Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den

2

3 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT REVISJONSBERETNING OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAP NOTER TIL ÅRSREGNSKAP ENDRING I ARBEIDSKAPITAL ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR PENSJONER ANLEGGSMIDLER AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD AVDRAG PÅ LÅN KOMMUNENS GARANTIANSVAR ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI AVSETNINGER OG BRUK AV FOND STRYKNINGER ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP KAPITALKONTO INVESTERINGSPROSJEKTER SELVKOSTOMRÅDER USIKRE FORPLIKTELSER, BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER, REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL ETABLERING/ AVVIKLING AV KF FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, SAMARBEID OG SAMKOMMUNE, JF. KOMMUNELOVEN 27, KAP. 5B OG KAP INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN UTVIKLINGSTREKK

4 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 Hol kommune fører regnskap for Kleivi Næringspark og Felleskjøkkenet Hol og Ål. Tallgrunnlaget for disse virksomhetene ligger inne i regnskapsdokumentet, men er tatt ut i årsmeldingen. Hol kommune har hatt svake driftsresultat de siste par årene. Høyt aktivitetsnivå med et samlet investeringsvolum i anleggsmidler på 557,9 mill. kr (Kleivi 17,9 mill. kr) i femårsperioden har ført til økt lånegjeld og økte kapitalutgifter i form av lånerenter og låneavdrag. Kapitalutgiftene påvirker driftsresultatet og bidrar således til lavere økonomisk handlefrihet. Reduserte energiinntekter fra kraftrettighetene og fra egenproduksjonen sammen med stagnasjon i skatteinngangen, reduserer handlingsrommet ytterligere. Hol er inne i en snuoperasjon og utviklingen fra 2013 til 2014 viser en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Samtidig flater utgiftsveksten seg noe ut. Regnskap 2014 for Hol kommune ga et negativt netto driftsresultat på 21,3 mill. kr. Budsjettert driftsunderskudd var på 7,8 mill. kr så det reelle driftsunderskuddet (merforbruket) i 2014 ble 13,5 mill. kr. Felleskjøkkenet påvirker driftsresultatet med 0,6 mill. kr og dette ble dekket med bruk av bundne fondsmidler. Det reelle underskuddet for kommunen var dermed 12,9 mill. kr. Underskuddet ble dekket inn med netto merinntekt bundne fond (0,1 mill. kr), med reduksjon i budsjettert avsetning til disposisjonsfond (8,6 mill. kr) og redusert overføring fra drifts- til investeringsregnskapet (4,2 mill. kr). Det regnskapsmessige resultatet er balansert i null med en slik sammensetning: netto merforbruk sektorene mindreinntekter energiomsetning mindreinntekt skatt og rammetilskudd (frie inntekter) netto innsparing renteinntekter, renter og avdrag på lån, redusert avsetning disposisjonsfond merinntekt bundne fond redusert overføring til investeringer -6,7 mill. kr -2,5 mill. kr -5,2 mill. kr 1,5 mill. kr 8,6 mill. kr 0,1 mill. kr 4,2 mill. kr Brutto driftsresultat (driftsinntekter driftsutgifter) var -27,6 mill. kr og ga uttrykk for en lavere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene. Driftsinntektene falt med 1,3 % sammenlignet med Driftsutgiftene ble redusert med 1,9 %. Driftsregnskapet viser inntekter på i alt 490,0 mill. kr og netto driftsresultat utgjør -4,3 % av driftsinntektene. Måltallet på en bærekraftig økonomi er minst 3 % over tid. Kompensasjon for merverdiavgift på investeringer ble flyttet fra drifts- til investeringsregnskapet i Dette har ført til en ny vurdering av 3 prosentregelen. For alle kommuner med unntak av fylkeskommuner anbefales et nytt nivå på 1,75 %. Investeringsregnskapet viser et brutto finansieringsbehov på 155,3 mill. kr. Investeringer i anleggsmidler utgjør 119,6 mill. kr. Utlån, avdrag og avsetninger utgjør 35,7 mill. kr. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert resultat (overskudd) på 1,9 mill. kr. Fondskapitalen var på 91,9 mill. kr og er redusert med 24,3 mill. kr fra Kleivi Næringspark inngår med 2,8 mill. kr i fondskapitalen. 1

5 Det ble tatt opp nye lån med i alt 67,6 mill. kr hvor 6,6 mill. kr var startlån. Låneavdrag ble betalt med i alt 43,1 mill. kr hvorav 0,9 mill. kr fra Kleivi Næringspark, 0,2 mill. kr fra Felleskjøkkenet og 19,8 mill. kr i ekstraordinære avdrag. I tillegg dekket Husbanken 0,3 mill. kr i tap på startlån. Lånegjelden økte således med 24,2 mill. kr i Total lånegjeld lød på 455,7 mill. kr ved regnskapsårets utløp hvorav Kleivi står for 18,9 mill. kr. Ubrukte lånemidler ble redusert med 31,0 mill. kr og var totalt på 83,4 mill. kr. Kleivi Næringspark har 4,6 mill. kr av de ubrukte lånemidlene. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) var på 175,9 mill. kr ved regnskapsårets utgang. En reduksjon på 55,2 mill. kr fra Kleivi inngår med 8,5 mill. kr. I arbeidskapitalen inngår ubrukte lånemidler, premieavvik og fondskapital. Korrigert for disse bindingene så vil den reelle arbeidskapitalen være på om lag 10 % av inntektsnivået, dvs. i størrelsesorden 50,0 mill. kr. 2

6 HOL 2 3 KOMMUNE REGNSKAP 2014 Revisjonsberetning 2014

7 4

8 3 Om kommuneregnskapet Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene. Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert i og med at regnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Periodiseringsprinsippet i kommuneregnskapet er at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsestidspunktet. Kommuneregnskapet skal stilles opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. Avdrag på lån skal som hovedregel føres som driftsutgifter. Unntak gjelder avdrag på startlån som føres i investeringsregnskapet. Kommuneregnskapet omfatter et balanseregnskap, med en oppstilling av eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital. Under egenkapitalen skal blant annet særskilte formålsbundne midler og midler som er forbeholdt investeringsformål skilles ut på egne poster. Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler, og skal avskrives i balanseregnskapet. Avskrivningene skal også føres opp i regnskapets driftsdel, men disse inngår ikke i kommunens finansielle resultat, og omfattes ikke av balansekravet til driften. Hensikten med disse avskrivningene er primært å synliggjøre verdiforringelsen av de varige driftsmidlene. Balansekravet innebærer at kommunen må ha et finansielt resultat som er tilstrekkelig til å dekke driftsutgiftene (inklusive renter og avdrag på lån). I tillegg må resultatet være tilstrekkelig til å dekke: avsetninger av ubrukte inntekter i driftsdelen som er øremerket bestemte driftsformål tidligere års underskudd, og eventuelt andre avsetninger som anses nødvendige av hensynet til god kommunal økonomiforvaltning Kommuneregnskapet skal, utover det som følger av lov og tilhørende forskrifter, føres i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Utarbeidelsen og utgivelsen av standarder for god kommunal regnskapsskikk, samt fortolkningen av prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder, finnes på nettsidene til 5

9 4 Økonomisk oversikt Drift 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,88 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,50 Overføringer med krav til motytelse , , , ,01 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,67 Skatt på inntekt og formue , , , ,34 Eiendomsskatt , , , ,98 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,73 Sosiale utgifter , , , ,78 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,23 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,96 Overføringer , , , ,68 Avskrivninger , , , ,92 Fordelte utgifter , , , ,50 Sum driftsutgifter , , , ,80 Brutto driftsresultat , , , ,42 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,31 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,93 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,93 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,62 Motpost avskrivninger , , , ,92 Netto driftsresultat , , , ,12 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,29 Bruk av disposisjonsfond , , , ,89 Bruk av bundne fond , , , ,98 Sum bruk av avsetninger , , , ,16 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,47 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,03 Avsatt til bundne fond , , , ,54 Sum avsetninger , , , ,04 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Driftsinntekter De regnskapsførte driftsinntekter er 9,9 mill. kr. høyere enn budsjettert. Budsjettavviket (merinntekten) fordeler seg slik (merinntekt +, mindreinntekt -): Brukerbetalinger -0,2 mill. kr 6

10 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum -7,2 mill. kr 12,3 mill. kr 2,6 mill. kr 0,2 mill. kr 10,0 mill. kr -8,5 mill. kr -0,5 mill. kr 1,2 mill. kr 9,9 mill. kr Brukerbetalinger gjelder skolefritidsordning, kulturskole/musikkskole, barnehage, legetjeneste, hjemmebasert omsorg, opphold institusjoner og fysioterapitjeneste. Budsjettavviket (mindreinntekten) på -0,2 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Skolefritidsordningen Kultur-/musikkskole Helseforebyggende tiltak Pleie og omsorg -0,4 mill. kr -0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 0,2 mill. kr Andre salgs- og leieinntekter gjelder salg av varer og tjenester, husleieinntekter, festeavgifter, kommunale årsgebyr og tilknytningsavgifter. Budsjettavviket (mindreinntekten) på -7,2 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, kommunale jordbrukseiendommer Energiomsetning Salgsoppgaver, plansaksbehandling Bygge- og delingssaker Aktivitet barn og unge, kultur- og musikkskole Kart og oppmåling Feiertjenester, brann- og ulykkesberedskap Eiendomsavdelingen Vann og kloakk Felleskjøkkenet 0,5 mill. kr -11,4 mill. kr 0,1 mill. kr 1,2 mill. kr 0,3 mill. kr 0,3 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 1,5 mill. kr -0,4 mill. kr Overføringer med krav til motytelse gjelder tilskudd og refusjoner fra stat, fylkeskommuner, kommuner og private. Budsjettavviket (merinntekten) på 12,3 mill. kr kan knyttes til disse formålene: Tilskudd og refusjoner fra staten Lønnsrefusjoner Momskompensasjon drift Tilskudd og refusjoner fra fylket Tilskudd og refusjoner fra kommuner Tilskudd og refusjoner fra private 3,9 mill. kr 0,3 mill. kr 4,8 mill. kr 0,8 mill. kr 1,1 mill. kr 1,4 mill. kr Rammetilskuddet skal ta hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Tilskuddet inneholder også distriktspolitiske virkemidler og skjønnsmidler for å korrigere forhold som ikke er dekket av andre fordelinger. Gjennom inntektsutjevningen fordeles midler fra kommuner med høye inntekter til kommuner med 7

11 lave inntekter. Inntektsutjevningen omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Hol fikk tildelt 107,6 mill. kr i rammetilskudd i Skatteinngangen ble på 141,5 mill. kr og utgjorde kr pr. innbygger. Hol lå 26,0 % over landsgjennomsnittet som var på kr. Inntektsutjevningen ble etter dette på 19,0 mill. kr og Hol fikk utbetalt 88,6 mill. kr i rammetilskudd, dvs. 2,6 mill. kr mer enn budsjettert. Andre statlige overføringer er sammensatt av bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig (0,2 mill. kr), integreringstilskudd flyktninger (3,4 mill. kr) og kompensasjon for kapitalutgifter (2,2 mill. kr). Budsjettavviket (merinntekten) på 0,2 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0,2 mill. kr Kompensasjonstilskuddet gjelder omsorgsboliger/sykehjem (0,8 mill. kr), rentekompensasjon skoler (0,5 mill. kr), investeringskompensasjon reform 1997 (0,4 mill. kr) og kirker (0,5 mill. kr). Investeringskompensasjonen beregnes ut fra rentenivået på statssertifikatlån på 9-12 mnd. pluss 0,5 prosentpoeng. Rentekompensasjonen utgjør rente beregnet på grunnlag av et serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusiv 5 års avdragsfri periode og med den til en hver tid gjeldende flytende rente. Andre overføringer gjelder kommuner/fylkeskommuner og andre (private) herunder gaver. Drift av leirskoleanlegg og inntekter fra energiomsetningen inngår her. Budsjettavviket (merinntekten) på 10,0 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Leirskole Gaver og legater Energiomsetning Ørteren Kraftverk KF 0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 4,8 mill. kr 5,0 mill. kr Skatt på inntekt og formue (inklusive naturressursskatt) er bokført med 2,0 mill. kr mindre enn i Budsjettavviket (mindreinntekten) er på -8,5 mill. kr. Eiendomsskatten gjelder verker og bruk og fordeler seg med 33,8 mill. kr på kraftproduksjonsanlegg, 8,2 mill. kr på linjenett og 0,3 mill. kr på bruk. Budsjettavviket (mindreinntekten) er på -0,5 mill. kr. Andre direkte eller indirekte skatter er erstatning vedrørende kraftutbyggingen, dvs. reguleringsog konsesjonsavgiftene. Avgiftene indeksreguleres med 5 års mellomrom. Budsjettavviket (merinntekten) er på 1,2 mill. kr. Avgiftene avsettes kraftfondet for deretter å finansiere låneavdrag. Merinntekten på 1,2 mill. kr er brukt direkte til finansiering uten først å ta veien om kraftfondet. Driftsutgifter De regnskapsførte driftsutgifter er 25,4 mill. kr. høyere enn budsjettet. Budsjettavviket (merutgiften) fordeler seg slik (merutgift +, mindreutgift -): Lønnsutgifter Pensjon, forsikring Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester som inngår i 20,7 mill. kr -0,7 mill. kr -0,4 mill. kr 8

12 tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum 0,1 mill. kr -0,5 mill. kr 6,7 mill. kr -0,1 mill. kr -0,4 mill. kr 25,4 mill. kr Lønnsutgifter (inklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.) er bokført med 255,4 mill. kr og hadde et budsjettmessig merforbruk på 20,7 mill. kr. De oppgavepliktige godtgjørelser etc. inngår med 1,9 mill. kr og en budsjettmessig innsparing på 0,8 mill. kr. Sosiale utgifter er bokført med 62,3 mill. kr, dvs. et budsjettmessig mindreforbruk på -1,1 mill. kr. Her er årets premieavvik inntektsført med 12,5 mill. kr for KLP (Kommunenes Landspensjonskasse) og utgiftsført med 0,3 mill. kr for STP (Statens Pensjonskasse). Premieavvik 2013 er utgiftsført med 5,7 mill. kr. Lønnsrefusjoner er bokført med 10,3 mill. kr og ga 0,3 mill. kr mer enn budsjettert. Lønnsutgifter (inklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.) og sosiale utgifter utgjør 64,6 % av driftsutgiftene (inklusiv avskrivninger). Dette er en økning på 4,2 prosentpoeng fra foregående år. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen (eksklusiv oppgavepliktige godtgjørelser skyss/kost etc.). Budsjettavviket (merutgiften) på 8,5 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Kontormateriell Undervisningsmateriell Medisiner Matvarer og bevertning Renholdsartikler, verneutstyr Velferdstiltak Forbruksmateriell, råvarer Porto og telefontjenester Informasjon, reklame og profilering Opplæring, kurs Skoleskyss Driftsutgifter til transportmidler Strøm Bioenergi Forsikringer Leie av lokaler og grunn Kontingenter, lisenser Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Leasing Uspesifisert bygg- og anleggstjeneste Serviceavtaler, reparasjoner, materiell vedlikehold, renhold Andre tjenester, konsulenttjenester etc. Vikarbyråer 0,4 mill. kr 0,6 mill. kr 0,1 mill. kr -0,8 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 1,1 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr 0,4 mill. kr 0,4 mill. kr -0,2 mill. kr 0,5 mill. kr -0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 1,5 mill. kr -0,3 mill. kr -0,8 mill. kr 0,9 mill. kr -0,3 mill. kr 4,0 mill. kr -2,0 mill. kr -2,0 mill. kr -5,0 mill. kr 9

13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen. Budsjettavviket (mindreutgiften) på 0,5 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Kjøp fra staten Kjøp fra andre kommuner Kjøp fra interkommunale selskaper (IKS) Kjøp fra andre 0,5 mill. kr -1,0 mill. kr 0,9 mill. kr 0,1 mill. kr Overføringer. Budsjettavviket (merutgiften) på 6,7 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Skatt på energi Medfinansiering somatiske tjenester Momskompensasjon Overføring til kommuner Overføring til andre -0,7 mill. kr 0,4 mill. kr -4,8 mill. kr -0,1 mill. kr -1,5 mill. kr Avskrivninger Budsjettavviket (mindreutgiften) på -0,1 mill. kr gjelder avskrivningene vedrørende Hol og Ål Felleskjøkken og Kleivi Næringspark. Fordelte utgifter Budsjettavviket (mindreutgiften) på -0,4 mill. kr gjelder interne utgifts-/inntektsføringer etatene i mellom. Brutto driftsresultat (driftsinntekter driftsutgifter) gir et underskudd på 27,6 mill. kr. Her inngår de kalkulatoriske avskrivninger med 26,3 mill. kr. Finansinntekter Renteinntekter og utbytte er bokført med henholdsvis 8,0 mill. kr og 1,7 mill. kr. Budsjettavviket (merinntekten) på 0,6 mill. kr kan i hovedsak knyttes til disse formålene: Renter bankinnskudd Renter av utlån Andre renteinntekter Utbytte fra Ustekveikja Energi AS Utbytte fra Gjensidige 1,9 mill. kr 0,1 mill. kr -0,1 mill. kr -1,6 mill. kr 0,3 mill. kr Kommunen har ikke plasseringer utover bankinnskudd og har dermed ingen gevinst på finansielle instrumenter. Det er for tiden ingen utlån som innebærer årlige avdrag. Finansutgifter De regnskapsførte finansutgifter er 1,5 mill. kr. lavere enn budsjettert. Budsjettavviket (mindreutgiften) fordeler seg slik: Renteutgifter kommunen Renteutgifter Kleivi Næringspark Avdrag på lån Kleivi Næringspark 1,0 mill. kr 0,2 mill. kr 0,3 mill. kr 10

14 Alle vedtatte lån er budsjettert med full virkning av renter og avdrag. Store etterslep i investeringsprosjekter har medført til utsettelse av låneopptak og dermed lavere kapitalutgifter. Lavere lånerente enn forutsatt har gitt ytterligere innsparinger. Kommunestyret innvilget i møte 27/6-13, saksnr. 37/13, et lån på kr til Godfarfoss Kraft AS. Lånet renteberegnes med 4 % p.a. og skulle tilbakebetales i sin helhet innen En forlenging av lånet til er under behandling. Resultat eksterne finanstransaksjoner (finansinntekter - finansutgifter) er negativt i 2014 (-20,0 mill. kr). Med høyere finansutgifter enn finansinntekter bidrar de eksterne finanstransaksjonene til at netto driftsresultat reduseres. Brutto driftsresultat og resultat eksterne finanstransaksjoner (-47,6 mill. kr) korrigert for avskrivningene (26,3 mill. kr) gir et netto driftsresultat på -21,3 mill. kr i Netto driftsresultat utgjør -4,3 % av driftsinntektene. Avviket i forhold til budsjettet var henholdsvis 13,5 mill. kr og 2,7 %-poeng. Måltallet for en bærekraftig økonomi er 3 %. Driftsbudsjettet er balansert ved bruk og avsetninger til fond. I tillegg er det budsjettert med overføringer til investeringsregnskapet. Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Budsjettbalansering 16,3 11,4 Tilskudd unge boligsøkende 1,5 1,5 Energitiltaksfond 0,0 0,6 Profileringstiltak 0,0 1,0 Vedlikehold vann- og avløpsnett 0,0 2,0 Vedlikehold kommunale veier 0,0 4,0 Felleskjøkken Hol og Ål 0,0 0,4 Utlån Godfarfossen AS 0,0 0,2 Tidligere års premieavvik 6,5 12,3 Tilskudd Visit Geilo 0,0 0,3 Ustedalsfjorden rundt, vedlikehold 0,2 0,0 Ulykke 3. september 2014 Trøo-undergangen 0,4 0,0 Aktivitet barn og unge 0,2 0,0 Sum 25,1 33,7 Bruk av bundne fond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Selvkostfond renovasjon, feiing, vann og avløp 0,0 0,9 Næringstilskudd 2,6 2,8 Nasjonalparklandsby 0,0 0,1 Utbyggeravtaler Geilo løyper 0,1 0,7 Låneavdrag 16,0 16,0 Kommunepsykolog 0,0 0,7 Friskliv og rehabilitering 0,0 0,1 Steinsetting Prestholtstien 0,1 0,0 Hol og Ål Felleskjøkken 0,6 0,0 Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken 0,7 0,0 Tapsfond startlån 0,3 0,0 Diverse øremerkede tilskudd 0,1 0,0 Sum 20,5 21,3 Budsjettavviket er på 1,5 mill. kr (merforbruk) og fordeler seg slik: 11

15 Næringstilskudd Utbyggeravtaler Geilo løyper Steinsetting Prestholtstien Hol og Ål Felleskjøkken Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken Tapsfond startlån Diverse øremerkede tilskudd -0,4 mill. kr 0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 0,6 mill. kr 0,7 mill. kr 0,3 mill. kr 0,1 mill. kr Overføring til investeringsregnskapet i 2014 er bokført med 0,0 mill. kr og har et budsjettmessig avvik (netto mindreforbruk) på 4,2 mill. kr. Mindreforbruket inngår i dekningen av underskuddet. Avsetninger til disposisjonsfond fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Premieavvik 4,8 6,5 Bygdebøker, tiltak for barn og unge 0,2 0,2 Disponering overskudd ,0 6,5 Sum 5,0 13,2 Det er avsatt 8,6 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette for å dekke inn regnskapsmessig merforbruk. Avsetninger til bundne fond bundne fordeler seg slik: Tekst Mill. kr Mill. kr Bankrenter bundne fond 1,0 1,0 Utbyggeravtaler Geilo løyper 0,5 0,4 Konsesjonsavgifter 16,0 16,0 Utbedrings-/tilpassingstilskudd Husbanken 0,2 0,6 Tapsfond startlån 0,3 0,0 Selvkostfond 0,9 0,0 Nasjonalparklandsby 0,1 0,0 Ubenyttede tilsagn landbrukstilskudd 0,1 0,0 Diverse øremerkede tilskudd/gaver 0,2 0,0 Sum 19,3 18,0 Budsjettavviket (merforbruket) på 0,8 mill. kr fordeler seg slik: Bankrenter bundne fond Utbyggeravtaler løypenett Tilpassingstilskudd Husbanken Tapsfond startlån Selvkostfond Nasjonalparklandsby Ubenyttede tilsagn landbrukstilskudd Diverse øremerkede tilskudd/gaver -0,9 mill. kr -0,5 mill. kr -0,2 mill. kr -0,3 mill. kr 1,5 mill. kr -0,1 mill. kr -0,1 mill. kr -0,2 mill. kr Netto driftsresultat korrigert for netto avsetninger gir et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0,0 mill. kr i

16 4.1 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,34 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,98 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,32 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,93 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,62 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,03 Til bundne avsetninger , , , ,54 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,29 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,89 Bruk av bundne avsetninger , , , ,98 Netto avsetninger , , , ,59 Overført til investeringsregnskapet 0, , , ,47 Til fordeling drift , , , ,82 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 1A gir en oversikt over hva driften fikk stilt til rådighet i 2014 (296,2 mill. kr) etter at de frie disponible inntekter er avregnet mot eksterne og interne finanstransaksjoner og mot overføringer til investeringsregnskapet. Til fordeling drift viser et regnskapsmessig resultat på 296,2 mill. kr, dvs. en økning på 10,6 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes reduserte frie disponible inntekter (-5,0 mill. kr), redusert netto finansinntekter/-utgifter, som betyr lavere lånerenter/låneavdrag og høyere renteinntekter, dvs. netto innsparing 2,1 mill. kr, økt netto avsetning, som betyr høyere bruk enn avsetning fond, dvs. økte inntekter 9,3 mill. kr og redusert overføring til investeringer (4,2 mill. kr). 13

17 4.2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap 2014 Tekst Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Til fordeling drift (fra skjema 1A) , , , ,82 Fordelt slik: Sentraladministrasjonen: Inntekter eksl. energiomsetning , , , ,35 Inntekter energiomsetning , , , ,77 Sum inntekter , , , ,12 Utgifter eksl. energiomsetning , , , ,50 Utgifter energiomsetning , , , ,00 Sum utgifter , , , ,50 Netto driftsramme , , , ,38 Kultur- og oppvekstetaten: Sum inntekter , , , ,48 Sum utgifter , , , ,13 Netto driftsramme , , , ,65 Helse- og sosialetaten: Sum inntekter , , , ,64 Sum utgifter , , , ,82 Netto driftsramme , , , ,18 Teknisk etat: Sum inntekter , , , ,34 Sum utgifter , , , ,58 Netto driftsramme , , , ,24 Felleskjøkkenkjøkken: Sum inntekter , , , ,81 Sum utgifter , , , ,70 Netto driftsramme ,76 0,00 0, ,89 Kleivi Næringspark: Sum inntekter , , , ,17 Sum utgifter , , , ,65 Netto driftsramme , , , ,52 Sum fordelt til drift (til skjema 1A) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsskjema 1B viser hvordan de enkelte sektorene har brukt de tildelte midlene fra regnskapsskjema 1A. Sum fordelt til drift (til skjema 1A) viser et budsjettmessig merforbruk på 10,6 mill. kr. Regnskapsskjema 1A skal i utgangspunktet inneholde data som ikke kan henføres direkte til de enkelte sektorene i regnskapsskjema 1B. Her foreligger det imidlertid en del skjønn og ved å nøste opp skjema 1A og sammenstille det med skjema 1B vil årets regnskapsmessige mindreforbruk på 0,0 mill. kr vise slik fordeling på sektorene (alle tall i mill. kr): 14

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer