Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006"

Transkript

1 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres eller kopieres for kommersielt bruk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD..1 INNLEDNING...2 EMNEOMFANG.2 EMNEAVGRENSNING...2 GEOGRAFISKE AVGRENSNINGER.3 TIDSAVGRENSNING.3 BIBLIOGRAFISK OMFANG...3 GEOGRAFISK AVGRENSNING...3 SRÅKLIG AVGRENSNING...3 TIDSAVGRENSNING 3 DOKUMENTAVGRENSNING...3 SELEKSJON/UTVALGSKRITERIER.5 ORDNING / SYSTEMATISK OVERSIKT..5 SYSTEMATISK OVERSIKT...6 KOMMENTAR TIL ORDNINGEN.6 REGISTER.8 EMNEREGISTER.8 INNSAMLING AV DOKUMENTER 9 BRUK AV KILDER...9 KOMMENTAR TIL SØKING I ET PAR AV KILDENE.9 FORKLARING AV INNFØRSLENE..10 BESKRIVELSE AV DOKUMENTENE 10 ENKELTE REGLER BENYTTET FOR INNFØRSLENE...11 EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSER..11 ORDFORKLARINGER..12 FORTEGNELSE OVER ÅRBØKER..13 ÅRBØKER...13 ANDRE ÅRBØKER..13 KOMMENTAR TIL ÅRBØKENE 13 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

3 KONSULTERTE PERSONER OG INSTITUSJONER...14 KILDER 14 LITTERATURLISTE.18 GENERELT..19 BEFOLKNING.22 ADRESSEBØKER.22 FOLKETELLINGER..22 KIRKEBØKER.24 SKATTEMATRIKLER...26 KIRKELIGE FORHOLD...27 KIRKER..27 KIRKELIV...27 MENIGHETSLIV..28 UNDERVISNING 28 GENERELT.28 SKOLER.28 HELSE OG OMSORG 30 OMSORGSTJENESTER.30 JORDMØDRE..30 KOMMUNALE FORHOLD...30 AREALBRUK / SAMFUNNSPLANLEGGING 30 ELEKTRISITETSVERK.32 TRYGDEKONTORER...32 INFORMASJONSBLAD.32 MILJØFORHOLD..32 VANN OG VASSDRAG.32 Vannkvalitet...32 Vannforurensning...36 NATURVERN..38 RADONNIVÅER...39 SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON...39 BÅTER / BÅTTRAFIKK...39 JERNBANER...40 FORENINGER OG LAG 41 ARBEIDERFORENINGER / ARBEIDERBEVEGELSER 41 IDRETTSLAG..42 UNGDOMSLAG...42 SANITETSFORENINGER..42 SKOG- OG LANDBRUKSFORENINGER..43 NÆRINGSLIV.43 BRANSJEFORTEGNELSER 43 BANKER.44 BUTIKKER..44 TURISME 46 INDUSTRI 46 JERN- OG METALLINDUSTRI..46 TREVAREINDUSTRI 50 STEININDUSTRI..51 SKOVERKSTEDER...51 SKREDDERIER...52 DUKKEFABRIKKER.52 LANDBRUK..52 GENERELT.52 HAGEKUNST..53 MEIERIDRIFT..53 MØLLER.53 SETERDRIFT...54 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

4 SKOGBRUK.54 KULLHÅNDTERING 54 TØMMERARBEID 55 HISTORIE...55 ARKEOLOGI...55 MILITÆRHISTORIE / KRIGSHISTORIE...56 PERSONALHISTORIE.57 SLEKTS- OG GÅRDSHISTORIE.58 SPRÅK...59 SPRÅKVITENSKAP.59 MÅLFØRE..59 NAVNEGRANSKNINGER.60 KULTUR...60 FRILUFTSLIV.60 FOLKEMINNE.61 KULTURMINNER OG KULTURVERN 62 MUSIKK.64 KUNST OG KUNSTHÅNDVERK...65 KIRKEKUNST.65 STØPEGODS...66 TEKSTILER 67 BOTANIKK...68 ZOOLOGI 68 VANNORGANISMER...68 GEOLOGI.70 FORFATTERREGISTER...72 TITTELREGISTER.76 EMNEREGISTER 82 Bibliografi av Åsa Ringborg 2006

5 FORORD Bibliografi over litteratur om Hof kommune Hof kommune er hovedsakelig et jord- og skogbrukssamfunn, med et samlet areal på 164 km 2 og med en betydende kultur- og industrihistorie. Antall innbyggere er ca Hof prestegjeld består av sognene Hof/Eidsfoss og Vassås. Lengst nord i kommunen ligger Eidsfoss som forvalter et industrihistorisk kulturminne, Eidsfoss verk, grunnlagt i 1697, med tilhørende hovedgård og hageanlegg. De gjenstående arbeiderboligene er vernet og hovedgården fredet. Omfanget på den lokalhistoriske litteraturen gjorde det mulig å også inkludere mer generelt materiale om Hof. Denne utvidelsen av materialet ble den største utfordringen og krevde en del arbeid med avgrensninger i forhold til dokumenter som skulle tas med. Arbeidet med å lage denne bibliografien har gitt et fint innblikk i historien om Hof, fra føydalsamfunnet Eidsfoss på 1700-tallet til brukermedvirkning i kommuneplanlegging på 1980-tallet. Jeg vil takke alle som har støttet og hjulpet meg under arbeidets gang og vil spesielt takke Jofrid Holter for støttende og inspirerende veiledning gjennom hele prosessen, samt til Unni Knutsen og Ellen Hjortsæter for hjelp med katalogisering og emneord. Dessuten rettes et takk til personale ved Tønsberg-og Nøtterøy bibliotek og Hof folkebibliotek. Bibliografi av Åsa Ringborg

6 INNLEDNING Hensikten med bibliografien er å samle litteratur skrevet om Hof kommune gjennom tidene. Den er tenkt å være et hjelpemiddel for bl.a. skoleelever som lager prosjektarbeider om sitt lokalmiljø, samt for andre som er interessert i å vite hva som er skrevet om lokalsamfunnet Hof. Dokumentene er funnet i Tønsberg bibliotek (lokalsamlingen og voksenavdelingen), Hof folkebibliotek, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Norsk vannforskningsinstitutt. En del materiale er fjernlånt, bl.a. noen av hovedoppgavene. Andre dokumenter er gjennomgått via samlinger hos privatpersoner, disse er hovedsakelig dokumenter som også er registrert i Nasjonalbibliotekets bokfortegnelse. Kommuneplanene er funnet på Hof folkebibliotek. Folketellinger, adressebøker og kirkebøker er funnet i Tønsberg bibliotek. Bibliografien består av rundt 270 innførsler. Bibliografien er delvis annotert, dvs. mange av titlene har noter som utdyper innholdet i dokumentene. EMNEOMFANG Emneavgrensning I utgangspunktet var litteraturen avgrenset mot kun lokalhistorisk materiale, men bibliografiens omfang ble ganske snart utvidet, slik at en også finner kommuneplaner, dokumenter om miljøforhold (slik som undersøkelser av vassdrag og vannkvalitet) m.m. Noen emner er lite representert. Dette skyldes mangel på tilgangen på relevante kilder. Andre emner har naturlig nok fått et større litteraturbelegg, slik som historiske emner. Litteratur om sosiale forhold burte vært registrert i større grad i bibliografien, men tilgangen på kilder i dette tilfellet har vært begrenset. Delvis har dette sin grunn i at litteratur om sosiale forhold (for eksempel sosiale tjenester, skoler, eldreomsorg) for Hof kommune har vært vanskelig å finne i mine kilder. Dokumenter om vannforskning finnes det mye av. Vassdragene i kommunen har en relativt lang tradisjon som forskningsfelt. Innsjøen Eikeren ligger delvis innenfor kommunens grenser og er nylig blitt ny drikkevannskilde for en stor del av Vestfold fylke. Dokumenter som omhandler prosessen rundt drikkevannsprosjektet er med, hovedsakelig rapporter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Kun rapporter som i vesentlig grad behandler vassdragene Bibliografi av Åsa Ringborg

7 innenfor Hofs kommunegrenser er tatt med i bibliografien. Brukere som søker ytterligere materiale anbefales å henvende seg til NIVA. Alle rapportene er søkbare på internett, noen tilgjengelige i pdf-format. Geografiske avgrensninger Hof kommune ligger i nordre Vestfold og grenser til Buskerud i nord og vest. Tettsteder er Sundbyfoss, Hof og Eidsfoss. Grenser for Hof kommune: skogsområdene som grenser mot Sande, deler av friluftsområdene Skibergfjell, Hajeren og Øksne som omfattes av kommunegrensene. Vassdrag: Eikeren (avgrenset av fylkestilhørighet til Buskerud og Vestfold), Bergsvannet (Eidsfoss) og Bergsvannet (Vassås), Grennesvannet, Hillestadvannet, Hugestadvannet, Øksneren og Hajeren. Hillestadvannet ligger delvis i Holmestrand kommune, men litteratur om vassdraget tatt med da den også berører Hof kommune Tidsavgrensing Det er ingen tidsavgrensninger for emnene som behandles i litteraturen. BIBLIOGRAFISK OMFANG Geografisk avgrensning Bibliografien tar kun med publikasjoner utgitt i Norge Språklig avgrensning De registrerte dokumentene er hovedsakelig på norsk, men noe litteratur på dansk forekommer også. Dette gjelder tilfeller når det forekommer utdrag fra danske skrifter i noen av dokumentene. Et dokument på engelsk er registrert. Tidsavgrensning Bibliografien tar med publikasjoner utgitt fra de eldste tider t.o.m Dokumentavgrensning I bibliografien finner en dokumenter i elektronisk og trykt form samt i mikroform. Audiovisuelt materiale er utelatt, likeså skjønnlitterære verker. Bibliografi av Åsa Ringborg

8 Følgende dokumenttyper er inkludert: Bøker Artikler i bøker og tidsskrifter Hovedoppgaver og avhandlinger Rapporter Årbøker og tidsskrifter Småtrykk Kataloger Plandokumenter Kirkebøker Følgende dokumenttyper er utelatt: Kart Årsmeldinger Avisartikler Lokalaviser har jeg ikke fått tid til å gjennomgå - en relevant kilde i forhold til artikler om bl.a. samfunnsforhold. Jeg henviser derfor til søking i artikkelarkivene hos Tønsbergs blad samt Jarlsberg avis (lokalavis for Holmestrand og Hof). Artiklene er delvis søkbare fra avisenes nettsider innenfor en bestemt tidsperiode. Kommunens informasjonsblad, Hof-nytt, kan også være en nyttig kilde i forhold til samfunnsmessige aspekter. Dessuten finnes det en utklippssamling for Eidsfoss i lokalsamlingen i Tønsberg bibliotek, som jeg ikke er registrert i bibliografien. Noen titler refererer til dokumenter funnet som elektronisk ressurs (internettressurser). Dette gjelder bl.a. digitaliserte folketellinger og kirkebøker hos Digitalarkivet. De sistnevnte er også tilgjengelige i trykt form samt på mikrofilm, angitt i note til hver innførsel. En innførsel i bibliografien refererer til et nettsted, men brukeren gjøres oppmerksom på at nettsider ikke nødvendigvis er permanente på samme måte som trykte dokumenter (en side kan stenges eller flyttes til annen nettadresse). Vert for nettstedet er angitt, slik at det skal være mulig å eventuelt oppspore institusjonen som har ansvaret for slike flyktige dokumenter. Bibliografi av Åsa Ringborg

9 SELEKSJON/UTVALGSKRITERIER Opptak av dokumentene begrenses ikke av noen kvalitetskriterier. Hensikten med bibliografien er å belyse hva som er skrevet om Hof, uansett faglig nivå: populære og vitenskapelige dokumenter tas med. ORDNING / SYSTEMATISK OVERSIKT Bibliografien er ordnet systematisk i hovedemner. Innførslene er ordnet alfabetisk på hovedordningsord innenfor hver emnegruppe. Jeg har valgt å lage en egen systematisk ordning uten notasjon. Hensikten med den systematisk ordningen er å samle emner som logisk og faglig hører sammen, samt at ordningen synes å være brukervennlig for de fleste brukere. Undergruppene er videre systematisk ordnet innbyrdes. Det er tilfeldig når disse står oppført i alfabetisk rekkefølge. En tittel registreres bare en gang i bibliografien, men kan ha et emne til felles med dokumenter plassert i andre emnegrupper. Det anbefales derfor å bruke emneregisteret for å finne alle dokumenter om et emne. Definisjoner av emner - det å plassere dokumenter på riktig sted, slik at brukervennligheten ble ivaretatt - bød på en del utfordringer og en lærerik del arbeidsprosessen. Hovedproblemet var hvordan en kunne definere et emnes tilhørighet (hvilket fag) samt å avgjøre hva som skulle legges vekt på i et dokument som omhandlet flere emner. Noen dokumenter ble kanskje unødig spredt rundt i ordningen, men det var den eneste løsningen i noen tilfeller. Bibliografi av Åsa Ringborg

10 Systematisk oversikt Følgende emnegrupper inngår: 1. GENERELT 2. BEFOLKNING 3. KIRKELIGE FORHOLD 4. UNDERVISNING 5. HELSE OG OMSORG 6. KOMMUNALE FORHOLD 7. MILJØFORHOLD 8. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON 9. FORENINGER OG LAG 10. NÆRINGSLIV 11. INDUSTRI 12. LANDBRUK 13. SKOGBRUK 14. HISTORIE 15. PERSONALHISTORIE 16. SLEKTS- OG GÅRDSHISTORIE 17. SPRÅK 18. KULTUR 19. KUNST OG KUNSTHÅNDVERK 20. BOTANIKK 21. ZOOLOGI 22. GEOLOGI Kommentar til emneordningen Titler som ikke har vært mulig å plassere i de eksisterende emnegruppene, har fått en egen emneinndeling, selv om det bare gjelder et dokument. Hensikten med dette er å forenkle gjenfinningen gjennom å unngå vage samlebetegnelser. I noen tilfeller, da det ikke har vært hensiktsmessig med en slik fininndeling finnes en innledende gruppe kalt Generelt. Bibliografi av Åsa Ringborg

11 Generelt om Hof Under Generelt finner en dokumenter om Hof kommune som hovedsakelig gir et tverrfaglig bilde av kommunen eller betydelige deler av kommunen, også dokumenter som bare omhandler Eidsfoss generelt. Kommunale forhold Her finner en bl.a. noen kommuneplaner, men registreringen er ikke komplett. For de kommuneplaner som ikke står oppført, henviser jeg til kommunekontoret i Hof som skal ha arkivert eldre materiale. Det har av praktiske årsaker ikke vært mulig å se disse i denne omgang. Miljøforhold Dokumenter om vannforskning er plassert i en undergruppe, Vann og vassdrag. Dette emnet er videreinndelt i emnegruppe Vannkvalitet og Vannforurensning. Zoologiske og botaniske dokumenter relatert til vannmiljø, se disse hovedemnene. Dokumenter om naturvern er plassert her og refererer til bl.a. vernede naturområder. Industri Industri omfatter bedrifter, store som små, som driver industriell produksjon. Dokumenter om Eidsfoss verk dominerer, men står sammen med de (2) andre dokumentene i samme kategori (Jern og metall). Landbruk Hagekunst er plassert under Landbruk, til tross for at disse dokumentene også omhandler hageanlegg som kulturminner. Grunnen til dette er at hagekunst som emne, logisk sett, mer hører hjemme under landbruk og synes være en mer brukervennlig plassering. Kultur Under Kultur er Kulturminner plassert med Kulturvern i en emnegruppe. Dette virker mest hensiktmessig, da mange av dokumentene omhandler begge emnene. Bibliografi av Åsa Ringborg

12 Gårds- og slektshistorie Ettersom dokumentene om gårder inneholder en del personalhistorie (gårdseiere) har jeg valgt å plassere disse sammen med slektshistorie. Zoologi Dokumenter om dyreliv i vann og vassdrag. Dokumenter om andre dyrearter i Hof er ikke funnet. REGISTER Til bibliografien er utarbeidet et emneregister. Det gis oppslagsmuligheter på emneord med henvisning til løpenummeret for dokumentet. Spesifisitetsprinsippet er forsøkt ivaretatt, men en får også henvisninger til nummerspennene for hovedemnet. I tillegg finnes forfatterregister (institusjoner inkludert) og tittelregister I forfatterregisteret kan en kan søke på institusjoner og personer som forfatter samt medarbeidere; illustratører, redaktører etc. Emneregister Termene i emneregisteret er ukontrollerte, dvs. en autorisert emneordliste eller tesaurus ligger ikke til grunn for valg av termer. Synonymkontroll er forsøkt ivaretatt. Det har vært ønskelig å gi oppslagsmuligheter på synonymer. Stedsnavn og lokale plasser, personnavn, navn på lokale fenomener er viktige innganger til dokumentene. Noen dokumenter er derfor tilordnet flere spesifikke emneord. Dette er gjort med hensyn til brukere som søker unike opplysninger om et lokalhistorisk emne som forekommer i få dokumenter. For eksempel har et dokument fått emneordet Fiske, selv om emnet omtales relativt marginalt i dokumentet. Andre dokumenter har kun emneord som i sin helhet dekker dokumentet. Dette gjelder en del verker om Eidsfoss/Eidsfoss verk, unntatt når personnavn og spesielle emner utgjør en betydende del i disse dokumenter. Tilordningen av emneord tar sikte på fullstendighet i de fleste tilfeller. Bibliografi av Åsa Ringborg

13 INNSAMLING AV DOKUMENTER Bruk av kilder For orientering om aktuelle emner i forhold til Hof, konsulterte jeg fagkunnige personer og institusjoner. Parallelt ble mange fagbibliografier, trykte og elektroniske, gjennomgått innenfor de emneområdene som var relevante (se liste over kilder). Det var viktig å få innsikt i relevante emner - og hvilke som antagelig ikke var det. Dette var nødvendig for å søke noenlunde rasjonelt, spesielt i en del eldre kilder (se avsnitt om vurdering av kilder). Samtidig var det vanskelig å ha bestemte avgrensninger i starten, da nye relevante emneområder kom frem i selve søkeprosessen. Samlingen i Hof folkebibliotek ble gjennomgått, likeså lokalsamlingen i Tønsberg bibliotek. Her var det foruten søking i bibliotekkatalogen også nødvendig med en del hylleskumming. De fleste innførslene er hentet fra disse to bibliotekene. Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) sine nettsider ble brukt bl.a. for å orientering om ulike begreper som er vanlige i lokalhistorisk sammenheng. Her finnes en del trykte fagbibliografien elektronisk tilgjengelige som har referanser til dokumenter relatert til Hof. Også Riksantikvarens nettsider ble brukt for å hente inn opplysninger. Andre institusjoners nettsider ble brukt for å finne definisjoner i forhold til spesielle fagområder. Kommentar til søking i et par av kildene Tidsskriftindeksen ( ) samt Bibliografi til Norges historie ( ) Disse to kildene er viktige for gjenfinning av eldre artikler. Referanser til artikkelmaterialet i Norsk tidsskriftindeks er omfattende og tidsskriftindeksen har en systematisk ordning. Søkemuligheten gis via emne- forfatter- og stedsregister, men disse registrene er vanskelige å bruke. Det mangler for eksempel henvisninger fra stedsregisteret til dokumenter om Hof. En må derfor skumme gjennom alle årgangene under hver aktuell emnegruppe for å være sikker på å få med seg alle dokumenter. Problemet er omtrent den samme i Bibliografi til Norges historie. Det er dessverre tatt lite hensyn i forhold brukervennlighet i disse eldre kildene. Bibliografi av Åsa Ringborg

14 Fortidsminnesforeningens register Det finnes to registre til årbøkene; det ene trykt ( ), det andre både trykt og elektronisk ( ). Det sistnevnte er relativt brukervennlig, med mange søkemuligheter i flere registre; topografisk, emneordregister, tittelregister. I fritekstsøk på Hof listes årgangene opp der ordet forekommer. En må derfra gå inn i den enkelt årgangen og bla seg nedover. Det er referanser til Hof i alle aktuelle årganger (dette fikk jeg bekreftet i den trykte utgaven av registret som ligger til grunn). Angående artikler for perioden Denne perioden dekkes ikke av Norsk tidsskriftindeks. En må derfor eventuelt gjennomgå aktuelle tidsskrifter separat, men dette har ikke vært mulig av tidsmessige årsaker. For historiske emner er Bibliografi til Norges historie gjennomgått i denne perioden. For lokalhistoriske dokumenter dekker Vestfoldminne samme periode, samt Fortidsminnesforeningens årbøker (bl.a. om kirkekunst). FORKLARING AV INNFØRSLENE Beskrivelse av dokumentene Bibliografien bygger beskrivelsen av dokumentene på Katalogiseringsregler (1998). Det tas sikte på fullstendighet i beskrivelsen av elementer på 1. nivå. Følgende elementer inngår i beskrivelsen: 1. Tittel- og ansvarsopplysning 2. Utgave 3. Spesielle detaljer angående materiale 4. Utgivelsesopplysninger 5. Omfang 6. Noter 7. Standardnummer I tillegg til hovedtittelen er undertitler og serietitler tatt med. I tillegg til omfang er andre fysiske detaljer inkludert, slik som opplysninger om illustrasjoner, kart etc. Det kan være verdifulle opplysninger for brukeren og spesielt relevant i denne bibliografien, med tanke på det rikholdige bildematerialet i flere dokumenter. Opplysninger om rapportnummer og lignende er plassert i notefeltet, da det synes å være mest oversiktlig for brukeren. Dette kan være en nyttig opplysning for gjenfinningen av dokumentene og derfor valgt å ta med. De fleste dokumenter er sett, med noen unntak. Disse er spesielt merket med *. Bibliografi av Åsa Ringborg

15 Bibliografien er delvis annotert. Dette er gjort i tilfeller da titlene sier lite om hva dokumentene handler om, men også i andre tilfeller da det kan være nyttig å presisere innholdet. Opplysningene til innholdsnotene er hentet fra forord, sammendrag samt fra gjennomgang av selve teksten. Enkelte regler benyttet for innførslene Ordningsord for korporasjon: kommuneplanene utgår fra en korporasjon (Hof kommune) og faller inn under kategoriene i 21.1B2. Disse dokumentene får derfor hovedinnførsel på navnet for kommunen. I følge reglene er det konvensjonelle navnet på en offentlig myndighet det geografiske navnet (24.3E): Hof. I forfatterregisteret blir en henvist til Hof fra Hof kommune. Stor bokstav er beholdt i substantiv/adjektiv for titler utkommet før 1907 (Bilag A.46K). Eksempler på beskrivelser Selvstendig publikasjon: Brøgger, Jan (Hovedordningsord) Eidsfoss kirke 100 år. - [Eidsfoss] : Jubileumskomiteen for 100-årsjubileet for Eidsfoss kirke, s. - En god del av innførslene er artikler (dvs. en del av et større dokument) funnet i større verker, tidsskrifter, årbøker m.m. Innførslene til artiklene begynner alltid med tittel / forfatteropplysning samt sidetall for artikkelen, fulgt av en note som opplyser om i hvilken publikasjon artikkelen er funnet (vertsdokumentet). Noten innledes med et understreket I: Note om innholdet i artikkelen følger på nærmest foregående rad. I-analytt: Eriksen, Erling Eidsfossbanen. S (Beskrivelsen av delen) (Ansvars- og tittelopplysninger, fysisk beskrivelse for delen) Om åpningsseremonien for Tønsberg-Eidsfossbanen i 1901 (Note) I: Vestfoldminne (Beskrivelsen av vertsdokumentet) Bibliografi av Åsa Ringborg

16 ORDFORKLARINGER Enkelte ord Omslagstittel = verket er katalogisert etter tittel på omslaget Forkortelser [ ] = skarpe klammer: når teksten er hentet fra andre steder enn de som katalogiseringsreglene foreskrever I-analytt = et dokument som er en del av annet verk (bok eller periodikum) s.n. (sine nomine) = uten navn: navn på forlegger mangler s.l. (sine loco) = uten sted: utgivelsessted mangler u.å. = uten år: utgivelsesår ukjent et al. (et alii) = og flere: flere enn tre forfattere av et verk. sic = slik står det: feilstavet ord (feil i opplysningen) i.e. (id est) = feil stavet ord, med rettelsen i skarpe klammer flere pag. = flere typer av sideangivelser bl. = blad; trykk bare på ene siden s. = trykk på begge sider ill. = illustrasjoner kol. = kolorert port. = portrett, -er diagr. = diagram tab. = tabeller b. = bind d. = del h. = hefte i.b = innbundet red. = redaktør årg. = Årgang Bibliografi av Åsa Ringborg

17 FORTEGNELSE OVER ÅRBØKER Årbøker / årsskrifter Vestfoldminne / utgitt av Vestfold historielag (1924-) Hof-minne : årsskrift for Hof historielag (2000)- Aarsberetning / Årbok for Foreningen til fortidsminnesmerkers bevaring (1845)- Andre årbøker (Refererer til årganger med artikler funnet i mine kilder) Årbok / Drammen og Oplands turistforening (1959) Årbok / Den Norske turistforening (1947/1948 Kommentar til årbøkene Hof-minne, årgangene for 2000/2005 er analysert og hver artikkel registrert med egen innførsel i bibliografien. Årgangene (fire utgivelser) er bare delvis analysert.. Dette har sin grunn i at artiklene som inngår stort sett er utklipp/smånotiser fra aviser, samt kopier av artikler i Vestfoldminne. Kun et fåtall artikler, som ikke er funnet i andre kilder, er registrert av det totale antallet. Årgang 1983/1984 har dess verre ikke vært tilgjengelig i det hele tatt. Artikler i Fortidsminnesforeningens årbøker er funnet i de to registrene for årboken ( / ). Årbøkene skiftet navn fra Aarsberetning til Årbok i 1951, men utgjør den samme ressursen. Bibliografi av Åsa Ringborg

18 KONSULTERTE PERSONER OG INSTITUSJONER Personer Green, Gert-Olav Lillehof, Aud-Marit Nordseth, Fred Skjelbred, Kristin Solbakken, Astrid Vagnild, Guro Vagnild, Sidsel Økland, Jan Øklnad, Karen Anna Institusjoner Digitalarkivet Eidsfoss verk Hof folkebibliotek Hof. Kommunekontoret Hof historielag Høgskolen i Vestfold. Avdeling Eik. Biblioteket Nasjonalbiblioteket i Oslo Nord-Jarlsbergmuseene Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) Tønsberg- og Nøtterøy bibliotek KILDER Biblio-bibliografier En del kilder og litteratur til lokalhistorie / red.: Liv Marthinsen. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Fyllingsnes, Frode. Trykte kjelder til norsk lokalhistorie : bibliografi. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

19 Hald, Odd Heide. Litteratursøking : utvalgte referanseverker. Oslo : Høgskolen i Oslo, s. Bibliografier Berntsen, Bredo Norsk natur- og miljøvernlitteratur : en annotert bibliografi / utg.av Norges naturvernforbund. Østlandske naturvernforening. - Oslo : Norges naturvernforbund, s. Berntsen, Bredo Litteratur om natur : en annotert bibliografi / Utg.av Norges naturvernforbund. - Oslo, s. Bidrag til lokal historie : bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme / redigert av Lars Løberg. 2. utg.. Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt, s. Bibliografi til Norges historie / utgitt av den Norske historiske forening. 1916/ / /1979. Oslo : Universitetsforlaget, 1959-[1986] Fyllingsnes, Frode. Lokalhistorisk litteratur : bibliografi over by-og bygdebøker, regionshistorie og periodika ca Oslo. Norsk lokalhistorisk institutt, s. Haukaas, Kaare Norsk tidsskriftindeks Oslo : Universtitetsforlaget, Industriens historie i Norge : en bibliografi / redaktører: Tom Arbo Høeg, Gunnar Christie Wasberg. Oslo : Norges industriforbund, s. Høeg, Tom Arbo Norsk lokalhistorisk litteratur : Vestfold. Oslo : Universitetsforlaget i Oslo, Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsforlaget, s. Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, s. Kleppa, Peter Norsk botanisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

20 Kleppa, Peter Norsk ornotologisk bibliografi Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, XXIV, 213 s. Larsen, Terje Norsk stadnamnbibliografi. Oslo : Universitetet i Oslo, Institutt for namnegranskning, s. Nes, Oddvar Norsk dialektbibliografi. Oslo : Novus, s. Nordisk bibliografi for etnologi og folkloristikk / udgivet af NEFA Nordens Dokumentationsudvalg. 1969/ Helsinki : NIF/NEFA Nordens Dokumentationsudvalg, Bakka, Liv Norsk arkeologisk bibliografi Oslo : Universitetets oldsaksamling, s. Norsk lokalhistorisk litteratur : Vestfold / Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo : UBO, 1993 Ny lokalhistorisk litteratur / utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt I: Heimen. B. 16 (1973)- Pharo, Alf Lowum Register for årbøkene [Oslo] : Foreningen til norske minnesmerkers bevaring, s. Register for Fortidsminneforeningens årbøker (2006, mai 13 ) [online]. - URL: Romsaas, Heidi Miljø- og naturvern : en litteraturliste. [Oslo] : Biblioteksentralen, cop s. Schweigaard, Johan Norges topografi : bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Kristiania : [s.n.], s. Sommerfeldt, W.P. Norges topografi : bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur : tillegg / Sommerfeldt, W.P. Johan Schweigaard. [Oslo] : [s.n.], s. Sommerfeldt, W.P. Norges topografi : tillegg / W.P. Sommerfeldt, Johan Schweigaard. Oslo : [s.n.], s. Bibliografi av Åsa Ringborg

21 Sommerfeldt, W.P. Norsk tidsskriftindex 1918/ Kristiania : Steenske, Lokale bibliotekkataloger Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (2006, mai 13) [online]. URL: Hof folkebibliotek (2006, mai 13) [online]. URL: Databaser Bibsys (2006, mai 13) [online]. URL: Histhov (2006, mai 13) [online]. URL: Hov (Hovedoppgaver ) (2006, mai 13) [online]. URL: Norart (2006, mai 13) [online]. URL: Norbok (2006, mai 13) [online]. URL: Sambok (2006, mai 13) [online]. URL: Samper (2006, mai 13) [online]. URL: Kunstbib (2006, mai 13) [online]. URL: Bibliografi av Åsa Ringborg

22 Norsk lokalhistorisk institutt (2006, mai 13) [online]. URL: LITTERATURLISTE Alfabetisering/sortering : regler for norske bibliotek. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Hjortsæter, Ellen. Emneordskatalogisering : innholdsanalyse, emnerepresentasjon og lagring. Oslo : Høgskolen for journalistikk, bibliotek-og informasjonsvitenskap, s. Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og bearbeidet for norske forhold ved Inger Cathrine Spangen. 2. utg. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Langballe, Anne M. Hasund. Bibliografisk metode og teknikk : kompendium. Oslo : Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, III, 38 s. Spangen, Inger Cathrine Spangen. Katalogiseringsregler etter AACR 2 i praksis : en samling eksempler med kommentarer. 3. utg., 2. oppl. Oslo : Norsk bibliotekforening, s. Bibliografi av Åsa Ringborg

23 Bibliografi over litteratur om Hof kommune GENERELT [1] Bertelsen, Hans Kristian Hof/ Eidsfoss. - S : (hovedsakelig ill.) Fotografier og korte omtaler om Hof og Eidsfoss I: Bli kjent med Vestfold. - Sandefjord : Grafisk Studio & Forlag, cop [2] Christensen, Erling Eidsfoss-minner. Eidsfoss : [s.n.], s. : ill. Om handel, industri, arbeiderkultur, hverdagsliv i Eidsfoss i gamle dager ISBN [3] Grennæs, Ole Bertelsen Hof kommune : utgitt i anledning kommunejubileet [Oslo] : [Fabritius], [1937]. [48] s. : ill. Tverrfaglig beskrivelse av Hof; industri, næringsliv, samfunnsmessige forhold m.m. Omslagstittel: Kommunejubileet : Hof kommune i Vestfold [4] Helland, Amund Jordbunden i Jarlsberg og Larviks amt. Kristiania : [i kommisjon hos Aschehoug], s. - (Norges geologiske undersøgelse no. 16) Beskrivelse av skog, jordsmonn og geologi i Hof herred s Også korte omtaler av vassdragen i Hof s. 40, Bibliografi av Åsa Ringborg

24 [5] Hof bygdebok / redigert av Egil Kristoffer Sanner ; Utg. av Hof, (Våle, Ramnes og Botne kommuner). - [Hof] : (Hof sparebank), b. : ill. port. kart B. 1 : Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg b. (Fortl. pag., 1019 s.) B. 2 : Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca s. : kart [6] Hof herred. - S Generelt om Hof, litt om næringsliv og offentlige tjenester. Om gårder og gårdsnavn I: Topografisk-statistisk beskrivelse over Jarlsberg og Larviks amt : tredje del : byene og herredene / red. Amund Helland. Kristiania : Aschehoug, D. 3. (Norges land og folk) [7] Hof-minne : årsskrift for Hof historielag. [s.l] : Historielaget, Undertittelen varierer. Hver årgang utgjør to år [8] Hof-minne : Årsskrift for Hof historielag. [Ramnes] : Historielaget, [9] Jegleim L.T. Hof herred. - S Generelt om Hof herred samt om de enkelte næringene I: Det norske næringsliv : Vestfold fylkesleksikon / redaktør Johs. Sætherskar. Bergen : Det Norske Næringsliv, 1949 [10] Jensen, Hans En vannvei med kulturhistorie. - S. [ ] Skildring av Eidsfoss med omegn, vassdrag og fjell samt landskapsbeskrivelse I: Årbok / Drammen og Oplands turistforening Bibliografi av Åsa Ringborg

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 15. juni 2012 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 12 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel Fakta: Kirke

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel Fakta: Kirke Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune Objekt nr.: HOF-03-001 Kulturminnetype: Navn Kirke Eidsfoss kirke og kirkegård Fylke: Vestfold Fylkesnr. : Kommune: Hof Kommunenr.: 0714 Sted: Eidsfoss

Detaljer

7. Folketellingen 1801

7. Folketellingen 1801 7. Folketellingen 1801 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentet 3.1.1. Folketellingen 1801 er enestående. Det er fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Katalogiseringsregler

Katalogiseringsregler Vedlegg til S-2012/25 Revisjon av BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler Til møte i Bibliografisk gruppe 17.10.2012 Katalogiseringsregler 1.1F2 Forfatternavn tatt fra forordet 28.06.82 I Katalogiseringsregler

Detaljer

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Marinbiologi Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Tips til nyttig litteratur Vi i utvalg for marinbiologi ønsker å gi tips til litteratur som kan være nyttig i forbindelse med den

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert 2016-06-07 Til hjelp ved katalogisering av trykte periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet. I malen er aktuelle MARC-felt med de mest

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu KLASSE REKRUTT 1 Ole Gunnar Holland Knutsen 12 12 12 12 48 Gull 2 Camilla Håkedal Nøtterø 10 10 10 7 37 Sølv 3 Hanna Håkedal Nøtterø 9 8 8 10 35 Bronse 4 Fredrik Wikerøy Nøtterø 8 4 6 9 27 7 Adrian Herland

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsstudiene

HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsstudiene HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsstudiene Emnegruppe Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 BOKMÅL Nynorsk side 5 5 vedlegg Eksamen

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 10. august 2012 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider: 8 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Et av Midt-Norges første industrisamfunn. Arbeidet med å bevare restene etter Mostadmark jernverk ( ) og noe historikk.

Et av Midt-Norges første industrisamfunn. Arbeidet med å bevare restene etter Mostadmark jernverk ( ) og noe historikk. MOSTADMARK JERNVERK Et av Midt-Norges første industrisamfunn. Arbeidet med å bevare restene etter Mostadmark jernverk (1653 1880) og noe historikk. Historisk Artikkel Malvikbladet 4.de februar 2012 Mostadmark

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi Politihistorisk bibliografi Norsk Politihistorisk Selskap har i en tid ønsket å utarbeide en bibliografi om norsk politihistorie, og høsten 2008 ble bibliotekar Frode Thomassen engasjert for å utføre arbeidet.

Detaljer