INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008"

Transkript

1 INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE I SVELVIK KOMMUNE Revidert mars 2008

2 TELEFONLISTE / E-post adresse TØMMERÅS SKOLE: tlf SFO: tlf BERGER SKOLE: tlf SFO: tlf EBBESTAD SKOLE: tlf SFO: tlf TANGEN SKOLE: tlf SFO: tlf

3 SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SVELVIK - Skolefritidsordningen er betegnet som SFO - Målsetting er å skulle gi et tilbud både barn og foreldre er fornøyd med. For å få dette til trenger vi et åpent og godt samarbeide med foreldrene. FORMÅL OG INNHOLD FOR SFO I SVELVIK Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud og gis ved alle barneskolene i kommunen. ÅPNINGSTIDER: SFO har åpent alle ordinære arbeidsdager, mandag - fredag, fra kl til Skolefritidsordningen holdes stengt i romjula og påskeuka, samt 3 uker sammenhengende i juli måned. I tillegg holdes stengt 5 planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene vil bli informert om disse datoer. Tilbud for øvrig i sommerferien gis i samarbeid med barnehagene, og av praktiske årsaker vil tilbudet som oftest bli lagt til barnehagens lokaler. ANSATTE I SFO * Skolens virksomhetsleder/rektor er hovedansvarlig for SFO. * Ansvar for daglig drift ved den enkelte skolefritidsordning ivaretas av skolens inspektør. * Det ansettes assistenter ut fra antall barn i ordningene. * Noen av skolefritidsordningene kan også få ekstra assistenter knyttet til barn med spesielle behov. * Total bemanning vurderes årlig i forhold til påmelding. FORELDRESAMARBEID Organisert foreldresamarbeid vil foregå gjennom foreldresamtaler og foreldremøter på skolen. ROMFORHOLD Virksomhetene har egne rom i skolen, og i tillegg benyttes andre ledige rom til lekselesing, spising og andre aktiviteter. PÅMELDING OG ALDERSBEGRENSNING SFO-tilbud gis til alle klassinger som ønsker det. Tilbud gis f.o.m. 1. august det året barnet begynner i 1. klasse t.o.m. 31. juli det året barnet begynner i 5. klasse. Påmelding skal i løpet av våren 2008 skje gjennom digitalt skjema på kommunens hjemmeside, men frem til dette er aktivt benyttes vedlagte skjema (siste side) som sendes den skole barnet er tilknyttet. Barnet registreres da som bruker, og det vil ikke bli sendt svar på påmeldingen.

4 PRISER Gjeldende f.o.m. 15. januar 2008 Vedtatt av Kommunestyret desember 2007) Heldagstilbud - kr ,- pr. mnd. Redusert tilbud 15t/uke - kr ,- pr. mnd. Morgentilbud ( skolestart) - kr ,- pr. mnd. Dagbarn - kr. 154,- pr. dag. Krav om betaling sendes hver mnd. fra Administrasjonstjenesten. Kommunestyret kan etter vedtak fastsette endret betaling i løpet av perioden / året. Nærmere beskrivelser av betalingsvilkår er gitt i betalingsreglementet bakerst i heftet. HELDAGSTILBUD Barn i klasse med behov for et heldagstilbud kan få dette ved å kombinere skole og skolefritidsordning. SFO (Morgen) Tilsyn / omsorg Frokost (enkelt brødmåltid) Rolige aktiviteter ute og inne Undervisning ALLE 1.-4.KL SFO (Ettermiddag) Tilsyn / omsorg Ettermiddagsmat Fri lek ute og inne Selvstyrte aktiviteter Fellesopplevelser Lekselesing REDUSERT TILBUD Det gis også et redusert tilbud på 15t/uke. Brukerne kan da selv velge hvilke dager og tider barnet skal gå i SFO. Det skal inngås avtale mellom ansatte og foresatte om hvordan timene benyttes. Inngått avtale gjelder frem til ny avtale blir inngått. MORGENTILBUD For barn som ikke trenger tilbud etter skoletid gis et morgentilbud. Dette strekker seg fra åpning kl og frem til skolestart. Barna deltar ikke i SFO etter avsluttet undervisning. DAGBARN Barn som ikke er tilknyttet SFO gjennom øvrige tilbud kan gis tilbud enkeltdager etter avtale med skolen.

5 SFO - INNHOLD OG ORGANISERING Tilsyn og omsorg - For å ivareta tilsynsbehovet må det være faste avtaler om når eleven skal være i SFO og skriftlig beskjed fra foresatte hvis avtalen endres. - De ansatte fungerer som voksenkontakt og er tilgjengelige for barna til kos, oppmuntring, hjelp, konfliktløsning og trøst. Barna skal alltid vite hvor de finner en voksen. Selvstyrte aktiviteter. - Tilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og gis i samspill med andre. Barnas valgfrihet settes i fokus. - Barna i SFO kan drive med spill, formingsaktiviteter, lese bøker eller blader, bygge med Lego, lytte til musikk o.s.v. etter eget ønske - enkeltvis eller i grupper. Spising. - I foreldrebetalingen for SFO er det inkludert to enkle måltider pr. dag - før og etter skoletid. Fri lek ute og inne. - Lek er en viktig del av barns fritid. Den sosialisering som skjer gjennom barns lek, er en viktig del av barns utvikling og en viktig læringsprosess. - De voksne vil prøve å legge forholdene til rette for lek. Ved uteaktiviteter vil det bli gjort klare avtaler om hvor barna har lov å gå, hvor lenge de kan være ute, o.l. - Barna vil alltid vite at en voksen kan kontaktes. Fellesopplevelser. - De ansatte arrangerer også aktiviteter som matlaging/baking, musikk, høytlesning eller formingsaktiviteter. - På skolens fridager kan dagens organisering og program i SFO bli annerledes med flere fellesaktiviteter. - I ferier vil en på forhånd høre hvor mange barn som vil være tilstede på de forskjellige dagene, slik at aktiviteter, organisering og samarbeid med andre virksomheter kan planlegges ut fra antall barn. Lekselesing. - Når det gjelder lekselesing i SFO må det bli gjort klare avtaler mellom foreldre og elever, og barnet må selv ta ansvar for å gjøre det de har i lekse. Kulturaktiviteter. - Ved enkelte av ordningene er det opprettet et samarbeid med frivillige organisasjoner. (sangkor, barnegospel, kunstskole) Deltakelse i disse aktivitetene, og eventuelle nye aktiviteter, går ut som et tilbud til alle elevene ved de aktuelle skoler.

6 BETALINGSREGLEMENT FOR BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER I SVELVIK KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak nr 0015/03 Administrativt revidert 19. april 2007 iht. endringer i sentrale forskrifter om renter og innfordring, og 12. mars 2008 iht. til nytt faktureringssystem og administrasjonsprogram for skoler og barnehager. FELLESBESTEMMELSER: 1. Betalingssatser for barnehager og skolefritidsordning fastsettes av kommunestyret. 2. Ved oppstart i løpet av året kreves betaling fra 1. eller 15. i den mnd. barnet starter i ordningen. 3. Søknad om friplass/redusert betaling på økonomisk grunnlag behandles av Svelvik kommunes klientutvalg ut fra dokumenterte inntekter og utgifter. Søknad sendes til Sosialtjenesten/NAV. Ved søknad om friplass må søker betale ordinær sats frem til søknaden er behandlet. 4. Fravær p.g.a. sykdom gir vanligvis ikke rett til redusert betaling. Ved sammenhengende fravær utover 14 dgr. kan det søkes rådmannen om redusert betaling i disse tilfeller: - Ved kronisk sykdom - legeattest må vedlegges. - Andre spesielle årsaker. 5. Foreldrebetalingen har forfall 20. i hver måned. Ved for sen innbetaling beregnes forsinkelsesrente iht. enhver tids gjeldende rentesats i Forskrift om renter ved forsinket betaling. Ved purring påløper gebyrer iht enhver tids gjeldende innkassosats i Forskrift til inkassoloven m.m. Inkassovarsel = 1/10 av inkassosatsen. Betalingsoppfordring = 3/10 av innkassosatsen. Ubetalte krav vil medføre oppsigelse av plass samt at kravet vil bli innfordret iht. inkassoloven. 6. Manglende betaling for 2 mnd. medfører oppsigelse av plassen 7. Utestående fordringer går automatisk til rettslig inndriving. Skyldig betaling kan også motregnes i tilgodehavende beløp i framtidig skatteavregning. 8. Foreldres oppsigelse av plass i ordningene skal sendes skriftlig. Oppsigelsesfrister er definert under særbestemmelser for den enkelte ordning. SÆRBESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: 17. Betaling for tilbud i skoleåret baserer seg på 10 hele driftsmåneder, og dekker perioden f.o.m. 15. august t.o.m. siste skoledag før sommerferien. Innkreving skjer i form av hel månedsbetaling for perioden september mai, og halv betaling for månedene juni og august. Betalingsfrist er 20. i hver måned. For tilbud i skolens sommerferie kreves forskuddsvis betaling etter fastsatt dagsats, og beregnes for totalt antall brukerdager i perioden. Betaling for tilbudet innkreves sammen med ordinær betaling for juni måned, og med betalingsfrist 20. juni Kommunestyret vedtar regler for betaling, og kan til enhver tid fastsette gjeldende betalingssatser. Administrasonstjenesten har ansvar for innkreving av foreldrebetalingen. 18. Det gis ikke ordinær søskenmoderasjon for tilbudet. 19. Oppsigelsesfrist er 2 uker fra 1. eller 15. i hver mnd. ENDRINGER / TILFØYELSER 20. Forandringer eller tilføyelser i betalingsreglementet må vedtas av kommunestyret.

7 Dette arket rives ut og sendes skolen! Til SFO ved.. skole. PÅMELDINGSSKJEMA FOR SKOLEFRITIDSORDNING For elever i klasse Elevens navn: Fødselsnr: (11 sifre) Skole: klasse: Foresattes navn: Personnr.(11 sifre) Tlf. priv. Tlf. arb. Adresse: Foresattes/ samboers navn: Personnr.(11 sifre) Tlf. priv. Tlf. arb. Adresse:

8 Mitt barn skal ha følgende tilbud i SFO: Heldagstilbud Redusert tilbud Morgentilbud Vi ønsker at barnets første dag i tilbudet blir:... /... - FORELDREERKLÆRING: (Skal underskrives av begge dersom barnet har 2 foresatte) Jeg / vi er kjent med betalingsreglement for SFO, og godtar Svelvik forliksråd som verneting ved misligholdelse av betaling. Dato Underskrift Underskrift LEVERES / SENDES DEN SKOLEN BARNET SKAL HA TILBUD VED..

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Infohefte for Lyngheim SFO

Infohefte for Lyngheim SFO Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer