Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett"

Transkript

1 Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl på Folkets Hus *** Hjemmeside: E-post:

2 1 Styret i 2012 Styret har i inneværende periode bestått av: Rolf Gellein, styreleder Arnulf Lothe, kasserer. Kjersti Iden, styremedlem Arnfinn Jensen, styremedlem. Jan Olav Harstad, styremedlem. Silje Grande Henriksen, styremedlem Styret har gjennomført 11 styremøter i perioden. I tillegg er det avholdt et informasjonsmøte og en ekstraordinær generalforsamling. 2 Styresaker 2012 Nedenfor følger en kort omtale av utvalgte styresaker i perioden. 2.1 Vann- og avløpsprosjektet Kommunen er så å si ferdig med detaljprosjekteringen og arbeider nå med utarbeidelse av anbudsdokumenter. Tidsplanen for oppstart er august 2013 med ferdigstillelse årsskiftet 2014 /15. Etterarbeider og beplantning vil foregå ut over våren Vi har avtalt med kommunen at det gjennomføres 2 informasjonsmøter før oppstart. Det første møtet i mai vil bli brukt til informasjon om kostnader / avtaler og det neste møtet i august umiddelbart før oppstart blir et møte med entreprenøren hvor medlemmene får orientering om den praktiske gjennomføringen med spørsmål fra medlemmene. 2.2 Belysning på det interne gangveinettet I forbindelse med at det nå skal graves i så å si alle gangveier, har styret gjort en vurdering av om det i samme grøft bør legges en kabel for belysning langs gangveiene. Vi har ikke noe detaljert kostnadsanslag. Prisen vil i imidlertid ligge i størrelsesorden 2,5-3 millioner kroner. Avhengig av Generalforsamlingens reaksjon vil styret jobbe videre med dette og eventuelt komme med forslag på et av møtene før prosjektet igangsettes. 2.3 Avfallsløsninger Follo Ren skiftet høsten 2012 ut sekkestativene i Ski kommune med rullecontainere. I den ekstraordinære generalforsamlingen i september ble det vedtatt at grendelaget ønsker å erstatte sekkestativene på feltet med nedgravde containere for papp og papir. Follo Ren har informert om at dagens renovasjonsordning både for restavfall og papir kan fortsette inntil grendelaget har fått den nye løsningen på plass. På garasjelagsledermøtet i januar ble det i denne sammenheng valgt en prosjektgruppe til å forestå planlegging og innhenting av tilbud på en slik løsning. Vi viser i denne sammenheng til punkt hvor prosjektgruppen presenterer sin innstilling.

3 2.4 Fellesområdene Styret har gjort avtale med Velforbundet om vedlikehold av lekeplassene med tilhørende internkontrollprosedyrer. De foretar en periodevis kontroll og vurdering av sikkerheten på lekeplassene på feltet. Det skal rapporteres fortløpende om avvik fra offentlige normer og forskrifter. I henhold til avtale vil Velforbundet, i forståelse med styret, utbedre de avvik som blir dokumentert. Enkelte av lekeapparatene må skiftes ut enten på grunn av at de inneholder giftstoffer som etter dagens standarder er forbudt, eller at funksjonaliteten ikke er sikker nok. Velforbundet forestår denne utskiftingen i forståelse med styret og garasjelagene. I kontrakten med Velforbundet inngår også beising av lekeapparatene. Styret har revidert grendelagets internkontrollbok. Årlig kontroller og utbedringer av lekeplassene dokumenteres i denne. Det er innkjøpt og plassert ut gjerder i akebakken for å forsøke å avgrense komposten. Styret er fortsatt usikker på hvor lenge vi skal opprettholde muligheten for å deponere hageavfall i akebakken. Til tross for gjentatte oppfordringer til å bruke bakken bare til hageavfall, rapporterer entreprenøren som tømmer at han finner mye som ikke er kompost sammen med hageavfallet. Dette er avfall grendelaget må betale ekstra for å bli kvitt. Det er også kommet reaksjoner fra naboene på at hageavfallet «eser utover», - folk er ikke flinke nok til å gå oppover i bakken med trillebåren. Styret er likevel innstilt på å prøve en sesong til, - om grendelagets medlemmer ikke etterlever at akebakken bare skal brukes til å deponere hageavfall som kan kvernes, vil bakken bli stengt. Mange av de trærne (særlig bjørk og furu) som ble plantet da feltet var nytt er nå blitt svært store. Enkelte av disse står utsatt til for vær og vind og kan representere fare i uvær med sterk vind.. Styret vil i samarbeide med fagfolk foreta en kartlegging av faremomentene og etablere periodisk tilsyn vedr. dette i grendelagets IK-håndbok. Trær og busker på områder utenom fellesområdene er den enkelte huseiers ansvar. I forbindelse med vedlikehold av grendelagets grønne vekster har styret som kjent planer om å få laget en grøntplan for beskjæring, felling og nyplanting av busker og trær i et lengre tidsperspektiv. Det eksisterer en beplantningsplan utarbeidet av kommunegartneren fra årene feltet ble etablert. Styret har vært i kontakt med bla. UMB og andre for å få hjelp til en oppdatering / utarbeidelse av en ny plan. Planleggingen vil bli kostbar, - nyplanting enda dyrere. Styret har derfor valgt å legge hele prosjektet «på is» ettersom vi står foran store investeringer i oppgraderingen av vann- og avløpsnettet og gangveiene. Det er lagt inn midler til dette i langtidsbudsjettet med ,- kr/år for årene 2015 til Garasjelagene Feltet er delt i alt 13 garasjelag organisert rundt de respektive boenheters garasjeanlegg/lekeplasser. Garasjelagene ledes av en garasjelagsleder, valgt for to år med en nestleder som overlapper og overtar som leder når ny nestleder tiltrer, jf. vedtektenes 7. På grendelagets hjemmesider er det opprettet en egen fane for garasjelagene hvor både oppgaver og organisering er dokumentert. Styret har ønske om å involvere garasjelagene i arbeid på fellesområdene i større grad enn det som har vært situasjonen de siste årene slik vedtektene legger opp til. En forutsetning for dette er at styret har god kontakt med de som til enhver tid er garasjelagsledere. Med bakgrunn i dette vil styret opprettholde praksis med å avholde årlig møter med garasjelagslederne. Siste møte ble avholdt i januar 2013 og handlet denne gang i det alt vesentlige om den nye renovasjonsløsningen. Referat fra møtet ligger på hjemmesiden sammen med en oppdatert rulleringsliste over garasjelagsledere.

4 Garasjelagsledere 2013 Garasjelag Navn Adresse Telefon Mailadresse A Janne Solberg Bakker Markveien 3D B Tommy Svendsen Finstadveien 10B C Ragnhild Østbye Finstadveien 14F D Jens Døvik Finstadveien 18N E Tore V.Eikum Atriumveien 11C F Nicolay Gjersøe Atriumveien 9E G Knut A.Iden Markveien 7 B H Hilda Kongsness Atriumveien 10C / / J Kjell Binderø Atriumveien 15B K Bent Granby Markveien 11K L Erik Gøthesen Markveien 15 F M Espen Dekko Markveien 19 F Rune Huseby Markveien 19 E S Håkon Torfinn Karlsen Markveien 23 N Grendelagets hjemmesider Etter at grendelaget har hatt store tekniske problemer med hjemmesiden de siste årene, er nå grendelaget i ferd med å etablere en løsning som synes tilfredsstillende. Styret vil i samarbeide med Velforbundet utvikle hjemmesidene videre og etter hvert innlemme flere web-baserte løsninger som etter hvert tilbys av Velforbundet. Styret vil fortløpende legge ut de dokumenter som vurderes som nyttige for beboerne. Alle referater fra styremøter ligger også på hjemmesiden under fanen for «Styret». På første side vil du finne datoer for fremtidige styremøter. Styret oppfordrer beboerne til dialog med styret, gjerne med forslag til punkter som styret bør ta hånd om. På hjemmesiden ligger det også informasjon til nye beboere og potensielle kjøpere/meglere. Grendelagets langtidsplan med budsjett er en del av denne informasjonspakken. Også i 2013 vil informasjonsskriv som tidligere ble distribuert i postkassene bli lagt ut på hjemmesiden med en melding på til den enkelte når slike skriv er lagt ut. 2.7 Medlemskap i Velforbundet og forsikring Grendelaget er medlem i Velforbundet. Gjennom medlemskapet følger en kollektiv forsikring gjennom KLP som dekker grendelagets ansvar på lekeplassene og skader i forbindelse med dugnadsarbeid organisert av grendelaget. Forsikringen gjelder for grendelagets medlemmer. Forsikringsvilkårene ligger på grendelagets hjemmeside. Gjennom Velforbundet har Grendelaget også søkt, og fått innvilget, delvis refusjon for betalt mva. i løpet av året. Styret har videre tegnet en styreansvarsforsikring hos Chartis, begrenset til 5 millioner kr, jf. vedtektenes Grendelagsavgiften Fremleie av boenheter har økt de siste årene, noe som også har bidratt til merarbeid på grunn av at leietakere ikke har ansvar for grendelagsavgiften og heller ikke gir beskjed til eier om kravet. Gjennomsnitt over de siste 10 årene er at det er ca. 40 (ca. 15 %) medlemmene som ikke betaler grendelagsavgiften innen de frister som er satt. For å få bedre kontroll på dette har styret tegnet et abonnement med et eksternt firma på et faktureringssystem inklusive KID-løsning. For å få til en effektiv og billig distribusjon av fakturaer blir disse nå sendt elektronisk. I denne sammenheng er alle beboere blitt oppfordret til å meddele oss adressen sin. Styret har nå fått respons fra de fleste, men vi mangler fortsatt noen adresser (i underkant av 10).

5 For de som ikke har adresser eller ikke ønsker å motta faktura på mail, vil faktura fortsatt bli distribuert i postkassen. For disse vil det belastes et faktureringsgebyr, og dette vil være tilfelle så lenge vi må opprettholde den manuelle rutinen med å legge faktura i postkassene. Flere beboerne har forespurt hva grendelagsavgiften omfatter og nedenfor er de viktigste elementene fra budsjetterte kostnader i 2013 listet opp 2.9 Privat byggeaktivitet Styret registrerer at det foregår stor aktivitet på byggefronten (terrasser, nytt panel, nye vinduer, boder med mer). I det store og hele er dette positive bidrag til å opprettholde standarden på feltet, men styret registrerer også en del feilskjær som bidrar til det motsatte. Styret minner om at det skal sendes melding til styret ved alle arbeider som medfører fasadeendring, i tillegg til den kommunale søknadsprosessen. I denne sammenheng viser vi til de generelle reglene om estetikk som ble vedtatt av generalforsamlingen i Styret registrerer også at enkelte av boligeierne på feltet ikke etterlever grendelagets regler om vedlikehold av egen bolig. Verst er det naturligvis for eierne selv som risikerer store utgifter når bl.a. råten får tatt overhånd. Særlig motiverende er det heller ikke for andre eiere som ønsker å holde sine hus i orden, - spesielt i rekkehus hvor manglende vedlikehold blir godt synlig Kabel-tv Avtalen med Canal Digital løper fortsatt i 2 år. I grendelagsavgiften inngår abonnementet Komplett Mini fra Canal Digital. Gjennom denne avtalen gis alle boenheter tilgang til internettabonnementet Mini og HDVPR dekoder med Digital Grunnpakke. I tillegg rabatterte priser på IP-telefoni. Oppgradering av internetthastighet og tilleggskanaler ut over det som ligger i grunnpakken må avtales særskilt med Canal Digital Canal Digital har det siste året gjort enkelte utbedringer på vårt nett. Alle skal derfor nå ha gode TV-signaler. Styret anmoder alle som skal grave på sin eiendom om å vise forsiktighet og sørge for at kabler blir påvist av den instans som har kompetanse til dette. Dessverre er ikke grendelagets kabelnett alltid tegnet inn på kartene, slik at hver enkelt må vise ekstra varsomhet ved graving i områder der kabeltraseene går Brøyting og strøing Styret valgte igjen høsten 2012 å innhente flere tilbud på brøyting og strøing på feltet. Det var flere interessenter, og etter forhandlinger med to tilbydere fikk Ole K. Karlsrud fornyet kontrakten for sesongen 2012/2013. Brøyting på feltet er en utfordring. Styret har informert om at den enkelte beboer er medansvarlig for å lette arbeidet for brøytemannskapene blant annet ved å fjerne gjenstander som lett kan bli skadet. Videre sliter mannskapene med trær og hekker som vokser ut i gangveiene til tross for at styret hver høst sender en oppfordring både til huseierne og garasjelagene om å klippe trær og hekker før vinteren. Vi har i perioder klaget

6 både på utførelsen av jobben, spesielt på manglende brøyting av parkeringsplassene, for sen brøyting etter et snøfall og uforsvarlig kjøring i forbindelse med sandstrøing. For kommende vintersesong vil vi innhente tilbud fra flere tilbydere enn fra de to vi hittil har brukt. Det har vært hensatt en del biler på parkeringsplassene som ikke er i daglig bruk. Dette er i strid med vedtektene, og vanskeliggjør brøyting og legger beslag på viktige parkeringsplasser. Styret har besluttet at slike biler skal taues bort for eiers regning etter at det er forsøkt varsling av eier. Både styret og enkelte beboere har uttrykt misnøye med den jobben som er utført av Karlsrud. Misnøyen går først og fremst på at det brukes for stor traktor og snøfres til jobben og at det sporadisk har hendt at et gangveistrekk ikke er blitt brøytet før etter klage. Noen har også klaget på at brøytingen skjer for sent etter snøfall. Dette må vi leve med så lenge vi har en brøyter som har flere kunder, - vi kan ikke forvente at vi alltid skal ha prioritet Parkering på feltet Styret har gjennomført parkeringskontroller på feltet og gjennom melding på feilparkerte biler minnet om parkeringsbestemmelsene i vedtektene. Etter styrets vurdering er feilparkering og kjøring på gangveiene fortsatt et betydelig problem. Vinteren gjør at konsekvensene av feilparkering blir større. Brøyting og strøing av gangveier blir hindret. Avskiltede «langtidsparkerte» biler opptar hardt tiltrengte parkeringsplasser og er til hinder for brøyting av parkeringsplassene. Det samme gjelder for biler til de beboere som ikke bruker garasjene sine og derigjennom opptar parkeringsplasser unødig. Styret opplever oppgaven som «parkeringsvakter» både som tidkrevende og ubehagelig. Ubehagelig i den forstand at vi får kritikk for at vi ikke følger opp vedtektene og kritikk og mishagsytringer fra eiere av feilparkerte biler når vi gjør det. Dette er tydeligvis en oppgave vi «aldri kan vinne»! Styret foreslår derfor å engasjere et parkeringsselskap til jobben. Se pkt forslag til vedtektsendringer. Plassering av tilhengere er en utfordring på feltet. Noen oppbevarer hengere i egen hage og noen oppbevarer hengere på grøntområdet ved akebakken. Ingen av disse løsningene er tilfredsstillende og styret vil vurdere alternativer og en nærmere regulering av hvor tilhengere kan plasseres.

7 3 Regnskap og revisjon 2012

8

9

10

11 4 Forslag 4.1 Forslag til vedtektsendringer Styret har satt i gang arbeid med en gjennomgang av vedtektene med tanke på å skape større samsvar mellom «kart og terreng». Tiden på den ordinære generalforsamlingen er imidlertid for knapp til en ryddig og skikkelig gjennomgang av alle forslag til endringer. Mens vi venter på denne større gjennomgangen og oppdateringen av vedtektene ønsker styret å foreslå endringer i noen paragrafer. For denne generalforsamlingen fremmer vi forslag om endringer i paragrafene 15 og 23. Dette er endringer som er enkle å ta stilling til. Styret er innstilt på å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling hvor vedtektene bli tema Forslag til endringer i vedtektenes Kjøring parkering på det interne veinettet, grøntarealer, lekeplasser og arealer utenfor parkeringsplassene. Styret bruker fortsatt mye tid på oppfølging av vedtektenes parkeringsbestemmelser. En kontrollrunde på feltet tar mellom 2 og 3 timer. Første runde for å registrere parkerte biler med sted og klokkeslett, andre runde etter min. for å sjekke at bilene fortsatt er parkert. Loggføring og dokumentasjon med brev til «synderen», og senere telefoner og korrespondanse på mail med unnskyldninger og forklaringer. Særlig hyggelig er det heller ikke å utfordre naboskapet på denne måten. Selv om dette er en viktig oppgave, er naturligvis dette tid vi skulle brukt til helt andre ting som ville tjene fellesskapet bedre. Vi markedsfører feltet som et skjermet boligområde hvor det skal være trygt for de minste å utfolde seg. Kjøring på gangveiene ut over det høyst nødvendige skal derfor unngås. Som kjent har vi gjennom sirkulærer og informasjonsskriv minnet om kjøring og parkering. Parkeringsproblemene skyldes ikke mangel på informasjon, det bekreftes av tilbakemeldingene fra «synderne», - reglene gjelder bare ikke meg. Fremkommelighet for utrykningskjøretøyer er et annet viktig argument, spesielt når biler blir stående på gangveien over natten. Styret vil derfor foreslå at oppfølging av parkeringsreglene i vedtektene settes bort til profesjonelle. Styret ønsker ikke et av de «aggressive» parkeringsselskapene for oppgaven. I en diskusjon og møter med flere av selskapene mener vi at vi har funnet et selskap som er villige til å håndheve bestemmelsene slik de er fastsatt i vedtektene. Dette betyr at det fortsatt blir tillatt med nødvendig av- og pålessing, bilvask osv. Oppfølgingen vil derimot bli langt tettere enn dagens sporadiske «kontroller». Det er også selskapets erfaring at mye av dagens «bekvemmelighetskjøring» og «skal bare-kjøring» reduseres. Selskapet har en referanseliste på ca. 100 borettslag/boligsameier. Styret har vært i kontakt med to som bekrefter selskapets holdninger. Begge har overlatt oppgaven til selskapet etter at de først har gått veien om «egenoppfølging». Introduksjon av parkeringsselskapet krever at innkjørsel til gangveiene fra offentlig vei skiltes. I forbindelse med skilting for parkering vil det være mulig å henge opp skilter for husnummererings- og Barn leker, - Kjør forsiktig - skilter. Vi har mange besøkende som syns det er vanskelig å finne frem på feltet. Som det vil fremgå foran innebærer styrets forslag ingen skjerping av parkeringsbestemmelsene. Forslaget innebærer bare en overføring av oppfølgingen fra styret til parkeringsselskap. Styrets forslag til vedtak: Dagens punkter i 15 c) og d): c) Håndheving av grendelagets parkeringsbestemmelser.

12 Overtredelse/brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre tilleggsavgift og/eller borttauing av kjøretøy for eiers regning. Tilleggsavgift følger Ski kommunes til enhver tid gjeldende satser, borttauing av kjøretøy skjer for eiers regning. d) Grendelagets styre håndhever grendelagets parkeringsbestemmelser. Minimum to styremedlemmer må godkjenne bøtelegging eventuell borttauing. Forut for ilegging av sanksjoner skal varsel om feilparkering legges på kjøretøyet. Erstattes ned: c) Håndheving av grendelagets parkeringsbestemmelser. Grendelagets parkeringsbestemmelser håndheves av parkeringsselskap tilsluttet Norges Parkeringsforening/Parkeringsklagenemda. Kontrollfrekvens og gebyr følger standarden for tilsvarende kontrollområder som parkeringsselskapet har avtaler med. Ingen avtaler skal gjøres med mer enn ett års varighet. d) går ut. Styrets subsidiære innstilling: Ingen i det sittende styre ønsker å prioritere tid til å følge opp bestemmelsene under pkt. c og d (med forbehold om holdningen til nye styremedlemmer ). Vedtektene er generalforsamlingens «arbeidsinstruks» til styret. Når styret nedprioriterer å bruke tid til å følge opp disse bestemmelsene må generalforsamlingen gjøre noe, - enten med vedtektene eller styret. I dette tilfellet mener styret det er riktig å gjøre noe med vedtektene. Dersom styret ikke får tilslutning til sitt forslag om utsetting av parkeringsoppfølging, foreslår styret derfor subsidiært følgende: Forslag til vedtak: Håndhevingsbestemmelsene i vedtektenes 15 c og d tas ut Forslag til endringer i vedtektenes 23, Grendelagets styre. Siden GF i 2007 gjorde vedtak om å omgjøre styrets vararepresentant til et fast styremedlem, har grendelagets styre bestått av 6 medlemmer. Styret har gjennom de siste periodene arbeidet med utsetting av oppgaver til profesjonelle aktører. Etter hvert som oppfølgingen av tidligere oppgaver også endrer karakter (kjøp av tjenester, avtaleoppfølging ol), foreslår styret at antallet medlemmer i Grendelaget Nordre Finstad 1 reduseres fra seks til fem. Styrets erfaring med å engasjere prosjektgruppe for spesielle oppgaver er positiv. Denne løsningen er også riktig med tanke på å utnytte medlemmenes kompetanse i forskjellige sammenhenger. Dagens andre avsnitt i 23: Styret består av leder, kasserer og fire styremedlemmer. Valgperioden er to år, med tre styremedlemmer på valg hvert år. Styrets forslag: 23 Grendelagets styre, avsnitt 2 Styret består av leder, kasserer og tre styremedlemmer. Alle velges særskilt. Valgperioden er to år, med tre av styrets medlemmer på valg det ene året og to medlemmer på valg påfølgende år.

13 4.2 Andre forslag fra styret Forslag / innstilling fra prosjektgruppen Nedgravde avfallsløsninger. Etter vedtak om vurdering av «nedgravde søppelcontainere» på generalforsamlingen 10. oktober 2012 oppnevnte grendelagets styre en gruppe på tre medlemmer for å utrede og fremme forslag på en løsning i tråd med generalforsamlingens ønske. Følgende medlemmer har sittet i prosjektgruppen: Jens Døvik Håkon Karlsen Steinar Braathen Gruppen fikk seg forelagt vedtaket fra generalforsamlingen og startet med å vurdere mulig punkter for plassering av avfallsstasjoner. Ved flere av de punkter som var presentert til generalforsamlingen var det ikke mulig å grave på grunn av vann/kloakk, elektriske ledninger eller ledninger fra Telenor og Canal Digital. Gruppen har gjennomført befaringer med representanter fra Ski Kommune og Follo Ren og hadde i tillegg gode kart for elektriske ledninger m.m. I sitt arbeid har gruppen videre lagt vekt på: God fordeling over hel området. Rimelig avstand fra alle boenheter til avfallsplass. Ikke kjøring på internveier med store tunge lastebiler. (For tunge for den veistandard det er på internveiene.) Minst mulig bruk av parkeringsplasser. Gruppens forslag er tre avfallsstasjoner i hver av veiene Finstadveien, Atriumveien og Markveiens nedre del. På grunn av høyspentledningen er det ikke mulig å etablere avfallsstasjoner i Markveien fra Finstadveien og ned til skolen. Vedlagte kart viser aktuelle plasseringer For en del av punktene vil det være nødvendig å nytte parkeringsplasser. Men om løsning med bruk av beholdere for hver husstand velges, må det nyttes en del av de samme parkeringsplassene. Grendelagets medlemmer var, innen 15. januar igjennom garasjelagsleder, invitert til å gi kommentarer og peke ut de plasser de mener er best for eget naboområde. Det kom inn en rekke kommentarer. Ingen av disse var direkte mot forslagene, men det var noen kommentarer om plassering, parkeringsplasser etc. Alle kommentarer ble gjennomgått og så langt som mulig, tatt hensyn til. Kravspesifikasjon ble i slutten av januar sendt til 6 leverandører. Tre leverandører svarte med tilbud. Alle forslag ble vurdert og konklusjon ble gjort i samarbeid med styret. I vurderingen er det lagt vekt på: Seriøsitet og kunnskap om oppgaven. Produktkunnskap og erfaring. Tidligere installasjoner. Ønske om avtale med en part og at det var tidligere erfaring og samarbeid Mellom de utførende parter. Total pris for hele installasjonen. Med utgangspunkt i kravspesifikasjon, leverandørenes forslag, prosjektgruppens og styrets vurderinger foreslås: - Det graves ned 9 containere for restavfall og 9 for papp/papir, lokalisert til samlingspunkter, slik det fremkommer på vedlagte kart. Området omkring avfallsstasjonen tilbakestilles.

14 Kontrakt skrives etter generalforsamlingen og leveringstid kan være opp til uker. Etter de opplysninger som nå foreligger vil kostnadene for den enkelte husstand være på ca. kr per husstand. Styrets forslag til vedtak Det graves ned 9 containere for restavfall og 9 for papp/papir, lokalisert til samlingspunkter, slik det fremkommer på vedlagte kart. Kontrakt skrives etter generalforsamlingen og leveringstid kan være opp til uker. Faktura sendes huseierne atter at kontraktsforhandlinger er sluttført og avtale er underskrevet av partene.

15 4.2.2 Honorar til styrets medlemmer Frem til nå har styregodtgjørelsen (kostnadsdekning styret) vært satt til kr kr for styret som helhet. Styret har selv fordelt godtgjørelsen seg imellom. Dagens «kostnadsdekning» til styremedlemmene (maks. kr ,-) blir ikke lenger akseptert uten kostnadsdokumentasjon av grendelagets revisor, og må derfor delvis innberettes som lønn. For året 2012 har revisor satt en grense på 6000 kr som kostnadsdekning med delvis dokumentasjon. Godtgjørelse utover dette må derfor utbetales som styrehonorar (lønn), dog uten oppgaveplikt. Styret vurderer det derfor slik at en ordning med lønn/honorar for utført styrevervansvar/-arbeide er en bedre ordning for grendelaget. Dette vil gjøre det lettere å skaffe frem kandidater til styrevervene og også gjøre at styremedlemmer vil føle større ansvar i sine roller. Forslag: Styrevervene skal honoreres med lønn. Styrehonorarene skal være på linje med styregodtgjørelser i andre boligsameier som er sammenlignbare og som er medlemmer av Velforbundet. Styret ber om generalforsamlingens godkjennelse for følgende godtgjørelser: Styreleder ,- Kasserer ,- Styremedlemmer ,- I tillegg skal styrets medlemmer ha dekket faktiske kostnader etter regning 4.3 Innkomne forslag fra medlemmene Forslag fra Ove Sørlie, Finstadveien 14 G, vedrørende trafikksikring og parkering på feltet. Begrunnelse: Grendelaget Nordre Finstad I er ikke et borettslag, men består av 260 boenheter som alle er selveiere. De aller fleste av disse følger reglene i vedtektene og en må derfor unngå å innføre ordninger som overstyrer eller detaljstyrer alle beboere. Tiltak som innføring av parkeringsvakter er av den typen som ikke løser problemer, men heller vil skape krangel og uvennskap. De fleste har vel hørt om, lest om eller kanskje erfart parkeringsselskapers holdninger ønsker vi slike tilstander og er det nødvendig? Forslag: I forbindelse med asfalteringen i vann- og kloakkprosjektet skal styret sørge for at det anlegges et tilstrekkelig antall fartsdempere/dumper for å hindre uvettig og unødvendig kjøring. Styret skal i sine regelmessige Infoskriv informere om feilaktig parkering av biler på feltet slik at beboerne selv kan vurdere samtaler/tiltak med de aktuelle «synderene». Styrets innstilling Styrets oppfatning er at trafikksikring og parkering på feltet er uavhengig av om vi er selveiere eller borettslag. Det som er viktig for styret er hva flertallet av beboere ønsker. Gjennom vedtektene er det klart at beboerne ikke ønsker parkering inne på feltet. Styret kan ikke se at fartsdumper vil hindre parkering på gangveier og plener.

16 Evt. fartsdumper på nærmere 3 km gangveier vil dessuten bli uforholdsmessig dyrt. Styret legger også vekt på fremkommelighet for utrykningskjøretøy. I tillegg vil det vanskeliggjøre snøbrøyting. Basert på styrets erfaring, er det heller ikke informasjon og påminnelser som mangler. Svært mange informasjonsskriv inneholder påminnelser om reglene uten at det har hatt synlig effekt. Styrets oppfølging av vedtektene og samtaler med syndere har heller ikke hatt ønsket virkning. Styrets innstilling er at forslaget nedstemmes Forslag fra Jan Olav Harstad, Atriumveien 8 D om å tillate at vindfang på atriumhus bygges i full høyde Forslag/begrunnelse: Grendelaget v/styret og/eller estetisk utvalg kontakter Ski kommune og ber om en endring av, eller tillegg i reguleringsplanen! Per i dag er det ingen kontroll på hvem som bygger hva, hvor eller hvordan det bygges og det har ingen konsekvens om regelverket ikke følges. Positive tiltak som er med på og «stramme» opp inntrykket bør derfor oppmuntres fra Grendelagets side ved at styret ber Ski Kommune om følgende: Inngangspartier på atriumhusene tillates bygget i full høyde dersom nabovarsel er underskrevet. Taket SKAL/MÅ være «flatt» og gesimsen følger eksisterende med samme type beslag. Vindu ut mot gangveien tillates om underkant vindu er 2,1 meter over terreng/gangvei. Kravet om 1,5 meter fra gangvei til yttervegg endres til 0,8 meter. (det er ikke mulig med 1,5 meter avstand på mer enn svært få av atriumhusene og dispensasjon er visstnok en formalitet) Fordeler med å tillate dette er: Problemer med overganger mellom inngangspartiets tak og eksisterende yttervegger blir på denne måten redusert. Feltets opprinnelige inntrykk kan igjen nærme seg da gevinsten ved å bygge om eksisterende inngangspartier blir bedre lysforhold og takhøyde. Styret oppfordrer «byggesaksavdelingen» til følgende: Dersom tegninger av tiltaket og signerte nabovarsler er sendt inn sammen med øvrige dokumenter bes byggesaksavdelingen tillate tiltaket så lenge det er flate tak og konstruksjonen for øvrig følger Norsk Standard. Styrets innstilling: Styret gir forslagstilleren rett i at mye av den tilfeldige byggevirksomheten og variantene skyldes mangelfull oppfølging fra kommunen. Dette kan allikevel ikke være noe argument for at "det er fritt frem" for alle tiltak. Ihht. «Grendelagets estetiske retningslinjer» skal vindfang bygges etter de retningslinjer som i sin tid ble anbefalt av ark. Herman Riseng, - flatt tak i normal etasjehøyde. Styret er delt i spørsmålet om at det å introdusere nok en varaiant av atriumhusene er svar på en ønsket «oppstramming» av et mangfold av fasader som allerede eksisterer, og som Generalforsamlingen 2012 har lagt begrensninger på gjennom Grendelagets estetiske retningslinjer». Styrets forslag til vedtak: Styret inviterer GF 2013 til å fatte vedtak om gjeldende retningslinjer skal endres eller ikke.

17 5 Budsjett Forslag til budsjett for året 2013 Tekst regnskap 2012 budsjett 2013 Merknader Ordinær grendelagsavgift Vedlikeholdsfond lekeplasser, veier og parkeringsplasser Ekstraordinær grendelagsavgift Sum grendelagsavgift pr. adresse Grendelagsavgift med forfall 1. februar Grendelagsavgift med forfall 1. september Ekstraordinær grendelagsavgift med forfall 1. juni Tekst regnskap 2012 Budsjett 2013 Merknader Inntekter Grendelagsavgift Grendelagsavgift uten vedlikeholdsfond Grendelagsavgift til vedlikeholdsfondet Årlig avsetning til vedlikehold av veier Ekstraordinær grendelagsavgift til vedlikeholdsfondet Vedtak på GF 2011 om ekstraordinær avgift Sum grendelagsavgift Andre inntekter - ikke momspliktig Eierskiftegebyr, annonser, mm Dreiftkostnader Infrastruktur Vedlikehold av veier og parkeringsplasser Snøbrøyting Brøyting og deponering av snø, sandstrøing Parkeringskontroll Årlig kostnad + skilting (engangskostnad) Kabel-TV-anlegg Støm til antenneforsterkere Avfallsconteinere Kontroll og vedlikehold av avfallskontainere TV, telefon og bredbåndstjenester TV-abonnement (CD har varslet prisøkning i 2013) Vann og avløp Fellesarealer Lekeplasser Oppfølging av vann- og avløpsprosjektet konsulentbistand Sluk, vann og kloakk Spyling av tette kloakkrør (Eventuelle lekkasjer bekostes av vedlikeholdsfondet) Fellesarealer Stell og vedlikehold av fellesarealerrydding av hageavfall Lekeplasser Vedlikeholdsavtale inkl. IK, utbedringer av lekeapparater Administrasjon Regnskap og revisjon Regnskapsfører, revisor, fakturering Kostnadsdekning/Honorar til styremedlemmer Styreleder: , Kasserer , 3 styremedlemmer arbeidgiveravgift Kontorrekvisita mm Kopiering, kontorrekvisita mm (I 2012 delvis også bekostet av styrets medlemmer) Diverse administrasjon Juridisk bistand mm Sum driftskostnader

18 6 Valg Styremedlemmene Jan Olav Harstad (tok et ekstra år i styret med tanke på kloakkprosjektet,- som nå i sin helhet blir administrert av kommunen), Arnfinn Jensen, Kjersti Iden og Arnulf Lothe er på valg. Styremedlemmene Silje Grande Henriksen og Rolf Gellein er ikke på valg. Valgperioden er på to år. Til valgkomité foreslås de som går ut av styret: Kjersti Iden, Jan Olav Harstad og Arnfinn Jensen. Ski revisjonsbyrå ved Gunhild Eikevold foreslås gjenvalgt. Generalforsamlingen oppfordres til å foreslå kandidater til gjennomgang av vedtektene. Ski, 16..mars 2013 For styret i Grendelaget Nordre Finstad I Rolf Gellein styreleder

19 Fullmakt Vedtektenes 18 om stemmerett og fullmakter: 18 Stemmerett Eier/bygsler av tomt på feltet som er ajour med innbetalingen av grendelagsavgift har en stemme på generalforsamling og i andre sammenhenger hvor det stemmes innen grendelaget. Stemmerett kan utøves ved skriftlig fullmakt, enten ved generell eller avgrenset til spesielle saker. En beboer kan ikke representere mer enn to andre beboere ved fullmakt. Jeg gir med dette (navn og adresse) fullmakt til å stemme på mine vegne ved den ordinære generalforsamlingen i Grendelaget Nordre Finstad I, torsdag 4. april Fullmaktsgiver (navn og adresse) Dato / signatur fullmaktsgiver

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012 Grendelaget Nordre Finstad I www.nordrefinstad.no e-post: styret@nordrefinstad.no PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012 Det var til sammen 75 stemmeberettigede, inkludert

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2013. Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 1830 på Folkets Hus

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2013. Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 1830 på Folkets Hus Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2013 Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 1830 på Folkets Hus *** 1. Styret i 2013 Styret har siden siste generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 7 Ordinært Styremøte Tir 10. januar 2012 2000-2210 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Onsdag 29. april 2009. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

105. TOF. August 106. TOF. Oktober

105. TOF. August 106. TOF. Oktober Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 27. april 2010 1900-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Hans Christian Kruse GB305 Rolf

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte Man 6. febr. 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Hans Christian Kruse GB305

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 4 Ordinært Styremøte 23. august 2011 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 7. juni 2011 2000-2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009

ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009 FLAGGET ET STED FOR TRIVSEL OG TRYGGHET Styret ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009 Styrets sammensetning og ansvarsfordeling 2008 Eirik Osberg Økonomiansvarlig, primærkontakt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Rolf Kristian i GB215

Møtereferat. Møtested: Hos Rolf Kristian i GB215 Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 9 Ordinært Styremøte 11. jan. 2011 2000-2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Tone Flusund GB268 Hans Christian

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Neste styremøte: 08.04.2013 Neste byggesakmøte: Ikke satt. Møtt: Øystein, Knut, Fritz, Geir, Knut Erik, Aase Bjørg. Protokolltilførsler Godkjenning av styreremøtereferat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010.

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010. Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 mai/juni 2010 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim wwwstokkanhaugenno Dugnad mandag 21 juni fra kl 1730 Det vil bli gjennomført dugnad i forkant av St Hans,

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Dugnadsansvarlig(V): Arrangementer/lekeplasser(V): Håvard Olsen Ilona Mussler Sverre Iversen Alexander Wulff

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått)

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg VEDTEKTER (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 Kinnskogen Radio/TV- anlegg (heretter kalt KjennRTV) er en selvstendig forening bestående av medlemmer som er tilknyttet

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN:

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN: Innkalling til årsmøtet i Hagabråten Vel 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Onsdag 11. april kl 19.00-21.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtaksdato: 26. mars 2007 Dato for ikrafttredelse:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13 september 2007 1. FORMÅL... 3 2. GYLDIGHET...

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Nyveilia grendelag Versjon 2010-A INFORMASJON TIL MEDLEMMER

Nyveilia grendelag Versjon 2010-A INFORMASJON TIL MEDLEMMER Informasjon Velkommen til Nyveilia grendelag Dette skrivet har som hensikt først og fremst å gi informasjon til nye beboere. Det bes om at den beholdes i husstanden slik at den kan gis videre ved salg

Detaljer

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015 Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten Vel,

Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten Vel, Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten Vel, 3. april, 2013 Sted: Stallkroen, Øvrevoll Antall deltagere som har signert fremmøteprotokoll: Fagertunveien: 8 Tollef Grav vei: 14 Capralhaugen: 4 Totalt: 27 Dette

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2013... 4 2.1 REGNSKAP

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132

Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132 Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132 Styret oppfordrer alle vellets medlemmer om å møte på årets generalforsamling. Det er kun gjennom høy deltakelse på årsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer