u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. ' ,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_ z-.." name="description"> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. ' ,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_ z-..">

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~."

Transkript

1 Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. ' ,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_ z-.. -tz--e ~--- i". irs ~:~l t 11ilgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSe- seg 9 li~kc tor å ribbe faderløse barn kpolitietforetok U barn hlirilig ransaking og beslagleggelse! r l r i lovl '. '~.HH~.' i,rtftju l ~ i, Laudssvi Jenlpere~ c er-. l~tte f ra tat t ~ Hl l V:->- =\:'===,_ ==== :========. { D t b (' f j,l!' n et c; aj '~ d o kum e fl t c t- S o ry iol i se 11 () \: J i gis k. u 1=1!=... ~=b=l'=l,,=ll=<=()=s==c:=:> f::::'~==e'=-=1 =()=J=i(~~ S er d ('il be s 1. j å il ( Nilr en.'"~. striet et Frontkjcmp~rkontor! Måtte tils':' fraskrive Seg sin rett fo! å få fred il' ill bl. a. veldedlghetsar- vi ~e f~!! fl C btide t'o!ikte il ta seg av falne Vi har fått tilsendt følgende i Bøkene hadde mannen mot ( ) f)r~nt,kjnnp(~res etterlatte ' beretning om hva en mann mutte tatt for å selge dem for en JndN' okkupasjonen ble det l l '1 ill: m. finne seg i etter at han var kom- venn som var kommet i Øko- Tenk for en skam for Norge:. a J l ~...; ' len l S l Of i,.f. rontkjemperkontoret sam-, ~et i klørne pl\ landssvikpolitiot. nomiske vanskeligheter på hundrede tusener landsforrædere ~i inn pengt~r over hele lan- Det at folk er blitt ribbet inntil grunn av «rettsoppgjøret:.. ~ - når familiene regnes med. For Bladd, "<'innmarken», VardØ (f 't, hos jøssinger sil vel sm" skinnet er dessverre ingen sjel-! Da mannen fikk rede på røet prestisjetap i verdens ø~ne.: Ønsker sine lesere God helg, } S NS, og for en del liv pen- denhet i de siste 5 år. Men når vi veriet, skrev han et brev til Henimot 10 % av landets mn- den :2:l. desember 1949, med i'.',mc ble dt,t tcj{uet livsfl)r~ik- offentliggjør denne historie, så er Magnus og beskyldte ham for byggere stemplet som forrædere. riktig llange pene ord og ;. nger på barna i sdskapt~t det fordi at denne mann som ble tyveri. Hvilket kunne forsva- Det har de fått i stand, det bruk- gone ~1rd{('r under rien krev- ',{dun». Hvert barn fikk ~n 1l0- bestjålet, ble tvunget til l fra- res, da ransakingen og beslagne geværs menn og deres hjel- ende overskrift:,,(l'ræd ham iil :se på kr. ZOtltl. :.krive seg sin rett.for å få fred,,: leggelsen ble foretatt uten ret~ pere. ikke med jernskodd hei -" foretok «etterforsker» l tens tillatelse. Når det skulle være «ro om- Etter fl ha gitt uttrykk for c-let viser seg nå at livsforsik- Oslo landssvikavdeling, Jan 'En tid etter fikk han følgenkring rettsoppgjøreb, så var glede over at det ::;il~ik!edte rh 4sselskapet ddwl» har anu- Heibei'g Magnus (L'Abee- de brev, ikke fra «etterforsker» dette ikke minst av hensyn til land nord for Polarsirkelen ;,;'~ disse liv:;f()j'siknnger uten Lunds hånd gagne mann) en i Magnus,. men fra selveste utlandet: krigslegenden, fabelen atter går mot s,dlvse dager, \'j' gang il und,~rrelte barnas p~\" hfjyeste grad ulovlig ransak~ L'Abee-Lund: om skyld og solidarisk økonomisk minner bladet (}n~ de millio- )' ende. ning og beslagleggelse på kon- Herr N. N., ansvar måtte for enhver pris ner mennesker ute i verden. )enne fnlmferd er fullstendig tor et og hjemme hos en mann «Tidligere etterforsker Jan ikke torpederes. Da, sa man, ville som enda må leve i den dyp- 'flltastisk og er. selvsagt så uluv.. som var «siktet for landssvik». Heiberg Magnus har sendt meg Norge miste sitt ansikt. este nød og eletjcllghet, uten Ht somlloe kan være.,.' Denne Magnus tok med seg alt Deres brev av 8. ds. stuet til ham, F'or noe tøv: Norge har håp.,.'å forespprse! jl'ti du:,se poll- han kom over av papirer. Bl. a. hvori De beskylder ham for tymistet sitt ansikt fordi hele opp- Om Norge heter det:,;(" har «dun» svart at Erstat- mannens dokumenter og papi- ved av effekter under et beslng gjøret er bygget på en nu not or- vårt land er det ingen,it,lgsdirekt{lratet har erklært rer som han hadde samlet til som ble holdt på Deres kontor isk løgn. Og ingen rettsstat kan mennesker som lider nød " 'i.;ningen av disse livs~oliser sitt forsvar. Notater og avisut- i..., og i Deres hjem. De bebygge på løgn, på undertrykkelse, ' ngen behøver å frykte for /' yldige og at Justis- og Fm ans- klipp gikk samme vei. skri'- skyldninger De har fremsatt i av sannheter, på hemmelig- DREKTØR A.RNE BERGSVK overgrep og terror. l,' parteme;-;tet har erklært seg vebordet fant L'Abee-Lunds nevnte brev, anser jeg som æreholdelse av de virkelige forhold, n~;cn nordmanll behøver i.. g i dett l', mann to meget' verdifulle b~1- krenkende for politiets tidligere på forherligelse av de skyldige og på dom over dem som forsto at' ti rømme heim og edre-, '-Jivsfor:' l, :ngsselskapet sjel' så ker. Den ene var den gamle etterforskere, og jeg underretter det måtte gripes inn, hvis ikke hele den norske nasjon skulle gå til land for sin ov~~:i'bevis. : -f ' sin,del,:..... tyske boken «Gefielde der Dem derfor om at hvis De ikke grunne under okkupasjonen., ni ngs skyld» i "De mr,(l,talte beløp ble de~ Lust». Det er en meget sjelden innen 3 dager har sendt meg Ynkelighetens triumf: legge landet åpent for hvem som helst og'! ::( r av oss t tlbakebetalt til Er- bok, og har en antikvarisk vel'- Deres skriftlige, uforbeholdne så rømme det, overlate tre millioner mennesker til okkupantens. fo1'-, Du verden, hvor herlig det. t' D d unnskyldning, vil De bli anmeldt ville'være hvis det var sant! : f,tningsdi.re;<torate ;!» di av 500 kroner, en an re godtbefindende gjennom fem lange år, opphisse massene til lov-, Det er "idunderlig hva som boken var også tvsk og het: med begjæring om '4låta1e og t 'd' h dl' ått b'.. P h' se ssen' Det er bra å intere,;:;ere se J S 1'1 ge an mger som mermge represaher, o. p S ma, c for alle som lider i frernmed,k (U sies; (lg det var i sannhet en «Die Erotik im Bilde». Denne straff. mot den gruppe mennesker som brakte. landet noenlunde velberget: ' \ dundc'l;!~ "tilbakebel ;,1 i ng~. bok er av. nyere data, men er ' d k h' t som Reler1..!C'l'en l"ruke all" te'k.. ' land, og vi er enig; i at \1 har r- Lars L' Abee-Lund, gjennom nø en, omme ellna «~..!_. "..., c ~., v~, d' t.;i~ seh,;'.u!'pt ikke v111e ku ror~ allikevel en meget verdifull lige og utenkelige midler til egen forherlgelse og rense seg selv l visse forpliktelser < fur l k 11 f t politiinspektør. den store syndebukks blod. vårt land er FridtjoL ~~an-,s (ringen og de s.. u e ~re a bok. Begge bøker var r~kt illu- L'Abee-Lund hadde makt, og Det er prestisjetap over prestisjetap. For «You may fool somc sens fedreland». Men Vl må!. llbakebetalmg",måtte selvsa~~ strert med fargelagte blder. han hadde også viljen til å bruke people all the time and all peo?le some time, ~u~ you cant fool all\. huske på at Fridtjof Nansen l ;l~pet bll d å «~otke~ewle~a~le den. Derfor sendte han en forpeople all the time». En gang Vl~ verdens samvttghet v~kne. var ikke med og styrtet egne 'i' ~ o~slkret e. t / f s.~ i~gssel- og styggere fordi det gjelder fa- svarsløs person denne trussel om Norges prestisje kan kun gjenopprettes derved at svmdelen tar landsmenn ut i bunnløs nød h ng e a e lv orslår o derøse barns midjer. påtale og straff. slut. t, at sakene. blir s.tille.t. "p.. å sin. r.l, k"t~g~,pla.s.~s',.,a.;t.,~'1~.l1h~.te!1 f,o;" L". og jllykke. Han var for sto!' ".~:p ~sk~lie ha \e~~ til ')r~:,~~~e St.a~f.!n Lar lær(,;,'$ og p:r~st-::!!', Dd;;ll' farlig å gi ;gma menneli', ~ (.. J "~t..,.""". l"'j' "'1 ' 'ti',c.t.... r<:"g ~~J..,J~ 'o n han 'il. 1 ~'V.,fO~:.....t1'lrgll'r.e,.tor (5'''''', - t'.l.l. l'nnprento barn og vak"'... sk... -tor.m.- t.. jj'~;;6::~et1zl::~i~ ~\ld~f;ie~il~vi'e~kle:ikke 'På--n;e~'hevn over våre fø"rt~~~~et ~tilv hjeip for li- finnende under rettsoppgjøret :D: skal ikke stjele!. Det;ø;: -.. AA (Fortl. lde 8) bødler vi likner dem ikke i det stykket, for vi har karakter og moral, dende og ulykkelige menne- og «ti1bakeb~tale~ dem hl staten geuge er at diverse myndigheter ' i behold, vår samvittighet er ren. Det vi vil er kun :e~tferdighet og i sker ute i verden, gle m t e i vell Erst~tnmgsdl~ektoratet.. later til å ha mistet evnen til å oppreisning, og den må komme for Norges prestsjes skyld. han ikke sine egne lands- [... 1 ~orel1ggend~ tlfelle er altsa se forskjell på rett og urett menn. taktlsk dette gjort. Oslo, nyttårsaften 'Forholdet er så meget grovere Arne Bergsvlk. forsking.. Unge gutter lom måtte stå til rette for ham, vet å fortelle. at forhørene ho.

2 age og litefih:eilge mdler tl egen forherligelse og rense seg selv i visse forpliktelser «ford! selskapet kke ",:Jil.e ha or- allikevel en ~ meget 'verdifull politiilllspektør.---- den store syndebukks blod. vårt land er Fridtjof Nar, H.! :igen o~ de slnule foreta bok Begge bøker var rikt illu-, k Det er prestisjetap over prestisjetap. For «You may fool some sens fedreland», Men vi m" lr lakebetalmg:' måtte selvsagt strert med fargelagte bilder. L Abee-Lund h~~de,ma t, og Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 N people all the time and all people same time, but yon cant fool all huske på at Fridtjof... anse., 'ldet bli å «tilbakebetale» til han hadde også vlljen tl å bruke l forsikrede. Det skulle bare --,, den. Derfor sendte han en forpeople all the time». En gang vil verdens samvittighet våkne. var ikke med og styrtet egn(' ',' "",'1g1e at, et.livforsikringssel- og styggere, ford,l det gjelder fa- svarsløs person denne trussel om Norges prestisj'e kan kun gjenopprettes derved at svindelen tar landsmenn ut i bunnløs nø,; d lø b dl å ff j. ~AP s,kulle ha rett til. å' ta, våre ert~~~._ ar,n_s m,l,_,.. ~.:~ ',.' _,,.t ',,' P,ta,l, e og str.. a_:.. };'~:~:~s~tl::~:~7 a~li~;1i~j:a~1.~;i~!~~~~j!:t P~~~\~j~il~ a.nnh~te:n ~o;. 4 ~i~ ~~~~:g ;:llt y~rn fp~:!01 1%:olfil~n:tl6er l'etter. ;OOrg.tdtbe~' S,., t:.~!.~ar l;,t;;r.~,,-,.og p~s".~~ i ;,).. t er farhg a gl.!ma menne-. Q, Q Og det er kun det vi vil. Vi tenker ikke på noen hevn over våre førte meget til hjelp for li- 'finnende under rettsoppgj'øret til D å innpr,ento kkk' ba,rn t! og D vqksnt:: t ø sk~:r litor makt. e) bødler, vi likner dem ikke i det stykket, for vi har karakter og moral dende og ulykkelige menne- o~ «tilbakebetale» dem til staten " 1:1 s a l ~ S Je e,. ~ S f- (Fort. 81de i behold, vår samvittighet er ren. Det vi vil er kun rettferdighet og sker ute i verden, gle m t e \ ed Erstatningsdirektoratet. gelge,er at dve,rse myndgheter oppreisning, og den rna komme for Norges prestisjes skyld. han ikke sine egne lands- foreliggende tilfelle er altså later tl,å ha mlstet evnen til å Oslo, nyttårsaften 1949 menn. f.kusk dette gjort. se forskjell på rett og urett. Arne Bergsvik. " --: Forholdet er så meget grovere , POTEMl<N: Senkningen av {(B uc rer» gjor e for de norske Oslo i morgentimene Mannen haverne Mere arbeide for l,.. h d' d t." Riksadvokaten e mu gl Hjemmefrontens 'og politiets o konsentrasjonsleir i Kristianrr::tat ft4 ledere a flykte fra sund og Nordmflre ble i 1945 ~ ;}'l lagt til N erlands dalen, Kristi- sorrl utfør"te dcllnedåd, er' og han er fratatt retten ti Men blant S ne soldater p~i «BOt',P:i'r\» ',t;1t" A. Bonsak som sj ~~en i OsccubOt g') fo SVill _~-----_._--_..,_..._._... _._... ~ ~... EC apropos til det militære orciensregn og L" historieforfalskning etter «frigiøringen» DET ER JO ET TRST OG HSTOUSK.FAKTUM at Norges niende april var selvforskyldt. <.;Uer som professor, dr. jur. don Skeie uttrykker det 1 et brev til Potemkin: «,Jeg fol'stm Heres bitterhet mot de menn som la Norge åpent t:01' invasjonen.» V ARJ!: 1"OLKEV ALGTE LJ<.:D~l~J<;S f'orho}d til bl. a. straffelovens ~6 og ansvarlighetsloven er tross Scharffcllhergs, 1110seids og andres bestrebelser hindret rettslig belyst hittil. Ve virkelige ansvarlige oppkastet seg i førsto omgang til dødsdommere over andre.... "...",ll_ DERES «NASJONALE» HOLDNNG bestod jo i at de stolte mer på Englands hjelp til seg og sine, enn de trodde på Norges muligheter som selvstendig stat. UERES FORSKRVE.LSER ETTER :FLUKTEN fra Norge til England har faktisk og praktisk gjort Norge til en britisk lmloi og til deltaker i en krigsauian.se og dermed til et hjelpeløst brennpunkt i den tredje verdenskrig.. V F~R KOMMET TL Det er gått fem år siden «frigjøringen». Et norsk militært forsvar eksisterer som alle vet ennå ikke, tiltross for at man i disse år kunne ba satt opp et formidabelt og nøytralt eks i ste nsf o l' 8 var med grtmnlag i det etterlatte tyske, moderne kamputstyr til en kvart million mann. Men man måtte da naturligvis straks begynt med.fagmessig trening og organisering av moderne kamptropper, og U{ke som nå ført folket bak lyset med megen kostbar, militær slmebrødsvirksomhot. AT MAN VL FA ennå seks år 110m London og Washington, det til å bygge opp den nye forsvars- tror jo ingen meningsberettiget, organisasjonen med britisk-ame- allerminst de som direkte lever rikansk hjelp og ledelse, mens av fantomvirkbomheien. norske ministre og generalløyt- MAN tijøh. VEL THYGGEST nanter flyr som fol:'ltyrrede mel- i'(l:is. l'iiido 4 AUGUST B',)NSAK ansund. Som vaktmenn ble anft a p~ r -11ft 4 O satt en hel del tyskarbeidere. ~.., ~ Som troll aven eske dukket o.r.sakfører Kristian Fast. ing opp som politimester og g e m t a v m a < t - o.r.sakfører Nic. MUller som politifullmektig. () b. f Til il begynne med ledet a ære L n orm herr MUller den -store etter- forsking». Unge gutter lom måtte stå til rette for ham, vet å fortelle, at forhørene ho MUller var noe helt ekstraordinære. En av guttene fant herr MUllers opptreden lå usømmelig, at han straks etter sin løslatelse sendte skriftlig anmeldelse på ham til politiet. Såvidt vites, skal den nåværende politimester ha henlaat saken - av hvilee grunnor vites ikke. En skulle imidlertid tro, at en så alvorlig anke mot en embetsmann fra en lom var underlagt hans varetekt, vme la. ført til noe helt annet en.n henleggelse, og vi finner der.. for, at det er god gfunn for Riksadvokaten til å underaøke denne sak. 'p()litif\li K 'i~ti fl fl~un{l V H, ilf.; f(,{ lil å J)'ytt~ l t lligt) a~~ fl-ctl t n. Sf'ndt., ul ~1'bei(l~kunlmalido nlc'll~ byt'~'s b()r~el'c~ gij~k til dg ke. FRA EN GAMMEL KJØP- gamle forsøkte å komme seg på MANN KRSTANSUND, bena, ble han dekket av vaktens som i 1945 måtte dele skjebne gevær, oppe på trappen, hvor med så mange, har vi mottatt han skulle gå inn, stod et kosteen liten beretning, som viser skaft. Av frykt for at vaktmanhvor lite hjemmefrointen og nen ville gjøre bruk av geværet, politiet respekterte den lovbe- tok han kosteskaftet, og på en stemte helligholdelse av hvile- hendig måte klarte han å vri dagen. geværløpet slik ~t det ikke ble VED l-tden NATT til 3. juli rettet mot ham måtte den gamle kjøpmann NESTE DAG VAR SØNDAG. ut på naturens vegne. Noe av- Da alle mann var oppstilt til aptrede innen fire vegger var det pell, ble det opplyst, at den gamikke, og alt måtte gjøres under le kjøpmann og en ung gutt åpen himmel. Mannen ante fred skulle ut på arbeidskommando. og ingen fare. Plutselig fikk han Det skulle være straff for at de. et kraftig slag over nakken, med hadde vist ringeakt og øvet vold det resultat at han falt om,. _. mot vaktpersonalet. Hveken leir Mens han lå på marken ble han i sjefen eller lederen for leirens a v overfallsmannen sparket over i arbeidsordning, som begge var yggen, Den gamle var nettopp' fanger, Ville skrive ut de to til da meget plaget HV svuller og søndagsarbeide. Den fungerende c,parkingen voldte ham en ulide vakthavende for leiren, en post- Hg smerte, Det var en vakt ved' funksjonær ved navn Fagerli, navn.johannes Tyjrnrnervåg som grep da inn: Vel, sa han, vi skal var overfallsmannen. Mens d~n (i'ort4. side 6)

3 " " Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014! t!! Regjeringsa vo a ennmg ø er Hva. a.ndre,sier.,j Dadennorske.tat.ldrke.prlvar s ty rem edi em og jur i dis k kon s u en t ~:':~:"''''NE HOLDER A S KO N SYR U KY ONg ::::~~~";''':::~i:~ :.. ~~: ~~~!~~~~i~r:~eilo~~ med i illegalt arbeide. sine ukristelige gjerninger kun- HJ :~ingbl:a~vl:~!t.utnevnt till'e- Journalist Asbjørn Barlaup, «Ver~ Vi får håpe at mødrene nu vn la ne en vente at Regjeringen ville h dd dens Gang» har funnet stoff til spal. sine barn leko mod hwlden, etter. fjerne biskopen fl'a ledelsen av en rekke styremøter 8 e h:lange artikler ved å f,81'te rwldt om- kl'rken. Men det gj'øl' nok ikke G d fr _ t at vi har lmnnet gi den en.lik di.ponent run t e'wag n'ing i regjeringen Gerhardsens kon- det llorske arbeiderpartis l't!gj' e- d b 'd f' uforbeholden attest for god nasjooppgaver over e ar el er u- sentrasj'onsleirer, rl'ng" det V 'le v'<>re å h dd f t k. svikte r:;itt nal h()!dning, Men burde det egent-....,styremøter hvor det ble framtysk-arbeide Bødtker vært tilstede oghar oom på grunn av uretten 1 Norge nå DET SSTE SKPPERTAK FRA Derfor holder arheiderpartiregje- maet a e or yserne, og l Lørdag 7, januar skrev han en til. grunnsyn av hensyn til d' t h å H i kirken ri ig ha vært nødvendig? sse mø er ar ogs eim ne ddssympatisk artikkel om mennellc", som sideordnet autoritet i staten. vært med på å undertegne.ty- drives til slavearbeide i Bjørkelangen ringen på prælaien Berggrav i t k l n Det er klar t nt LAND<S8VKAVDELNGEN repro o o e. "konsentrasjonsleir, det lengste, da ingen er bedre hadde han hatt den sval4llste Barlaup kommer med atslrillige av- følge Dagbladet ser det ut til Ht kvalifisert enn ham til l under- Deltok lagt oppgaver over firmaets c=._-=========:=======================-======== 1 5 bl. B dtk t t 1'1,. d k t anelse om at de arbeiderjfir- ~Jøringer, og for l rette lltt på det, det er ikke noen særlig stor stcmning k' k t't t g dens 94 en ø er u nevn reojenngsa va a onaot patok.eg for tysk~n.,k"ver hon!ølg'nde lo' en.folk,,",v,, til L'AbCe.Lund. ~~r~:llg~ :~s~::.~~:ei f~lket.. A.s Konstl~uktion ble dømt til 1, kr. i inhdragning og disponent Grundt til l års fengeel, kr. 250,000 i bot og kr. 75,000 i innt:ra~lijg DirektØr Arne HØeg i Trond~ til spørsmålet Wlder alvorlig overveielse, heim, som er blant dem som er L dt forfulgt og dømt for «landss,,',k),. har i Adresseavisen skrevet Jeg ber Dem herr regjeringsadvokat ikke å oppfatte denne min hengjeringsadvokat følgende åpne brev til restilling som et personl1g angrep Henning BØdt. eller som noe ondsinnet. den fu- utelukkende ker: diktert av alvorlig bekym fløyesterettsadvokat Sundfør hevder ring for rettsoppgjørets følger f'jr i Henry Johannessen.saken, at et styremedlem er direkte medansvarlig i firmaets disposisjoner., Dette er.sikkert 1 full overens.stemmelse med alminnelig norsk vårt folks framtid, dets moral og samkj ensle. Til orientering for våre lesere rdtsoppfaln1ng, men gjørn dette ~kal vi supplere dette Apne brev amvnr gjeldende i ett tilfelle er det HV hønsyn til 'folkemoralen, rellpek~ med noen faktiske opplysninger: Ved byretten 1 Oslo den 8. mal ten fot øvrighet, lov og dom og flv 1948 ble A. KOllstruktion henmyn til foli«('b samkjensle l dm dømt til en ijnndraging på kr. tid. ~om kolntntj', nflldvend1a at døt 1,800,000. Firmaets disponent ~tllnrrlll 'l;\l~vur gjøt'e.\! gjc1chmde lton fikk et års fenglei, 260,000 i /!(J1WCllt og uhm personligo hcnayfl bot o, kr. 75,000 i inndrngilli' nllul' Jmll:ltn.l\.r det Sjelder en l.tyret latt diøtrikt.ljef R. n.'f.lflj'ln"~l1dvolml' - alt/ul 0lø6 Løken, direktør Anlgar Erik. overfor "lyn'! A.ø Koll"trukøjon. n og h.r.advokat Hennlng J~1l hlm,.tiin d irf.or tll herr re~ l.jol'ijl,",dv<jw(ell.å tlil.dn.mlln" =_'.~_' --...CJ_ra_"_nå_r HAN"K.. nue'l'skjltmpek.. 'j'u,tal'l" li'ou 4() Mottl) Bødtker. Siltnevnte var Oflltå firmaet. juridiske koll1lulent. skulle føre til straffansvl1r' for Svært mange mennesker vil s1kkert Under ovenstående titel skriver Men den store masse i folket firmaet og dets disponent, bad- finne mine skildringer nokså avslør:" bladet: som tror på Kristi lære _ som de det ifølge straffelovellll ende, De vil syns at det er en mer- Land~svikOppgjøret synger på al1t~r tror på den sanne kristendom 139 vært hans uavvikelige pukt keligform fot straff. - la fanger siste vers, og politiinspektør L'Abe(~- som en moralfaktor av største å nedlegge protest og stille sin arbeide som andre folk og la dem Lund ved landssvikavdellngen skal verdi _ er de tjent med å ha en plass som styremedlem til di. tjene store penger, - tillate dem å snart gå over t en ny stilliug. Over. slik person som Berggrav til lesposisjon. Det gjorde han ikke. ødelegge arbeidsakkordene for skik~ betjent Konrad Hauge skal også der av statskirken i Norge? "- Firmaet og dets disp<ln:ent kelige mennesker som tjente landet.snarlig fratre. den anledning har Er de kristne skatteytere tjent ble dømt ul)der full musikk, trofast under de fem krig.sårene, la men styremedlemmene gikk {ri dem streife omkring 1 skog og politifullmektig Kaare Haavik og med å ha en slik tjenestemann i politibetjent Gerrard Lohne tatt et sitt brød? Direktør Arne HØegs åpne mark og samle sunnhet og styrke, brev angriper rettsoppgjørets Barlaup er nok ikke oppmerksom skippertak og sendt brev til de om- Skal statskirken gi folket noe lag 1000 fwlksjonærer som har vært av verdi for de millioner av fundamentale skavanker. Det på at han her kommer med sin aller ved landssvikavdelingen. liver Ud- skattepenger som institusjonen drypper hver dag, og en gang må største avsløring, Hvis han hadde fo-!igere ansatt 'blir bedt om å sende årlig sluker, må den få andre og stenen uthules såpass mege: at retatt en og annen stikkprøven, tror to kroner Ul en minnegave til bedre tjenestemenn. Biskop folk flest begynner å merke det. vi ganske sil~kert. at størstep.. uten av L'Abce.LWld og Konrad Hauge. - Berggrav må ikke lenger ha le- Og den dag tynes vi synd på hans «skikkelige mennesker som tjen- Det gjøres uttrykkelig oppmerksom desen noen steder, da han av dem, som i sitt blinde hat og for te landet trofast under krigen de fem på at «gaven vil bli oversendt med den store masse i folket er fraå avlede oppmerksomheten fra krig.sårene» hadde vist seg å vært like en fortegnelse over gavedeltakernb. dømt ahmen tillit. Den lille kuk. sine egne synder satte det knltk..' trofaste arbeidere pa de tyske anlegge- så den som ikke gir vil bli OPP" ken eller «kretsen. som i selvende hevnens apparat igang. Jet ne under okktl),jlsjonen. Og he.' lærte daget. forsvar og angst, verner om ham er nemlig mange, som idag r:lit- de aeg også det arbeidstempo, som Det er kke alle som er lika be. og tåkolegger alle bispens feilter høyt på strå, som er i <len dllg ikke: lull1 nl:\10."leg med de folks gelstret over ideen. En innsenchlf trinn, for kke li. si onde gjernlnsamme situasjon som rcgjerhii!:lw tempo som hul' vll'r! trofushl hele sitt menet' at dat må anseos 110m ut1l- gar _ må ikke lenger in dpille advokaten, personer som nok liv både mot landet og seg ø(!lv. hørlig 1\ be om penger til to tjent,l- noen rolle. ville lure seg unna protokolltln stemenn over tre ål' etter at Cll Elt Ornulf Myklestads Pauli ord ' derskriften, men som av dif o- GRANSKET HUND.,,duttet Vf)d vedkommende sted. M- til Oslobispen i «8, Mai.. nr. 21 nenten ble tutt i kraven, stull. et ~lmder(ln rcfløldf.''er ngsa over hva går som en budstkke til tusener ponnen i hånden og Bom så sk! v Det er k.ke likt Aftenrl<)~t{'n, mcn /lorn lll' "ått med <lv tid, økrlvonu- uv l1ljl'l:lke mennesker i dag og under uten å kny. Om dette J, l (h'll 7/ fiklt Plym jljn fi.11~lmde: t.'1011 og frimel'ker til A sende slikt massuuttncldclstme av statskirder fortelles underholdende j. Undm' overkrften.81'11)(:t hune!. brev til omlag 1000 pursoflflr, Bl'evot kell vil fortselte i Økende tempo litorier. filuov vi t denne spfllhm Jo)' 1~1l Hd ll' nemlig lendt i pultttets konvolutt hvis der ikke straks inntrer gjen~ S ld~ll oln en gammel hund Liom d ff ti' ' t l Ett f d ' '... og me o en li.jone.!> emer te. nomgripende 'oran rmger Hl-, barnn i et villastrøk ikke fikl{ lov 25 ilres tl'lm(~rlte til 1000 personer nen lednisen av var kirke. Det r_u_t_eh. La_H._d_6_P_O_6_t_-_ "" ] rnul.r til A motta det føl\iltll anf'1u. En mellet' at dlu. opplyl11naflr bill' 'V.tt den dite.kte Ar k Ul Gt USA, l>~lt 'mr ut \il øt døn gtunl. tehm utllnl'lkldeparll'lment or koml11et med )(o\,i/ll~thl!t Wl.\yllnCt' t Vllldø tilblkl tonllam til prlmlc1ent TrumlUl, At USA. Linnmblj'k..Jett «'Hlh'lotlllk.. forbryw yter militær.tøtt. tu Tlto l dor11oll1 tl1it'~1l ~ljjn Wil 4C ut for' V.Ul Dan til b.nov.b. fmi'kø r~dljltls,mtlnn uflthlf lulvl\\lt.. h'lhl)!ll!t)'llipø"l1ll!1, hill' ikke lonler den ij~)lilty(t~t~tl hr),!i} m)'hd1øh",hm., /illlt 1C)'/f, DET ER FORBUDT A NEVNE hjclllllllll'l'ol1hm ht\l' ~l(lt 1 Nut",. NAVNE'r KA'fYN POLEN. di/iq\: dng!)!' ht\1' 1it;mU. tilt ~v dø lltocltholftl,, 'l'ldl1illll1!t\ otlentll.jlu flit bn t"fll Dfllll1l'lrk lah for fof H<1tm "'l ahlkkllll1l'lrltli fiv dm pol. rnth'll.. _. tlll.ull 'tlf io lt\01'd "li! en 'Qk~ nka llvhltlgtll1l.i!1r ZYilnltltit W(l11d~ ltø ",,(,b" 11M PHh"t~!!jl!h!ll\dtlllgl~1'. Uti! l'(jwfly det star med 1h1tlkrft.krevet l al,. ~l1k~~ \ D~ Hitler,lek t ltd. mq.t St~l~, v'.r dm poillkt uw.lorlltanc1 tor J'~'".i.idtll1 :llkvldllll t 1 Ull ruujlu1 fil'",tl.lrer. NAl' staun øtt behøvet Mil" l'lkanl!k hjelp, llllutu kln.a mild pa at 1.1. li'0hlklj ~(,\l\tli'., bl",.1~lppllt;,'"t av d.e' run"ke.inn.. ne rwiilr"'.0 bill lill4tt blilfol.ll:et!'lv' \1t~ m~ltl.1dll 0/1 forkulnne pol~kill!oldliitp' 10m VU' pli vel til opplillmlllmaj).,..!tlm. ltum i11t'\hil0 tll1\hl pfi Villml Dflll ProPHMH!1cht lmu j'ugwutll\? du; tlrlvl'!l' blaut db polsktl lluldu'l' til å lelw med, En mor haddo 'l. blir 250 kroner. gjelder stod som smatt. til sin vl~sl0 dutter at hun lttleo Glem kke ut altattcbetalorne blir A. 1<'. W. måtte lliw mod den hunden, for don tjl1 vesenh1g gllvedeltaker i dette Vtll'.11lzH!,". 11llnl1tm 110m eide rimi ~111() tlktpperttlltcl fra lj,~nd8.svl1ulv~ hlldde vtl.~1 t t1ltalt tor landl1mvil<, delingen. Vi vil ogd hil var pl.\!!11 Jtlktlgt1o\, Vill' h/ln blitt blll.at(t ld.o pa guvel1øhm. fuhfu'!! otfl't' en 11l11/it Ol omshmdoli~ NiH.!ll'lak. (} dat ble denuten doku~ møuttll't Ht hm hodde Jort en klte ubetydeli. llesal lnn.at., Men slkt kunnll tnlln lltke godt til hlill'lllyll til, all dm tid mal 5elv btnjt vt$stø hvor. ehm det hlln" umrnen, 0i noe brt! j!(!lcllk~p tor barn <Ufil11i1 en jdllt lluntl f1tlpp'l Vt;l!'t! ~!f>lv Vni' nitid ~Af!l1l1d, om <hm Kal1~kjll\!!f d4~t no!).!«ld 1\ t~h. lansa polhbi!lt JillalH1p\lultt nv Nl KKE DAltE 4LANUøVKERB. li'01u.ater NOROE Den kjente Sl/r1and.Nlkipllredol' 'lxlrroy Md.\lvuld, forlot fohbderl Kri,SlM!'4Md to:' A bo/løttt!.l1 AlYltlrlka fm' gudt. Uøl,e Jtmdl'clrmdr4vtltl" 11(111 m' lmlqit'lullltjh for Jik11J;Bl'lJdrJ'\?111 «8, Mai» Postgiro: Kontol1r :M.J l"'. j KAM1'llN MOT øl'a'l'lln Arnulf,1vllt'lum! (H' hlttt 1nfo\'v,hlot nv Kølv1n Ul1dUll1tlllll j d4l1l~k Nal\/) lh1hdjllllii ul!!.kulllill\l1 i.~t1!ltill(!nll lllj'p Gvrlillll< h~mrlll1llli; bt\t11i1'klllljchv~,t'cll{j; 'J'Ul'tJY lvlowold har fline hovt\dw Ul!l~;l Jl pil <!,H'rJl\.'lld lltileu ()/il ittntck.ter l don ur, hill' tlgull bom i\l1q.l1illsrwlh :. d k t H B dtk' ( ';., Ut av sfatskirken

4 ''ll'l\ 1,'1',FOlt 40 MONLl \1l11rt den dlrckht Arhk til,t USA.' L>r.'t~"1' \lt Stiftelsen til lt norsk dlll1 Okkupasjonshistorie, r!himle r! H" 2014 uttml'lkmd~part~mllnt er kommet med bn'i'l14tlld b"lynmh' j,\ vendlil tllbalul l hlfu11hk. Lltm ~p.t1'1t1tllklll~ t()rbry. ltjrllghr'ljlll t.lq l 1;/ ut fol' l V.ri Dan. l11;trh.!! l\!!tlhlnglllu(;l(u1 ufll10r lilav 1'1 lt hnr lkkt lelllltlr den t:'lh"lfil~j(!'l1j!v.l'llilj biøi<k,\!t\ll~ll holl lnytll1!ghehme,.uk iio'ffi hjl'lllhj(l'lihh'll hat lill! 1 Ngrae, tilu mener at dlue ~P~l;'''~;l~i;;'';:;; tol'.f:i' til,prwlidlll1t 'l'rurnall, /ilt VSA. ytef mluher.t"tte Ul Tlto dorhold til behov.b, DET ER FORBUDT A. NEVNtil NAVNlJjT KATYN POLEN dlwr(' dager ihu' tlø.mllg til! av tlt! Stockholrtlil"T1dllhlgQ1 orlllntlhuulilt verdm rnllj!,,.ler~~ i Uilfilladt i!tmt for fm Udtm tlfi adlltkqlijl'l'!e t,lv rlilll ~,glø )flllc!1 Ull1l fot 40 mord OM en i'lllp ~ktl!lviltngenim' Zyg!1\Ulit Wli!ml~,:c' V (11 l,i ni! flhb"th!ljt ht\l(l1~lt. Døt rowflyi, '' ol"\] :l",.11 ",.ltlitp AkH'l'Jl'hryttif HlH ~t l ru-tlklteililu for U. januar heter dd J11"! ~'J7!, 10ln glol'hm lia falle!' nv, h.l. l.: 1\ Hil vat' l j!(h! Ull ll'dpf: OV Ni AV d" old,ooll Offli!!Hlf bl. l«h 11aMl1~ il(,,,,,je "njppel' l'ion1 bl!! hdet freln sv rav i Kntyn, ne.t~n!urjivant Bpor-, ld dano)"" {out j;ljljllhlilfl dtltl dl!llslttl lli101if i nntlre ll(wjettjjl'jiøke.ton~l'l. l\j'illgk",tlllg i i. ' li dijn. h~llt:)lrt 9J\l!l'nl', t 'Politi" er dlt f(jt'~ li!';"; hrll nrkjpilt!ll'/o o1kthllll t na~ bildt. A nevne nlvllfoll kl\ lyl1, ml'r 11< li Hil., tltqlel1!l ):lttnkler lll V k~\,l' l thmi\k d~ll\t!k~fhl ",111,Jt i,"!l'l~tedlit flt<t1dolli!f'! ':Bre" tll h'l",!! 1,.,illi'lch.t~Hl}tlhMtut, født dan * '"l dp'lmd.hlr Hlli~ ble d(lfl :.13. lnll.t'1l til Hi dl'ijpl,''lv llrdllltllluilf nv mot.. ;<ilftihlabljvl'l/it'!rjl'l'l \itler ordre. v.,t! N1 i'jt~1 hnvltuhlj()!10fl øttid i'11 HP']('1'.'1lk d~1j hlil' dst vi.t '4l!. \ <1.\ Hi lljlv1yst, hvllktl! ruilll~ Llj{ dn hol' (,Jr... iigj,ltl( 1.01" b!l!ilull'lln- 141'11 om 1\ iwlde/'c Htlinrlch Jae!, n ri, llh:l1 der tit' vl1d dun foreta", H) \l!h1n'fløl{cl.~\l ntet ulordelaktiø OPpiYRt om hlll1$ furhold under be.!t)ttcl~lln 1Glijonul henseendo.,... T l 71 l He... relllll,t.t. Jtlr for «8, Mab Ol' haper at bladet mao ll. øa.tor tlllluullllg At dilt kan fort.tlttt! moll " nrlltii. vare ill ~al'lll!liltlt',, Jfli ll' cm blant do man«", /!lom!')l' butt.att utonfor mitt llllntllge virl!!, JOl tikk 1 Ar o, latt. Aret ut tlhlll!!t.e lilli' JlJ hullkllr meget,c)(!t den l, mal 10'0 dø. Ja, lllapp ut av kon.entl'ujollll\!iren. Da ttlnkte jer: FA dos' hyr\! la tort lom multi, da kan du tor te re,lomme dislo,utene. Men det er jo sjømann.or" som har med NAR HA'fET RADER dd hyringen A. gjøre, og' da jeg kom pli hi'>vl~n,ske blad «Dsi$posten" kontol'et stod det der en mektig ma,nn finnet vi følgende historiske opplys- med merke på jakken. ;Han fant straks ning om l:orholdene i Danmark under et kort med mitt navn. Da han hadde okkupasjonen og deretter: klltket på. det, fortalte han at jeg ikke Da von SChalburg var falt ble kap- fikk hyre. Jeg har siden søkt en gang t - 'l Ø'ttl 11t K. B. Martinsen chet aj 1 J " til, men med samme resultat. fm' fl'ikorpset. En dygtig officer, nr. 1 Jeg er en mann i mine beste arbeidspus office,rsskolen 0'15 indehaver af år _ men tiden g'år, uten at jeg komkongens gyldne æressabel. Han før- mer inn i mitt tidligere yrke. Jeg må \ te heltene tilbake til København, nok kalle meg for arbeidsløs i ønart hvor han i spidsen for sit korps i 4 år, triumf marchel'ede gennom strøg(~t. Av avisene ser jeg at en er nødt til..::... Den kommanderende gen.e~~ gav å hyre utelendinger (politiske flyktham æresbevlsnmger, og en pl'tnses- ninger) på norske bater _ da det er se overrakte ham en kæmpebuket mangel på. norske sjøfolk. med roser. Sjømann. Forleden nat blev han lkudt som landsfqrræder.... SOVJET STAR FERDG VED DEN JUGOSLAVSKE GRENSE Fra StavanJ'er. Filmen (engelsk) «Angiveren) har gått her i Stavanger nå. Jeg så filmen og syntes den var god. Trist var den, men den hadde en oppgave og burde være framvist rundt hele Norges land. Stavanger burde iallfall alle mann '''"..,.. ~ Utiy!Y'Ut iilti'<!viu tanker, n. gltlar alkk l krig mo.t St \fllr dtm pul~kl) ow r.tund tor lill.ldtln likvidert 1 cte l'ulliildtt itlab'tr. NAl' StaUn.A bebøvet l l'lkanllx hjelp, matte ban a' med li\ \ilt 1111 P,Ql.. ke.w4dahlf'> bla "~p~øl 'pt iv de' fu lu. 111rer. Do ru'id"f((,j landeveier ble t\.lltt bg'folkttt 'l\'llll~ l11qttetl~ ol!( tot'ltoffinl;l poløkl.l 16k~,ur.. om Vlt pil vtll til o.1pilttmuum1'u,. /ltl.tliil, filen tl'.t\f1"1l dødt.! pli v llen,,t)l1tl ptnptli>ljtl1.l Hom run!(>,'lhl ldull driver JHut dl' lxll~m l'oldti',f' l/'!neiet lnterl';!~/j.ant. Si)ld~\ll1ll' il~!' Otndig mlnl1et oi11:.nel of uml1~1 å be~øjrø Sovjl lorli\pul. 90\'1.*' llflli~h1ultt l.' fol'ben:il\t pfi J{ril HF "gm høilt. t'1twjtltarnhl(l!i 'l! p'. ~ Jn~ned.kW1tltl uklnlp\'hl hllll. }';\" n'p4v. qnm'.:'''-j,,8. a, ' '41 1$ l" t,.. 110m om 110 \'\J' vmll dyr, ltjennor \"M i'lvlll'(j1l lijt'l i fm~n g'1lt.k!1l.1t lklhl not!./lir" bra lld Uli!V!'!!'flll og tidon ~U '11111 tword-.n dilt vil a" mud h.. ~. tlavfulbr(ll' hl'!l'. 1"-1' N ilth!) h&ndllt rett hill' 1 l1v~t, '11\ au' 'Hl før t>l~r lenere t.le det, O; fm hill' valulkdll for.. tro at tolk lom hø.r ødell""t menne.ker for livet. vil unn,..,.". ekjflbn Jei tror lklul at menneøl(" lom tramper ned tor fote "- vu bøl'" no.,odt av lin vlrklomhet, B.: BelJ. kap. A.. Johneon. Jeg Ser at res. kap. A. Johnson "~ skylder NS-medlemmene for at de ikke vet hva landssvik er for noe..rei vil da svare, at er det noen som ",t hva landssvik er fcr noa, så må (let være vi <landssvikere». V har fått føle hva det vil si å være clan<j sviker». Res. kap. Johnson er derfor på feilt spor, men det er jo ikke annet li. vente, for han er jo en av Berggrl\vs tilhengere. Fhv. N.S.-folk gikk ikke inn i partiet for å svike sitt land, men kun for å beskytte det mot overl.at fra en fremmed makt. Hvis det er noen som har lveket sitt fedreland, så må det V!U'e Nygaardsvold og hans menn, da de t 1940 rømte til England og lot lan<1el seile sin egen sjø, Men hve.!t.al' Nygaardsvold fått for dette 'f Jo, r..an hl1ddc vært tutlllt.cor J!lcbllvllt. lul<t!lnok Vill' han bilt! bluhld hl. ttif1hlt.tten' on nnh (J/i! om.atendl'!l1l{ Nt/m/ilk, o, det bit! dt!l!l!utcl dolt\l~ ffiontert at hhn hadde gjort en lklt" ubetydell llegal hm.atll, Møll sllkt kunne mlln ikke lødt til htlnøyn 111, all d~ri Hel rrtlill.elv b'mlt vl.ute hvor. (hm dtjt hiu1i MitlnrnM, oø n()~ bra!tlll!t.llp fm' bltrn tufil'li1 l! lllt hund flf'lppo VWl'0 = i!llijlv om den VM' «dd flårmhd,, Kansl\.Jl lf dat ))0\1 ('!tl.kt li to,\'~ 11l\~t! puli1illk flhwdpunld 41"1 en httnd, rmm hvudot' \ltk!" Dtlt pr ille!;! de1'fjt' (n ~ll'ldq fl kunne m(hl~ (kl!>, på grmm1ap; av oppyrtl1n;lp!, fra el1 HV vatll laøerlil, 111 dellne mp" RlcJle hund vl~tfl en nwgt'l!loet Li :"ln1wl ht1ldnlti/il \lth'f lrrl!jnl t dll (,",dn krlt1~ke kdg~i\r lholt.. doll N' putrlqt.mn ble lilwtl liv!y~ltn., n' O{lU.i!llil'gal 11'11/iW. og qlltt? "1J,~1 liu torbltlth!l~e llipllmtl d!'!ll~ hr:l'rl'," død. fli flejhl~!l, hvn i'elp!'\!- 110N,. ll'hf'ldel'o, hvllr)tllt\ lv prel!ltel:' dllll' tyl!k }i'p} [ur 4i'gen dell', hørr t'tlll, kap, A..1 fl h Hlon. ill\. 8kl\1 vi fe!\'! foran var,!li\' Ul døt tnm~t t' vi nm't'tl pl'clifteh.1elp. F\l; ' l/.{li, ('lin ll, (\(i!lbl', 1949 lflh'llt1111løt Arnø herl!ln\ OJønnM. Skalfn alt" Nortt 'l'røndtllll'. For «rode nordmflnn» pr elet an - l) A..ette ('in", land.menn 1 arbolde pli. fendene flyplailler undflr krlgf'lo mot fedrelandet 0&' etter krl,on bli blllønnet med høye embeter, 2) Å. bil lagdommer og statsadvokat mot NS-medlemmer for en tidligere NS.. atorting'skllndidat, 3) Å bli Elrstatningsdil'ektoratetø representant for styremedlem og juridisk konsulent i typisk krigsprofi tørvirksomhet, 4) Å være PQltifullmektig og aktor 1 landssviksaker for krigsprcfitør 1 stein, 5) Å. sette i gang Qg lede jakt pa. engelske soldater og etter frigjøringen bu lagdommer og muligens dømme NS-medlemmer SQm deltok i jakten, 6) Å. gi pressen uriktige opplysninger om forhold i fangeleir, som vedkcmmende erkjenner å ha vært leder for. Dette lilje ufullstendige utdrag av lokale foreteelser l tillegg til enda langt alvcrllgere 8.v~lør!nger som er dratt fram tidligere og behandlet av gran1!jkingskomite, Storting, Lanil'lland, Bergsvik, Harsem, fru Steinsvik, Sundal, «8. Mai» m. fl, har gitt meg den overbevisning at hele landssvikoppgjøret er den rene svindel, og man har mqttatt en Artig æreslønn på. Det meddeles at det ved den jugoslaviske grense finnes ikke mindre Hvis res. kap. Johnscn tror at han 12,000 kroner. enn 9 kommunistiske øst-blokkdivi. ha gått av huse for å se den - for forbedrer forholdene mellom dandasvikerne» og den resterende del~e sjoner, som er beredt til å forberede de1'ved ville mange ha fått sett seg fristes til A. tro at alle de som har et eventuelt russi.;k overtall. selv i speilet. For den som ennå har i folkning med il. skrive nedsettendt! om satt det i vert og medvirket til det, På amerikansk hold anser en at frisk minne «frigjøringsdagene), da os., da tar han feil. Vi N.S. tolk lar er av ens kvalitet. Tito har tustrekkel1i m.ed milita.re det ble drevet kl,appjakt pa. N'Hollwl.e 9H Uck. diktere,uer underkue av SklppcrtHket fra LQl1dll.. vjk~lvdellnsen, V vil 0&$1 hu vår plass på gavel1sten. KK BAR.. LANVøVKEB» lort.a'!'r NORG Den kjlilf\t. $/'~d,1clplit.del' 'l'ol'l'll'y MU vold," forlot tol'lt t1ell Krl~ tlau\!.aud tor i bol!clta litllil Allr.lrl. k" rol' 10tH, Uølge F.,d!'uhmdllvQn- 1.Hl!ilt lhlltit'lt1t1tlh tol' t\ldpll!'(ll!tl1'oml QVl'uiøt1 tøtl'unr.l1l1il bi;ltll.llirklmgsv(;'!!'(hjj: 'l'ut~'y Mo~\Vuld hal' i!lno 1<lVllljb 111 li eld il i.' 1 dollar, hill' 81n cgl.'h l,lo~ Hg l USA. mølla h4h 111'11' l NO'All1 lpidl~,.l:lt\t\mcutll ~dul' al hun v.\1' vt'ihltøutlllndlllg~1 kl~t gadg han, hutill huilh'u og bar.n ll' umel'lkall~ {liu) ih\t5bot'/!/;fjt'e, Ktlmi;lkv~!rt"uil tiv NO'gi.'lB n~u1lt;li tn1ldf1tf fl v hnttn 'JUlllng vllle l1"dw farl) ot bankeli Ullld lov 1 hånd Wtlll11 hf'avti (t han rl'lalliilll'te!i1111i1 forn~tl1lnøcr USA og overkjt dtfl~ ltwlll:lojjlll1c1 mot tlt høn mtl, UtlHJ~ lll!lllit motvll'tutltl l mll'llkl1 ltt'ol1llt. Dotta runt hun urlmtlll1 oil na ~H' lmn 1'\1\11t fl'o!sørlandet, Ul Kdiltlall" suad konunune t«plil' god mu1tt~ ;ytet 110m ildl'jl har btltalt ovel' 230,000 krolter. i "lu\tlt\r, Him \f.l:lf l'lcmlll;l mij.!ll( vil'luwtl pa flet'tl (m~ n\døl', shipping oi ny.iltfirtin" {lv 1lduatrh?l'. A/'bl.lldlll')ll'tSlll'n ll' na tull Bang med il Nkke ned på M.Ovo1d, lord! han kke vllitl la seg utplylldre ~V plflnukullomene og.tata5()jla.liiliitene. «8. Mai» Postgiro: Kontonr 'ti KAMPEN MOT 1'1'AT.itN Arnulf ØVll.'hmd lill' blitt 11tt:>!'v.\uat liv Kllvin LllldlltlllUm tl.<l.tl1dt Nl!k) i1althj.llllde 0" lwlnmilj' l 5t\lptilhmli! ~JP u!i~1\!hn pli l!>tll',w,nui (!Jiu øt\li\l~n 1)11& fltlll llllslllljl1 : Ml'!llll'~kdj'jloli11P mot Slillhm mil nldd l\lphøm, utlale!' Øv(!!'hmU bl. {, [Hl!' hv(lr S!oll\rt hm' c'iral ",r wllul'en "il llwljwwlttal "att lil M'l11W, lld{!1 på l'ullli lav "vnj\llv.. 1J."onl del. "år l 111<111lbøk1"110,.~-'. Ml.ltl fiule!' ng~ill stodor ltnwr enn at pal' lll'omlll.tlr ny folkm hgt' kulw nllt 1l'l/il1 ttll tl1 vl,llfvlh,t, At~4'\lt:(Jrt ~lt' Undloll'h'yldmlMQ, V HOlll h'ver 1 dljm.okr.atl~tlll land fil~ prov", A holdt pa d\'lt vl hat'. Ml!nll~!k('t'\ittll!lh~hm. UU' vi. det leill!l8(11 'ØV" fl. hold. på.~å lon/;{101 orde! el' {ritt og for el ltultuflllt,jrlne.. ke elujl"(e>!l't?t' det ngeil fl'lhtj! m\r Ul'dat Cl' tot l 'ra ham. Ui ilå lmil!.l vi kan brult~ dnt har vi la'}) f(1'1' Wu' fl'amud, DElt Cl' 1.1,e Uodt å ae det l øynene oglj.ll'lpnll l~il,hofj!,uh[<1 hill' h1tet hape av.øllllinsl.1lcll, Dd.'l" on per. ver,. tllosot1 ut l!l'l,llmlikot akal Rl opp istatlll1 oil forsvintle i den, Det til' litl1ten &om a>.lf;.ul forsvinne, Et molboaktig fengselsreglement kke lov å t!pise hæl' og lomatel' Vi gjengir nedenfor følgende reglement vedtatt av Fengselsstyret: REOLER for i den kombinasjon som er fastsatt og at alt spises opp under besøket. Fengselsstyret forlanger at disse regler blir respektert og nøye fulgt i atle for spisning under besøk hos fangene i Akershus landsfengselglidn1ng ikke finner sted. fengsler og leirer slik at ut Fengselsstyret har bestemt at Akershus landstengsel, fangene under besøk skal ha Oslo den 26. april adgang til å motta og spise under besøk inntil: direktør. Haakon Skattum, l. 2 appelsiner eller 2 bananer Disse regler blir i alle fall på eller 2 epler eller 2 pærer, Akershus praktisert bokstavelig. eventuelt tilsammen' 2 av Det blir således forbudt besøkende å overbringe sine på hvilke som helst av de nevnte slag, rørende bær og tomater isteden- el_er for appelsiner og epler m. ~. som n. 2 stkr. spisesjokolade av tildels er umulig å få tak l. vanlig type- (pris nå ca. 60 øre, Vi vegrer oss for å tro. at gammel pris 25 Øre), Fengselsstyret har ment at disse eller regler skulle hånd~eves på en så l/,uter helmelk. lite menneskeverdlg måte. Det er Fengselsstyrets absolut- For å unngå den slags bør te forutsetning at det ikke skall Fengselsstyret snarest foreta. de t.i1lates fangene å ta mot annetj nødvendi~e endringer i dsse enn det lom er be,temt OvtA- molboaktige regler.

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer