Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren

2 Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet... 3 Mål... 3 Organisering Avløpsgruppas representanter i 2013:... 4 Økonomi Inntekter Budsjett og utgifter Aktiviteter Møteaktivitet... 5 Felles forskrift... 5 Seminar om rensedammer... 6 Erfaringsutveksling... 6 Prosjekter i Jæren Vannområde... 6 Studietur... 7 WebGIS Avløp Jærvassdrag... 8 Informasjonsutveksling Prioriterte områder Resultat Vedlegg

3 Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet Aksjon Jærvassdrag inviterte i 2006 kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, Interkommunalt Vann, Avløp og Renovasjon (IVAR) og Fylkesmannen i Rogaland til å delta i en egen arbeidsgruppe på avløpssektoren. Fra 2006 til 2010 var avløpsgruppa finansiert med statlig støtte. Klif ga da beskjed om at interkommunalt samarbeid på avløpsområdet kunne finansieres av avløpsgebyrene. I 2010 vedtok Styringsgruppa i AJV/Jæren Vannområde å videreføre Avløpsgruppa i 3 nye år, I 2013 ble en ytterligere videreføring tatt opp i avløpsgruppa og arbeidsgruppa i Jæren Vannområde. Både avløpsgruppa og arbeidsgruppa ønsket å videreføre avløpsgruppa med egen sekretær i 2 nye år, , fram til nye forvaltningsplan for vann er utarbeidet i Jæren vannområde sendte ut forespørsel om videreføring av spleiselag for drift av avløpsgruppa og alle kommunene ga positiv tilbakemelding, under forutsetning av at eksisterende finansieringsmodell med spleiselag mellom kommuner og Fylkeskommune videreføres. Styringsgruppa vedtok å videreføre avløpsgruppa i med sekretær i 40 % stilling, finansiert gjennom et spleiselag mellom Fylkeskommunen v/jæren Vannområde og kommunene på Jæren. I slutten av 2014 ble det utarbeidet ny prosjektbeskrivelse for Avløpsgruppa for perioden Avløpsgruppa og Jæren vannområde ønsker å fortsette samarbeidet med egen sekretær for avløpsgruppa inn i tiltaksperioden for vannforvaltningsplanen for Rogaland. Behovet for samarbeid og samordning, erfaringsutveksling og nettverksbygging ansees å være like stort i årene fram mot Det ble vedtatt i Jæren Vannområdeutvalg at kommunene vil få ny forespørsel fra sekretariatet i Jæren Vannområde i løpet av 2015 om videre deltakelse i et spleiselag mellom kommunene. Mål Målet med avløpsgruppa er å bedre samarbeidet om felles utfordringer og prosjekter på tvers av kommunegrensene, drive erfaringsutveksling og kompetanseheving, for dermed å minske avrenningen fra private og offentlige avløpsanlegg til vassdragene på Jæren. Avløpsgruppa har som formål: faglig utveksling felles tilrettelegging koordinering av ressursbruk og økt ressurstilgang legge grunnlag for flere tilførselsreduserende tiltak enn kommunene normalt har anledning til ut fra kapasitetshensyn skal omfatte tiltak i spredt bebyggelse og i tettbygd strøk Organisering 2014 Arbeidet i Avløpsgruppa er organisert med representanter fra alle de 8 kommunene på Jæren, Jæren Vannområde v/rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland v/ miljøvernavdelingen, IVAR og avløpsgruppas sekretær. Representanten fra Fylkesmannen har ledervervet Stavanger kommune nestlederen. 3

4 Avløpsgruppas representanter i 2014: Åsta Egelandsaa, Randaberg kommune Kristin Bringedal/Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune Rune Lian, Sola Kommune Raymond Berington Johansen, Gjesdal kommune Eirik Sør-Reime, Hå kommune Terje Romslo, Klepp kommune Ingerid Pegg/Anne Kirstine Lindvang, Time kommune Kirsten Vike/Leif Are Pettersen, Sandnes kommune Eline Furre, IVAR Elin Valand, Rogaland Fylkeskommune Mariann Størksen, Fylkesmannens miljøvernavd. Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Nestleder avløpsgruppen Sekretær Vannområde Jæren Leder avløpsgruppen Sekretær avløpsgruppen Det har også vært en del utskiftinger av representanter i avløpsgruppen i 2014 pga endring av ansettelsesforhold i kommunene. Økonomi 2014 Inntekter 2014 Inntekter Kr Fra deltakerkommunene (kr ,- per kommune) kr ,00 Fra Fylkeskommunen/Jæren Vannområde kr ,00 Sum kr ,00 Budsjett og utgifter 2014 Budsjett Diverse Lønn driftsutgifter Totalt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter Lønn Diverse driftsutgifter Totalt Lønn sekretær kr ,00 kr ,00 Diverse driftsutgifter kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 4

5 Aktiviteter 2014 Møteaktivitet Avløpsgruppa har hatt 4 møter i Representanter fra avløpsgruppa har også deltatt på fellesmøter i Jæren vannområde. Jæren vannområde har hatt flere samarbeidsmøter i 2014 hvor både frivillige tiltak i landbruket, avløpsgruppa og fylkesmannens miljøvern- og landbruksavdeling er representert. Dette samarbeidsforumet har stor betydning for samarbeid og samhandling internt i Jæren Vannområde. Felles forskrift Figur 1. Det er mange formelle prosesser som må tilfredsstilles ved utarbeidelse av forskrifter. Her kunngjøringsannonse ved høring av forskrift. Arbeid med å få fullført høring og endelig behandling av felles Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde på avløp fortsatte i Den lokale forskriften for gebyrer er et viktig virkemiddel for kommunene når de skal følge opp sine forpliktelser på avløpsområdet. Et felles system for tilsyn skal arbeides fram underveis i forskriftsarbeidet. Kommunenes arbeid med myndighetsforvaltning på avløpsområdet finansieres av gebyrer. Forskriften ble lagt ut på høring med mål om endelig vedtak i alle kommunene i løpet av året. På slutten av 2014 gjensto endelig behandling av forskriften i to av kommunene. Forskriften skal trå i kraft Arbeid med kunngjøring av forskrift fullføres våren Videre samarbeid felles system for tilsyn og gebyrer videreføres i En utredning om samarbeid og tilsynsopplegg skal være klar til sommeren, i tide til innspill til økonomiplanbehandling i kommunene. 5

6 Seminar om rensedammer Figur 2. I tillegg til skriftlig invitasjon ble seminaret også annonsert i aktuelle aviser på Jæren. I samarbeid med frivillige tiltak i landbruket arrangerte avløpsgruppa seminar om rensedammer, hvor også rensedammenes betydning for håndtering av overvann fra urbane områder var et tema. Viktige tema på seminaret i tillegg til rensedammer var lokal overvannshåndtering og graving i og nær vassdrag. Erfaringsutveksling Mange tema har blitt tatt opp og diskutert i avløpsgruppa for erfaringsutveksling og med tanke på mulig videre samarbeid, i tillegg til tilsyn og felles gebyrforskrift. Som eksempler kan nevnes avløpsløsninger for hytter, godkjenning av minirenseanlegg, vann- og avløp i næringsbygg i landbruket, bruk av gebyrmidler på avløp, løsningsstrategier for avløp i spredt bebyggelse, trykkavløpssystemer og lekkasjesøk. Prosjekter i Jæren Vannområde Avløpsgruppa har også bidratt til prosjektbeskrivelse og oppfølging av prosjekt for undersøkelse av miljøgifter i overvannssystemer på Forus. Arbeidet kan vøre viktig for å vurdere kjemisk tilstand i ferskvannsforekomster som er påvirket av overvann fra urbane områder. Kommunene som er berørt må her vurdere hvordan de skal følge opp resultatene fra arbeidet. 6

7 Studietur september arrangerte avløpsgruppa studietur til Morsa- og Drammensregionen for å se på kommunesamarbeid på avløpsområdet og gjennomføring av tilsyn med avløpsanlegg. Den 17. september besøkte vi Morsa hvor det ble holdt innlegg fra flere kommuner, vannområder samt Driftsassistansen i Østfold, med tema samarbeid, tilsyn og sanering av avløp. Dagen ble avsluttet med befaring og tilsynsbesøk på et større privat felles avløpsanlegg, Bjørnerødvannet renseanlegg, samt et minirenseanlegg for en husstand. Figur 3. Befaring til Bjørnerødvannet renseanlegg. Et par av grunneierne, som eier og driver «grendeanlegget», viser oss rundt forteller om bakgrunn og drift. Her ved slambehandlingsanlegget. Den første delen av dagen den 18. september besøkte vi Tilsynskontoret for mindre renseanlegg i Lier kommune, som er vertskommune for all saksbehandling og oppfølging av mindre avløpsanlegg for kommunene i Drammensregionen. Dagen ble avsluttet med besøk hos Godt Vann Drammensregionen hvor kommunene og IKS samarbeider på mange områder innen vann og avløp, og hvor samarbeidet om Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg har sitt utspring. Erfaring fra studietur Et detaljert referat fra studietur er vedlagt. Løsningstrategier Hovedinntrykk som vi satt igjen med etter samtaler og foredrag på studieturen er viktigheten av gode utredninger av mulige løsninger før igangsetting av saneringsprosjekt i spredt bebyggelse. Kommunene bør ha et bevisst forhold til og en strategi for hvordan de ønsker å håndtere avløp i spredt bebyggelse, for eksempel i hovedplan- og handlingsplanarbeid. Gjerne avklart med nabokommuner dersom det er felles vannforekomster. Både i Haldenvassdraget, Morsa og i Drammensregionen hadde erfaring med at det var ikke godt nok utredet når de startet sanering i spredt bebyggelse. Dersom de hadde utredet alternativer ville det vært flere tilknyttet offentlig, flere felles private ledninger tilknyttet offentlig anlegg, flere trykkavløpsystem, og flere grendeanlegg i stedet for minirenseanlegg. 7

8 Årsak er blant annet erfaringene med drift- og vedlikehold av minirenseanlegg. Siden de begynte med systematisk tilsyn i Østfold-området i 2008 har det vært en del nokså nedslående resultater. Selv om det er godkjente anlegg er det mangler ved anleggene, ved installasjon og for dårlig drift. De jobber videre med utvikling av minirenseanleggene i samarbeid med faginstanser og leverandører, slik at situasjonen kan bli bedre der det er, og fortsatt skal være, private renseanlegg. Drammensregionen og Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg har tatt lærdom av egne og andres erfaringer og jobber sammen med kommunenes VA-avdelinger for å lage gode utredninger av mulige løsninger som legges fram for beslutning politisk, før en går i gang med tiltak. Altså både utrede og forankre før gjennomføring. Formelt kommunesamarbeid Når det gjelder evne til gjennomføring, både praktisk og økonomisk, er det nødvendig med kommunesamarbeid. Den enkelte kommune klarer ikke å følge opp sitt myndighetsansvar på en god måte uten samarbeid. Det kan være viktig å ha ansatte som på heltid er dedikert til oppgavene. Det er også viktig for å få utnyttet finansieringsordningen med gebyrer for saksbehandling og kontroll. Samarbeid gir også bedre faglig kompetanse, kontinuitet og fleksibilitet. Kommunene kan samarbeide om hele saksområdet i forurensningsforskriften, både myndighetsutøvelse og praktisk gjennomføring. Dersom kommunene skal samarbeide om myndighetsutøvelsen må det opprettes en samarbeidsavtale, for eksempel en vertskommunemodell slik som Drammensregionen har gjort, da myndighetsoppgaver ikke kan delegeres til et IKS. I Østfold har de en annen samarbeidsløsning. Der gjør Driftsassistansen, som er et IKS, tjenester for kommunene på både organisering, gjennomføring og fakturering av tilsyn, mens saksbehandling av utslippssaker, saneringssaker og pålegg ved store feil gjøres av den enkelte kommune. WebGIS Avløp Jærvassdrag 6 av kommunene på Jæren, samt Fylkesmannen og Jæren Vannområde, investerte i 2006 i WebGIS Avløp for å få oversikt over de mindre private avløpsanleggene i regionen. Systemet gir både kommunen og regionale myndigheter oversikt over type anlegg og mengde utslipp til de forskjellige vannforekomstene. Det var svært nyttig når vi skulle gi innspill til tiltaksanalysen for Jæren Vannområde i forbindelse med Forvaltningsplan for vann i Rogaland. Avløpsgruppa arbeidet i 2014 med å motivere de kommunene som har WebGIS Avløp til å holde databasen oppdatert og oppgradere til ny versjon, og samt å få de som ikke har WebGIS til å vurdere systemet. I 2012 ble det utarbeidet en del nye rutiner som skulle gjøre det enklere å oppdatere WebGIS i forhold til andre fagsystem som kommune benytter i forbindelse med administrasjon av slamtømmingen, men det er bare Hå kommune som har tatt rutinene i bruk. Det er behov for kurs, både i nye funksjoner samt generell bruk av programvaren, da det er mange nyansatte i kommunene som ikke har erfaring med bruk programvaren fra tidligere. Det ble også uttrykt at et kurs kunne gi innsikt i fordeler med WebGIS for de kommunene som ikke har programmet i dag. Det var ønsker om å få organisert et felles kurs, men det ble dessverre ikke gjennomført i Det vil bli sett på mulighet for å arrangere et felles kurs i I 2014 ble også arbeidet med å tildele nye nedbørsfelter til alle registreringene i databasen fullført. 8

9 Figur 4. Oversiktskart fra WebGIS Avløp som viser Jæren vannområde og registrerte avløpsanlegg i kommunene. 9

10 Figur 5. Diagram fra WebGIS Avløp som viser beregnet utslipp av fosfor per resipient basert på anleggstype og utslippspunkt. Databasen beregner også tilsvarende tall for utslipp av nitrogen og organisk stoff. Figur 6. Oversikt fra WebGIS Avløp over antall anlegg av forskjellige typer i Jæren Vannområde. 10

11 Informasjonsutveksling Innlegg om incentivordninger i forbindelse med sanering av avløp i spredt bebyggelse på Jæren på Avløpskonferansen på Ås. Innlegg om avløpsgruppa ved Miljødirektoratets besøk hos Fylkesmannen i Rogaland. Prioriterte områder Avløpsgruppa har prioritert følgende områder for tiltak i prosjektperioden: Hålandsvannet, Figgjovassdraget, Storåna, Håelva og Bjårvatnet. Hålandsvannet Randaberg og Stavanger kommune Avløpstiltak i stor grad gjennomført. Stavanger og Randaberg samarbeidet om prosjekt for å legge offentlig avløp til eiendommene i nedslagsfeltet. Kun noen få private avløpsanlegg igjen å sanere på Stavangersiden? Kommunen vurderer løsningsstrategier tilknytning til offentlig avløp eller sanering av private avløpsrenseanlegg. Figgjovassdraget Gjesdal, Sandnes, Time, Klepp og Sola kommune Figgjovassdraget er spesielt prioritert gjennom oppfølging av tiltak i Forvaltningsplan for Figgjo i henhold til Vannforskriften. Sandnes kommune: Pålegg om tilknytning til offentlig avløp og utbedring av private avløpsanlegg i hele nedslagsfelt til Figgjo pågår. Det er sendt ut pålegg om tilknytning på Soma (område nord for Skas-Heigre-kanal på kart) og ved Malmheim. Pålegg om utbedring av private anlegg er sendt ut i de sørlige delene av nedslagsfelt til Skas-Heigre. Prosjektet er forsinket. Mange vanskelig og dyre saker i forbindelse med tilknytning. Mange er fremdeles ikke klar for fullføring av pålegg pga formelle forhold til andre myndigheter ikke er avklart. Pålegg planlagt sendt ut i 2014 vil bli sendt ut i Klepp kommune sanering avløp til Skas- Heigre. Oppstart sommeren Mulig samarbeid med Sandnes ble utredet med tanke på tilknytning av abonnenter i Sandnes. Selv om kommunene var enige om å få til et slik samarbeid var de aktuelle abonnentene i Sandnes ikke interessert, og det ble derfor ikke noe av dette samarbeidsprosjektet. Figur 7. Røde og sorte prikker private avløpsanlegg i Sandnes kommune i nedslagsfelt til Skas-Heigrekanalen og Figgjoelva ved Skjæveland. Røde prikker er ikke tilfredsstillende anlegg. 11

12 Storåna Sandnes kommune Ny avløpsledning og pumpestasjon på Gandal (Avløp Vest) som avlaster «Ålgårdskloakken» som går gjennom Sandvedparken. Videre rehabilitering av Ålgårdskolakken gjennom Sandvedparken er planlagt med ikke startet opp. En del sanering fra fellessystemer til separatsystem er utført i forbindelse med utbyggingsprosjekter i nedslagfeltet til Storåna. Noen separeringsprosjekter i eksisterende ferdig utbygde områder gjenstår. Helhetlig plan vil synliggjøre om det flere viktige gjenstående tiltak på avløp. Figur 8. Avløpspumpestasjon ved Storåna på Gandal. 12

13 Håelva Time og Hå kommune Arbeid med helhetligplan for Håelva er startet opp. Hå kommune arbeider med registrering og sanering av overløp og utbedring av kapasitet på overvannssystemer både på Nærbø og Varhaug. Time kommune arbeider med å lage oversikt over status i de sørlige delene av kommunen samt arbeider med sanering av avløp i området Undheim-Bryne. Figur 9. WebGIS Avløp Jæren: Private avløpsanlegg til Håelva 13

14 Bjårvatnet Hå kommune Bygging av nytt avløpsanlegg, både offentlig og privat felles, er startet-. Anlegget vil medføre sanering av gamle avløpsanlegg og tilknytning til offentlig avløp for 99 enheter. Figur 10. WebGIS Avløp Jæren: Private avløpsanlegg til Fuglestadåna. Resultat Arbeidet i Avløpsgruppa i 2014 har bidratt til arbeidet i Jæren Vannområde i henhold til vedtatt arbeidsplan. I henhold til målsetningen er det også utført eller startet opp arbeid for at kommunene skal være bedre rustet til å ivareta sitt ansvar på avløpsområdet og for at de lettere skal kunne gi bidrag inn til det kommende arbeidet i Jæren Vannområde. Felles innsats i avløpsgruppa i 2014 har resultert i arbeid som er viktig for videre tiltaksgjennomføring i prioriterte områder og i forhold til kommende forvaltningsplan med tiltaksprogram for Rogaland. 14

15 Vedlegg Studietur til Morsa og Drammensregionen sept Tema: Samarbeid på avløpsområdet Studieturen var ment å gi inspirasjon og innspill til kommunene i forbindelse med ytterligere samarbeide for å ivareta sine myndighetsoppgaver, utnytte kompetanse og jobbe mer effektivt på avløpsområdet. Kommunene på Jæren har vedtatt felles forskrift om gebyrer for tilsyn og kontroll og studieturen vil være et viktig bidrag til det videre arbeidet med felles tilsynsopplegg og videre kommunesamarbeid. Program 15

16 Tirsdag 17. september Besøk hos Morsa Det var oppmøte på Vestre Kjærnes gård hvor vi hadde bestilt møtelokaler. Der ble vi møtt av prosjektleder i Morsa, Carina Isdahl og vertskapet på gården, Per Kjærnes. Per Kjærnes presenterte konseptet på gården for oss, spesielt programmet «Hver gang vi møtes» som blir spilt inn her. Vi startet deretter med lunsj med lokalprodusert mat. Carina Isdahl hadde etter innspill fra oss satt sammen et flott program. Først var det flere innledere fra både kommunene, andre vannområder og Driftsassistansen i Østfold og deretter befaring i felt for å se på et større avløpsanlegg i kommunens myndighetsområde (Forurensningsforskriften kap 13) og et lite ett hus minirenseanlegg (Forurensningsforskriften kap 12). 16

17 Innlegg Vi fra Jæren Vannområde presenterte oss og bakgrunnen for besøket. At vi arbeider med en felles forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll, og at vi i den forbindelse vurder å samarbeide om myndighetsoppgaver som kommunene har på avløpsområdet. Figur 11. Carina Isdahl forteller om erfaringer fra Morsa prosjektet. Tilhørerne følger med og diskuterer underveis. Carina Isdahl, prosjektleder Morsa: Presenterte bakgrunn og organisering av vannområde Morsa. Det var behov for opprydding i spredt avløp for å bedre vannkvalitet i Vansjø og øvrige vassdrag i området. Det er også intensivt landbruk i området. Vansjø er drikkevann for personer. Morsa har også en egen temagruppe for avløp. Det var lite fremdrift på tiltak før det ble laget felles tiltaksanalyse. Videre utarbeidet alle kommunene hovedplaner for avløp og vannmiljø under samme lest. Opplever at samarbeid nytter! I Vansjø, som for noen få år siden var en «algesuppe», er det nå mulig å bade. Spredt avløp Alle kommunene har kartlagt separate avløpsanlegg i WebGIS Avløp, laget likelydende lokale forskrifter, felles sanksjonspolitikk, felles gjennomføringstakt, felles rapportering om måloppnåelse, felles tilsynsordning for separate anlegg, felles informasjonsmateriell, felles handlingsplan for oppfølging og brevmaler. Videre er det planer om bedre rapportering etter service, flere vannområder samarbeider. Bedre tilpasset slamtømmeordning, videre fokus på tilsyn og oppfølging. Utviklingsprosjekter på separate avløpsanlegg, Kommunalt avløp 17

18 Økt fokus på felles saneringsplaner i hovedplaner for avløp og vannmiljø. Pålegg om utbedring av private anlegg utløser spørsmål om utvidelse av offentlig nett. Ser på samarbeid for samordna tiltak. Felles rapportering av gjennomførte tiltak. Arbeider med felles kartlegging av overvann og feilkoblinger. Utfører felles tilførselsberegning fra kommunalt avløp. Vurderer nedleggelse av noen renseanlegg og overføring av avløp til andre vassdragsområder. Gorm Gullberg, kommunalsjef i Rygge kommune og leder av avløpsgruppa i Morsa Oppsummerte en del av det Carina Isdahl sa om bakgrunn for prosjekt og hvor viktig det hadde vært med samarbeid om tiltaksanalyser, hovedplaner, handlingsplaner, oppdatering av forskrifter osv. Før utsending av pålegg var det viktig med god informasjon til befolkningen samt gjennomarbeidede rutiner og systemer. Noen sider var for dårlig utredet på forhånd som medførte uheldige forhold, eks ansvar og kvalitet på utførelse, kvalitet på stikkledninger, mange forskjellige typer anlegg. For å få til et godt samarbeid er erfaringen at det må prioriteres og forankres på høyeste nivå i kommunen. Noen må ha kompetanse og pådriver roller. Viktig med kontinuitet på en del personer. Viktig å jobbe steg for steg og få politisk forankring underveis. Viktig å bygge og bruke nettverk. Tor Gunnar Jantsch, daglig leder Driftsassistansen i Østfold Fortalte hva Driftsassistansen i Østfold (DaØ) har bidratt med til kommunene i Østfold. Det er et IKS med 18 kommuner som eiere. De er et kompetansesenter for VA som bistår både med rådgivende tjenester og teknisk assistanse. De har tett dialog med kommunene, også på administrativt nivå, i forhold til planer og tjenestetilbud. Pris per innbygger fra 3-4 kr til 7-8 kr, avhengig av hvilke tjenester som inngår i kontrakt. Ca 20-25% av driftsbudsjett er medlemskontigent per innbyggertall hvor faste tjenester inngår % av budsjett er kjøp av andre tjenester. DaØ driver med feilsporing, oppdatering av ledningskart og databaser. Arbeider etter plan på timesbasis. De lager hovedplaner og saneringsplaner, utfører akkreditert prøvetaking av renseanlegg, beredskapsplaner, kvalitetssystem, risikoanalyser og beredskapsøvelser. De utfører også resipientundersøkelser samt holder faglige arrangement og driver nettverksbygging. Mindre avløpsanlegg 6-10 typer i Østfold. Lokale forskrifter med utløpskonsentrasjon i stedet for % rensing. Lettere å følge opp med prøvetaking. Egen avtale med hver kommune om innhold i avtale om tilsyn eller andre tjenester. To modeller for kjøp av tjenester hos DaØ for tilsyn Figur 12. Tor Gunnar Jantsch fra DaØ forteller om tjenester som de gjør for kommunene 18

19 med mindre avløpsanlegg, Totalmodellen og Prøvetakingsmodellen. Se figur nedenfor. Figur 13. Organisering av arbeid med mindre avløpsanlegg ved Driftsassistansen i Østfold I 2008: 891 anlegg for kontroll i Morsa området. 794 er kontrollert og prøvetatt, 97 anlegg ble besøkt med ikke prøvetatt. Varierende kvalitet på anleggene. Mange dårlig plassert, utformet og vedlikeholdt. Mange har luktproblemer. 38% av anleggene fungerer bra, 27 % klarer ikke rensekrav og har mindre mangler og 35% klarer ikke rensekrav og har større feil og mangler. Ny tilsynsrunde i 2010 (149 anlegg): 31% fungerer bra, 25 % har mindre driftsproblem og 44 % har alvorlige driftsproblem. Figur 14. Observasjoner ved tilsynsrunde i

20 Det kan være svikt og kunnskapsmangel i alle ledd, fra produsent, godkjenningsordning, kommune, anleggseier og service. Etter tilsyn ser en at det er mangler i både prosjektering og service. Feil installasjon: fremmedvann inn på anlegget, frost problemer i anlegg og utløp, feil bruk av anleggene Feil bruk: mangler kunnskap, slår av strømmen, overbelastning (kopler til fjøs/ekstra boenhet), tilfører olje, løsemidler, osv. Prosessproblemer: Slamflukt, pga overbelastning, manglende slamtømming, osv. Feil på luftesystem medfører høye tall ut. Kjemisk felling og kjemikaliedosering, for lite kunnskap om vannmengder og ikke mulighet til å styre fellings ph. Det doseres for lite kjemikalier. Eks. ved fremmedvann settes kjemikaliedosering lavt, eller at kjemikaliedunk går tom mellom hvert servicebesøk ved overbelastning. Figur 15. Eksempler på anlegg fra Morsa Erfaringer fra tilsyn er at det gir større fokus på drift og vedlikehold fra leverandørens side samt på dårlige praktiske løsninger fra leverandør. Noen bryr seg da blir ting fulgt opp og tatt på alvor. Anleggseierne setter pris på tilsyn, sjekker anleggsleverandørene og deres service. Ved gjennomføring av tilsyn er det viktig å finne kritisk masse for å få effektivitet. Det tar tid på lage kjørelister, kart osv, i hvert fall 1. gang. Bør være 2 personer på 1. gangs tilsyn. En må akseptere noe variasjon på minirenseanleggene. Det er vikttig å stille krav i serviceavtalene. Ved problemer bør et være oppfølgende anleggsbesøk med leverandør for diagnostisering. Bedre kunnskap vil bedre renseresultatene til minirenseanleggene. Morsa har arbeidet mye og vil fortsette arbeid med utviklingsprosjekter knyttet til mindre avløpsanlegg og minirenseanlegg. Anne Marie Heidenreich, avdelingsingeniør i Enebakk kommune En kommune i Morsa området. Prosjekt for sanering av avløp i spredt bebyggelse. Litt mer enn 150 anlegg. 20

21 50 løst ved tilknytning til offentlig avløp. Viktig å vurdere tilknytning til offentlig avløp først. Ved utgifter i størrelsesorden kr ,- per enhet så krevde Enebakk ikke tilknytning, men godtok andre løsninger. Offentlig avløp utføres enten ved at kommunen fører frem eller at grender fører frem avløpsledninger som kommunen overtar. Pålegg om utbedring av private avløpsanlegg for resten. 20 er utført, 30 har fått utsettelse, 60 gjenstår. Viktig med politisk tilslutning før igangsetting. Sette lokale mål, brukermål. Befaringer og møter bedre enn bare brevskriving. Ha tilgjengelig bemanning veldig tidkrevende. Saksbehandlingsgebyr for å dekke kostnader. Utfordringer med utslipp fra minirenseanlegg hva regnes som helårlig vannføring og når stilles krav om etterbehandling før utslipp. Har vurdert om tett tank for toalett og gråvannsrenseanlegg kan være bedre i noen områder. Det må stilles bedre krav til installasjon av minirenseanlegg. Minirenseanlegg er godkjent for bolig men kan de brukes for hytter? Det er viktig å bevisstgjøre eier av minirenseanlegg ved utslippstillatelse og driftsfase. Krav til kompetanse og utførelse for de som utfører anlegg ikke bare at noen i firma har kompetanse. Finn Grimsrud, prosjektleder Haldenvassdraget Påvirkning på vann også i Haldenvassdrag er 50% fra landbruk. Det er i tillegg mye spredt avløp, ca 4000 anlegg, ca 3500 hytter (?), samt noe fra kommunalt avløp, i tillegg til påvirkning fra industri og andre kilder. Faggruppen for avløp i Haldenvassdraget omfatter tema spredt avløp. Det har vært noen egne temamøter på kommunalt avløp. Det er felles lokale forskrifter for mindre avløp og gjennomføringsplaner for tiltak som går fram til De lokale forskriftene stiller krav om infiltrasjon dersom det er mulig. Kommunene har ansatt egne personer på heltid for å ivareta saneringsarbeidet og det er bra kontinuitet. Alle kommunene bruker WebGIS Avløp. Figur 16. Finn Grimsrud oppsummerer med at tiltaksarbeidet på avløp i Haldenvassdraget går greit 21

22 Avløpsgruppa har vært nyttig i forbindelse med gjennomføring av sanering. Det er lite klager på pålegg men det er klager på saksbehandlingsgebyr. Håndtering av pålegg og oppfølging har vist seg å være noe personavhengig. Bør ha gode nok rutiner og systemer på forhånd og vurdere nok tid til gjennomføring. Andre løsninger enn private renseanlegg? Hva med trykkavløp til kommunal ledning? Her har kommuner endret holdning i området etter erfaringer med sanering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse og erfaringer med tilsyn fra minirenseanlegg. Det bør gjøres en grundig vurdering av løsningsstrategi før start av sanering i spredt bebyggelse. Ulik gjennomføringsgrad i kommunene sannsynligvis pga. bemanning. 1 stor kommune mange pålegg de fleste har installert minirenseanlegg, 10% infiltrasjonsanlegg, noen tilknytninger til offentlig avløp. 2 kommuner har kombinasjon av minirenseanlegg eller trykkavløp fram til offentlig ledning. Det har her vært kommunalt engasjement for å få flest mulig tilknyttet kommunalt renseanlegg. 1 kommune har stanser arbeidet og laget ny plan hvor 70% skal tilknyttes kommunalt anlegg via trykkavløp. Kommunen eier trykkavløpsledning og kvernpumpe fram til hvert hus. Kommer nok ikke i mål til 2016, men status på tiltaksgjennomføring nå er at 2500 av 4000 har godkjente renseløsninger. Kommunene har startet tilsyn av anlegg, men har ikke kapasitet eller gode nok system til å følge opp anlegg som ikke fungerer. Det er ikke egen temagruppe for kommunalt avløp i Halden. Fylkesmannen fører tilstrekkelig tilsyn men kommunen og kommunene lager vann- og avløpsplaner som tar høyde for utfordringene her. Befaring Etter de faglige innleggene dro vi ut på befaring med kommunen og Driftsassistansen i Østfold. Det var satt opp besøk på to typer avløpsanlegg i kommunens myndighetsområde et grendeanlegg > 50 pe og et minirenseanlegg for en bolig. Grendeanlegg Bjørnerødvannet renseanlegg Figur 17. På besøk hos Bjørnerødvannet renseanlegg 22

23 Et privat felles renseanlegg opprettet i stedet for flere etthusanlegg i et område. Initiativ fra noen av grunneierne i området som måtte sanere private renseanlegg. De fikk med seg resten av boligeierne i området, og kommunen, etablerte et sameie og bygget et større felles renseanlegg. Figur 18. Bjørnerødvannet renseanlegg kart over ledningsnett og skisse av anlegg. Utvidet med slambehandlingsanlegg etter oppstart. SBR-prosess levert av Biovac med etterpoleringsfilter og utløp via våtmarksfilter før utslipp i Bjørnerødvannet. Kommunen/Driftsassistansen har ikke vært på formelt tilsyn slik som for minirenseanleggene men det er godt samarbeid mellom kommunen og eierne av renseanlegget, slik at det er god oppfølging. Driftsassistansen gjør tilsyn/prøvetaking av kommunale renseanlegg og minirenseanlegg. Vi brukte mye tid på Bjørnerødvannet renseanlegg, eierne var kunnskapsrike og engasjerte, og det var interessant å høre om både prosessen fram til bygging av felles renseanlegg, hvordan de forskjellige boligene er tilknyttet, de forskjellige delene av anlegget og hvordan de fungerte, hvordan drift og vedlikehold er organisert og erfaringer så langt. 23

24 Tilsyn av lite renseanlegg En god del forsinket dro vi av gårde sammen med Driftsassistansen i Østfold til en bolig i nærheten som har privat renseanlegg, hvor de hadde avtalt at vi kunne komme på tilsynsbesøk. Figur 19. Alle følger interessert med når DaØ forteller om hva som er viktig å se etter i akkurat denne typen anlegg og hvordan prøveuttak skal gjøres. Driftsassistansen viste hvordan de utfører tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg. Driftsassistansen hadde med seg eget utstyr for kontroll og prøvetaking. Resultater ble ført i logg og rapportert til kommunene. De forklarte at det var viktig med god opplæring av personell i forskjellige typer renseanlegg. Det ble utført visuell kontroll, kontroll av slamnivå, tekniske deler, kjemikaliedosering, osv. Det bel tatt ut prøver av anlegget som delvis ble analysert på stedet med utstyr i bilen. Figur 20. Driftsassistansen har prøvetakings og analyseutstyr med i bilen slik at mest mulig av arbeidet kan gjøres på stedet. 24

25 Torsdag 18. september Besøk til Drammensregionen Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg i Lier kommune. Nina Alstad Rukke, fagansvarlig Nina Alstad Rukke, var med i fagutvalg siden Den gang Glitrevannverket felles for 4 kommuner. Behov for mer samarbeid. Begynte med forslag til samarbeid om oppgaver samle de med felles oppgaver. Dette strandet. Kommunene er så forskjellige og de var redd for pengestrømmene og kryssfinansiering. Det ble gjort politisk vedtak om å få til samarbeid og at det måtte være romslighet i forhold til forskjellig agenda i de forskjellige kommunene. Godt vann nedenfra og opp samarbeid. Kommunene og ansvarlig i administrasjonene i kommunen som har tatt initiativ til å utrede samarbeid. Samarbeid om oppgaver som kommunene hver for seg ikke klarte god nok. Eks lekkasjesøk, innkjøp, felles norm. Samarbeid om mindre avløp i Godt Vann Drammensregionen /GVD) startet i 2004 med bakgrunn i råvannskvalitet i Prosessen varte fram til 2011, med undersøkelser, arbeidsgruppe og konsulent hjelp. Tilsynskontoret vedtatt politisk i 2010, som en GVD «lillebror». Samarbeidsform vertskommuneavtale, henviser til kommuneloven. Lier er vertskommunen 9 kommuner med i samarbeidet alle kommunene i Godt Vann Drammensregionen. Det er mindre private avløpsanlegg i regionen. Har felles hovedplan strategiplan. Å lage felles overordnet strategi synes non ganger å være vanskeligere enn de konkrete oppgavene. Figur 21. Informasjon om Tilsynskontoret for små avløpsrenseanlegg på Lier kommune sin hjemmeside. Her kan en se hvilke oppgaver som Tilsynskontoret jobber med. 25

26 Arbeidet som Tilsynskontoret utfører er hovedsakelig gebyrfinansiert. Årsgebyrer for tilsyn og kontroll og slamtømming. Saksbehandlingsgebyr for saker som behandles i henhold til forurensningsforskrift kap 12. En del sponset med skattefinansierte midler i oppstart, litt mindre for hvert år. Fremdeles litt skattefinansierte midler, men mål om kun gebyrfinansiering. Noen saker, overordna planer, strategi osv. i samarbeid med kommuners VA avdelinger, blir fakturert på timer som konsulentarbeid. Utfører følgende arbeid: - Slamtømming mottak tømming oppfølging av ordning - Søknad om utslipp - Tilsyn - Overordna saker, strategi - Kap 13 anlegg på oppdragsbasis i fht utslippstillatelser og tilsyn Tilsynskontor utfører fysisk tilsyn selv krever kompetanseoppbygging i fht utførelse og tekniske anlegg. Tilsynskontoret fremgangsmåte har vært å lære av andre, leverandører, egne erfaringer/kompetanse. Bør ha noen dedikert til oppgaven med tilsyn. Saksbehandlere har også faste kommuner/områder. Blir godt kjent og kjenner kommunene godt, både i forhold til innbyggere og administrasjon. Tilsynskontoret og Godt Vann Drammensregionen har et eget system i ArcGIS- for registrering og oppfølging av anlegg og tømmeoperatør. Her registreres også analyser, og det er kobling mot matrikkel og visma (faktureringssystem). Det er planer om å bygge opp igjen fordelingsnøkkel. Eks planarbeid etter fordelingsnøkkel eller gebyrstørrelse? Beregne tidsbruk for forskjellige anleggstyper. Vertskommune avtalen og arbeidet til Tilsynskontoret skal evalueres neste år. Også i forhold til andre oppgaver som kan bli tillagt kontoret, eks. tilknytning til offentlig anlegg, oppfølging av industrianlegg (olje og fett) og påslippsavtaler. Noen kommuner gjør allerede mye bra på oljeutskillere på anleggseiers oppdrag. Tilsynskontoret gir i dag kun støtte til kommunene i slike saker på oppdragsbasis. Utfordrende å forholde seg til 9 kommunestyrer og forskjellige kommunale systemer, reglementer og praksiser første år med likelydende gebyrregulativ for alle kommunene i tilsynskontorets område. Politisk nemnd kan være alternativ til 9 kommunestyrer men valgte ikke dette pga. økonomisk belastning sanering kan medføre for innbyggerne og at det da er viktig med kontakt med det enkelte kommunestyre. Behov for kontakt med den enkelte kommune på administrativt nivå. Utfordring være synlig der. Fellesmøter 5-6 ganger per år i starten nå til 1 møter ml kommune og tilsynskontor innimellom. Spesielt behov for god kontakt med plan- og byggesak, VA-avdelinger og kommunelege i den enkelte kommune. En del henvendelse i forhold til utbygging og spredt bebyggelse. Viktig å samordne godt med VA og få politisk behandling av saker. Lager også planer/strategier for løsninger i avgrensa områder før pålegg/beslutning om løsning. 26

27 Saker som går til politisk behandling i de enkelte kommunestyrene er f.eks. resultat av undersøkelser, aksept for videre arbeid med pågående saker, forslag til løsning i nye saker. Sanering Ikke pålegg pga. avklaring for VA-anlegg + gode private løsninger Tidsbruk saksbehandling, 1/1/2 år fra pålegg til ferdig anlegg. Pålegg medfører press på kommunene for å utvide VA- anlegg Pålegg til private som er sendt ut må noen ganger avventes pga. mulig kommende va-anlegg. Det er viktig å snakke godt med VA-avdelinger på forhånd. Samarbeider også med NAV og Psykisk helse før utsendelse av pålegg Pålegg resulterer ofte i søknader om minirenseanlegg, men ønsker infiltrasjonsanlegg hvis det er mulig. Erfaringer viser at en del minirenseanlegg fungerer dårlig. Det er 500 minirenseanlegg og tilsynskontoret har startet dialog med leverandører, men blir ikke hørt eller prioritert hos leverandørene Vil publisere resultat fra prøvetaking legge press på leverandører Hvorfor fungerer ikke anleggene? Erfaringene fra tilsyn viser følgende: For lite/dårlig service. (Tilsynskontoret reviderer forskrift nå vil ha serviceavtaler med oftere service), Kvalitet på tilsyn, Tilsynskontoret må bruke myndighet på de anlegg som ikke drives god nok/fungerer dårlig, Overbelastning, Fremmedvann, Feil bruk. Slamtømmeordningen har Tilsynskontoret jobbet en del med. Spesielt metoder for slamtømming. Eks biler med avvanning kan skape problemer i infiltrasjonsanlegg i forhold til fellingskjemikalier som benyttes. Godt Vann Drammen (GVD) Til lunsj møtte vi hos Godt Vann i Drammensregionen hvor vi ble møtt av daglig leder i Glitrevannverket Arild Eek og Prosjektkoordinator Ragnhild Leirset. Samarbeidet startet med felles hovedplaner som ble godt politisk forankret. Det ble uttrykt ønske om endring av måte å jobbe på. Startet med en felles plan for vannverket. De ønsket samarbeid for å gi kommunene bedre gjennomføringsevne, bredere fagmiljø, bedre rekruttering osv. Det er 10 parter i samarbeidet Glitrevannverket og ni kommuner. Samarbeidet er organisert som utviklingsprogram uten ende. Det er en rekke prosjekter for drifts- og utviklingsassistanse. Prosjektene er basert på et konsensusopplegg. Utførelse skjer i forhold til kommandolinjer og myndighet hos partene. GVD er ikke er eget selskap det er en avtale mellom partene og er ikke er eget rettssubjekt. Kommunene har felles VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) som er ansatt i Glitrevannverket. Figur 22. Daglig leder i Godt Vann Drammensregionen Arild Eek forklarer hvordan samarbeidet i Drammensregionen er bygd opp og fungerer 27

28 Figur 23. Organisering av Godt Vann Drammensregionen Glitrevannverket leverer også tjenester til programutviklingsdelen. Programutviklingsdelen har et eget programstyre som består av VA-sjefene i de 9 kommunene og daglig leder av Glitrevannverket. Daglig leder av Glitrevannverket er leder av programstyret. Programstyret beslutter både utviklingsprosjekter og tema for nettverksarbeid. Det er utfordringer knyttet til hvordan samarbeidet er organisert, det gjelder organisasjonsform, anskaffelser og forvaltning av lovverk. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre eventuelle forbedringer av organisering, men det er viktig å finne en form som fungerer godt i forhold til de oppgaver og utfordringer kommunene, vannverket og samarbeidet i GVD har. Prosjekter og tjenester som er aktuelle nå og som ble nevnt var lekkasjesøk, driftsassistanse og tilførselsgrad. Tilførselsgrad prosjekt skal resultere i en veileder som tar opp i seg avløpsstrategi, vann på avveie, dokumentasjon av tilførselsgraden og fosforbalanse. Skal være ferdig Samarbeid om tilsyn og saksbehandling av mindre avløpsanlegg startet som et utviklingsprosjekt i GVD. Resultatet av prosjektet var etablering av et vertskommunesamarbeid og opprettelsen av et tilsynskontor for mindre avløpsanlegg for hele Drammensregionen. Vertskomme er Lier. Eksempel på nettverkstema Drift av avløpsrenseanlegg. Det er leid inn sekretær for nettverket. Nettverket skal jobbe med resipientundersøkelser, fagdag, fagtreff, trykkanlegg, normer, pumpestasjoner, innkjøp og vedlikehold av pumper, overtakelse, osv. 28

29 Oversikt over prosjekter/nettverk i GVD i

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer