Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den

2

3 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT REVISJONSBERETNING OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAP NOTER TIL ÅRSREGNSKAP ENDRING I ARBEIDSKAPITAL ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR PENSJONER ANLEGGSMIDLER AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD AVDRAG PÅ LÅN KOMMUNENS GARANTIANSVAR ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI AVSETNINGER OG BRUK AV FOND STRYKNINGER ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP KAPITALKONTO INVESTERINGSPROSJEKTER SELVKOSTOMRÅDER USIKRE FORPLIKTELSER, BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER, REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL ETABLERING/ AVVIKLING AV KF FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, SAMARBEID OG SAMKOMMUNE, JF. KOMMUNELOVEN 27, KAP. 5B OG KAP INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN UTVIKLINGSTREKK

4 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 Hol kommune fører regnskap for Kleivi Næringspark og Felleskjøkkenet Hol og Ål. Tallgrunnlaget for disse virksomhetene ligger inne i regnskapsdokumentet, men er tatt ut i årsmeldingen. Hol kommune har hatt svake driftsresultat de siste par årene. Høyt aktivitetsnivå med et samlet investeringsvolum i anleggsmidler på 557,9 mill. kr (Kleivi 17,9 mill. kr) i femårsperioden har ført til økt lånegjeld og økte kapitalutgifter i form av lånerenter og låneavdrag. Kapitalutgiftene påvirker driftsresultatet og bidrar således til lavere økonomisk handlefrihet. Reduserte energiinntekter fra kraftrettighetene og fra egenproduksjonen sammen med stagnasjon i skatteinngangen, reduserer handlingsrommet ytterligere. Hol er inne i en snuoperasjon og utviklingen fra 2013 til 2014 viser en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Samtidig flater utgiftsveksten seg noe ut. Regnskap 2014 for Hol kommune ga et negativt netto driftsresultat på 21,3 mill. kr. Budsjettert driftsunderskudd var på 7,8 mill. kr så det reelle driftsunderskuddet (merforbruket) i 2014 ble 13,5 mill. kr. Felleskjøkkenet påvirker driftsresultatet med 0,6 mill. kr og dette ble dekket med bruk av bundne fondsmidler. Det reelle underskuddet for kommunen var dermed 12,9 mill. kr. Underskuddet ble dekket inn med netto merinntekt bundne fond (0,1 mill. kr), med reduksjon i budsjettert avsetning til disposisjonsfond (8,6 mill. kr) og redusert overføring fra drifts- til investeringsregnskapet (4,2 mill. kr). Det regnskapsmessige resultatet er balansert i null med en slik sammensetning: netto merforbruk sektorene mindreinntekter energiomsetning mindreinntekt skatt og rammetilskudd (frie inntekter) netto innsparing renteinntekter, renter og avdrag på lån, redusert avsetning disposisjonsfond merinntekt bundne fond redusert overføring til investeringer -6,7 mill. kr -2,5 mill. kr -5,2 mill. kr 1,5 mill. kr 8,6 mill. kr 0,1 mill. kr 4,2 mill. kr Brutto driftsresultat (driftsinntekter driftsutgifter) var -27,6 mill. kr og ga uttrykk for en lavere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene. Driftsinntektene falt med 1,3 % sammenlignet med Driftsutgiftene ble redusert med 1,9 %. Driftsregnskapet viser inntekter på i alt 490,0 mill. kr og netto driftsresultat utgjør -4,3 % av driftsinntektene. Måltallet på en bærekraftig økonomi er minst 3 % over tid. Kompensasjon for merverdiavgift på investeringer ble flyttet fra drifts- til investeringsregnskapet i Dette har ført til en ny vurdering av 3 prosentregelen. For alle kommuner med unntak av fylkeskommuner anbefales et nytt nivå på 1,75 %. Investeringsregnskapet viser et brutto finansieringsbehov på 155,3 mill. kr. Investeringer i anleggsmidler utgjør 119,6 mill. kr. Utlån, avdrag og avsetninger utgjør 35,7 mill. kr. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert resultat (overskudd) på 1,9 mill. kr. Fondskapitalen var på 91,9 mill. kr og er redusert med 24,3 mill. kr fra Kleivi Næringspark inngår med 2,8 mill. kr i fondskapitalen. 1

5 Det ble tatt opp nye lån med i alt 67,6 mill. kr hvor 6,6 mill. kr var startlån. Låneavdrag ble betalt med i alt 43,1 mill. kr hvorav 0,9 mill. kr fra Kleivi Næringspark, 0,2 mill. kr fra Felleskjøkkenet og 19,8 mill. kr i ekstraordinære avdrag. I tillegg dekket Husbanken 0,3 mill. kr i tap på startlån. Lånegjelden økte således med 24,2 mill. kr i Total lånegjeld lød på 455,7 mill. kr ved regnskapsårets utløp hvorav Kleivi står for 18,9 mill. kr. Ubrukte lånemidler ble redusert med 31,0 mill. kr og var totalt på 83,4 mill. kr. Kleivi Næringspark har 4,6 mill. kr av de ubrukte lånemidlene. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) var på 175,9 mill. kr ved regnskapsårets utgang. En reduksjon på 55,2 mill. kr fra Kleivi inngår med 8,5 mill. kr. I arbeidskapitalen inngår ubrukte lånemidler, premieavvik og fondskapital. Korrigert for disse bindingene så vil den reelle arbeidskapitalen være på om lag 10 % av inntektsnivået, dvs. i størrelsesorden 50,0 mill. kr. 2

6 HOL 2 3 KOMMUNE REGNSKAP 2014 Revisjonsberetning 2014

7 4

8 3 Om kommuneregnskapet Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene. Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert i og med at regnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Periodiseringsprinsippet i kommuneregnskapet er at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsestidspunktet. Kommuneregnskapet skal stilles opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. Avdrag på lån skal som hovedregel føres som driftsutgifter. Unntak gjelder avdrag på startlån som føres i investeringsregnskapet. Kommuneregnskapet omfatter et balanseregnskap, med en oppstilling av eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital. Under egenkapitalen skal blant annet særskilte formålsbundne midler og midler som er forbeholdt investeringsformål skilles ut på egne poster. Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler, og skal avskrives i balanseregnskapet. Avskrivningene skal også føres opp i regnskapets driftsdel, men disse inngår ikke i kommunens finansielle resultat, og omfattes ikke av balansekravet til driften. Hensikten med disse avskrivningene er primært å synliggjøre verdiforringelsen av de varige driftsmidlene. Balansekravet innebærer at kommunen må ha et finansielt resultat som er tilstrekkelig til å dekke driftsutgiftene (inklusive renter og avdrag på lån). I tillegg må resultatet være tilstrekkelig til å dekke: avsetninger av ubrukte inntekter i driftsdelen som er øremerket bestemte driftsformål tidligere års underskudd, og eventuelt andre avsetninger som anses nødvendige av hensynet til god kommunal økonomiforvaltning Kommuneregnskapet skal, utover det som følger av lov og tilhørende forskrifter, føres i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Utarbeidelsen og utgivelsen av standarder for god kommunal regnskapsskikk, samt fortolkningen av prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder, finnes på nettsidene til 5

9 4 Økonomisk oversikt Drift 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,88 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,50 Overføringer med krav til motytelse , , , ,01 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,67 Skatt på inntekt og formue , , , ,34 Eiendomsskatt , , , ,98 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,73 Sosiale utgifter , , , ,78 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,23 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,96 Overføringer , , , ,68 Avskrivninger , , , ,92 Fordelte utgifter , , , ,50 Sum driftsutgifter , , , ,80 Brutto driftsresultat , , , ,42 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,31 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,93 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,93 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,62 Motpost avskrivninger , , , ,92 Netto driftsresultat , , , ,12 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,29 Bruk av disposisjonsfond , , , ,89 Bruk av bundne fond , , , ,98 Sum bruk av avsetninger , , , ,16 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,47 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,03 Avsatt til bundne fond , , , ,54 Sum avsetninger , , , ,04 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Driftsinntekter De regnskapsførte driftsinntekter er 9,9 mill. kr. høyere enn budsjettert. Budsjettavviket (merinntekten) fordeler seg slik (merinntekt +, mindreinntekt -): Brukerbetalinger -0,2 mill. kr 6

10 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum -7,2 mill. kr 12,3 mill. kr 2,6 mill. kr 0,2 mill. kr 10,0 mill. kr -8,5 mill. kr -0,5 mill. kr 1,2 mill. kr 9,9 mill. kr Brukerbetalinger gjelder skolefritidsordning, kulturskole/musikkskole, barnehage, legetjeneste, hjemmebasert omsorg, opphold institusjoner og fysioterapitjeneste. Budsjettavviket (mindreinntekten) på -0,2 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Skolefritidsordningen Kultur-/musikkskole Helseforebyggende tiltak Pleie og omsorg -0,4 mill. kr -0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 0,2 mill. kr Andre salgs- og leieinntekter gjelder salg av varer og tjenester, husleieinntekter, festeavgifter, kommunale årsgebyr og tilknytningsavgifter. Budsjettavviket (mindreinntekten) på -7,2 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, kommunale jordbrukseiendommer Energiomsetning Salgsoppgaver, plansaksbehandling Bygge- og delingssaker Aktivitet barn og unge, kultur- og musikkskole Kart og oppmåling Feiertjenester, brann- og ulykkesberedskap Eiendomsavdelingen Vann og kloakk Felleskjøkkenet 0,5 mill. kr -11,4 mill. kr 0,1 mill. kr 1,2 mill. kr 0,3 mill. kr 0,3 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 1,5 mill. kr -0,4 mill. kr Overføringer med krav til motytelse gjelder tilskudd og refusjoner fra stat, fylkeskommuner, kommuner og private. Budsjettavviket (merinntekten) på 12,3 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Tilskudd og refusjoner fra staten Lønnsrefusjoner Momskompensasjon drift Tilskudd og refusjoner fra fylket Tilskudd og refusjoner fra kommuner Tilskudd og refusjoner fra private 3,9 mill. kr 0,3 mill. kr 4,8 mill. kr 0,8 mill. kr 1,1 mill. kr 1,4 mill. kr Rammetilskuddet skal ta hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Tilskuddet inneholder også distriktspolitiske virkemidler og skjønnsmidler for å korrigere forhold som ikke er dekket av andre fordelinger. Gjennom inntektsutjevningen fordeles midler fra kommuner med høye inntekter til kommuner med 7

11 lave inntekter. Inntektsutjevningen omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Hol fikk tildelt 107,6 mill. kr i rammetilskudd i Skatteinngangen ble på 141,5 mill. kr og utgjorde kr pr. innbygger. Hol lå 26,0 % over landsgjennomsnittet som var på kr. Inntektsutjevningen ble etter dette på 19,0 mill. kr og Hol fikk utbetalt 88,6 mill. kr i rammetilskudd, dvs. 2,6 mill. kr mer enn budsjettert. Andre statlige overføringer er sammensatt av bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig (0,2 mill. kr), integreringstilskudd flyktninger (3,4 mill. kr) og kompensasjon for kapitalutgifter (2,2 mill. kr). Budsjettavviket (merinntekten) på 0,2 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0,2 mill. kr Kompensasjonstilskuddet gjelder omsorgsboliger/sykehjem (0,8 mill. kr), rentekompensasjon skoler (0,5 mill. kr), investeringskompensasjon reform 1997 (0,4 mill. kr) og kirker (0,5 mill. kr). Investeringskompensasjonen beregnes ut fra rentenivået på statssertifikatlån på 9-12 mnd. pluss 0,5 prosentpoeng. Rentekompensasjonen utgjør rente beregnet på grunnlag av et serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusiv 5 års avdragsfri periode og med den til en hver tid gjeldende flytende rente. Andre overføringer gjelder kommuner/fylkeskommuner og andre (private) herunder gaver. Drift av leirskoleanlegg og inntekter fra energiomsetningen inngår her. Budsjettavviket (merinntekten) på 10,0 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Leirskole Gaver og legater Energiomsetning Ørteren Kraftverk KF 0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 4,8 mill. kr 5,0 mill. kr Skatt på inntekt og formue (inklusive naturressursskatt) er bokført med 2,0 mill. kr mindre enn i Budsjettavviket (mindreinntekten) er på -8,5 mill. kr. Eiendomsskatten gjelder verker og bruk og fordeler seg med 33,8 mill. kr på kraftproduksjonsanlegg, 8,2 mill. kr på linjenett og 0,3 mill. kr på bruk. Budsjettavviket (mindreinntekten) er på -0,5 mill. kr. Andre direkte eller indirekte skatter er erstatning vedrørende kraftutbyggingen, dvs. reguleringsog konsesjonsavgiftene. Avgiftene indeksreguleres med 5 års mellomrom. Budsjettavviket (merinntekten) er på 1,2 mill. kr. Avgiftene avsettes kraftfondet for deretter å finansiere låneavdrag. Merinntekten på 1,2 mill. kr er brukt direkte til finansiering uten først å ta veien om kraftfondet. Driftsutgifter De regnskapsførte driftsutgifter er 25,4 mill. kr. høyere enn budsjettet. Budsjettavviket (merutgiften) fordeler seg slik (merutgift +, mindreutgift -): Lønnsutgifter Pensjon, forsikring Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester som inngår i 20,7 mill. kr -0,7 mill. kr -0,4 mill. kr 8

12 tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum 0,1 mill. kr -0,5 mill. kr 6,7 mill. kr -0,1 mill. kr -0,4 mill. kr 25,4 mill. kr Lønnsutgifter (inklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.) er bokført med 255,4 mill. kr og hadde et budsjettmessig merforbruk på 20,7 mill. kr. De oppgavepliktige godtgjørelser etc. inngår med 1,9 mill. kr og en budsjettmessig innsparing på 0,8 mill. kr. Sosiale utgifter er bokført med 62,3 mill. kr, dvs. et budsjettmessig mindreforbruk på -1,1 mill. kr. Her er årets premieavvik inntektsført med 12,5 mill. kr for KLP (Kommunenes Landspensjonskasse) og utgiftsført med 0,3 mill. kr for STP (Statens Pensjonskasse). Premieavvik 2013 er utgiftsført med 5,7 mill. kr. Lønnsrefusjoner er bokført med 10,3 mill. kr og ga 0,3 mill. kr mer enn budsjettert. Lønnsutgifter (inklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.) og sosiale utgifter utgjør 64,6 % av driftsutgiftene (inklusiv avskrivninger). Dette er en økning på 4,2 prosentpoeng fra foregående år. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen (eksklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.). Budsjettavviket (merutgiften) på 8,5 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Kontormateriell Undervisningsmateriell Medisiner Matvarer og bevertning Renholdsartikler, verneutstyr Velferdstiltak Forbruksmateriell, råvarer Porto og telefontjenester Informasjon, reklame og profilering Opplæring, kurs Skoleskyss Driftsutgifter til transportmidler Strøm Bioenergi Forsikringer Leie av lokaler og grunn Kontingenter, lisenser Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Leasing Uspesifisert bygg- og anleggstjeneste Serviceavtaler, reparasjoner, materiell vedlikehold, renhold Andre tjenester, konsulenttjenester etc. Vikarbyråer 0,4 mill. kr 0,6 mill. kr 0,1 mill. kr -0,8 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 1,1 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr 0,4 mill. kr 0,4 mill. kr -0,2 mill. kr 0,5 mill. kr -0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 1,5 mill. kr -0,3 mill. kr -0,8 mill. kr 0,9 mill. kr -0,3 mill. kr 4,0 mill. kr -2,0 mill. kr -2,0 mill. kr -5,0 mill. kr 9

13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen. Budsjettavviket (mindreutgiften) på 0,5 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Kjøp fra staten Kjøp fra andre kommuner Kjøp fra interkommunale selskaper (IKS) Kjøp fra andre 0,5 mill. kr -1,0 mill. kr 0,9 mill. kr 0,1 mill. kr Overføringer. Budsjettavviket (merutgiften) på 6,7 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Skatt på energi Medfinansiering somatiske tjenester Momskompensasjon Overføring til kommuner Overføring til andre -0,7 mill. kr 0,4 mill. kr -4,8 mill. kr -0,1 mill. kr -1,5 mill. kr Avskrivninger Budsjettavviket (mindreutgiften) på -0,1 mill. kr gjelder avskrivningene vedrørende Hol og Ål Felleskjøkken og Kleivi Næringspark. Fordelte utgifter Budsjettavviket (mindreutgiften) på -0,4 mill. kr gjelder interne utgifts-/inntektsføringer etatene i mellom. Brutto driftsresultat (driftsinntekter driftsutgifter) gir et underskudd på 27,6 mill. kr. Her inngår de kalkulatoriske avskrivninger med 26,3 mill. kr. Finansinntekter Renteinntekter og utbytte er bokført med henholdsvis 8,0 mill. kr og 1,7 mill. kr. Budsjettavviket (merinntekten) på 0,6 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Renter bankinnskudd Renter av utlån Andre renteinntekter Utbytte fra Ustekveikja Energi AS Utbytte fra Gjensidige 1,9 mill. kr 0,1 mill. kr -0,1 mill. kr -1,6 mill. kr 0,3 mill. kr Kommunen har ikke plasseringer utover bankinnskudd og har dermed ingen gevinst på finansielle instrumenter. Det er for tiden ingen utlån som innebærer årlige avdrag. Finansutgifter De regnskapsførte finansutgifter er 1,5 mill. kr. lavere enn budsjettert. Budsjettavviket (mindreutgiften) fordeler seg slik: Renteutgifter kommunen Renteutgifter Kleivi Næringspark Avdrag på lån Kleivi Næringspark 1,0 mill. kr 0,2 mill. kr 0,3 mill. kr 10

14 Alle vedtatte lån er budsjettert med full virkning av renter og avdrag. Store etterslep i investeringsprosjekter har medført til utsettelse av låneopptak og dermed lavere kapitalutgifter. Lavere lånerente enn forutsatt har gitt ytterligere innsparinger. Kommunestyret innvilget i møte 27/6-13, saksnr. 37/13, et lån på kr til Godfarfoss Kraft AS. Lånet renteberegnes med 4 % p.a. og skulle tilbakebetales i sin helhet innen En forlenging av lånet til er under behandling. Resultat eksterne finanstransaksjoner (finansinntekter - finansutgifter) er negativt i 2014 (-20,0 mill. kr). Med høyere finansutgifter enn finansinntekter bidrar de eksterne finanstransaksjonene til at netto driftsresultat reduseres. Brutto driftsresultat og resultat eksterne finanstransaksjoner (-47,6 mill. kr) korrigert for avskrivningene (26,3 mill. kr) gir et netto driftsresultat på -21,3 mill. kr i Netto driftsresultat utgjør -4,3 % av driftsinntektene. Avviket i forhold til budsjettet var henholdsvis 13,5 mill. kr og 2,7 %-poeng. Måltallet for en bærekraftig økonomi er 3 %. Driftsbudsjettet er balansert ved bruk og avsetninger til fond. I tillegg er det budsjettert med overføringer til investeringsregnskapet. Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Budsjettbalansering 16,3 11,4 Tilskudd unge boligsøkende 1,5 1,5 Energitiltaksfond 0,0 0,6 Profileringstiltak 0,0 1,0 Vedlikehold vann- og avløpsnett 0,0 2,0 Vedlikehold kommunale veier 0,0 4,0 Felleskjøkken Hol og Ål 0,0 0,4 Utlån Godfarfossen AS 0,0 0,2 Tidligere års premieavvik 6,5 12,3 Tilskudd Visit Geilo 0,0 0,3 Ustedalsfjorden rundt, vedlikehold 0,2 0,0 Ulykke 3. september 2014 Trøo-undergangen 0,4 0,0 Aktivitet barn og unge 0,2 0,0 Sum 25,1 33,7 Bruk av bundne fond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Selvkostfond renovasjon, feiing, vann og avløp 0,0 0,9 Næringstilskudd 2,6 2,8 Nasjonalparklandsby 0,0 0,1 Utbyggeravtaler Geilo løyper 0,1 0,7 Låneavdrag 16,0 16,0 Kommunepsykolog 0,0 0,7 Friskliv og rehabilitering 0,0 0,1 Steinsetting Prestholtstien 0,1 0,0 Hol og Ål Felleskjøkken 0,6 0,0 Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken 0,7 0,0 Tapsfond startlån 0,3 0,0 Diverse øremerkede tilskudd 0,1 0,0 Sum 20,5 21,3 Budsjettavviket er på 1,5 mill. kr (merforbruk) og fordeler seg slik: 11

15 Næringstilskudd Utbyggeravtaler Geilo løyper Steinsetting Prestholtstien Hol og Ål Felleskjøkken Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken Tapsfond startlån Diverse øremerkede tilskudd -0,4 mill. kr 0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 0,6 mill. kr 0,7 mill. kr 0,3 mill. kr 0,1 mill. kr Overføring til investeringsregnskapet i 2014 er bokført med 0,0 mill. kr og har et budsjettmessig avvik (netto mindreforbruk) på 4,2 mill. kr. Mindreforbruket inngår i dekningen av underskuddet. Avsetninger til disposisjonsfond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Premieavvik 4,8 6,5 Bygdebøker, tiltak for barn og unge 0,2 0,2 Disponering overskudd ,0 6,5 Sum 5,0 13,2 Det er avsatt 8,6 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette for å dekke inn regnskapsmessig merforbruk. Avsetninger til bundne fond bundne fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Bankrenter bundne fond 1,0 1,0 Utbyggeravtaler Geilo løyper 0,5 0,4 Konsesjonsavgifter 16,0 16,0 Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken 0,2 0,6 Tapsfond startlån 0,3 0,0 Selvkostfond 0,9 0,0 Nasjonalparklandsby 0,1 0,0 Ubenyttede tilsagn landbrukstilskudd 0,1 0,0 Diverse øremerkede tilskudd/gaver 0,2 0,0 Sum 19,3 18,0 Budsjettavviket (merforbruket) på 0,8 mill. kr fordeler seg slik: Bankrenter bundne fond Utbyggeravtaler løypenett Tilpassingstilskudd Husbanken Tapsfond startlån Selvkostfond Nasjonalparklandsby Ubenyttede tilsagn landbrukstilskudd Diverse øremerkede tilskudd/gaver -0,9 mill. kr -0,5 mill. kr -0,2 mill. kr -0,3 mill. kr 1,5 mill. kr -0,1 mill. kr -0,1 mill. kr -0,2 mill. kr Netto driftsresultat korrigert for netto avsetninger gir et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0,0 mill. kr i

16 4.1 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,34 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,98 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,32 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,93 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,62 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,03 Til bundne avsetninger , , , ,54 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,29 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,89 Bruk av bundne avsetninger , , , ,98 Netto avsetninger , , , ,59 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,47 Til fordeling drift , , , ,82 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 1A gir en oversikt over hva driften fikk stilt til rådighet i 2014 (296,2 mill. kr) etter at de frie disponible inntekter er avregnet mot eksterne og interne finanstransaksjoner og mot overføringer til investeringsregnskapet. Til fordeling drift viser et regnskapsmessig resultat på 296,2 mill. kr, dvs. en økning på 10,6 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes reduserte frie disponible inntekter (-5,0 mill. kr), redusert netto finansinntekter/-utgifter, som betyr lavere lånerenter/låneavdrag og høyere renteinntekter, dvs. netto innsparing 2,1 mill. kr, økt netto avsetning, som betyr høyere bruk enn avsetning fond, dvs. økte inntekter 9,3 mill. kr og redusert overføring til investeringer (4,2 mill. kr). 13

17 4.2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Til fordeling drift (fra skjema 1A) , , , ,82 Fordelt slik: Sentraladministrasjonen: Inntekter eksl. energiomsetning , , , ,35 Inntekter energiomsetning , , , ,77 Sum inntekter , , , ,12 Utgifter eksl. energiomsetning , , , ,50 Utgifter energiomsetning , , , ,00 Sum utgifter , , , ,50 Netto driftsramme , , , ,38 Kultur- og oppvekstetaten: Sum inntekter , , , ,48 Sum utgifter , , , ,13 Netto driftsramme , , , ,65 Helse- og sosialetaten: Sum inntekter , , , ,64 Sum utgifter , , , ,82 Netto driftsramme , , , ,18 Teknisk etat: Sum inntekter , , , ,34 Sum utgifter , , , ,58 Netto driftsramme , , , ,24 Felleskjøkkenkjøkken: Sum inntekter , , , ,81 Sum utgifter , , , ,70 Netto driftsramme ,76 0,00 0, ,89 Kleivi Næringspark: Sum inntekter , , , ,17 Sum utgifter , , , ,65 Netto driftsramme , , , ,52 Sum fordelt til drift (til skjema 1A) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 1B viser hvordan de enkelte sektorene har brukt de tildelte midlene fra regnskapsskjema 1A. Sum fordelt til drift (til skjema 1A) viser et budsjettmessig merforbruk på 10,6 mill. kr. Regnskapsskjema 1A skal i utgangspunktet inneholde data som ikke kan henføres direkte til de enkelte sektorene i regnskapsskjema 1B. Her foreligger det imidlertid en del skjønn og ved å nøste opp skjema 1A og sammenstille det med skjema 1B vil årets regnskapsmessige mindreforbruk på 0,0 mill. kr vise slik fordeling på sektorene (alle tall i mill. kr): 14

18 Skjema Skjema 1A Skjema 1A Netto Skjema 1A Overført Regnskapsmessig Sektorer 1B Frie disp. Netto drifts- Netto investering mermidler finansinnt. resultat avsetninger /mindreforbruk Sentraladministrasjonen 6,1 0,2 6,3 7,1 1,0 14,4 Energiomsetning -2,5-2,5-2,5 Kultur og oppvekst -6,4-6,4-6,4 Helse og sosial -6,1-6,1 0,1-6,0 Teknisk -0,5-0,5 1,5 1,0 Felleskjøkken 1) -0,6-0,6 0,6 0,0 Kleivi Næringspark 1) -0,6 0,6 0,0 0,0 Frie inntekter -5,2-5,2-5,2 Netto renter, avdrag, utbytte 1,5 1,5 3,2 4,7 Sum -10,6-5,0 2,1-13,5 9,3 4,2 0,0 1) Jf. regnskapsnote 7.23 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Sektorenes budsjettavvik (merforbruk) på -10,6 mill. kr korrigert med budsjettavvikene for frie disponible midler (mindreinntekt) på -5,0 mill. kr og netto finansinntekter (mindreutgift) på 2,1 mill. kr, gir et netto driftsresultat -13,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Avviket er korrigert med budsjettavvikene for netto avsetninger (mindreutgift) på 9,3 mill. kr og overføring til investeringsregnskapet (mindreutgift) på 4,2 mill. kr og regnskapsårets mer-/mindreforbruk er balansert ut i 0,0 mill. kr. 15

19 5 Økonomisk oversikt Investering 2014 Tekst Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom (3,2 mill. kr) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse ,70 0,00 0, ,50 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Statlige overføringer , , , ,60 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,10 Utgifter Lønnsutgifter 1.555,20 0,00 0, ,90 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,90 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0, ,21 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,46 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,01 Avsatt til bundne investeringsfond ,34 0,00 0, ,30 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,31 Finansieringsbehov , , , ,67 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,35 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,58 Overført fra driftsbudsjettet 0, , , ,47 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0, ,01 Bruk av disposisjonsfond , , , ,93 Bruk av bundne driftsfond , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,98 0,00 0, ,20 Bruk av bundne investeringsfond ,60 0,00 0, ,40 Sum finansiering , , , ,94 Udekket/udisponert ,75 0,00 0, ,27 Salg av bil og tilhenger Salg av Geilomoen barnehage Salg av Ustedalen gamle skole Salg av tomter 0,2 mill. kr 1,4 mill. kr 1,6 mill. kr 0,2 mill. kr Budsjettet på 0,4 mill. kr gjelder salg av tomter Kleivi Næringspark ( kr) og innbyttebil kart og oppmåling ( kr). Kleivi Næringspark har ikke solgt tomter i Overføringer med krav til motytelse (23,8 mill. kr) 16

20 KID- midler (bedre Kollektivtransport I Distriktene); knutepunkt Geilo stasjon Tilskudd fra Statens Vegvesen; knutepunkt Geilo stasjon Tilskudd fra NVE (Norges Vassdrag- og Energidirektorat); flomsikring Skriu Anleggstilskudd Kleivi Næringspark Anleggstilskudd gatebruksplan Geilo Tilbakebetalt forskudd Geilo Hotel/Norlandia Utbyggingsavtale infrastruktur Utbyggingsavtale ledningsnett 3,0 mill. kr 2,0 mill. kr 0,2 mill. kr 3,2 mill. kr 0,4 mill. kr 3,5 mill. kr 1,3 mill. kr 10,2 mill. kr Kompensasjon for merverdiavgift (15,8 mill. kr) føres i investeringsregnskapet fra og med Statlige overføringer (0,7 mill. kr) Tilskudd bolig ressurskrevende bruker 0,7 mill. kr Utgifter Årets utgifter på 119,6 mill. kr er finansiert slik: salg av driftsmidler salg av fast eiendom overføring fra staten kompensasjon for merverdiavgift overføring fra private overføring fra staten lån fond 0,2 mill. kr 1,3 mill. kr 5,3 mill. kr 15,8 mill. kr 12,1 mill. kr 0,7 mill. kr 75,1 mill. kr 9,1 mill. kr Årets budsjett (104,9 mill. kr) gjelder alle vedtatte investeringsprosjekter, jf. 5.2 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 2014 og regnskapsnote 7.16 Investeringsprosjekter. I tillegg kommer overføring av investeringsramme fra 2013 til 2014 på 178,0 mill. kr, jf. vedtak i kommunestyret sak 75/13 Overføring av investeringsramme og 76/13 Handlingsprogram og økonomiplan Finanstransaksjoner Avdragsutgifter (23,3 mill. kr) Ordinære avdrag startlån Husbanken Ekstraordinært avdrag på lån 3,5 mill. kr 19,8 mill. kr Avdragsbudsjettet var på 4,2 mill. kr, dvs. innsparing på 0,7 mill. kr. Utlån (4,5 mill. kr) Videreformidling av startlån 4,5 mill. kr Utlånene er i sin helhet finansiert av låneopptak i Husbanken. Nytt lån i 2014 var på 6,6 mill. kr og 1,6 mill. kr er overført 2015 som ubrukte lånemidler startlån. 17

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

HOL KOMMUNE REGNSKAP 2013 1 REGNSKAPSRESULTAT 2013 1 2 REVISJONSBERETNING 2013 2 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 4

HOL KOMMUNE REGNSKAP 2013 1 REGNSKAPSRESULTAT 2013 1 2 REVISJONSBERETNING 2013 2 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 4 Årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2013 1 2 REVISJONSBERETNING 2013 2 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 4 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2013 5 4.1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAP 2013 13 4.2

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

R E G N S K A P 2016

R E G N S K A P 2016 R E G N S K A P 2016 1 Økonomisk oversikt drift Note Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 1 9.149.653,77 7.596.800,00 7.596.800,00 8.480.542,87 Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 31/17 den

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 31/17 den Årsregnskap 2016 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 31/17 den 26.04.2017 Innholdsfortegnelse 1 REVISJONSBERETNING 2016 1 2 REGNSKAPSSKJEMA 3 2.1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 3 2.2 ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2013 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer