Rapport fra forprosjekt KITH Rapport 6/01 ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra forprosjekt KITH Rapport 6/01 ISBN 82-7846-109-0"

Transkript

1 IT-behov innen pleie- og omsorgstjenesten Rapport fra forprosjekt KITH Rapport 6/01 ISBN

2 KITH-rapport Tittel IT-behov innen pleie- og omsorgstjenesten Rapport fra forprosjekt Forfatter: Grete Bach, Torbjørn Nystadnes Oppdragsgiver: Sosial- og helsedepartementet ved Pleie- og omsorgsavdelingen Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7005 Trondheim Telefon: Telefaks: e-post: Foretaksnummer: Rapportnummer URL Prosjektnummer 6/01 PLO-EPJ1 ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering mars Arnt Ole Ree Ingen Godkjent av Jacob Hygen, Adm. dir. Sammendrag Dette forprosjektet har foretatt en grov kartlegging og vurdering av IT-behov innen pleie- og omsorgssektoren, med sikte på å komme fram til anbefalinger for videre tiltak innenfor dette området. Kartleggingen har p.g.a. kort tidsfrist tatt utgangspunkt i fire kommuner, Alta, Bergen, Meldal og Trondheim, og konklusjonene i rapporten er trukket på dette grunnlag. Det synes å være en forholdsvis stor utbredelse av IT-løsninger innen pleie- og omsorgstjenestene. Det synes hittil å ha vært lagt størst vekt på de administrative rutinene som er nødvendig for å yte tjenestene, og mindre på dokumentasjon av den helsehjelp som er gitt. De mest utbredte systemene er "alt i ett"-løsninger som integrerer det meste av de funksjoner pleie- og omsorgstjenestene har behov for i samme system. Et klart problem er at det ikke er noe skille mellom registreringer som er dokumentasjon av helsehjelp som i etter helsepersonelloven skal føres i pasientjournal, og andre typer registreringer. Det anbefales derfor at det utarbeides en kravspesifikasjon for et journalsystem for pleie- og omsorgstjenestene som skal kunne inngå som en selvstendig, men likevel tett integrert, del av et totalsystem. Også de øvrige delene av et slikt totalsystem bør det utarbeides kravspesifikasjoner for. Det bør legges stor vekt på å ta i bruk forskjellige former for elektronisk samhandling både innenfor pleie- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune og med andre aktører i helsevesenet. Tilkobling til helsenett vil gi tilgang til sikker e-post og sikker meldingsutveksling, og til informasjonsressurser i helsenettet og på Internett. Korrekt bruk av ny teknologi bør kunne gi gevinster både når det gjelder kvalitet og effektivitet, men kan selvsagt ikke erstatte den personlige kontakten mellom brukere av pleie- og omsorgstjenester og helsepersonell, hjemmehjelp og andre typer tjenesteytere.

3 Forord Sosial- og helsedepartementet har gitt KITH i oppdrag å gjennomføre et forprosjektet for å foreta en grov kartlegging og vurdering av ITbehov innen pleie- og omsorgssektoren, med sikte på å komme fram til anbefalinger for videre tiltak innenfor dette området. Da dette forprosjektet er gjennomføret innenfor en knapp ramme både økonomisk og når det gjelder kalendertid, er kartleggingen og den etterfølgende vurdering av behov foretatt med utgangspunkt i fire eksempelkommuner. Det er antatt at de behov som der er identifisert, er representative for landet som helhet, dette danner da også grunnlaget for en del av de konklusjoner som er trukket. Med bakgrunn i denne kartleggingen, kontakt med eksterne fagmiljøer, herunder personer som har vært involvert i arbeidet med utvikling av Gerix- og IPLOS-modellene, og KITHs kompetanse på feltet er det foretatt en overordnet vurdering av hvilket behov pleie- og omsorgstjenestene har innenfor dette området.

4 Forord INNHOLD Forord...3 Innledning...6 Bakgrunn...6 Forprosjektets mandat...7 Prosjektgjennomføring...7 Alta kommune...8 Kartlegging...8 Sammendrag Alta...10 Vurdering...11 Bergen kommune...12 Kartlegging...12 Sammendrag Bergen...17 Vurdering...17 Meldal kommune...19 Kartlegging...19 Sammendrag Meldal...22 Vurdering...23 Trondheim kommune...24 Kartlegging...24 Sammendrag Trondheim...26 Vurdering...27 Konklusjoner fra kartleggingen...28 Tilgjengelige IT-systemer for pleie- og omsorgstjenestene...29 Kort om IPLOS...31 Samhandling innen et regionalt helsenett...32 Samhandling med andre aktører i helsevesenet...33 Opplæring...33 Vurderinger...34 Områder for videre statlig satsning...34 Kravspesifikasjon elektronisk pasientjournal...41 Elektronisk samhandling

5 Forord Referanseliste

6 Innledning Innledning Bakgrunn Pleie- og omsorgstjenestene er under stadig utvikling og forandring. 90-tallet har vist at behovet for denne type tjenester øker fordi antallet eldre i befolkningen øker og fordi kommunene er blitt og blir tillagt nye oppgaver. Reduserte sengeplasser i sykehusene og andre institusjoner vil kunne føre til at eldre og funksjonshemmede i enda sterkere grad ønsker et helsetilbud i eget hjem. For å kunne møte framtidas utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren er det viktig å identifisere hvilke IT-behov sektoren har i dag og vil ha i fremtiden. For å kunne planlegge for framtiden må en skaffe oversikt over bruk og behov for IT i dag, både på institusjoner og i den hjemmebaserte omsorgen. I den statlige tiltaksplanen for er det lagt særlig vekt på å forbedrede elektronisk samhandling i og med pleie- og omsorgstjenestene. Planen viser til viktigheten av kartleggingsarbeide slik at det kan vurderes løsninger for pleie- og omsorgssektorens tilknytning til helsenett og samspillet mellom kommunenes nett og et nasjonalt helsenett. Planen ivektlegger også arbeidet med å utvikle generelle krav til et journalsystem for pleie- og omsorg, som bl.a. ivaretar IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) og tjenestens behov for kommunikasjon internt, med primærlege og sykehus. I henhold til de nye helselovene som trådte i kraft fra 2001, vil flere helsepersonellgrupper enn i dag få dokumentasjonsplikt. Dette vil i stor grad også berøre pleie- og omsorgssektoren. Det er ennå ikke gjort noe med å standardisere fagspesifikk dokumentasjon for denne sektoren, for eksempel sykepleiedokumentasjon. Fremtidens helsevesen vil i stadig sterkere grad gå ut til pasienten, dvs. pasienten vil kunne motta institusjonspreget helsehjelp hjemme. Nettbaserte tjenester vil være en del av framtidas helsevesen. Pasienter som nå har plass på institusjon kan motta samme hjelp hjemme, dersom helsepersonell og pasient kan kommunisere og livsfunksjoner kan registreres via nettbaserte instrumenter. Samtidig er det viktig at andre kommunikasjonsløsninger etableres, både med andre institusjoner som sykehus, og med andre kommunale, fylkeskommunale eller statlige etater/tjenester. 6

7 Innledning Forprosjektets mandat Dette forprosjekt har foretatt en grov kartlegging og vurdering av ITbehov innen pleie- og omsorgssektoren i fire kommuner, med sikte på å komme fram til anbefalinger for videre tiltak innenfor dette området. Da dette forprosjektet er gjennomført innenfor en knapp ramme både økonomisk og når det gjelder kalendertid, er kartleggingen og den etterfølgende vurdering av behov foretatt med utgangspunkt i et lite antall som fire eksempelkommuner og detaljnivået avpasset ut fra hva som kunne gjennomføres innenfor prosjektets rammer. Det antas at de behov som er identifisert vil være representative for landet som helhet, slik at de nødvendige konklusjoner kan trekkes på grunnlag av dette. Prosjektgjennomføring Rapporten er utarbeidet i perioden 15. desember 2000 til 23. mars 2001 av en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: Seniorrådgiver Grete Bach, KITH Sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, KITH (prosjektleder) Disse to har stått for selve kartleggingen samt skriving av rapporten. I tillegg har arbeidsgruppen har vært supplert med følgende to personer som har vært med og drøftet sentrale problemstillinger i arbeidsgruppemøter samt kommentert utkast til rapporten: Spesialkonsulent Anne Lise Westnes, Bærum kommune Rådgiver Kirsten Petersen, Sosial- og helsedepartementet Det har vært avholdt to arbeidsgruppemøter og to utvidede møter med bl.a. leverandører i perioden, for øvrig har det vært hyppig bruk av e- post og telefon. Det har også vært utstrakt kontakt med representanter for de fire kommunene som har deltatt i kartleggingen. Uten den velvilje som der har vært vist hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. 7

8 Alta kommune Alta kommune Kartlegging Hvilke IT-baserte system brukes i dag Informasjonsflyt Alta som ligger i Finmark fylke, har innbyggere. Det fødes flere enn det dør i kommunen, og den har en lavere andel eldre over 80 år enn i sammenliknbare kommuner. Alta er i KOSTRA (Kommune Stat- Rapportering), plassert i gruppe 7: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader. Bundne kostnader er her et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale, geografiske og klimatiske forhold. Pleie- og omsorgssektoren i Alta kommune som yter tjenester både innenfor den hjemmebaserte og den institusjonsbaserte omsorgen, har 1600 brukere eller tjenestemottakere, og rundt 300 stillinger med i underkant av 400 ansatte. Innenfor sektoren finnes fagfolk som sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, frisører, fotpleiere og vaktmestere. Kommunen er nå i ferd med en betydelig satsning på IT. I Alta foregår et NFR-støttet prøveprosjekt med tittelen "Bredbåndsteknologi i hjemmetjenesten" der man tar sikte på at all journalføring kan utføres ved hjemmebesøket og kommunikasjon kan foregå ute i felten. Kommunen har innført Profil, levert av Ephorma as, en ITløsning spesielt utviklet for informasjonsbehandling i pleie-, rehabiliterings,- og omsorgstjenesten. Foreløpig er dette et prøveprosjekt der fire pleiere er med. I fremtiden ser forskerne for seg at det eksperimentelle WLAN-nettet (Wireless Local Area Network) kan erstattes med det nye mobilnettet, umts. Da blir det langt mindre kostbart å drive. Forhåpentligvis blir den geografiske begrensingen i dekningen borte. All informasjon mellom de bærbare PC ene blir kryptert, men det er ennå noe uklart om hvorvidt systemet er avlytningssikkert. Via bærbare maskiner kan hjemmesykepleier hente opp journaler og bruke e-post. I dag er det journalnotatdelen av Profil som brukes. Utover våren 2001 skal bruken av nettet utvides til å kunne komme i kontakt med lege, matombæringen, fysioterapeuter, apotek og ulike kommunale tjenester som en person i hjemmet bruker. Man ser for seg muligheter for videooverføring ved pasientbesøk der lege eller annet hel- 8

9 Alta kommune Hvordan vurderes nytteverdien Må endre organiseringen sepersonell kan komme med medisinsk bistand direkte, eller videoen kan legges i pasientens journal som dokumentasjon eller for senere kommentering. Uttalelser fra sykepleiere som deltar i prosjektet og fra pleie- og omsorgssjef, Karin Mella viser til at dette er et kjempefint hjelpemiddel. Dekningsområdet er i dag for lite, slik at hjemmesykepleierne ikke alltid får kontakt, men det arbeides som sagt med en forbedring av nettet. Sykepleierne kan skrive i journalen og lage rapporter mens de er hos brukeren. Det vanlige er, som i andre kommuner, at sykepleierne skriver journalnotat når de kommer inn på avdelingen etter besøk hos mellom åtte og ti tjenestemottakere. Nå kan de ansatte være helt ferdig med en tjenestemottaker når de går derfra. De som deltar i dette prosjektet er overbevist om at dette er til tjenestemottakernes beste. Ikke bare er de med på å skrive journal, men sykepleierens forkunnskaper er også bedre, all informasjon om tjenestemottakeren finnes i journalen og kvaliteten på informasjonsinnholdet blir også bedre. Kommunen og prosjektledelsen mener IT kan bidra til å bedre kontakten med lege, øke informasjonstilgjengelighet og sikkerhet for personalet samt forbedre det rutinemessige tilsyn. I dag har omsorgstjenesten problemer med å fange opp medisinsk informasjon om brukeren når vedkommende har vært inne til avlastning eller behandling ved ulike institusjoner og sykehus. Det brukes også uforholdsmessig mye tid på å kontakte lege, timebestilling, fornying av resepter og enkle medisinske spørsmål om pågående behandling. Mange av de personene som mottar hjelp fra pleie og omsorgssektoren, ønsker at det skal bli mulig å kommunisere med spesialist og dermed slippe å reise fra hjemmet så ofte. Og som et første ønske, bare få e-postkontakt med legen slik at det kan komme et svar dagen etter. Et framtidsønske er selvsagt at systemet etterhvert kan dette bygges ut slik at man får direkte kontakt. Mange som jobber med prosjektet i Alta kommune mener at det er ikke det tekniske som er den største utfordringen nå, men organiseringen av arbeidet. Før måtte pleieren være inne på avdelingen for å ha nytte av IT, slik er det ikke lenger, det gir store endringer for administrasjonen. For at prosjektet skal være gjennomførbart må legen være tilgjengelig på nett og pleierne må få muligheten til å delta på et høyere nivå i den medisinske prosessen. Helsevesenet må være villige til å endre organisasjonen i takt med teknologien, og det synes som om Alta kommunen har denne viljen. Pleie- og omsorgssjef Karin Mella ser betydelige rasjonaliseringsgevinster ved innføring av IT innen sektoren. Dersom det implementeres IT-løsninger på sykehjemmet kan det bli mulig å samordne tjenestene i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Utførte beregninger viser at investering i mer IT-utstyr kan gi besparelser på inntil 2,1 mill. kroner pr. år. Ved å ta i bruk IT i hele pleie og omsorgstjenesten ligger store muligheter og utfordringer samt bedre kvalitetssikring av tjenestene og økt brukermedvirkning som kan gi en bedre hel- 9

10 Alta kommune Opplæring hetsforståelse i forhold til brukere og tjenester. Videre ligger det i modulene som pr. i dag ikke er tatt i bruk, muligheter for å administrering av personell og lønn, samt plassadministrasjon. Kommunen viser vilje til å tenke annerledes og nytt også når det gjelder andre rutiner. For eksempel blir matombringing nå utført av frivillige og pensjonister. Mange av pleierne har aldri jobbet foran en PC før. Motivasjonen er ikke den høyeste når innlæringen kommer på toppen av alt annet de skal gjøre. Det er komplisert å innføre IT, det må tas mange hensyn. Journalsystemet som er tatt i bruk involverer brukerne mer i journalskrivingen og man ser allerede resultater i retning av mer korrekte opplysninger og dermed bedre grunnlag for den videre medisinske behandlingen. All informasjon på et sted er en viktig motivasjonsfaktor for prosjektdeltakerne. Det elektroniske journalsystemet skal brukes av alle pleierne og de som ikke ennå har bærbart PC-utstyr, skriver inn på stasjonære PC er. Det gjør at all informasjon er på et sted, allerede i dag. Hvilke kostnader har kommunen hatt med systemet i dag Kostnader angående utstyr Investering i nytt utstyr Pris 0,5 mill. Hvilke kostnader beregnes for framtida Kostnader angående programprodukt Pris Programvare 0,4 Opplæring 0,6 SUM 1,5 mill. Dette er svært omtrentlige anslag. Kommunen har utført beregninger som viser at økt IKT satsing gir store kostnadsmessige gevinster. På kort sikt kan kommunen spare millioner ved å bygge ut dagens system slik at det omfatter totalt 15 ansatte innen sektoren (mot 4 i dag). Sammendrag Alta IT-system: Kommunen har kommet godt i gang med implementering av IT innenfor sektoren, og innser hvilke store rasjonalitetsgevinster dette kan gi. Men som mange andre, opplever også Alta kommune at ikke alle ønskede funksjoner er på plass. De ser derfor behov for å kunne få utviklet en standard kravspesifikasjon for IT-system til bruk innenfor pleie- og omsorg. 10

11 Alta kommune Opplæring: Opplæring i bruk av IT-systemet er foretatt av leverandør og av nøkkelpersonell ansatt i kommunen. Kommunen har tatt i bruk Gerix klassifiseringssystem, men mangler p.t. informasjon om IPLOS som skal videreføre Gerix. Kommunen ser behov for å få en standardisert opplæringsplan både for IT og klassifisering. Helsenett: Kommunen ser tydelig hvilke muligheter det åpner seg ved bruk av IT, og via et helsenett vil felles informasjonsutvikling og elektronisk samhandling gi betydelige gevinster for pleie- og omsorgssektoren. Vurdering Innføringen av IT-system i Alta kommune er et teknologidrevet prosjekt. Ideen om prosjektet kom fra telemedisinsk personale i Telenor som via interesserte personer i Alta kommune, fikk realisert ideen gjennom bredbåndsprosjektet. Det administrative personalet har vist stor entusiasme og arbeidsiver både før og under innføringsprosessen. Det er anskaffet et elektronisk journalsystem for pleie- og omsorgssektoren samt investert i nødvendig maskinutstyr. Innføringen så langt kan sies å være vellykket selv om det gjenstår mye før kommunen kan avslutte innføringsperioden. Kommunens administrasjon har svært store forhåpninger til gevinsten av en slik IT-innføring. Det er forhåpninger om å kunne øke effektiviteten innen pleie- og omsorgstjenestene og få dertil store økonomiske innsparinger. Men, prosjektet har ikke nødvendigvis like god forankring på grasrotnivå som i administrasjonen og det kan virke vel optimistisk å tro at man umiddelbart vil kunne spare ressurser. Erfaringer med innføring av IT-systemer viser snarere at det er faglig kvalitet, faglig oversikt og bedre oppfølging av ulike brukergrupper som bedres. Det er spørsmål om forventningene til muligheter for budsjettreduksjoner bør dempes. Men, prosjektet er enestående innen sektoren i Norge i dag og kan bli et eksempel om teknologibruk innen pleie- og omsorgstjenesten for andre kommuner. 11

12 Bergen kommune Bergen kommune Dette kapittelet er en kartlegging av IT-løsningene som finnes i Bergen kommune innen pleie- og omsorgstjenestene. Det er også en kartlegging av fremtidige IT behov, samt en vurdering av behovet for videre arbeid. Kartlegging Bergen kommune er Norges nest største kommune, med innbyggere. Kommunen er i en fase med mange endringer. Mange tjenester ble desentralisert til bydelsnivå ved årsskiftet , og antallet bydeler ble redusert fra 12 til 8. Dagens IT-system Hvilke kostnader har kommunen hatt med systemet som innføres Bergen kommune har i ca.10 år benyttet IT for registrering av tjenestene innen pleie- og omsorgsektoren. Systemet heter NIT PRO, og er det samme IT-systemet som brukes i Trondheim kommune. Kommunen står nå ovenfor en betydelig IT satsning der et nytt system PROFIL, levert av Ephorma AS, ble tatt i bruk 5. februar Det nye systemet skal innføres bydelsvis så kommunen vil i noen tid framover ha begge systemene i drift. Systemet skal tas i bruk av pleie- og omsorg, ergo- og fysioterapitjenesten, bofellesskap, psykiatritjenesten og institusjoner. Det er gjort et grovt kostnadsoverslag angående innføring av nytt ITsystem for Bergen kommune. Et forsiktig anslag er i underkant av 13 mill. kr. Dette inkluderer ny IT-løsning, ny serverløsning, en del ITutstyr + to prosjektstillinger. Server, teknisk utstyr lokalt har en beregnet kostnad på 5 mill. kr. inkl. moms. Vedlikeholdskostnader server, teknisk utstyr er anslått til kr. inkl. moms pr. år, og IT-løsningen - ca. 5-6 mill. kr. inkl. moms Vedlikeholdsutgifter IT-løsning og brukerstøtte anslås å koste ca kr. inkl. moms pr. år. I tillegg til dette kommer kostnader til vikarer i forbindelse med opplæring til ca ansatte. I gjennomsnitt vil hver ansatt få et opplæringskurs på to dager. Noen vil få mer undervisning og noen mindre. Dette er bare ca. tall, og innføringen vil gå over flere år. 12

13 Bergen kommune Kostnader angående utstyr Pris Investering i nytt IT-utstyr 5 mill Vedlikeholdskostnader pr. år Kostnader angående programprodukt Pris Programvare 5-6 mill. Vedlikehold, brukerstøtte pr. år Hvilke kostnader beregnes for framtida Hvordan vurderes nytteverdien Informasjonsutveksling I tillegg til innføringskostnadene, kan det være kostnader knyttet til investeringer av ytterligere teknisk utstyr i bydelene, og dette er det enda ikke oversikt over. Bergen har valgt WTS-løsning (Windows Terminal Server) som gjør at de kan bruke 486-maskiner (PC). Der det er behov for nytt utstyr, blir det kjøpt inn diskløse PC-er. Siden de allerede har et IT-system, har de fleste enhetene utstyr de kan benytte Det er et særlig stort behov for få elektronisk informasjonsutveksling med sykehus, primærleger, apotek og laboratorier (institusjoner). Siden det enda ikke er konkrete planer angående informasjonsutvekslingen, er det ikke utført noen kost/nytte- analyse av dette. Nytteverdien av et IT-system vurderes som meget god. Uttrykk som det har vært umulig å være foruten underbygger dette. I 1998 ble det gitt forskjellige typer pleie- og omsorgstjenester til knapt 8000 tjenestemottakere. Det var registrert i underkant av 1100 tjenestemottakerer med alvorlige psykiske lidelser, vel 5000 hadde bruk for de kommunale fysioterapitjenestene. Kommunen har 36 ergoterapiårsverk, 2442 syke- og aldershjemsplasser og 241 dagplasser. 924 utviklingshemmede personer var registrert i kommunen. Omfanget sier noe om behovet for en digitalisert administrering av oppgavene innen pleie- og omsorg. I dag er det stort sett papirbasert eller telefonisk informasjonsutveksling med samarbeidspartnere som sykehus, laboratorier, apoteker, primærleger, logopeder, sosionomer og spesialister med egen praksis. Noen få institusjoner har elektronisk informasjonsutveksling med laboratorier. Helsefaggrupper som fysio- og ergoterapeuter ansatt i kommunen har stort sett tilgang til samme IT-løsning som pleie- og omsorgssektoren ellers, noe som minsker behovet for møter og kommunisering ved hjelp av papir. Hver bydel har hatt sin egen database og det har ikke vært ITkommunikasjon mellom bydelene. Den nye løsningen består av en sentral database i kommunen. Dette vil bedre kommunikasjonen og informasjonsflyten internt i kommunen. Rent generelt og svært overordnet er informasjonsflyten innad i pleie- og omsorgssektoren det som angår administrering av tjenestemottakerer og helsepersonalet. Utad 13

14 Bergen kommune gies det informasjon om statistikk og rapporter, pålagt etaten av lover og forskrifter. Anvendelsesområde for dagens system Tjenestemottakerne registreres i bydelsdatabasen med personalia og en oversikt over behovet for pleie- og omsorgstjenester, samt fagdokumentasjon. Ansatte registreres i databasen med personalia og helsepersonellrolle Ansatte henter tjenestemottakeropplysninger fra databasen relevante for de tjenestene som skal ytes og hvilken helsepersonellrolle den ansatte har Ansatte registrerer i databasen hvilke pleie- og omsorgstjenester tjenestemottakeren har mottatt Ansatte kan rekvirere via databasen tjenester som skal utføres av andre Ansatte kan henvise via databasen til annen pleie- eller helsetjeneste Tilleggsønsker for IT-systemet Fra databasen bør det kunne hentes rapporter, oversikter, statistikker nødvendig for å ivareta administrative rutiner som personaladministrasjon, lønn, turnus, lagerhold og logistikk, rapporter nødvendig i kvalitetssikringsarbeidet, og annet. Denne informasjonen bør kunne utveksles elektronisk med eksterne systemer. All informasjonsutveksling med andre offentlige etater utenfor pleie- og omsorgssektoren, er i dag papirbasert. Informasjon til Statistisk sentralbyrå bør kunne overføres elektronisk. IT-systemet skal ha funksjoner for følgende: Tjenestemottakerne (Registrering, oppdatering, hvilke tjenester mottas, hvilke tjenester ønskes, når, hvor, hvordan og av hvem) Fagdokumentasjon for alle helsefaggrupper Medikamenter Laboratorieprøver Personalet (Personalia, yrkesrolle, jobbandel, etc.) Lønn Turnus Oppdrag (Registrering, oppdatering, når, hvor, hvordan og av hvem) 14

15 Bergen kommune Kostopplysninger og matlister Hjelpemidler Kjørelister Vaktmestertjenester Fakturarutiner Administrasjon av institusjonsplasser Administrasjon av personalet Lagerhold og logistikk Ivareta krav om personvern og sikkerhet Saks- og arkiveringsfunksjoner Tjenestemottakerregnskap Rapporter og statistikker Styrking av informasjonsområder Kommunene har et krav om at en felles IT-løsning for alle bydelene skal sikre sammenhengen i kommunikasjon mellom geografisk adskilte distrikter og områder slik at man kan få felles bruk av data. ITløsningen skal også understøtte kommunikasjon internt i kommunen i forhold til ansatte som benytter samme løsning. Det er et generelt sterk ønske om elektronisk informasjonsutveksling med alle instanser det i dag utveksles papir med. Det kreves at data bare skal registreres en gang, og dette skal kunne sikres via en tett integrasjon med andre moduler innen samme system, så vel som mot andre system. Kravspesifisering av nytt system Det utføres en betydelig mengde vedtak i pleie- og omsorgstjenesten, hvert år. Det eksisterende datasystemet har ikke vært i stand til å håndtere dette, og integrert tekstbehandler har også manglet. Kommunen krever nå at et nytt IT-verktøy skal støtte saksbehandling av alle typer, gi de nødvendige og effektive rapporter som kreves administrativt, øke sikkerheten i pleie og behandling av tjenestemottakerne og å bidra til å kunne bedre kvalitetssikringsarbeidet. Arbeid som er gjort i kommunen under forberedelse og produksjon av en kravspesifikasjon, viser spesielt de tre hovedområdene kommunen ønsker å prioritere: Få administrativt verktøy på alle plan Økt medvirkning for ansatte Kvalitetssikring av tjenestene Økt standardisering 15

16 Bergen kommune IT-system Under arbeidet med innføring av nytt journalsystem har Bergen kommune funnet mangler ved systemet som gjør det nødvendig med endringer og oppdateringer. Ingen av dagens elektroniske journalsystemer for pleie- og omsorgstjenestene inneholder all den funksjonalitet kommunen finner nødvendig. Det er derfor et behov for å kunne standardisere en elektronisk journal til bruk innen pleie- og omsorgstjenestene. Informasjonsutveksling Kommunen ser et stort behov for å kunne kommunisere elektronisk innad i sektoren, men også med etater tilknyttet pleie- og omsorgssektoren. Elektronisk informasjonsutveksling på tvers av geografiske grenser, med eksterne etater som sykehus, apotek, hjelpemiddelsentral, trygdekontor, sosialkontor, Statistisk sentralbyrå og lignende, vil kunne gi betydelig rasjonalitetsgevinst. Knapphet på personell og store krav til effektivitet og service tilsier at dersom en kunne få tilgang til ressurser via et helsenett, så hadde pleie- og omsorgstjenesten vært i stand til å yte enda bedre service til befolkningen. En vurdering av hvordan pleie- og omsorgstjenestene kan dra nytte av helsenettet, bør utredes. Klassifisering Deler av kommunen benytter Gerix-systemet for klassifisering av tjenestemottakerne, og ser et klart behov for videreføringen av arbeidet som er gjort i IPLOS. Rapportering til staten om kommunens aktiviteter innen sektoren er blitt enklere, men mange av tjenestemottakerne som i dag mottar tjenester fra pleie- og omsorgsseksjonen har medisinske tilstander som ikke kan klassifiseres godt nok ved hjelp av systemet. Kommunen finner det utilfredsstillende å bruke klassifikasjonssystem som må suppleres med lokale tilføyelser. Det er derfor et behov for å videreføre dette standardiseringsarbeidet. Tilgang og sikkerhet Pleie- og omsorgssektoren har i underkant av 5000 ansatte innen alle typer omsorgstjenester. Ved oppstart av nytt datasystemet har alle fått opplæring og det er gjennomført en svært grundig kartlegging av behovene hver ansatt måtte ha for tilgang til datasystemet. Kommunen har også brukt mye ressurser på kartlegging av tilgangsprofiler og taushetsplikt. Det er et ønske om at dette emnet standardiseres for bruk innen pleie- og omsorgssektoren. 16

17 Bergen kommune Opplæring Under innføring av det nye IT-systemet er det utarbeidet kompetansematriser som viser hvilket opplæringsbehov hver enkelt ansatt har. Når det gjelder opplæring har kommunen laget et eget opplegg for undervisning i hvordan å dokumentere samt dokumentasjonens juridiske grunnlag. Det siste er kvalitetssikret av jurist ved byrådsavdeling for helse og sosial. Bergen kommune mener det er viktig å standardisere opplæring i bruk av både journalsystem og klassifikasjonssystem. Saksbehandling Kommunen mener det er viktig at det lages en standard for hvordan systemene skal håndtere og kvalitetssikre saksbehandlingsprosessen. Dette har stor betydning for å kunne ivareta sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, regler for kommunale serviceytelser og forvaltningsloven. Sammendrag Bergen Elektronisk journalsystem: Bergen kommune er i innføringsfasen av et nytt IT-system for pleie- og omsorgssektoren. De ser at dette systemet har mangler som bør rettes opp, men kommunen har ikke funnet noe system som fullt ut kan dekke deres behov. Bergen kommune ønsker derfor utviklet en standard kravspesifikasjon for IT-systemer i pleie- og omsorgstjenesten. Opplæring: Kommunen mener det er viktig å standardisere opplæring i bruk av journalsystem og klassifikasjonssystem. Saksbehandling: De mener videre at det er viktig at det lages en standard for hvordan systemene skal håndtere og kvalitetssikre saksbehandlingsprosessen. Helsenett: Bergen kommunen ser også behovet for, og nytte av elektronisk samhandling både interkommunalt, regionalt, men også nasjonalt. Tilgang og sikkerhet: Dette er et emner som kommunen ønsker standardisert for bruk innen pleie- og omsorgssektoren. Vurdering Bergen kommune har gjort et imponerende kartleggingsarbeide av ITkompetansen blant sine 5000 ansatte. Overgangen fra et tegnbasert system til Windows grensesnitt er stort, og kommunen har vurdert grunnopplæring i Windows som svært viktig. Kommunen anbefaler at så mange som mulig får anledning til å ta Datakortet. (Datakortet er et 17

18 Bergen kommune internasjonalt kompetansebevis som dokumenterer PC-ferdigheter. Testen består av syv ulike moduler og kan tas på et uavhengig Testsenter eller internt i en større organisasjon.) De har videre erfart at superbrukere blir bedre instruktører enn leverandøren når det skal undervises i bruk av IT-systemet. Kommunen synes å ha realistiske forventninger til det nye systemet, og ser det har mangler uten at de har funnet andre system som fullt ut kan dekke deres krav og behov. Kommunen ønsker seg spesielt en forbedret saksbehandlingsprosess og ser viktigheten av å ha gode system for å kunne ivareta tilgang og sikkerhet. Kommunen som tidligere har hatt bydeler med separate databaser, ser fram til bruk av felles database slik at institusjons- og personalresursser i større grad enn tidligere kan deles. Mye av realismen kommunen har skyldes nok at kommunen tok i bruk IT for 10 år siden. Erfaringen ved den første innføringen avdekket nødvendigheten av å kunne tilby god og tilstrekkelig opplæring og informasjon. Et spørsmål man kan stille seg er likevel om det egentlig er nødvendig for alle å ta Datakortet for å kunne bruke systemet? 18

19 Meldal kommune Meldal kommune Dette kapittelet gir en oversikt over kartlegging av IT-løsningene som finnes i Meldal kommune innen pleie- og omsorgstjenestene. Det er også en kartlegging av fremtidige IT behov, samt en vurdering av behovet for videre arbeid. Kartlegging Dagens IT-system Meldal kommune er en landbruks- og industrikommune. Kommunen har ca innbyggere og ligger 8 mil sørvest for Trondheim. Meldal er klassifisert i KOSTRA (Kommune- Stat- Rapportering) som hjemmehørende i gruppe 5: Små kommuner med høye, bundne kostnader pr. innbygger. Meldal har flere eldre og uføre pensjonister med krav på hjelp av pleie- og omsorgstjenestene enn andre sammenliknbare kommuner. Meldal kommune hadde ingen rutiner for dataregistrering av tjenestene i pleie- og omsorgssektoren. Kommunen har nå anskaffet tynne klienter som går mot terminalserver og ved legekontoret og på helsestasjon er det installert PC nettverk. (Med tynne klienter menes arbeidsstasjoner eller PC er hvor mengden av programvare som utføres på klienten er så liten som mulig. Jo tynnere klienten er - desto større del av det faktiske arbeidet blir utført ved bruk av sentrale nettverksressurser.) Innføringen av et IT-system ACOS omsorg, innen pleie- og omsorg er nettopp startet. Meldal kommune har ca. 210 ansatte innen sektoren som omfatter tjenester som sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmebasert døgnpleie, dagsenter, dagtilbud på sykehjemmet til hjemmeboende, matombringing, vaktmestertjenester, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatri og rehabilitering. Kostnader ved innføring av nytt system Kostnader angående programprodukt Pris Programvare Installering Forprosjekt, opplæring, instruktør SUM Alle priser er omtrentlige, men inkl mva. 19

20 Meldal kommune Kostnader angående teknisk installasjon: Pleie og Omsorgsprogrammet ligger på samme server som programmene på sosialkontoret, så server og database var det investert i tidligere. Markert med * bak summene. For at Helsetunet kunne ta i bruk programmet måtte det etableres kommunikasjon mellom Helsetunet og Rådhuset. Helsetunet fikk da også tilgang til post, kalendersystem og andre administrative program som Meldal kommune benytter. Tekniske produkt Pris Terminalserver i lukket nett * Databaseserver i lukket nett * Trådløsantenne på Helsetunet (for kommunikasjon) Switcher og Huber i lukket nett Programvare (NT- server programvare lisenser, Citrix lisenser osv) Installasjon (denne er ca) Vedlikehold og brukerstøtte for pleie og omsorgssystemet SUM Omtrentlige kostnader for innføring av et system innen pleie og omsorgstjenestene: Kr.: Kostnader for investeringer i framtida I år 2001 er det på IT-planlagt å investere i arbeidsplan og fakturering som er to tilleggsmoduler i Pleie og omsorgssystemet. PRODUKT PRIS Tilleggsprogram Opplæring, reise og diett (ca pris) PC'er og skrivere (ca pris) SUM Vurdering av nytteverdien Informasjonsflyt Kommunen har et såpass omfattende tjenestetilbud innen pleie- og omsorg at det vurderes som hensiktsmessig å ta i bruk IT for å lette de administrative oppgavene på alle plan. Det registreres og vedlikeholdes opplysninger knyttet til tjenestemottakerne og personale. Ved Meldal Helsetun er det sekretæren som regist- 20

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Versjon 1.1 Dato: 10.09.2009 KITH Rapport 09/09 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling i helse-

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Grensesnitt mellom behandlingsretta. informasjonssystemer

Grensesnitt mellom behandlingsretta. informasjonssystemer Grensesnitt mellom behandlingsretta informasjonssystemer Rapport fra forprosjekt Versjon 1.0 6. april 2000 KITH Rapport 13/99 ISBN 82-7846-072-8 KITH-rapport Tittel Grensesnitt mellom behandlingsretta

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer