Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006"

Transkript

1 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres eller kopieres for kommersielt bruk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD..1 INNLEDNING...2 EMNEOMFANG.2 EMNEAVGRENSNING...2 GEOGRAFISKE AVGRENSNINGER.3 TIDSAVGRENSNING.3 BIBLIOGRAFISK OMFANG...3 GEOGRAFISK AVGRENSNING...3 SRÅKLIG AVGRENSNING...3 TIDSAVGRENSNING 3 DOKUMENTAVGRENSNING...3 SELEKSJON/UTVALGSKRITERIER.5 ORDNING / SYSTEMATISK OVERSIKT..5 SYSTEMATISK OVERSIKT...6 KOMMENTAR TIL ORDNINGEN.6 REGISTER.8 EMNEREGISTER.8 INNSAMLING AV DOKUMENTER 9 BRUK AV KILDER...9 KOMMENTAR TIL SØKING I ET PAR AV KILDENE.9 FORKLARING AV INNFØRSLENE..10 BESKRIVELSE AV DOKUMENTENE 10 ENKELTE REGLER BENYTTET FOR INNFØRSLENE...11 EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSER..11 ORDFORKLARINGER..12 FORTEGNELSE OVER ÅRBØKER..13 ÅRBØKER...13 ANDRE ÅRBØKER..13 KOMMENTAR TIL ÅRBØKENE 13 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

3 KONSULTERTE PERSONER OG INSTITUSJONER...14 KILDER 14 LITTERATURLISTE.18 GENERELT..19 BEFOLKNING.22 ADRESSEBØKER.22 FOLKETELLINGER..22 KIRKEBØKER.24 SKATTEMATRIKLER...26 KIRKELIGE FORHOLD...27 KIRKER..27 KIRKELIV...27 MENIGHETSLIV..28 UNDERVISNING 28 GENERELT.28 SKOLER.28 HELSE OG OMSORG 30 OMSORGSTJENESTER.30 JORDMØDRE..30 KOMMUNALE FORHOLD...30 AREALBRUK / SAMFUNNSPLANLEGGING 30 ELEKTRISITETSVERK.32 TRYGDEKONTORER...32 INFORMASJONSBLAD.32 MILJØFORHOLD..32 VANN OG VASSDRAG.32 Vannkvalitet...32 Vannforurensning...36 NATURVERN..38 RADONNIVÅER...39 SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON...39 BÅTER / BÅTTRAFIKK...39 JERNBANER...40 FORENINGER OG LAG 41 ARBEIDERFORENINGER / ARBEIDERBEVEGELSER 41 IDRETTSLAG..42 UNGDOMSLAG...42 SANITETSFORENINGER..42 SKOG- OG LANDBRUKSFORENINGER..43 NÆRINGSLIV.43 BRANSJEFORTEGNELSER 43 BANKER.44 BUTIKKER..44 TURISME 46 INDUSTRI 46 JERN- OG METALLINDUSTRI..46 TREVAREINDUSTRI 50 STEININDUSTRI..51 SKOVERKSTEDER...51 SKREDDERIER...52 DUKKEFABRIKKER.52 LANDBRUK..52 GENERELT.52 HAGEKUNST..53 MEIERIDRIFT..53 MØLLER.53 SETERDRIFT...54 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

4 SKOGBRUK.54 KULLHÅNDTERING 54 TØMMERARBEID 55 HISTORIE...55 ARKEOLOGI...55 MILITÆRHISTORIE / KRIGSHISTORIE...56 PERSONALHISTORIE.57 SLEKTS- OG GÅRDSHISTORIE.58 SPRÅK...59 SPRÅKVITENSKAP.59 MÅLFØRE..59 NAVNEGRANSKNINGER.60 KULTUR...60 FRILUFTSLIV.60 FOLKEMINNE.61 KULTURMINNER OG KULTURVERN 62 MUSIKK.64 KUNST OG KUNSTHÅNDVERK...65 KIRKEKUNST.65 STØPEGODS...66 TEKSTILER 67 BOTANIKK...68 ZOOLOGI 68 VANNORGANISMER...68 GEOLOGI.70 FORFATTERREGISTER...72 TITTELREGISTER.76 EMNEREGISTER 82 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

5 FORORD Bibliografi over litteratur om Hof kommune Hof kommune er hovedsakelig et jord- og skogbrukssamfunn, med et samlet areal på 164 km 2 og med en betydende kultur- og industrihistorie. Antall innbyggere er ca Hof prestegjeld består av sognene Hof/Eidsfoss og Vassås. Lengst nord i kommunen ligger Eidsfoss som forvalter et industrihistorisk kulturminne, Eidsfoss verk, grunnlagt i 1697, med tilhørende hovedgård og hageanlegg. De gjenstående arbeiderboligene er vernet og hovedgården fredet. Omfanget på den lokalhistoriske litteraturen gjorde det mulig å også inkludere mer generelt materiale om Hof. Denne utvidelsen av materialet ble den største utfordringen og krevde en del arbeid med avgrensninger i forhold til dokumenter som skulle tas med. Arbeidet med å lage denne bibliografien har gitt et fint innblikk i historien om Hof, fra føydalsamfunnet Eidsfoss på 1700-tallet til brukermedvirkning i kommuneplanlegging på 1980-tallet. Jeg vil takke alle som har støttet og hjulpet meg under arbeidets gang og vil spesielt takke Jofrid Holter for støttende og inspirerende veiledning gjennom hele prosessen, samt til Unni Knutsen og Ellen Hjortsæter for hjelp med katalogisering og emneord. Dessuten rettes et takk til personale ved Tønsberg-og Nøtterøy bibliotek og Hof folkebibliotek. Bibliografi av Åsa Ringborg

6 INNLEDNING Hensikten med bibliografien er å samle litteratur skrevet om Hof kommune gjennom tidene. Den er tenkt å være et hjelpemiddel for bl.a. skoleelever som lager prosjektarbeider om sitt lokalmiljø, samt for andre som er interessert i å vite hva som er skrevet om lokalsamfunnet Hof. Dokumentene er funnet i Tønsberg bibliotek (lokalsamlingen og voksenavdelingen), Hof folkebibliotek, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Norsk vannforskningsinstitutt. En del materiale er fjernlånt, bl.a. noen av hovedoppgavene. Andre dokumenter er gjennomgått via samlinger hos privatpersoner, disse er hovedsakelig dokumenter som også er registrert i Nasjonalbibliotekets bokfortegnelse. Kommuneplanene er funnet på Hof folkebibliotek. Folketellinger, adressebøker og kirkebøker er funnet i Tønsberg bibliotek. Bibliografien består av rundt 270 innførsler. Bibliografien er delvis annotert, dvs. mange av titlene har noter som utdyper innholdet i dokumentene. EMNEOMFANG Emneavgrensning I utgangspunktet var litteraturen avgrenset mot kun lokalhistorisk materiale, men bibliografiens omfang ble ganske snart utvidet, slik at en også finner kommuneplaner, dokumenter om miljøforhold (slik som undersøkelser av vassdrag og vannkvalitet) m.m. Noen emner er lite representert. Dette skyldes mangel på tilgangen på relevante kilder. Andre emner har naturlig nok fått et større litteraturbelegg, slik som historiske emner. Litteratur om sosiale forhold burte vært registrert i større grad i bibliografien, men tilgangen på kilder i dette tilfellet har vært begrenset. Delvis har dette sin grunn i at litteratur om sosiale forhold (for eksempel sosiale tjenester, skoler, eldreomsorg) for Hof kommune har vært vanskelig å finne i mine kilder. Dokumenter om vannforskning finnes det mye av. Vassdragene i kommunen har en relativt lang tradisjon som forskningsfelt. Innsjøen Eikeren ligger delvis innenfor kommunens grenser og er nylig blitt ny drikkevannskilde for en stor del av Vestfold fylke. Dokumenter som omhandler prosessen rundt drikkevannsprosjektet er med, hovedsakelig rapporter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Kun rapporter som i vesentlig grad behandler vassdragene Bibliografi av Åsa Ringborg

7 innenfor Hofs kommunegrenser er tatt med i bibliografien. Brukere som søker ytterligere materiale anbefales å henvende seg til NIVA. Alle rapportene er søkbare på internett, noen tilgjengelige i pdf-format. Geografiske avgrensninger Hof kommune ligger i nordre Vestfold og grenser til Buskerud i nord og vest. Tettsteder er Sundbyfoss, Hof og Eidsfoss. Grenser for Hof kommune: skogsområdene som grenser mot Sande, deler av friluftsområdene Skibergfjell, Hajeren og Øksne som omfattes av kommunegrensene. Vassdrag: Eikeren (avgrenset av fylkestilhørighet til Buskerud og Vestfold), Bergsvannet (Eidsfoss) og Bergsvannet (Vassås), Grennesvannet, Hillestadvannet, Hugestadvannet, Øksneren og Hajeren. Hillestadvannet ligger delvis i Holmestrand kommune, men litteratur om vassdraget tatt med da den også berører Hof kommune Tidsavgrensing Det er ingen tidsavgrensninger for emnene som behandles i litteraturen. BIBLIOGRAFISK OMFANG Geografisk avgrensning Bibliografien tar kun med publikasjoner utgitt i Norge Språklig avgrensning De registrerte dokumentene er hovedsakelig på norsk, men noe litteratur på dansk forekommer også. Dette gjelder tilfeller når det forekommer utdrag fra danske skrifter i noen av dokumentene. Et dokument på engelsk er registrert. Tidsavgrensning Bibliografien tar med publikasjoner utgitt fra de eldste tider t.o.m Dokumentavgrensning I bibliografien finner en dokumenter i elektronisk og trykt form samt i mikroform. Audiovisuelt materiale er utelatt, likeså skjønnlitterære verker. Bibliografi av Åsa Ringborg

8 Følgende dokumenttyper er inkludert: Bøker Artikler i bøker og tidsskrifter Hovedoppgaver og avhandlinger Rapporter Årbøker og tidsskrifter Småtrykk Kataloger Plandokumenter Kirkebøker Følgende dokumenttyper er utelatt: Kart Årsmeldinger Avisartikler Lokalaviser har jeg ikke fått tid til å gjennomgå - en relevant kilde i forhold til artikler om bl.a. samfunnsforhold. Jeg henviser derfor til søking i artikkelarkivene hos Tønsbergs blad samt Jarlsberg avis (lokalavis for Holmestrand og Hof). Artiklene er delvis søkbare fra avisenes nettsider innenfor en bestemt tidsperiode. Kommunens informasjonsblad, Hof-nytt, kan også være en nyttig kilde i forhold til samfunnsmessige aspekter. Dessuten finnes det en utklippssamling for Eidsfoss i lokalsamlingen i Tønsberg bibliotek, som jeg ikke er registrert i bibliografien. Noen titler refererer til dokumenter funnet som elektronisk ressurs (internettressurser). Dette gjelder bl.a. digitaliserte folketellinger og kirkebøker hos Digitalarkivet. De sistnevnte er også tilgjengelige i trykt form samt på mikrofilm, angitt i note til hver innførsel. En innførsel i bibliografien refererer til et nettsted, men brukeren gjøres oppmerksom på at nettsider ikke nødvendigvis er permanente på samme måte som trykte dokumenter (en side kan stenges eller flyttes til annen nettadresse). Vert for nettstedet er angitt, slik at det skal være mulig å eventuelt oppspore institusjonen som har ansvaret for slike flyktige dokumenter. Bibliografi av Åsa Ringborg

9 SELEKSJON/UTVALGSKRITERIER Opptak av dokumentene begrenses ikke av noen kvalitetskriterier. Hensikten med bibliografien er å belyse hva som er skrevet om Hof, uansett faglig nivå: populære og vitenskapelige dokumenter tas med. ORDNING / SYSTEMATISK OVERSIKT Bibliografien er ordnet systematisk i hovedemner. Innførslene er ordnet alfabetisk på hovedordningsord innenfor hver emnegruppe. Jeg har valgt å lage en egen systematisk ordning uten notasjon. Hensikten med den systematisk ordningen er å samle emner som logisk og faglig hører sammen, samt at ordningen synes å være brukervennlig for de fleste brukere. Undergruppene er videre systematisk ordnet innbyrdes. Det er tilfeldig når disse står oppført i alfabetisk rekkefølge. En tittel registreres bare en gang i bibliografien, men kan ha et emne til felles med dokumenter plassert i andre emnegrupper. Det anbefales derfor å bruke emneregisteret for å finne alle dokumenter om et emne. Definisjoner av emner - det å plassere dokumenter på riktig sted, slik at brukervennligheten ble ivaretatt - bød på en del utfordringer og en lærerik del arbeidsprosessen. Hovedproblemet var hvordan en kunne definere et emnes tilhørighet (hvilket fag) samt å avgjøre hva som skulle legges vekt på i et dokument som omhandlet flere emner. Noen dokumenter ble kanskje unødig spredt rundt i ordningen, men det var den eneste løsningen i noen tilfeller. Bibliografi av Åsa Ringborg

10 Systematisk oversikt Følgende emnegrupper inngår: 1. GENERELT 2. BEFOLKNING 3. KIRKELIGE FORHOLD 4. UNDERVISNING 5. HELSE OG OMSORG 6. KOMMUNALE FORHOLD 7. MILJØFORHOLD 8. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON 9. FORENINGER OG LAG 10. NÆRINGSLIV 11. INDUSTRI 12. LANDBRUK 13. SKOGBRUK 14. HISTORIE 15. PERSONALHISTORIE 16. SLEKTS- OG GÅRDSHISTORIE 17. SPRÅK 18. KULTUR 19. KUNST OG KUNSTHÅNDVERK 20. BOTANIKK 21. ZOOLOGI 22. GEOLOGI Kommentar til emneordningen Titler som ikke har vært mulig å plassere i de eksisterende emnegruppene, har fått en egen emneinndeling, selv om det bare gjelder et dokument. Hensikten med dette er å forenkle gjenfinningen gjennom å unngå vage samlebetegnelser. I noen tilfeller, da det ikke har vært hensiktsmessig med en slik fininndeling finnes en innledende gruppe kalt Generelt. Bibliografi av Åsa Ringborg

11 Generelt om Hof Under Generelt finner en dokumenter om Hof kommune som hovedsakelig gir et tverrfaglig bilde av kommunen eller betydelige deler av kommunen, også dokumenter som bare omhandler Eidsfoss generelt. Kommunale forhold Her finner en bl.a. noen kommuneplaner, men registreringen er ikke komplett. For de kommuneplaner som ikke står oppført, henviser jeg til kommunekontoret i Hof som skal ha arkivert eldre materiale. Det har av praktiske årsaker ikke vært mulig å se disse i denne omgang. Miljøforhold Dokumenter om vannforskning er plassert i en undergruppe, Vann og vassdrag. Dette emnet er videreinndelt i emnegruppe Vannkvalitet og Vannforurensning. Zoologiske og botaniske dokumenter relatert til vannmiljø, se disse hovedemnene. Dokumenter om naturvern er plassert her og refererer til bl.a. vernede naturområder. Industri Industri omfatter bedrifter, store som små, som driver industriell produksjon. Dokumenter om Eidsfoss verk dominerer, men står sammen med de (2) andre dokumentene i samme kategori (Jern og metall). Landbruk Hagekunst er plassert under Landbruk, til tross for at disse dokumentene også omhandler hageanlegg som kulturminner. Grunnen til dette er at hagekunst som emne, logisk sett, mer hører hjemme under landbruk og synes være en mer brukervennlig plassering. Kultur Under Kultur er Kulturminner plassert med Kulturvern i en emnegruppe. Dette virker mest hensiktmessig, da mange av dokumentene omhandler begge emnene. Bibliografi av Åsa Ringborg

12 Gårds- og slektshistorie Ettersom dokumentene om gårder inneholder en del personalhistorie (gårdseiere) har jeg valgt å plassere disse sammen med slektshistorie. Zoologi Dokumenter om dyreliv i vann og vassdrag. Dokumenter om andre dyrearter i Hof er ikke funnet. REGISTER Til bibliografien er utarbeidet et emneregister. Det gis oppslagsmuligheter på emneord med henvisning til løpenummeret for dokumentet. Spesifisitetsprinsippet er forsøkt ivaretatt, men en får også henvisninger til nummerspennene for hovedemnet. I tillegg finnes forfatterregister (institusjoner inkludert) og tittelregister I forfatterregisteret kan en kan søke på institusjoner og personer som forfatter samt medarbeidere; illustratører, redaktører etc. Emneregister Termene i emneregisteret er ukontrollerte, dvs. en autorisert emneordliste eller tesaurus ligger ikke til grunn for valg av termer. Synonymkontroll er forsøkt ivaretatt. Det har vært ønskelig å gi oppslagsmuligheter på synonymer. Stedsnavn og lokale plasser, personnavn, navn på lokale fenomener er viktige innganger til dokumentene. Noen dokumenter er derfor tilordnet flere spesifikke emneord. Dette er gjort med hensyn til brukere som søker unike opplysninger om et lokalhistorisk emne som forekommer i få dokumenter. For eksempel har et dokument fått emneordet Fiske, selv om emnet omtales relativt marginalt i dokumentet. Andre dokumenter har kun emneord som i sin helhet dekker dokumentet. Dette gjelder en del verker om Eidsfoss/Eidsfoss verk, unntatt når personnavn og spesielle emner utgjør en betydende del i disse dokumenter. Tilordningen av emneord tar sikte på fullstendighet i de fleste tilfeller. Bibliografi av Åsa Ringborg

13 INNSAMLING AV DOKUMENTER Bruk av kilder For orientering om aktuelle emner i forhold til Hof, konsulterte jeg fagkunnige personer og institusjoner. Parallelt ble mange fagbibliografier, trykte og elektroniske, gjennomgått innenfor de emneområdene som var relevante (se liste over kilder). Det var viktig å få innsikt i relevante emner - og hvilke som antagelig ikke var det. Dette var nødvendig for å søke noenlunde rasjonelt, spesielt i en del eldre kilder (se avsnitt om vurdering av kilder). Samtidig var det vanskelig å ha bestemte avgrensninger i starten, da nye relevante emneområder kom frem i selve søkeprosessen. Samlingen i Hof folkebibliotek ble gjennomgått, likeså lokalsamlingen i Tønsberg bibliotek. Her var det foruten søking i bibliotekkatalogen også nødvendig med en del hylleskumming. De fleste innførslene er hentet fra disse to bibliotekene. Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) sine nettsider ble brukt bl.a. for å orientering om ulike begreper som er vanlige i lokalhistorisk sammenheng. Her finnes en del trykte fagbibliografien elektronisk tilgjengelige som har referanser til dokumenter relatert til Hof. Også Riksantikvarens nettsider ble brukt for å hente inn opplysninger. Andre institusjoners nettsider ble brukt for å finne definisjoner i forhold til spesielle fagområder. Kommentar til søking i et par av kildene Tidsskriftindeksen ( ) samt Bibliografi til Norges historie ( ) Disse to kildene er viktige for gjenfinning av eldre artikler. Referanser til artikkelmaterialet i Norsk tidsskriftindeks er omfattende og tidsskriftindeksen har en systematisk ordning. Søkemuligheten gis via emne- forfatter- og stedsregister, men disse registrene er vanskelige å bruke. Det mangler for eksempel henvisninger fra stedsregisteret til dokumenter om Hof. En må derfor skumme gjennom alle årgangene under hver aktuell emnegruppe for å være sikker på å få med seg alle dokumenter. Problemet er omtrent den samme i Bibliografi til Norges historie. Det er dessverre tatt lite hensyn i forhold brukervennlighet i disse eldre kildene. Bibliografi av Åsa Ringborg

14 Fortidsminnesforeningens register Det finnes to registre til årbøkene; det ene trykt ( ), det andre både trykt og elektronisk ( ). Det sistnevnte er relativt brukervennlig, med mange søkemuligheter i flere registre; topografisk, emneordregister, tittelregister. I fritekstsøk på Hof listes årgangene opp der ordet forekommer. En må derfra gå inn i den enkelt årgangen og bla seg nedover. Det er referanser til Hof i alle aktuelle årganger (dette fikk jeg bekreftet i den trykte utgaven av registret som ligger til grunn). Angående artikler for perioden Denne perioden dekkes ikke av Norsk tidsskriftindeks. En må derfor eventuelt gjennomgå aktuelle tidsskrifter separat, men dette har ikke vært mulig av tidsmessige årsaker. For historiske emner er Bibliografi til Norges historie gjennomgått i denne perioden. For lokalhistoriske dokumenter dekker Vestfoldminne samme periode, samt Fortidsminnesforeningens årbøker (bl.a. om kirkekunst). FORKLARING AV INNFØRSLENE Beskrivelse av dokumentene Bibliografien bygger beskrivelsen av dokumentene på Katalogiseringsregler (1998). Det tas sikte på fullstendighet i beskrivelsen av elementer på 1. nivå. Følgende elementer inngår i beskrivelsen: 1. Tittel- og ansvarsopplysning 2. Utgave 3. Spesielle detaljer angående materiale 4. Utgivelsesopplysninger 5. Omfang 6. Noter 7. Standardnummer I tillegg til hovedtittelen er undertitler og serietitler tatt med. I tillegg til omfang er andre fysiske detaljer inkludert, slik som opplysninger om illustrasjoner, kart etc. Det kan være verdifulle opplysninger for brukeren og spesielt relevant i denne bibliografien, med tanke på det rikholdige bildematerialet i flere dokumenter. Opplysninger om rapportnummer og lignende er plassert i notefeltet, da det synes å være mest oversiktlig for brukeren. Dette kan være en nyttig opplysning for gjenfinningen av dokumentene og derfor valgt å ta med. De fleste dokumenter er sett, med noen unntak. Disse er spesielt merket med *. Bibliografi av Åsa Ringborg

15 Bibliografien er delvis annotert. Dette er gjort i tilfeller da titlene sier lite om hva dokumentene handler om, men også i andre tilfeller da det kan være nyttig å presisere innholdet. Opplysningene til innholdsnotene er hentet fra forord, sammendrag samt fra gjennomgang av selve teksten. Enkelte regler benyttet for innførslene Ordningsord for korporasjon: kommuneplanene utgår fra en korporasjon (Hof kommune) og faller inn under kategoriene i 21.1B2. Disse dokumentene får derfor hovedinnførsel på navnet for kommunen. I følge reglene er det konvensjonelle navnet på en offentlig myndighet det geografiske navnet (24.3E): Hof. I forfatterregisteret blir en henvist til Hof fra Hof kommune. Stor bokstav er beholdt i substantiv/adjektiv for titler utkommet før 1907 (Bilag A.46K). Eksempler på beskrivelser Selvstendig publikasjon: Brøgger, Jan (Hovedordningsord) Eidsfoss kirke 100 år. - [Eidsfoss] : Jubileumskomiteen for 100-årsjubileet for Eidsfoss kirke, s. - En god del av innførslene er artikler (dvs. en del av et større dokument) funnet i større verker, tidsskrifter, årbøker m.m. Innførslene til artiklene begynner alltid med tittel / forfatteropplysning samt sidetall for artikkelen, fulgt av en note som opplyser om i hvilken publikasjon artikkelen er funnet (vertsdokumentet). Noten innledes med et understreket I: Note om innholdet i artikkelen følger på nærmest foregående rad. I-analytt: Eriksen, Erling Eidsfossbanen. S (Beskrivelsen av delen) (Ansvars- og tittelopplysninger, fysisk beskrivelse for delen) Om åpningsseremonien for Tønsberg-Eidsfossbanen i 1901 (Note) I: Vestfoldminne (Beskrivelsen av vertsdokumentet) Bibliografi av Åsa Ringborg

16 ORDFORKLARINGER Enkelte ord Omslagstittel = verket er katalogisert etter tittel på omslaget Forkortelser [ ] = skarpe klammer: når teksten er hentet fra andre steder enn de som katalogiseringsreglene foreskrever I-analytt = et dokument som er en del av annet verk (bok eller periodikum) s.n. (sine nomine) = uten navn: navn på forlegger mangler s.l. (sine loco) = uten sted: utgivelsessted mangler u.å. = uten år: utgivelsesår ukjent et al. (et alii) = og flere: flere enn tre forfattere av et verk. sic = slik står det: feilstavet ord (feil i opplysningen) i.e. (id est) = feil stavet ord, med rettelsen i skarpe klammer flere pag. = flere typer av sideangivelser bl. = blad; trykk bare på ene siden s. = trykk på begge sider ill. = illustrasjoner kol. = kolorert port. = portrett, -er diagr. = diagram tab. = tabeller b. = bind d. = del h. = hefte i.b = innbundet red. = redaktør årg. = Årgang Bibliografi av Åsa Ringborg

17 FORTEGNELSE OVER ÅRBØKER Årbøker / årsskrifter Vestfoldminne / utgitt av Vestfold historielag (1924-) Hof-minne : årsskrift for Hof historielag (2000)- Aarsberetning / Årbok for Foreningen til fortidsminnesmerkers bevaring (1845)- Andre årbøker (Refererer til årganger med artikler funnet i mine kilder) Årbok / Drammen og Oplands turistforening (1959) Årbok / Den Norske turistforening (1947/1948 Kommentar til årbøkene Hof-minne, årgangene for 2000/2005 er analysert og hver artikkel registrert med egen innførsel i bibliografien. Årgangene (fire utgivelser) er bare delvis analysert.. Dette har sin grunn i at artiklene som inngår stort sett er utklipp/smånotiser fra aviser, samt kopier av artikler i Vestfoldminne. Kun et fåtall artikler, som ikke er funnet i andre kilder, er registrert av det totale antallet. Årgang 1983/1984 har dess verre ikke vært tilgjengelig i det hele tatt. Artikler i Fortidsminnesforeningens årbøker er funnet i de to registrene for årboken ( / ). Årbøkene skiftet navn fra Aarsberetning til Årbok i 1951, men utgjør den samme ressursen. Bibliografi av Åsa Ringborg

18 KONSULTERTE PERSONER OG INSTITUSJONER Personer Green, Gert-Olav Lillehof, Aud-Marit Nordseth, Fred Skjelbred, Kristin Solbakken, Astrid Vagnild, Guro Vagnild, Sidsel Økland, Jan Øklnad, Karen Anna Institusjoner Digitalarkivet Eidsfoss verk Hof folkebibliotek Hof. Kommunekontoret Hof historielag Høgskolen i Vestfold. Avdeling Eik. Biblioteket Nasjonalbiblioteket i Oslo Nord-Jarlsbergmuseene Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) Tønsberg- og Nøtterøy bibliotek KILDER Biblio-bibliografier En del kilder og litteratur til lokalhistorie / red.: Liv Marthinsen. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Fyllingsnes, Frode. Trykte kjelder til norsk lokalhistorie : bibliografi. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

19 Hald, Odd Heide. Litteratursøking : utvalgte referanseverker. Oslo : Høgskolen i Oslo, s. Bibliografier Berntsen, Bredo Norsk natur- og miljøvernlitteratur : en annotert bibliografi / utg.av Norges naturvernforbund. Østlandske naturvernforening. - Oslo : Norges naturvernforbund, s. Berntsen, Bredo Litteratur om natur : en annotert bibliografi / Utg.av Norges naturvernforbund. - Oslo, s. Bidrag til lokal historie : bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme / redigert av Lars Løberg. 2. utg.. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Bibliografi til Norges historie / utgitt av den Norske historiske forening. 1916/ / /1979. Oslo : Universitetsforlaget, 1959-[1986] Fyllingsnes, Frode. Lokalhistorisk litteratur : bibliografi over by-og bygdebøker, regionshistorie og periodika ca Oslo. Norsk lokalhistorisk institutt, s. Haukaas, Kaare Norsk tidsskriftindeks Oslo : Universtitetsforlaget, Industriens historie i Norge : en bibliografi / redaktører: Tom Arbo Høeg, Gunnar Christie Wasberg. Oslo : Norges industriforbund, s. Høeg, Tom Arbo Norsk lokalhistorisk litteratur : Vestfold. Oslo : Universitetsforlaget i Oslo, Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsforlaget, s. Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, s. Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

20 Kleppa, Peter Norsk ornotologisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, XXIV, 213 s. Larsen, Terje Norsk stadnamnbibliografi. Oslo : Universitetet i Oslo, Institutt for namnegranskning, s. Nes, Oddvar Norsk dialektbibliografi. Oslo : Novus, s. Nordisk bibliografi for etnologi og folkloristikk / udgivet af NEFA Nordens Dokumentationsudvalg. 1969/ Helsinki : NIF/NEFA Nordens Dokumentationsudvalg, Bakka, Liv Norsk arkeologisk bibliografi Oslo : Universitetets oldsaksamling, s. Norsk lokalhistorisk litteratur : Vestfold / Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo : UBO, 1993 Ny lokalhistorisk litteratur / utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt I: Heimen. B. 16 (1973)- Pharo, Alf Lowum Register for årbøkene [Oslo] : Foreningen til norske minnesmerkers bevaring, s. Register for Fortidsminneforeningens årbøker (2006, mai 13 ) [online]. - URL: Romsaas, Heidi Miljø- og naturvern : en litteraturliste. [Oslo] : Biblioteksentralen, cop s. Schweigaard, Johan Norges topografi : bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Kristiania : [s.n.], s. Sommerfeldt, W.P. Norges topografi : bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur : tillegg / Sommerfeldt, W.P. Johan Schweigaard. [Oslo] : [s.n.], s. Sommerfeldt, W.P. Norges topografi : tillegg / W.P. Sommerfeldt, Johan Schweigaard. Oslo : [s.n.], s. Bibliografi av Åsa Ringborg

21 Sommerfeldt, W.P. Norsk tidsskriftindex 1918/ Kristiania : Steenske, Lokale bibliotekkataloger Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (2006, mai 13) [online]. URL: Hof folkebibliotek (2006, mai 13) [online]. URL: Databaser Bibsys (2006, mai 13) [online]. URL: Histhov (2006, mai 13) [online]. URL: Hov (Hovedoppgaver ) (2006, mai 13) [online]. URL: Norart (2006, mai 13) [online]. URL: Norbok (2006, mai 13) [online]. URL: Sambok (2006, mai 13) [online]. URL: Samper (2006, mai 13) [online]. URL: Kunstbib (2006, mai 13) [online]. URL: Bibliografi av Åsa Ringborg

22 Norsk lokalhistorisk institutt (2006, mai 13) [online]. URL: LITTERATURLISTE Alfabetisering/sortering : regler for norske bibliotek. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Hjortsæter, Ellen. Emneordskatalogisering : innholdsanalyse, emnerepresentasjon og lagring. Oslo : Høgskolen for journalistikk, bibliotek-og informasjonsvitenskap, s. Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og bearbeidet for norske forhold ved Inger Cathrine Spangen. 2. utg. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Langballe, Anne M. Hasund. Bibliografisk metode og teknikk : kompendium. Oslo : Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, III, 38 s. Spangen, Inger Cathrine Spangen. Katalogiseringsregler etter AACR 2 i praksis : en samling eksempler med kommentarer. 3. utg., 2. oppl. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

23 Bibliografi over litteratur om Hof kommune GENERELT [1] Bertelsen, Hans Kristian Hof/ Eidsfoss. - S : (hovedsakelig ill.) Fotografier og korte omtaler om Hof og Eidsfoss I: Bli kjent med Vestfold. - Sandefjord : Grafisk Studio & Forlag, cop [2] Christensen, Erling Eidsfoss-minner. Eidsfoss : [s.n.], s. : ill. Om handel, industri, arbeiderkultur, hverdagsliv i Eidsfoss i gamle dager ISBN [3] Grennæs, Ole Bertelsen Hof kommune : utgitt i anledning kommunejubileet [Oslo] : [Fabritius], [1937]. [48] s. : ill. Tverrfaglig beskrivelse av Hof; industri, næringsliv, samfunnsmessige forhold m.m. Omslagstittel: Kommunejubileet : Hof kommune i Vestfold [4] Helland, Amund Jordbunden i Jarlsberg og Larviks amt. Kristiania : [i kommisjon hos Aschehoug], s. - (Norges geologiske undersøgelse no. 16) Beskrivelse av skog, jordsmonn og geologi i Hof herred s Også korte omtaler av vassdragen i Hof s. 40, Bibliografi av Åsa Ringborg

24 [5] Hof bygdebok / redigert av Egil Kristoffer Sanner ; Utg. av Hof, (Våle, Ramnes og Botne kommuner). - [Hof] : (Hof sparebank), b. : ill. port. kart B. 1 : Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg b. (Fortl. pag., 1019 s.) B. 2 : Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca s. : kart [6] Hof herred. - S Generelt om Hof, litt om næringsliv og offentlige tjenester. Om gårder og gårdsnavn I: Topografisk-statistisk beskrivelse over Jarlsberg og Larviks amt : tredje del : byene og herredene / red. Amund Helland. Kristiania : Aschehoug, D. 3. (Norges land og folk) [7] Hof-minne : årsskrift for Hof historielag. [s.l] : Historielaget, Undertittelen varierer. Hver årgang utgjør to år [8] Hof-minne : Årsskrift for Hof historielag. [Ramnes] : Historielaget, [9] Jegleim L.T. Hof herred. - S Generelt om Hof herred samt om de enkelte næringene I: Det norske næringsliv : Vestfold fylkesleksikon / redaktør Johs. Sætherskar. Bergen : Det Norske Næringsliv, 1949 [10] Jensen, Hans En vannvei med kulturhistorie. - S. [ ] Skildring av Eidsfoss med omegn, vassdrag og fjell samt landskapsbeskrivelse I: Årbok / Drammen og Oplands turistforening Bibliografi av Åsa Ringborg

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I VESTFOLD

OVERORDNET BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I VESTFOLD OVERORDNET BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I VESTFOLD DEL 1: INNLEDNING Kompetansesenter for museum og arkiv (KomMA) legger frem en overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold. Arbeidet med planen

Detaljer

Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Innhold Side 3 Fra redaksjonen l Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv. norsk oversettelse med utarbeidet findeling

O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv. norsk oversettelse med utarbeidet findeling O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv norsk oversettelse med utarbeidet findeling Norsk museumsutvikling 4: 2001 Copyright NMU 2001 ISBN 82-90935-94-3 ISSN 1501-0309 NORSK MUSEUMSUTVIKLING

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

DISputten. Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Intervju med Norunn Klettum En virkelighetens Oliver Twist? Hvem tror vi at vi er? Presentasjon av styret Leder Velkommen

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E.

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000 Hus i Norge Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder Jan E. Horgen NIKU Temahefte 32 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Margarethe Wiig (1903-2002)

Margarethe Wiig (1903-2002) Solveig Andersen Prestefrue og bispinne Margarethe Wiig (1903-2002) - stemme for de stemmeløse - forfatter av samisk ABC Kilde: s. 4 Master i kristendomskunnskap AVH 5020 Våren 2013 Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

STF78 A044517 Åpen RAPPORT. Det tilgjengelige bibliotek. Sluttevaluering. Tone Øderud og Marit Hoem Kvam. SINTEF Helse

STF78 A044517 Åpen RAPPORT. Det tilgjengelige bibliotek. Sluttevaluering. Tone Øderud og Marit Hoem Kvam. SINTEF Helse STF78 A044517 Åpen RAPPORT Det tilgjengelige bibliotek Sluttevaluering Tone Øderud og Marit Hoem Kvam SINTEF Helse Januar 2005 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum Nedre Gjøvik Gård i glassverkstida 1804 1860 Av Lissie Norland Gjøvik Gårds Kultursentrum Hovedfagsoppgave i etnologi Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier Høst 1998 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn

Detaljer