EKSAMEN I FAG SYSTEMERING 2 Tirsdag 23. mai 2000 Tid: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Tirsdag 23. mai 2000 Tid: kl 0900-1300"

Transkript

1 NORGES TEKNISK- NATURITENSKAPELIGE UNIERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSITENSKAP Side 1 av 8 Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: Hjelpemidler: Ingen tillatte hjelpemidler. EKSAMEN I FAG SYSTEMERING 2 Tirsdag 23. mai 2000 Tid: kl Løsningsskisse: Oppgave 1. Modellering (40%) Alle underoppgavene teller likt A) Forklar hovedkonseptene i objekt-orientert modellering. LS: Dette er blant annet beskrevet i boka side 45. Hovedpunkter: Beskrivelse av verden som autonome, kommuniserende objekter. Hovedkonsepter:?? Objekt. Entitet med unik identitet og lokal tilstand som bare kan aksesseres utenfra ved å sende meldinger til dets grensesnitt (hendelser som igangsetter operasjoner/metoder).?? Prosess: Objektets livssyklus, de tilstandene objektet gjennomgår basert på eksterne og interne hendelser under sin livstid?? Klasse: Et sett av objekter som deler samme definisjoner av attributter og metode/operasjoner Finnes en mer detaljert figur s. 46, men detaljer fra denne kreves ikke! Nedenfor er en situasjonsbeskrivelse (case) som skal brukes i resten av oppgaven Hos gjødselfabrikanten "Norsk Hygro" skjer sekkefylling (bagging) av bulkmateriale ved at en produksjonsordre lages for den gjødselen som skal fylles i sekker. Pris pr tonn for gjødselet etter at det er fylt i sekker og transportert til et av firmaets lagerbygg er avhengig av følgende variabler: Pris som bulkmateriale, sekkestørrelse, kostnader forbundet med selve bagging-prosessen samt logistikkostnader. Tidsfastsettelsen for en produksjonsordre, avhenger av a) mengde tilgjengelig bulkmateriale og b) innkommende salgsordrer for gjødsel ferdig fylt i sekker. Selve bagging-prosessen skje enten internt i fabrikken, dvs. at kun sekkene kjøpes fra en ekstern leverandør, eller ved at en underleverandør (subcontractor) står for både levering av sekker og selve arbeidet med å fylle bulkmaterialet på sekkene. Det siste alternativet er typisk gjeldende når sekkefyllingen finner sted ved et av de desentraliserte lagerbyggene. I de tilfeller hvor sekkefyllingen skjer desentralisert, vil logistikkostnadene påløpe materialet mens det fremdeles er i bulk form, og vice versa for gjødsel som fylles i sekker på fabrikken og deretter transporteres til et av lagerhusene. I begge tilfeller gis produktet resulterende fra produksjonsordren en ny

2 materialkode, som knytter produktet til opplysninger om sekkestørrels e, ny pris, m.m. Gjødselfabrikanten skiller mellom forskjellige produksjonsserier både for bulkmateriale og for gjødsel i sekker, for således å kunne følge opp logistikkostnadene, produksjonskostnadene og kostnadene direkte knyttet til baggingprosessen individuelt for alle lagerhus og alle kombinasjoner av gjødseltype og sekkestørrelser. Bulkmaterialet leveres i 3 forskjellige kvaliteter, og fylles i sekker à 25, 50, 100 og 250 kg. B) Modeller caset ved bruk av EPC (Event-Process-Chains) i ARIS. LS: Se forslag til figur bakerst i LS. Denne er noe mer detaljert enn en minimumsløsning. Hvis man har svært mye enklere figurer, bør dette diskuteres under C) som del av semantisk kvalitet Merk at de logiske operatorene skrives litt ulikt i ulike artikler om ARIS i pensum. Den notasjonen som er brukt her er fra artikkelen som omhandler språket generelt. C) Gi en egen-evaluering av modellen som du har laget i 1B sin empiriske, syntaktiske og semantiske kvalitet. LS: Her bør man ta utgangspunkt i en beskrivelse (gjerne figur) av kvalitetsrammeverket (boka s. 95) (denne har man i og for seg nytte/behov for også i 3B). Spesielle aspekter:?? Empirisk: Aspekter ved pen skrift, rette linjer, bokser like store, graflayout (kryssende linjer, balansering etc) som ikke nødvendigvis kan være optimal?? Syntaktisk: Har man brukt språket riktig? Hvis man vet at man har brukt syntaks feil, og påpeker dette, er dette en pluss?? Semantisk. Denne skal forholde seg til case-beskrivelsen. Lite trolig at man med vilje har tatt med ting som ikke er der (hvis man har det, bør man legge ved de antagelsene som er gjort som bakgrunn. I forhold til kompletthet, kan manglende kompletthet bunne i to ting: At man ikke kan uttrykke alt i caset i EPC, og at man bevisst har valgt bort mindre vesentlige aspekter (noe som igjen er helt legalt, hvis det da ikke overdrives) D) Hvis du skulle modellert caset i UML, hvilke(t) delspråk ville du brukt, og hvordan ville du brukt de ulike språkelementene i disse delspråkene? (Du trenger ikke å lage selve modellen, men må spesifiser hvordan du ville ha brukt ulike konsepter i UML). Spesielt er det viktig at du utdyper hvordan forretningsprosesser og andre prosesser kan modelleres i UML. LS: I forhold til UML, ville det være naturlig å lage et enkelt klassediagram for å modellere de strukturelle aspektene. I forhold til forretningsprosessen, ville man kunne bruke aktivitetsdiagrammer. For en veldig høynivå fremstilling av dette kunne man ha brukt use-case. Også de andre diagramtypene ville kunne være nyttige for ulike aspekter, og oppgaven er relativt åpen. Det som er vel så viktig er at man har et velbegrunnet valg av delspråk som bygger på en forståelse av hva disse språkene kan uttrykke. Å bruke sekvensdiagrammer, der man har prosesser til å spille rollen som objekter egentlig gjør, er ikke noen god løsning.

3 Oppgave 2. Kvalitet av modelleringsspråk (30%) Alle underoppgavene teller likt Norsk Hygro er i markedet for et modelleringsverktøy som skal brukes i forhold til å styre sine industrielle produksjonsprosesser, samt for å kunne hente inn og akkumulere data for spørring i et datavarehus. iktige områder å modellere i tillegg til arbeidsprosessene er produktene som produseres og som er innsatsfaktorer, forretningsregler, organisasjonsstruktur, og IT Infrastruktur. Deler av modellene skal i utgangspunktet forstås av alle i Norsk Hygro. I Norsk Hygro har alle i systemavdelingen nylig gått på et kurs i UML, og Rational Rose er brukt ved utvikling av et par mindre applikasjoner. Norsk Hygro bruker også SAP, og har i forbindelse med dette forsøkt å modellere noen av de prosessene som understøttes vha. ARIS. A) Basert på denne beskrivelsen, og de resultatene du har i fra oppgave 1, gjør en overordnet evaluering av språkkvaliteten på modelleringspråkene i ARIS og i UML i forhold til denne settingen. ær nøye med å beskrive de antagelsene du gjør. LS: Her vil svaret kunne være avhengig av videre antagelser spesielt forhold til kunnskapen til de som skal bruke dette hos Hygro. Mange vil kanskje føle at oppgaven er litt åpen, men det er et poeng her at man snarere skal identifisere hva det er man trenger å vite noe om, gjøre antagelser om det (i virkeligheten ville man prøvd å finne ut av disse antagelsene mer sikkert), for så å bygge på dette i videre evaluering.?? Domain appropriateness: Generelt er ARIS-prosessmodellering bedre egnet slik det er beskrevet her, spesielt med sin knytning mot prosessmodeller i SAP. Selv om man tildels kan bruke aktivitetsdiagrammer på et overordnet forretningsprosessnivå, er ikke dette spesiallaget til dette, samt at knytningen mot en strukturell (og organisasjonsmodell) er dårligere. På den annen side mangler både UML og ARIS diverse ting e.g. skikkelig modellering av forretningsregler?? Participant Knowledge Appropriateness: Avhengig av de som skal bruke språket. For folk uten modelleringsbakgrunn, vil det generelt være enklere å komme igang med en prosessorientert tankegang. På den annen side, siden UML er standardisert (i større grad enn ARIS), og det undervises nå på de fleste universiteter, er det etterhvert mer og mer sannsynlig at folk kjenner ihvertfall deler av dette språket fra før. ARIS er allikevel uten tvil enklere å lære seg.?? Knowledge Externalizability Appropriateness: Dette er igjen avhengig av aktørene som er involvert, hvilke måter de er vant til å eksternalisere sin kunnskap på og hvilket domene det er snakk om. Igjen er ARIS/prosessmodellering å foretrekke?? Participant Interpretation Appropriateness. Her kan man trekke inn aspekter fra evalueringer av de to språkene, delvis basert på oppgave 1b. Begge har problemer her, detaljer for UML finnes beskrevet i fasit til øving 2. ARIS, blant annet siden det er enklere, virker å ha mindre problemer her.?? Technical actor interpretation enhancement: Begge språkene har en formell syntaks, men ikke noen formell semantikk (selv om det er gjort utvidelser i forhold til dette både for UML og ARIS). UML har muligens kommet noe lengre her i forhold til at bruk av meta-modellering etc. Det er i og for seg ikke nødvendig å trekke noen endelig konklusjon (og gjør man det kan svaret godt være UML eller ARIS, bare det er konsistent med den øvrige beskrivelsen). Allikevel vil jeg si at utifra beskrivelsen er ARIS sannsynligvis bedre egnet for virksomheten, selv om man i systemavdelingen muligens vil ha et annet syn.

4 B) I artikkelen On the Deep structure of Information Systems av Wand og Weber beskrives en representasjonsmodell for informasjonsystemer. Hvordan kan denne modellen brukes til å evaluere kvaliteten av et modelleringsspråk? LS: Noen hovedpunkter ved Wand/Weber (man trenger ikke å si noe særlig om modellen i detalj for å få en god score her): Informasjonssystemer lages gjennom å lage et sett av scripts (modeller) generert via grammars (språk) Representasjonsmodell som basis for å evaluere IS analyse og design-språk i forhold til dets evne til å lage modeller som er gode representasjoner av verden. Basert på Mario Bunges ontologi som er vellutviklet og formalisert. Adresserer ikke om man modellerer en objektiv virkelighet eller en sosialt konstruert virkelighet, det eksterne perspektiv tas for gitt 4 språkkvalitetsaspekter nevnes med bakgrunn i denne modellen.?? Ontologisk kompletthet (vs. domain appropriateness): Kan alle konseptene i modellen representeres i språket??? Ontologisk klarhet?? Construct overload (Comprehensibility appropriateness): Er det konsepter i språket som representeres flere konsepter i modellen??? Construct redundancy (Comprehensibility appropriateness): Er det konsepter i modellen som er representert av flere konsepter i språket??? Construct excess (vs. domain appropriateness): Er det konsepter i språket som ikke er i modellen? C) Hvordan forholder representasjonsmodellen til Wand og Weber seg til kvalitetsrammeverket beskrevet i pensumboka? LS: Representasjonsmodellen er et innspill til hva et IS-domene alltid inneholder og sier derfor noe om dette. Mest direkte er det relatert til språkkvalitet.?? Ontologisk kompletthet (vs. domain appropriateness)?? Ontologisk klarhet?? Construct overload (Comprehensibility appropriateness)?? Construct redundancy (Comprehensibility appropriateness)?? Construct excess (vs. domain appropriateness) Den gir spesielt en utvidelse av domain appropriateness aspektet i forhold til det som står i rammeverket. Man kan her også få innspill i forhold til semantisk kvalitet av en faktisk modell og kunnskapskvalitet (i.e. de andre kvalitetsaspektene som.

5 Oppgave 3. Modellkvalitet, systemutviklingsmetodikk og verktøy. (30%) Alle underoppgaver teller likt A) I artikkelen Biting the silver bullet Towards a brighter future for system development beskrives modell-eksekvering (model execution) som en viktig modelleringsteknikk. Beskriv de ulike teknikkene for model-eksekvering som omhandles i artikkelen. LS: De viktigste punktene her er også beskrevet i kapittel 6 i boka.?? Step-by-step, interaktiv utførelse (eventuelt med animering)?? Batch-utførelse?? Programmert utførelse med Spypoints/breakpoints?? Exhaustive utføring/watchdogs B) Hvilket kvalitetsmål vil modelleksekvering primært støtte oppnåelsen av? Gi også en beskrivelse av hvordan modelleksekvering som teknikk forholder seg til de øvrige 5 semiotiske kvalitetsmålene i kvalitetsrammeverket (enten som middel, eller der kvalitetsmålet er en forutsetning for å kunne gjennomføre denne modelleringsaktiviteten). LS: i figur på side 100 i boka, samt i eget avsnitt i kapittel 6 i boka har vi plassert denne teknikken under pragmatisk kvalitet, (men exhaustive execution er hovedsaklig en teknikk i forhold til semantisk kvalitet). I forhold til de andre kvalitetsnivåene (dette spørsmålet er kan ses på som litt vanskelig, en nøkkelopplysning her er kolonnen: Beneficial existing quality i tabellen på side 100):?? Fysisk kvalitet: En forutsetning for at modellen skal kunne eksekveres er naturlig nok at den eksisterer. Selve eksekveringen vil føre til at aspekter ved den dynamiske modellen blir eksternalisert (i.e. som en utvidelse av modellen, hvis denne trace-en tas vare på)?? Empirisk kvalitet: I utgangspunktet uviktig i forhold til det å kunne eksekvere modellen, men vil være et middel som sammen med eksekveringen kan bidra til forståelse?? Syntaktisk kvalitet: En forutsetning for at (den aktuelle delen av) modellen skal kunne utføres. Teknikken kan indirekte bidra til å øke syntaktisk kvalitet, siden man ofte vil ha sjekker/kompilering fra modellen til et annet språk for eksekvering, som vil gi feilmeldinger ved forsøk på kjøring/oversettelse.?? Semantisk kvalitet (og oppfattet semantisk kvalitet): Kan bedres via resultater fra eksekveringen (i.e. man finner feil i modellen)?? Sosial kvalitet: Kan bedres gjennom den økte forståelse, e.g. hvis flere gjennomfører eksekvering av modellen sammen, og får en felles oppfatning av om modellen er riktig eller ikke C) I Processes in Requirements Engineering av Loucoupolos og Karakostas beskrives en modell for kravspesifikasjon. Gi en oversikt over denne, og relater denne modellen til den generelle modelleringsprosessen (SPEC-prosessen) beskrevet i pensumboka.

6 LS: Denne inneholder 3 hovedprosesser:?? Elicitation: Læring om domenet?? Specification: Modellering av domenet?? alidation: alidering av modell i forhold til domene og brukere Problem-domenet (D) og brukerne (K og I)er også eksplisitt representer (se figur i artikkel) vs. SPEC:?? Elicitation: Som del av preparation?? Specification: Tilsvarer expansion?? alidation: Tilsvarer consolidation

7 Motta salgsordre Lag produksjonsordre Salgsordre Produksjonsordre ferdig Tilgjengelig materiale Kjøp inn sekker Overfør bulkmateriale til underleverandør Klar for bagging Klar til bagging hos underleverandør Bestem logistikkostnader Fyll i sekker Bagging kostnad Fyll i sekker Bestem logistikkostnader Ferdige fylte sekker Logistikkostnad Beregn pris Lag materialkode Bulkpris Sekkestørrelse Klar til oversendelse Send til kunde Oppdater produksjonsstatistikk

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 Hjelpemidler: Ingen tillatte hjelpemidler.

Detaljer

Oppgave 1. Modelleringsperspektiver og modelleringsspråk (40%) Alle underoppgavene teller likt

Oppgave 1. Modelleringsperspektiver og modelleringsspråk (40%) Alle underoppgavene teller likt NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 2 Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 Hjelpemidler: Ingen

Detaljer

EKSAMEN I FAG SYSTEMERING 2 LØSNINGSFORSLAG Mandag 18. mai 1998 Tid: kl

EKSAMEN I FAG SYSTEMERING 2 LØSNINGSFORSLAG Mandag 18. mai 1998 Tid: kl NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 2 Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 EKSAMEN I FAG 78052

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052/45161 SYSTEMERING 2 Onsdag 18. august 1999 Tid: kl

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052/45161 SYSTEMERING 2 Onsdag 18. august 1999 Tid: kl NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 3 Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 Hjelpemidler: Ingen

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 8060 Modellering av Informasjonssystemer Mandag 21. mai 2001

EKSAMEN I FAG SIF 8060 Modellering av Informasjonssystemer Mandag 21. mai 2001 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 3 Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 EKSAMEN I FAG SIF

Detaljer

Kvalitet av modelleringsspråk

Kvalitet av modelleringsspråk Kvalitet av modelleringsspråk Oversikt over forelesningen Språkkvalitet som del av kvalitetsrammeverket Evaluation of Object-oriented Modelling languages: A comparison between OML and UML Prasse - Brukt

Detaljer

Kvalitet av konseptuelle modeller

Kvalitet av konseptuelle modeller Oversikt over forelesningen Kvalitet av konseptuelle modeller Hva menes med kvalitet? Rammeverk for å evaluere modellkvalitet (Kapittel 3) odellkvalitet Introduksjon til språkkvalitet John Krogstie 1.

Detaljer

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055 UKE 11 UML modellering og use case Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Analyse og design - kapittel 5 og 7 UML modellering Ukesoppgaver 3: Modellering av krav UML UML Kompetansemål Modellering av krav

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Meta- og språk-modellering

Meta- og språk-modellering Oversikt over ukas tema Meta- og språk-modellering Guttorm Sindre, IDI Motivasjon for metamodellering Oversikt over sentrale konsepter (2.4 fra boka ) Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering,

Detaljer

Denne ukens tema Del 1: Faginfo + A1; Del 2: kap Velkommen til fag SIF8060 Modellering av informasjonssystemer. Faginfo: Terminologi

Denne ukens tema Del 1: Faginfo + A1; Del 2: kap Velkommen til fag SIF8060 Modellering av informasjonssystemer. Faginfo: Terminologi Velkommen til fag SIF8060 Modellering av informasjonssystemer Guttorm Sindre, IDI Denne ukens tema Del 1: Faginfo + A1; Del 2: kap 1 + 8.1 Faginfo Motivasjon Hvorfor modellere, hvorfor ta faget? Avgrensing

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

Oversikt over forelesningen. DFD sentrale konsepter. Intro til Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5

Oversikt over forelesningen. DFD sentrale konsepter. Intro til Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 1 2 Oversikt over forelesningen Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Guttorm Sindre Intro til Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 DFD, intro Sentrale konsept Diagramnotasjon, dialekter

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04 Use Case-modellering INF1050: Gjennomgang, uke 04 Kompetansemål Modellering av krav Kunne modellere ulike typer krav UML-diagrammer Innføring i grunnleggende UML-modellering Bruksmønster (use case) Sekvensdiagram

Detaljer

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS Page 1 of 12 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: Hallvard Trætteberg Ph: 73 59 34 43/91 89 72 63 LØSNINGSSKISSE- EXAM

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 07. februar Førstelektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 07. februar Førstelektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 07. februar 2017 Modellering av krav Førstelektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Velkommen til INF115

Velkommen til INF115 Velkommen til INF115 Et helt nytt kurs!!! Høsten 2001 hadde vi siste gang et database kurs på instituttet - I126. Nå er vi tilbake ;-) Men INF115 skal allerede undervises i 2. semesteret. Det bringer med

Detaljer

Spesifikasjon av Lag emne

Spesifikasjon av Lag emne Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Fra krav til objekter Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use Cases) o Objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver om temaene vi har gått gjennom til nå DAGENS PLAN Gjennomgang av oppgaver Repetisjon

Detaljer

Prosessmodell. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 13.06.2009. Snorre Fossland Eier og driver Snorres Modellbyrå

Prosessmodell. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 13.06.2009. Snorre Fossland Eier og driver Snorres Modellbyrå Prosessmodell Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 13.06.2009 For å arbeide med prosessene, må du kunne synliggjøre og kommunisere dem på overordnet nivå. Du må også kunne bryte dem ned i mer detaljerte

Detaljer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer Fra krav til objekter Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer INF1050--1 Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

INF2120 V2005. Gruppe 2 christrc ieronnin kjetimk noushinm sjuros. Trafikanten+ Innlevering

INF2120 V2005. Gruppe 2 christrc ieronnin kjetimk noushinm sjuros. Trafikanten+ Innlevering INF2120 V2005 Gruppe 2 christrc ieronnin kjetimk noushinm sjuros Trafikanten+ Innlevering 2 29.04.2005 Intensjon Vårt trafikkoppfølgingssystem skal være et system for brukerne av rutetrafikk, ved at disse

Detaljer

Språk, abstraksjonsmekanismer og perspektiver i konseptuell modellering

Språk, abstraksjonsmekanismer og perspektiver i konseptuell modellering Oversikt over forelesningen Språk, abstraksjonsmekanismer og perspektiver i konseptuell modellering Guttorm Sindre, IDI Modellering som hierarkisk abstraksjon Hierarkiske relasjoner brukt i modellering

Detaljer

Kap3: Klassemodellering

Kap3: Klassemodellering Kap3: Klassemodellering I dag: Litt repetisjon fra sist (innledende om klassemodellen) Deretter egentlig litt mer repetisjon, men nå fra intro- Felt-/Instansvariabler og kurset i Java: Klasser og Objekt,

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk BOKMÅL EKSAMEN I EMNET INF 112 Systemkonstruksjon Torsdag 7. juni 2007 Tid: 09:00 12:00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Tom Røise 26.02.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007. Klassediagrammet. Klasse

Tom Røise 26.02.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007. Klassediagrammet. Klasse IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007 Tema : Domenemodellering og Kravspeken - Repetisjon konseptuelle klassediagram - Eksempler - konseptuelle klassediagram (IHID løsningen og OL-Veiviseren) - Maler

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL Eksamen i TDT4250 Modellering av IS

LØSNINGSFORSLAG TIL Eksamen i TDT4250 Modellering av IS NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP LØSNINGSFORSLAG TIL Eksamen i TDT4250 Modellering av IS Tirsdag 18. mai 2004 Det som står i kursiv er ikke

Detaljer

Forslag til løsning. Oppgave 1

Forslag til løsning. Oppgave 1 Forslag til løsning Eksamen 2003 Oppgave 1 A) Lag en Business Model (COMET) for krisehåndteringssystemet. B) Diskuter fordeler og ulemper ved bruk av COMET i forhold til (Rational) Unified Process for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål Kandidat nummer: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 31. Mai, 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg:

Detaljer

UML-Unified Modeling Language

UML-Unified Modeling Language UML-Unified Modeling Language Use case realisering Designmodellering 21.01.2004 Kirsten Ribu Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer: Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

Requirement Engineering Process

Requirement Engineering Process Prosessaktører Prosesstøtte Prosess management Prosesskalitet Prosessforbedring Horfor bruke prosessmodeller? forenklet beskrielse a en prosess lagd ut fra et bestemt perspekti så det kan ære flere forskjellige

Detaljer

Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk

Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk Ragnhild Kobro Runde (Ifi, UiO) Veileder: Ketil Stølen (Ifi/SINTEF) Stuntlunsj SINTEF Oversikt Bakgrunn/utgangspunkt for presentasjonen MDA stuntlunsj

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet Innledning.............................................. 15 Del 1 En vei mot målet Kapittel 1 Utviklingsarbeidet.............................. 22 1.1 Systemutviklerens arbeid...............................

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

Tom Røise 9. Februar 2010

Tom Røise 9. Februar 2010 Forelesning IMT2243 9. Februar 2010 Tema : Kravspesifisering : prosessen og produktet Viewpoint en myk tilnærming Pensum : Kap. 6 og 7 i Sommerville, Kravspesifisering Kravspesifisering = arbeidet med

Detaljer

Fra krav til objekter. INF1050: Gjennomgang, uke 05

Fra krav til objekter. INF1050: Gjennomgang, uke 05 Fra krav til objekter INF1050: Gjennomgang, uke 05 Kompetansemål Systemmodellering og systemperspektiv Utvikle abstrakte modeller av et system Ulike modeller representerer ulike perspektiver av systemet

Detaljer

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS)

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS) INF5120 - Oblig 2 Hour Registration System (HRS) 1 av 40 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innholdsfortegnelse for figurer... 3 3 Hour Registration System (HRS)... 4 3.1 Introduksjon...

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 8035 INFORMASJONSSYSTEMER Tirsdag 7. mai 2002 Tid: kl

EKSAMEN I FAG SIF 8035 INFORMASJONSSYSTEMER Tirsdag 7. mai 2002 Tid: kl BOKMÅL Side 1 av 7 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Jon Atle Gulla / Guttorm Sindre Tlf: 73 59 18 47 / 73

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : IN 219 Store programsystemer Eksamensdag : Lørdag 13. desember 1997 Tid for eksamen : 09.00-15.00 Oppgavesettet er på : 3 sider

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK

Detaljer

INF1300 Introduksjon til databaser

INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser Data (transiente, persistente) DBMS databser informasjon interesseområdet informasjonsmodeller informasjonssystemer Transiente og persistente data Når vi programmerer,

Detaljer

INF1800 LOGIKK OG BEREGNBARHET

INF1800 LOGIKK OG BEREGNBARHET INF1800 LOGIKK OG BEREGNBARHET FORELESNING 1: INTRODUKSJON Roger Antonsen Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 19. august 2008 (Sist oppdatert: 2008-09-03 12:35) Velkommen til INF1800! Introduksjon

Detaljer

Eksamen INF

Eksamen INF Eksamen INF5120 06.06.2005 Et løsningsforslag Oppgave 1 a) Business Model Oppgaven spør om en business model for samhandlingen mellom Buyer og Seller, og det er da viktig å ikke modellere alt det andre!!!

Detaljer

Fra krav til objektdesign

Fra krav til objektdesign Fra krav til objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer INF1050-ansvar-1 Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller

Detaljer

UKE 13 Mer UML modellering. Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski

UKE 13 Mer UML modellering. Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski UKE 13 Mer UML modellering Gruppetime INF1055 Julie Hagen Nilsen & Maria Stolinski Hva skal vi i dag? Objektorientert design - kapittel 5 og 7 UML modellering Aktivitetsdiagrammer Klassediagram Ukesoppgaver

Detaljer

Tittel Objektorientert systemutvikling 2

Tittel Objektorientert systemutvikling 2 EKSAMENSFORSIDE Fagnr. OBJ208 Tittel Objektorientert systemutvikling 2 Ansvarlig faglærer Viggo Holmstedt Klasse(r) Dato IS/IN 2 11.06.2009 Eksamensoppgaven Ant. sider inkl. består av følgende: forside

Detaljer

Analyse av tillit i elektronisk samvirke

Analyse av tillit i elektronisk samvirke Analyse av tillit i elektronisk samvirke Atle Refsdal SINTEF IKT ICT Oversikt Tillit Hvorfor analysere tillit? Tillit i elektronisk samvirke Tillit og oppførsel Modellering og analyse Nytten av modeller

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Spesifikasjon av Lag emne. Kursregistrering bruksmønstermodell (ny versjon) Dagens forelesning. Fra krav til objektdesign

Spesifikasjon av Lag emne. Kursregistrering bruksmønstermodell (ny versjon) Dagens forelesning. Fra krav til objektdesign Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Fra krav til objektdesign Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller o Objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Detaljer

Velkommen til INF Kompilatorteknikk

Velkommen til INF Kompilatorteknikk Velkommen til INF5110 - Kompilatorteknikk Kursansvarlige: Stein Krogdahl [steink@ifi.uio.no] Birger Møller-Pedersen [birger@ifi.uio.no] Henning Berg (oblig-ansvarlig) [hennb@ifi.uio.no] Kursområdet: www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/inf5110/v14

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag Tid: Fredag 02.03.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator,

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Velkommen til INF5110 Kompilatorteknikk

Velkommen til INF5110 Kompilatorteknikk Velkommen til INF5110 Kompilatorteknikk 15. januar 2013 Kursansvarlige: Stein Krogdahl [steink@ifi.uio.no] Ragnhild Kobro Runde [ragnhilk@ifi.uio.no] Henning Berg (oblig-ansvarlig) [hennb@ifi.uio.no] Kursområdet:

Detaljer

Velkommen til INF Kompilatorteknikk

Velkommen til INF Kompilatorteknikk Velkommen til INF5110 - Kompilatorteknikk Kursansvarlige: Stein Krogdahl [steink@ifi.uio.no] Birger Møller-Pedersen [birger@ifi.uio.no] Eivind Gard Lund (hjelpelærer) [eivindgl@student.matnat.uio.no] Kursområdet:

Detaljer

INF Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer

INF Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer INF5120 - Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer alence@ifi.uio.no) 1 2 2-1: Business Model... 5 Scoping Statements Context Statements... 5 Goal modell...

Detaljer

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static INF1000: Forelesning 7 Klasser og objekter del 2 Konstruktører Static UML REPETISJON 2 Repetisjon Verden består av objekter av ulike typer (klasser). Ofte er det mange objekter av en bestemt type. Objekter

Detaljer

Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO

Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO Høgskolen i Telemark 2 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Oppgave 1 Spørsmål fra pensum (20%) 1. Nødvendige aktiviteter i systemutvikling:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF5110 - Kompilatorteknikk Eksamensdag : Onsdag 5. juni 2013 Tid for eksamen : 14.30-18.30 Oppgavesettet er på : Vedlegg :

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

Dagens plan INF3170 Logikk. Obliger og eksamen. Forelesning 1: Introduksjon, mengdelære og utsagnslogikk. Christian Mahesh Hansen og Roger Antonsen

Dagens plan INF3170 Logikk. Obliger og eksamen. Forelesning 1: Introduksjon, mengdelære og utsagnslogikk. Christian Mahesh Hansen og Roger Antonsen Dagens plan INF3170 Logikk Forelesning 1: Introduksjon, mengdelære og utsagnslogikk Christian Mahesh Hansen og Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Praktisk informasjon 2 23.

Detaljer

Planlegging og dokumentasjon

Planlegging og dokumentasjon Planlegging og dokumentasjon Edgar Bostrøm. - leilighetsnotat, etterutdanningskonferansen, 17.02.2010, noe revidert. Generelle kommentarer: Begrunnelse for hovedområdet Planlegging og dokumentasjon : o

Detaljer

INF1300 Introduksjon til databaser

INF1300 Introduksjon til databaser UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Data, databaser og databasehåndteringssystemer Data versus informasjon Beskrivelse av interesseområdet Begreper og representasjon av

Detaljer

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering Use case realisering Designmodellering 31.01.2005 Kirsten Ribu UML-Unified Modeling Language Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

A2: Runde (legevisitt) A2.1 A2.2. Forberedelse. Konsultasjon. Pasient. LabSys. Sykepleier

A2: Runde (legevisitt) A2.1 A2.2. Forberedelse. Konsultasjon. Pasient. LabSys. Sykepleier Loop (pasienter) loop (pasienter) Oppgave 1 APM modell Generell kommentar: Dette var en relativt liten modelleringsoppgave. Nokså mye av prosessmodellen var gitt eksplisitt (de 3 hovedprosessene) og selve

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser INF2810: Funksjonell Programmering Oppsummering og eksamensforberedelser Erik Velldal & Stephan Oepen Universitetet i Oslo 18. mai 2017 I dag 2 Kort oppsummering Praktisk om eksamen Hvem vant konkurransen

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser INF2810: Funksjonell Programmering Oppsummering og eksamensforberedelser Erik Velldal & Stephan Oepen Universitetet i Oslo 18. mai 2017 I dag 2 Kort oppsummering Praktisk om eksamen Hvem vant konkurransen

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering.

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Oppgavesettet består av 7 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene teller som oppgitt ved sensurering. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Ny og utsatt eksamen Dato: 9.1.2015 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009 Kravspesifikasjon med UML use case modellering Erik Arisholm 25.02.2009 Unified Modeling Language (UML) Notasjon som støtter opp under modellbasert systemutvikling objektorientert analyse ( hva systemet

Detaljer

INF3170 Forelesning 1

INF3170 Forelesning 1 INF3170 Forelesning 1 Introduksjon og mengdelære Roger Antonsen - 26. januar 2010 (Sist oppdatert: 2010-01-26 14:58) Dagens plan Innhold Velkommen til INF3710 Logikk 1 Litt praktisk informasjon...................................

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 33: Repetisjon Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 26. mai 2008 Innledning Onsdag 21/5 gjorde vi oss ferdige med det meste av den systematiske

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Innledning. MAT1030 Diskret matematikk. Kapittel 11. Kapittel 11. Forelesning 33: Repetisjon

Innledning. MAT1030 Diskret matematikk. Kapittel 11. Kapittel 11. Forelesning 33: Repetisjon Innledning MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 33: Repetisjon Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 26. mai 2008 Onsdag 21/5 gjorde vi oss ferdige med det meste av den systematiske

Detaljer

Oppgave 1 Referent Modell (20%)

Oppgave 1 Referent Modell (20%) BOKMÅL Side 1 av 5 NORGES EKNISK- NAURVIENSKAPELIGE UNIVERSIE INSIU FOR DAAEKNIKK OG INFORMASJONSVIENSKAP KONINUASJONS EKSAMEN I FAG SIF 8035 INFORMASJONSSYSEMER orsdag 10. august 2000 Løsningsforslag

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 6 MER OM OBJEKTORIENTERING OG UML

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 6 MER OM OBJEKTORIENTERING OG UML GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 6 MER OM OBJEKTORIENTERING OG UML INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Klassediagram Aktivitetsdiagram Tilstandsdiagram Sekvensdiagram 1 Ta utgangspunkt i følgende klasser:

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

Oppgave 1 Multiple Choice

Oppgave 1 Multiple Choice Oppgave Multiple Choice a 2c 3a 4c 5d 6d 7a 8b 9b 0a b 2c 3c 4a 5b 6b 7a 8d 9c 20b Se video fra forelesningen (Kahoot) for mer detaljer) Eksamen INF050-204 Oppgave 2 a Aktivitetsdiagram Enkelt Eksamen

Detaljer

Forelesning IMT Mars 2011

Forelesning IMT Mars 2011 Forelesning IMT2243 31. Mars 2011 Tema: forts. arkitektur og OOD (ObjektOrientert Design) Eksempler på arkitekturvurderinger Yummy Inc., BUSTA, Tidligere studentprosjekter Prosjekt del 3 Designfasen Forventninger

Detaljer

Spesifikasjon av Lag emne. Kursregistrering bruksmønstermodell. Dagens forelesning. Fra krav til objekter

Spesifikasjon av Lag emne. Kursregistrering bruksmønstermodell. Dagens forelesning. Fra krav til objekter Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Fra krav til objekter Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use Cases) o Objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Detaljer

Etter uke 9 skal du. Introduksjon til objektorientert programmering. Innhold. Klasser som abstraksjoner

Etter uke 9 skal du. Introduksjon til objektorientert programmering. Innhold. Klasser som abstraksjoner Etter uke 9 skal du Introduksjon til objektorientert programmering INF1001 Høst 2016 Uke 9 Kunne designe og implementere en programstruktur med flere klasser Kunne etablere og manipulere objekter i (sammensatte)

Detaljer

INF5120 Modellbasert systemutvikling

INF5120 Modellbasert systemutvikling INF5120 Modellbasert systemutvikling Interoperability Frameworks Information and ontologies s Forelesning 23.04.2007 Arne-Jørgen Berre Arne.J.Berre@sintef.no Pensum litteratur F Foiler fra alle forelesningene,

Detaljer

Kontekst. DRI3010 Emnekode 644 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6

Kontekst. DRI3010 Emnekode 644 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6 SIDE 1 AV 6 1 Kontekst «Kun én gang» målet/prosjektet, eller «once only» som det også blir referert som, baserer seg på at informasjon skal kunne deles på tvers av forvaltningen slik at brukeren bare trenger

Detaljer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Hva er å evaluere? Foreta en vurdering av systemet og avklare nytten det har for brukerne. En systematisk innsamling av data som gir informasjon om nytteverdien

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser

INF2810: Funksjonell Programmering. Oppsummering og eksamensforberedelser INF2810: Funksjonell programmering INF2810: Funksjonell Programmering Oppsummering og eksamensforberedelser Erik Velldal Universitetet i Oslo 28. mai 2015 I dag Kort oppsummering Praktisk om eksamen Hvem

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Eskild Busch UML hefte 6. desember 2000 Innhold Dette heftet tar for seg deler av UML som er sentralt i kurset IN29. Use case-, sekvens-, tilstand- og klassediagrammer,

Detaljer

21. Objektorientert Analyse (OOA) Kap. 21 Objektorientert Analyse (OOA)

21. Objektorientert Analyse (OOA) Kap. 21 Objektorientert Analyse (OOA) 21. Objektorientert Analyse (OOA) Kap. 21 Objektorientert Analyse (OOA) Når vi skal lage en OO analysemodell, bruker vi 5 hovedprinsipper: 1. Lag en modell av informasjonsdomenet. 2. Beskriv modul-funksjonene

Detaljer

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten +

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten + INF 2120 Innlevering 1 Levert av Gruppe 4 Anders Bakken (andeba) Are O. Pedersen (arep) Daniel M. Wittwer (danielmw) Naima Akram (naimaa) Ronnie Østgaard (ronnieo) Kravspesifikasjoner til trafikanten +

Detaljer