill og 1904: 22 mark 81 øre. Husdyr, høyavling, utsæd. Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold Sår 8 t, trær 5 t ½ skj. hvete, 2 skj.bl.korn, 16 t havre

2 2 av : t havre t ¾ t rug, ⅞ t bygg, 27 t havre, skpd. 2 ⅛ t hvete, 2 ⅝ t rug, 2 ⅛ t bygg, 17 t havre, 11 ½ t poteter 5 à à 8 4 à ⅜ t hvete, 2 ⅝ t rug, 3 ¼ t bygg, 25 t havre, 17 ½ t poteter, 72 skålpd. grasfrø Matrikulerte bruk. 1838: : : : 6. Antall personer. 1711: : : : : 41. Andre opplysninger. 1667: Skog av gran til noe sagtømmer og smålast, samt noe bokeskog. Noe rydningsland som oppsitterne er pålagt å rydde. Har humlehage. 1723: Skog til husfornødenhet og noe sagtømmer. Fehavn hjemme. Temmelig god jordart. 1803: Skog til husbehov og fornøden havn, samt god jordart. 1820: Skog endel til salg, god havn. God jordbunn og lett å drive. Lider av vannflom. 1865: Jorda av god eller over middels beskaffenhet; et par av brukene dårlig dyrket. Tilstrekkelig havn og godt beliggende. Nog skog til husbehov, og av skogsprodukter av gran, furu, bok og bjørk kan årlig selges for 30 spd. Sag og kvern. Kjæråsfossen ble ansett som en av de verdifulleste i bygda, og her var fra gammelt både sag og kvern. Fossen lå på Øde-Kjærås' grunn. Saga nevnes første gang Det året ble det skåret 600 bord her, og i bord. I 1617 heter det at saga er «avdømt, da kongen eier den». Noen år senere ble imidlertid oppsitteren eier av fossen, og fra da av brukte Kjæråsfolket den i fellesskap. I 1630-åra kom saga i gang igjen; i 1636 var skuren 600 bord, i 1643 samme kvantum. I 1656 ble den oppsagt på tinge, «da

3 3 av :25 dyktig tømmer ikke kan fåes». Men i er det full drift igjen; i de to åra ble det tils. skåret 1800 bord. Ved sagbruksforordningen av 1688 kom Kjæråssaga til å høre til de «privilegerte» sager med en bevilget årlig skur på 1200 bord, og utover i 1700-åra ble hvert år skåret omtrent dette kvantum. I 1816 ble det holdt besiktelse på saga. Det heter at saga er i stand og har ett blad. Vassdraget er ei lita elv med tilstrekkelig vann i flomtider, men sjelden om vinteren. Skogen er ikke stor av vidde, men temmelig god. Til saga føres også fremmed tømmer, men ikke av betydning. I betraktning av at noe fremmed tømmer tilføres, anså lagretten at der årlig kunne skjæres 10 tylfter tømmer. Ca bygde Ole Hansen ny stor dam, murt opp av gråstein; arbeidet ble satt bort på akkord til to svensker. Det ble da også adskillig leigeskur. Dammen nå forlengst utgått, men gråsteinsmuren står fremdeles. På det kart som ca ble utarbeidet i anl. deletvisten (se ndfr.) er foruten Øde Kjærås sag anmerket ytterligere en sag, tilhørende enken (etter Hans Gulbrandsen) og beliggende lenger opp i elva, nærmere Moen. Kverna nevnes 1661 og 67; den brukes da til husbehov, likeså i Nevnes også i Da den nye dammen var bygd, ble det mere sving på kvernedriften også. Det ble nå ei virkelig mølle med både sammale, siktemale og tørke, og de hadde betydelig leigemaling der. Mølla var i gang til utover mot siste århundreskifte. Kjærås er dragonkvarter fra 1720 og utover. Kjærås var fra gammelt kirkegods. Ca eide Andebu kirke 1 laup land i gården. Men hovedparten, 12 lauper land, lå under Hola proventa, en gårdssamling i Vestfold med navn etter Hole i Ramnes, tilhørende presteskapet ved domkirken i Oslo; også parter av Gulli, Berg og Stålerød hørte til dette proventa. I 1595 står Kjærås fortsatt oppført blant «Hole prebende»s gods i Oslo domkapitels jordebok, og i 1649 og 1661 hører gården ennå til et kanoni (dvs. et presteembete) i Oslo. Men alt året etter, i 1662, blir hovedbølet kjøpt av Anders Madsen. Etter hans død inngikk hele det egentlige Kjærås i «Madsegodset», den samling av gårder som ble avsatt til Anders Madsens legat for fattige og som har bestått helt nedover til vår tid. Oppsitterne på tre av de nåværende Kjæråsgårder (bnr. 1, 2 og 4) var derfor leilendinger helt ned til først på dette århundre, da de fikk kjøpt gårdene til selveie. Øde-Kjærås (se ndfr., Bruk 3; i dag bnr. 3, s. d.) eides 1625 av Jakob Rosenkrantz's barn, men ble ca kjøpt av Jakob Kjærås. Det ble lenge drevet som underbruk under de andre Kjæråsgårdene, hvis oppsittere (eller slektninger av dem) da for det meste både eide og drev dette bruket. Men det later til ikke å ha vært skikkelig dele mellom det egentlige Kjærås og Øde-Kjærås, og i åra verserte bl.a. av den grunn en vidløftig rettssak mellom to av eierne. Se forøvrig under Brukere. De 2 høns i hovedbølet står i 1616 oppført som krongods. Jakob Olsen Kjærås ervervet denne parten mot ½ bpd. smør i Svines i Sandar; skjøtet er utstedt på Sem 8. april 1633 av lensherren til Tønsberg, Gunde Lange, på kongens vegne. Dermed fikk oppsitterne også rådighet over gårdens sag. Selvom altså oppsitterne på Kjærås i lange tider var leilendinger, kom de ved

4 4 av :25 dyktighet og rikdom til å spille en betydelig rolle i bygda. Dette gjelder kanskje særlig 1600-tallet, da en av oppsitterne endog ble lensmann i Arendal skiprede (og dermed for en stor del av Andebu). Ole (Oluf) heter brukeren i 1593 og 1605; d. før 1615, da enken har gården. Han var visstnok den første sorenskriver (tingskriver) i Arendal skiprede. Sorenskriverstillingene ble opprettet i 1591 etter begjæring fra den norske adel under Christian IV`s hyldning på Akershus s.å. (hvor forøvrig Ole Kjærås møtte fra Andebu); sorenskriveren skulle være lagrettens hjelpesmann og fungere som Ole Kjærås nevnt som sorenskriver i forskjellige forretninger. Som oppsitter etterfølges han av sønnen Jakob Olssøn ca Han var lensmann ca ca. 1635, var stor jordegodseier og hovedsognets rikeste mann. (Om lensmannstillingene i alminnelighet, se Kulturbindet, s. 379 ff. og L. Berg, «Andebu», s. 139.) Ifølge skattelistene fra 1635 og 1643 eide Jakob Kjærås følgende jordegods: i Østre Sem, Sandar 6 bpd. 14 mk. smør i Brekke, Sandar ½ bpd. smør i Lundeby, Sandar ½ bpd. smør Innlaget, Sandar 6 mk. smør Vestre Gallis, Kodal 4 bpd. smør i Øvre Horntvedt, Skjee 2 bpd. 3 mk. smør Kolkinn, Skjee ½ bpd. smør i Bergan, Skjee ½ bpd. smør i Kverne, Arnadal ½ skpd. mel, 18 mk. smør i Amundrød, Undrumsdal 1 bpd. smør Øde-Kjærås i Kjærås Sukke i Andebu sogn 2 skinn 2 høns 2 skinn Vestre Nøklegård (Heia) 16 mk. smør i Skarsholt 2 bpd. 3 mk. smør Tils. blir dette 19 ½ bpd. smør, ½ skpd. tunge, 4 skinn og 2 høns; omgjort i smørskyld bpd., i tunge ca. 7 skpd., eller svarende til ca. 4 fullgårder.

5 5 av :25 Jakob Kjærås var g.m. Else, datter av borger i Tønsberg Lars (Laurits) Kristoffersen; denne eide part i Søndre Sem i Sandar, som Jakob etter hvert ble nesten eneeier av. En bror av Else var den rike Tønsbergkjøpmann og store jordegodseier Anbjørn Larssøn. Jakob har nok også fått midler gjennom hustruen. Else d og overlevde sin mann med hele 25 år. Av Jakobs og Elses barn vokste opp 1 sønn og 7 døtre: 1. Lars, overtok gården, se ndfr. 2. Marte, visstnok g.m. Tolf Tolfssøn Østre Sem i Sandar. 3. Barbro, g.m. Nils Mathiassen Vestre Hotvedt. 4. Viveke, g.m. Mikkel Store-Dal. 5. Mari, g.m. Even Torp. 6. Sara (sinnssyk), d. ug. på Kjærås Anne, g.m. Erik Ruelsrød. 8. Randi, g.m. Mads Erikssøn Sjuestokk i Stokke. Som vi ser, ble døtre av Jakob inngiftet i noen av bygdas rikeste og mest framtredende slekter. Skiftene etter Jakob og Else er ikke i behold. Kjærås-slekten ble etter hvert svært tallrik og spredte seg vidt omkring, både i Andebu og med greiner til Sandar og Stokke. Men medlemmene holdt hårdnakket fast på sine smålodder i den gamle slektsgården til langt ut i det følgende århundre. Etter Jakobs død i 1644 ble bygslingen av Kjærås overtatt av eneste sønn Lars Jakobssøn D. 1672, henved 60 år gl. Drev først gården sammen med moren, Else Larsdatter. Vi kjenner ikke hustruens navn. Hadde minst 10 barn, hvorav 5 døde små. Om de øvrige kan nevnes at Jakob overtok etter faren (se ndfr.), Abraham bodde på Østre Tue i Sandar, Augrim på Bjuerød, og Isak hadde halve Østre Sem i Sandar. Mye av farens gods ble skiftet ut til hans mange søsken. Men Lars, som jo eide lite i Kjærås, hadde fortsatt betydelige jordlodder annensteds. Foruten parter overtatt etter faren, f.eks. i Østre Sem, eide han bl.a. Nedre Holand og 18 mk. smør i Himberg under Hundsrød. Omkr ble Kjærås delt, og den andre halvparten ble overtatt av Hans Halvorssøn (se Bruk 2); Lars beholdt sin halvdel (se Bruk 1). INNHOLD GÅRDSREGISTER Lars Jakobssøn fortsatte på denne halvdel til sin død. Bygslingen ble så overtatt av sønn Jakob Larssøn 1672 ca F. 1645, d. 1725; hustruen d. 1715, 61 år gl. 7 barn: 1. Siri, f Marte, f Lars, f. 1681, g. 1) m. Signe Svendsdatter Skjelland; de kom til Gulli (s. d., hvor personalia finnes); g. 2) m. enken Anne Reiersdatter på Møyland, de flyttet først til Nedre Holand, deretter til Møyland (s. d.). 4. Kristoffer, f. 1683, overtok etter faren, se ndfr. 5. Kristen, f. 1687, g.m. Mari Svendsdatter Skjelland; de bodde først på Nedre Holand (s. d.), så på Nedre Torrestad i Sandar (se L. Berg, «Sandeherred», s. 203). 6. Ole, f. 1689, kom først til Nedre Holand, så til Døvle (s. d., hvor personalia finnes). 7. Jørgen, f. 1694, bodde på Sletholt, Gjerla, Bjørndal og til slutt på Berge (s. d., hvor personalia finnes). En ulykkelig hendelse. Ved marimesse 1694 hadde Jakob Larssøns da 7-årige sønn Kristen kommet i skade for å hugge naboen Hans Helgesens 4-årige datter så stygt i den venstre hånden at tre fingre ble lamme. Han anla rettssak mot Jakob, og ved dom i aug ble erstatningen satt til 7 ½ rdl. Dette skulle gutten erlegge i «badskjærlønn» (badskjær = sårlege) og andre omkostninger, «av sine første

6 6 av :25 midler når han ble så gammel, eller hvis han arvet». Pikens far var ikke tilfreds med denne dom og anket til oberbirkeretten. Han hadde betalt i alt vel 19 rdl., «foruten de 10 rdl. han siden badskjærkvinnen forlot barnet har måttet betale for plaster og annet til hennes helbredelse». Birkeskriveren mente dog at intet i loven foreskrev at en far skulle bøte for sitt barns «vådeverk». Han fant at den som, foruten gutten selv, var å bebreide, måtte være gamle Hans Kjærås' sønn Ole Hansen (en farbror av Hans Helgesen). Denne hadde utvist uaktsomhet, da han gikk til og fra og lot øksa ligge i skjulet, mens barna lekte. Ole ble dømt til å betale Hans Helgesen 16 rdl., men han kunne søke regress hos Kristen når han kom til å tjene noe eller arvet. Saken fikk også et etterspill, idet Ole Hansen (da på Mellom Borge i Skjee) stevnet Jakob Larssøn for retten fordi denne ikke ville hjelpe ham «med de mange penges betaling» til Hans Helgesen ifølge ovenstående dom. Det ble forlik om en erstatning på 14 rdl. Jakob Larssøn eide halve Øde-Kjærås; lenge hadde han også Nedre Holand (s. d.). Han var åpenbart vel situert, for han lånte ut penger, endog til byfolk, bl.a. til Frans Mortensen og Rasmus Holst i Tønsberg (til den siste mot pant i et bruk på Rom i Slagen og ei kornløkke i Tønsberg). Jakob etterfulgtes som leilending av sønn Kristoffer Jakobsen ca F. 1683, d G. 1) m. Randi Hansdatter fra Vestre Haugan, f. 1696, d barn: 1. Anne, f. 1720, d. tidlig. 2. Else, f. 1721, g.m. Jørgen Kristensen Møyland; de kom til Gulli (se d.g., hvor personalia finnes). 3. Idde, f. 1722, g.m. Hans Jakobsen Kjærås d.e., se ndfr., Bruk 2 b. G. 2) m. Mari Kristensdatter Møyland, f Kristoffer og Mari fikk 8 barn, hvorav 5 vokste opp: 4. Jakob, f. 1727, overtok gården, se ndfr. 5. Randi, f. 1730, g.m. Guttorm Andersen fra Gran; de kom til Mørken i Ramnes og deretter til Myre i Høyjord (se d.g., Bruk 1 a). 6. Kristen, f. 1732, d (vanfør og skrøpelig). 7. Ole, f. 1735, dragon, d i Holstein, ug. 8. Anders, f. 1737, d. 1770, g m. Helene Iversdatter Åsrum i Hedrum, d Kristoffer Jakobsen sto seg godt økonomisk og lånte adskillige ganger ut penger til bygdefolk mot pant i gårdene deres, således til Ole Jensen Torp, Ingebret Taraldsen Gulli, Jon Andersen Haugberg og Simen Pedersen Lefsrød i Kodal. Han ervervet betydelige lodder i Gulli, Døvle og V. Haugan og fikk med hustruen gods i Møyland, som han i 1740 solgte til svogeren Simen Kristensen. Kristoffer eide lite i Øde-Kjærås, men han bygslet i lengre tid ¼ av dette bruk. Ved skiftet etter ham i 1748 sto boet i 266 rdl. netto. Blant løsøret nevnes: 1 sølvbeger med bokstavene C.I.D. og H.C.D., vektig 8 lodd for 4 rdl. (dette sølvstøp fikk sønnen Kristen som gave fordi han var skrøpelig og vanfør); 1 sølvbeger med bokstaver O.L.S. og M.A.D., vektig 4 lodd for 2 rdl.; 2 sølvskjeer med bokstaver C.I.S. og M.C.D. for 2 rdl. 2 ort. Av bøker: Gerners huspostill og Det nye Testamente. Enken Mari giftet seg igjen 1750 m. Søren Olsen; de kom til Bångunnerød og Mørken i Ramnes, hvor Mari d. 1761; Søren d på N. Ektvedt. Neste leilending var sønn Jakob Kristoffersen F. 1727, d. 1776, g m. Mari Hansdatter Øvre Skjelland, f barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f. 1755, se ndfr. 2. Kristoffer, f. 1767, g m. Anne Paulsdatter Jonsrud i Våle, hvor han hadde gård; kom senere til Bettum og Søndre Lærum i samme bygd, d på Haga i Våle. 3. Anund, f. 1772, d på Hjelmtvedt i Våle, g m. Kari Eriksdatter, d. 1826; hadde gård på Rånnerud i Våle, deretter på Bettum i samme bygd. Som sin far og bestefar var Jakob meget vel situert og lånte ut penger til mange sambygdinger. I 1760 sto han tiltalt for «utilbørlig oppsetsighet mot øvrigheten» (sakens detaljer fremgår ikke av tingboken) og ble dømt til å betale 5 rdl. til Akershus stifts tukthus, 5 rdl. til Andebu

7 7 av :25 fattigkasse og 25 rdl. i saksomkostninger. I 1757 kjøpte han 1 ½ bpd. smør i Møyland av onkelen Simen Kristensen; solgte det igjen 1769 til Simens sønn Kristen. S.å. kjøpte han et bruk på Rise i Skjee av Kristen for 464 rdl., men solgte det igjen snart etter. Jakob eide halve Øde-Kjærås og en betydelig part i Gulli. Ved skiftet etter ham viste boet en meget stor netto, hele 1813 rdl. (hvorav løsøre for 231 rdl.); 8 debitorer skyldte boet penger. Blant løsøret nevnes: 2 store tinnfat, 2 rdl.; 1 kobberkjele, 4 rdl.; 1 rød kirkeslede, 3 ½ rdl.; ½ part i sagredskap, 7 rdl.; 1 datter giftet seg igjen 1779 m. em. Kristen Tormodsen Bettum i Våle, f Etter Jakob fulgte eldste sønn Hans Jakobsen [d.y.] F. 1755, d G. 1) 1779 m. Kari Jakobsdatter Tveitan, f. 1760, d barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Mari, f. 1781,g m. Kristen Hansen Taranrød (se d.g.). 2. Inger Marie, f. 1784, g m. Kristen Olsen Halum (se d.g.). G. 2) 1786 m. Anne Mikkelsdatter Østre Flåtten, f på Askjem, d Hans og Anne hadde 7 barn sammen, hvorav 5 vokste opp: 3. Kristoffer, f. 1791, se ndfr. 4. Kari, f. 1794, g m. Ole Torsen Lerskall (se d.g.). 5. Maren Katrine, f Hans, f Anders, f. 1808, kom til Berg i Andebu (se d.g., bnr. 2). Også Hans Jakobsen skjøttet sine finanser godt og lånte ut betydelige beløp; ved sin død hadde han utestående tilgodehavender på 1100 rbd. n.v. I 1782 solgte han ½ bpd. smør i Tveitan (ervervet gjennom hustruen) for 180 rdl. I 1809 solgte han sin halvpart i Øde-Kjærås for 1000 rdl. til sønnen Kristoffer. Ved skiftet etter Hans sto boet i netto 1220 rbd. n.v.; ved sin død eide han intet jordegods. Hans Jakobsen d.y. ble etterfulgt som leilending av eldste sønn Kristoffer Hansen Fikk bygselbrev på halve Kjærås av Carl Stoltenberg i F. 1791, d. 1866, g m. Gunhild Marie Eriksdatter Berg i Andebu (dtr. av lensmann Erik Helliksen), f. 1789, d barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f Erik, f. 1824, se ndfr. 3. Anne Elisabet, f. 1828, g m. Hans Kristian Larsen, f på Bråvoll; de kom til Prestegården i Høyjord (se d.g., hvor personalia finnes). Kristoffer eide halve Øde-Kjærås, som han i 1809 hadde kjøpt av sin far. Han skilte i 1861 ut en part, som han solgte til sønnen Erik (se bnr. 5) og bygslet selv fortsatt resten (se bnr. 4). Vi går nå tilbake til delingen av Kjærås ca og følger den annen halvdel. Hans Halvorssøn ca F på Berg i Andebu, d G.m. Kari Nilsdatter Vestre Hotvedt, f. 1635, d. 1699; hennes mor var Barbro, datter av lensmann Jakob Kjærås. 10 barn, hvorav 3 døde små; de øvrige var: 1. Halvor, f Nils, f Mari, f. 1663, g.m. Hans Kristenssøn Taranrød. 4. Ole, f. 1670, d. 1698, g.m. enke Mari Auensdatter Mellom-Borge i Skjee. 5. Else, f Randi, f. 1674, g.m. Anders Kristenssøn Askjem (se d.g., Bruk 2). 7. Jakob, f. 1677, se ndfr. Hans Halvorssøn var lagrettemann og vel ansett i bygda. Kort før sin død kjøpte han ½ bpd. smør i Døvle og solgte ½ bpd. i Vestre Hotvedt til Knut Hanssøn Hotvedt. Bygslingen overtas nå, såvidt sees, av Kristen Sørenssøn ca G.m. Kirsti Nilsdatter, visstnok fra Skjelland. Deretter følger Hans Halvorssøns yngste sønn Jakob Hansen ca F. 1677, d G. 1) m. Mari Kristensdatter, d. ca barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Kristen, f. ca. 1699, bodde visst på Sukke i Andebu. 2. Kari, f. 1700, g m. em. Even Olsen Østre Nøklegård (se d.g.). 3. Anders, f. 1705, g.m. Gunhild Andersdatter Lien, f. 1698; de kom til vokste opp: 6. Idde (Live?), f G. 3) m. Eli (Elen) Andersdatter, d Jakob og Eli fikk 3 barn sammen, hvorav bare 1 vokste opp: 7. Hans, f. 1728, se ndfr. Av Jakobs 15 barn vokste altså bare 7 opp. Ved arv fra sin mor Kari Nilsdatter

8 8 av :25 hadde Jakob ervervet 1 bpd. 6 mk. smør i Vestre Hotvedt. Han pantsatte halvparten til sine svogre Anders Askjem og Hans Taranrød og solgte resten, men senere innløste og kjøpte han tilbake det hele. I 1712 solgte han igjen det halve med åsetesrett til Barbro Jensdatter Vestre Hotvedt (enke etter Nils Helgessøn) og hennes to barn, for 56 rdl. Resten beholdt Jakob. Han eide også ½ i Øde-Kjærås og lodder i Sukke i Andebu. I 1752 ble bygselen på denne halvpart delt mellom sønnene Halvor og Hans; se videre henholdsvis Bruk 2 a og Bruk 2 b. BRUK 2 a. Halvor Jakobsen F. 1716, d. 1764, g m. Live Kristensdatter (søster av Lars Kristensen Hundsrød). 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Jakob, f. 1753, d på Kjærås; ug. 2. Kristen, f. 1755, kom til Kleppanmoen (s. d.). 3. Mari, f Barbro, f Hans, f. 1764, g.m. enken Elen Hansdatter på Hvitstein og hadde gård der (se bd. III, s. 720). Halvor eide smålodder i Øde-Kjærås og i Sukke. Ved skiftet etter ham var det akkurat balanse mellom aktiva og passiva. Enken Live giftet seg igjen i 1767 m. neste leilending Ole Brynildsen Var fra Butterød i Hedrum. D. 1785, 48 år gl.; hustruen Live d. 1774, 51 år gl. Ole og Live fikk sønnen Halvor, f. 1770, som kom til Ambjørnrød (s. d.). Ole kjøpte til gods i Øde-Kjærås, så han eide 6 mk. smør og 1 lispd. tunge i denne gård, med part i sag og kvern. Han giftet seg igjen 1774 m. Tonette Andersdatter fra Sommerstad; ektesk. barnløst. Skiftet etter Ole viste en netto på 105 rdl. Enken giftet seg igjen 1785 m. Kristoffer Jensen fra Døvle, f. 1763, d. 1789; ingen barn. Enken Tonette giftet seg s.å. 3. gang m. em. Hans Fredriksen Døvle (se d.g., hvor personalia finnes). Denne fikk s.å. bygselseddel på heromhandlede ¼ og kjøpte samtidig av Ole Brynildsens og Lives sønn Halvor Olsen den tilsvarende ¼ av Øde-Kjærås. Hans Fredriksen solgte imidlertid straks etter den således ervervede ¼ i Øde-Kjærås til følgende bruker, som også overtok bygselen av den tilsvarende del av selve Kjærås. Hans Gulbrandsen F på Våle, d. 1801, g m. Maren Katrine Larsdatter, f på Øvre Gjermundrød, d barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Karen Kristine, f. 1794, g m. Hans Hansen Skorge, f. 1786; bodde først på Skorge, kom senere til O i Vivestad. 2. Helvig, f. 1798, g m. Mathias Hansen Domsengen i Sem, f Hans, f. 1801, se ndfr., bnr. 3. Hans Gulbrandsen lånte i rdl. av Jakob Nilsen Taranrød. I 1799 fikk Hans bygselsbrev også på en annen l/i av Kjærås, nemlig den part som Mathias Olsen (se Bruk 2 b) tidligere hadde hatt. Og i Øde-Kjærås eide han, som ovfr. nevnt, ¼. En vidløftig deletvist. Den ¼ i Øde-Kjærås som Mathias Olsen ( om han, se bruk 2b) hadde eid, ble i 1800, etter hans død, ved auksjon for 350 rdl. Solgt til Hans Abrahamsen Søndre Sønset (se d.g., hvor personalia finnes). Eieren av en annen ¼ i Øde-Kjærås, Hans Gulbrandsen (se ovfr.), hadde så, etter Hans Abrahamsens mening, «bemektiget seg» dennes ¼ av Øde-Kjærås og pløyd og sådd der. Hans Abrahamsen nedla da 18/ arrest på Hans Gulbrandsens bruk av eiendommen, høstet den av sistnevnte besådde jord og førte avgrøden dels til medeieren Hans Jakobsen d.y.'s hus, dels til sin gård på Sønset. Hans Gulbrandsen brakte deretter saken for retten og krevde arresten opphevet. Saken verserte i hele fem år, fra 1800 til Hans selv døde i 1801, og enken Maren Kristine førte saken videre. Det ble holdt en lang rekke

9 9 av :25 rettsmøter, delvis på åstedet på grunnlag av kart som ble utarbeidet, med vidløftig dokumentasjon og avhør av mange vitner. Saken var også fore i oberbirkeretten. Hovedårsaken til tvisten lå åpenbart deri at det ikke fantes tydelige grenseskjell, hverken mellom Øde-Kjærås' enkelte parter eller mellom Øde-Kjærås og det øvrige Kjærås. Et av vitnene sa at «leilendingene på Kjærås hadde, mann etter mann, brukt sin forholdsmessige del av Kjærås og Øde-Kjærås uten å akte på dele mellom dette og hint». Et annet vitne hevdet at gamle Hans Jakobsen og Ole Brynildsen hadde brukt jordveien «skifte om skifte», for før Hans Gulbrandsen kom til gården, hadde det ikke vært dele mellom partene. Endelig, i rettsmøtet 5/ , erklærte partene at de var blitt enige om et forlik: Arrestforretningen av 18/ skulle gjøres ugyldig; dog skulle Hans Abrahamsen få innhøste årets avgrøde. Han overdrar til enken for 810 rdl. den ¼ av Øde-Kjærås som han kjøpte ved auksjonsskjøtet av 7/ Enken skulle betale omkostningene for ham ved dommer i over- og underretten, men hver av partene skulle betale sine fullmektiger i saken. Åvirke som fantes i den avtrådte gårdeparts skog, skulle tilhøre enken. Hans Gulbrandsens enke, Maren Katrine Larsdatter, fikk skjøte på ¼ av Øde-Kjærås av Hans Abrahamsen i 1806; etter sin avdøde mann hadde hun fra før ¼ i dette bruk. Dermed eide hun halve Øde-Kjærås og bygslet halvdelen av det øvrige Kjærås. Maren Katrine giftet seg igjen i 1808 m. Ole Jensen F på Døvle, d. 1820; Maren Katrine d Ingen barn i dette ektesk. Ole solgte i 1804 vel 20 mk. smør i Kolkinn til Mikkel Bentsen Svindalen for 499 rdl. Ole fikk i 1808 bygselbrev på halve Kjærås og ble altså dessuten ved sin hustru eier av halve Øde-Kjærås. I 1815 solgte han sistnevnte part til stesønn Hans Hansen, jfr. Bruk 3 og bnr. 3. Etter Oles død gikk bygslingen av denne halvpart av Kjærås over til Jørgen Knutsen F på Østre Hotvedt, d G. 1) 1802 m. Signe Kristensdatter, d. 1827, 50 år gl., enke etter Lars Larsen Mellom Horntvedt i Skjee. 6 barn sammen, hvorav bare 3 vokste opp (alle f. på Horntvedt): 1. Lars d.e., f. ca. 1805, se ndfr., bnr Karen Marie, f. 1815, g m. em. Amund Amundsen Gjermundrød, f Gunhild Marie, f. 1816, g m. Andreas Olsen Hogsrød i Andebu. G. 2) 1827 m. Elen Marie Larsdatter Gulli, f. 1808, d Jørgen og Elen Marie fikk 8 barn sammen, hvorav 4 vokste opp: 4. Jørgen, f. 1832, g m. Inger Kristine Hansdatter fra Valberg i Arnadal, f (se også ndfr., bnr. 1); de kom til Knarvika (Hagnes) i Hedrum. 5. Elen Sofie, f. 1835, g m. den svenskfødte Rasmus Andersen, Stulen, f. ca Elise, f Lars d.y., f I 1828 overdro Jørgen bygslingen av halve bruket til sønn Lars Jørgensen d.e.; se videre bnr. 2. Selv beholdt han resten, se videre bnr. 1. BRUK 2 b. Hans Jakobsen [d.e.] ; bror av Halvor Jakobsen (se Bruk 2 a). F. 1728, d G. 1) m. Idde Kristoffersdatter Kjærås, f. 1722, d. 1754; 2) 1755 m. Anne Danielsdatter Bjørndal, f. 1728, d på Deie-Borge. Ingen barn i 1. ektesk. I 2. ektesk. 5 barn, hvorav 4 døde små; den 5., Else, f. 1761, d Han og Anne opprettet 1782 gjensidig testamente om at boet først skulle registreres og deles når begge var døde, og da deles likt mellom arvingene på begge sider. Etter Hans' død beholdt enken Anne Danielsdatter bygslingen til 1792, da hun avsto den til Mathias Olsen (se ndfr.). Sin ¼ i Øde-Kjærås solgte hun i 1796 for 20 rdl. til samme mann. Anne flyttet til slutt til søsterdatteren Mari, som var g.m. Hans Evensen Deie-Borge i Skjee, hvor Anne d Skifte etter Hans og Anne ble holdt s.å. Neste leilending var

10 10 av :25 Mathias Olsen F i Bångunnerød, d. 1799; ug. Etter Mathias ble bygslingen overtatt av Hans Gulbrandsen. Parten i Øde-Kjærås ble i 1800 ved auksjon for 350 rdl. solgt til Mathias' svoger Hans Abrahamsen Søndre Sønset. Hans Gulbrandsen Personalia, se Bruk 2 a. Han bygslet nå halve Kjærås og eide ¼ i Øde-Kjærås. Om den vidløftige deletvist mellom Hans Gulbrandsen (etter hans død 1801 enken) og Hans Abrahamsen, se ovfr. Enken Maren Katrine fikk, som nevnt, i 1806 kjøpt også sistnevntes ¼ i Øde-Kjærås. Dermed bygslet hun altså halve Kjærås og eide halve Øde-Kjærås. I 1808 giftet hun seg igjen m. Ole Jensen. Se ellers ovfr., Bruk 2 a. INNHOLD GÅRDSREGISTER Øde-Kjærås, som 1625 eides av Jakob Rosenkrantz's barn, ble ca kjøpt av Jakob Kjærås og eides siden av oppsitterne på det øvrige Kjærås (som tilhørte Anders Madsens legat) eller deres slektninger. Øde-Kjærås ble drevet som underbruk under det øvrige Kjærås helt til ned i forrige århundre. Da Kjærås var blitt delt i flere bruk, eide og brukte de enkelte oppsittere gjerne en tilsvarende stor del av Øde-Kjærås som den de bygslet av det øvrige Kjærås. Det later til at det ikke har vært tydelige grenseskjell mellom de enkelte parter av Øde-Kjærås og mellom Øde-Kjærås og det øvrige Kjærås; om den langvarige rettssaken i åra , se ovfr. Utviklingen av eierforholdet til Øde-Kjærås er omtalt ovfr. under de enkelte oppsittere på de øvrige Kjærås-bruk. Den halvpart av Øde-Kjærås som Kristoffer Hansen hadde kjøpt i 1809, er nok blitt innlemmet i Bruk 1 og har dermed inngått i bnr. 4. Den annen halvpart av Øde-Kjærås som Ole Jensen i 1815 solgte til stesønn Hans Hansen, må da være det senere bnr. 3 (s. d.). Bruksnr. 1 (skyld mark 3,55). Jørgen Knutsen (se ovfr., Bruk 2 a, hvor personalia finnes) fortsatte som leilending på dette bruk fra 1828 til han døde i 1860, 82 år gl. Jørgen lånte flere ganger penger av naboen Kristoffer Hansen. I 1840 leide han av sin svoger Erik Larsen Gulli for et år ei svart og hvit ku, ei rød og hvit do, samt ei kvie; senere lånte han også av samme en kakkelovn.

11 11 av :25 Hans Christian Hansen Kjæraas og h. Elen Olea Kjæraas, f. Norendal. Etter Jørgens død hadde enken Elen Marie Larsdatter bygslingen videre til sin død Sønnen Jørgen Jørgensen og hans familie bodde også her i denne tiden; de kom deretter til Knarvika (Hagnes) i Hedrum (personalia, se Hedrum Bygdebok, s. 481). Hans Christian Hansen F i Trolldalen, d. 1938, g m. Elen Olea Hansdatter Norendal, f. 1846, d H. Chr. Hansens far hadde gård på Nordre Haugan. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Hans Mathias, f. 1869, maskinist, g m. Martine Andersdatter Lerskall, f. 1872; bodde i Sandefjord. 2. Mina Olette, f. 1873, g m. Hans Sukke, f. 1873; i mange år lærer ved Vaggestad skole i Sandar. 3. Kristoffer, f. 1876, hadde bnr. 1 på Nordre Haugan (s. d., hvor personalia finnes). 4. Hilda Marie, f. 1883, g m. skredder Ole Iversen Næss, f på Skjeau. 5. Herman, f. 1885, overtok gården, se ndfr. 6. Hanna Elise, f. 1888, g m. Olaf L. Kjærås, se ndfr., bnr. 5. I 1909 fikk Hans Chr. Hansen for kr kjøpt gården av Anders Madsens legat og ble dermed selveier. Han deltok aktivt i bygdas offentlige liv, var således medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank og medlem av bankens styre, derav de siste ti år som formann. I 90-åra var han medlem av styret i Landboforeningen. I 1918 solgte Hans Chr. Hansen bnr. 1 for kr til sønn Herman Kjæraas F. 1885, d Var også smed og hadde tidligere i en del år hatt smie på Bergli ( se gnr. 16, bnr. 14). G m. Aslug Tolsrød, f. 1892, d barn: 1. Oddmund, f. 1915, overtok gården, se ndfr. 2. Solveig, f. 1918, d. 1980, fullmektig på skolekontoret; ug. 3. Mina Gunlaug, f. 1924, g m. gbr. Kristian O. Hvaal, Lardal, f Herman Kjærås var medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank og av styret , derav de siste 13 år som viseformann. Han var i sin tid en av landets mest fremragende skyttere. I 1927 vant han kongepokalen på landsskytterstevnet i Steinkjer, han hadde Georg Stangs minnemedalje, og er den eneste i landet som har vunnet offiserenes vandrepokal til odel og eie. Gjorde en stor innsats i Andebu skytterlag, hvor han var æresmedlem. I 1944 ble gården overtatt av sønnen Oddmund Kjærås F. 1915, g m. Åsta Haugberg, f Barn: 1. Sølvi, f. 1945, lærer på ungdomsskolen, g.m. Odd André Firing fra Tønsberg, f. 1945, lensmannsbetjent i Andebu, bor Prestegårdsfeltet. 2. Hogne, f. 1948, regnskapsfører.

12 12 av :25 Herman Kjæraas (stående), skytterkonge 1927, og svogeren Kristoffer Skjelland, Holt, skytterprins 1927 og I 1945 ble utskilt bnr. 6 (s. d.). Kjærås har vært og er meget aktiv i bygdas offentlige og politiske liv. Medlem av formannskapet og , revisor i Andebu Sparebank fra 1959, formann i skolestyret , formann i forliksrådet, bibliotekstyret og Andebu brannkasse, styremedl. i Vestfold ungdomsfylking og Vestfold fylkesmuseum, medl. av Andebu bygdeboknemnd siden starten i 1946, m.m. Bnr. 1 har ca. 80 mål innmark og ca. 100 mål skog, barskog og noe lauvskog, og beliggende sydvest for innmarken. Gården var med i en delvis utskiftning i i forbindelse med senkning og retting av Kjæråselva. Hage med frukttrær og bærbusker; 40 epletrær og 40 bærbusker plantet Utveien gikk i gammel tid i skogkanten ovenfor nabogården, senere gikk den oppom og gjennom tunet der. I 1955 ble utveien flyttet nedenfor naboens driftsbygning. Ifølge et kart fra ca lå gårdens husebygninger da ca. 50 m nordvest for det nåværende tun, omtrent der hvor smia nå står. Hans Chr. Hansen bygde nytt framhus og uthus i 1880-åra, begge restaurert av nåv. eier, som også har bygd hønsehus og sag. Ellers has bryggerhus, verksted og smie. De to foregående brukere drev også med smedarbeid. Hele gården er nylig drenert. Vann ble innlagt til fjøset i åra (trerør), siden til framhus og bryggerhus; elektrisk pumpe fra 1946, siden 1955 vann fra olle ved elva. Gården har hatt hestevandring, bensinmotor fra 1918, i 1940 anskaffet elektrisk motor. Gårdssag med motor siden 1930, ny gårdssag bygd De hadde først treskemaskin og rensemaskin sammen med naboer, fra 1918 treskemaskin alene, fra 1941 treske-verk. Antikviteter: En gl. stol kjøpt på auksjonen etter Helene Åsen; vevsprøyte fra 1820; 2 gl. gryter. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 5 kuer, 4 ungdyr, 2 griser, 125 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: 8 mål hvete, 25 mål havre, 4 mål poteter, 1 mål kålrot. INNHOLD GÅRDSREGISTER

13 13 av :25 Bruksnr. 2 (skyld mark 3,96). Kalt «Sø`igården». Fra Kjærås, bnr 2. Fra v. Anton O. Kjærås, Ole Paulsen Kjærås, Martine Kjærås f. Gjermundrød, Karen g. Holt, Lovise g. Skatvedt, Sofie g. Johansen, Otilde g. Skatvedt Lars Jørgensen d.e F. ca på Horntvedt i Skjee (sønn av Jørgen Knutsen, se ovfr.), d Flyttet 1832 til Øvre Gjermundrød (s. d.) og avsto bygslingen av bnr. 2 s.å. til Amund Helliksen Kom hit fra Kleppanmoen. F på Stålerød, d Var også skomaker. G. 1) 1826 m. enke Kristine Kristoffersdatter fra Gjermundrød, f på Skarsholt, d. 1854; ingen barn sammen. G. 2) 1857 m. enke Kari Andersdatter, f på Vestre Hotvedt (tidligere g.m. Andreas Kristoffer Prebensen Orrevål i Vivestad, d. 1836, deretter g m. Paul Olsen Rove i Fon, d. 1850). Amund lånte i spd. av naboen Kristoffer Hansen mot pant i sitt løsøre. Etter Amunds død hadde enken Kari Andersdatter bygslingen til sin død Deretter overtok Amunds stesønn Ole Paulsen F på Rove i Fon, d. 1922, g m. Anne Martine Hansdatter, f på Gjermundrød, d Hadde brukt gården for moren i flere år før han formelt overtok. 5 barn: 1. Hans Anton, f. 1870, overtok gården, se ndfr. 2. Karen Mathilde, f. 1874, sypike, g m. gbr. Anton Mikkelsen Søndre Holt, f Konstanse Lovise, f. 1877, g m. Hans Jakobsen Skatvedt; personalia, se Skatvedt, bnr Anne Sofie, f. 1880, d. 1961, g.m. brannkonstabel Thorvald Johansen fra Arnadal, f. 1881, d. 1967; bodde i Sandefjord. 5. Otilde Marie, f. 1882, g m. skredder Johan Jakobsen Skatvedt (se Gravdal, bnr. 4, hvor personalia finnes). Sønnen Hans Anton fikk i 1909 for kr kjøpt gården av Anders Madsens legat og ble dermed selveier. Hans Anton Olsen F. 1870, d. 1948, g m. Hulda Elise Hansdatter Berge, f. 1876, d Ingen barn. Anton Olsen solgte i 1943 bnr. 2 for kr (hvorav for løsøre kr ) + fritt hus og opphold (verdsatt til kr. 2000) til søstersønn

14 14 av :25 Jakob Kjærås F. 1911, g m. Åse Skjelland, f Barn: 1. Arne, f. 1944, avdelingsingeniør, g.m. Kirsten Johansen fra Fevang, f. 1949; bosatt Nøtterøy. 2. Nils Oddvar, f. 1945, ingeniør, g.m. Anne Margrethe Horntvedt fra Skjee, f. 1948; bosatt Askjemfeltet. 3. Solbjørg, f. 1954, g.m. verkstedarb. Knut Moland, f. 1949; bor Tunheim. Kjærås var 1945 formann i Andebu Landbrukslag; medlem av herredsstyret i flere perioder. Bnr. 2 har ca. 90 mål innmark og ca. 60 mål skog, vesentlig barskog, og beliggende syd for gården. Hage med 15 frukttrær og 20 bærbusker. Framhuset bygd nytt 1934, uthuset bygd 1900, bygd til 1910, ellers has bryggerhus, hønsehus (til vel 2000 høns) og redskapshus. Tidligere også kjone, som ble brukt av Kjæråsgårdene i fellesskap; den var murt opp av torv innat en slett bergvegg syd for tunet. Nåv. eier har drenert eiendommen. Vann innlagt 1905 (spring i framhuset). I 1950-åra lagt inn vann fra olle nedenfor husene, med elektrisk pumpe. Gården har hatt hestevandring; i 1930-åra kjøpt elektrisk motor. Den første treskemaskinen var en «Sundby»- maskin, brukt sammen med naboene. Kjøpt «Globus» treskeverk i Antikviteter: 2 gl. kister, hvorav 1 fra Roskap fra 1777, eid av Kristian Hansen Holt. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 5 ungdyr, 1 gris, 90 høns. Det tilsådde areal fordelte seg således: 10 mål hvete, 5 mål bygg, 15 mål havre, 5 mål poteter, 2 mål kålrot. Bruksnr. 3 (skyld mark 3,73). Kalles «Vestigården». Tidligere kalt «Øde-Kjærås». (Jfr. ovfr. Bruk 3.) Hans Hansen F. 1801, d. 1870, g m. Gunhild Marie Abrahamsdatter Døvle, f. 1803, d barn, hvorav 4 vokste opp: Helene Marie, f. 1829, g m. Johan Kristensen Nordre Sønset (se d.g., bnr. 2, hvor personalia finnes). 2. Ole, f. 1832, se ndfr. 3. Andrine Lovise, f. 1834, g m. Johan Edvard Mikkelsen Gjelstad, f. 1848; de kom til Klavenes i Sandar. 4. Hans Kristian, f Ole Hansen Kjærås og h. Petrine Kjærås, f. Johansen.

15 15 av :25 Hans Hansen eide også bnr. 4 på Møyland (s. d.), som han deretter solgte til sønn Hans Kristian Hansen. Ved skjøte tgl solgte Hans Hansen bnr. 3 til sønn Ole Hansen F. 1832, d G. 1) 1854 m. Martine Iversdatter Skjelland, f. 1831, d barn: 1. Hans Johan, f. 1855, g m. Bredine Martine Martinsdatter Hvitstein (Kvernebakken), f. 1860; se Hvitstein, bnr Hella Andrine, f. 1857, g m. Kristian Hansen Kjærås, f. 1864; se Kjærås, bnr Anton, f. 1860, g m. enken Andrine Marie Kristoffersdatter fra Gulli, f. 1862; de fikk gård på Nedre Skjelland (s. d., bnr. 2, hvor personalia finnes), deretter på Øvre Skjelland, bnr. 1 (s. d.). 4. Kristian, f. 1869, utvandret tidlig til U.S.A., var bygningssnekker og bodde visst i Minnesota. G. 2) 1892 m. Petrine Sofie Johansdatter, f i Arnadal, d Ole og Petrine fikk 7 barn sammen: 5. Otmar, f. 1892, utvandret 1911 til Amerika; var snekker, bodde i Tacoma i staten Washington, gift der. 6. Lina Marie, f. 1893, g m. Odd Trygve Feen, f i Sandefjord; de hadde gård på Øvre Skjelland (se d.g., bnr. 1, hvor personalia finnes). 7. Hilda Sofie, f. 1895, g m. Johan Larsen Haugberg, f. 1900, se ndfr. 8. Hans, f. 1897, d. 1966, ug., leide hus i Møylandhagen (gnr. 17 bnr. 3). 9. Petra Elise, f. 1898, g m. rutebilsjåfør Alf Sørensen, f i Arnadal; bodde på Åsly (se Gravdal, bnr. 4, med personalia). 10. Kristian (tvilling), f. 1902, g m. Inger Rød, f. 1907; de kom til Døvle (se d.g., bnr. 1, med personalia). 11. Astrid, f. 1902, ug., utvandret 1923 til U.S.A., hvor hun i over 30 år drev en hønsefarm i, nærheten av Tacoma i staten Washington; hun kom tilbake til Andebu i 1964 og bor nå i den kommunale pénsjonistbolig. Enken Petrine Kjærås drev gården fra 1908 til sin død Ved skifteskjøte s.å. ble den for kr solgt til svigersønn Johan Haugberg F. 1900, d. 1964, g.m. Hilda Kjærås, f barn: 1. Signe Petrine, f. 1920, g.m. lastebileier Håkon Skjeggerød, f. 1921, bosatt Prestegårdsfeltet. 2. Lars, f. 1924, se ndfr. Enken Hilda Kjærås hadde gården , da den ble overtatt av sønnen Lars Haugberg Eier også Haugberg, bnr. 3 og 4 (s. d., hvor personalia finnes). Bnr. 3 har 115 mål innmark og 180 mål skog, mest barskog, og beliggende syd for innmarken. Hage med frukttrær og bærbusker. Grasfrø avles på gården. Framhus bygd ca. 1840, restaurert, uthus 1915, hønsehus Vann innlagt fra olle nær husene omkring århundreskiftet (jernledning); i dag elektrisk pumpe. Ole Hansen bygde ny dam og satte opp ny mølle og sag; se ovfr. avsnittet «Sag og kvern». Gården har hatt hestevandring. Elektrisk motor siden Eget treskeverk fra Det meste av innmarken nylig drenert. Marknnavn: Sa`trae, Ødden, Ængerønningen. Antikviteter: 1 glt. stort trekrus med trelokk (fra Haugberg). Besetning (ca. 1950): 1 hest, 5 kuer, 7 ungdyr, 50 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: mål korn, 2 3 mål poteter, 2 mål kålrot. Bruksnr. 4 (skyld mark 7,86). Kalt «Østigården». Kristoffer Hansen (personalia, se ovfr., Bruk 1) fortsatte som leilending på dette bruk fra 1861 til sin død i Enken Gunhild Marie Eriksdatter satt i uskiftet bo til hun døde i Bygslingen ble så i 1872 overtatt av Andreas Hansen fra Prestegården i Høyjord (kom til Sjue, bnr. 2, s. d., med personalia),

16 16 av :25 som alt året etter avsto den til Hans Kristensen Kom hit fra Døvle (se d.g., bnr. 4, hvor personalia finnes). F på Møyland, d Hans kjøpte i 1908 Møylandhagen (Møyland, bnr. 3), som senere følger heromhandlede bnr. 4. Ved skjøte tgl (og 06) solgte Anders Madsens legat bnr. 4 for kr til sønn Kristian Hansen Han ble dermed selveier. F på Døvle, d. 1939, g m. Hella Andrine Olsdatter Kjærås, f. 1857, d Barn: Hans, f. 1890, se ndfr. Gården ble etter Kristian Hansens død overtatt av sønnen Hans Kjærås F. 1890, d. 1978, g m. Anna Kristine Simonsdatter Solberg, f i Tretten, Gudbrandsdalen, d barn: 1. Kåre, f. 1918, se ndfr. 2. Sverre, f. 1920, d. 1973, skipskaptein, g.m. Eva Andrine Bergan; bopel Bakkehuset, Andebu. 3. Asbjørn, f. 1925, verkstedsarb., g.m. Synnøve Spærre fra Barkåker, f. 1935; bor i Barkåker. 4. Reidar, f. 1937, selger, g.m. Karin Hagen fra Aker, f. 1938; bopel Møyland. Kjærås var i 1920 formann i Andebu Landboforening. Gården ble i 1960 overtatt av eldste sønn, Kåre Kjærås F. 1918, g m. Rigmor Becker Fossum, f i Borre. Barn: 1. Torbjørn, f. 1947, agronom, bosatt i Sande. 2. Bjørg, f. 1945, g.m. avdelingssjef Johannes Biørn fra Sverige, f. 1945; bosatt Prestegårdsfeltet. 3. Hans, f. 1954, agronom, g.m. Hanne Næss fra Sande, f. 1959, bosatt Sande. 4. Geir, f. 1959, sjåfør. Bnr. 4 og gnr. 17, bnr. 3 (Møylandhagen) har en samlet matrikkelskyld på mark 8,60. Gården har 180 mål innmark (derav fra Møylandhagen ca. 30 mål) og ca. 300 mål blandingsskog (derav mål fra Møylandhagen), beliggende nord og øst for gården. Tidligere beiterydning oppe i Vetan. Hage med frukttrær og bærbusker; har hatt humlehage. Grasfrø avles på gården. Forrige eier drev med birøkt og hadde ca. 30 bikuber. Utveien gikk tidligere oppe i skogkanten øst for husene, nå sydvest for dem. Våningshuset bygd ca. 1890; uthuset brant i 1935, nytt satt opp i Ellers has kårbygning, smie, sommerfjøs og sirkelsag m. elektrisk motor. Til uthuset vann innlagt ved århundreskiftet, senere til hovedbygningen; siden 1950 får de vann fra boret anlegg. Gården har hatt heste-vandring, elektrisk motor anskaffet Tidligere brukt treskemaskin og rensemaskin, deretter var de med i treskelag med treskeverk og bensinmotor. I Møylandhagen står ei stor gran, ca. 1 m i diameter i brysthøyde. Marknavn: Før elva ble senket og rettet ut, gikk den i mange slyngninger og dannet «holmer». De het: Dragonhølmen, Mekkelhølmen, Kløyvæ (lignet på ei kukløyv), Krokhølmen, Hamneløkkæ og Bruløkkæ. I flom sto alt dette under vann. Antikviteter: En gl. harv av tre med jernpinner («bråttharv»). Besetning (ca. 1950): 2 à 3 hester, 12 kuer, 4 okser, 8 à 10 ungdyr og grisepurke. Har også drevet med reveavl. INNHOLD GÅRDSREGISTER Bruksnr. 5 (skyld mark 3,62). Kalt «Nordigården». Fradelt 1855 fra Bruk 1 (se ovfr.) og av Kristoffer Hansen solgt til sønn Erik

17 17 av :25 Kristoffersen F d G. 1) 1869 m. Helene Marie Iversdatter, f. ca i Stokke, d barn: (1.) Helene Marie, f. 1869, d på Askjem. G. 2) 1874 m. Kirsten Lovise Olsdatter, f på Myre. 1 barn sammen: 2. Gunhild Marie, f. 1874, g m. Lorents Gran, f. 1863; personalia, se Gran, bnr. 1. Erik kjøpte i 1864 også gnr. 41, bnr. 5 (s. d.). Enken Kirsten Lovise giftet seg igjen 1876 m. gbr. Martin Andersen Hasle i Fon (f. 1848) og flyttet dit; de kom senere til Sørby ved Sem. Ved skjøte tgl solgte Hasle gården for kr til Lars Pedersen F i Sandar, d. 1909, g m. Andrine Martine Andersdatter Vesle-Hotvedt, f. 1849, d barn, hvorav 7 vokste opp: 1. Anders, f. 1877, tok eks. artium, var en tid journalist i «Aftenposten», reiste til Amerika, hvor han døde ca. 1942; g.m. Othilde Lovise Sørensen, f på Gulli, d i Andebu. 3 barn: Lars, f. 1897, d. 1975, kontormann i Oslo; Lars Pedersen Kjærås og h. Martine Kjærås, f. Hotvedt. Astrid, f. 1900, g.m. Johannes Hegna, kasserer på Grand Hotel, Oslo, hvor Astrid var kontordame; Kitty (Kristiane), f. 1903, d. 1981, lærerinne ved Møyland småskole Olaf, f. 1880, se ndfr. 3. Edvard, f. 1883, g m. Margit Døvle, f. 1892, ektesk. oppløst; bosatt Li i Arnadal. 4. Hans, f. 1885, g m. Gunda Antonsdatter Møyland, f. 1885; de kom til Struten (s. d.). 5. Anton, f. 1887, g m. Elise Marie Edvardsdatter Ø. Hallenstvedt, f. 1887; personalia, se Sukke, bnr. 4 (Heimdal) og bnr Mathilde, f. 1890, d. 1935, ug.; eks. Notodden lærerskole 1912, lærerinne ved Gulli og Møyland sk , i Nøtterøy og Lier og ved Torp sk Anna Lovise, f. 1893, d. 1975, ug., lærerinne i Drammen; opptegnet gamle sagn og viser fra Andebu, som hun publiserte i «Vestfold-Minne», bd. 3 og 4; se også Kulturbindet, s. 499 ff. Ved skjøte tgl solgte Lars Pedersen bnr. 5 og gnr. 41, bnr. 5 for tils. kr. n 500 samt husvær m.v. til sønn Olaf Kjærås F. 1880, d. 1960, g m. Hanna Elise Hansdatter Kjærås, f. 1888, d Barn: 1. Lars, f. 1918, se ndfr. 2. Else Margrete, f. 1921, d. 1978, g.m. Nils Lien, se bd. III, s Kjærås var i sin ungdom 7 år i Amerika, hvor han var kokk på jernbaneanlegg og drev jakt. Formann i Andebu Landboforening , 1918 og Ble rammet av den økonomiske krise, og gården ble 1933 ved tv.auksj. for kr solgt til Hypotekbanken. Året

18 18 av :25 etter ble den for kr proforma overført på sønnen Lars, som overtok etter farens død. Lars O. Kjærås F. 1918, ug. Bnr. 5 og gnr. 41, bnr. 5 har en samlet matrikkelskyld på mark 3,67. Gården har ca. 130 mål innmark og ca. 300 mål skog, beliggende dels vestenfor, dels østenfor innmarken. Merker etter kullmiler. Forrige eier ny dyrket mål jord, nåv. eier har drenert hele gården. Hage med frukttrær og bærbusker. I 1889 kjøpt 3 kg grasfrø, siden er frøet avlet på gården. Utveien gikk i gammel tid lenger oppe i lia. Framhus bygd 1913 (de gamle framhusene lå lenger nord, oppå haugen), uthus 1889, tilbygd 1919; ellers has verksted, ved- og vognskjul. Vann innlagt 1913; 1950 ble ledningen fornyet og elektrisk pumpe anskaffet. Gården har hatt hestevandring, treskemaskin og rensemaskin. Elektrisk motor og treskeverk anskaffet I gårdens utmark, på toppen av Vetan, lå den gamle varden som ble tent når det var ufred i landet. Antikviteter: Gl. øltrøys, gl. bandvev. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 10 kuer, endel ungdyr, 2 griser, 60 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: 35 mål hvete og havre, 5 mål poteter, 5 mål turnips. Bruksnr. 6, Haugen (skyld 9 øre). Utskilt fra bnr. 1 i Eiere har vært Herman Kjaras, som bygde her, deretter enken Aslaug Kjærås, og fra 1974 sønn Oddmund Kjærås. Aslaug Kjærås og datteren Solveig bodde der Vi vet ikke om husmenn på Kjærås før ca Plassene var Kjæråshaugen og Kjæråsenga, som begge nevnes i kildene; videre er det tradisjon om plassen Hagan, og det skal også ha vært en plass oppe i Vetan-åsen. Folketellingen i 1801 oppgir 2 plasser, i 1835 og 45, 3 plasser, i 1865 og 75, 2 plasser. I mange tilfelle er det ikke mulig å stedfeste de enkelte husmenn og de gis derfor i kronologisk orden. I 1801 var det 2 husmenn her, begge «med jord»: Hans Andersen, 27 år, g.m. Margrete Simensdatter, 40 år; de har datteren Mari, g m. husm. Jørgen Hansen (se ndfr.). Den andre husmannen var Knut Jørgensen, 50 år, g.m. Gunhild Henriksdatter, 49 år; datteren Inger, 9 år. Knut hadde tidligere vært på Østre Hotvedt (s. d., med personalia), Gulli og Holt, og etter Kjærås kom de til Brekke-Dalen (se Brekke, Husmenn). Guttorm Nilsen var husm. på Kjærås ca ; kom deretter til Rønningen u. Berg i Andebu (se d.g., Husmenn). Jørgen Sørensen er husm. her i 1816, da han med sin hustru Anne Marie Nilsdatter får sønnen Søren. Litt senere finner vi Jørgen Hansen, g m. ovennevnte Mari Hansdatter, f. ca. 1794; de fikk 1818 datteren Helene Marie, d. som enke i Nesengen 1898, g m. Ole Johansen fra Hundsrødplassen, f I 1820 fikk de sønnen Hans. Jørgen kom senere til Askjemplassen ( s.d.). Ole Jacobsen er her ca , g.m. Helvig Andersdatter ( muligens er det denne Ole som kalles «Ola Furutopp»); barn: Erik, f.1823 (kom til Kleppanmoen, s. d.), Hans, f (ble husm. på Vinnelrødpl. (s. d.) og kom deretter til Møylandhagen), Anne Sofie, f

19 19 av :25 Lars Nilsen er husm. her ca , da han døde, 70 år gl. G.m. Edel Jakobsdatter. Datteren Karen Anne, f. 1834, ble 1856 g.m. husm. i Skjeau-Enga Halvor Pedersen (personalia, se Skjeau, Husmenn); de kom senere til Nes-Bergan (se Nes, bnr. 4). Bent Bentsen, f på Sjue, d. 1852, var husm. «uten jord» på Kjæråshaugen ca , g.m. Mari Hansdatter, f i Klosteret. Barn: Inger Martine, f. 1841; Borger, f. 1844; Helene Andrea, f. 1848, g m. sjømann Anton Larsen Askjem-pl., f. 1852; Maren Lovise, f Enken Mari Hansdatter overlevde mannen lenge og bodde her ennå i Ca finner vi Hans Helliksen, g.m. Maren Sofie Hansdatter. Barn: Ole, f. 1847; Martine, f. 1849; Hella, f. 1852, g m. Alfred Olaisen Skarphaga, Nøtterøy, f i Råde. Syvert Jakobsen er her rundt 1860, g.m. Maren Andrea Olsdatter; de fikk det året en sønn som d. året etter. I 1865 og utover er Jakob Olsen husm. «uten jord» i Kjæråsenga (senere inderst.) Hadde tidligere vært husm. på Ø. Flåtten (se d.g.), flere barn f. der. F i Elta, d. 1909, g.m. Anne Kirstine Larsdatter, f på Kongsberg, d. 1884; datteren Olava Andrine er 14 år i INNHOLD GÅRDSREGISTER

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett Oppgaver/utdrag fra Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett for nettpublisering DEL II SMÅ OPPGAVER....... 35 Familierett... 36 Samboerrett. 47 Arverett... 49 Hva vil du

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Jordskred i Sørum Årsakene til leirskred Skjeafallet om skred, erosjon og denudasjon Jubileumsmiddagen et gjestebu som vil huskes Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer