OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjon... 5 Bidrag til måloppnåelse... 5 Avklaringer... 5 Konsekvenser av anbefalingene... 5 Kvalitet i tjenestene?... 5 Konsekvenser for brukerne?... 6 Konsekvenser for prosjektområdet?... 6 Konsekvenser for medarbeiderne?... 6 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt... 8 Risiko

3 Hvorfor Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst for å bedre kommunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft og øke kommunens inntekter Vi skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov Vi skal utvikle Kongsvinger kommune til en helsefremmende organisasjon som utvikler potensialet hos alle medarbeidere Vi skal redusere kommunens driftsutgifter med ca 35 millioner, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsrom Mål for prosjektområdet Vi skal ha et innovativt og helsefremmende lederskap. Vi skal ha nytenkende og optimale stabs- og støttetjenester Mandat for delprosjektet Skaff oversikt over arbeidsprosesser som kan effektiviseres ved hjelp av teknologi Velg ut 7-10 arbeidsprosesser. Kartlegg disse og beskriv hvordan de kan effektiviseres og hvilke teknologi som må understøtte prosessen Utarbeid en impelementeringsplan for prosessendringene som foreslås Hvordan kan delprosjektet bidra til å redusere driftsnivået innen stab/støttetjenester med 9 millioner? Prosjektgruppe Per-Ivar Sveheim, delprosjektleder Aina Andreassen Warderud Gunn Jørgensen Hilde Th. Sundbye 3

4 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk Prosjektgruppen har hatt faste ukentlige møter. Alle prosjektdeltagerne har blitt tildelt oppgaver som de har fulgt opp. Prosjektleder har deltatt på møter i enkelte andre delprosjekt. For å komme fram til tiltakene er det : Gjennomført møter med ulike leverandører Søkt erfaringer hos andre kommuner Gjennomført møter med HIKT Drøftet løsninger i prosjektmedlemmenes fagavdelinger Avholdt møter mot fagmiljøer i kommunen Søkt informasjon gjennom internett Deltatt på ekommune konferansen 2012 Oppsummering anbefalinger Delprosjektet mener det er fornuftig at kommunen tar i bruk velprøvd teknologi som har hatt god nytteverdi for andre kommuner. Spesielt vil det være fordelaktig for kommunen å ta i bruk selvbetjeningsløsninger for ansatte. Det er her kommunen ligger lengst tilbake. Det er også her det finne størst potensial for rasjonalisering innen stabs- og støtte funksjonene. Det anbefales også at slike løsninger gjøres tilgjengelige for den enkelte ansatt gjennom internett. Utover selvbetjening går flere av gruppas anbefalinger på anskaffelse av integrasjoner for automatisering av interne prosesser. Delprosjektet anbefaler følgende tiltak: o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for elektronisk reiseregning o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for føring av fravær/elektronisk støtte for oppfølging av sykefravær o Automatisere ferie- og fraværsoverføring fra turnus- til lønningssystem o Automatisere overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnus- til lønningssystem o Ta i bruk desentralisert løsning for tilfeldig fakturering o Ta i bruk automatisk innlesning av meldinger fra NAV til lønningssystem o Ta i bruk ny avstemmingsmodul o Elektronisk rapportering av sosiallån via Altinn o Ta i bruk E-handel o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for utleie av kommunens lokaler og anlegg Delprosjektet anbefaler også at det settes i gang prosesser for vurdering av o Selvbetjeningsløsning mot turnusplanleggingssystemet. Det vil være naturlig å se dette i sammenheng med andre selvbetjeningssystemer for ansatte. For de som arbeider med turnuser vil et slikt verktøy være veldig besparende. o Oppgradering av sak-/arkiv system og innføring av ny modul for saksbehandling 4

5 o Standardisering og oppgradering av løsninger for mobilt kontor o Nytt intranett basert på allerede etablerte Sharepoint plattform o System for oppfølging av henvendelser til kommunen o Bruk av ID-porten o Løsninger mot digipost o Oppgradering av telefonisystem for å inkludere mobiltelefoni o Arkivkjerne i sikker sone Dagens situasjon Kommunen har en moderne og velfungerende systemportefølje innenfor økonomiområdet, men det finnes moduler som ikke er anskaffet. Dette er moduler som er i drift hos våre nabokommuner. Det finnes selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden for de fleste områder der det er volum. Det finnes også mange prosessbesparende integrasjoner mot arkivsystemet. Arkivsystemet er ikke oppgradert på mange år noe som igjen begrenser mulighet for å ta i bruk ny funksjonalitet. En av årsakene til den manglende oppgraderingen er at kommunen fortsatt benytter Office 2003 som kontorstøtteplattform. Det er planlagt oppgradering av denne første halvdel av En oppgradering av arkivsystemet vil da være mulig. Innenfor stab støtte er det både terminaler, stasjonære og bærbare pc er i bruk. Bruken av det mobile utstyret bærer preg av manglende standardisering. Det finnes potensialer for å rasjonalisere og forbedre bruken av dette. Bidrag til måloppnåelse Delprosjektet peker på steder hvor effekt kan tas ut i form av arbeidstimer. Utover dette viser delprosjektet til områder der effekt kan tas ut i form av bedre kontroll og kvalitet. Delprosjektets anbefalinger vil ikke føre noen veg mot målet om rasjonalisering uten at tiltakene blir sett i sammenheng med de andre delprosjektene. Avklaringer De anbefalte tilakene lar seg enkelt sette i gang dersom det finnes økonomiske rammer. Avklaringer må gjøres mot HIKT og andre leverandører i forhold til deres leveringskapasitet. Konsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Alle tiltakene som er foreslått vil på en eller annen måte føre til heving av kvalitet innenfor den tjenesten som det skal understøtte. Dette er beskrevet under konkretiseringen av det enkelte tiltak. 5

6 Konsekvenser for brukerne? Den største konsekvensen for brukerne av stabs- og støttetjenestene vil være økt grad av selvbetjening. Dette gjelder både for registrering, kontroll og oppfølging. Konsekvenser for prosjektområdet? De foreslåtte tiltakene vil gi mulighet for uttak av arbeidstid i både økonomi- og organisasjonsenheten. Tiltakene vil også kunne medføre uttak av arbeidstid hos merkantilt personell i enhetene. Konsekvenser for medarbeiderne? Det vil bli innført nye arbeidsmetoder og enkelte arbeidsoppgaver vil forsvinne. Ledere vil få tilgang til bedre verktøy. Effekt av anbefalingene i 2013 Det vil være svært få positive økonomiske effekter å hente ut av tiltakene første år da alle krever investering og oppstartsinnsats. Nr. Tiltak Anskaffelseskostnad 1 Elektroniske reisregninger Automatisert rapportering til NAV Avstemmingsmodul Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Rapportering sosiallån via Altinn Ikke prissatt 6 Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. 7 Automatisk overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem Ta i bruk løsning for E-handel Modul for tilfeldig fakturering Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Allerede innkjøpt I tillegg til anskaffelseskostnad kommer kostnader i forbindelse med installasjon og interne prosjektkostnader. 6

7 Effekt av anbefalingene i 2014 I hvilke grad en vil oppnå effekter i 2014 vil avhenge av hvordan en klarer å hente ut gevinstene. Dette igjen beror på evne til timeuttak og tidspunkt for når tiltaket settes i verk. Tiltak som automatiserer prosesser er der hvor det er enklest å ta ut gevinst. Derfor bør disse prioriteres i forhold til evt. omorganisering og timeuttak. 7

8 Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt Beskrivelse tiltak Tiltak 1. Elektroniske reiseregninger. Det behandles årlig ca reiseregninger i kommunen. Dette er papirdokumenter som blir postert og anvist ute på de ulike enhetene. Enhetene sender så reiseregningene pr. post til lønningskontoret, hvor de blir kontrollert før de registreres manuelt inn i lønnsystemet. Mye tid går her med til både kontroll, feilretting og registrering. Ved at den enkelte medarbeider selv registrer reiseregningen på elektronisk form reduseres mange av disse prosessene. Man får en mer effektiv og kontrollert arbeidsflyt samt reduserer avviksbehandling pga. feil- eller mangelfull utfylling av skjema. Både ledere og medarbeidere vil få et bedre verktøy for egen oversikt. Dette vil igjen redusere henvendelser på tvers i organisasjonen. Kommunens leverandør av HR-system har tilgjengelig modul for elektroniske reiseregninger som enkelt kan tas i bruk. Krav til initial innsats ligger i opplæring, informasjon, praksisendring samt anskaffelse av programmodul. For å oppnå maksimal og forutsigbar effekt er det en forutsetning at det ikke gis rom for alternativer. Ikke kvanitfiserbar nytte. Færre reiseregninger med feil. Mer korrekte regnskapstall. Gir hver enkelt ansatt bedre oversikt Gir hver enkelt leder bedre oversikt. Raskere arbeidsflyt. Vurdering av effekt Reduksjon av arbeidstid til registrering av reiseregninger i lønningsavdeling er kalkulert til 170 timer pr. år. Ved uttak av timene til registrering vil tiltaket balansere femte driftsår. Men å vurdere effekten kun ut fra dette timeuttaket blir feil. En må også ta hensyn til de nytteverdier som oppnås på andre steder i organisasjonen. Et enklere verktøy vil frigjøre tid hos både de som anviser og attesterer reiseregninger. Kvantifiserbar nytte. Reduksjon av arbeidstid til registrering av reiseregninger i lønningsavdeling. Tiden som benyttes er kalkulert til 170 timer pr. år. Redusert arbeidstid til kontroll og feilretting. Ikke kvantifisert. Redusert antall henvendelser fra medarbeidere til ledere og lønningskontor. Ikke kvantifisert. 8

9 Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Tiltak 2. Automatisert rapportering fra NAV til lønnssystem I dag registreres alle meldinger fra NAV manuelt inn i kommunens lønnssystem. Dette er en arbeidsprosess som kan automatiseres ved anskaffelse av en tilleggsmodul. Ved å ta i bruk denne fjernes både en arbeidsprosess og en kilde til feil Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Investeringen vil være dekket inn første år forutsatt 12 mnd. drift. Etter inndekking vil tiltaket kunne gi en årlig kalkulert besparelse på kr Den årlige kalkulerte besparelsen forutsetter uttak av ca 220 timer i organisasjonsenheten. Tiltak 3. Avstemmingsmodul Økonomienheten avstemmer årlig 47 kontoer (15 i fellesrådet + 32 i kommunen) i et eksternt avstemmingsprogram fra Adra Match. Samt at vi har mange manuelle avstemmingsrutiner som vi ikke kan nyttiggjøre Match til pga. fordyrende antall tilganger og transaksjoner. Dette er på områder innen økonomi og lønn. Potensiale på bankkonti er: Revisjon IKS (2 stk) Glåmdal Brann Iks (3 stk) Krisesenteret IKS (3 stk) Mer effektiv avstemming og tilgjengelig for flere brukere enn i dag med lavere årlige driftsutgifter etter inndekking. Investeringen vil være dekket inn andre år forutsatt 12 9

10 Glåmdal sekretariat (2 stk) Dvs samlet 10 nye bankkonti som vi kan avstemme i integrert modul, samt de manuelle interne avstemminger og lønnstransaksjoner for disse. Alle disse avstemmingene gjøres pr i dag via utarbeidede excel-skjema/maler og/eller utskrift av rapporter fra hovedbok. Alle rettelser/omposteringer skjer ved manuelle bilag og ved bruk av ebilag. Dette blir vesentlig forenklet med ny avstemmingsmodul, da man kan postere direkte i avstemmingsbildet, og evt nye poster blir automatisk lagt til riktig konto for videre avstemming. Vi har mulighet til å få en mer effektiv og kontrollert arbeidsflyt samt reduserte manuelle rutiner. Dette vil gi oss et fullelektronisk arkiv som igjen vil være et effektivt verktøy for både ledere og revisjon. Det gir også redusert behov for arkivplass. mnd drift. Etter inndekking vil tiltaket kunne gi en årlig kalkulert besparelse på kr 37415,- i driftsutgifter. Timebesparelsen er 59 timer årlig i regnskapsavdeling og 18 timer årlig i lønningsavdeling. Kommunens leverandør av økonomi-system har tilgjengelig modul for elektronisk integrert avstemmingsmodul som enkelt kan tas i bruk. Det vil kreves opplæring, praksisendring og anskaffelse av programmodul. For å oppnå maksimal og forutsigbar effekt er det en forutsetning at modulen tas i bruk så langt det er mulig på flere fagområder og størst mulig antall avstemmingsvariasjoner Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Tiltak 4. Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Ved å ta i bruk selvbetjeningsløsning for føring av fravær vil kommunen få et godt ledelses- og styringsverktøy for oppfølging av fravær. Verktøyet gir den enkelte ansatt mulighet til å følge sitt eget ferieregnskap, søke om ferie og andre fridager samt registrere egenmeldinger. Den enkelte ansatte får dermed god oversikt over sitt eget fravær. For ledere vil dette være et godt redskap både med hensyn til ferie- og bemanningsplanlegging og oppfølging av den enkelte ansatt. Spesielt vil dette være et godt verktøy i forhold til oppfølging av sykemeldte. Ut fra første sykedag vil det bli gitt meldinger til Effekten av å ta i bruk et slikt verktøy er vanskelig å kvantifisere. Men for alle med personalansvar vil det gi positiv effekt. De vil få bedre oversikt, bedre mulighet til 10

11 leder om tiltak som må settes i verk. Leverandør av HR-system har modul tilgjengelig. Anskaffelses- og prosjektkostnadene anslås til Årlig driftskostnader til planlegging og de vil få et godt verktøy for oppfølging av sykefravær. Det vil være mulighet for frigjøring av ledertid. En annen effekt er at det vil være en enhetlig behandling samt en god mulighet for overordnet utrapportering. Tiltak 5. Visma Felix, Rapportering sosiallån via Altinn. Økonomienheten rapporterer ca. 260 (2011-tall) årsoppgaver sosiallån til Skatteetaten. Fra 2012 skal rapportering skje elektronisk via Altinn. Dette er en pålagt rapportering, og forsinkelser eller manglende rapporteringer gir høye dagsbøter. Visma jobber med å utarbeide en tilleggsfunksjonalitet til Felix slik at dette kan skje elektronisk. Denne skal være klar før årsskiftet. For å iverksette tiltaket må det anskaffes et integrasjonsadapter for innrapportering til ALTINN. Det bør påregnes 1-2 timer teknisk bistand og en times konsulentbistand ved igangkjøring. Tiltaket gir bortfall av manuelle produksjonsrutiner og blankett- /portokostnader. Ut fra det man ser i dag vil det være beskjedne kostnader for å iverksette tiltaket. Denne løsningen erstatter dagens rutine med produksjon av manuelle årsoppgaver som sendes pr. post til låntaker, samt overføring av data på cd til Skatteetaten. Visma har pr. dato ikke gitt estimat på hva denne tjenestepakken vil koste. Tiltak 6. Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. For de enheter som i dag benytter Notus turnusplanlegging foretas det en dobbeltregistrering av ferie og fravær. Planleggingen skjer i Notus og overføres deretter manuelt til Visma Enterprise. Det er enhetene selv som foretar denne registreringen. Denne operasjonen kan fjernes ved å anskaffe 11 Tiltaket vil frigjøre tid hos merkantilt personell i enhetene.

12 en integrasjon som automatiserer overføringen. Integrasjonen er tilgjengelig hos leverandør og benyttes allerede av mange kommuner. Anskaffelskostnad for en slik modul er Årlig driftskostnad er Tiltak 7. Automatisk overføring av fastlønnsegrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Ved endring av turnus skjer det også en endring av fastlønnsgrunnlaget. Denne endringen blir i dag manuelt overført fra turnusplanleggingssystemet til lønnssystemet. Det er både merkantilt personell i enheten og ansatte på lønningskontoret som foretar denne omregistreringen. Denne operasjonen kan fjernes ved å anskaffe en integrasjon som automatiserer overføringen. Automatisering av denne operasjonen vil også fjerne en kilde til feil. Tiltaket vil frigjøre tid hos merkantilt personell i ute i enhetene og på lønningskontoret. Integrasjonen er tilgjengelig hos leverandør og benyttes allerede av mange kommuner. Anskaffelskostnad for en slik modul er Årlig driftskostnad er Tiltak 8. Ta i bruk løsning for E-handel E-handel blir tatt i bruk av stadig flere organisasjoner. Barnesykdommene er færre og nytteverdiene er blitt større. Bruk av e-handelsløsning vil styre innkjøp mot rammeavtaleleverandører samtidig som bestilling og fakturahåndtering blir mer effektiv. Gevinsten vil ligge i bedre, enklere og sikrere innkjøp. Effektivisering, forbedring, kvalitetssikring og kontroll i alle ledd i anskaffelsesprosessen o Sikrere handel med mindre feilbestillinger o Godkjenning av innkjøp før bestilling o Bedre sporbarhet o Enklere og tryggere fakturarutiner ferdig anviste ordrer/elektroniske fakturaer o Standardisert og enhetlig opptreden ved innkjøp o Enklere avtaleoppfølging, statistikker og oversikt for innkjøpere o Bedre grunnlag for nye anskaffelsesprosesser o Bruk av åpne standarder gjør at alle leverandører kan nås via systemet. Å ta i bruk elektronisk verktøy for bestilling vil gi mange positive effekter men det er vanskelig å kvantifisere innsparings- potensialet. 12

13 Forbedret økonomistyring, frigjøring av tid/personell til å utføre primæroppgaver o Bedre økonomi ved standardisering på avtaleprodukter o Økt avtalelojalitet o Effektivere innkjøp medfører færre som arbeider med innkjøp og mer med primæroppgaver o Bedre integrasjon økonomi- regnskap- innkjøp- fakturabehandling Reduserte transaksjonskostnadene vha. integrasjon og elektronisk saksgang o Redusert tidsbruk o Enklere kommunikasjon med leverandører o Varekataloger og info tilgjengelig på nett Anskaffelseskostnad for en E- handelsløsning for Kongsvinger kommune er kalkulert til i investering og i årlig vedlikehold. I tillegg kommer prosjektkostnader ved etablering. Tiltak 9. Modul for tilfeldig fakturering Visma e-ordre er en webmodul som forenkler registrering av tilfeldige fakturagrunnlag ute på enhetene. E-Ordre gjør det mulig å registrere fakturagrunnlag på en enklere og standardisert måte i nærheten av der tjenesten ytes. Løsningen gjør det mulig å sende med kunden fakturaen i hånden inkl vedlegg fra enheten. Denne modulen erstatter tidligere variasjoner av fakturagrunnlag ute på enhetene. Fakturainformasjonen registreres bare en gang, og datagrunnlaget kommer inn i Kommfakt på en standardisert måte. E-Ordre gir enhetene mulighet til å fakturere når behovet oppstår og reduserer dermed tiden fra vare eller tjeneste ytes til den faktureres, samt at det reduserer muligheten for feilfakturering. Modulen gir full historikk på ordren. Brukere får en tilpasset tilgang til faktureringsfunksjonene de skal utføre. Dette er et enkelt grensesnitt som krever lite opplæring. Faktureringsansvarlig kan definere kontrollpunkt, som saksgang, evt godkjenninger eller varslinger til gitte oppgavetyper. Dette kan avdekke evt avvik og mulighet for å korrigere før fakturering. Tiltaket vil frigjøre tid hos personell i økonomienheten og forenkle oppgaven for de som utsteder fakturaer. Kongsvinger kommune og de selskaper vi fører regnskap for har store variasjoner innen tilfeldig fakturering, her er noen eksempler som kan standardiseres i denne modulen: Skjenkebevilling, leie av haller/rådhusteatret, vaskeritjenester, husleie, grønt tjenester, kjøkken, behandlingsgebyr, tinglysning, fradeling, salg av eiendom, 13

14 ved/jaktrett, tomteleie/dyrket mark, konsesjonsbehandling, refusjoner, tap av bøker, erstatninger, fylling av brønner/svømmebasseng, trefelling, katter i trær, montering av skilt, flaggheising, falske alarmer, strøm, renter/avdrag. Samlet er det produsert ca 2500 tilfeldige fakturaer pr år. Ved å ta i bruk en slik modul vil en oppnå: Forenklet registrering av fakturagrunnlag Standardisert dataregistrering og redusert antall feil Kortere faktureringstid Færre involverte ledd Elektronisk saksgang Anskaffelseskostnad for løsning er kr Årlig driftskostnad er kr Tiltak 10. Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Kommunen har et bookingsystem i sin systemportefølje. Dette er ikke i drift. Systemet kan man ta i bruk og enkelt oppnå en forenkling av prosessene rundt utleie av kommunens lokaler. Systemet gir også mulighet for selvbetjening. Systemet håndterer både søknadsbasert leie og ad-hoc leie. Det har integrasjon mot diverse låsesystemer og til faktureringssystem.. Før revitalisering av systemet bør det gjennomføres en analyse som vurderer om systemet er riktig i forhold til kommunens fremtidige bruk. Det bør i denne sammenheng også vurderes standardisering av låssystemer for en enkel forvaltning. 14

15 Risiko De tiltak som delprosjektet foreslår representerer ingen risiko i forhold til kommunens drift. Derimot kan det finnes risiko for ikke å lykkes med gjennomføring av tiltakene. Den største risikoen her er manglende ressurser for selve prosjektgjennomføringen eller mangel på ledelsesforankring. Implementering Suksesskriterier for vellykket implementering Skal man få de ansatte til å benytte selvbetjeningsløsninger må innføringen være forankret og tydelig informert fra ledelsen Det må ikke gis rom for alternativer alle skal Det må brukes tilstrekkelig med ressurser på opplæring Innføringsprosjektene må fullføres og systemene må tas over i forvaltning på en god måte Implementeringsplan Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennomføres når? Ansvarlig Elektroniske reisregninger Alle ansatte Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Lønn Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Alle ansatte Bedre lederkontroll 2. halvår 2013 Lønn Redusere arbeidsinnsats Automatisert rapportering til NAV Lønningskontor Redusere arbeidsinnsats 1. kvartal 2013 Lønn Automatisk overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Lønningskontor Merkantilt ansatte i Redusere arbeidsinnsats 2. kvartall 2013 Lønn/systansv Notus 15

16 omsorg Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Servicetorg Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Servicetorg/ Kultur Modul for tilfeldig fakturering Der hvor de foretar tilfeldig fakturering Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Økonomi Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Lønningskontor Merkantilt ansatte i omsorg Redusere arbeidsinnsats 2. halvår 2013 Lønn/systansv Notus Ta i bruk løsning for E-handel Alle som foretar innkjøp Forbedre prosess Direkte økonomi. effekt Oppstart av tilrettelegging 1. halvår 2013 Innkjøp Avstemmingsmodul Økonomiog lønn Forbedre prosess 1. kvartall 2013 Økonomi Rapportering sosiallån via Altinn Økonomi Redusere arbeidsinnsats 1. kvartall 2013 Økonomi 16

17 «INGEN KOMMER TIL FJELLS PÅ FLAT VEG» KONGSVINGER KOMMUNE T: F: A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: Bankgiro: Kto.for skatt: Org.nr:

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Jobb Smartere i departementene R6

Jobb Smartere i departementene R6 Forprosjektrapport Jobb Smartere i departementene R6 Del 1; IKT/samhandling/nye arbeidsformer Beslutningsunderlag for prosjektgjennomføring August 2010 1 Innhold Sammendrag og anbefaling 3 1 Bakgrunn 5

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Effektive kommunale innkjøp med E-handel ØF-notat nr. 05/2003 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Innkjøpsanalyse og gevinstanalyse av Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon E-handel i Bærum kommune Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 05.06 24.10 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Gro B. Thomas jurist

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer