20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm"

Transkript

1 1 av :25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas, 1865 og senere Kjæraas, Kjærås. Det må iflg. Rygh NG komme av et opprinnelig Tjoruàss, sammensatt med tjara «tjære», og altså bety «en ås hvor det brennes tjære». Bålag. For bnr. 1, 2 og 4: Kjæråsgårdene, Gulli, Nedre Gjermundrød, Åsen og Nesengen. For bnr. 3 og 5: De samme, men Moen istedenfor Nesengen. Skylden. Selve Kjærås hadde i gammel skyld 6 bpd. smør og 2 høns og var fullgård. Øde-Kjærås (se ndfr.) var underbruk helt til fram på 1800-tallet; det hadde i skyld 1 bpd. smør (i 1625 oppgitt 2 skinn). Tils. gammel skyld 7 bpd. smør og 2 høns. I 1667-matrikkelen ble de 2 høns omgjort til 1 lispd. tunge; ellers ingen forandring. Sag- og kvernefossen hadde i særskilt skyld 4 lispd. tunge. 1838: 12 daler, 2 ort 8 skill og 1904: 22 mark 81 øre. Husdyr, høyavling, utsæd. Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold Sår 8 t, trær 5 t ½ skj. hvete, 2 skj.bl.korn, 16 t havre

2 2 av : t havre t ¾ t rug, ⅞ t bygg, 27 t havre, skpd. 2 ⅛ t hvete, 2 ⅝ t rug, 2 ⅛ t bygg, 17 t havre, 11 ½ t poteter 5 à à 8 4 à ⅜ t hvete, 2 ⅝ t rug, 3 ¼ t bygg, 25 t havre, 17 ½ t poteter, 72 skålpd. grasfrø Matrikulerte bruk. 1838: : : : 6. Antall personer. 1711: : : : : 41. Andre opplysninger. 1667: Skog av gran til noe sagtømmer og smålast, samt noe bokeskog. Noe rydningsland som oppsitterne er pålagt å rydde. Har humlehage. 1723: Skog til husfornødenhet og noe sagtømmer. Fehavn hjemme. Temmelig god jordart. 1803: Skog til husbehov og fornøden havn, samt god jordart. 1820: Skog endel til salg, god havn. God jordbunn og lett å drive. Lider av vannflom. 1865: Jorda av god eller over middels beskaffenhet; et par av brukene dårlig dyrket. Tilstrekkelig havn og godt beliggende. Nog skog til husbehov, og av skogsprodukter av gran, furu, bok og bjørk kan årlig selges for 30 spd. Sag og kvern. Kjæråsfossen ble ansett som en av de verdifulleste i bygda, og her var fra gammelt både sag og kvern. Fossen lå på Øde-Kjærås' grunn. Saga nevnes første gang Det året ble det skåret 600 bord her, og i bord. I 1617 heter det at saga er «avdømt, da kongen eier den». Noen år senere ble imidlertid oppsitteren eier av fossen, og fra da av brukte Kjæråsfolket den i fellesskap. I 1630-åra kom saga i gang igjen; i 1636 var skuren 600 bord, i 1643 samme kvantum. I 1656 ble den oppsagt på tinge, «da

3 3 av :25 dyktig tømmer ikke kan fåes». Men i er det full drift igjen; i de to åra ble det tils. skåret 1800 bord. Ved sagbruksforordningen av 1688 kom Kjæråssaga til å høre til de «privilegerte» sager med en bevilget årlig skur på 1200 bord, og utover i 1700-åra ble hvert år skåret omtrent dette kvantum. I 1816 ble det holdt besiktelse på saga. Det heter at saga er i stand og har ett blad. Vassdraget er ei lita elv med tilstrekkelig vann i flomtider, men sjelden om vinteren. Skogen er ikke stor av vidde, men temmelig god. Til saga føres også fremmed tømmer, men ikke av betydning. I betraktning av at noe fremmed tømmer tilføres, anså lagretten at der årlig kunne skjæres 10 tylfter tømmer. Ca bygde Ole Hansen ny stor dam, murt opp av gråstein; arbeidet ble satt bort på akkord til to svensker. Det ble da også adskillig leigeskur. Dammen nå forlengst utgått, men gråsteinsmuren står fremdeles. På det kart som ca ble utarbeidet i anl. deletvisten (se ndfr.) er foruten Øde Kjærås sag anmerket ytterligere en sag, tilhørende enken (etter Hans Gulbrandsen) og beliggende lenger opp i elva, nærmere Moen. Kverna nevnes 1661 og 67; den brukes da til husbehov, likeså i Nevnes også i Da den nye dammen var bygd, ble det mere sving på kvernedriften også. Det ble nå ei virkelig mølle med både sammale, siktemale og tørke, og de hadde betydelig leigemaling der. Mølla var i gang til utover mot siste århundreskifte. Kjærås er dragonkvarter fra 1720 og utover. Kjærås var fra gammelt kirkegods. Ca eide Andebu kirke 1 laup land i gården. Men hovedparten, 12 lauper land, lå under Hola proventa, en gårdssamling i Vestfold med navn etter Hole i Ramnes, tilhørende presteskapet ved domkirken i Oslo; også parter av Gulli, Berg og Stålerød hørte til dette proventa. I 1595 står Kjærås fortsatt oppført blant «Hole prebende»s gods i Oslo domkapitels jordebok, og i 1649 og 1661 hører gården ennå til et kanoni (dvs. et presteembete) i Oslo. Men alt året etter, i 1662, blir hovedbølet kjøpt av Anders Madsen. Etter hans død inngikk hele det egentlige Kjærås i «Madsegodset», den samling av gårder som ble avsatt til Anders Madsens legat for fattige og som har bestått helt nedover til vår tid. Oppsitterne på tre av de nåværende Kjæråsgårder (bnr. 1, 2 og 4) var derfor leilendinger helt ned til først på dette århundre, da de fikk kjøpt gårdene til selveie. Øde-Kjærås (se ndfr., Bruk 3; i dag bnr. 3, s. d.) eides 1625 av Jakob Rosenkrantz's barn, men ble ca kjøpt av Jakob Kjærås. Det ble lenge drevet som underbruk under de andre Kjæråsgårdene, hvis oppsittere (eller slektninger av dem) da for det meste både eide og drev dette bruket. Men det later til ikke å ha vært skikkelig dele mellom det egentlige Kjærås og Øde-Kjærås, og i åra verserte bl.a. av den grunn en vidløftig rettssak mellom to av eierne. Se forøvrig under Brukere. De 2 høns i hovedbølet står i 1616 oppført som krongods. Jakob Olsen Kjærås ervervet denne parten mot ½ bpd. smør i Svines i Sandar; skjøtet er utstedt på Sem 8. april 1633 av lensherren til Tønsberg, Gunde Lange, på kongens vegne. Dermed fikk oppsitterne også rådighet over gårdens sag. Selvom altså oppsitterne på Kjærås i lange tider var leilendinger, kom de ved

4 4 av :25 dyktighet og rikdom til å spille en betydelig rolle i bygda. Dette gjelder kanskje særlig 1600-tallet, da en av oppsitterne endog ble lensmann i Arendal skiprede (og dermed for en stor del av Andebu). Ole (Oluf) heter brukeren i 1593 og 1605; d. før 1615, da enken har gården. Han var visstnok den første sorenskriver (tingskriver) i Arendal skiprede. Sorenskriverstillingene ble opprettet i 1591 etter begjæring fra den norske adel under Christian IV`s hyldning på Akershus s.å. (hvor forøvrig Ole Kjærås møtte fra Andebu); sorenskriveren skulle være lagrettens hjelpesmann og fungere som Ole Kjærås nevnt som sorenskriver i forskjellige forretninger. Som oppsitter etterfølges han av sønnen Jakob Olssøn ca Han var lensmann ca ca. 1635, var stor jordegodseier og hovedsognets rikeste mann. (Om lensmannstillingene i alminnelighet, se Kulturbindet, s. 379 ff. og L. Berg, «Andebu», s. 139.) Ifølge skattelistene fra 1635 og 1643 eide Jakob Kjærås følgende jordegods: i Østre Sem, Sandar 6 bpd. 14 mk. smør i Brekke, Sandar ½ bpd. smør i Lundeby, Sandar ½ bpd. smør Innlaget, Sandar 6 mk. smør Vestre Gallis, Kodal 4 bpd. smør i Øvre Horntvedt, Skjee 2 bpd. 3 mk. smør Kolkinn, Skjee ½ bpd. smør i Bergan, Skjee ½ bpd. smør i Kverne, Arnadal ½ skpd. mel, 18 mk. smør i Amundrød, Undrumsdal 1 bpd. smør Øde-Kjærås i Kjærås Sukke i Andebu sogn 2 skinn 2 høns 2 skinn Vestre Nøklegård (Heia) 16 mk. smør i Skarsholt 2 bpd. 3 mk. smør Tils. blir dette 19 ½ bpd. smør, ½ skpd. tunge, 4 skinn og 2 høns; omgjort i smørskyld bpd., i tunge ca. 7 skpd., eller svarende til ca. 4 fullgårder.

5 5 av :25 Jakob Kjærås var g.m. Else, datter av borger i Tønsberg Lars (Laurits) Kristoffersen; denne eide part i Søndre Sem i Sandar, som Jakob etter hvert ble nesten eneeier av. En bror av Else var den rike Tønsbergkjøpmann og store jordegodseier Anbjørn Larssøn. Jakob har nok også fått midler gjennom hustruen. Else d og overlevde sin mann med hele 25 år. Av Jakobs og Elses barn vokste opp 1 sønn og 7 døtre: 1. Lars, overtok gården, se ndfr. 2. Marte, visstnok g.m. Tolf Tolfssøn Østre Sem i Sandar. 3. Barbro, g.m. Nils Mathiassen Vestre Hotvedt. 4. Viveke, g.m. Mikkel Store-Dal. 5. Mari, g.m. Even Torp. 6. Sara (sinnssyk), d. ug. på Kjærås Anne, g.m. Erik Ruelsrød. 8. Randi, g.m. Mads Erikssøn Sjuestokk i Stokke. Som vi ser, ble døtre av Jakob inngiftet i noen av bygdas rikeste og mest framtredende slekter. Skiftene etter Jakob og Else er ikke i behold. Kjærås-slekten ble etter hvert svært tallrik og spredte seg vidt omkring, både i Andebu og med greiner til Sandar og Stokke. Men medlemmene holdt hårdnakket fast på sine smålodder i den gamle slektsgården til langt ut i det følgende århundre. Etter Jakobs død i 1644 ble bygslingen av Kjærås overtatt av eneste sønn Lars Jakobssøn D. 1672, henved 60 år gl. Drev først gården sammen med moren, Else Larsdatter. Vi kjenner ikke hustruens navn. Hadde minst 10 barn, hvorav 5 døde små. Om de øvrige kan nevnes at Jakob overtok etter faren (se ndfr.), Abraham bodde på Østre Tue i Sandar, Augrim på Bjuerød, og Isak hadde halve Østre Sem i Sandar. Mye av farens gods ble skiftet ut til hans mange søsken. Men Lars, som jo eide lite i Kjærås, hadde fortsatt betydelige jordlodder annensteds. Foruten parter overtatt etter faren, f.eks. i Østre Sem, eide han bl.a. Nedre Holand og 18 mk. smør i Himberg under Hundsrød. Omkr ble Kjærås delt, og den andre halvparten ble overtatt av Hans Halvorssøn (se Bruk 2); Lars beholdt sin halvdel (se Bruk 1). INNHOLD GÅRDSREGISTER Lars Jakobssøn fortsatte på denne halvdel til sin død. Bygslingen ble så overtatt av sønn Jakob Larssøn 1672 ca F. 1645, d. 1725; hustruen d. 1715, 61 år gl. 7 barn: 1. Siri, f Marte, f Lars, f. 1681, g. 1) m. Signe Svendsdatter Skjelland; de kom til Gulli (s. d., hvor personalia finnes); g. 2) m. enken Anne Reiersdatter på Møyland, de flyttet først til Nedre Holand, deretter til Møyland (s. d.). 4. Kristoffer, f. 1683, overtok etter faren, se ndfr. 5. Kristen, f. 1687, g.m. Mari Svendsdatter Skjelland; de bodde først på Nedre Holand (s. d.), så på Nedre Torrestad i Sandar (se L. Berg, «Sandeherred», s. 203). 6. Ole, f. 1689, kom først til Nedre Holand, så til Døvle (s. d., hvor personalia finnes). 7. Jørgen, f. 1694, bodde på Sletholt, Gjerla, Bjørndal og til slutt på Berge (s. d., hvor personalia finnes). En ulykkelig hendelse. Ved marimesse 1694 hadde Jakob Larssøns da 7-årige sønn Kristen kommet i skade for å hugge naboen Hans Helgesens 4-årige datter så stygt i den venstre hånden at tre fingre ble lamme. Han anla rettssak mot Jakob, og ved dom i aug ble erstatningen satt til 7 ½ rdl. Dette skulle gutten erlegge i «badskjærlønn» (badskjær = sårlege) og andre omkostninger, «av sine første

6 6 av :25 midler når han ble så gammel, eller hvis han arvet». Pikens far var ikke tilfreds med denne dom og anket til oberbirkeretten. Han hadde betalt i alt vel 19 rdl., «foruten de 10 rdl. han siden badskjærkvinnen forlot barnet har måttet betale for plaster og annet til hennes helbredelse». Birkeskriveren mente dog at intet i loven foreskrev at en far skulle bøte for sitt barns «vådeverk». Han fant at den som, foruten gutten selv, var å bebreide, måtte være gamle Hans Kjærås' sønn Ole Hansen (en farbror av Hans Helgesen). Denne hadde utvist uaktsomhet, da han gikk til og fra og lot øksa ligge i skjulet, mens barna lekte. Ole ble dømt til å betale Hans Helgesen 16 rdl., men han kunne søke regress hos Kristen når han kom til å tjene noe eller arvet. Saken fikk også et etterspill, idet Ole Hansen (da på Mellom Borge i Skjee) stevnet Jakob Larssøn for retten fordi denne ikke ville hjelpe ham «med de mange penges betaling» til Hans Helgesen ifølge ovenstående dom. Det ble forlik om en erstatning på 14 rdl. Jakob Larssøn eide halve Øde-Kjærås; lenge hadde han også Nedre Holand (s. d.). Han var åpenbart vel situert, for han lånte ut penger, endog til byfolk, bl.a. til Frans Mortensen og Rasmus Holst i Tønsberg (til den siste mot pant i et bruk på Rom i Slagen og ei kornløkke i Tønsberg). Jakob etterfulgtes som leilending av sønn Kristoffer Jakobsen ca F. 1683, d G. 1) m. Randi Hansdatter fra Vestre Haugan, f. 1696, d barn: 1. Anne, f. 1720, d. tidlig. 2. Else, f. 1721, g.m. Jørgen Kristensen Møyland; de kom til Gulli (se d.g., hvor personalia finnes). 3. Idde, f. 1722, g.m. Hans Jakobsen Kjærås d.e., se ndfr., Bruk 2 b. G. 2) m. Mari Kristensdatter Møyland, f Kristoffer og Mari fikk 8 barn, hvorav 5 vokste opp: 4. Jakob, f. 1727, overtok gården, se ndfr. 5. Randi, f. 1730, g.m. Guttorm Andersen fra Gran; de kom til Mørken i Ramnes og deretter til Myre i Høyjord (se d.g., Bruk 1 a). 6. Kristen, f. 1732, d (vanfør og skrøpelig). 7. Ole, f. 1735, dragon, d i Holstein, ug. 8. Anders, f. 1737, d. 1770, g m. Helene Iversdatter Åsrum i Hedrum, d Kristoffer Jakobsen sto seg godt økonomisk og lånte adskillige ganger ut penger til bygdefolk mot pant i gårdene deres, således til Ole Jensen Torp, Ingebret Taraldsen Gulli, Jon Andersen Haugberg og Simen Pedersen Lefsrød i Kodal. Han ervervet betydelige lodder i Gulli, Døvle og V. Haugan og fikk med hustruen gods i Møyland, som han i 1740 solgte til svogeren Simen Kristensen. Kristoffer eide lite i Øde-Kjærås, men han bygslet i lengre tid ¼ av dette bruk. Ved skiftet etter ham i 1748 sto boet i 266 rdl. netto. Blant løsøret nevnes: 1 sølvbeger med bokstavene C.I.D. og H.C.D., vektig 8 lodd for 4 rdl. (dette sølvstøp fikk sønnen Kristen som gave fordi han var skrøpelig og vanfør); 1 sølvbeger med bokstaver O.L.S. og M.A.D., vektig 4 lodd for 2 rdl.; 2 sølvskjeer med bokstaver C.I.S. og M.C.D. for 2 rdl. 2 ort. Av bøker: Gerners huspostill og Det nye Testamente. Enken Mari giftet seg igjen 1750 m. Søren Olsen; de kom til Bångunnerød og Mørken i Ramnes, hvor Mari d. 1761; Søren d på N. Ektvedt. Neste leilending var sønn Jakob Kristoffersen F. 1727, d. 1776, g m. Mari Hansdatter Øvre Skjelland, f barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f. 1755, se ndfr. 2. Kristoffer, f. 1767, g m. Anne Paulsdatter Jonsrud i Våle, hvor han hadde gård; kom senere til Bettum og Søndre Lærum i samme bygd, d på Haga i Våle. 3. Anund, f. 1772, d på Hjelmtvedt i Våle, g m. Kari Eriksdatter, d. 1826; hadde gård på Rånnerud i Våle, deretter på Bettum i samme bygd. Som sin far og bestefar var Jakob meget vel situert og lånte ut penger til mange sambygdinger. I 1760 sto han tiltalt for «utilbørlig oppsetsighet mot øvrigheten» (sakens detaljer fremgår ikke av tingboken) og ble dømt til å betale 5 rdl. til Akershus stifts tukthus, 5 rdl. til Andebu

7 7 av :25 fattigkasse og 25 rdl. i saksomkostninger. I 1757 kjøpte han 1 ½ bpd. smør i Møyland av onkelen Simen Kristensen; solgte det igjen 1769 til Simens sønn Kristen. S.å. kjøpte han et bruk på Rise i Skjee av Kristen for 464 rdl., men solgte det igjen snart etter. Jakob eide halve Øde-Kjærås og en betydelig part i Gulli. Ved skiftet etter ham viste boet en meget stor netto, hele 1813 rdl. (hvorav løsøre for 231 rdl.); 8 debitorer skyldte boet penger. Blant løsøret nevnes: 2 store tinnfat, 2 rdl.; 1 kobberkjele, 4 rdl.; 1 rød kirkeslede, 3 ½ rdl.; ½ part i sagredskap, 7 rdl.; 1 datter giftet seg igjen 1779 m. em. Kristen Tormodsen Bettum i Våle, f Etter Jakob fulgte eldste sønn Hans Jakobsen [d.y.] F. 1755, d G. 1) 1779 m. Kari Jakobsdatter Tveitan, f. 1760, d barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Mari, f. 1781,g m. Kristen Hansen Taranrød (se d.g.). 2. Inger Marie, f. 1784, g m. Kristen Olsen Halum (se d.g.). G. 2) 1786 m. Anne Mikkelsdatter Østre Flåtten, f på Askjem, d Hans og Anne hadde 7 barn sammen, hvorav 5 vokste opp: 3. Kristoffer, f. 1791, se ndfr. 4. Kari, f. 1794, g m. Ole Torsen Lerskall (se d.g.). 5. Maren Katrine, f Hans, f Anders, f. 1808, kom til Berg i Andebu (se d.g., bnr. 2). Også Hans Jakobsen skjøttet sine finanser godt og lånte ut betydelige beløp; ved sin død hadde han utestående tilgodehavender på 1100 rbd. n.v. I 1782 solgte han ½ bpd. smør i Tveitan (ervervet gjennom hustruen) for 180 rdl. I 1809 solgte han sin halvpart i Øde-Kjærås for 1000 rdl. til sønnen Kristoffer. Ved skiftet etter Hans sto boet i netto 1220 rbd. n.v.; ved sin død eide han intet jordegods. Hans Jakobsen d.y. ble etterfulgt som leilending av eldste sønn Kristoffer Hansen Fikk bygselbrev på halve Kjærås av Carl Stoltenberg i F. 1791, d. 1866, g m. Gunhild Marie Eriksdatter Berg i Andebu (dtr. av lensmann Erik Helliksen), f. 1789, d barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f Erik, f. 1824, se ndfr. 3. Anne Elisabet, f. 1828, g m. Hans Kristian Larsen, f på Bråvoll; de kom til Prestegården i Høyjord (se d.g., hvor personalia finnes). Kristoffer eide halve Øde-Kjærås, som han i 1809 hadde kjøpt av sin far. Han skilte i 1861 ut en part, som han solgte til sønnen Erik (se bnr. 5) og bygslet selv fortsatt resten (se bnr. 4). Vi går nå tilbake til delingen av Kjærås ca og følger den annen halvdel. Hans Halvorssøn ca F på Berg i Andebu, d G.m. Kari Nilsdatter Vestre Hotvedt, f. 1635, d. 1699; hennes mor var Barbro, datter av lensmann Jakob Kjærås. 10 barn, hvorav 3 døde små; de øvrige var: 1. Halvor, f Nils, f Mari, f. 1663, g.m. Hans Kristenssøn Taranrød. 4. Ole, f. 1670, d. 1698, g.m. enke Mari Auensdatter Mellom-Borge i Skjee. 5. Else, f Randi, f. 1674, g.m. Anders Kristenssøn Askjem (se d.g., Bruk 2). 7. Jakob, f. 1677, se ndfr. Hans Halvorssøn var lagrettemann og vel ansett i bygda. Kort før sin død kjøpte han ½ bpd. smør i Døvle og solgte ½ bpd. i Vestre Hotvedt til Knut Hanssøn Hotvedt. Bygslingen overtas nå, såvidt sees, av Kristen Sørenssøn ca G.m. Kirsti Nilsdatter, visstnok fra Skjelland. Deretter følger Hans Halvorssøns yngste sønn Jakob Hansen ca F. 1677, d G. 1) m. Mari Kristensdatter, d. ca barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Kristen, f. ca. 1699, bodde visst på Sukke i Andebu. 2. Kari, f. 1700, g m. em. Even Olsen Østre Nøklegård (se d.g.). 3. Anders, f. 1705, g.m. Gunhild Andersdatter Lien, f. 1698; de kom til vokste opp: 6. Idde (Live?), f G. 3) m. Eli (Elen) Andersdatter, d Jakob og Eli fikk 3 barn sammen, hvorav bare 1 vokste opp: 7. Hans, f. 1728, se ndfr. Av Jakobs 15 barn vokste altså bare 7 opp. Ved arv fra sin mor Kari Nilsdatter

8 8 av :25 hadde Jakob ervervet 1 bpd. 6 mk. smør i Vestre Hotvedt. Han pantsatte halvparten til sine svogre Anders Askjem og Hans Taranrød og solgte resten, men senere innløste og kjøpte han tilbake det hele. I 1712 solgte han igjen det halve med åsetesrett til Barbro Jensdatter Vestre Hotvedt (enke etter Nils Helgessøn) og hennes to barn, for 56 rdl. Resten beholdt Jakob. Han eide også ½ i Øde-Kjærås og lodder i Sukke i Andebu. I 1752 ble bygselen på denne halvpart delt mellom sønnene Halvor og Hans; se videre henholdsvis Bruk 2 a og Bruk 2 b. BRUK 2 a. Halvor Jakobsen F. 1716, d. 1764, g m. Live Kristensdatter (søster av Lars Kristensen Hundsrød). 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Jakob, f. 1753, d på Kjærås; ug. 2. Kristen, f. 1755, kom til Kleppanmoen (s. d.). 3. Mari, f Barbro, f Hans, f. 1764, g.m. enken Elen Hansdatter på Hvitstein og hadde gård der (se bd. III, s. 720). Halvor eide smålodder i Øde-Kjærås og i Sukke. Ved skiftet etter ham var det akkurat balanse mellom aktiva og passiva. Enken Live giftet seg igjen i 1767 m. neste leilending Ole Brynildsen Var fra Butterød i Hedrum. D. 1785, 48 år gl.; hustruen Live d. 1774, 51 år gl. Ole og Live fikk sønnen Halvor, f. 1770, som kom til Ambjørnrød (s. d.). Ole kjøpte til gods i Øde-Kjærås, så han eide 6 mk. smør og 1 lispd. tunge i denne gård, med part i sag og kvern. Han giftet seg igjen 1774 m. Tonette Andersdatter fra Sommerstad; ektesk. barnløst. Skiftet etter Ole viste en netto på 105 rdl. Enken giftet seg igjen 1785 m. Kristoffer Jensen fra Døvle, f. 1763, d. 1789; ingen barn. Enken Tonette giftet seg s.å. 3. gang m. em. Hans Fredriksen Døvle (se d.g., hvor personalia finnes). Denne fikk s.å. bygselseddel på heromhandlede ¼ og kjøpte samtidig av Ole Brynildsens og Lives sønn Halvor Olsen den tilsvarende ¼ av Øde-Kjærås. Hans Fredriksen solgte imidlertid straks etter den således ervervede ¼ i Øde-Kjærås til følgende bruker, som også overtok bygselen av den tilsvarende del av selve Kjærås. Hans Gulbrandsen F på Våle, d. 1801, g m. Maren Katrine Larsdatter, f på Øvre Gjermundrød, d barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Karen Kristine, f. 1794, g m. Hans Hansen Skorge, f. 1786; bodde først på Skorge, kom senere til O i Vivestad. 2. Helvig, f. 1798, g m. Mathias Hansen Domsengen i Sem, f Hans, f. 1801, se ndfr., bnr. 3. Hans Gulbrandsen lånte i rdl. av Jakob Nilsen Taranrød. I 1799 fikk Hans bygselsbrev også på en annen l/i av Kjærås, nemlig den part som Mathias Olsen (se Bruk 2 b) tidligere hadde hatt. Og i Øde-Kjærås eide han, som ovfr. nevnt, ¼. En vidløftig deletvist. Den ¼ i Øde-Kjærås som Mathias Olsen ( om han, se bruk 2b) hadde eid, ble i 1800, etter hans død, ved auksjon for 350 rdl. Solgt til Hans Abrahamsen Søndre Sønset (se d.g., hvor personalia finnes). Eieren av en annen ¼ i Øde-Kjærås, Hans Gulbrandsen (se ovfr.), hadde så, etter Hans Abrahamsens mening, «bemektiget seg» dennes ¼ av Øde-Kjærås og pløyd og sådd der. Hans Abrahamsen nedla da 18/ arrest på Hans Gulbrandsens bruk av eiendommen, høstet den av sistnevnte besådde jord og førte avgrøden dels til medeieren Hans Jakobsen d.y.'s hus, dels til sin gård på Sønset. Hans Gulbrandsen brakte deretter saken for retten og krevde arresten opphevet. Saken verserte i hele fem år, fra 1800 til Hans selv døde i 1801, og enken Maren Kristine førte saken videre. Det ble holdt en lang rekke

9 9 av :25 rettsmøter, delvis på åstedet på grunnlag av kart som ble utarbeidet, med vidløftig dokumentasjon og avhør av mange vitner. Saken var også fore i oberbirkeretten. Hovedårsaken til tvisten lå åpenbart deri at det ikke fantes tydelige grenseskjell, hverken mellom Øde-Kjærås' enkelte parter eller mellom Øde-Kjærås og det øvrige Kjærås. Et av vitnene sa at «leilendingene på Kjærås hadde, mann etter mann, brukt sin forholdsmessige del av Kjærås og Øde-Kjærås uten å akte på dele mellom dette og hint». Et annet vitne hevdet at gamle Hans Jakobsen og Ole Brynildsen hadde brukt jordveien «skifte om skifte», for før Hans Gulbrandsen kom til gården, hadde det ikke vært dele mellom partene. Endelig, i rettsmøtet 5/ , erklærte partene at de var blitt enige om et forlik: Arrestforretningen av 18/ skulle gjøres ugyldig; dog skulle Hans Abrahamsen få innhøste årets avgrøde. Han overdrar til enken for 810 rdl. den ¼ av Øde-Kjærås som han kjøpte ved auksjonsskjøtet av 7/ Enken skulle betale omkostningene for ham ved dommer i over- og underretten, men hver av partene skulle betale sine fullmektiger i saken. Åvirke som fantes i den avtrådte gårdeparts skog, skulle tilhøre enken. Hans Gulbrandsens enke, Maren Katrine Larsdatter, fikk skjøte på ¼ av Øde-Kjærås av Hans Abrahamsen i 1806; etter sin avdøde mann hadde hun fra før ¼ i dette bruk. Dermed eide hun halve Øde-Kjærås og bygslet halvdelen av det øvrige Kjærås. Maren Katrine giftet seg igjen i 1808 m. Ole Jensen F på Døvle, d. 1820; Maren Katrine d Ingen barn i dette ektesk. Ole solgte i 1804 vel 20 mk. smør i Kolkinn til Mikkel Bentsen Svindalen for 499 rdl. Ole fikk i 1808 bygselbrev på halve Kjærås og ble altså dessuten ved sin hustru eier av halve Øde-Kjærås. I 1815 solgte han sistnevnte part til stesønn Hans Hansen, jfr. Bruk 3 og bnr. 3. Etter Oles død gikk bygslingen av denne halvpart av Kjærås over til Jørgen Knutsen F på Østre Hotvedt, d G. 1) 1802 m. Signe Kristensdatter, d. 1827, 50 år gl., enke etter Lars Larsen Mellom Horntvedt i Skjee. 6 barn sammen, hvorav bare 3 vokste opp (alle f. på Horntvedt): 1. Lars d.e., f. ca. 1805, se ndfr., bnr Karen Marie, f. 1815, g m. em. Amund Amundsen Gjermundrød, f Gunhild Marie, f. 1816, g m. Andreas Olsen Hogsrød i Andebu. G. 2) 1827 m. Elen Marie Larsdatter Gulli, f. 1808, d Jørgen og Elen Marie fikk 8 barn sammen, hvorav 4 vokste opp: 4. Jørgen, f. 1832, g m. Inger Kristine Hansdatter fra Valberg i Arnadal, f (se også ndfr., bnr. 1); de kom til Knarvika (Hagnes) i Hedrum. 5. Elen Sofie, f. 1835, g m. den svenskfødte Rasmus Andersen, Stulen, f. ca Elise, f Lars d.y., f I 1828 overdro Jørgen bygslingen av halve bruket til sønn Lars Jørgensen d.e.; se videre bnr. 2. Selv beholdt han resten, se videre bnr. 1. BRUK 2 b. Hans Jakobsen [d.e.] ; bror av Halvor Jakobsen (se Bruk 2 a). F. 1728, d G. 1) m. Idde Kristoffersdatter Kjærås, f. 1722, d. 1754; 2) 1755 m. Anne Danielsdatter Bjørndal, f. 1728, d på Deie-Borge. Ingen barn i 1. ektesk. I 2. ektesk. 5 barn, hvorav 4 døde små; den 5., Else, f. 1761, d Han og Anne opprettet 1782 gjensidig testamente om at boet først skulle registreres og deles når begge var døde, og da deles likt mellom arvingene på begge sider. Etter Hans' død beholdt enken Anne Danielsdatter bygslingen til 1792, da hun avsto den til Mathias Olsen (se ndfr.). Sin ¼ i Øde-Kjærås solgte hun i 1796 for 20 rdl. til samme mann. Anne flyttet til slutt til søsterdatteren Mari, som var g.m. Hans Evensen Deie-Borge i Skjee, hvor Anne d Skifte etter Hans og Anne ble holdt s.å. Neste leilending var

10 10 av :25 Mathias Olsen F i Bångunnerød, d. 1799; ug. Etter Mathias ble bygslingen overtatt av Hans Gulbrandsen. Parten i Øde-Kjærås ble i 1800 ved auksjon for 350 rdl. solgt til Mathias' svoger Hans Abrahamsen Søndre Sønset. Hans Gulbrandsen Personalia, se Bruk 2 a. Han bygslet nå halve Kjærås og eide ¼ i Øde-Kjærås. Om den vidløftige deletvist mellom Hans Gulbrandsen (etter hans død 1801 enken) og Hans Abrahamsen, se ovfr. Enken Maren Katrine fikk, som nevnt, i 1806 kjøpt også sistnevntes ¼ i Øde-Kjærås. Dermed bygslet hun altså halve Kjærås og eide halve Øde-Kjærås. I 1808 giftet hun seg igjen m. Ole Jensen. Se ellers ovfr., Bruk 2 a. INNHOLD GÅRDSREGISTER Øde-Kjærås, som 1625 eides av Jakob Rosenkrantz's barn, ble ca kjøpt av Jakob Kjærås og eides siden av oppsitterne på det øvrige Kjærås (som tilhørte Anders Madsens legat) eller deres slektninger. Øde-Kjærås ble drevet som underbruk under det øvrige Kjærås helt til ned i forrige århundre. Da Kjærås var blitt delt i flere bruk, eide og brukte de enkelte oppsittere gjerne en tilsvarende stor del av Øde-Kjærås som den de bygslet av det øvrige Kjærås. Det later til at det ikke har vært tydelige grenseskjell mellom de enkelte parter av Øde-Kjærås og mellom Øde-Kjærås og det øvrige Kjærås; om den langvarige rettssaken i åra , se ovfr. Utviklingen av eierforholdet til Øde-Kjærås er omtalt ovfr. under de enkelte oppsittere på de øvrige Kjærås-bruk. Den halvpart av Øde-Kjærås som Kristoffer Hansen hadde kjøpt i 1809, er nok blitt innlemmet i Bruk 1 og har dermed inngått i bnr. 4. Den annen halvpart av Øde-Kjærås som Ole Jensen i 1815 solgte til stesønn Hans Hansen, må da være det senere bnr. 3 (s. d.). Bruksnr. 1 (skyld mark 3,55). Jørgen Knutsen (se ovfr., Bruk 2 a, hvor personalia finnes) fortsatte som leilending på dette bruk fra 1828 til han døde i 1860, 82 år gl. Jørgen lånte flere ganger penger av naboen Kristoffer Hansen. I 1840 leide han av sin svoger Erik Larsen Gulli for et år ei svart og hvit ku, ei rød og hvit do, samt ei kvie; senere lånte han også av samme en kakkelovn.

11 11 av :25 Hans Christian Hansen Kjæraas og h. Elen Olea Kjæraas, f. Norendal. Etter Jørgens død hadde enken Elen Marie Larsdatter bygslingen videre til sin død Sønnen Jørgen Jørgensen og hans familie bodde også her i denne tiden; de kom deretter til Knarvika (Hagnes) i Hedrum (personalia, se Hedrum Bygdebok, s. 481). Hans Christian Hansen F i Trolldalen, d. 1938, g m. Elen Olea Hansdatter Norendal, f. 1846, d H. Chr. Hansens far hadde gård på Nordre Haugan. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Hans Mathias, f. 1869, maskinist, g m. Martine Andersdatter Lerskall, f. 1872; bodde i Sandefjord. 2. Mina Olette, f. 1873, g m. Hans Sukke, f. 1873; i mange år lærer ved Vaggestad skole i Sandar. 3. Kristoffer, f. 1876, hadde bnr. 1 på Nordre Haugan (s. d., hvor personalia finnes). 4. Hilda Marie, f. 1883, g m. skredder Ole Iversen Næss, f på Skjeau. 5. Herman, f. 1885, overtok gården, se ndfr. 6. Hanna Elise, f. 1888, g m. Olaf L. Kjærås, se ndfr., bnr. 5. I 1909 fikk Hans Chr. Hansen for kr kjøpt gården av Anders Madsens legat og ble dermed selveier. Han deltok aktivt i bygdas offentlige liv, var således medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank og medlem av bankens styre, derav de siste ti år som formann. I 90-åra var han medlem av styret i Landboforeningen. I 1918 solgte Hans Chr. Hansen bnr. 1 for kr til sønn Herman Kjæraas F. 1885, d Var også smed og hadde tidligere i en del år hatt smie på Bergli ( se gnr. 16, bnr. 14). G m. Aslug Tolsrød, f. 1892, d barn: 1. Oddmund, f. 1915, overtok gården, se ndfr. 2. Solveig, f. 1918, d. 1980, fullmektig på skolekontoret; ug. 3. Mina Gunlaug, f. 1924, g m. gbr. Kristian O. Hvaal, Lardal, f Herman Kjærås var medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank og av styret , derav de siste 13 år som viseformann. Han var i sin tid en av landets mest fremragende skyttere. I 1927 vant han kongepokalen på landsskytterstevnet i Steinkjer, han hadde Georg Stangs minnemedalje, og er den eneste i landet som har vunnet offiserenes vandrepokal til odel og eie. Gjorde en stor innsats i Andebu skytterlag, hvor han var æresmedlem. I 1944 ble gården overtatt av sønnen Oddmund Kjærås F. 1915, g m. Åsta Haugberg, f Barn: 1. Sølvi, f. 1945, lærer på ungdomsskolen, g.m. Odd André Firing fra Tønsberg, f. 1945, lensmannsbetjent i Andebu, bor Prestegårdsfeltet. 2. Hogne, f. 1948, regnskapsfører.

12 12 av :25 Herman Kjæraas (stående), skytterkonge 1927, og svogeren Kristoffer Skjelland, Holt, skytterprins 1927 og I 1945 ble utskilt bnr. 6 (s. d.). Kjærås har vært og er meget aktiv i bygdas offentlige og politiske liv. Medlem av formannskapet og , revisor i Andebu Sparebank fra 1959, formann i skolestyret , formann i forliksrådet, bibliotekstyret og Andebu brannkasse, styremedl. i Vestfold ungdomsfylking og Vestfold fylkesmuseum, medl. av Andebu bygdeboknemnd siden starten i 1946, m.m. Bnr. 1 har ca. 80 mål innmark og ca. 100 mål skog, barskog og noe lauvskog, og beliggende sydvest for innmarken. Gården var med i en delvis utskiftning i i forbindelse med senkning og retting av Kjæråselva. Hage med frukttrær og bærbusker; 40 epletrær og 40 bærbusker plantet Utveien gikk i gammel tid i skogkanten ovenfor nabogården, senere gikk den oppom og gjennom tunet der. I 1955 ble utveien flyttet nedenfor naboens driftsbygning. Ifølge et kart fra ca lå gårdens husebygninger da ca. 50 m nordvest for det nåværende tun, omtrent der hvor smia nå står. Hans Chr. Hansen bygde nytt framhus og uthus i 1880-åra, begge restaurert av nåv. eier, som også har bygd hønsehus og sag. Ellers has bryggerhus, verksted og smie. De to foregående brukere drev også med smedarbeid. Hele gården er nylig drenert. Vann ble innlagt til fjøset i åra (trerør), siden til framhus og bryggerhus; elektrisk pumpe fra 1946, siden 1955 vann fra olle ved elva. Gården har hatt hestevandring, bensinmotor fra 1918, i 1940 anskaffet elektrisk motor. Gårdssag med motor siden 1930, ny gårdssag bygd De hadde først treskemaskin og rensemaskin sammen med naboer, fra 1918 treskemaskin alene, fra 1941 treske-verk. Antikviteter: En gl. stol kjøpt på auksjonen etter Helene Åsen; vevsprøyte fra 1820; 2 gl. gryter. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 5 kuer, 4 ungdyr, 2 griser, 125 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: 8 mål hvete, 25 mål havre, 4 mål poteter, 1 mål kålrot. INNHOLD GÅRDSREGISTER

13 13 av :25 Bruksnr. 2 (skyld mark 3,96). Kalt «Sø`igården». Fra Kjærås, bnr 2. Fra v. Anton O. Kjærås, Ole Paulsen Kjærås, Martine Kjærås f. Gjermundrød, Karen g. Holt, Lovise g. Skatvedt, Sofie g. Johansen, Otilde g. Skatvedt Lars Jørgensen d.e F. ca på Horntvedt i Skjee (sønn av Jørgen Knutsen, se ovfr.), d Flyttet 1832 til Øvre Gjermundrød (s. d.) og avsto bygslingen av bnr. 2 s.å. til Amund Helliksen Kom hit fra Kleppanmoen. F på Stålerød, d Var også skomaker. G. 1) 1826 m. enke Kristine Kristoffersdatter fra Gjermundrød, f på Skarsholt, d. 1854; ingen barn sammen. G. 2) 1857 m. enke Kari Andersdatter, f på Vestre Hotvedt (tidligere g.m. Andreas Kristoffer Prebensen Orrevål i Vivestad, d. 1836, deretter g m. Paul Olsen Rove i Fon, d. 1850). Amund lånte i spd. av naboen Kristoffer Hansen mot pant i sitt løsøre. Etter Amunds død hadde enken Kari Andersdatter bygslingen til sin død Deretter overtok Amunds stesønn Ole Paulsen F på Rove i Fon, d. 1922, g m. Anne Martine Hansdatter, f på Gjermundrød, d Hadde brukt gården for moren i flere år før han formelt overtok. 5 barn: 1. Hans Anton, f. 1870, overtok gården, se ndfr. 2. Karen Mathilde, f. 1874, sypike, g m. gbr. Anton Mikkelsen Søndre Holt, f Konstanse Lovise, f. 1877, g m. Hans Jakobsen Skatvedt; personalia, se Skatvedt, bnr Anne Sofie, f. 1880, d. 1961, g.m. brannkonstabel Thorvald Johansen fra Arnadal, f. 1881, d. 1967; bodde i Sandefjord. 5. Otilde Marie, f. 1882, g m. skredder Johan Jakobsen Skatvedt (se Gravdal, bnr. 4, hvor personalia finnes). Sønnen Hans Anton fikk i 1909 for kr kjøpt gården av Anders Madsens legat og ble dermed selveier. Hans Anton Olsen F. 1870, d. 1948, g m. Hulda Elise Hansdatter Berge, f. 1876, d Ingen barn. Anton Olsen solgte i 1943 bnr. 2 for kr (hvorav for løsøre kr ) + fritt hus og opphold (verdsatt til kr. 2000) til søstersønn

14 14 av :25 Jakob Kjærås F. 1911, g m. Åse Skjelland, f Barn: 1. Arne, f. 1944, avdelingsingeniør, g.m. Kirsten Johansen fra Fevang, f. 1949; bosatt Nøtterøy. 2. Nils Oddvar, f. 1945, ingeniør, g.m. Anne Margrethe Horntvedt fra Skjee, f. 1948; bosatt Askjemfeltet. 3. Solbjørg, f. 1954, g.m. verkstedarb. Knut Moland, f. 1949; bor Tunheim. Kjærås var 1945 formann i Andebu Landbrukslag; medlem av herredsstyret i flere perioder. Bnr. 2 har ca. 90 mål innmark og ca. 60 mål skog, vesentlig barskog, og beliggende syd for gården. Hage med 15 frukttrær og 20 bærbusker. Framhuset bygd nytt 1934, uthuset bygd 1900, bygd til 1910, ellers has bryggerhus, hønsehus (til vel 2000 høns) og redskapshus. Tidligere også kjone, som ble brukt av Kjæråsgårdene i fellesskap; den var murt opp av torv innat en slett bergvegg syd for tunet. Nåv. eier har drenert eiendommen. Vann innlagt 1905 (spring i framhuset). I 1950-åra lagt inn vann fra olle nedenfor husene, med elektrisk pumpe. Gården har hatt hestevandring; i 1930-åra kjøpt elektrisk motor. Den første treskemaskinen var en «Sundby»- maskin, brukt sammen med naboene. Kjøpt «Globus» treskeverk i Antikviteter: 2 gl. kister, hvorav 1 fra Roskap fra 1777, eid av Kristian Hansen Holt. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 5 ungdyr, 1 gris, 90 høns. Det tilsådde areal fordelte seg således: 10 mål hvete, 5 mål bygg, 15 mål havre, 5 mål poteter, 2 mål kålrot. Bruksnr. 3 (skyld mark 3,73). Kalles «Vestigården». Tidligere kalt «Øde-Kjærås». (Jfr. ovfr. Bruk 3.) Hans Hansen F. 1801, d. 1870, g m. Gunhild Marie Abrahamsdatter Døvle, f. 1803, d barn, hvorav 4 vokste opp: Helene Marie, f. 1829, g m. Johan Kristensen Nordre Sønset (se d.g., bnr. 2, hvor personalia finnes). 2. Ole, f. 1832, se ndfr. 3. Andrine Lovise, f. 1834, g m. Johan Edvard Mikkelsen Gjelstad, f. 1848; de kom til Klavenes i Sandar. 4. Hans Kristian, f Ole Hansen Kjærås og h. Petrine Kjærås, f. Johansen.

15 15 av :25 Hans Hansen eide også bnr. 4 på Møyland (s. d.), som han deretter solgte til sønn Hans Kristian Hansen. Ved skjøte tgl solgte Hans Hansen bnr. 3 til sønn Ole Hansen F. 1832, d G. 1) 1854 m. Martine Iversdatter Skjelland, f. 1831, d barn: 1. Hans Johan, f. 1855, g m. Bredine Martine Martinsdatter Hvitstein (Kvernebakken), f. 1860; se Hvitstein, bnr Hella Andrine, f. 1857, g m. Kristian Hansen Kjærås, f. 1864; se Kjærås, bnr Anton, f. 1860, g m. enken Andrine Marie Kristoffersdatter fra Gulli, f. 1862; de fikk gård på Nedre Skjelland (s. d., bnr. 2, hvor personalia finnes), deretter på Øvre Skjelland, bnr. 1 (s. d.). 4. Kristian, f. 1869, utvandret tidlig til U.S.A., var bygningssnekker og bodde visst i Minnesota. G. 2) 1892 m. Petrine Sofie Johansdatter, f i Arnadal, d Ole og Petrine fikk 7 barn sammen: 5. Otmar, f. 1892, utvandret 1911 til Amerika; var snekker, bodde i Tacoma i staten Washington, gift der. 6. Lina Marie, f. 1893, g m. Odd Trygve Feen, f i Sandefjord; de hadde gård på Øvre Skjelland (se d.g., bnr. 1, hvor personalia finnes). 7. Hilda Sofie, f. 1895, g m. Johan Larsen Haugberg, f. 1900, se ndfr. 8. Hans, f. 1897, d. 1966, ug., leide hus i Møylandhagen (gnr. 17 bnr. 3). 9. Petra Elise, f. 1898, g m. rutebilsjåfør Alf Sørensen, f i Arnadal; bodde på Åsly (se Gravdal, bnr. 4, med personalia). 10. Kristian (tvilling), f. 1902, g m. Inger Rød, f. 1907; de kom til Døvle (se d.g., bnr. 1, med personalia). 11. Astrid, f. 1902, ug., utvandret 1923 til U.S.A., hvor hun i over 30 år drev en hønsefarm i, nærheten av Tacoma i staten Washington; hun kom tilbake til Andebu i 1964 og bor nå i den kommunale pénsjonistbolig. Enken Petrine Kjærås drev gården fra 1908 til sin død Ved skifteskjøte s.å. ble den for kr solgt til svigersønn Johan Haugberg F. 1900, d. 1964, g.m. Hilda Kjærås, f barn: 1. Signe Petrine, f. 1920, g.m. lastebileier Håkon Skjeggerød, f. 1921, bosatt Prestegårdsfeltet. 2. Lars, f. 1924, se ndfr. Enken Hilda Kjærås hadde gården , da den ble overtatt av sønnen Lars Haugberg Eier også Haugberg, bnr. 3 og 4 (s. d., hvor personalia finnes). Bnr. 3 har 115 mål innmark og 180 mål skog, mest barskog, og beliggende syd for innmarken. Hage med frukttrær og bærbusker. Grasfrø avles på gården. Framhus bygd ca. 1840, restaurert, uthus 1915, hønsehus Vann innlagt fra olle nær husene omkring århundreskiftet (jernledning); i dag elektrisk pumpe. Ole Hansen bygde ny dam og satte opp ny mølle og sag; se ovfr. avsnittet «Sag og kvern». Gården har hatt hestevandring. Elektrisk motor siden Eget treskeverk fra Det meste av innmarken nylig drenert. Marknnavn: Sa`trae, Ødden, Ængerønningen. Antikviteter: 1 glt. stort trekrus med trelokk (fra Haugberg). Besetning (ca. 1950): 1 hest, 5 kuer, 7 ungdyr, 50 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: mål korn, 2 3 mål poteter, 2 mål kålrot. Bruksnr. 4 (skyld mark 7,86). Kalt «Østigården». Kristoffer Hansen (personalia, se ovfr., Bruk 1) fortsatte som leilending på dette bruk fra 1861 til sin død i Enken Gunhild Marie Eriksdatter satt i uskiftet bo til hun døde i Bygslingen ble så i 1872 overtatt av Andreas Hansen fra Prestegården i Høyjord (kom til Sjue, bnr. 2, s. d., med personalia),

16 16 av :25 som alt året etter avsto den til Hans Kristensen Kom hit fra Døvle (se d.g., bnr. 4, hvor personalia finnes). F på Møyland, d Hans kjøpte i 1908 Møylandhagen (Møyland, bnr. 3), som senere følger heromhandlede bnr. 4. Ved skjøte tgl (og 06) solgte Anders Madsens legat bnr. 4 for kr til sønn Kristian Hansen Han ble dermed selveier. F på Døvle, d. 1939, g m. Hella Andrine Olsdatter Kjærås, f. 1857, d Barn: Hans, f. 1890, se ndfr. Gården ble etter Kristian Hansens død overtatt av sønnen Hans Kjærås F. 1890, d. 1978, g m. Anna Kristine Simonsdatter Solberg, f i Tretten, Gudbrandsdalen, d barn: 1. Kåre, f. 1918, se ndfr. 2. Sverre, f. 1920, d. 1973, skipskaptein, g.m. Eva Andrine Bergan; bopel Bakkehuset, Andebu. 3. Asbjørn, f. 1925, verkstedsarb., g.m. Synnøve Spærre fra Barkåker, f. 1935; bor i Barkåker. 4. Reidar, f. 1937, selger, g.m. Karin Hagen fra Aker, f. 1938; bopel Møyland. Kjærås var i 1920 formann i Andebu Landboforening. Gården ble i 1960 overtatt av eldste sønn, Kåre Kjærås F. 1918, g m. Rigmor Becker Fossum, f i Borre. Barn: 1. Torbjørn, f. 1947, agronom, bosatt i Sande. 2. Bjørg, f. 1945, g.m. avdelingssjef Johannes Biørn fra Sverige, f. 1945; bosatt Prestegårdsfeltet. 3. Hans, f. 1954, agronom, g.m. Hanne Næss fra Sande, f. 1959, bosatt Sande. 4. Geir, f. 1959, sjåfør. Bnr. 4 og gnr. 17, bnr. 3 (Møylandhagen) har en samlet matrikkelskyld på mark 8,60. Gården har 180 mål innmark (derav fra Møylandhagen ca. 30 mål) og ca. 300 mål blandingsskog (derav mål fra Møylandhagen), beliggende nord og øst for gården. Tidligere beiterydning oppe i Vetan. Hage med frukttrær og bærbusker; har hatt humlehage. Grasfrø avles på gården. Forrige eier drev med birøkt og hadde ca. 30 bikuber. Utveien gikk tidligere oppe i skogkanten øst for husene, nå sydvest for dem. Våningshuset bygd ca. 1890; uthuset brant i 1935, nytt satt opp i Ellers has kårbygning, smie, sommerfjøs og sirkelsag m. elektrisk motor. Til uthuset vann innlagt ved århundreskiftet, senere til hovedbygningen; siden 1950 får de vann fra boret anlegg. Gården har hatt heste-vandring, elektrisk motor anskaffet Tidligere brukt treskemaskin og rensemaskin, deretter var de med i treskelag med treskeverk og bensinmotor. I Møylandhagen står ei stor gran, ca. 1 m i diameter i brysthøyde. Marknavn: Før elva ble senket og rettet ut, gikk den i mange slyngninger og dannet «holmer». De het: Dragonhølmen, Mekkelhølmen, Kløyvæ (lignet på ei kukløyv), Krokhølmen, Hamneløkkæ og Bruløkkæ. I flom sto alt dette under vann. Antikviteter: En gl. harv av tre med jernpinner («bråttharv»). Besetning (ca. 1950): 2 à 3 hester, 12 kuer, 4 okser, 8 à 10 ungdyr og grisepurke. Har også drevet med reveavl. INNHOLD GÅRDSREGISTER Bruksnr. 5 (skyld mark 3,62). Kalt «Nordigården». Fradelt 1855 fra Bruk 1 (se ovfr.) og av Kristoffer Hansen solgt til sønn Erik

17 17 av :25 Kristoffersen F d G. 1) 1869 m. Helene Marie Iversdatter, f. ca i Stokke, d barn: (1.) Helene Marie, f. 1869, d på Askjem. G. 2) 1874 m. Kirsten Lovise Olsdatter, f på Myre. 1 barn sammen: 2. Gunhild Marie, f. 1874, g m. Lorents Gran, f. 1863; personalia, se Gran, bnr. 1. Erik kjøpte i 1864 også gnr. 41, bnr. 5 (s. d.). Enken Kirsten Lovise giftet seg igjen 1876 m. gbr. Martin Andersen Hasle i Fon (f. 1848) og flyttet dit; de kom senere til Sørby ved Sem. Ved skjøte tgl solgte Hasle gården for kr til Lars Pedersen F i Sandar, d. 1909, g m. Andrine Martine Andersdatter Vesle-Hotvedt, f. 1849, d barn, hvorav 7 vokste opp: 1. Anders, f. 1877, tok eks. artium, var en tid journalist i «Aftenposten», reiste til Amerika, hvor han døde ca. 1942; g.m. Othilde Lovise Sørensen, f på Gulli, d i Andebu. 3 barn: Lars, f. 1897, d. 1975, kontormann i Oslo; Lars Pedersen Kjærås og h. Martine Kjærås, f. Hotvedt. Astrid, f. 1900, g.m. Johannes Hegna, kasserer på Grand Hotel, Oslo, hvor Astrid var kontordame; Kitty (Kristiane), f. 1903, d. 1981, lærerinne ved Møyland småskole Olaf, f. 1880, se ndfr. 3. Edvard, f. 1883, g m. Margit Døvle, f. 1892, ektesk. oppløst; bosatt Li i Arnadal. 4. Hans, f. 1885, g m. Gunda Antonsdatter Møyland, f. 1885; de kom til Struten (s. d.). 5. Anton, f. 1887, g m. Elise Marie Edvardsdatter Ø. Hallenstvedt, f. 1887; personalia, se Sukke, bnr. 4 (Heimdal) og bnr Mathilde, f. 1890, d. 1935, ug.; eks. Notodden lærerskole 1912, lærerinne ved Gulli og Møyland sk , i Nøtterøy og Lier og ved Torp sk Anna Lovise, f. 1893, d. 1975, ug., lærerinne i Drammen; opptegnet gamle sagn og viser fra Andebu, som hun publiserte i «Vestfold-Minne», bd. 3 og 4; se også Kulturbindet, s. 499 ff. Ved skjøte tgl solgte Lars Pedersen bnr. 5 og gnr. 41, bnr. 5 for tils. kr. n 500 samt husvær m.v. til sønn Olaf Kjærås F. 1880, d. 1960, g m. Hanna Elise Hansdatter Kjærås, f. 1888, d Barn: 1. Lars, f. 1918, se ndfr. 2. Else Margrete, f. 1921, d. 1978, g.m. Nils Lien, se bd. III, s Kjærås var i sin ungdom 7 år i Amerika, hvor han var kokk på jernbaneanlegg og drev jakt. Formann i Andebu Landboforening , 1918 og Ble rammet av den økonomiske krise, og gården ble 1933 ved tv.auksj. for kr solgt til Hypotekbanken. Året

18 18 av :25 etter ble den for kr proforma overført på sønnen Lars, som overtok etter farens død. Lars O. Kjærås F. 1918, ug. Bnr. 5 og gnr. 41, bnr. 5 har en samlet matrikkelskyld på mark 3,67. Gården har ca. 130 mål innmark og ca. 300 mål skog, beliggende dels vestenfor, dels østenfor innmarken. Merker etter kullmiler. Forrige eier ny dyrket mål jord, nåv. eier har drenert hele gården. Hage med frukttrær og bærbusker. I 1889 kjøpt 3 kg grasfrø, siden er frøet avlet på gården. Utveien gikk i gammel tid lenger oppe i lia. Framhus bygd 1913 (de gamle framhusene lå lenger nord, oppå haugen), uthus 1889, tilbygd 1919; ellers has verksted, ved- og vognskjul. Vann innlagt 1913; 1950 ble ledningen fornyet og elektrisk pumpe anskaffet. Gården har hatt hestevandring, treskemaskin og rensemaskin. Elektrisk motor og treskeverk anskaffet I gårdens utmark, på toppen av Vetan, lå den gamle varden som ble tent når det var ufred i landet. Antikviteter: Gl. øltrøys, gl. bandvev. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 10 kuer, endel ungdyr, 2 griser, 60 høns. Det tilsådde areal fordelte seg slik: 35 mål hvete og havre, 5 mål poteter, 5 mål turnips. Bruksnr. 6, Haugen (skyld 9 øre). Utskilt fra bnr. 1 i Eiere har vært Herman Kjaras, som bygde her, deretter enken Aslaug Kjærås, og fra 1974 sønn Oddmund Kjærås. Aslaug Kjærås og datteren Solveig bodde der Vi vet ikke om husmenn på Kjærås før ca Plassene var Kjæråshaugen og Kjæråsenga, som begge nevnes i kildene; videre er det tradisjon om plassen Hagan, og det skal også ha vært en plass oppe i Vetan-åsen. Folketellingen i 1801 oppgir 2 plasser, i 1835 og 45, 3 plasser, i 1865 og 75, 2 plasser. I mange tilfelle er det ikke mulig å stedfeste de enkelte husmenn og de gis derfor i kronologisk orden. I 1801 var det 2 husmenn her, begge «med jord»: Hans Andersen, 27 år, g.m. Margrete Simensdatter, 40 år; de har datteren Mari, g m. husm. Jørgen Hansen (se ndfr.). Den andre husmannen var Knut Jørgensen, 50 år, g.m. Gunhild Henriksdatter, 49 år; datteren Inger, 9 år. Knut hadde tidligere vært på Østre Hotvedt (s. d., med personalia), Gulli og Holt, og etter Kjærås kom de til Brekke-Dalen (se Brekke, Husmenn). Guttorm Nilsen var husm. på Kjærås ca ; kom deretter til Rønningen u. Berg i Andebu (se d.g., Husmenn). Jørgen Sørensen er husm. her i 1816, da han med sin hustru Anne Marie Nilsdatter får sønnen Søren. Litt senere finner vi Jørgen Hansen, g m. ovennevnte Mari Hansdatter, f. ca. 1794; de fikk 1818 datteren Helene Marie, d. som enke i Nesengen 1898, g m. Ole Johansen fra Hundsrødplassen, f I 1820 fikk de sønnen Hans. Jørgen kom senere til Askjemplassen ( s.d.). Ole Jacobsen er her ca , g.m. Helvig Andersdatter ( muligens er det denne Ole som kalles «Ola Furutopp»); barn: Erik, f.1823 (kom til Kleppanmoen, s. d.), Hans, f (ble husm. på Vinnelrødpl. (s. d.) og kom deretter til Møylandhagen), Anne Sofie, f

19 19 av :25 Lars Nilsen er husm. her ca , da han døde, 70 år gl. G.m. Edel Jakobsdatter. Datteren Karen Anne, f. 1834, ble 1856 g.m. husm. i Skjeau-Enga Halvor Pedersen (personalia, se Skjeau, Husmenn); de kom senere til Nes-Bergan (se Nes, bnr. 4). Bent Bentsen, f på Sjue, d. 1852, var husm. «uten jord» på Kjæråshaugen ca , g.m. Mari Hansdatter, f i Klosteret. Barn: Inger Martine, f. 1841; Borger, f. 1844; Helene Andrea, f. 1848, g m. sjømann Anton Larsen Askjem-pl., f. 1852; Maren Lovise, f Enken Mari Hansdatter overlevde mannen lenge og bodde her ennå i Ca finner vi Hans Helliksen, g.m. Maren Sofie Hansdatter. Barn: Ole, f. 1847; Martine, f. 1849; Hella, f. 1852, g m. Alfred Olaisen Skarphaga, Nøtterøy, f i Råde. Syvert Jakobsen er her rundt 1860, g.m. Maren Andrea Olsdatter; de fikk det året en sønn som d. året etter. I 1865 og utover er Jakob Olsen husm. «uten jord» i Kjæråsenga (senere inderst.) Hadde tidligere vært husm. på Ø. Flåtten (se d.g.), flere barn f. der. F i Elta, d. 1909, g.m. Anne Kirstine Larsdatter, f på Kongsberg, d. 1884; datteren Olava Andrine er 14 år i INNHOLD GÅRDSREGISTER

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

Feen-grenda. Nordre Feen, Gårdsnummer 37

Feen-grenda. Nordre Feen, Gårdsnummer 37 Feen-grenda De tre Feen-gårdene var alle fullgårder og vel så det, med 3 eller 4 hester og opptil 20 kuer på hver. Navnet er vanskelig å finne meningen med. Forskerne har funnet formen «Fåvin». Endestavelsen

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune.

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Ny: april 2015 Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted her på Fjellet. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell.

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Om Størkajorda på Sætre og folket der

Om Størkajorda på Sætre og folket der Kenneth Bratland Åsabuen nr.15 2010 Om Størkajorda på Sætre og folket der Bilde av høying på Sætre omkring 1930. Bak til venstre skimter vi husene på Sætre (bnr. 4), Størkajorda. Våningshuset er til høyre

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand.

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand. Her bodde naboene 1. Turinehogget (Iglebråtan) Opprinnelig husmannsplass. Navnet skriver seg fra den siste som bodde der, Turine Bjørnsdatter Hugget. Hun mistet et øye og måtte flytte til datteren Marie

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Aner til Thorbjørn Theie

Aner til Thorbjørn Theie Aner til Thorbjørn Theie Generasjon 1 1. Thorbjørn Theie, født 07 10 1897 i Kristiania; død 06 07 1977. Sønn av 2. Karl Martinius Andersen Teie og 3. Marie Berthe Kristiansdatter. Gift med (1) Hilborg

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Gardsnr. 89 Våge-søndre.

Gardsnr. 89 Våge-søndre. Gardsnr. 89 Våge-søndre. Ny: mai 2001 Oppdatert des.2013 Oppdatering av noen av de familiene som har hatt bosted her på Våge-søndre. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

I Skytilen nr. 3/1991 og i Sørum-Speilet nr. 6/2005 er det tidligere publisert historier om Fyll, hor og drap, som foregikk på Myrer omkring 1700.

I Skytilen nr. 3/1991 og i Sørum-Speilet nr. 6/2005 er det tidligere publisert historier om Fyll, hor og drap, som foregikk på Myrer omkring 1700. Myrer er gård nr. 77 i Sørum. Gården ligger på et høydedrag mellom Jeksla og Leira. Like vest for gårdstunet gikk Kongeveien mellom Oslo og Nidaros. Landskapet rundt Myrer er sterkt prega av skredgroper

Detaljer

THRANITTER I BORGENOMRÅDET

THRANITTER I BORGENOMRÅDET Tirsdag 10. september 2013 HUSMANN I ULLENSAKER Filmen Husmann i Ullensaker som ble vist denne kvelden er produsert av NRK som nr. 5 i serien Bilder fra Norgeshistorien. Den ble vist i NRK Fjernsynet 3/12-1979.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Johannes Knutson Født: 1660 +Berete Jonsdatter 2 Knut Johanneson 2 Anders Johanneson 2 Johannes Johanneson Født: 1689 2 Anna Johannesdatter Født: 1695 Død: 1778

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GNR 24 BNR 38 OG 59 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN 12

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GNR 24 BNR 38 OG 59 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN 12 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SAH-14/7862-1 45530/14 02.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 Sandviken gnr. 100 bnr. 1 er nørdste garden i Nordherad. Tosten Håkenstad hadde ca. 1750 gjerda inn ei englykkje nord for Trælviken på 620 alen lang og 310 alen

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Reidar KJELLEMYR 3 sep 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Reidar KJELLEMYR 1 Reidar KJELLEMYR ble født på/i Kjellemyr, Bamble, Telemark den 7 nov 1939. Han er sønn av

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten

Detaljer

Husmenn i Åsgårdskogen

Husmenn i Åsgårdskogen Husmenn i Åsgårdskogen Hvor bodde de? Karlstad (m/ Gjerdingen) Gjerdingen Søberg Nordre Søberg Søndre Meningen Toppen Søndre Åsgårdsstua Nordre Åsgårdstua Gjerdingen 1865; Selveier var Anders Hansen f.

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Anne-Helene Anne-Helene MADSEN MADSEN 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Anne-Helene MADSEN 1 Anne-Helene MADSEN ble født på/i Oslo i 1948. Hun er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d Tarkiainen slekta Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Datert: 20.12.2013 Bilde datert ca. 1940 BERGEN KOMMUNE 1 Nesttun, gnr. 40 bnr. 8. Skjoldvegen 59, Arealplan-ID 63530000. Innholdsfortegnelse Innledning s. 4 Historie s. 4 Bygningsmiljø

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Råstad. Nordre Råstad, gårdsnummer 4

Råstad. Nordre Råstad, gårdsnummer 4 Råstad Vestvendt i hellingen mot Akersvannet ligger Råstad-gårdene - i eldre tider to bruk, nå fire. Delingen av disse brukene kom forholdsvis sent, i 1771 for Nordre, først i 1841 for Søndre. Før den

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Årsberetning 2015 for Veterangruppen

Årsberetning 2015 for Veterangruppen Årsberetning 2015 for Veterangruppen Styret har i 2015 bestått av følgende: Leder Sekretær Kasserer Styremedl. Varamann Varamann Varamann Signe K. Wingaard Signe K. Wingaard Sverre Fevang Alf Erik Aagaard-Nilsen

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Bringsen 1930 Klaver Note Fra koral til barcarole, s.82 CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Manuskripter i Nasjonalbiblioteket Mus.ms. 9670 "Bringsen". [4] s. Springar nedtegnet

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk s Olufsen Kruse Brattvær 1308 1904 Brattvær 0511 1905 Brattvær 1111 1905 m 1 1 Mikkel Hermann Olufsen Kruse Brattvær 1510 1901 Brattvær 1611 1905 Brattvær 2411 1905 m 1 2 Edvard Lorentsen 1912 1905 1912

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

KINGSRØDKROKEN FØR OG NÅ

KINGSRØDKROKEN FØR OG NÅ KINGSRØDKROKEN FØR OG NÅ Varteig Historielags vandring 5, september 2015 HØSTVANDRING I KINGSRØD-KROKEN Dette heftet er laget i forbindelse med at Varteig Historielag arrangerer sin årlige høstvandring

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

NORDKVELDE. Hedrum bygdebok

NORDKVELDE. Hedrum bygdebok NORDKVELDE Alle Nordkvelde-gårdene, nordre, mellom og søndre, har det meste av sine arealer på de to store nesene som dannes av Lågen mellom Kvelde og Rimstad. Mot vest begrenses dyrkingen av åser og skog.

Detaljer

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Frogn videregående Frogn videregående skole. Den nye skolen, som har adresse i Holtbråtveien 51 i Drøbak. Skolen ble overtatt 15. juni 2006, og ble offisielt åpnet 15.

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

MO, gårdsnummer 95. Hedrum bygdebok, bind III

MO, gårdsnummer 95. Hedrum bygdebok, bind III MO, gårdsnummer 95 Gården ligger syd for Sundby og grenser i øst og syd til Gjone. Vestover strekker Mo seg til Bonnegolts skog. Navnet: gmlno. Mór = mo, sikter nok til lendet mellom Gylna og Jordstøyp.

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Gardsnr. 4 Munkejord.

Gardsnr. 4 Munkejord. Gardsnr. 4 Munkejord. Registrert: januar 2010. Oppdatert: aug. 2015. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt bosted på Munkejord. Ansvarlig for registrering: Henry Oskar Forssell : Det

Detaljer

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 14 Årvoll. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Årvoll. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Båtbyggeren fra Bjørsvika.

Båtbyggeren fra Bjørsvika. Båtbyggeren fra Bjørsvika. Magnus Berg Andersen ble født den 09. 08. 1895 i Holmen i Bjørsvika. Magnus var den eldste i søskenrekken av til sammen 4 ekte brødre. I virkeligheten var de 5 gutter idet Petra

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 44 37 47 97 225 0,- Gave 1. Marius Jensen Lunde 43 39 41 70 193 0,- Gave 1. Silje Samidha Tveit Sauherad 40 34 35 82 191 0,- Gave 1. Runar Tveito

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer