OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjon... 5 Bidrag til måloppnåelse... 5 Avklaringer... 5 Konsekvenser av anbefalingene... 5 Kvalitet i tjenestene?... 5 Konsekvenser for brukerne?... 6 Konsekvenser for prosjektområdet?... 6 Konsekvenser for medarbeiderne?... 6 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt... 8 Risiko

3 Hvorfor Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst for å bedre kommunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft og øke kommunens inntekter Vi skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov Vi skal utvikle Kongsvinger kommune til en helsefremmende organisasjon som utvikler potensialet hos alle medarbeidere Vi skal redusere kommunens driftsutgifter med ca 35 millioner, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsrom Mål for prosjektområdet Vi skal ha et innovativt og helsefremmende lederskap. Vi skal ha nytenkende og optimale stabs- og støttetjenester Mandat for delprosjektet Skaff oversikt over arbeidsprosesser som kan effektiviseres ved hjelp av teknologi Velg ut 7-10 arbeidsprosesser. Kartlegg disse og beskriv hvordan de kan effektiviseres og hvilke teknologi som må understøtte prosessen Utarbeid en impelementeringsplan for prosessendringene som foreslås Hvordan kan delprosjektet bidra til å redusere driftsnivået innen stab/støttetjenester med 9 millioner? Prosjektgruppe Per-Ivar Sveheim, delprosjektleder Aina Andreassen Warderud Gunn Jørgensen Hilde Th. Sundbye 3

4 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk Prosjektgruppen har hatt faste ukentlige møter. Alle prosjektdeltagerne har blitt tildelt oppgaver som de har fulgt opp. Prosjektleder har deltatt på møter i enkelte andre delprosjekt. For å komme fram til tiltakene er det : Gjennomført møter med ulike leverandører Søkt erfaringer hos andre kommuner Gjennomført møter med HIKT Drøftet løsninger i prosjektmedlemmenes fagavdelinger Avholdt møter mot fagmiljøer i kommunen Søkt informasjon gjennom internett Deltatt på ekommune konferansen 2012 Oppsummering anbefalinger Delprosjektet mener det er fornuftig at kommunen tar i bruk velprøvd teknologi som har hatt god nytteverdi for andre kommuner. Spesielt vil det være fordelaktig for kommunen å ta i bruk selvbetjeningsløsninger for ansatte. Det er her kommunen ligger lengst tilbake. Det er også her det finne størst potensial for rasjonalisering innen stabs- og støtte funksjonene. Det anbefales også at slike løsninger gjøres tilgjengelige for den enkelte ansatt gjennom internett. Utover selvbetjening går flere av gruppas anbefalinger på anskaffelse av integrasjoner for automatisering av interne prosesser. Delprosjektet anbefaler følgende tiltak: o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for elektronisk reiseregning o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for føring av fravær/elektronisk støtte for oppfølging av sykefravær o Automatisere ferie- og fraværsoverføring fra turnus- til lønningssystem o Automatisere overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnus- til lønningssystem o Ta i bruk desentralisert løsning for tilfeldig fakturering o Ta i bruk automatisk innlesning av meldinger fra NAV til lønningssystem o Ta i bruk ny avstemmingsmodul o Elektronisk rapportering av sosiallån via Altinn o Ta i bruk E-handel o Ta i bruk selvbetjeningsløsning for utleie av kommunens lokaler og anlegg Delprosjektet anbefaler også at det settes i gang prosesser for vurdering av o Selvbetjeningsløsning mot turnusplanleggingssystemet. Det vil være naturlig å se dette i sammenheng med andre selvbetjeningssystemer for ansatte. For de som arbeider med turnuser vil et slikt verktøy være veldig besparende. o Oppgradering av sak-/arkiv system og innføring av ny modul for saksbehandling 4

5 o Standardisering og oppgradering av løsninger for mobilt kontor o Nytt intranett basert på allerede etablerte Sharepoint plattform o System for oppfølging av henvendelser til kommunen o Bruk av ID-porten o Løsninger mot digipost o Oppgradering av telefonisystem for å inkludere mobiltelefoni o Arkivkjerne i sikker sone Dagens situasjon Kommunen har en moderne og velfungerende systemportefølje innenfor økonomiområdet, men det finnes moduler som ikke er anskaffet. Dette er moduler som er i drift hos våre nabokommuner. Det finnes selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden for de fleste områder der det er volum. Det finnes også mange prosessbesparende integrasjoner mot arkivsystemet. Arkivsystemet er ikke oppgradert på mange år noe som igjen begrenser mulighet for å ta i bruk ny funksjonalitet. En av årsakene til den manglende oppgraderingen er at kommunen fortsatt benytter Office 2003 som kontorstøtteplattform. Det er planlagt oppgradering av denne første halvdel av En oppgradering av arkivsystemet vil da være mulig. Innenfor stab støtte er det både terminaler, stasjonære og bærbare pc er i bruk. Bruken av det mobile utstyret bærer preg av manglende standardisering. Det finnes potensialer for å rasjonalisere og forbedre bruken av dette. Bidrag til måloppnåelse Delprosjektet peker på steder hvor effekt kan tas ut i form av arbeidstimer. Utover dette viser delprosjektet til områder der effekt kan tas ut i form av bedre kontroll og kvalitet. Delprosjektets anbefalinger vil ikke føre noen veg mot målet om rasjonalisering uten at tiltakene blir sett i sammenheng med de andre delprosjektene. Avklaringer De anbefalte tilakene lar seg enkelt sette i gang dersom det finnes økonomiske rammer. Avklaringer må gjøres mot HIKT og andre leverandører i forhold til deres leveringskapasitet. Konsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Alle tiltakene som er foreslått vil på en eller annen måte føre til heving av kvalitet innenfor den tjenesten som det skal understøtte. Dette er beskrevet under konkretiseringen av det enkelte tiltak. 5

6 Konsekvenser for brukerne? Den største konsekvensen for brukerne av stabs- og støttetjenestene vil være økt grad av selvbetjening. Dette gjelder både for registrering, kontroll og oppfølging. Konsekvenser for prosjektområdet? De foreslåtte tiltakene vil gi mulighet for uttak av arbeidstid i både økonomi- og organisasjonsenheten. Tiltakene vil også kunne medføre uttak av arbeidstid hos merkantilt personell i enhetene. Konsekvenser for medarbeiderne? Det vil bli innført nye arbeidsmetoder og enkelte arbeidsoppgaver vil forsvinne. Ledere vil få tilgang til bedre verktøy. Effekt av anbefalingene i 2013 Det vil være svært få positive økonomiske effekter å hente ut av tiltakene første år da alle krever investering og oppstartsinnsats. Nr. Tiltak Anskaffelseskostnad 1 Elektroniske reisregninger Automatisert rapportering til NAV Avstemmingsmodul Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Rapportering sosiallån via Altinn Ikke prissatt 6 Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. 7 Automatisk overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem Ta i bruk løsning for E-handel Modul for tilfeldig fakturering Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Allerede innkjøpt I tillegg til anskaffelseskostnad kommer kostnader i forbindelse med installasjon og interne prosjektkostnader. 6

7 Effekt av anbefalingene i 2014 I hvilke grad en vil oppnå effekter i 2014 vil avhenge av hvordan en klarer å hente ut gevinstene. Dette igjen beror på evne til timeuttak og tidspunkt for når tiltaket settes i verk. Tiltak som automatiserer prosesser er der hvor det er enklest å ta ut gevinst. Derfor bør disse prioriteres i forhold til evt. omorganisering og timeuttak. 7

8 Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt Beskrivelse tiltak Tiltak 1. Elektroniske reiseregninger. Det behandles årlig ca reiseregninger i kommunen. Dette er papirdokumenter som blir postert og anvist ute på de ulike enhetene. Enhetene sender så reiseregningene pr. post til lønningskontoret, hvor de blir kontrollert før de registreres manuelt inn i lønnsystemet. Mye tid går her med til både kontroll, feilretting og registrering. Ved at den enkelte medarbeider selv registrer reiseregningen på elektronisk form reduseres mange av disse prosessene. Man får en mer effektiv og kontrollert arbeidsflyt samt reduserer avviksbehandling pga. feil- eller mangelfull utfylling av skjema. Både ledere og medarbeidere vil få et bedre verktøy for egen oversikt. Dette vil igjen redusere henvendelser på tvers i organisasjonen. Kommunens leverandør av HR-system har tilgjengelig modul for elektroniske reiseregninger som enkelt kan tas i bruk. Krav til initial innsats ligger i opplæring, informasjon, praksisendring samt anskaffelse av programmodul. For å oppnå maksimal og forutsigbar effekt er det en forutsetning at det ikke gis rom for alternativer. Ikke kvanitfiserbar nytte. Færre reiseregninger med feil. Mer korrekte regnskapstall. Gir hver enkelt ansatt bedre oversikt Gir hver enkelt leder bedre oversikt. Raskere arbeidsflyt. Vurdering av effekt Reduksjon av arbeidstid til registrering av reiseregninger i lønningsavdeling er kalkulert til 170 timer pr. år. Ved uttak av timene til registrering vil tiltaket balansere femte driftsår. Men å vurdere effekten kun ut fra dette timeuttaket blir feil. En må også ta hensyn til de nytteverdier som oppnås på andre steder i organisasjonen. Et enklere verktøy vil frigjøre tid hos både de som anviser og attesterer reiseregninger. Kvantifiserbar nytte. Reduksjon av arbeidstid til registrering av reiseregninger i lønningsavdeling. Tiden som benyttes er kalkulert til 170 timer pr. år. Redusert arbeidstid til kontroll og feilretting. Ikke kvantifisert. Redusert antall henvendelser fra medarbeidere til ledere og lønningskontor. Ikke kvantifisert. 8

9 Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Tiltak 2. Automatisert rapportering fra NAV til lønnssystem I dag registreres alle meldinger fra NAV manuelt inn i kommunens lønnssystem. Dette er en arbeidsprosess som kan automatiseres ved anskaffelse av en tilleggsmodul. Ved å ta i bruk denne fjernes både en arbeidsprosess og en kilde til feil Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Investeringen vil være dekket inn første år forutsatt 12 mnd. drift. Etter inndekking vil tiltaket kunne gi en årlig kalkulert besparelse på kr Den årlige kalkulerte besparelsen forutsetter uttak av ca 220 timer i organisasjonsenheten. Tiltak 3. Avstemmingsmodul Økonomienheten avstemmer årlig 47 kontoer (15 i fellesrådet + 32 i kommunen) i et eksternt avstemmingsprogram fra Adra Match. Samt at vi har mange manuelle avstemmingsrutiner som vi ikke kan nyttiggjøre Match til pga. fordyrende antall tilganger og transaksjoner. Dette er på områder innen økonomi og lønn. Potensiale på bankkonti er: Revisjon IKS (2 stk) Glåmdal Brann Iks (3 stk) Krisesenteret IKS (3 stk) Mer effektiv avstemming og tilgjengelig for flere brukere enn i dag med lavere årlige driftsutgifter etter inndekking. Investeringen vil være dekket inn andre år forutsatt 12 9

10 Glåmdal sekretariat (2 stk) Dvs samlet 10 nye bankkonti som vi kan avstemme i integrert modul, samt de manuelle interne avstemminger og lønnstransaksjoner for disse. Alle disse avstemmingene gjøres pr i dag via utarbeidede excel-skjema/maler og/eller utskrift av rapporter fra hovedbok. Alle rettelser/omposteringer skjer ved manuelle bilag og ved bruk av ebilag. Dette blir vesentlig forenklet med ny avstemmingsmodul, da man kan postere direkte i avstemmingsbildet, og evt nye poster blir automatisk lagt til riktig konto for videre avstemming. Vi har mulighet til å få en mer effektiv og kontrollert arbeidsflyt samt reduserte manuelle rutiner. Dette vil gi oss et fullelektronisk arkiv som igjen vil være et effektivt verktøy for både ledere og revisjon. Det gir også redusert behov for arkivplass. mnd drift. Etter inndekking vil tiltaket kunne gi en årlig kalkulert besparelse på kr 37415,- i driftsutgifter. Timebesparelsen er 59 timer årlig i regnskapsavdeling og 18 timer årlig i lønningsavdeling. Kommunens leverandør av økonomi-system har tilgjengelig modul for elektronisk integrert avstemmingsmodul som enkelt kan tas i bruk. Det vil kreves opplæring, praksisendring og anskaffelse av programmodul. For å oppnå maksimal og forutsigbar effekt er det en forutsetning at modulen tas i bruk så langt det er mulig på flere fagområder og størst mulig antall avstemmingsvariasjoner Sum Kvanitifiserbar nytte Bortfall av kostnader Sum nytte Kostnader etablering Kostnader årlig drift Sum kostnader Netto nytteverdi Tiltak 4. Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Ved å ta i bruk selvbetjeningsløsning for føring av fravær vil kommunen få et godt ledelses- og styringsverktøy for oppfølging av fravær. Verktøyet gir den enkelte ansatt mulighet til å følge sitt eget ferieregnskap, søke om ferie og andre fridager samt registrere egenmeldinger. Den enkelte ansatte får dermed god oversikt over sitt eget fravær. For ledere vil dette være et godt redskap både med hensyn til ferie- og bemanningsplanlegging og oppfølging av den enkelte ansatt. Spesielt vil dette være et godt verktøy i forhold til oppfølging av sykemeldte. Ut fra første sykedag vil det bli gitt meldinger til Effekten av å ta i bruk et slikt verktøy er vanskelig å kvantifisere. Men for alle med personalansvar vil det gi positiv effekt. De vil få bedre oversikt, bedre mulighet til 10

11 leder om tiltak som må settes i verk. Leverandør av HR-system har modul tilgjengelig. Anskaffelses- og prosjektkostnadene anslås til Årlig driftskostnader til planlegging og de vil få et godt verktøy for oppfølging av sykefravær. Det vil være mulighet for frigjøring av ledertid. En annen effekt er at det vil være en enhetlig behandling samt en god mulighet for overordnet utrapportering. Tiltak 5. Visma Felix, Rapportering sosiallån via Altinn. Økonomienheten rapporterer ca. 260 (2011-tall) årsoppgaver sosiallån til Skatteetaten. Fra 2012 skal rapportering skje elektronisk via Altinn. Dette er en pålagt rapportering, og forsinkelser eller manglende rapporteringer gir høye dagsbøter. Visma jobber med å utarbeide en tilleggsfunksjonalitet til Felix slik at dette kan skje elektronisk. Denne skal være klar før årsskiftet. For å iverksette tiltaket må det anskaffes et integrasjonsadapter for innrapportering til ALTINN. Det bør påregnes 1-2 timer teknisk bistand og en times konsulentbistand ved igangkjøring. Tiltaket gir bortfall av manuelle produksjonsrutiner og blankett- /portokostnader. Ut fra det man ser i dag vil det være beskjedne kostnader for å iverksette tiltaket. Denne løsningen erstatter dagens rutine med produksjon av manuelle årsoppgaver som sendes pr. post til låntaker, samt overføring av data på cd til Skatteetaten. Visma har pr. dato ikke gitt estimat på hva denne tjenestepakken vil koste. Tiltak 6. Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. For de enheter som i dag benytter Notus turnusplanlegging foretas det en dobbeltregistrering av ferie og fravær. Planleggingen skjer i Notus og overføres deretter manuelt til Visma Enterprise. Det er enhetene selv som foretar denne registreringen. Denne operasjonen kan fjernes ved å anskaffe 11 Tiltaket vil frigjøre tid hos merkantilt personell i enhetene.

12 en integrasjon som automatiserer overføringen. Integrasjonen er tilgjengelig hos leverandør og benyttes allerede av mange kommuner. Anskaffelskostnad for en slik modul er Årlig driftskostnad er Tiltak 7. Automatisk overføring av fastlønnsegrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Ved endring av turnus skjer det også en endring av fastlønnsgrunnlaget. Denne endringen blir i dag manuelt overført fra turnusplanleggingssystemet til lønnssystemet. Det er både merkantilt personell i enheten og ansatte på lønningskontoret som foretar denne omregistreringen. Denne operasjonen kan fjernes ved å anskaffe en integrasjon som automatiserer overføringen. Automatisering av denne operasjonen vil også fjerne en kilde til feil. Tiltaket vil frigjøre tid hos merkantilt personell i ute i enhetene og på lønningskontoret. Integrasjonen er tilgjengelig hos leverandør og benyttes allerede av mange kommuner. Anskaffelskostnad for en slik modul er Årlig driftskostnad er Tiltak 8. Ta i bruk løsning for E-handel E-handel blir tatt i bruk av stadig flere organisasjoner. Barnesykdommene er færre og nytteverdiene er blitt større. Bruk av e-handelsløsning vil styre innkjøp mot rammeavtaleleverandører samtidig som bestilling og fakturahåndtering blir mer effektiv. Gevinsten vil ligge i bedre, enklere og sikrere innkjøp. Effektivisering, forbedring, kvalitetssikring og kontroll i alle ledd i anskaffelsesprosessen o Sikrere handel med mindre feilbestillinger o Godkjenning av innkjøp før bestilling o Bedre sporbarhet o Enklere og tryggere fakturarutiner ferdig anviste ordrer/elektroniske fakturaer o Standardisert og enhetlig opptreden ved innkjøp o Enklere avtaleoppfølging, statistikker og oversikt for innkjøpere o Bedre grunnlag for nye anskaffelsesprosesser o Bruk av åpne standarder gjør at alle leverandører kan nås via systemet. Å ta i bruk elektronisk verktøy for bestilling vil gi mange positive effekter men det er vanskelig å kvantifisere innsparings- potensialet. 12

13 Forbedret økonomistyring, frigjøring av tid/personell til å utføre primæroppgaver o Bedre økonomi ved standardisering på avtaleprodukter o Økt avtalelojalitet o Effektivere innkjøp medfører færre som arbeider med innkjøp og mer med primæroppgaver o Bedre integrasjon økonomi- regnskap- innkjøp- fakturabehandling Reduserte transaksjonskostnadene vha. integrasjon og elektronisk saksgang o Redusert tidsbruk o Enklere kommunikasjon med leverandører o Varekataloger og info tilgjengelig på nett Anskaffelseskostnad for en E- handelsløsning for Kongsvinger kommune er kalkulert til i investering og i årlig vedlikehold. I tillegg kommer prosjektkostnader ved etablering. Tiltak 9. Modul for tilfeldig fakturering Visma e-ordre er en webmodul som forenkler registrering av tilfeldige fakturagrunnlag ute på enhetene. E-Ordre gjør det mulig å registrere fakturagrunnlag på en enklere og standardisert måte i nærheten av der tjenesten ytes. Løsningen gjør det mulig å sende med kunden fakturaen i hånden inkl vedlegg fra enheten. Denne modulen erstatter tidligere variasjoner av fakturagrunnlag ute på enhetene. Fakturainformasjonen registreres bare en gang, og datagrunnlaget kommer inn i Kommfakt på en standardisert måte. E-Ordre gir enhetene mulighet til å fakturere når behovet oppstår og reduserer dermed tiden fra vare eller tjeneste ytes til den faktureres, samt at det reduserer muligheten for feilfakturering. Modulen gir full historikk på ordren. Brukere får en tilpasset tilgang til faktureringsfunksjonene de skal utføre. Dette er et enkelt grensesnitt som krever lite opplæring. Faktureringsansvarlig kan definere kontrollpunkt, som saksgang, evt godkjenninger eller varslinger til gitte oppgavetyper. Dette kan avdekke evt avvik og mulighet for å korrigere før fakturering. Tiltaket vil frigjøre tid hos personell i økonomienheten og forenkle oppgaven for de som utsteder fakturaer. Kongsvinger kommune og de selskaper vi fører regnskap for har store variasjoner innen tilfeldig fakturering, her er noen eksempler som kan standardiseres i denne modulen: Skjenkebevilling, leie av haller/rådhusteatret, vaskeritjenester, husleie, grønt tjenester, kjøkken, behandlingsgebyr, tinglysning, fradeling, salg av eiendom, 13

14 ved/jaktrett, tomteleie/dyrket mark, konsesjonsbehandling, refusjoner, tap av bøker, erstatninger, fylling av brønner/svømmebasseng, trefelling, katter i trær, montering av skilt, flaggheising, falske alarmer, strøm, renter/avdrag. Samlet er det produsert ca 2500 tilfeldige fakturaer pr år. Ved å ta i bruk en slik modul vil en oppnå: Forenklet registrering av fakturagrunnlag Standardisert dataregistrering og redusert antall feil Kortere faktureringstid Færre involverte ledd Elektronisk saksgang Anskaffelseskostnad for løsning er kr Årlig driftskostnad er kr Tiltak 10. Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Kommunen har et bookingsystem i sin systemportefølje. Dette er ikke i drift. Systemet kan man ta i bruk og enkelt oppnå en forenkling av prosessene rundt utleie av kommunens lokaler. Systemet gir også mulighet for selvbetjening. Systemet håndterer både søknadsbasert leie og ad-hoc leie. Det har integrasjon mot diverse låsesystemer og til faktureringssystem.. Før revitalisering av systemet bør det gjennomføres en analyse som vurderer om systemet er riktig i forhold til kommunens fremtidige bruk. Det bør i denne sammenheng også vurderes standardisering av låssystemer for en enkel forvaltning. 14

15 Risiko De tiltak som delprosjektet foreslår representerer ingen risiko i forhold til kommunens drift. Derimot kan det finnes risiko for ikke å lykkes med gjennomføring av tiltakene. Den største risikoen her er manglende ressurser for selve prosjektgjennomføringen eller mangel på ledelsesforankring. Implementering Suksesskriterier for vellykket implementering Skal man få de ansatte til å benytte selvbetjeningsløsninger må innføringen være forankret og tydelig informert fra ledelsen Det må ikke gis rom for alternativer alle skal Det må brukes tilstrekkelig med ressurser på opplæring Innføringsprosjektene må fullføres og systemene må tas over i forvaltning på en god måte Implementeringsplan Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennomføres når? Ansvarlig Elektroniske reisregninger Alle ansatte Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Lønn Elektronisk fraværsrapportering/sykefraværsoppfølging Alle ansatte Bedre lederkontroll 2. halvår 2013 Lønn Redusere arbeidsinnsats Automatisert rapportering til NAV Lønningskontor Redusere arbeidsinnsats 1. kvartal 2013 Lønn Automatisk overføring av fastlønnsgrunnlag fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Lønningskontor Merkantilt ansatte i Redusere arbeidsinnsats 2. kvartall 2013 Lønn/systansv Notus 15

16 omsorg Selvbetjeningsløsning for booking av lokaler Servicetorg Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Servicetorg/ Kultur Modul for tilfeldig fakturering Der hvor de foretar tilfeldig fakturering Redusere arbeidsinnsats 1. halvår 2013 Økonomi Automatisk overføring av fravær og ferie fra turnusplanleggingssystem til lønnssystem. Lønningskontor Merkantilt ansatte i omsorg Redusere arbeidsinnsats 2. halvår 2013 Lønn/systansv Notus Ta i bruk løsning for E-handel Alle som foretar innkjøp Forbedre prosess Direkte økonomi. effekt Oppstart av tilrettelegging 1. halvår 2013 Innkjøp Avstemmingsmodul Økonomiog lønn Forbedre prosess 1. kvartall 2013 Økonomi Rapportering sosiallån via Altinn Økonomi Redusere arbeidsinnsats 1. kvartall 2013 Økonomi 16

17 «INGEN KOMMER TIL FJELLS PÅ FLAT VEG» KONGSVINGER KOMMUNE T: F: A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: Bankgiro: Kto.for skatt: Org.nr:

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Timeregistrering -En ressurskrevende prosess? De ansatte fører sine timer manuelt i timelister. Misforståelser i forbindelse med føring. Ansatte glemmer rutinen.

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

BOTT Programmet for Økonomi og HR

BOTT Programmet for Økonomi og HR BOTT Programmet for Økonomi og HR HR LØNN ØKONOMI Informasjon fra styringsgruppen for programmet og NTNUs prosjektdeltakere Hva er BOTT Økonomi og HR? De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser Case - økonomi og kostnadsbesparelser Yngve Jonassen Bård-Helge Andreassen Utfordringen vi er gitt Presentere metode for å redusere reiseadministrative prosesskostnader. Hvilke indirekte kostnader finnes?

Detaljer

BOTT økonomi og HR. Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017

BOTT økonomi og HR. Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017 BOTT økonomi og HR Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017 BOTT økonomi og HR-programmet Universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT) Universitetenes kontrakter knyttet til økonomisystemene,

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Nytt siden sist. Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune

Nytt siden sist. Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune Nytt siden sist Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune Status drift og omstilling Videreutvikling av tjenestene Tjenesteleveransen er samlet Økonomitjenestene

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Portal og arbeidsflyt

Portal og arbeidsflyt Portal og arbeidsflyt Kundeforum Tromsø 24. mai 2011 Ørjan Normann Jacobsen 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Status for portal Brukeradministrasjon Arbeidsflyt og godkjenning

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Digitalisert førstevalg Fremdriftsplan - omstilling Side 3 Kundesentre Trondheim

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Nytt fokus på E-handel

Nytt fokus på E-handel Nytt fokus på E-handel Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark Fagdag DFØ, E- handel 29. august 2013 Fylkesmannens roller Sektor myndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet Initiativ og

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen Community Live 2013 Fravær og fraværsoppfølging Karen Helene Eriksen Page 1 Målsetning Fravær og fraværsoppfølging Forenkle fraværshåndtering Page 2 Gi leder mulighet for oppfølging av fravær Sporing av

Detaljer

Forprosjekt «Utredning av systemløsninger innen økonomiområdet, UH-sektoren» Jan Aasen Økonomi- og driftsdirektør på Høgskolen i Lillehammer

Forprosjekt «Utredning av systemløsninger innen økonomiområdet, UH-sektoren» Jan Aasen Økonomi- og driftsdirektør på Høgskolen i Lillehammer Forprosjekt «Utredning av systemløsninger innen økonomiområdet, UH-sektoren» Jan Aasen Økonomi- og driftsdirektør på Høgskolen i Lillehammer Arbeidsgruppe oppnevnt av KD Arbeidsgruppe Knut Gunnar Aspenes,

Detaljer

NAVs erfaringer med automatisering

NAVs erfaringer med automatisering Den norske dataforening // ARK 2014 // 18. november 2014 NAVs erfaringer med Petter Hafskjold Sjefsarkitekt NAV IKT Innhold Et blikk inn i NAVs hverdag 456 kontorer 400 mrd. kr./år 19 000 ansatte 52 stønadsordninger

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Informasjon Dokumentsenter Kommunetorg Kommunikasjon og web Rådmann- og ordførersekretariat Personal Personalforvaltning Lønn Lærlingordningen Økonomi og IKT Budsjett

Detaljer

Intranett i Stjørdal og framtidig portal i Værnesregionen

Intranett i Stjørdal og framtidig portal i Værnesregionen Intranett i Stjørdal og framtidig portal i Værnesregionen DDT Webforum, Trondheim 27.03.2009 Sigbjørn Holberg Menyene våre Varsling Melding til redaktører eller admin om oppgaver Fakturabehandling Gir

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

NBTA. Jon Vegusdal 21 05 2014

NBTA. Jon Vegusdal 21 05 2014 NBTA Jon Vegusdal 21 05 2014 AGENDA Hvem er UNIT4 Current Tidsbruk i reisehåndteringen og besparelser Nøkkelfunksjoner i et moderne reiseregningssystem 7 skjulte kostnader OM OSS 31 ansatte Hovedkontor

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Hovedmål Hensiktsmessige fellesløsninger i staten Hovedstrategi : Levere gode lønns-

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv DIFI s brukersamling om e-handel Clarion Hotel Royal Christiania 18.9.2012 Bjørn Ola Børrestuen, Wittusen & Jensen

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Webinar Kom i gang med Personalmelding

Webinar Kom i gang med Personalmelding Visma Enterprise HRM Webinar Kom i gang med Personalmelding Lisbet Korsvold - 30.03.17 Visma Enterprise Personalmelding Elektronisk prosess bidrar til: Slipper papir Registrering én gang hvor prosess starter

Detaljer

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle Gunn Sværen, rådgiver Hvem er jeg? Gunn Sværen Rådgiver, Digitalisering og IT Utvikling 10 år i Bærum kommune 15 år innen informasjonsforvaltning i oljebransjen

Detaljer

IKT-arbeidet konsekvenser for UH-sektoren

IKT-arbeidet konsekvenser for UH-sektoren IKT-arbeidet konsekvenser for UH-sektoren Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør UiB og leder av BOTTs styringsgruppe for digitalisering og modernisering Møte UHRs økonomidirektører 26.04.2017 2 Det skrives

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring «Himmelfalne tjenester» dagen derpå HRM og ressursstyring Agenda Våre tjenester Hva har vi Hva har vi gjort Tjenester Kurs Seminarer Konsulentutleie Opplæring Abonnementsavtale Rådgivning Nettkurs Enkelttema

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid SAKA GJELD: Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen SAS forum Oslo 2013 Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor Helge Askildsen Stavanger Stavanger er en by og en kommune i Rogaland fylke. Kommunen og byen er Norges fjerde

Detaljer

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014 HANDLINGSPLAN Planperiode: 2014 Firma... : Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Årsrapport Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune

NEDRE EIKER KOMMUNE. Årsrapport Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Årsrapport 2016 Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune Selskapets virksomhet Lønningskontoret skal levere tjenester til samarbeidskommunene

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE Grete Kvernland-Berg PA Consulting Group PA Knowledge Limited 1 Digitalisering er det viktigste virkemidlet for effektivisering 30,0 25,0 26,1 25,3

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre. Marita Johansen

Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre. Marita Johansen Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre Marita Johansen Agenda Utfordringer Muligheter Eksempler Gevinst Agenda Utfordringer Muligheter Eksempler Gevinst Implementeringen av SAP

Detaljer

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum Agenda Digitalisering i og rundt DFØ DFØs selvbetjeningsløsninger Elektroniske skjema Ny teknologi

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer